Bullettin 22 ta’ Ottubru 2017

Id-29 Ħadd Matul is-Sena

AGĦTU LIL ĊESARI DAK LI HU TA’ ĊESARI,

U LIL ALLA DAK LI HU TA’ ALLA

Il-kompromessi li nagħmlu kull ħin fil-ħajja tagħna ħafna drabi jwassluna biex nippruvaw inġarrbu anki lil Alla.

Nippruvaw inraqqdu wkoll il-kuxjenza tagħna.  Il-każ tal-ħlas tat-taxxi, li permezz tiegħu l-Fariżej ippruvaw jonsbu lil Ġesù, mhuwiex xi każ iżolat, iżda każ li kontinwament nagħmlu bħalu lkoll kemm aħna meta nkunu nafu li qed inwettqu l-ħażin waqt li nippruvaw insibu ġustifikazzjoni għal dak il-ħażin.  Ma nsellimx għax ma jsellmulix, nisraq mix-xogħol għax kulħadd jagħmel hekk, eċċ.

Ġesù jobgħod dan il-logħob bil-kliem u dan l-insib u għalhekk jitkellem ċar.  Agħtu lill-Istat dak li huwa tal-Istat… iżda agħtu wkoll lil Alla dak li huwa ta’ Alla u fil-fehma tiegħi t-tieni parti hija aktar iebsa għaliex l-Istat jiġri warajk bil-liġi li jekk ma tobdix tbati l-konsegwenzi, iżda Ġesù jrid li l-għażliet tagħna nagħmluhom fil-libertà.

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, iħabbar li wara l-eżilju kiefer tal-poplu f’Babel Alla kien se jikseb il-ħelsien permezz ta’ Ċiru Sultan tal-Persja.  L-assigurazzjoni li jagħti l-Mulej hija ċara:  “Jien il-Mulej u ma hemm ħadd ħliefi.”

Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 95, huwa innu ta’ tifħir lill-Mulej għal dak li għamel magħna.

Fit-Tieni Qari tal-lum San Pawl, fl-Ewwel Ittra tiegħu lit-Tessalonkin, isejjaħ KNISJA lill-Ewwel Insara tat-Tessalonika għaliex huma magħqudin fil-qawwa tal-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

Fil-Vanġelu tal-lum nassistu għal nasba li l-għedewwa ta’ Ġesù għamlulu biex jaraw jekk għandhomx iħallsu t-taxxa lil Ċesare.  Ġesù jtenni kif għandha tkun l-imġieba tan-nisrani quddien is-setgħa ċivili.

In-Nisrani jrid joqgħod għas-setgħa ċivili u jaqdi dmiru bħala ċittadin onest. Iżda fuq kollox irid jara li jaqdi dmiru bħala Nisrani fil-qadi tar-rieda ta’ Alla. L-impenn Kristjan fis-soċjetà għandu jkun il-missjoni ewlenija tan-Nisrani.

Mulej, għallimni nagħraf ngħix ta’ nisrani

u nkun ċittadin tajjeb u onest.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                                  OTTUBRU 2017

Ressaqna  lejn il-Maħfra

NAĦSBU fil-MISSJONI

Fil-Ġurnata Missjunarja, il-Knisja tistedinna niftakru fl-impenn li għandha biex twassal ma’ kullimkien l-Aħbar it-Tajba tal-Evanġelju. Anke l-arloġġi li qed nagħmlu fil-kampnar tal-knisja tagħna, qabel u minbarra li juruna l-ħin, għandhom ifakkruna ma’ kull minuta li tgħaddi f’dan l-impenn nisrani li għandna.

Naħsbu b’mod speċjali f’tant persuni li ddedikaw ħajjithom, ħallew pajjiżhom, poġġew ħajjithom fil-periklu … dan kollu biex iwasslu l-Vanġelu ta’ Kristu.

U int?…. U jien? … U aħna?

Ix-Xahar t’OTTUBRU   …NGĦIDU RUŻARJU

Kuljum fil-5.30pm quddiem Ġesù Ewkaristija fil-Knisja Parrokkjali… stedina miftuħa lil kulħadd! Nhar ta’ Tlieta fil-5pm – Pjazza Tolfa.

Nhar ta’ Ġimgħa fil-5pm – Triq il-Qigħan.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

F’Lourdes Home t-Tlieta 24 ta’ Ottubru: 9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Simon Cachia, kafè u tombla. Inħeġġu n-nisa kollha biex jattendu.

IL-HOSPICE MALTA TIRRINGRAZZJA lil dawk kollha li taw l-offerta tagħhom fil-ġbir li sar fil-parroċċa tagħna. Is-somma miġbura kienet €1845.93.

GRAZZI MILL-QALB lil

Lilian Mercieca Melbourne Aust – Offerta lill-Madonna Aus$100. Fonzina Galea – Melbourne Aust – Aus$50.  NN – Us$2500 għas-sagristiji.

NAGĦTU D-DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 24 t’Ottubru Jkun miftuh għall-għoti tad-demm:1-5pm.

QUDDIESA FAMILJA – il-Ħadd 22 ta’ Ottubru, il-quddiesa tal-10am tkun animata mill-familji għall-familji. Mistiedna speċjali l-familji li għandhom it-tfal li qegħdin Yr 1 u 2. 

KOMUNITÀ EWKARISTIKA

Waħda nhar ta’ Sibt fis-7.15pm.  U oħra nhar ta’ Tlieta fis-6.30pm (nibdew nhar it-Tlieta li ġejja 24 ta’ Ottubru).

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

GAWDI S-SBUĦIJA TAL-MISTERI TA’ KRISTU U L-IMĦABBA TIEGĦU GĦALIK!

IMQAR POSTA WAĦDA RUŻARJU XĦIN TKUN TISTA’. Ara ftit f’ĠURNATA WAĦDA KEMM TISTA’ TIMMEDITA..ħafna!

ĠENITURI SIBU ĦIN GĦAL DAN IL-ĠID KBIR U AQSMUH MAT-TFAL TAGĦKOM!!!

Kif nipprevjeni d-depressjoni?

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Kif nipprevjeni d-depressjoni? Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Ottubru bejn is-6.00pm u s-7.30pm u ser titmexxa minn Dr. Marlene Cauchi (counselling psychologist u lecturer fl-Università).  Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

ĦARĠA GHALL-ANZJANI

L-Erbgħa 25 t’Ottubru. Tluq fit-8am. It-trasport jgħaddi minn Triq il-Ġnien, mill-Pjazza, Triq Ħamri u Triq Sant’Antnin. Ser nisimgħu quddiesa fil-Knisja Parrokjali tan-Nadur fit-8:30am u wara ftit ħin fuq il-monti. Ikel u tombla fl-Eldorado Restaurant. Prezz €5. Dawk interessati jibbukjaw fil-Kunsill Lokali sat-Tnejn 23 t’Ottubru.

MAJJALATA U TOMBLA fiċ-ċentru Sant’ Antnin it-Tlieta 31 ta’ Ottubru fis-6.30pm. Bookings sal-Ħadd 29 ta’ Ottubru fuq 79448921 jew 99285912

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Ġorġa Galea toffri €20 b’suffraġju ta’ oħtha Carmena f’għeluq il-25 sena mill-mewt tagħha fit-23 ta’ Ottubru.
 • Mananni Debono toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Salvu Debono f’għeluq l-10 snin mill-mewt tiegħu fil-25 ta’ Ottubru.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 14 ta’ Ottubru 2017

It-28 Ħadd Matul is-Sena

IR-RIFJUT TA’ STEDINA

ĦAFNA HUMA L-IMSEJĦIN, IMMA FTIT IL-MAGĦŻULIN

Iżda dawk ma tawx kas.

Hija frażi iebsa li tidher fil-Vanġelu tal-lum u tintuża biex tiddeskrivi r-rifjut tal-mistednin uffiċjali għall-istedina li għamel is-Sultan.  Huwa rifjut ċar għall-mument ta’ ikel u ferħ.  Il-ħsieb tal-lum huwa fuq ir-rifjut tagħna għall-grazzja ta’ Alla.  Kemm-il darba ngergru fil-ħajja tagħna?  Ingergru kontra affarijiet li ma naqblux magħhom u li ġejjin kontra tagħna.  Ingergru fuq it-teftufiet!!! Iżda kemm-il darba ndunajna li huwa aħna li kontinwament qed nirrifjutaw l-istediniet li qed jagħmlilna l-Mulej għall-ferħ u s-serħan?  L-istediniet li jagħmlilna l-Mulej huma okkażjonijiet biex nikbru fl-imħabba lejh u lilna jsaħħuna.

Kemm-il darba naċċettaw li nixorbu mill-għajn tad-disperazzjonijiet li toffrilna d-dinja flok mill-għajn li tagħti l-ħajja – Ġesù Kristu nnifsu?  …speċjalment fl-Ewkaristija Qaddisa?

Huwa wkoll importanti li meta naċċettaw li mmorru għall-ikla tat-tieġ immorru lebsin tajjeb u xieraq, jiġifieri li nkunu konvinti mit-twettiq tar-rieda ta’ Alla fil-proġetti ta’ ħajjitna.

 • Qatt indunajt kemm-il stedina ta’ Ġesù rrifjutajt f’ħajtek?
 • Fejn u kif qed tfittex il-ferħ fil-ħajja tiegħek?
 • Kemm qed tersaq mal-mejda tal-Mulej fl-Ewkaristija?

Mulej, agħmel li qatt ma ngħid le għas-sejħa tiegħek.

 

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                                  OTTUBRU 2017

Ressaqna  lejn il-Maħfra

 

Ix-Xahar t’OTTUBRU   …NGĦIDU RUŻARJU

Kuljum fil-5.30pm quddiem Ġesù Ewkaristija fil-Knisja Parrokkjali… stedina miftuħa lil kulħadd! Nhar ta’ Tlieta fil-5pm – Pjazza Tolfa.

Nhar ta’ Ġimgħa fil-5pm – Triq il-Qigħan.

EWRO COLLECTION  Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġabra tkun b’risq il-festa Awwissu 2018. Ngħinu kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

LEJN IL-ĠURNATA MISSJUNARJA  l-Ħadd 22 ta’ Ottubru. Qed jaslulkom l-envelops li mbagħad jinġabru bieb bieb fil-ġranet li ġejjin.

GĦALL-ADOLOXXENTI YRS 8 & 9 (forms 2&3):

8Nhar l-Erbgħa 18 ta’ Ottubru – fiċ-Ċentru Parrokkjali @ 7pm.

IL-PROĠETT TAL-ARLOĠĠI

Bl-għajnuna ta’ Alla u ta’ Ommna Marija Lawretana lestejna fażi mill-iktar kruċjali u delikata fil-proġett tal-arloġġi.  Tajjeb nimmaġinaw kemm xogħol kien u għadu jinvolvi dan il-proġett li laqqa’ tant snajja, arti u teknologiji ma’ xulxin. 

Aktar Xogħol – Issa li l-arloġġi jinsabu mwaħħlin fil-kampnar, fi ftit jiem oħra jibda l-proċess biex ikollna dwal professjonali li jdawlu dawn l-uċuħ minn barra u minn ġewwa u kif ukoll biex jinqalgħu t-travi proviżorji li hemm taħt il-kamra tal-arloġġ. Għad baqa’ anke li ssir l-induratura bid-deheb fuq il-minutieri biex ikunu jidhru isbaħ u aħjar.

Dan ix-xogħol jibqa’ jsir taħt is-superviżjoni tal-inġiniera tal-funderija Cornille-Havard li dalwaqt jerġgħu jkunu fostna fuq proġetti oħrajn f’Għawdex u għar-restawr tal-imrietel, travi u ilsna tal-qniepen tal-Knisja l-qadima tagħna li ilhom ħafna fi stat ħażin.

Għalkemm kulħadd jinsab fuq ix-xwiek biex jara dan il-proġett mitmum, irridu nifhmu li baqa’ l-aħħar irtokki sabiex jintlaħaq l-effett mixtieq fuq l-arloġġi….. Ftit paċenzja!

Jibqa’ l-fatt li l-ikbar u l-aqwa proġett hu dak li jxandru dawn l-istess arloġġi – L-AĦBAR IT-TAJBA TAL-EVANĠELJU. Ma ninfixlux fuq ħafna affarijiet li jgħaddu imma nagħmlu moħħna hemm biex inkomplu ta’ kuljum insiru ħbieb tal-Evanġelju, kif jistedinna San Ġorġ Preca.

GRAZZI KBIRA mill-qalb lil:

 • Dawk li taw tant offerti sew permezz tal-iskema ta’ kull xahar li kellna għall-arloġġi u għotjiet oħra.
 • Voluntiera kollha li taw u dejjem jagħtu tant għajnuna
 • Vince Caruana li tana din l-opra mill-isbaħ għall-knisja tagħna b’tant ħeġġa u bla interessi.
 • Rudolph Cauchi u l-Għaqda tal-Armar li taw kull għajnuna meħtieġa f’kull fażi tal-proġett.
 • Lil Dawk kollha li ħadmu fih li lkoll ħadmu mill-qalb u għamlu aktar minn dak li kienu obbligati.
 • Lil Dawk kollha li kontinwament isostnuna bit-talb u l-appoġġ ġenwin tagħhom.

ISSA BAQAGĦLNA L-AĦĦAR IMBUTTATURA BIEX INKUNU NISTGĦU NGĦIDU LESTI!!!

INKOMPLU NURU TANT ĦEĠĠA U MATURITÀ

biex, jekk Alla jrid – għax jista’ jinqala’ minn kollox – inkunu nistgħu ninawguraw dan il-proġett il-Ħadd 10 ta’ Diċembru.

Żgur li l-Mulej, f’dawn l-aħħar ġranet, ħarisna minn tant perikli u tana s-saħħa biex inkomplu nwettqu proġett ieħor kbir u sabiħ għall-knisja tagħna.

GĦALHEKK, B’RADD IL-ĦAJR LIL ALLA U LILL-MADONNA GĦAX-XOGĦOL LI SAR DAN l-AĦĦAR NERSQU BI ĦĠARNA BIEX NIĊĊELEBRAW LIL OMMNA MARIJA TAR-RUŻARJU

Is-Sibt 14 ta’ Ottubru l-Adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima tkun mit-8.30am sad-9pm. Nersqu nitolbu ħafna għall-qdusija tal-familji tal-parroċċa tagħna.

Il-ĦADD 15 ta’ OTTUBRU

5pm Quddiesa u wara l-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju.

Nitolbu u nirringrazzjaw bit-Talba tar-RUŻARJU.

STEDINA BIEX NAGĦTU D-DEMM fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 15 t’Ottubru mit-8am sas-1pm.

IL-KUNSILL LOKALI javża li b’effett mis-Sibt 14 t’Ottubru l-borża s-sewda mhix ser tibqa’ tinġabar is-Sibt imma tibqa’ tinġabar it-Tnejn u l-Ħamis biss.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familji Galea u Azzopardi joffru €20 b’suffraġju tal-għażiża ommhom Geswalda Galea f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt tagħha fis-16 ta’ Ottubru.
 • Salvina Tabone u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ Emanuel Tabone f’għeluq l-14-il sena minn mewtu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ  Lil Roy William Hillberg mill-parroċċa tagħna li sejjaħtlu għal għandek fl-4 ta’ Ottubru. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 7 ta’ Ottubru 2017

Is-27 Ħadd Matul is-Sena

IL-ĠEBLA LI WARRBU L-BENNEJJA SARET IL-ĠEBLA TAX-XEWKA

Il-Mulej bagħat lil Ibnu stess u mhux talli ma smajniex minnu talli nkomplu nwarrbuh kuljum bl-għemil tagħna.

Huwa l-messaġġ qawwi ta’ ingratitudni li lkoll kemm aħna ngħaddu minnu fil-ħajja tagħna.  Mumenti fejn, minkejja li nafu l-grazzja kbira li Alla għandu għalina, nibqgħu nagħmlu għażliet ’il bogħod minn dak li jrid Alla minna.  Nafu li għandna għalqa ta’ frott minn fejn nitrejqu iżda nkomplu nagħżlu li noqtlu u nifgaw kemm il-profeti ta’ Alla kif ukoll lill-istess Ibnu.  Kif naraw ukoll fl-Ewwel Qari, l-għalqa tad-dwieli tfisser l-imħabba kbira li għandu Alla għall-poplu tiegħu u min-naħa l-oħra għandna l-infedeltà u l-ingratitudni li l-bniedem jirreċiproka l-imħabba ta’ Alla.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, għandna lil Isaija jispjega kif l-għalqa tad-dwieli hija sinjal tal-imħabba kbira li Alla għandu lejn il-poplu tiegħu.  Il-poplu iżda jirreċiproka bl-infedeltà u għalhekk l-għalqa tittieħed u tingħata lill-ġnus.

Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 79, għandna l-għalqa tal-Mulej, li hija aħna, u għalhekk hija għanja biex il-Mulej jieħu ħsiebna f’imħabbtu.

Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Filippin, għandna lil San Pawl iħeġġeġ lin-nies ta’ Filippi biex jitolbu sabiex jikbru fl-imħabba bejniethom u lejn Alla.

Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, għandna l-parabbola simili għal ta’ Isaija bil-kastig li għadda minnu l-poplu Lhudi għax ma ndunax bil-grazzja tas-Saltna ta’ Alla.  Il-Mulej juri kif is-Saltna ta’ Alla għaddiet minn idejh għal idejn il-Knisja.

 • Kemm tassew tifhem il-grazzja li l-Mulej tak fis-Saltna tiegħu?
 • Kemm taħdem inti fl-għalqa tal-Mulej?  X’qed tagħmel kuljum?
 • Tarahom il-mumenti ta’ ingratitudni li tagħmel lill-Mulej?
 • Kif qed tindem minnhom?

Mulej, agħmel li nifhem ix-xogħol tiegħi

fl-għalqa tiegħek.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija… Ressaqna lejn il-Maħfra

OTTUBRU 2017

ĠIMGĦA MUSEUMINA

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom programm sabiħ tal-Ġimgħa Museumina fil-parroċċa tagħna. Araw sewwa d-dati u l-postijiet tal-attivitajiet sbieħ li hemm ippjanati. Ġenituri, ħallu kollox u ersqu għat-tagħlim ma’ wliedkom – l-aqwa eżempju.

ĠRANET U ĦINIJIET TAL-KATEKIŻMU

ĊENTRU PARROKKJALI:

Years 1 sa 3: skont kif infurmati fil-gruppi.

QASAM MUSEUM SUBIEN:

Years 4,5 u 6 – It-Tlieta u l-Ġimgħa fil-5.15pm.

Form 1 ‘il fuq: It-Tnejn, it-Tlieta, il-Ħamis u l-Ġimgħa fis-6.45pm.

QASAM MUSEUM BNIET.

Years 4 u 5 – It-Tlieta u l-Ġimgħa fl-4.30pm.

Year 6 u FORM 1 – It-Tlieta u l-Ġimgħa fl-5.15pm

FORM 2 – Il-Ħamis fil-5.15pm

NINGĦAQDU MAS-SORIJIET AGOSTINJANI

Niċċelebraw il-Venerabilità tal-Fundatriċi tagħhom M. Teresa Spinelli

Is-Sibt 7 t’ Ottubru – 6.00pm Quddiesa mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech fil-Knisja Parrokkjali tagħna.

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

Is-Sibt 7 ta’ Ottubru fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u fl-4pm Quddiesa.

Ix-Xahar t’OTTUBRU   …NGĦIDU RUŻARJU

Kuljum fil-5.30pm quddiem Ġesù Ewkaristija fil-Knisja Parrokkjali… stedina miftuħa lil kulħadd!

Nhar ta’ Tlieta fil-5pm – Pjazza Tolfa.

Nhar ta’ Ġimgħa fil-5pm – Triq il-Qigħan.

 – – –

FESTA TAL-MADONNA TAR-RUŻARJU

Is-Sibt 14 ta’ Ottubru l-Adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima tkun mit-8.30am sad-9pm.

Il-ĦADD 15 ta’ OTTUBRU. 5pm: Quddiesa  u wara jkollna l-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju. Tkun b’radd il-ħajr lil Alla wara x-xogħol fuq il-proġett tal-arloġġi.

 

Atturi Bethlehem f’Għajnsielem

Laqgħa il-Ħamis 12 ta’ Ottubru fis-7pm fiċ-Ċentru Parrokkjali. Din is-sena hemm numru ta’ attrazzjonijiet ġodda. Għalhekk neħtieġu ħafna atturi kbar u tfal.

NAGĦTU D-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients  fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 10 t’Ottubru ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1pm sal-5pm.

GRAZZI  Mario Xuereb (Awstralja) €100 Radju Lauretana u €200 għall-knisja.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Lorenza Scicluna toffri €20 b’suffraġju tar-ruħ għażiża ta’ binha Frankie f’għeluq it-tnax-il anniversarju mill-mewt tiegħu fl-14 ta’ Ottubru, kif ukoll ta’ missieru Carmelo u ħuh Joe Scicluna.
 • Frenċu Xuereb u wliedu joffru €20 b’suffraġju tal-għażiża tagħhom Stella Xuereb f’għeluq l-4 snin mill-mewt tagħha fit-8 ta’ Ottubru.
 • Miriam Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ John Muscat f’għeluq l-40 sena mill-mewt tiegħu.
 • Ulied Carmela Spiteri joffru €20 b’suffraġju tal-għażiża ommhom Carmela f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Ottubru u għal Loreto Spiteri.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Bullettin 30 ta’ Settembru 2017

Is-26 Ħadd Matul is-Sena

IL-PUBBLIKANI U N-NISA TAT-TRIQ QABILKOM

Kontra l-faċċoliżmu!

Ġesù jridna ngħixu l-fidi tagħna b’mod ġenwin.

Iridna nuru l-awtentiċità tal-fidi tagħna fid-diskors u fl-għemil tagħna.  Alla jrid is-sinċerità tal-qalb tagħna u għalhekk importanti li lkoll kemm aħna nagħrfu nixmu bis-sinċerità ma’ Alla u mal-bnedmin.  Quddiem dinja li tipprietka l-gideb u tifga l-verità, il-ħajja tan-nisrani trid tkun waħda awtentika, li minnha nfisha tagħti xhieda u xxandar il-verità.

Fit-Tieni Qari tal-lum, għandna appell minn San Pawl biex l-nkunu qalb waħda u ruħ waħda u nħobbu lil Kristu b’qalb umli.

Alla jrid il-bidla tal-qalb.

 • Kemm-il darba fil-ħajja tagħna lill-Mulej ngħidulu iva u wara nagħmlu ta’ rasna?
 • Kemm tassew ir-reliġjon tagħna mmewtuha meta l-fidi tagħna ssir biss riti u tradizzjonijiet b’mod li l-qalb ma tirrispondix għas-sejħa ta’ Alla?
 • Kemm-il darba ħassejt il-ferħ tal-midneb li jerġà lura minn dnubietu?  Kemm qed ngħixu bil-ferħ is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni?
 • Kemm qed nemmnu t-tagħlim tal-Knisja, u kemm nafu dan it-tagħlim biex nifhmu r-rieda ta’ Alla fuqna?

Mulej, għallimni ngħix mingħajr ipokresija,

u mingħajr tidwir,  il-fidi tiegħi

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…

Ressaqna lejn il-Maħfra

FESTA SAN FRANĠISK

… matul din il-ġimgħa fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani.

PASTA NIGHT u TOMBLA fiċ-Ċentru Sant’Antnin is-Sibt 7 ta’ Ottubru fis-6.45pm.Kbar €12, żgħar €5 Booking mis-sagristija jew 79202172 sal-Ħamis 5 ta’ Ottubru.

LAQGĦAT TAL-AZZJONI KATTOLIKA

Fergħa tal-irġiel:  Mit-Tnejn 2 ta’ Ottubru wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Nistiednu aktar irġiel biex jieħdu dan l-impenn sabiħ.

Ix-Xahar t’OTTUBRU

…NGĦIDU RUŻARJU

Kuljum fil-5.30pm quddiem Ġesù Ewkaristija fil-Knisja Parrokkjali… stedina miftuħa lil kulħadd!

Nhar ta’ Tlieta fil-5pm – Pjazza Tolfa.

Nhar ta’ Ġimgħa fil-5pm – Triq il-Qigħan.

…NIBDEW il-KATEKIŻMU

ĊENTRU PARROKKJALI:

Years 1 sa 3: skont kif ġa nfurmati fil-gruppi.

QASAM MUSEUM SUBIEN:

Years 4,5 u 6 – It-Tlieta u l-Ġimgħa fil-5.15pm.

Form 1 ‘il fuq:It-Tnejn,it-Tlieta, il-Ħamis u l-Ġimgħa fis-6.45pm.

QASAM MUSEUM BNIET.

Years 4 u 5 – It-Tlieta u l-Ġimgħa fl-4.30pm.

Year 6 u FORM 1 – It-Tlieta u l-Ġimgħa fl-5.15pm

FORM 2 – Il-Ħamis fil-5.15pm.

L-ARLOĠĠI… DIN IL-ĠIMGĦA JSIBU POSTHOM FIL-KAMPNAR

SIMBOLI FLOK NUMRI

… ikomplu jagħmlu minn dan l-arloġġ opra unika fil-gżira tagħna.

NINGĦAQDU MAS-SORIJIET AGOSTINJANI

Niċċelebraw il-Venerabilità tal-Fundatriċi tagħhom M. Teresa Spinelli.

Is-Sibt 7 t’ Ottubru – 6.00pm Quddiesa mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech fil-Knisja Parrokkjali tagħna.

L-EWWEL ĠIMGĦA u SIBT TAX-XAHAR

IMPORTANTI Il-Ġimgħa 6 ta’ Ottubru l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja l-Qadima minħabba li dakinhar ser ikunu jittellgħu l-arloġġi fil-knisja parrokkjali. L-adorazzjoni tkun mit-8.30 sal-5pm.

Is-Sibt 7 ta’ Ottubru fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u fl-4pm rużarju.

– – – – – – – – – – – – – – –

FESTA TAL-MADONNA TAR-RUŻARJU

Il-ĦADD 15 ta’ OTTUBRU Tkun b’radd il-ħajr lil Alla wara x-xogħol fuq il-proġett tal-arloġġi.

Is-Sibt 14 ta’ Ottubru l-Adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima tkun mit-8.30am sad-9pm.

QUDDIESA TA’ RADD IL-ĦAJR

F’għeluq ir-raba’ sena mit-twaqqif tal-Għaqda Ħbieb tal-Presepju Għawdex – Sezzjoni Għajnsielem ser tiġi ċċelebrata quddiesa l-Erbgħa 4 t’Ottubru fil-Knisja Parrokkjali fis-6pm. Kulħadd mistieden.

MILL-UFFIĊĊJU TAL-ANZJANI

Il-korsijiet tal-Università tat-Tielet Età ser jibdew mill-Ġimgħa, 13 t’Ottubru fl- Università x-Xewkija. Applikazzjonijiet u aktar informazzjoni mill-Uffiċċju tal-Anzjani, Pjazza San Franġisk ir-Rabat (22156626) jew mill-Kunsill Lokali. Trasport ikun provdut.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Sunta Bugeja toffri €20 b’suffraġju ta’ żewgha Toni f’għeluq it-3 snin mill-mewt tiegħu fid-29 ta’ Settembru.
 • Carmela Rapa toffri €20 b’suffraġju ta’ żewgha Carmel Rapa f’għeluq is-seba’ snin mill-mewt tiegħu fit-28 ta’ Settembru.

 

Bullettin 23 ta’ Settembru 2017

Il-25 Ħadd Matul is-Sena

IL-ĠUSTIZZJA TAL-MULEJ

TAL-AĦĦAR JIĠU L-EWWEL,

          …U TAL-EWWEL JIĠU L-AĦĦAR

Il-Mulej isejjaħ f’ħinijiet diversi u jħallas l-istess paga.

Tidher inġustizzja kbira mad-daqqa t’għajn.  Iżda propju minn dan il-Vanġelu toħroġ il-ġustizzja kbira ta’ Alla.  Alla jħares dak li jwiegħed u lill-ħaddiema kollha tahom dak li wegħidhom.  Kien hemm tgergir u tgemgim bħalma kien għamel ħu l-iben il-ħali meta ġie lura u missieru għamel festa lil ħuħ li kien berbaqlu flusu man-nisa tat-triq.  Ħafna drabi aħna nagħmlu l-istess.  Ma nifhmux u ma narawx il-ħniena kbira li Alla għandu għall-midinbin.  U ħafna drabi nippretendu li niġġudikaw aħna, aħna li xi drabi ma nindunawx bit-travu li għandna f’għajnejna.

 • Ħafna drabi moħħna biex niġġudikaw lil ħaddieħor. Irridu nifhmu li l-Mulej ma jimxix kif naħsbu aħna.
 • Il-ħniena tal-Mulej hija infinita u għalhekk importanti li nħallu lill-Mulej imexxina hu.
 • Aktar milli nkunu pronti li niġġudikaw fin-negattiv lil ħaddieħor, huwa importanti li ngħinu lil ħaddieħor.
 • Hemm bżonn niftħu qalbna beraħ għall-imħabba ta’ Kristu.

Mulej, għallimni nifhem aktar imħabbtek

u ma niġġudikax lil ta’ madwari.

NIBDEW IL-KATEKIŻMU

Erġajna wasalna għal sena kateketika oħra.

QUDDIESA TAL-BIDU nhar il-Ġimgħa li ġejja 29 ta’ Settembru fis-6pm. Niltaqgħu l-knisja parrokkjali – tfal (minn Year 1 sa 7), ġenituri u katekisti. F’din il-quddiesa jingħata l-mandat lill-katekisti kollha għal din is-sena flimkien ma’ informazzjoni oħra mportanti għat-tfal u ġenituri.

LAQGĦA GĦALL-ĠENITURI TFAL YEAR 1 – Nhar il-Ħamis li ġej 28 ta’ Settembru fil-5pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija… Erfgħalna ħsibijietna lejn Alla

LURA LEJN L-ISKOLA

It-Tnejn 25 ta’ Settembru t-tfal u l-istudenti jirritornaw lura lejn l-iskola wara l-vaganzi tas-sajf. NIBDEW bil-quddiesa fid-9am fil-knisja li fiha t-tfal iġibu l-basktijiet tal-iskola u jsir it-tberik. Il-ġenituri mistiedna.

Għal matul is-sena, inħeġġu lit-tfal li jattendu l-iskola primarja tagħna biex, flimkien mal-ġenituri, jattendu għall-quddiesa tat-7.45am.

ĦIN TAL-QUDDIES

Mill-25 ta’ Settembru l-quddiesa ta’ filgħaxija mit-Tnejn sas-Sibt tkun fis-6pm.

Mill-1 ta’ Ottubru l-quddies tal-Ħadd ikun fis-6, 8 u 10am u filgħaxija fil-5pm. Il-bqija  jibqa’ kollox l-istess.

IL-HOSPICE MALTA toffri servizzi ta’ kura palljattiva lil-persuni morda bil-kanċer, motor neuron disease u mard serju ieħor mingħajr ħlas. Fil-quddies ta’ dal-weekend se jkollna magħna voluntiera biex ikellmuna dwar dawn is-servizzi, joffrulna rikordju tal-World Hospice and Palliative Care Week u jilqgħu xi donazzjonijiet. Nagħmlu tagħna wkoll dan l-impenn u ngħinu minn qalbna.

LAQGĦAT TAL-AZZJONI KATTOLIKA

Fergħa tan-nisa jibdew il-Ħamis 28 ta’ Settembru, fit-8.15am. Fergħa tal-irġiel it-Tnejn 2 ta’ Ottubru wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

LAQGĦA GĦALL-ĠID TA’ WLIEDNA

bis-suġġett: Ngħinu lit-tfal ikollhom karattru sod fl-Istitut tal-Familja r-Rabat, il-Ġimgħa 29 ta’ Settembru mis-6.00pm sa 7.30pm  minn Dun Anton Teuma.

MIXJA TA’ TĦEJJIJA GĦAŻ-ŻWIEĠ

NIBDEW IS-SIBT 23 ta’ Settembru FIĊ-ĊENTRU PARROKKJALI TAGĦNA FIS-7.30pm.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

Sib ħin mal-ġurnata li fih tgawdi l-libertà mill-mobile, tablet, ecc.                           Ipprova mqar għal ftit ħin u tara kemm tħossok aħjar wara!!!!!

IX-XOGĦOL FUQ L-ARLOĠĠI – SAN MATTEW       

           L-ARLOĠĠ TAL-FAĊĊATA

Il-wiċċ tal-arloġġ li ser ikun fil-faċċata tal-knisja ser ikun jirrappreżenta lill-Evanġelista San Mattew li huwa dejjem raffigurat permezz ta’ Anġlu. L-element mill-qedem huwa l-arja li hija ppreżentata permezz ta’ mewġa ttir fuq ras l-anġlu. Il-kulur huwa vjola jagħti fir-roża magħmul minn ħġieg maħdum apposta biex ikun ta’ dan il-kulur u oħxon 20mm.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 26 ta’ Settembru ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm: 1:00pm – 5:00pm.

GRAZZI:

Lil dawk il-voluntiera li f’dawn il-ġranet għenu fit-tindif ta’ fuq il-bejt tal-knisja.

Offerta għall-knisja:Kelina Sultana Aus$200(bi żvista dehret differenti fl-aħħar bullettin).

Lil dawk kollha li taw l-offerta tagħhom għar-rivista Għajnsielem – €253.

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 16 ta’ Settembru 2017

L-24 Ħadd Matul is-Sena

KEMM SE NDUM NAĦFER?

MA NGĦIDLIKX SA SEBA’ DARBIET, IMMA SA SEBGĦA U SEBGĦIN DARBA

Min jaf kemm-il darba staqsejna din id-domanda:  imma kemm se ndum naħfer, kemm se ndum naqla’ ġo fija?  Hija karba komuni ta’ nies li ħafna drabi ħassew li jkunu qed jagħmlu l-isforz ġenwin biex jaħfru u biex ikunu jgħixu l-ħajja tagħhom nisranija.  Ġesù llum fil-Vanġelu jagħtina l-faraġ u l-kuraġġ biex inkomplu naħfru mingħajr limitu. Ġesù jkompli jenfasizza li rridu naħfru minn qalbna.  Mhux ngħidu naħfer iva u ninsa le.  Irridu naħfru mingħajr limiti.  Diffiċli?  Iżda l-ħajja nisranija mhix faċli.  L-eżempju tagħna huwa Kristu Msallab li ġie maqtul għax ġie biex jagħmel il-ġid.

Fl-Ewwel Qari, mill-Ktieb ta’ Bin Sirak, naraw li min irid jimxi fuq il-liġi ta’ Alla ma jistax jimxi fuq il-liġi “għajn b’għajn u sinna b’sinna”.  Is-Salm ifakkarna kemm tassew il-Mulej huwa ħanin u ta’ qalb tajba.

San Pawl,  jeżortana biex nirrispettaw id-drawwiet ta’ xulxin u fuq kollox li jagħtu l-ġieħ lil Kristu fl-azzjonijiet tagħhom.

Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, għandna l-parabbola tal-qaddej li lilu ġiet maħfura piena iżda huwa ma ħafirx.

 • Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Kemm aħna lesti li nkomplu naħfru?
 • F’ħajjitna nsellmu biss lil min isellem lilna u jaqbel magħna?

Inħarsu lejn Kristu Msallab fil-mumenti tar-rabja u tal-azzjonijiet ħżiena li nirċievu.  Hu jagħtina risposta mill-ewwel.

  Mulej għallimni naħfer mingħajr kundizzjoni.

  Rattab il-qalb tiegħi.

 TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 23 ta’ Settembru, 2017 fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali tax-Xagħra. Trasport mill-Pjazza fis-6.30pm.

GRAZZI Għall-knisja: NN Awstralja Aus$500. Kelina Sultana Aus$100

L-EWWEL MINN 4 FAĊĊATI FOSTNA

IX-XOGĦOL FUQ L-ARLOĠĠI

Diġa għandna fostna l-ewwel mill-erba’ faċċati tal-arloġġ. Din tirrappreżenta lill-Evanġelista San Mark permezz tas-simbolu tiegħu li huwa l-iljun bil-ġwienaħ ta’ anġlu. Fuq ras l-iljun hemm fjamma li tfisser in-nar – wieħed mill-erba’ elementi li d-dinja antika kienet tqis bħala qawwa li tmexxi d-dinja. Il-ħġieg oħxon 20mm u l-irħam abjad 30mm jagħmlu minn dawn l-uċuħ opra  unika fl-istil u fl-għamla.Bil-lejl dawn is-simboli jkunu jixegħlu. Bejn it-3 u l-10 ta’ Ottubru li ġej se jkollna fostna l-ħaddiema tal-kumpanija tal-qniepen Cornille-Havard ta’ Franza biex iwaħħlu dawn l-arloġġi f’posthom fil-kampnar.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK… Ara wliedek adoloxxenti fejn u ma’ min ikunu. Nippreparaw biex l-adoloxxenti tagħna jattendu għal-laqgħat għalihom.

 Fil-Kenn ta’ Darek Marija… Erfgħalna ħsibijietna lejn Alla

LAQGĦAT TAL-AZZJONI KATTOLIKA: Il-laqgħat tal-fergħa tan-nisa jibdew il-Ħamis 28 ta’ Settembru, fit-8.15am. Dawk tal-irġiel it-Tnejn 2 ta’ Ottubru wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

MIXJA TA’ TĦEJJIJA GĦAŻ-ŻWIEĠ

NERĠGĦU NFAKKRU lil dawk il-koppji għarajjes li jixtiequ jibdew jattendu, jew ikomplu, il-Mixja ta’ tħejjija għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-familja, huma mħeġġa japplikaw fl-Uffiċċju Parrokkjali.

IL-LAQGĦAT FIĊ-ĊENTRU PARROKKJALI TAGĦNA SER JIBDEW IS-SIBT 23 TA’ SETTEMBRU-7.30pm  Ser isiru laqgħat f’Malta għal dawk l-għarajjes li jistudjaw jew jaħdmu Malta u ma jistgħux jattendu għal-laqgħat Għawdex.

Laqgħat bl-Ingliż.  Wara li fis-snin l-imgħoddija ġieli kien hemm talbiet minn koppji għarajjes għal-laqgħat ta’ preparazzjoni għaż-żwieġ bil-lingwa Ingliża, din is-sena ser jiġi offrut dan is-servizz.  Il-laqgħat ser jinżammu kull ħmistax, nhar ta’ Ġimgħa, fis-7pm, fl-Istitut tal-Familja.  L-ewwel laqgħa hi ppjanata li ssir nhar il-Gimgħa 6 ta’ Ottubru.

LAQGĦA NTERESSANTI GĦALL-ĠID TA’ WLIEDNA

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Ngħinu lit-tfal ikollhom karattru sod. Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Settembru bejn is-6.00pm u s-7.30pm u ser titmexxa minn Dun Anton Teuma.  Mistednin il-ġenituri u carers tat-tfal kollha.  Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 17 ta’ Settembru se jkun miftuħ għall-għoti tad-demm mit-8:00am sal-1:00pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • RIta Muscat toffri €20 b’suffraġju ta’ Menu, Loreta u Philip Grima f’għeluq is-snin mill-mewt tagħhom.
 • Maria Vella toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Susanna cassar Azzopardi f’għeluq is-snin mill-mewt tagħha.

 

Bullettin 2 ta’ Settembru 2017

It-22 Ħadd Matul is-Sena

ERFA’ S-SALIB WARAJK

Is-Salib kulħadd jibża’ minnu.  Kulħadd jaħarbu.  Huwa skandlu għal-Lhud u bluha għall-pagani.  Għalina jgħidu li huwa s-sinjal tar-rebħa.

Kif jista’ salib ikun ir-rebħa tiegħek?  Kif jista’ Ġesù msallab b’mod inġust juri r-rebħa fuq il-ħażen u jkun sinjal kontinwu għalina?  Fil-misteru tas-Salib tinsab ir-rebħa tagħna anki fuq id-dwejjaq u t-toqol tal-ħajja ta’ kuljum…  Dan id-diskors jidher bla sens sakemm wieħed ma jgħixux.  Xi kultant  kelli ċans li mmur inżur jew inqarben xi anzjan jew xi ħadd marid b’kanċer.  Tmur mingħalik se tikkonsla lil xi ħadd u toħroġ aktar ikkonslat inti meta l-persuna li tmur iżżur tkun tant aċċettat is-salib tagħha.  Sfortunatament aħna l-Maltin aktar nilħqu  salib xulxin milli ngħinu lil xulxin inġorru s-salib.  Is-Salib huwa l-qabża ta’ kwalità għan-nisrani.

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija, hu stqarrija ta’ Ġeremeija dwar il-missjoni tiegħu bħala profeta.  Ġeremija obda lil Alla u beda jxandar, iżda n-nies ma laqgħuhx.  Minkejja l-persekuzzjoni huwa baqa’ jxandar.

Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 62, hu għanja ta’ talba lil Alla – GĦALIK GĦATXANA RUĦI, Mulej Alla tiegħi.

It-Tieni  Qari tal-lum, meħud minn San Pawl lir-Rumani, itenni li fil-ħniena tiegħu Alla seħibna fis-sagrifiċċju ta’ Ibnu Ġesù.

Fil-Vanġelu ta’ San Mattew, bis-silta tal-lum, Ġesù juri xi kwalità ta’ Messija kien tabilħaqq.  Wera wkoll il-missjoni tas-segwaċi ta’ Kristu.

 • Fil-Ħajja tagħna rridu naċċettaw Messija wieħed – ĠESÙ KRISTU.
 • Irridu naċċettaw kemm il-missjoni tiegħu kif ukoll dik li ta lilna.
 • Jekk xi ħadd irid jimxi warajja… x’se tagħmel?  Qed terfa’ s-Salib tiegħek?
 • Mingħajr sagrifċċju l-ħajja mhix sabiħa.

Mulej, għinni naċċetta s-salib tiegħi

u nerfgħu bil-għajnuna tiegħek.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…

għaqqadna f’familja waħda f’Ibnek!

Wara l-FESTA

OMMNA MARIJA TA’ LORETO 2017

GRAZZI MILL-QALB LIL KULĦADD.

GRAZZI GĦALL-OFFERTI

 • Ġabra waqt il-Purċissjoni €2147, Us$500 u Aus$50.
 • €2000 għall-ġebel il-kbir tas-sagristiji mingħand persuna li diġa kienet tat €15,000.
 • NN €500 għas-Sagristiji.
 • Donazzjonijiet fil-kaxxa tal-Wirja ta’ Frankie u Lorietta Buttigieg fid-Dar Parrokkjali – €60.

RADJU LAURETANA

Id-direzzjoni tixtieq tirringrazzja lil kulħadd tas-sapport u l-għajnuna matul l-iskeda tal-festa ta’ din is-sena. Bl-għajnuna ta’ Alla, l-iskeda tal-Milied tibda l-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru festa tal-Immakulata Kunċizzjoni.

– GRAZZI  Donazzjonijiet fl-aħħar ġimgħa: €1,116.45 u $Aus100.   Emigranti: Kelina Sultana (Australia) Lauren Xuereb (UK) Marlene Rapa, Simon Sultana, Jonathan Curmi (USA)   – KWADRU TAL-MADONNA Ir-rebbieħa fost il-benefatturi ta’ Radjulauretana hija Edera Nugent bin-numru 134 kulur roza. Nifirħulha.

B’RINGRAZZJAMENT GĦALL-FESTA

… NAGĦTU D-DEMM

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jistiednek biex nhar Il-Ħadd 3 ta’ Settembru bejn it-8:00am u s-1:00pm tersaq u tagħti d-demm fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex. STEDINA SPEĊJALI LILNA TA’ GĦAJNSIELEM biex nagħtu d-demm b’ringrazzjament tal-festa li għaddiet. Ħajjar lil ħaddieħor jagħti d-demm ukoll!!!

FESTA TA’ SANT’ANTNIN

Il-festa f’ġieh il-qaddis tibda s-Sibt 2 ta’ Settembru u tilħaq il-qofol tagħha nhar il-Ħadd 10 ta’ Settembru, Jum il-Festa. Ma’ dan il-bullettin qed jitqassam ukoll il-programm. Insegwuh kollu u nieħdu sehem sħiħ.

FESTA TAT-TWELID TAL-VERĠNI MARIJA

Il-Ġimgħa 8 ta’ Settembru niċċelebraw it-twelid tal-Verġni Mbierka Marija. Il-ħin tal-quddies fil-parroċċa tagħna jkun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

MIXJA TA’ TĦEJJIJA GĦAŻ-ŻWIEĠ

Infakkru lil dawk il-koppji għarajjes li jixtiequ jibdew jattendu, jew ikomplu, il-Mixja ta’ tħejjija għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-familja, huma mħeġġa japplikaw fl-Uffiċċju Parrokkjali.  Ser isiru laqgħat f’Malta għal dawk l-għarajjes li jistudjaw jew jaħdmu Malta u ma jistgħux jattendu għal-laqgħat Għawdex.

APPLIKAZZJONIJIET MILL-UFFIĊĊJU PARROKKJALI

BIDU TAL-KATEKIŻMU TAT-TFAL

Dawk il-ġenituri li għandhom tfal li ser ikunu Year 1 fis-sena skolastika li jmiss huma mistiedna jiktbu lit-tfal tagħhom biex, bl-għajnuna t’Alla, jibdew il-katekiżmu f’Ottubru li ġej. Applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali. Il-ġenituri tat-tfal li ser ikunu Year 2 u 3 ser jiġu mgħarrfa personalment dwar il-ġranet u l-ħinijiet tal-laqgħat tal-katekiżmu tat-tfal tagħhom.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

Id-Dekor, id-Dixxiplina u d-Dinjità huma 3 valuri li kontinwament trid tkun attent/a għalihom u taħdem biex iżżommhom – b’ġid għalik stess  u għall-oħrajn …Ħu ħsieb!!!

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Manwela Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ Ġanni Azzopardi f’għeluq it-13-il sena mill-mewt tiegħu fil-5 ta’ Settembru.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 26 ta’ Awwissu, 2017 – IL-FESTA T-TAJBA!

SLIEM GĦALIK MARIJA

Sliem għalik Marija, fid-Dar Imqaddsa ta’ Nazaret l-“Iva” tiegħek għamlet lil Alla ħuna għal dejjem! Itlob, o Marija, sabiex iż-żgħażagħ jiskopru l-“Iva” bħala triq tal-ħelsien veru u tal-ferħ veru li qatt ma jgħib u qatt ma jittradik.

Sliem għalik Marija, Int ħaffift lejn id-dar ta’ Eliżabetta, tgħanni n-noti dejjiema tal-‘Magnificat’! O Marija, bgħedna mit-triq mudlama tal-egoiżmu, biex nimxu fit-triq tal-imħabba u tal-ġest mimli ferħ tal-ħasil tar-riġlejn.

Sliem għalik Marija. Fid-dar tal-għarajjes ta’ Kana l-għajnejn materna tiegħek rat l-iskonfort u qalbek talbet il-grazzja! Agħmilna safja f’ qalbna sabiex naraw, o Marija! U agħti lill-familji tagħna l-perla tal-fedelta’ u tal-ferħ tal-ulied milqugħa, maħbuba u miftuħa għad-dawl t’ Alla.

Sliem għalik Marija. Fl-għar ta’ Betlem int l-ewwel li adurajt il-Misteru t’ Alla li ftaqar sabiex jagħtina l-vera rikezza! Marija, itlob għalina biex inħobbu ‘l faqar u lill-foqra, filwaqt li nfittxu f’Alla r-rikezza li tissodisfa u tibqa’ fl-eternita’.

Sliem għalik Marija. Maġenb is-salib int emmint fil-qawwa tal-imħabba u l-imħabba kkonsagratek omm mill-bnedmin kollha! Ħu jdejna f’ idejk, o Marija, u għinna nimxu fost is-slaleb tal-ħajja sodi fil-fidi, ngħixu fit-tama, nistennew is-siegħa żgura tal-qawmien.

Sliem għalik Marija. Fid-dar taċ-Ċenaklu int titlob lill-Ispirtu ta’ Ġesu’ u tħares bil-ferħ lejn l-Appostli li ser jitilqu għal missjoni! Idħol għalina, o Marija, sabiex l-Ispirtu jsibna ubbidjenti u lesti li ngħajtu l-fidi tagħna f’ Ġesu’: Salvatur waħdieni u tama waħdanija tal-bnedmin.

Sliem għalik Marija. Fid-dar ta’ qalbek kuljum u fis-skiet inti tgħix il-maternita’ filwaqt li tħaddan l-ulied li jirrikorru lejk. Għinna nisimgħu, o Marija, il-melodija tal-qalb tiegħek, sabiex wara li nitolbu, immorru lura fid-djar tagħna b’għajnejna mdawlin u b’qalbna tgħanni.

Sliem għalik Marija! Sliem Għalik Marija!

Sliem għalik Sultana tad-Dar Tagħna.

SEGWU L-FESTA kollha minn fuq Radju Lauretana u XEJK TV.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…

għaqqadna f’familja waħda f’Ibnek!

IL-QOFOL TAL-FESTA

Nipparteċipaw b’mod sħiħ:

Is-Sibt  26 ta’ Awwissu:                 LEJLET IL-FESTA

9.00am Quddiesa tat-Te Deum fil-Knisja l-Qadima mill-Arċipriet Dun Frankie Bajada

6.30pm Tranżlazzjoni mmexxija mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex. Takkumpanja l-Banda San Ġużepp.

7.00pm L-Ewwel Għasar Solenni mmexxi mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech.

Il-Ħadd 27 ta’ Awwissu:   JUM IL-FESTA  PARROKKJALI

9.00am                 Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons. Pawlu Cremona, Arċisqof Emeritu ta’ Malta,bil-prietka minn Mons.Dr.Joseph Farrugia.

6.30pm                 It-Tieni Għasar

7.30pm                 Ħruġ solenni tal-istatwa.

Nistiednu lil kulħadd biex waqt il-purċissjoni jakkumpanja lil Ommna Marija Lawretana permezz tat-talba tar-Rużarju.

10.15pm    Dħul tal-vara fil-Knisja.

Antifona u Barka Sagramentali.

It-Tlieta 29 ta’ Awwissu

6.30pm Rużarju u Barka Sagramentali.

7.00pm Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr u wara jsir id-dħul tal-vara ta’ Ommna Marija ta’ Loreto fin-niċċa tagħha.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

… GAWDI L-FESTA!!! … Ftakar f’dak li qed niċċelebraw: L-imħabba ta’ Alla għalik… li saret bniedem fid-Dar ta’ Nazaret – id-Dar ta’ Loreto!!!

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-festa tintemm it-Tlieta 29 ta’ Awwissu. Grazzi kbira tas-sapport u tal-għajnuna kollha.

GRAZZI  

Ġabra Ħruġ min-niċċa – €2174.

Radju Lauretana: Grazzi lil Joe Galea u lil John Haber tal-ħidma b’xejn fl-istudios tagħna.

Donazzjonijiet: €851 u $Aus800.

Emigranti: George Xerri (Kanada), Ġuża Azzopardi (USA), Alex Pace, Salvina Mercieca u Tereża Vassallo, Marija Vella, Benna u John Camilleri (Australia).

Offerti Bott Ideal Store: €220.

Għall-Knisja: NN€200, NN €50.

MILL-KUNSILL LOKALI – Tilqima tal-Influenza

Nixtiequ navżaw li dawk li għandhom ‘il fuq minn 55 sena jew ibatu minn xi mard kroniku, jistgħu jirreġistraw għat-tilqima tal-influenza billi jċemplu l-Kunsill fuq in-numru 21561515 mhux aktar tard mid-9 ta’ Settembru.

GIOCHI – Serata ta’ Water Fun Games

Ser isiru kompetizzjonijiet divertenti għaż-żgħażagħ Għajnselmiżi minn 13-il sena ‘l fuq it-Tlieta 29 t’Awissu quddiem il-Każini mit-8pm ‘il quddiem. It-tim rebbieħ jipparteċipa fil-final minn Għawdex kollu. Inħeġġu liż-żgħażagħ minn 13-il sena ‘l fuq biex jipparteċipaw f’din l-attivita’ sportiva u divertenti. Inkitbu b’sms fuq 79561515, email:ghajnsielem.lc@gov.mt jew 21561515.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Guza Zerafa toffri €20 b’suffraġju tal-Erwieħ tal-Familja Zerafa u Spiteri.
 • Il-Familji Zerafa u Vella joffru €20 b’suffraġju ta’ oħthom Anni Gatt f’għeluq it-12-il sena mill-mewt tagħha fit-30 ta’ Awwissu.
 • Maria Vella toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Felic u ħutu Ġużeppa u George Vella.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 19 ta’ Awwissu 2017

IL-FESTA WASLET

Wara tant preparamenti u taħbit, il-festa ta’ din is-sena waslet. Ser nibdew ġimgħa ta’ funzjonijiet u attivitajiet relatati li jwassluna għall-jum il-festa l-Ħadd 27 ta’ Awwissu.

Ejjew nieħdu sehem sħiħ fil-programm tal-festa u nagħmlu l-almu tagħna kollu biex nattendu għall-funzjonijiet tal-knisja u nieħdu sehem attiv. Nersqu għall-qrar u għat-tqarbin. Ma nħallux li tgħaddi l-festa u tħallina indifferenti. Ejjew nagħmlu mill-festa okkażjoni ta’ mixja spiritwali fejn bħala persuni u flimkien bħala komunita’ parrokkjali nagħmlu dak il-pass ‘il quddiem f’ħajjitna, f’sens ta’ altruwiżmu u għotja lil Alla u lil min jeħtieġ l-għajnuna tagħna.

 • FESTA FAMILJA Il-Ħadd 20 ta’ Awwissu. Stedina lill-familji kollha għall-quddiesa tal-10.30am fil-knisja parrokkjali b’mod speċjali lill-kopji li għalqu 25 jew 50 sena miżżewġin.

Nistiednu wkoll lill-Emigranti li qegħdin fostna biex huma wkoll jissieħbu f’din iċ-ċelebrazzjoni.

 • L-AĦĦAR ĠABRA GĦALL-FESTA. Din tkun it-Tnejn 21 ta’ Awwissu waqt il-ħruġ tal-vara min-niċċa tagħha fil-knisja. Inkunu ġenerużi.
 • SEJĦA GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ għall-quddiesa tat-Tlieta 22 ta’ Awwissu fis-7pm. Imexxi Fr. Michael Grima, saċerdot novell.

Wara l-quddiesa – TQASSIM TAĊ-ĊERTIFIKATI    tal-Mixja tħejjija għaż-żwieġ.

PREŻENTAZZJONI TAT-TFAL U T-TRABI.

 • L-ERBGĦA, il-ĦAMIS u l-ĠIMGĦA 23, 24 u 25 ta’ AWWISSU huma l-jiem tat-TRIDU.

Nieħdu sehem fil-quddiesa ta’ filgħaxija u nisimgħu b’attenzjoni l-kelma ta’ Dun Samuel Grech.

 • IL-LEJLA MARJANA l-Erbgħa 23 ta’ Awwissu fid-9pm. Fuq iz-zuntier tal-knisja tagħna. Nitolbu flimkien filwaqt li nfakkru l-għaxar snin mit-twaqqif ta’ Radju Lauretana.
 • IS-SIBT 26 ta’ Awwissu, lejlet il-festa, nattendu għall-quddiesa tat-TE DEUM fil-Knisja l-Qadima fid-9am u filgħaxija għat-Translazzjoni li ser titmexxa mill-ET Mons Isqof Mario Grech.

 SEGWU L-FESTA kollha minn fuq Radju Lauretana u XEJK TV.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…għaqqadna f’familja waħda f’Ibnek.

OFFERTI BUKKETTI FJURI  

L-aħħar sejħa biex tkomplu tagħmlu l-offerti tagħkom għall-bukkett tal-festa (€20) fl-Uffiċċju Parrokkjali. Tistgħu wkoll titfgħu l-offerta tagħkom flimkien mal-isem u n-numru tat-telefon fil-letterbox tal-Uffiċċju.

RADJU LAURETANA 89.3FM

Inkomplu nsegwu l-iskeda tal-festa fuq Radju Lauretana u x-xandiriet speċjali marbuta mal-festa ta’ din is-sena.

LOTTERIJA b’risq ir-RADJU

Biljetti €2 mir-radju u mill-Uffiċċju Parrokkjali. Grazzi tal-għajnuna.

MIXJA TA’ TĦEJJIJA GĦAŻ-ŻWIEĠ

Infakkru lil dawk il-koppji għarajjes li jixtiequ jibdew jattendu, jew ikomplu, il-Mixja ta’ tħejjija għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-familja, huma mħeġġa japplikaw fl-Uffiċċju Parrokkjali.  Ser isiru laqgħat f’Malta għal dawk l-għarajjes li jistudjaw jew jaħdmu Malta u ma jistgħux jattendu għal-laqgħat Għawdex.

WIRJA f’minjatura tal-Vara Titulari mit-Tnejn 21 sal-Ħadd 27 ta’ Awwissu fid-Dar Parrokkjali Pjazza Indipendenza mit-8.30pm sa 12am.

WERAQ għall-bukketti: min jista’ joffri ġibuh nhar it-Tlieta u l-Erbgħa. Grazzi.

GRAZZI  Ewro Collection Awwissu – €564.

Offerta ta’ €100-NN fil-ferta tal-Knisja.

Għall-Knisja – €100 NN Triq Ħamri, Aus$300 – Salvina Mercieca Awstralja,Aus$250 – Theresa Vassallo Awstralja.

GĦOTI TA’ DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 22 t’Awwissu ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm mis-1pm sal-5pm.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

GAWDI L-FAMILJA U L-ĦBIEB! GAWDI ‘L KRISTU U L-MADONNA! … GAWDI L-FESTA!!!

TĦALLIX IX-XORB U D-DROGA JISIRQULEK KOLLOX!!!…Ħu ħsieb!!!

QRAR BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA

Il-Ħadd 20 ta’ Awwissu fl-10 ta’ filgħodu, qabel il-quddiesa tal-Familji.

It-Tlieta 22 ta’ Awwissu mis-6pm ‘il quddiem għaż-żgħażagħ.

Imbagħad mill-Erbgħa sas-Sibt 23 – 26 ta’ Awwissu: kuljum mis-6.30pm ‘l quddiem.

Naħsbu kmieni!

Qrara tajba

flimkien ma’ Tqarbina mill-qalb…

l-aqwa ngredjenti

għal festa ġenwina u tajba.

BIDU TAL-KATEKIŻMU TAT-TFAL

Dawk il-ġenituri li għandhom tfal li ser ikunu Year 1 fis-sena skolastika li jmiss huma mistiedna jiktbu lit-tfal tagħhom biex, bl-għajnuna t’Alla, jibdew il-katekiżmu f’Ottubru li ġej. Applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali. Il-ġenituri tat-tfal li ser ikunu Year 2 u 3 ser jiġu mgħarrfa personalment dwar il-ġranet u l-ħinijiet tal-laqgħat tal-katekiżmu tat-tfal tagħhom.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Galea joffru €20 b’suffraġju ta’ Toni u Loreta Galea.
 • Sally Borg u t-tfal joffru €20 b’suffraġju ta’ Mario Borg f’għeluq l-4 snin mill-mewt tiegħu fid-19 ta’ Awwissu.
 • Mariella Cauchi toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Xuereb u Carmelo Cauchi fl-anniversarju mill-mewt tagħ
 • Salvina Mercieca toffri $Aus100 b’suffraġju tal-għażiż żewġha Lewis Mercieca fl-okkażjoni tat-23 anniversarju mill-mewt tiegħu nhar it-22 ta’ Awwissu kif ukoll b’suffraġju tal-erwieħ tal-familja Xuereb.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 12 ta’ Awwissu 2017

FESTA LAWRETANA 2017

Wara tant preparamenti u tħejjijiet, nistgħu ngħidu li l-festa waslet. Din is-sena, il-programm tal-festa jibda l-Erbgħa 16 ta’ Awwissu permezz tal-quddiesa tad-9am.

Il-festa fiha ħafna elementi li kollha flimkien isawru l-festa kif nafuha aħna. L-importanti pero’ huwa li ma nintilfux fuq it-tlellix u nitilfu l-essenzjal. Aħna qed niċċelebraw festa reliġjuża. Qegħdin niċċelebraw lill-Madonna ta’ Loreto. U għalhekk il-funzjonijiet li jsiru fil-knisja għandhom jingħataw l-akbar importanza. Is-sehem tagħna fil-liturġija huwa meħtieġ u importanti. Ser ikunu ħafna dawk l-okkażjonijiet fejn ser inkunu mistiedna nersqu għas-sagramenti tal-qrar u tat-tqarbin. Ma nħallux il-festa tgħaddi mingħajr ma nqerru u nitqarbnu.

Ejjew flimkien ngħixu l-festa li ġejja bħala esperjenza sabiħa li tqarribna lejn xulxin bħala komunita’ parrokkjali u lejn il-Mulej Ġesu’ permezz ta’ Sidtna Marija ta’ Loreto.

TIFKIRA TAL-KONSAGRAZZJONI TAL-KNISJA PARROKKJALI

Il-Ħadd 13 ta’ Awwissu ser inkunu nfakkru il-128 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali tagħna. NIFTAKRU kemm ħadmu u stinkaw missirijietna biex bnew dan it-tempju sabiħ. EJJEW inroddu ħajr lil Alla għal tant u tant ġid li jsir fil-knisja tagħna u NKOMPLU U NTEMMU l-ħolma ta’ dawk ta’ qabilna.

FESTA TA’ SANTA MARIJA

It-Tlieta 15 ta’ Awwissu nirreċitaw ir-rużarju, aktar mis-soltu, biex ikollna festa sabiħa li tixraq lil Ommna tas-Sema. Il-quddies fil-knisja tagħna jkun bħal tal-Ħadd.

VELJA F’TA’ PINU

It-Tnejn 14 ta’ Awwissu. Ikollna trasport mill-Pjazza fis-7.30pm.

TOMBLA B’RISQ IL-FESTA nhar it-Tlieta 15 ta’ Awwissu minn nofsinhar ‘il quddiem fiċ-Ċentru Parrokkjali

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies ta’ dan il-weekend issir l-aħħar Ewro Collection għall-festa ta’ din is-sena. Ejja nagħmlu sforz ġenwin ħalli tkun waħda tajba. Grazzi ta’ kull offerta.

Offerti BUKKETTI FJURI   Komplu għamlu l-offerti tagħkom għall-bukkett tal-festa (€20) fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Tistgħu wkoll titfgħu l-offerta tagħkom flimkien mal-isem u n-numru tat-telefon fil-letterbox tal-Uffiċċju.

IL-FESTA TAGĦNA. Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom il-programm tal-festa – tant ċelebrazzjonijiet sbieħ. Għal din is-sena għandna bħala motto

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…għaqqadna f’familja waħda f’Ibnek

Kemm għandna bżonn aktar għaqda… speċjalment ma’ Alla, għaqda li mbagħad twassalna biex inħobbu lilu fuq kollox u lil għajrna bħalna nfusna.

Marija, Omm tagħna, għallimna nħobbu bħalek!!

TLETT IJIEM TA’ TĦEJJIJA FERRIEĦA GĦALL-FESTA

Inħeġġu lit-Tfal u l-Adoloxxenti kollha. Niltaqgħu:

L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa 16, 17 u 18 ta’ Awwissu fid-9.00am għall-quddiesa animata mit-tfal u l-istudenti stess. Din hija xi ħaġa li qed issir għall-ewwel darba. Nemmnu li t-tfal u l-istudenti tagħna jeħtieġ ikunu jafu aktar dwar il-Madonna taħt it-titlu ta’ Loreto u li din ser isservi ta’ preparazzjoni spiritwali għall-festa.Ninġabru bi ħġarna.

IL-FESTA FUQ IT-TELEVIXIN

Għall-ewwel darba f’Għawdex, il-festa tagħna ser tixxandar dirett fuq XEJK TV mit-Tnejn sal-Ħadd. Ix-xandiriet ikunu biss mill-knisja u jinkludu wkoll il-purċissjoni. Dan qed isir mill-Fondazzjoni U bil-kollaborazzjoni ta’ Radju Lauretana. Għandna bżonn żgħażagħ u nies oħra biex jagħtu daqqa t’id minn wara l-cameras. Kellmu lill-Arċipriet.

FESTA FAMILJA

Il-Ħadd 13 ta’ Awwissu nistiednu lill-familji kollha għall-quddiesa tal-10.30am fil-knisja parrokkjali b’mod speċjali lill-kopji li għalqu 25 jew 50 sena miżżewġin.

Nistiednu wkoll lill-Emigranti li qegħdin fostna biex huma wkoll jissieħbu f’din iċ-ċelebrazzjoni. Kellmu lil Frankie u Lorietta Buttigieg jekk tixtiequ timxu wara l-istendard tal-pajjiż fejn qegħdin, fil-bidu tal-quddiesa

RADJU LAURETANA

Inkomplu nsegwu l-iskeda tal-festa fuq Radju Lauretana. Dalwaqt titwaħħal mill-ġdid webcam ġdida mal-faċċata tal-knisja għall-benefiċċju ta’ min ma jistax igawdi l-festa magħna, b’mod speċjali l-emigranti.

MIXJA TA’ TĦEJJIJA GĦAŻ-ŻWIEĠ

Il-koppji għarajjes li jixtiequ jibdew jattendu, jew ikomplu, l-Mixja ta’ tħejjija għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-familja huma mħeġġa japplikaw fl-Uffiċċju Parrokkjali.  Ser ikunu qed jinżammu laqgħat f’Malta għal dawk l-għarajjes li jistudjaw jew jaħdmu Malta u ma jistgħux jattendu għal-laqgħat Għawdex.

LOTTERIJA b’risq ir-RADJU

Għinu lir-radju tagħna billi tieħdu sehem f’lotterija li l-premju tagħha huwa tpinġija partikulari tal-istatwa titulari tal-Madonna ta’ Loreto magħmula minn  Miriam Buttigieg. Hija biċċa xogħol li swiet ħafna flus u ħin. Kull biljett jiswa €2. Biljetti mir-radju u mill-Uffiċċju Parrokkjali. Grazzi tal-għajnuna.

GRAZZI

 • Radju Lauretana: Donazzjonijiet u reklami €625
 • Ġabra Festa bieb bieb €3348 u Us$1.
 • Offerta lill-Madonna NN Triq Ħamri €50.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

IBŻA GĦAL SAĦĦTEK! U għal ĦAJTEK!! U ĦAJJET ĦADDIEĦOR… SUQ BIL-GĦAQAL..Ħu ħsieb!!!

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Xuereb joffru €20 b’suffraġju tal-għażiża ommhom Loreta Xuereb f’għeluq is-sentejn mill-mewt tagħha u għal missierhom George fl-anniversarju tal-mewt tiegħu f’Settembru.
 • Lora u l-Familja Zerafa joffru €20 b’suffraġju ta’ Salvinu Zerafa f’għeluq l-10 snin mill-mewt tiegħu fl-10 ta’ Awwissu.
 • Maria Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Grech f’għeluq l-anniversarju mill-mewt tiegħu fil-11 ta’ Awwissu.
 • Lorenza Scicluna toffri €20 b’suffraġju ta’ Joe Scicluna f’għeluq it-12-il sena mill-mewt tiegħu fil-15 ta’ Awwissu u b’suffraġju ta’ ħuh Frankie u ta’ missieru Carmelo Scicluna.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish