Bullettin 22 ta’ Lulju 2018

Is-16-il Ħadd Matul is-Sena

NIES ALJENATI.  FIL-BŻONN TA’ RAGĦAJ!

Il-mument tas-sajf ħafna drabi jfisser mument ta’ telqa u aljenazzjoni,  mument

li fih aktar tara kif tistrieħ minn kollox, xi kultant anki mill-fidi.

Ġesù anki lill-Appostli, wara li rritornaw mill-predikazzjoni, ipprova jeħodhom f’post imwarrab biex jistrieħu.  Quddiem l-għatx tan-nies mifxula, Ġesù jwarrab il-mistrieħ u jerġa’ jibda jgħallem.

Nies mifxula u mħawda.  Kemm tassew nistgħu ngħidu li aħna fl-istess pożizzjoni?  Kemm tassew ilkoll kemm aħna rridu nagħrfu li Ġesù huwa l-Iben t’Alla li qiegħed magħna kull ħin, anki fil-ġranet tas-sajf?  Kemm tassew qed inħossu li Ġesu qed iħares lejn il-ħajja tagħna għax irid jgħinna tassew u mhux jindaħlilna?

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija, insibu li għaliex ir-re u l-mexxejja tal-Lhud kienu qed imexxu ħażin, Alla bagħat il-Profeta Ġeremija biex iwissi lill-poplu li kien se jaqa’ f’eżilju, iżda se jkun hemm il-mument li jqum mit-tifrik.  Toħroġ fil-beraħ il-qawwa tal-figura tar-Ragħaj li nkantawha fis-Salm 23 – is-salm responsorjali.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, San Pawl juri li bis-saħħa tas-sagrifiċċju tiegħu fuq is-Salib, Kristu sar għalina għajn tas-sliem.  Fil-Vanġelu minn San Mark Kristu jitħassar lin-nies ta’ żmienu għax kienu qishom ngħaġ mingħajr ragħaj u għalhekk kompla jgħallem.

Kristu wkoll iħares lejn ġensna u jitħassarna għax jarana mexjin xi drabi mingħajr sens ta’ direzzjoni. Hemm bżonn li nduru lejh u nisimgħuh.

 • Kemm qegħdin infittxu li naħarbu l-aljenazzjoni tal-ħajja u nersqu lejn il-Kelma li tagħti l-ħajja?
 • Kemm qegħdin nersqu aktar lejn il-quddiesa, ngħidu r-rużarju fil-familja, naqraw il-Kotba Mqaddsa biex nitħeġġu aktar f’dan il-mument tas-sajf?
 • Nista’ tassew intenni bis-sinċerità li l-Mulej huwa r-Ragħaj tiegħi?

Il-Mulej huwa r-Ragħaj tiegħi,

  xejn ma jonqosni!

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna                Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

_____________________________________________________________________________

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

F’dan ix-xahar ta’ Lulju imiss il-parroċċa tagħna li jkollha dan il-mument ta’ talb.

Għalhekk nhar is-Sibt li ġej, 28 ta’ Lulju 2018 nistiednu lil kulħadd għal mument ta’ Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali fis-6 pm sas-7pm u mbagħad għall-quddiesa flimkien.

NITOLBU GĦALL-QDUSIJA TAS-SAĊERDOTI

____________________________________________________________________________

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet tal-quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur Ottubru, Novembru, Diċembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-uffiċċju parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9 am u nofsinhar.

GRAZZI MILL-QALB

Lil dawk kollha li jgħinu bħala voluntiera fil-ġbir li jsir bieb bieb. Xitwa jew sajf, ksieħ jew sħana jiġu, żgur b’sagrifiċċju, biex jiġbru l-envelopes. Is-sagrifiċju u d-dedikazzjoni ta’ dawn in-nies huwa kontribut kbir biex issir il-festa u tant xogħol ieħor fil-knisja. Napprezzaw, nirringrazzjaw u min jixtieq jgħin ukoll, kemm ikellem lill-arċipriet. Ommna Maria Lawretana tħares lilhom u l-familji kollha tagħhom.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tar-radju tagħna marbuta mal-festa tibda s-Sibt 4 ta’ Awwissu. Mal-bullettin tal-ġimgħa d-dieħla tirċievu l-iskeda tal-ewwel ġimgħa.

NAGĦTU D-DEMM

fil-Berġa tax-Xewkija l-Ħadd 22 ta’ Lulju bejn it-8am u s-1pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Phyllis Portelli toffri €50 b’suffraġju ta’ Maria Portelli fl-ewwel annivesarju mill-mewt tagħha fit-22 ta’ Lulju, għal żewġha Toni Portelli, għal Josette Bajada u Marija Degiorgio.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  

Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

ĠABRA BIEB BIEB

Grazzi lil kull għen. S’issa l-ġabra laħqet €2947 u £Stg10. Min ma kienx id-dar waqt il-ġabra, jista’ jwassal l-offerta tiegħu fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew waqt il-ġbir tal-quddies.

Grazzi tassew u prosit!

MILL-PROGRAMM TAL-FESTA

Tħejjija għat-tfal. Wara s-suċċess tas-sena l-oħra, ser ikollna quddiesa għat-tfal filgħodu fid-9am. Din tkun il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt 16-18 ta’ Awwissu u t-Tnejn 20 ta’ Awwissu u ser tkun animata miż-żgħażagħ tagħna.

ARMAR qed ikompli jitpoġġa f’postu. Fejn nistgħu nagħtu daqqa t’id u nibżgħu għalih.

BUKKETTI – Min jixtieq jiddedika xi bukkett fjuri għall-ġranet tal-festa fil-knisja tagħna jista’ jagħti ismu u offerta ta’ €25 għal kull bukkett fl-uffiċċju parrokkjali.

CONTAINER GĦALL-GUATEMALA

Nhar is-Sibt 28 ta’ Lulju, fejn il-fabbrika tal-FXB ix-Xewkija, ser isir ġbir ta’ oġġetti bħal ħwejjeġ tas-sajf għat-tfal u trabi, toys, pushchairs u roti, stationary, satchels tal-iskola, affarijiet tal-kċina u għodda, lożor u xugamani ġodda u affarijiet oħra. Dawn ser jintbagħtu f’container il-Guatemala. Għal aktar dettalji, tistgħu tikkuntattjaw lil Antonella Zammit fuq 79497254.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – 

Michelina Ciantar b’suffraġju tal-għeżież tagħha. GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

 

Bullettin 15 ta’ Lulju 2018

Il-15-il Ħadd Matul is-Sena

ĦARĠU JXANDRU

Għandna missjoni xi nwettqu.  Bħala Nsara kull ħin hemm biċċa xogħol tistenniena.

M’huwiex ix-xogħol ippriedkat mis-suq iżda huwa x-xogħol li jrid minna Kristu għall-ġid tas-Saltna t’Alla.  Għandna missjoni biex ma’ Kristu nxandru l-indiema kontra l-qawwiet tal-ħażen.  Huwa importanti għalina lkoll li nagħrfu f’liema għalqa bagħatna l-Mulej biex inwettqu l-missjoni tiegħu.  Kulħadd għandu xi xogħol xi jwettaq.  Kulħadd jista’ jgħid li qiegħed iwettaq xi xogħol għax-xandir tas-Saltna ta’ Alla?  Kemm aħna konvinti li qed naqdu din il-missjoni fil-postijiet tax-xogħol jew tad-divertiment, fid-djar tagħna, fit-toroq tagħna?  Li tgħix ta’ Nisrani jfisser li taħdem ukoll biex Ġesù jidher aktar bl-eżempju tagħna fl-ambjenti tagħna.  Hemm bżonn li s-soċjetà ta’ llum tara eżempji tajba.

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Għamos fejn il-profeta juri lil Amasja, qassis ta’ Betel, li l-Mulej iqajjem il-profeti minn fost il-poplu.  Fis-Salm Responsorjali minn Salm 84 għandna t-talba biex il-Mulej juri lilna t-tjubija u s-salvazzjoni tiegħu.  It-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, huwa innu/talba ta’ San Pawl li juri x’inhu l-Pjan ta’ Alla sabiex jifdina mid-dnub.  Fil-Vanġelu nsibu lil Ġesù jibgħat lill-Appostli fuq il-missjoni li jħabbru l-indiema lill-ġnus filwaqt li jgħidilhom x’għandhom jagħmlu fil-missjoni tagħhom.

 • Il-Mulej irid jibgħat lilek ixxandar il-mument tal-indiema lil dawk ta’ madwarek. Lest tgħidlu IVA?
 • Konvinti li l-Mulej jagħżel lilna lkoll għal din il-missjoni?
 • Mill-Ktieb ta’ Għamos rajna li Alla jagħżel kontinwament nies sempliċi. Huwa Alla li se jdawwalna biex inwettqu l-missjoni tiegħu.

Mulej, għinni fil-missjoni li fdajtli f’idejja.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna                Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

_____________________________________________________________________________

IL-ĦADD 15 ta’ LULJU

 • ser ikollna magħna lil Dun Ġużepp Camilleri biex jiċċelebra l-quddiesa tal-10 am. Inkunu nistgħu ngħinuh billi nagħtu xi offerta wara l-quddiesa.

Minn LOURDES…

L-arċipriet qed imexxi l-pellegrinaġġ parrokkjali għal Lourdes flimkien ma’ wieħed u erbgħin persuna oħra. Huma qed jitolbu għalina quddiem il-Madonna u aħna nitolbu biex dan il-pellegrinaġġ iħalli ħafna frott spiritwali. Fit-tifkira tal-aħħar dehra tal-Madonna, proprju fis-16 ta’ Lulju, għeluq il-160 sena mid-dehriet, l-arċipriet ser jiċċelebra l-quddiesa f’dan il-post għażiż b’talb speċjali għall-parroċċa tagħna.

FESTA TAL-MADONNA TAL-KARMNU

It-Tnejn 16 ta’ Lulju niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Bħal kull sena nfakkruha quddiem in-niċeċ li għandna ddedikati lill-Madonna taħt dan it-titlu:

Triq Ħamri: It-Tnejn 16 ta’ Lulju fis- 7.30pm – Rużarju, 8pm Quddiesa

Triq Imġarr It-Tlieta 17 ta’ Lulju fis- 7.30pm – Quddiesa fejn il-ħanut ta’ Maria Xuereb

GRAZZI MILL-QALB

Il-grupp Gozomarathon jixtiequ jirringrazzjaw lil dawk kollha li għinuhom bl-offerti meta kienu fostna fid-29 ta’ Ġunju.  Dan il-grupp, li jinkludi żagħżugħa mill-parroċċa tagħna qed jgħin lil Dun Anton Grech fil-Gwatemala għall-proġett ta’ GwateMalta Sports Arena.  Il-ġabra kienet ta’ €977.90. Id-dettalji tal-ġbir kollu b’risq din l-inizzjativa tista’ ssegwih fuq –

https://fairplay.gozomarathon.org/donations

NAGĦTU D-DEMM

fil-Berġa tax-Xewkija t-Tlieta 17 ta’ Lulju mis-1pm sal-5pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Giacinta Buttigiegi toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Nazzareno Buttigieg f’għeluq is-6 snin mill-mewt tiegħu fit-13 ta’ Lulju.
 • Il-Familja Debrincat toffri €20 b’suffraġju ta’ Rita u Ġanni Debrincat fl-anniversarju tal-mewt tagħhom fit-13 ta’ Lulju.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  

Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

ĠABRA BIEB BIEB  Inkomplu nagħtu l-offerta tagħna lill-voluntiera tal-parroċċa li jiġu jħabbtu l-bieb tagħna.Festa kbira titlob spejjeż kbar. Ngħinu mill-aħjar li nistgħu. Il-Madonna jixirqilha l-aħjar.

PROGRAMM TAL-FESTA

Fil-Kumitat tal-Festa ġie deċiż li nirranġaw il-programm tat-Tnejn tal-festa – 20 ta’ Awwisu. Bi prova din is-sena l-marċ minn Triq il-Ġnien ikun fid-8.45pm mill-Banda San Ġużepp flimkien ma’ banda oħra mistiedna filwaqt li l-ħruġ min-niċċa jkun għall-ħabta ta’ 10.45/11pm. Naraw kif immorru u fejn nistgħu dejjem nirranġaw għall-aħjar.

XANDIR DIRETT TAL-FESTA Wara s-suċċess tas-sena l-oħra, il-festa tagħna ser tixxandar dirett mit-Tnejn sal-Ħadd fuq Xejk TV. Il-Ħadd imbagħad, jum il-festa, tixxandar dirett ukoll fuq F living.

ARMAR – kif tistgħu tinnotaw beda għaddej ix-xogħol tal-armar tal-festa fit-toroq tagħna. Fejn nistgħu nagħtu daqqa t’id u nibżgħu għalih.

BUKKETTI – Min jixtieq jiddedika xi bukkett fjuri għall-granet tal-festa fil-knisja tagħna jista’ jagħti ismu u offerta ta’ €25 għal kull bukkett fl-uffiċċju parrokkjali.

TOMBLA b’risq AKTIV against cancer fil-Każin tal-Banda tax-Xagħra u mhux kif avżat il-ġimgħa l-oħra, il-Ġimgħa 20 ta’ lulju fis-7.30pm. Spot prizes x’jintrebħu. Għal aktar informazzjoni u trasport ċemplu 79949388.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – 

NN Triq il-Ġnien – €140, NN Familja Triq il-Ġnien – €1000. GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

 

Bullettin 8 ta’ Lulju 2018

L-14-il Ħadd Matul is-Sena

SE NAĊĊETTAWH?

Kif qed naċċettaw il-kliem u l-għemil ta’ Ġesù fil-ħajja tagħna?  Kemm qed inħossuh preżenti tassew lil Ġesu f’ħajjitna?

Kemm tassew qed nagħrfu nwettqu dak li jgħidilna Hu?  Ġesù ġie fostna u aħna x’għamilna?  Aċċettajnieh?  Kemm tassew qed nuru li aħna ta’ Ġesù?  Kemm tassew qed nuru li aħna mhux bħall-familjari tiegħu jew in-nies ta’ beltu li, għalkemm għarfu li kliemu huwa mitqies u għaref, baqgħu ma aċċettawhx?

Filwaqt li Ġesù jgħid li l-ebda profeta m’huwa mfaħħar f’pajjiżu – u dan narawh fl-esperjenza tal-ħajja ta’ kuljum – aħna l-Insara għandna r-responsabbiltà li, filwaqt li nagħrfu l-qawwa tal-kelma ta’ Ġesù, irridu naraw li qed inwettqu fil-miftuħ dak li jgħidilna hu.  Ma nistgħu qatt naċċettaw lil Ġesù u fl-istess ħin il-kompromessi ta’ ħajjitna!  Meta Ġesù niżel lejn pajjiżu huwa nduna li n-nies għarfitu, semgħet il-kelma tiegħu iżda ma laqgħetux.  Huwa proċess li jiġi ripetut minna lkoll illum.

L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel fejn naraw li minkejja li l-poplu kien rasu iebsa u iebes biex jikkonverti, Alla xorta bagħat lill-Profeta Eżekjel.  Il-Mulej iħenn kontinwament għalina. Fit-Tieni Qari, meħud mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, insibu lil Pawlu jtenni li quddiem ir-rivelazzjoni kulħadd ikollu xi tentazzjonijiet li jippruvaw ibegħduh minn Alla.  Huwa f’dan il-mument li lkoll irridu nagħrfu li Alla ma ħalliniex naqdfu għal rasna imma jagħtina kontinwament il-grazzja tiegħu.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark illum Ġesù jinżel f’daru u niesu ma laqgħuhx.

Meta naraw il-mod kif in-nies ta’ żmien Ġesù ma laqgħuhx, irridu nirriflettu kemm tassew lil Ġesù qed nilqgħuh aħna llum.

Għadna ma fhimniex illi li timxi wara Ġesu hija biċċa xogħol iebsa u mhux komda.

Kemm aħna lesti nisimgħu u ngħixu kliem Ġesù? Din hija ħajjitna.

Mulej Ġesù,

  għinni nisma’ kliemek u ngħixu.

  Kull ħin.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

_____________________________________________________________________________

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

Is-Sibt 7 ta’ Lulju jkollna rużarju fit-3.30pm fil-Knisja l-Qadima u wara quddiesa. L-Adorazzjoni mbagħad tkompli sad-9pm.

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġbir ikun b’risq il-festa titulari tagħna li issa qed toqrob ġmielha. Inkunu ġenerużi. Ngħinu kif u kemm nistgħu.

DIN IL-ĠIMGĦA GĦAL LOURDES

Nhar il-Ġimgħa li ġejja, l-arċipriet ser imexxi l-pellegrinaġġ parrokkjali għal Lourdes flimkien ma’ erbgħin persuna oħra.  Hemmhekk inwasslu t-talb u l-intenzjonijiet tal-parroċċa tagħna f’riġlejn il-Madonna fil-post li minnu stednitna għall-penitenza u t-talb għall-konverżjoni tal-midinbin.

XOGĦOL FIL-KNISJA

Bħalissa għaddej ix-xogħol tat-tqegħid tal-madum wara r-reredos.  Il-ħsieb tagħna hu li sal-festa jkun jista’ jintuża bħala passaġġ li jgħaqqad iż-żewġ sagristiji.

Ukoll. Issa li wasal il-bqija tal-ġebel il-kbir għat-twieqi, għaddej ix-xogħol fuq il-mollijiet minn Leli Saliba taħt id-direzzjoni ta’ Vince Centorrino biex jibda l-inġir tal-ġebel  tal-kolonni u l-intern tat-twieqi.

Imbagħad inkunu rridu nordnaw il-ġebel tal-filata li wkoll irid jinqata’ apposta.

GRAZZI MILL-QALB

lil dawk kollha li jaħdmu biex, ta’ kull ġimgħa jasallek dan il-bullettin id-dar. Min xħin jinkiteb sa xħin jitqassam għandna ‘il fuq minn 40 persuna nvoluti. Napprezzaw is-sehem tagħhom biex tinħoloq din il-katina bejnietna. Grazzi wkoll lil dawk involuti biex titwassal il-verżjoni elettronika ta’ dan il-bullettin lil tant emigranti tagħna.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Eugenia Buttigieg toffri €20 b’suffraġju ta’ Salvu Wenzu Xuereb u l-familji Xuereb u Buttigieg.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  

Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

ĠABRA BIEB BIEB

Imiss it-Tielet ġabra bieb bieb li ssoltu ssir f’Lulju. Il-Voluntiera tal-parroċċa jiġu matul din il-ġimgħa biex jiġbru l-envelop li qed jaslilkom ma’ dan il-bullettin. Fin-noticeboards tal-knisja u tad-dar parrokkjali tistgħu taraw ir-rendikont tad-dħul u l-ħruġ tal-parroċċa għall-festa tas-sena l-oħra 2017.

L-Għaqda tal-Armar qed tieħu l-booking tal-Gear tal-Festa. Ċemplu lil Justin Buttigieg (79000353) jew Darren Cascun (79932295) jew morru l-maħżen tal-armar bejn it-3 u s-6pm sal-10 ta’ Lulju. KUMITAT TAL-FESTA – PROGRAMM

Il-Kumitat tal-festa qed ilesti l-aħħar irtokki fil-programm tal-fest. Mill-ġimgħa d-dieħla nibdew nagħtu xi punti minn dan il-programm li ser ikun fih inizjattivi sbieħ.

Offerti għan-nar:

Tistgħu twasslu l-offerta tagħkom fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew fil-ferta tal-quddies.

NAGĦTU D-DEMM  fil-Berġa tax-Xewkija nhar il-Ħadd, 8 ta’ Lulju mit-8am sas-1pm.

TOMBLA b’risq AKTIV against cancer fil-parkeġġ tal-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani Għajnsielem il-Ġimgħa 20 ta’ lulju fis-7.30pm. Spot prizes x’jintrebħu. Għal aktar informazzjoni ċemplu 79949388.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – 

NN – $Us 2000.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

 

Bullettin 1 ta’ Lulju 2018

It-13-il Ħadd Matul is-Sena

REBĦA ĊERTA U ĊARA FUQ IL-MEWT

Min hu Ġesù għalina?  Nemmnu li huwa tassew l-Iben t’Alla?  Nemmnu li tassew jista’ jwettaq għemejjel kbar magħna u għalina?

Hemm xi ħaġa li mhux kapaċi jagħmilha?  Meta naraw lil Ġesù jeħodha kontra l-mewt u jagħti l-ħajja lit-tifla ta’ Ġajru nifhmu li kapaċi jqajjem anki lilna mhux bilfors mill-mewt iżda xi kultant mill-medjokrità tal-ħajja.  Ir-rebħa ta’ Kristu fuq il-mewt hija garanzija għalina li aħna wlied id-dawl, li aħna mmarkati bil-grazzja, li aħna għandna nkunu qalbna qawwija li l-Mulej tassew qiegħed magħna.

“Il-fidi tiegħek fejqitek.”  Kemm tassew nistgħu ngħidu li aħna għandna fidi li tfejjaq, li tassew aħna konvinti mill-preżenza qawwija tal-fidi tagħna fi Kristu li kapaċi nirbħu s-slaleb tal-ħajja?  Kemm-il darba bħall-qraba ta’ Ġajru aħna nidħku għall-proposti li jagħmlilna Kristu filwaqt li forsi nippruvaw nibnu l-ħajja tagħna fuq il-frugħat? Fl-ewwel qari, meħud mill-Ktieb tal-Għerf, insibu li l-mewt daħlet fid-dinja minħabba l-opra tax-xitan.  Is-Salm 29 huwa tifħir lill-Mulej għax ħelisna mill-mewt.  Fis-silta mit-Tieni Ittra lill-Korintin, li nisimgħu llum fit-tieni qari, għandna lil San Pawl jeżorta lin-nies ta’ Korintu biex jitgħallmu jaqsmu minn dak li għandhom ma’ ħaddieħor. Fil-Vanġelu tal-lum għandna żewġ rakkonti ta’ fejqan.  Il-fejqan tal-mara li kienet ilha tnax-il sena marida u l-qawmien tat-tifla ta’ Ġajru.  Fejqan li deher impossibbli iżda li sar possibbli.

 • Kemm-il darba nħossuna morda fir-ruħ u ma nersqux lejn il-veru fejqan?
 • Kemm-il darba naħsbu li nistgħu nakkwistaw il-fejqan tagħna minn għejjun imdardra?
 • Kemm tassew qed niġru wara Kristu għax nemmnu li jista’ jfejjaqna?
 • Il-mewt hija s-sinjal tal-falliment tal-bniedem. Kristu feda dan il-falliment u ġab ir-rebħa lill-bniedem.  Ħadd ma jista’ jeqridna għal dejjem jekk nemmnu fi Kristu.
 • Kemm ser indumu nirrifjutaw il-fejqan ta’ Kristu?

Mulej, agħtina l-qawmien u l-fejqan fuq il-vizzji ta’ kuljum.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

IL-KNISJA L-QADIMA

Is-Sibt 30 ta’ Ġunju

IL-129 sena mill- KONSAGRAZZJONI

Il-quddiesa tad-9am tkun f’din il-knisja għażiża li għal tant snin serviet bħala l-knisja parrokkjali tagħna. Issir l-inċensazzjoni tas-slaleb u wara jkollna l-adorazzjoni solenni sa nofsinhar.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB!

lill-voluntiera kollha li jgħinu biex inżommu din il-knisja miftuħa, nadifa u dejjem aktar irranġata… grazzi tassew!!!

IMMORRU TA’ PINU

Matul l-erbgħat tal-Madonna, kull parroċċa qegħda tmexxi l-quddiesa ta’ filgħaxija fis-Santwarju Ta’ Pinu.

Aħna ta’ Għajnsielem ġejna mistiedna biex nieħdu sehem: L-Erbgħa 4 ta’ Lulju

Fil-quddiesa tas-7.30pm. Wara mbagħad, fit-8.30p.m. nieħdu sehem fir-Ruzarju Aux Flambaux. Trasport mill-Pjazza fis-6.45pm. Importanti. Ma jkunx hemm trasport fil-4.45pm.

Dawk li jixtiequ trasport iċemplu l-uffiċċju parrokkjali sat-Tlieta 3 ta’ Lulju u jinkitbu.

_____________________________________________________________________________

L-EWWEL ĠIMGĦA U SIBT TAX-XAHAR

Il-Ġimgħa 6 ta’ Lulju l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali wara l-quddiesa tad-9am.

Is-Sibt 7 ta’ Lulju jkollna rużarju fit-3.30pm fil-Knisja l-Qadima u wara quddiesa. L-Adorazzjoni mbagħad tkompli sad-9pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Barbara Steffenhagen toffri €20 b’suffraġju ta’ Gerhard Steffenhagen f’għeluq it-tieni anniversarju mill-mewt tagħha fl-1 ta’ Lulju.
 • Ursola Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ Salvu Azzopardi f’għeluq is-36 sena mill-mewt tiegħu fl-1 ta’ Lulju.
 • Ġużepp u Rose Grima joffru €20 b’suffraġju ta’ Salvu u Grezzja Debono.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

Offerti għan-nar:

Mal-bullettin tal-ġimgħa l-oħra waslilkom l-envelop li qed jinġabar bieb bieb minn dawk li jieħdu ħsieb tan-nar fil-festa. Ngħinu bl-offerta tagħna.

L-Għaqda tal-Armar qed tieħu l-booking tal-Gear tal-Festa. Ċemplu lil Justin Buttigieg (79000353) jew Darren Cascun (79932295) jew morru l-maħżen tal-armar bejn it-3 u s-6pm sal-10 ta’ Lulju. Hemmhekk tistgħu tippruvaw is-sizes li jvarjaw minn tfal żgħar sa 5XL. Ma’ kull ordni jsir ħlas ta’ €25.

XOGĦOL FIL-KAMPNAR

Kif stajtu tinnutaw, il-kampnar reġa’ ntrama bl-armar tal-ħadid. Qabel ma ninżlu għal kollox minn hemm fuq u nibdew ix-xogħol fuq is-sagristiji, inħass il-bżonn li nirranġaw xi konkos li qed jifqa’ fil-parti ta’ fuqnett tal-kampnar. Hekk nevitaw li l-ħsara tkompli tikber u fl-istess ħin insaħħu dak li hemm. Grazzi kbira lill-voluntiera li qed jgħinu f’din il-biċċa xogħol mhix ħafifa sew minħabba n-natura tagħha u b’mod speċjali minħabba l-għoli tal-kampnar.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – 

GRAZZI KBIRA MILL-QALB!  Rose Grima €30; NN €50.

NIFTĦU L-KNISJA PARROKKJALI Jekk tixtieq tgħin anke billi toffri siegħa f’ġimgħa kellem lill-Arċipriet fuq 21554615.

NAGĦTU D-DEMM  it-Tlieta, 3 ta’ Lulju fil-Berġa tax-Xewkija bejn is-1pm u l-5pm

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali-21554615         Arċipriet –79710784 

E – ghajnsielemparish@gmail.com

Ċentru Parr. – 21561030   Radju Lauretana 21566965

 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 24 ta’ Ġunju 2018

IS-SOLLENNITÀ TAT-TWELID TAL-BATTISTA 

Il-Knisja fl-24 ta’ Ġunju tiċċelebra s-sollennità tat-twelid ta’ San Ġwann Battista.

Din il-festa għandha l-quddiesa tal-Vġili. B’dan il-mod il-Liturġija tal-Kelma tippreżentalna sitt lezzjonijiet flimkien mas-Salm. Hu ferm diffiċli fi ftit kliem tiġbor il-ħsibijiet kollha tal-qari, iżda nistgħu nsibu dak li huwa komuni u nirriflettu fuqu. Din il-festa hija ċelebrazzjoni tat-twelid tal-Battista. Il-Knisja tiċċelebra l-mewt tal-qaddisin. lżda hija tiċċelebra flimkien magħha dik tat-twelid ta’ Kristu u ta’ Marija.

Inġibu quddiem għajnejna lil Ġwanni għadu tarbija ta’ tmint ijiem imdawwar b’ommu Eliżabbetta u Żakkarija flimkien mal-qraba u  nirriflettu min hu dan il-persunaġġ u l-missjoni tiegħu. L-ewwel qari tal-quddiesa tal-Vġili u tal-jum jittrattaw is-sejħa tal-Profeti Isaija u Ġeremija sa minn ġuf ommhom sabiex iwettqu missjoni mogħtija lilhom minn Alla. Ġwanni huwa ukoll profeta li ġie msejjaħ minn Alla biex iwitti t-triq għall-Messija. Dan narawh ċar mill-Vanġelu tal-Vġili, fejn l-anġlu ħabbar lil Żakkarija: “jimtela bl-Ispirtu s-Santu sa minn ġuf ommu.”

Ix-xogħol li Alla feda f’idejn il-Battista narawh fil-qasir f’silta mill-Atti Kap 13, li tinqara fil-quddiesa tal-festa. “Ġwanni kien ixandar lill-poplu kollu ta’ Israel magħmudija tal-indiema.”

Fil-Vanġelu tal-festa naraw l-għoti tal-isem lit-tarbija ta’ Ġwanni minn ommu Eliżabetta u missieru Żakkarija li billi kien immuta kiteb dan l-isem. Dak il-ħin stess fommu nfetaħ u beda jfaħħar u jbierek lil Alla. Din is-silta tagħmilhielna ċara li l-Battista kellu jkun persunaġġ kbir.

Dan il-qari jitfa’ dawl mhux biss fuq il-ħajja ta’ Ġwanni l-Battista iżda wkoll fuq is-sejħa nisranija. Quddiem Alla kull persuna hija importanti u Huwa jħobbha u jerħilha f’idejha xi biċċa xogħol li skont il-Kardinal Newman ħaddieħor ma jistax jagħmilha. Bħall-Battista kulħadd huwa msejjaħ biex iwitti t-triq għal Kristu billi jagħmel ħwejjeġ tajba filwaqt li jibqa’ umli.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabilta’ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

NAGĦTU D-DEMM il-Ħadd 24 ta’ Ġunju fil-Berġa tax-Xewkija mit-8am sas-1pm.

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  Nibdew dan is-Sibt 23 ta’ Ġunju. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

Offerti għan-nar:

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom l-envelop li jinġabar bieb bieb matul din il-ġimgħa minn dawk li jieħdu ħsieb tan-nar fil-festa. Ngħinu bl-offerta tagħna.

L-Għaqda tal-Armar se tibda tieħu l-pre-booking tal-Gear tal-Festa. Cċemplu lil Justin Buttigieg (79000353) jew Darren Cascun (79932295) jew morru l-maħżen tal-armar bejn it-3 u s-6pm sal-10 ta’ Lulju. Hemmhekk tistgħu tippruvaw is-sizes li jvarjaw minn tfal żgħar sa 5XL. Ma’ kull ordni jsir ħlas ta’ €25.

KONSAGRAZZJONI KNISJA L-QADIMA

Nhar is-Sibt 30 ta’ Ġunju nfakkru l-129 sena mill-konsagrazzjoni tagħha. Il-quddiesa ta’ 9am dakinhar tkun f’din il-knisja għażiża li għal tant snin serviet bħala l-knisja parrokkjali tagħna.

ILQA’ FI ĦDANEK

Lil Salvu Scicluna li sejjaħtlu għal għandek fil-5 ta’ Ġunju li għadda fil-għomor ta’ 63 sena

Lil Sr. Renata Muscat tas-Sorijiet Dumnikani li sejjaħtilha għal għandek fit-12 ta’ Ġunju li għadda fil-għomor ta’ 77 sena

Agħtihom O Mulej il-Mistrieħ ta’ dejjem

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmen Sultana toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Pawlu Sultana f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Ġunju.
 • Giacinta Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Xuereb f’għeluq is-sitt snin mill-mewt tiegħu fid-29 ta’ Ġunju.
 • Il-Familji Grech u Zammit joffru €30 b’suffraġju ta’ Ġanni Grech f’għeluq il-ħames snin mill-mewt tiegħu fis-26 ta’ Ġunju.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

FESTA TA’ SAN PIETRU U SAN PAWL

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju hija l-festa tal-Imnarja. Il-quddies fil-knisja parrokkjali jkun bħal nhar ta’ Ħadd. Filgħaxija jkollna tieġ fil-quddiesa tal-5pm.

OFFERTI GĦALL-GWATEMALTA Sports Arena

Grupp ta’ żgħażagħ Għawdxin li voluntarjament jorganizzaw it-Teamsport Gozo Half Marathon, bejn is-16 ta’ Lulju u s-16 ta’ Awwissu 2018, ser iżuru l-missjoni ta’ Dun Anton Grech fil-Gwatemala u ser jgħinuh fil-ġbir ta’ fondi għall-bini tas-saqaf ta’ GwateMalta Sports Arena, football ground f’Izabal.  Peress li dan il-ground huwa fil-miftuħ, il-kundizzjonijiet klimatiċi mhux qed iħalluh ikun daqshekk aċċessibli. Dan il-ground joffri tant formazzjoni sportiva u edukazzjoni tal-karattru.

Dawn iż-żgħażagħ ser ikunu fostna nhar l-Imnarja fuq iz-zuntier tal-knisja wara l-quddies tat-8 u l-10am biex jilqgħu l-offerti tagħna.

BAR-BQ u TOMBLA fi Triq il-Gudja ħdejn il-playing field b’risq il-festa ta’ Sant’Antnin. Ingawdu l-wirja tan-nar tan-Nadur. Biljetti mis-sagristija tal-Knisja ta’ Sant’Antnin jew 79448921.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI u tas-Sagristiji –   GRAZZI KBIRA MILL-QALB!

-Ġorġa Galea toffri €150 għas-sagristiji b’suffraġju ta’ oħtha Carmena u ta’  missierha Toni Galea.

-Il-familji Grech u Zammit joffru €1000 għall-Orgni b’suffraġju ta’ Ganni Grech.

– NN €20

Il-KNISJA TAGĦNA MIFTUĦA GĦAŻ-ŻJARAT

Ingħaqad ma’ dawk li diġa offrew li jgħinu f’din l-inizzjattiva. Min ikun interessat iċempel jew jibgħat sms lill-arċipriet fuq 21554615/79710784

 

Bullettin 17 ta’ Gunju 2018

  Il-11-il Ħadd Matul is-Sena

ŻERRIEGĦA ŻGĦIRA, IMMA…

Aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar qed jiġri li dawk li qed jgħixu l-fidi tagħhom qed ikunu f’minoranza fil-familja, fil-postijiet tax-xogħol, fil-politika, fl-oqsma soċjali.

Meta jiġri hekk jista’ jkun hemm ir-riskju li ħafna jibdew jgħejjew jgħixu l-fidi tagħhom, il-fidi titlef id-dinamiżmu u l-entużjażmu u għalhekk ħafna jsiru passivi.  Il-messaġġ qawwi li joħroġ mil-liturġija tal-lum huwa injezzjoni ta’ kuraġġ lejn dak kollu li hemm bżonn biex tidher, tinħass u tikber is-Saltna ta’ Alla, imma wkoll il-ħabbâra tas-Saltna ta’ Alla.  Il-liturġija tal-lum tħeġġiġna biex ma naqtgħux qalbna u nemmnu aktar fil-ħidma li għandna aħna l-imgħammdin: dik li nxerrdu l-kelma ta’ Alla bl-għemil tagħna sa truf l-art minkejja d-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel, Alla jikkastiga s-Sultan Sedekija minħabba l-ħażen tiegħu, iżda Hu xorta jibqa’ fidil lejn il-Patt li kien għamel u jwiegħed li xorta kien se jkabbar is-Saltna tiegħu.  Is-Salm Responsorjali, li huwa Salm 91, huwa għanja ta’ tifħir lill-Mulej għax is-Saltna tal-Mulej tikber dejjem.  Fit-Tieni Qari tal-lum, fit-Tieni Ittra lill-Korintin, San Pawl itenni li n-Nisrani ma jgħix biss b’dak li jara b’għajnejh iżda fuq kollox jgħix bil-fidi f’Alla u bil-kelma tiegħu.  Il-Vanġelu ta’ San Mark juri t-tfixkil li kellu jiltaqa’ miegħu Ġesù fil-predikazzjoni tiegħù.  X’se jiġri mill-ħidma ta’ Ġesù li bħal bidwi xeħet iż-żerriegħa fl-art?  Is-Saltna ta’ Alla għandha bidu umli iżda qawwi.

 • Aħna parti mis-Saltna t’Alla. Ejjew ngħixu din ir-realtà kull ħin!
 • Aħna lkoll irridu naħdmu biex tikber din is-Saltna – dmir li ksibna mill-magħmudija.  Kif qed ngħixuh?
 • Il-Mulej jgħinna fil-ħidma tagħna. Ma naqtgħux qalbna!

Mulej, grazzi talli għamiltni parti mis-Saltna tiegħek.

Għinni ma naqtax qalbi u naħdem bla waqfien għal dan il-għan

tul ħajti kollha.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

EWRO COLLECTIONfil-quddies kollu ta’ dan il-weekend fil-knisja parrokkjali b’risq il-festa tagħna. Inkunu ġenerużi bħal dejjem. Grazzi mill-qalb.

DUN JOSEPH HILI Saċerdot Ġdid

Id-Djoċesi tagħna qegħda tiżżejjen bl-Ordinazzjoni Saċerdotali ta’ Dun Joseph Hili mix-Xagħra nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju, 2018. Ningħaqdu ma’ dan iż-żagħżugħ – saċerdot ġdid ta’ Kristu u tal-Knisja – u nifirħu miegħu, mal-familja tiegħu fix-Xagħra u l-familjari tiegħu hawn ġewwa Għajnsielem.

NIFIRĦULU U NAWGURAWLU u NITOLBU ħafna għalih ħalli jkun saċerdot skont il-qalb ta’ Kristu u biex ikollna aktar vokazzjonijiet saċerdotali.

QUDDIESA FATHER’S DAY

Il-Ministeru għal Għawdex, b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju għall-Anzjani ser jorganizza quddiesa għall-anzjani kollha fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier, il-Ħadd 17 ta’ Ġunju fis-Santwarju Ta’ Pinu fil-11.15am. Trasport provdut mill-Pjazza fl-10.30am.

MINN QALBNA NAWGURAW LILL-MISSIRIJIET KOLLHA

NAGĦTU D-DEMM it-Tlieta 19 ta’ Ġunju fil-Berġa tax-Xewkija mis-1pm sal-5pm.

ĠURNATA EWKARISTIKA FL-ISKOLA

Nhar l-Erbgħa li ġejja, 20 ta’ Ġunju, 2018 ser ikollna l-ġurnata Ewkaristika fl-iskola Primarja tagħna. Nibdew fit-8.30am bil-quddiesa. Huma mistiedna wkoll il-ġenituri tat-tfal. Wara jkun hemm mument ta’ adorazzjni fis-sala u purċissjoni mal-klassijiet kollha tat-tfal. Mument tassew sabiħ ta’ radd il-ħajr hekk kif qed noqorbu lejn it-tmiem ta’ sena skolasitika oħra.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Mariella Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ Stella Xuereb f’għeluq l-20 sena mill-mewt tagħha fis-17 ta’ Ġunju.

 Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

Is-SEJĦA TA’ PINU

Nhar il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju jaħbat il-135 anniversarju mis-Sejħa tal-Madonna ta’ Pinu. Jum Marjan speċjali fil-Gżira tagħna. Fid-9.00am ikun hemm Pontifikal solenni mmexxi mill-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, Supplika u kant tat-TeDeum.

L-AZZJONI KATTOLIKA ssellem lil Ġuża Grech li kienet presidenta tagħha f’Għawdex u li f’dawn l-aħħar ġranet ġiet imsejħa lura fid-dar tal-Missier fl-għomor ta’ 75sena. L-A.K. f’Għajnsielem ser titlob għal ruħha waqt il-quddiesa tat-8.00am fil-Knisja Parrokkjali tagħna l-Ħadd 17 ta’ Ġunju.

LAQGĦA – PELLEGRINAGG LOURDES

Dawk li ġejjin mal-parroċċa għat-tour ta’ Lourdes bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju ser ikollhom laqgħa ta’ tħejjija nhar it-Tlieta 26 ta’ Ġunju fil-5pm fiċ-Ċentru Parokkjali. Jingħataw dettalji mportanti.

ADORAZZJONI KNISJA L-QADIMA

Mit-Tnejn 18 ta’ Ġunju, l-adorazzjoni fil-knisja l-qadima ser tibda tkun bejn it-8.30am u nofsinhar.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil: NN Us$300.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

f’Lourdes Home l-Erbgħa 20 ta’ Ġunju mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Kan. Noel Saliba, kafe’ u tombla.

Il-KNISJA TAGĦNA MIFTUĦA GĦAŻ-ŻJARAT

Matul ix-xhur tas-sajf nixtiequ li nżommu l-Knisja Parrokkjali tagħna miftuħa għal xi ħinijiet minħabba n-numru ta’ persuni li jkunu jixtiequ jżuruha. Għandna bżonn ta’ voluntiera li jgħinu l-parroċċa biex inkunu nistgħu nieħdu ħsieb il-knisja fil-ħinijiet tal-ftuħ. Min ikun interessat iċempel jew jibgħat sms lill-arċipriet fuq 21554615/79710784

 

 

Bullettin 10 ta’ Ġunju 2018

IL-FESTA T-TAJBA!

Fi tmiem din il-ġimgħa, il-Komunita’ tal-Patrijiet Franġiskani fi ħdan il-parroċċa tagħna, qegħdin jiċċelebraw il-festa ta’ Sant’Antnin. Qaddis li għex ħafna snin ilu, qaddis li għadu jappella għal-lum. Smajna ħafna tagħrif dwaru fit-Tridu tal-Festa u anke mill-programmi li waslilna Radju Lauretana. Iżda l-aktar ħaġa importanti hi li nimitawh, li nsiru nixbħuh, li lill-Bambin Ġesu’ nġorruh dejjem magħna, kif jidher fl-istatwa ħelwa u devota li llejla tinġarr fuq l-ispallejn mat-toroq tar-raħal tagħna. Nieħdu sehem fil-programm tal-festa:

9.00am     Quddiesa Pontifikali Solenni mmexxija mill-ET Mons. Isqof Mario Grech

6.30pm    Quddiesa

7.30pm    Purċissjoni bl-istatwa devota tal-qaddis. Wara, antifona u barka sagramentali.

L-Erbgħa 13 ta’ Ġunju hija l-Festa Liturġika ta’ Sant’Antnin:

6.30pm    Rużarju

7.00pm    Quddiesa Pontifikali Solenni konċelebrata mill-ET Mons Pawlu Cremona Arċisqof Emeritu.

Talba lil Sant’Antnin:

Mimli b’tama kbira

u ċert li m’iniex qed nitlob għalxejn,

jien indur lejk għażiż Sant’Antnin,

li Inti hekk kbir quddiem il-Mulej.

Tiċħadx din it-talba tiegħi,

imma agħmel li bl-interċessjoni tiegħek

tiġi milqugħa minn ħdejn it-tron ta’ Alla.

Ejja għinni f’dan il-mument ta’ niket u bżonn li għandi,

u aqlagħli l-grazzja li b’tant ħeġġa qed nitolbok,

jekk hija ta ġid għar-ruħ tiegħi.

Bierek ix-xogħol tiegħi u l-familja tiegħi,

żomm ‘il bogħod minna l-mard

u l-perikli kemm tar-ruħ u kemm tal-ġisem.

Għinni biex waqt is-siegħa ħarxa tad-dulur u tal-prova,

jien nibqa’ qawwi u fidil fil-fidi u fl-imħabba ta’ Alla.

Ammen.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

Att ta’ Konsagrazzjoni Tal-Familja

Lill-Qlub Ta’ Ġesu’ u ta’ Marija

O Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’, Int wrejt lil Santa Margerita Marija x-xewqa li ssaltan fuq il-familji Nsara; għalhekk biex nagħtu gost Lilek, inġbarna hawn illum sabiex  nistqarru s-Saltna sħiħa Tiegħek fuq il-familja tagħna.

Minn issa ‘l quddiem, aħna rridu ngħixu l-ħajja Tiegħek, irridu nikbru aktar fil-virtujiet biex hekk ikollna fuq l-art il-paċi li Int wegħidt, irridu nbiegħdu minna l-ispirtu tad-dinja li int kkundannajt.

Saltan Int f’moħħna bis-sempliċita tal-fidi tagħna; saltan Int fi qlubna b’Imħabbtek biex inkunu mkebbsa biss Għalik, u aħna rridu nżommu fina ħajja din ix-xrara ta’ l-Imħabba billi nersqu sikwit lejn it-Tqarbin Imqaddes.

Nixtiequ, O Qalb divina, li jkollok l-ewwel post fil-laqgħat tagħna, li tbierek il-ħidma tagħna tar-ruh u tal-ġisem, li tbiegħed minna kull hemm, li tqaddes il-ferħ tagħna u li ttaffi n-niket tagħna.

Jekk qatt xi ħadd minna jkollu d-disgrazzja li joffendik, fakkru, O Qalb ta’ Ġesu’, li Int mimlija tjubija u ħniena għall-midneb li jindem minn dnubietu.

U meta tasal is-siegħa tal-firda u l-mewt taħsad lil xi ħadd minn fostna, aħna llkoll irridu kemm dawk li jħallu u kemm dawk li jibqgħu, li nbaxxu rasna għar-rieda Tiegħek.  Il-ħsieb li ġurnata l-familja kollha għad tinġabar fis-sema biex tfaħħar għal dejjem il-glorja u t-tjubija Tiegħek, ikun għalina  ta’  l-akbar faraġ.

Nixtiequ li l-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija u li l-glorjuż Patrijarka San Ġużepp iwasslu fi ħdanek din il-konsagrazzjoni tagħna. U li bl-għajnuna tagħhom, aħna nfittxu li nżommu ħajja fina tifkira tagħha,matul ħajjitna kollha.

Viva l-Qalb ta’ Ġesu, Sultan u Missier tagħna

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Pauline Cordina toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Elizabeth Vella f’għeluq l-24 sena mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Ġunju u għal missieraha Ġużepp u ħuha Anthony Vella.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

tNistiednu lill-familji tagħna biex iġeddu din il-konsagrazzjoni

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB

Grazzi ħafna mill-qalb! Is-somma miġbura kienet €2717. Grazzi u Prosit!

Issa f’Ġunju ssir il-ġabra għan-nar, u mbagħad fl-ewwel ġimgħa ta’ Lulju u l-ewwel ġimgħa ta’ Awwissu jsiru ż-żewġ ġabriet oħra tas-soltu mill-parroċċa.

NAGĦTU D-DEMM

Fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija l-Ħadd 10 ta’ Ġunju mit-8:00am sas-1:00pm.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: NN€50, NN€70,  NN €100, NN €20, Colin Debono €1000, Loreta Spiteri €500.

XOGĦOL FUQ IS-SAGRISTIJI

Fil-ġranet li ġejjin, mistennija tasal kunsinna oħra ta’ ġebel mill-barriera minn Malta. Ilna ħafna nistennew biex il-barriera tasal f’livell li hu tajjeb ħafna ta’ ġebel ħalli jkollna ġebel tal-aqwa kwalità. Kif jasal dan il-ġebel ikun jista’ jitkompla x-xogħol tal-inġir għat-twieqi tas-sagristiji u nordnaw ukoll il-ġebel li jmiss għall-filati tal-ħitan. Anke dan il-ġebel irid jinġieb minn Malta biex jinqata’ skont il-qisien li titlob il-binja tal-knisja… qisien ferm ikbar minn knaten komuni li jintużaw fil-bini tad-djar.

RADJU LAURETANA

L-iskeda marbuta mal-festa ta’ Sant’Antnin tintemm il-Ħadd 10 ta’ Ġunju. L-iskeda tal-festa tal-Madonna ta’ Loreto tibda s-Sibt 4 ta’ Awwissu 2018.

GRADWATI

Dawk li ggradwaw f’din l-aħħar sena u jixtiequ li nawgurawlhom fuq ir-rivista Għajnsielem, jibagħtulna ritratt u d-dettalji fuq rivistaghajnsielem@gmail.com

 

Bullettin 3 ta’ Ġunju 2018

TANA KOLLOX!

Tana kollox.  Tana ĠISMU u DEMMU.  Ma setax jasal aktar.  Mhux biss issallab fuq is-salib iżda wriena biċ-ċar li aħna werrieta tiegħu, għax meta nieklu minn dan il-ħobż u nixorbu minn dan l-inbid,

aħna nkunu qed inħabbru mewt il-Mulej sa ma jiġi.  Sfortunatament aħna l-Insara mhux dejjem napprezzaw dak li għamel Ġesù għalina.  Mhux dejjem napprezzaw din l-eredità ta’ grazzji li l-Mulej tana.  Huwa għalhekk li ħafna drabi nidraw nirċievu l-Ewkaristija.  Ninsew li rridu:

 • nippreparaw bis-sħiħ biex nirċievu l-Ewkaristija
 • nirċievu bl-akbar serjetà l-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu
 • nitolbu bl-akbar għożża wara li nirċievu l-Ewkaristija
 • inkunu konvinti mill-qawwa li rċevejna.

Aħna l-insara, fil-festa ta’ Corpus Domini, barra li nirringrazzjaw lill-Mulej għal dak li għamel magħna, tajjeb li naraw ftit kif qed inħarsu u nirċievu l-Ewkaristija.  Kemm tassew qed inħossu fina l-bidla kontinwa kull darba li nersqu għal dan is-sagrament?

Kristu waqqaf is-sagrament tal-Patt il-Ġdid:

 • li jifdi lill-bnedmin
 • jaqla’ l-maħfra tad-dnubiet
 • li jġib għaqda sħiħa ma’ Alla u bejn il-bnedmin bejniethom.

L-Ewkaristija ġġib l-għaqda u l-unità ma’ Kristu u bejn il-bnedmin.

 • Qed nifhmu x’qed nirċievu?  Qegħdin inħossuna li aħna strumenti ta’ għaqda?
 • Kemm qed nersaq għat-tqarbin u nifhem tassew li ma nistax nibqa’ l-istess wara li nitqarben?
 • Kemm qed infittex li nwarrab kollox u niltaqa’ ma’ Kristu fl-Ewkaristija kuljum? Nifhem li dan huwa l-Ħobż Ħaj li jżommna ħajjin?

  Mulej,  Inti l-Ħobż ħaj li nżilt mis-sema.

  Agħmel li nifhem il-qawwa tiegħu

  meta nirċevik.

  Grazzi Mulej.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba … dejjem u f’kollox.

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR 2 TA’ ĠUNJU – Quddiesa fil-Knisja l-Qadima fl-4.00pm u wara adorazzjoni sad-9pm.

FESTA TA’ CORPUS DOMINI

Illum il-Ħadd 3 ta’ Ġunju, qegħdin niċċelebraw is-Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu. Wara l-quddiesa tal-10am, tibda l-Adorazzjoni fil-Knisja. 4.30pm rużarju meditat u wara Quddiesa Solenni.

6pm –  Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament. Il-purċissjoni tgħaddi minn Triq Fawwara, ll-Pjazza tad-Dehra, Triq Ħamri u Triq Sant’Antnin sal-Knisja ta’ Sant’Antnin fejn fis-7pm ikun hemm quddiesa. Inżejnu minn fejn tgħaddi l-purċissjoni u ntellgħu l-bnadar.

INĦEĠĠU :-

 • Lill-fratelli kollha biex jieħdu sehem
 • Lit-tfal li rċevew l-Ewwel Tqarbina biex jieħdu sehem bil-libsa.
 • Lil kull min għandu xi ward adattat għall-purċissjoni biex jintefa’ mit-tfal biex iġġibbuh il-knisja sal-Ħadd filgħodu.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB

Mal-bullettin tal-ġimgħa l-oħra wasslilkom l-envelop għall-ġabra li ssoltu ssir f’dan iż-żmien għall-festa titulari tagħna. Il-voluntiera tal-parroċċa qed iħabbtu l-bieb tad-dar tagħkom biex jiġbruhom. L-għotja ta’ kull familja hija apprezzata ħafna biex inkunu nistgħu nkopru l-ispejjeż kbar tal-festa. Inkunu ġenerużi u ngħinu mill-qalb.

DAR ARKA  … Grazzi għall-offerta ġeneruża tagħna fil-ġbir li sar fil-knisja parrokkjali tagħna. Is-somma miġbura kienet ta’ €800. Grazzi tassew!

NAGĦTU D-DEMM fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija l-Ħadd 27 ta’ Mejju: 8.00am sa 1.00pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Rita Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Loereto Xuereb f’għeluq is-sentejn mill-mewt tiegħu fit-3 ta’ Ġunju.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN… bdiet

Insegwu l-programm tal-festa u nieħdu sehem fil-funzjonijiet tal-knisja.

Pizza night u tombla l-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju fiċ-Ċentru Sant’Antnin, fit-8.15pm. Prezz €10 li jinkludi pizza u inbid jew soft drink u deżerta. Booking mis-sagristija jew 79202172.

RADJU LAURETANA

L-iskeda marbuta mal-festa ta’ Sant’Antnin bdiet is-Sibt 2 ta’ Ġunju. L-iskeda stampata qed titqassam ma’ dan il-bullettin.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES

Dawk li sejrin Lourdes mal-Parroċċa tagħna bejn f’Lulju huma mitluba biex iħallsu l-kumplament tat-tour fl-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa fil-ħinijiet tal-uffiċċju jew mill-4.30pm ‘il quddiem.

KUNĊERT MUŻIKALI  

Il-Fundazzjoni JP2, bil-koperazzjoni sħiħa tal-Kunsill Lokali ta’ Għajnsielem, Il-Parroċċa, Il-Ministeru għal Għawdex u sponsors oħrajn ser ittella’ kunċert mill-Baritonu żagħżugħ mill-parroċċa tagħna, Charles Buttigieg, nhar il-Ħamis li ġej fil-Knisja Parrokkjali tagħna fis-7.30pm  Il-preżenza tagħna fil-knisja tkun ta’ inkuraġġiment għal Charles li wara s-sajf ser imur ikompli l-istudji mużikali tiegħu f’waħda mill-aktar skejjel prestiġjużi tal-mużika ġewwa l-Amerika.

MATUL ĠUNJU  …

Ser inkunu nagħmlu nagħmlu xi xogħol fil-knisja parrokkjali – ġewwa u fil-kampnar u fuq il-bejt.

Min ikun jista’ jagħti daqqa t’id – anke ftit ħin xi darba – kellmu lill-arċipriet. Kull għajnuna tiswa ħafna. Grazzi bil-quddiem.

GRADWATI

Dawk li ggradwaw f’din l-aħħar sena u jixtiequ li nawgurawlhom fuq ir-rivista Għajnsielem, jibagħtulna ritratt u d-dettalji fuq rivistaghajnsielem@gmail.com.

 

Bullettin 27 ta’ Mejju 2018

Festa tat-Trinità Qaddisa

FLIMKIEN GĦALINA

Il-festa tat-Trinità li niċċelebraw Ħadd fuq il-festa ta’ Pentekoste forsi ftit li xejn tqajjem fina interess u devozzjoni.

Hija festa li lkoll kemm aħna niċċelebraw forsi mingħajr ma nifhmu.  Xi wħud qed jgħidu u jserrħu l-kuxjenza tagħhom:  it-Trinità hi misteru; mela xi rridu nifhmu minnha?  Hemm ħafna x’tifhem; s’intendi mhux il-misteru għax inkella ma jissejjaħx iżjed misteru.  Nifhmu li t-Trinita’ Qaddisa hija għaqda ta’ mħabba li ssejħilna biex nifhmu u nħossu l-preżenza tagħha mhux biss fid-dinja iżda b’mod personali fina lkoll.  Tliet persuni f’Alla wieħed, bl-unika missjoni hi l-imħabba lejna b’mod uniku u personali.  Il-Missier bħala l-Ħallieq tal-Univers, li bagħat lil Ibnu biex isalvana u l-Ispirtu s-Santu d-Difensur biex jissiġilla din l-imħabba.  Il-miraklu ta’ kuljum m’huwiex misteru.  Hu miraklu li l-ħajja tagħna hija mmarkata minn dawn it-Tliet Persuni b’ħidma ta’ Alla wieħed.

Ulied Alla tassew huma dawk li l-Missier ħalaq u jħobb, li l-Iben feda u li l-Ispirtu s-Santu jmexxihom biex fihom ikomplu l-ħajja u l-missjoni ta’ Kristu.  Fil-Vanġelu tal-festa ta’ llum meħud minn San Mattew insibu s-silta, li tagħlaq dan il-Vanġelu, fejn Ġesù juri li permezz tat-Trinita’ Qaddisa dawk kollha li jemmnu jkunu magħquda mal-poplu ta’ Alla.

 • Bħala Nisrani tħoss fil-ħajja tiegħek preżenza ħajja tat-Trinità Mqaddsa?  Kemm temmen fiha kull darba li trodd is-Salib, Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu?
 • Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu huma lkoll flimkien fil-qadi tal-umanità, fil-qadi tal-ħajja personali tiegħi u tiegħek.  Kemm qed nifhmu dan?  Kemm qed nitolbu lilhom bil-qalb?

Il-grazzja ta’ Sidna Ġesu Kristu

  l-imħabba ta’ Alla,

  u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu,

  tkun magħna lkoll.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba … dejjem u f’kollox

NAGĦLQU MEJJU – RUŻARJU FIL-BERAĦ ….

L-aħħar ġimgħa!   IT-TLIETA:   5.00pm –  Pjazza Tolfa

5.30pm – Zona Sant’Antnin

                                      L-ERBGĦA: 2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

                                      IL-ĦAMIS:   5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-GRIŻMA TAL-ISQOF

Illum fil-parroċċa tagħna grupp ta’ adoloxxenti ser jirċievu d-don tal-Ispirtu s-Santu permezz tad-Dilka tal-Griżma tal-Isqof minn idejn l-Isqof tagħna Mario Grech. Il-funzjoni tibda fil-5pm.

Nifirħu ma’ dawn uliedna u nitolbu għalihom u għall-familji kollha tagħhom ħalli huma wkoll isiru dixxipli u missjunarji ta’ Kristu.

Jasmine Attard, Keira Attard, Noah Attard,

Ema Azzopardi, Kurt Bajada, Carlos Camilleri, Michaela Marie Camilleri, Nigel Cardona,

Oscar Grech, Joshua Micallef, Simon Mizzi, Nicole Portelli, Damian Refalo, Shaun Sammut, Tomas Sciberras, Emanuel Vella, Jake Vella,

Luke Vella, Hayley-Frances Xuereb.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB

Ma’ dan il-bullettin qed inwasslulkom l-envelop għall-ġabra li ssoltu ssir bħalissa għall-festa titulari tagħna. Matul din il-ġimgħa jiġu l-voluntiera tal-parroċċa biex jiġbruhom. L-għotja ta’ kull familja hija apprezzata ħafna biex inkunu nistgħu nkopru l-ispejjeż tal-festa li żdiedu f’kull aspett tagħha.

Il-Parroċċa qed tagħmel kulma tista’ biex iżżomm l-ispiża kemm jista’ jkun ikkontrollata filwaqt li nkomplu nagħmlu festa mill-isbaħ.

DAR ARKA  … ngħinu aħna wkoll

Il-ġbir kollu li jsir fil-knisja parrokkjali tagħna f’dan il-weekend ikun biex ngħinu lil Dar Arka – opra ħajja ta’ servizz kbir proprju fir-raħal tagħna.

NAGĦTU D-DEMM fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija l-Ħadd 27 ta’ Mejju: 8.00am sa 1.00pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Haber toffri €20 b’suffraġju ta’ Frencu Haber f’għeluq is-26 sena mill-mewt tiegħu fl-24 ta’ Mejju.
 • Loreta Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Alfred Azzopardi f’għeluq it-8 snin mill-mewt tiegħu fis-26 ta’ Mejju.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN  waslet

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom il-programm tal-festa ta’ Sant’Antnin li jilħaq il-qofol tiegħu l-Ħadd 10 ta’ Ġunju. Insegwuh.

Pizza night u tombla l-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju fiċ-Ċentru Sant’Antnin, fit-8.15pm. Prezz €10 li jinkludi pizza u inbid jew soft drink u deżerta. Booking mis-sagristija jew 79202172.

RADJU LAURETANA L-iskeda marbuta mal-festa ta’ Sant’Antnin tibda s-Sibt 2 ta’ Ġunju. L-iskeda stampata titqassam mal-bullettin li jmiss.

IL-LEĠJUN TA’ MARIJA ifakkar lil Edel Quinn fil-Knisja l-Qadima. Nhar it-Tnejn 28 ta’ Mejju. Rużarju fil-5.00pm u wara l-quddiesa.

L-GĦAQDA TAL-ARMAR tirringrazzja lil dawk kollha li taw l-offerta tagħhom li s’issa laħqet €896.40. Dawk li għadhom jixtiequ jgħinu,jistgħu jgħaddu l-offerta fil-letterbox tal-maħżen tal-armar jew fid-dar parrokkjali.

B’RISQ IS-SEMINARJU MINURI TAGĦNA

Attivita għall-familja kollha – Wine&Pizza fil-bitħa tas-Seminarju nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju mis-7pm ‘il quddiem. Għall-biljetti ċemplu 21556479.

MILL-KUNSILL LOKALI Ħarġa Malta l-Ġimgħa l-1 ta’ Ġunju. Tluq mal-vapur tas-7.30am. Lura ma’ tal-4.30pm. Prezz €20. Biljetti mill-Kunsill sal-Erbgħa 30 ta’ Mejju. 

 • L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR – il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju, adorazzjoni fil-knisja parrokkjali.
 • L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR – Quddiesa fil-Knisja l-Qadima fl-4.00pm u wara adorazzjoni sad-9pm.
 • IL-ĦADD 3 ta’ Ġunju – Festa ta’ Korpus – Quddiesa fil-5pm u purċissjoni lejn il-Knisja ta’ Sant’Antnin. Dettalji fil-bullettin li jmiss.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

lil Michael Grima li sejjaħtlu għal għandek nhar il-Ħadd 20 ta’ Mejju fl-għomor ta’ 80 sena.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 20 ta’ Mejju 2018

Festa ta’ Għid il-Ħamsin

IL-MIĠJA TAD-DIFENSUR

Sfiduċjati!  Kemm-il darba aħna l-Insara nħossuna sfiduċjati minn tant ċirkustanzi u anke forsi minn dawk ta’ madwarna.

Kemm-il darba nħossuna waħedna anki fl-istess komunità ekkleżjali u parrokkjali tagħna.  Huma mumenti ta’ dlam, mogħdijiet ta’ dlamijiet li jkollna ngħaddu minnhom u l-fidi tagħna tbati magħna.  Xi kultant inħossuna nagħżqu fl-ilma.  Il-Mulej daħal fl-istorja tagħna u għaraf l-umanità fraġli tagħna.  Għalhekk bagħtilna DIFENSUR.  Bagħtilna l-Ispirtu s-Santu biex isaħħaħ fina l-għemil tagħna.  Fil-fatt mill-Vanġelu tal-lum naraw li l-ewwel ħaġa li jwettaq il-Mulej Ġesù kif jidher lill-Appostli huwa li jagħtihom il-paċi filwaqt li jurihom idejh.  Il-paċi, ried jgħidilhom Ġesù, ma tiġix mix-xejn; trid tbati għaliha kif għamel Hu fuq is-Salib.  Huwa wara tahom is-siġill tal-Ispirtu s-Santu biex inaddfu d-dnubiet tal-popli.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli, għandna żewġ siltiet.  Fl-ewwel waħda l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u t-tieni waħda hija kif diversi ġnus bdew jisimgħu l-Aħbar it-Tajba mingħand l-Appostli u jikkonvertu.  Is-Salm Responsorjali huwa meħud minn Salm 103 fejn Il-miġja tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u fuqna lkoll hija konferma li l-wegħdiet tiegħu l-Mulej iżommhom.

 • Ilkoll kemm aħna għandna dan id-DIFENSUR li jħarisna u jdawwalna Kemm nitolbuh lill-Ispirtu s-Santu?
 • L-Ispirtu s-Santu jagħmilna lkoll ġisem wieħed. Kemm qegħdin nagħrfu din il-qawwa li tinsab fina?
 • Il-festa tal-Pentekoste trid tiftħilna għajnejna dwar il-qawwa li aħna l-Insara għandna tal-possibiltà kbira ta’ maħfra li jagħtina l-Mulej biex inaddafna kull ħin.

Ejja Spirtu s-Santu

imla l-qlub tal-fidili tiegħek,

u kebbes fihom in-nar ta’ mħabbtek.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 26 ta’ Mejju fil-Knisja taż-Żebbuġ mis-6pm.

 Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabilta’ – rispett – rieda tajba  … dejjem u f’kollox

L-EWWEL TQARBINA

Illum fil-parroċċa tagħna grupp ta’ tfal ser jirċievu lil Ġesu’ Ewkaristija għall-ewwel darba. Nissieħbu magħhom aħna lkoll fil-quddiesa tal-5pm.

Nifirħu ma’ dawn it-tfal u nitolbu għalihom u għall-familji kollha tagħhom.  EJJEW niġġeddu fl-impenn tagħna li ngħixu tassew il-ħajja nisranija tagħna.

Francesco Abela,  Jake Buttigieg, Isaac Buttigieg,

Emma Lynn Cauchi,  Sofia Cini,  Samiah Curmi,

Kian Debono,  Allison Dempsey,

Victoria Depczynski,  Luca Grima,  Izaak Grima, Jerome Hili, Chris Mercieca,  Zoia Mercieca,

Averie Kailyn Morales,  Paul Muscat,

André Portelli,  Kyran Lee Portelli,

Sophia Rapa,  Blake Sciberras,  Gilbert Scicluna,

Svea Spiteri,  Melissa Spiteri,

Mariah Tagliaferro,  Gareth Zerafa

MARIJA OMM IL-KNISJA

Fuq xewqa tal-Papa Franġisku, minn din is-sena, l-għada ta’ Pentekeste se tiġi ċċelebrata l-festa ta’ Marija Omm il-Knisja. Din it-tifkira liturgika fil-Kalendarju Ruman daħlet fis-seħħ b’Digriet tal-11 ta’ Frar li għadda maħruġ mill-Kongregazzjoni tal-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti.

NOFS TA’ NHAR għan-nisa kollha f’Lourdes Home l-Erbgħa 23 ta’ Mejju mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Charles Buttigieg, kafe’ u tombla.

EURO COLLECTION b’risq il-festa titulari.  Fil-quddies kollu tas-Sibt u l-Ħadd 19 u 20 ta’ Mejju. Grazzi mill-qalb tal-ġenerożità.

NAGĦTU D-DEMM fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija t-Tlieta 22 ta’ Mejju mis-1pm sal-5pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Clementa Camilleri toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ żewġha Alfred Camilleri f’għeluq it-28 sena mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Mejju.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

FESTA  lil  SANTA  RITA fil-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani

Is-Sibt 19 sat-Tnejn 21 ta’ Mejju – Jiem tat-Tridu

6pm       Rużarju, quddiesa bl-omelija minn Dun Simon Cachia u barka sagramentali

It-Tlieta 22 ta’ Mejju – Jum il-Festa

7am       Quddiesa mill-Arċipriet bit-tifħir ta’ sbiħ il-jum

11am     Quddiesa minn Fr Joseph Formosa li fiha jitbierku t-tfal u jiġu ppreżenati lil Santa Rita.

6pm       Rużarju, quddiesa bl-omelija minn Mons Paul Carmel Vella u barka sagramentali.

RUŻARJU FIL-BERAĦ   ….  Matul Mejju

IT-TLIETA:      5.00pm –  Pjazza Tolfa, 5.30pm – Zona Sant’Antnin

L-ERBGĦA:    2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

IL-ĦAMIS:      5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-ĠIMGĦA:  4.30pm –  Pjazza tad-Dehra.

LAQGĦA IMPORTANTI U UTLI ĦAFNA

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Uliedna, it-teknoloġija u s-social media fl-Istitut tal-Familja, ir-Rabat, nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Mejju fis-7.30pm u ser titmexxa minn dun Anton Teuma.  Mistieden kulħadd, speċjalment ġenituri u carers ta’ tfal żgħar u adolexxenti.  Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

High tea l-Ġimgħa 25 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sant’Antnin.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: Carmena Gauci €50; N.N. €100.

MILL-KUNSILL LOKALI Ħarġa Malta l-Ġimgħa l-1 ta’ Ġunju. Imorru mal-vapur tas-7.30am. Immorru Ħaż-Żabbar, Smart City, shopping Tas-Sliema u ikla buffet fil-lukanda Dolmen. Lura mal-vapur tal-4.30pm. Prezz €20. Biljetti mill-Kunsill sal-Erbgħa 30 ta’ Mejju.