Bullettin 18 ta’ Marzu 2018

Il5 Ħadd tar-Randan

JEKK TMUT, TAGĦMEL IL-FROTT

“Jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa’ waħedha; imma jekk tmut tagħmel ħafna frott.” 

Dan kliem Ġesù.  Kliem iebes.

Kliem li jitlob mhux biss li nifhmu b’liema mħabba ħabbna Hu, iżda wkoll fuq liema kriterju rridu nfasslu l-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna.  Kontinwament irridu mmutu aħna biex jidher hu fl-għemil tagħna.  Kontinwament irrid niċkien jien biex jikber aktar Kristu fl-għemil tiegħi.  Kontinwament irridu noqtlu l-egoiżmu tagħna biex toħroġ fil-beraħ it-tjubija u l-imħabba li permezz tagħna l-Mulej jista’ jwassal lejn ħaddieħor.  Aktar ma nersqu lejn il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa, aktar nifhmu li l-imħabba li biha ħabbna l-Mulej Ġesù hija mħabba mingħajr limiti.  Kien Alla, niżel magħna biex jifdina, fejjaq, qajjem mill-mewt, ippriedka mingħajr waqfien u aħna…. ċħadnieh, qtilnieh.  Il-Mulej meta jintrefa’ mill-art se jiġbidna lkoll lejh bis-salvazzjoni li se jagħtina.

Hekku l-BASTUN TAL-ĠIMGĦA: Oħloq fija qalb safja, o Alla

Is-Salm Responsorjali huwa talba lill-Mulej biex joħloq fina qalb safja.   Fil-Vanġelu nsibu silta mill-Vanġelu ta’ San Ġwann fejn Ġesù jippreżenta lilu nnifsu bħala l-ħabba tal-qamħ li tmut biex tagħti l-frott.

 • Kemm fil-ħajja tagħna qegħdin immewtu l-egoiżmu u d-difetti tagħna biex jitwieled fina l-bniedem il-ġdid?
 • Kemm tassew inħossu li l-mewt li bata Kristu kienet immirata lejn il-qalb tagħna biex bih issalva?
 • Kemm qed nerfgħu s-salib tagħna KULJUM, mingħajr tgemgim?
 • F’dawn l-aħħar jiem tar-Randan kapaċi nitlob u nsum aktar biex nissaffa mill-vizzji ta’ ħajti?

Mulej, għinni nagħraf kull ħin  it-tbatija

li int batejt għalija,

biex tfejjaq lili biha

Għinni nagħraf aħjar niċkien jien u tikber int.

RANDAN 2018….   ieqaf… ħares madwarek… erġa’ lura

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu…

Il-Karità tal-Papa… L-Obolo ta’ San Pietru.

Il-Ġbir kollu ta’ dan il-weekend imur għall-karità li toħroġ mill-Vatikan għal tant bżonnijiet madwar id-dinja.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna             Atti 17,2

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana bdiet. It-Tnejn 19 ta’ Marzu festa ta’ San Ġużepp – skeda speċjali bi programmi u xandiriet mir-Rabat Malta u mill-Vatikan.

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

 • nhar IL-Ġimgħa 23/3 Is-Siegħa tad-Duluri: 3 – 4 pm fil-Knisja Parrokkjali.
 • IS-SIBT Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa sad-9pm.
 • NHAR IL-ĦADD 18/3 Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10am nhar ta’ Ħadd.

ORDINAZZJONI EPISKOPALI

Insostnu bit-talb tagħna lil Mons Alfred Xuereb fit-tħejjija għall-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu mill-Q.T. Papa Franġisku nhar id-19 ta’ Marzu 2018 fil-Bażilika ta’ San Pietru fil-Vatikan, fil-5pm.

XANDIRA DIRETTA   Tistgħu ssegwu l-funzjoni kollha fuq TV2000. Radju Lauretana ser ixandar l-Ordinazzjoni Episkopali b’mod dirett b’kummentarju bil-Malti u b’kollegamenti esklussivi mill-Belt tal-Vatikan.

Nhar is-Sibt 7 ta’ April, Mons Alfred ser imexxi Konċelebrazzjoni fil-Knisja Parrokkjali tagħna biex ningħaqdu miegħu  fit-talb u fir-radd il-ħajr lil Alla.

GĦOTI TA’ DEMM   fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 18 ta’ Marzu mit-8:00am sas-1:00pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Loreta Zerafa toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Manuel Zerafa f’għeluq id-9 snin mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Marzu.
 • Il-Familja Xuereb joffru €20 b’suffraġju ta’ Salvu Xuereb f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fil-21 ta’ Marzu.
 • Erminia Xuereb u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ Emmanuel Xuereb f’għeluq il-15-il sena mill-mewt tiegħu fid-19 ta’ Marzu.
 • Brigitte Camilleri toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Grech f’għeluq it-3 snin mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Marzu.
 • Gużeppa Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Gorgina Farrugia f’għeluq it-3 snin mill-mewt tagħha fil-21 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

VIA SAGRA DJOĊESANA TA’ PINU

           IL-ĦADD 18 ta’ MARZU FL-4.30pm.

JUM ID-DULURI

Il-Ġimgħa 23 ta’ Marzu huwa jum għażiż. Huwa Jum id-Duluri. L-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali u tibda wara l-quddiesa tad-9am. Fil-5pm ikollna quddiesa. Fis-6pm tibda ħierġa l-purċissjoni akkumpanjata minn persunaġġi u l-Banda San Ġużepp. Nimxu wara l-istatwa ta’ Ommna Marija Addolorata fi spirtu ta’ talb u riflessjoni. Nixegħlu l-galleriji u nżejnu t-twieqi tagħna bi xbihat tad-Duluri u l-Kurċifiss. Kif il-purċissjoni tidħol fil-knisja jkollna quddiesa oħra. Il-quddiesa tal-5pm u l-purċissjoni jixxandru dirett fuq Radju Lauretana u Radju Marija.

ĦADD IL-PALM Il-Ħadd 25 ta’ Marzu

Ninġabru lkoll fid-9.30am quddiem il-Knisja l-Qadima għall-funzjoni ta’ Ħadd il-Palm. Inħeġġu lit-tfal jilbsu ta’ tfal Lhud. Ikollna l-liturġija tal-Kelma, it-tberik tal-friegħi tal-Palm u ż-Żebbuġ u nimxu lejn il-Knisja Parrokkjali fejn ikollna l-Konċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm animata bil-kant mill-Kor Lauretana. Tixxandar dirett fuq Radju Lauretana u Radju Marija.

GĦAN-NISA KOLLHA f’Lourdes Home l-Erbgħa 21 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Xerri, kafe’ u tombla.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES Bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali. Postijiet limitati. Tħallux għall-aħħar.

Miċ-Ċentru Sant’Antnin – ĦARĠA MALTA

It-Tnejn 19 ta’ Marzu. Tluq mal-vapur tat-8.15am. Inżuru r-Redentur, fabbrika taċ-ċikkulata u l-festa ta’ San Ġużepp. Booking 79202172.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:

NN-€500;NN–€5000;NN-€20;Katrina Xuereb(Awstralja)-€50.

Għal dan il-proġett kbir għandna spiża ta’ madwar €350 elf. Għalkemm il-mixja hija twila, bil-għajnuna ta’ kulħadd naslu kif wasalna fi proġetti kbar oħra. Ninvestu fi proġetti li jibqgħu kif għamlu ta’ qabilna.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 11 ta’ Marzu 2018

Ir-4 Ħadd tar-Randan

MHUX ĦAQQ IŻDA ĦELSIEN

Alla ma jaħsibhiex bħalna – b’mod speċjali fejn jidħol il-poter. Alla l-poter tiegħu  ma jużahx biex jaħkem fuqna iżda dejjem biex jiġri   warajna    ħalli    jgħannaqna   miegħu,

anki jekk aħna naħarbu minnu bil-kompromessi li nagħmlu.

Kif nistgħu nibqgħu nħobbu lil Alla jekk aħna stess forsi qatt ma rriflettejna l-kobor tal-imħabba li Alla għandu għalina?  Kif jista’ missier jibqa’ jħobb lil xi ħadd li qatel lil ibnu?

Alla jibqa’ jħobbna!!  Alla jibqa’ jiġri warajna u għalhekk bagħat lill-istess Iben tiegħu biex juri sa fejn għandha tasal l-imħabba.  Id-dawl ġie fid-dinja iżda d-dinja għażlet id-dlam u mhux id-dawl.  U din hija l-isfida kbira li jippreżenta llum Ġesù.  Huwa ġie biex jagħti d-dawl, għaliex qed nibqgħu nagħżlu d-dlam?  Minkejja li konna mejta minħabba d-dnub, Alla tana ħajja ġdida.   Hekk itenni San Pawl.  Possibbli li se nibqgħu naċċettaw id-dlamijiet ta’ ħajjitna?

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ktieb tal-Kronaki, jurina kif il-jasar tal-Lhud fi żmien Babel kien frott tal-infedeltà li l-poplu wera ma’ Alla lejn il-Patt tas-Salvazzjoni.  Iżda Alla dejjem  jiċċaqlaq minn rajh biex isalva.  Fis-Salm Responsorjali naraw li l-Lhud fl-eżilju ta’ Babel ma jistgħux jinsew il-Patt li Alla għamel magħhom f’Sijon.

Hekku l-BASTUN TAL-ĠIMGĦA:

Jeħilli lsieni mas-saqaf ta’ ħalqi, jekk ma niftakarx fik, Ġerusalemm!

Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, nisimgħu lil San Pawl jgħidilna li s-salvazzjoni għandha tiġi mis-sehem li nieħdu mill-ġrajjiet ta’ Kristu.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna lil Ġesù jkellem lil Nikodemu fejn jurih x’tip ta’ Messija kien – li jfejjaq il-ġrieħi billi jmut fuq is-salib.  Alla dejjem jibqa’ fidil lejn il-Patt tiegħu.

 • Naċċetta l-patt ta’ mħabba li jagħmel miegħi Kristu ta’ kuljum, b’mod speċjali fl-Ewkaristija!
 • Nuri mħabbti fl-għajxien tiegħi kuljum għall-Mulej!

O Alla, inti tant ħabbejtni li bgħatt lil Ibnek.

    Agħmel li nagħraf din il-grazzja kuljum.

RANDAN 2018….   ieqaf… ħares madwarek… erġa’ lura

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu…

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana tibda s-Sibt 17 ta’ Marzu. Tinkludi bosta programmi u xandiriet sbieħ marbuta mar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. L-iskeda stampata qed titqassam mal-bullettin.

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

 • Kull nhar ta’ Ġimgħa

Is-Siegħa tad-Duluri mit-3 sal-4 pm fil-Knisja l-Qadima.

 • NHAR TA’ SIBT Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għall-adorazzjoni sad-9pm.
 • NHAR TA’ ĦADD Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10am nhar ta’ Ħadd.

EŻERĊIZZI SPIRITWALI

GĦAL KULĦADD

DIN IL-ĠIMGĦA:

Mit-Tnejn 12 sal-Ġimgħa 16 ta’ Marzu

fil-Knisja Parrokkjali

fis-6.30pm.

Predikatur: P.Joe Buttigieg ofm cap.

MATUL DIN IL-ĠIMGĦA

Insostnu bit-talb tagħna lil Mons Alfred Xuereb fit-tħejjija għall-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu mill-Q.T. Papa Franġisku nhar id-19 ta’ Marzu 2018 fil-Bażilika ta’ San Pietru fil-Vatikan.

Nhar is-Sibt 7 ta’ April, Mons Alfred ser imexxi Konċelebrazzjoni fil-Knisja Parrokkjali tagħna biex ningħaqdu miegħu  fit-talb u fir-radd il-ħajr lil Alla. Dettalji aktar ‘il quddiem.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna             Atti 17, 2

GRAZZI MILL-QALB

Fr. Raymond Portelli bagħtilna din in-nota:

Nixtieq minn qiegħ qalbi nirringrazzjakom tal-ġenerożità tagħkom mall-missjoni tiegħi f’Iquitos, Peru.  Bil-ġabra sabiħa ta’ €615 inkun nista’ nkompli nżomm mifuħin erbat idjar li għandna b’servizz għall-aktar foqra.

Inżommu l-missjunarji fit-talb tagħna ta’ kuljum.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-familja Ciantar toffri €50 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierhom Gużepp Ciantar f’għeluq it-30 sena mill-mewt tiegħu fis-6 ta’ Marzu u għal ruħ ommhom Maria Ciantar f’għeluq it-3 snin mill-mewt tagħha fil-21 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

PELLEGRINAĠĠ LOURDES

Bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Titjiriet b’ħin komdu ħafna.Inkunu hemm għaċ-ċelebrazzjoni tal-aħħar dehra, il-funzjonijiet fis-santwarju u 2 eskursjonijiet sbieħ ħafna wkoll. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali.

Postijiet limitati. Tħallux għall-aħħar.

Miċ-Ċentru Sant’Antnin –

HOT DOG & WAFFLE

Fiċ-Ċentru Sant’Antnin is-Sibt 17 ta’ Marzu fis-7pm. Ikunu servuti hotdog, chips, drink u waffle.

ĦARĠA MALTA It-Tnejn 19 ta’ Marzu. Nitilqu mal-vapur tat-8.15am. Inżuru r-Redentur, fabbrika taċ-ċikkulata u l-festa ta’ San Ġużepp ir-Rabat tal-Imdina. Lura mal-vapur tad-9pm. Kbar €10. Tfal taħt l-10 snin €5. Booking 79202172.

L-Azzjoni Kattolika Djocesana

ser torganizza Via Sagra għat-tfal u l-istudenti li jattendu fl-iskejjel Primarji jew fl-iskejjel Sekondarji sa Form 2. Din il-Via Sagra animata ser issir:-

it-Tnejn 19 ta’  Marzu 2018 mid-9.00 am sal-11.00am

Post: Kunvent ta’ Santu Wistin fir-Rabat Għawdex

Attivita: Jekk it-Temp jippermetti, ikun hemm Hike qasir u zjara wkoll fil-Knisja tal-Lunzjata

GĦOTI TA’ DEMM  Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 13 ta’ Marzu –  miftuħ għall-għoti tad-demm:1-5pm.

I CHOOSE – GOZO

Date: Il-Ħamis, 15 ta’ Marzu bejn 09.00 – 19.30hrs

Venue: Il-Kumpless Sportiv, Rabat, Għawdex

Fiera li toffri viżjoni tal-opportunitajiet varji ta’ xogħol għaż-żgħażagħ tagħna.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

Inkomplu ngħinu… bl-offerta ftit minn tal-ħafna naslu żgur.

NINVESTU F’dak li jibqa’.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: €50: NN; NN.

 

Bullettin 4 ta’ Marzu 2018

It-3 Ħadd tar-Randan

IS-SUQ TAL-KOMPROMESSI

Huma ħafna dawk li jaħsbu li llum jaqbillek tkun Nisrani tal-KONVENJENZA milli tal-KONVINZJONI.  Għaliex li tkun Nisrani konvint ifisser li trid tirfes il-kallijiet;

trid toqros fil-laħam il-ħaj ibda minnek stess.  F’dinja li tipprietka l-konvenjenza u l-kompromessi, din hi mixja kbira kontra l-kurrent.  Ġesù llum jitkellem u jaġixxi b’mod ċar u aggressiv.  Huwa Ġesù radikali mhux għall-fatt li kaxkar ’il barra lil dawk li mit-tempju għamlu suq, iżda fuq kollox għax iċanfar il-mod ta’ ipokresija li ħafna nsara qed jgħixu l-ħajja tagħhom.  Tajjeb naraw jekk ħajjitna wkoll saritx suq ta’ kompromessi, suq fejn qed naċċettaw kollox; suq fejn qed naċċettaw dak li toffri d-dinja, mingħajr lanqas biss nistaqsu jekk dak li qed inwettqu jmurx tajjeb mal-fidi tagħna.

Fl-Ewwel Qari meħud mill-Ktieb tal-Eżodu, insibu r-rakkont li, wara l-ħelsien tal-poplu mill-jasar tal-Eġittu, Alla ried jidħol mal-poplu f’patt ta’ ħbiberija.  Fuq il-muntanja Sinai, permezz ta’ Mosè, Alla ntrabat li jagħżel il-poplu Lhudi bħala l-Poplu tiegħu, kemm-il darba l-poplu jaċċetta li jimxi fuq il-liġi tiegħu.

Hekku l-BASTUN TAL-ĠIMGĦA:

Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem

Fit-Tieni Qari, mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, għandna l-predikazzjoni Nisranija tas-Salib.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, insibu lil Ġesù jżur it-tempju u jqaċċat ’il barra lil dawk li mit-tempju għamlu suq.  Dawk li marru kontra r-rieda ta’ Alla.  Huwa jħabbar li se jmut u jqum wara tlett ijiem.

 • Il-Mulej qaċċathom ’il barra mit-tempju għax għamlu mit- tempju suq.  X’se jgħid il-Mulej fuq it-tip ta’ ħajja li qed  ngħix? Tingħaraf fija l-marka tan-Nisrani?
 • Kemm tassew qed inxandar bil-ħajja tiegħi lil Kristu Msallab? Kemm jien kapaċi ngħix is-salib ta’ kuljum?
 • Il-Mulej illum iridna nagħmlu għażla ċara. Jekk se nimxu warajh nitfgħu ’l barra l-kompromessi.
 • Il-Mulej daħal f’patt ta’ mħabba u ħbiberija magħna. X’qed nagħmlu biex nirreċiprokaw dan il-patt?

Mulej, inti tħobbni,  dħalt f’patt ta’ mħabba miegħi.

  Għinni, Mulej, biex fil-jiem li fadal tar-Randan

  nagħraf nitnaddaf mill-kompromessi,

  biex inkun Nisrani konvint

 u nagħti xhieda tiegħek.

RANDAN 2018….   ieqaf… ħares madwarek… erġa’ lura

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu…

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

 • Kull nhar ta’ Ġimgħa Is-Siegħa tad-Duluri mit-3 sal-4 pm fil-Knisja l-Qadima.
 • NHAR TA’ SIBT Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għall-adorazzjoni sad-9pm.
 • NHAR TA’ ĦADD Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10am nhar ta’ Ħadd. Sehem attiv fil-liturġija

Sejħa speċjali lill-ĠENITURI. Intom L-ewwel edukaturi ta’ wliedkom…  L-eżempju tagħkom jiswa ĦAFNA.

EŻERĊIZZI SPIRITWALI GĦAL KULĦADD

Mit-Tnejn 12 sal-Ġimgħa 16 ta’ Marzu fil-Knisja Parrokkjali fis-6.30pm. Iwassal il-kelma Fr Joe Buttigieg ofm cap.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana tibda s-Sibt 17 ta’ Marzu. Tinkludi bosta programmi u xandiriet marbuta mar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. L-iskeda stampata titqassam mal-bullettin tal-ġimgħa d-dieħla.

GĦOTI TA’ DEMM fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 4 ta’ Marzu mit-8am sas-1pm.

Matul din il-ġimgħa mhux ser ikun hemm katekiżmu fil-qasam tal-museum tal-bniet peress li s-soċji ser ikollhom l-eżerċizzi tagħhom.

GRAZZI MILL-QALB – Fr. Raymond Portelli jirringrazzja lil dawk li tawh l-offerta tagħhom. Il-ġabra kienet €615.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna             Atti 17, 2

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Helen Sultana toffri €20 b’suffraġju ta’ Kelinu Debono u Gorga Sultana fl-anniversarju mill-mewt tagħhom.
 • Gorga Galea toffri €20 b’suffraġju ta’ oħtha Gużeppa Zerafa f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt tagħha fit-3 ta’ Marzu
 • Il-Familja Xuereb joffru €20 b’suffraġju ta’ Kelinu Xuereb f’għeluq it-8 snin mill-mewt tiegħu fl-4 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

GĦOTI TAL-MINISTERU TAL-LETTORAT

NIFIRĦU mas-Seminarista Andrew Grima, li ser jingħata l-Ministeru tal-Lettorat flimkien ma’ żewġ seminaristi oħra, Daniel Mercieca u Mario Mercieca, il-Ħadd 4 ta’ Marzu fil-Knisja tan-Nadur waqt il-quddiesa fis-7pm. Nitolbu għalihom u għall-vokazzjonijiet.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES – Il-parroċċa qed torganizza tour għal Lourdes bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

Inkomplu ngħinu…

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:

Marija Attard €100, NN:€50; Connie Galea €50 b’wegħda lill-Madonna; PMNM €100.

NIFIRĦU

Il-Papa Franġisku għażel lil MONS. ALFRED XUEREB, biex ikun Nunzju Appostoliku fir-Repubblika tal-Korea (ta’ Isfel), u fl-istess waqt għollieh għad-dinjità ta’ Arċisqof titulari ta’ Amantea, l-Italja. Nifirħu miegħu u mal-familjari tiegħu u nitolbu ħafna għalih.

MIĊ-ĊENTRU PARROKKJALI

SESSJONI OĦRA ta’ MUDDY TOTS nhar is-Sibt 10 ta’ Marzu, 2018 fl-10am. Ibbukkjaw fuq 79275618

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Ir-ruħ għażiża ta’ Francis Gatt mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li għadda għall-ħajja ta’ dejjem fit-22 ta’ Frar 2018 fl-eta’ ta’ 93 sena.
 • Ir-ruħ għażiża ta’ Mary Spiteri mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem fis-27 ta’ Frar 2018 fl-eta’ ta’ 93 sena.
 • Ir-ruħ għażiża ta’ Anthony Vella mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li sejjaħtlu għall-ħajja ta’ dejjem fit-28 ta’ Frar 2018 fl-eta’ ta’ 63 sena.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 25 ta’ Frar 2018

It-2 Ħadd tar-Randan

KUNTENT BISS FIL-GLORJA!

DAN HU IBNI L-GĦAŻIŻ, ISIMGĦU LILU.

Kemm huwa sabiħ li tgħix il-fidi tiegħek fil-kumdità u fil-fsied meta ħadd ma jittikak jew jostakolak u ħadd ma jagħtik trouble.

Sabiħ li tgħix il-ħajja nisranija fil-kwiet mingħajr fastidju.  Fit-Trasfigurazzjoni naraw lil Ġesù fil-Glorja u saħansitra Pietru nesa lilu nnifsu.  Ġesù, wara li wera u tahom il-garanzija li tassew se jagħtihom il-glorja, indikalhom li xogħolhom huwa ’l isfel mill-muntanja, fid-dinja, fil-ħajja ta’ kuljum.  Mhuwiex faċli li tkun ma’ Kristu fit-tbatija, jum wara jum.

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi fejn il-fidi ta’ Abraham tilħaq il-quċċata tagħha meta jiġi mitlub joffri lil Alla l-egħżeż ħaġa li kellu – ibnu  l-waħdieni.

Fis-Salm 115, is-Salm Repsonsorjali, insibu talba lill-Mulej biex, bħal Abraham, nimxu fir-rieda ta’ Alla.

Hekku l-BASTUN TAL-ĠIMGĦA:

Jien nimxi quddiem il-Mulej f’art il-ħajjin

Fit-Tieni Qari, fl-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, insibu li l-patt tiegħu magħna Alla wettqu bis-sħiħ bis-saħħa ta’ Ibnu stess, fejn Alla l-Missier wera li għandu mħabba bla tarf.

Fil-Vanġelu Ġesu jidher fil-glorja bħala l-Iben t’Alla.

 • Fil-Ħajja tagħna ta’ kuljum, ejjew nifhmu l-kobor tal-glorja t’Alla li tidher kontinwament fina!!
 • Niftakru fi kliem San Pawl lir-Rumani:  Jekk Alla magħna min jista’ jkun kontra tagħna?
 • F’dan ir-Randan inħoss aktar il-preżenża t’Alla  miegħi!!!
 • Abraham, fl-offerta ta’ Ibnu, wera li għandu fidi kbira f’Alla. Nitħeġġeġ jien ukoll fil-fidi tiegħi f’Alla l-Ħallieq li jieħu ħsiebi!!

  Mulej Alla tagħna

  agħmel li dak kollu li nwettaq

  nagħmlu fir-rieda tiegħek.

 

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna 

Atti 17, 2

 

RANDAN 2018….   ieqaf… ħares madwarek… erġa’ lura

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu…

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

 • Kull nhar ta’ Ġimgħa

Is-Siegħa tad-Duluri Ġimgħa matul ir-Randan mit-3 sal-4 pm fil-Knisja l-Qadima.

 • NHAR TA’ SIBT

Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għall-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija sa 9pm. Dan il-weekend ikun hemm possibilità ta’ qrar.

 • NHAR TA’ ĦADD

Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10am nhar ta’ Ħadd. Sehem attiv fil-liturġija

Sejħa speċjali lill-ĠENITURI. Intom L-ewwel edukaturi ta’ wliedkom…  L-eżempju tagħkom jiswa ĦAFNA.

ABBATINI Dawk it-tfal subien minn Year 4 ‘il fuq u li jixtiequ jingħaqdu mall-grupp tal-abbatini tal-parroċċa tagħna, ikellmu lill-arċipriet.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES 160 sena mid-Dehriet

Il-parroċċa ser torganizza tour għal Lourdes bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Ma’ kull booking jinġabar depożitu ta’ €250, il-ħlas tal-assigurazzjoni u kopja tal-passaport. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali.

Ma’ dan il-Bullettin qed jaslilkom ukoll il-programm dettaljat u informazzjoni oħra dwar dan il-pellegrinaġġ. Dawk li jixtiequ jiġu, jistgħu jibdew jagħmlu l-booking u l-ħlas minn din il-ġimgħa. Aħsbu kmieni peress li l-postijiet li għandna huma limitati.

GRAZZI MILL-QALB

STRINA TAL-MADONNA –  Kien fadal xi envelopes x’jinġabru u l-ġabra issa laħqet €4525. Prosit tassew!!…u Grazzi Kbira.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Miriam Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Maria Muscat f’għeluq it-18-il sena mill-mewt tagħha fid-29 ta’ Frar.
 • Carmela Ciantar toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Loreta Buttigieg f’għeluq il-45 sena mill-mewt tagħha fl-24 ta’ Frar.
 • Giacinta Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ Antonia Xuereb f’għeluq is-6 snin mill-mewt tagħha fit-23 ta’ Frar.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

GĦOTI TAL-MINISTERU TAL-LETTORAT

Is-Seminarista Andrew Grima, li qiegħed fil-parroċċa tagħna għall-esperjenza pastorali, ser jingħata l-Ministeru tal-Lettorat flimkien ma’ żewġ seminaristi oħra, Daniel Mercieca u Mario Mercieca nhar il-Ħadd 4 ta’ Marzu fil-Knisja tan-Nadur waqt il-quddiesa fis-7pm. Nakkumpanjawhom bit-talb tagħna matul din il-ġimgħa u, jekk nistgħu, immorru wkoll għal din il-funzjoni. Noffru t-talb tagħna għall-vokazzjonijiet.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:

€250: Salvina Cascun, Joe u Laura Gatt, Loreto u Ursola Grima, Frankie Debono, Victor u Catherine Bajada u l-Familja; €150 Loreto u Antonia Zerafa; €100: Lorraine Cauchi u l-Familja, NN, Fredu Xuereb.

NAGĦTU D-DEMM fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex –  it-Tlieta  27 ta’ Frar:1pm -5pm.

ĦARĠA ANZJANI

It-Tlieta 6 u l-Ħamis 8 ta’ Marzu. Il-ħarġa ser issir fuq jumejn minħabba li l-post fejn sejrin jesa 40 persuna biss. Prezz €7. Bookings mill-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali sal-Ġimgħa 2 ta’ Marzu. 21561515.

MIĊ-ĊENTRU PARROKKJALI

OKKAŻJONI UNIKA Valletta 2018 tasal Għajnsielem.

SHOW SPETTAKOLARI GĦAL KULĦADD.

Is-Sibt u l-Ħadd 3 u 4 ta’ Marzu. Araw il-flyer!

Biljetti online jew mill-bieb qabel ix-shows.

IMPORTANTI- Għandna bżonn ta’ għajnuna biex nillestu ċ-Ċentru. Min jista’ jiġi, niltaqgħu s-Sibt u l-Ħadd 24 u 25 ta’ Frar bejn id-9am u nofsinhar.Grazzi

Mill-KNISJA SANT’ANTNIN

COFFEE MORNING Nhar l-Erbgħa 28 ta’ Frar fid-9am fiċ-Ċentru Sant’Antnin b’risq l-istess ċentru.

BAKE SALE ħdejn il-knisja ta’ Sant’Antnin fit-2 u t-3 ta’ Marzu wara l-quddies. Min jixtieq joffri xi ħaġa jikkuntatja lill-helpers. Grazzi.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

Bullettin 18 ta’ Frar 2018

BDEJNA R-RANDAN

Mill-Omelija ta’ Papa Franġisku fil-quddiesa tat-Tqegħid tal-Irmied l-Erbgħa 14 ta’ Frar 2018.

Żmien ir-Randan hu ż-żmien it-tajjeb biex insewwu l-kordi stunati tal-ħajja Nisranija tagħna u nilqgħu l-aħbar dejjem ġdida, hienja u kollha tama tal-Għid tal-Mulej.

It-tentazzjonijiet li għalihom aħna esposti huma ħafna.

Kull wieħed u waħda minna jaf x’inhuma d-diffikultajiet li jrid iħabbat wiċċu magħhom. U hu ta’ swied il-qalb naraw kif, quddiem il-ġrajjiet tal-ħajja ta’ kuljum, jinstemgħu ilħna li, waqt li japprofittaw mill-uġigħ u d-dubji tal-oħrajn, ma jafux jiżirgħu għajr il-qtigħ il-qalb. U jekk il-frott tal-fidi hu l-karità – kif kienet tħobb ittenni Madre Teresa ta’ Calcutta – il-frott tal-qtigħ il-qalb huma l-apatija u r-rassenjazzjoni. Qtigħ il-qalb, apatija u rassenjazzjoni: ix-xjaten li jmewtu u jipparalizzaw ir-ruħ tal-poplu li jemmen.

Ieqaf, ħares u erġa’ lura

Ieqaf ftit, ħalli din l-aġitazzjoni u dan il-ġiri kollu bla sens li jimla l-qalb bl-imrar għax tħossok li qatt m’int qed tasal imkien.

Ieqaf ftit mill-bżonn li tidher u jarak kulħadd.

Ieqaf. Ieqaf biex tara u tikkontempla!

Ħares. Ħares lejn is-sinjali li jistgħu jżommuk milli titfi fik l-imħabba, li jżommu ħajja l-fjamma tal-fidi u tat-tama. Uċuħ ħajjin tat-tama u tat-tjieba ta’ Alla li jaħdem f’nofsna.

Ħares u kkontempla l-wiċċ tal-Imħabba Misluba, li llum mis-salib tissokta ġġorr it-tama; driegħ miftuħ għal dawk li jħossuhom imsallbin, li f’ħajjithom qed iħossu t-toqol tal-fallimenti, tad-diżappunti u tad-delużjonijiet. Ħares u kkontempla l-wiċċ konkret ta’ Kristu mislub, mislub għall-imħabba ta’ kulħadd bla esklużjoni. Ta’ kulħadd? Iva, ta’ kulħadd.

Ieqaf, ħares u erġa’ lura. Erġa’ lura fid-dar ta’ Missierek. Erġa’ lura bla biża’ fid-dirgħajn mixtieqa u miftuħa beraħ ta’ Missierek għani fil-ħniena li qed jistenniek (ara Efes 2:4)!

Erġa’ lura! Bla biża’: dan hu ż-żmien it-tajjeb biex terġa’ lura d-dar, id-dar ta’ “Missieri u Missierkom” (ara Ġw 20:17).

Erġa’ lura bla biża’ biex idduq il-ħlewwa ta’ Alla li tfejjaq u tirrikonċilja!

Ieqaf, Ħares, Erġa’ lura!

(miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard)

Tista’ tara t-test sħiħ ta’ din l-omelija ferm sabiħa fuq:

www.laikos.org/Papa_Frangisku_Ome;ija_Ras-ir-Randan_14022018.htm

RANDAN 2018

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu.

L-EŻERĊIZZI GĦALL-KOPPJI

 • Mit-Tnejn 19 sal-Ġimgħa 23 ta’ Frar
 • Patri Marcello Ghirlando ofm.
 • Fiċ-Ċentru Parrokkjali fis-7pm.

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10 am nhar ta’ Ħadd. Nibdew il-Ħadd 18 ta’ Frar – l-Ewwel Ħadd tar-Randan.

Sejħa speċjali lill-ĠENITURI KOLLHA.

L-ewwel edukaturi ta’ wliedkom huma intom stess. U l-eżempju tagħkom jiswa ĦAFNA.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan mit-3 sal-4 pm fil-Knisja l-Qadima.

ABBATINI Dawk it-tfal subien minn Year 4 ‘il fuq u li jixtiequ jingħaqdu mall-grupp tal-abbatini tal-parroċċa tagħna, ikellmu lill-arċipriet fil-ġranet li ġejjin biex nibdew il-laqgħat ta’ tħejjija.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Lorenza Scicluna toffri €20 b’suffraġju tar-ruħ għażiża ta’ żewġha Carmelo f’għeluq id-disa’ anniversarju mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Frar u għal ruħ iż-żewġ uliedha Joe u Frankie Scicluna.
 • Rita Link toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Loreta Saliba f’għeluq il-5 anniversarju mill-mewt tagħha fl-20 ta’ Frar u għall-għażiż żewġha John Link u missierha Ġużepp Saliba.
 • L-aħwa Clementa Camilleri u Ġuża Cordina joffru €20 b’suffraġju ta’ Marija Zammit f’għeluq it-3 snin mill-mewt tagħha fit-22 ta’ Frar.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna 

Atti 17, 2

L-ISTRINA TAL-MADONNA

GRAZZI KBIRA mill-qalb!

Lil dawk kollha li taw fl-envelop tal-ġabra

(somma miġbura: €3818 u Us$20 u Aus$50) u

Lil dawk li taw individwalment jew bħala familja lill-arċipriet (Madwar €15000 – sat-8 ta’ Frar)

Bidu tassew tajjeb!!!

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

Tista’ tagħti offerta billi tisponsorja kanna mill-2700 li ser ikun fih – investiment kbir għall-knisja u r-raħal tagħna.

KANEN hemm tal-€250, €200, €150 u €100 u ta’ €50, €25 u €10. Kull offerta apprezzata ħafna.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:

€250: Gużeppi Grech, Familja Triq Sant’Antnin;

€50: NN, Toni u Martina Xuereb, Manuel Zerafa;  NN – €30.

€100:NN, Leli u Margaret Azzopardi,

Antoine,Joyce u l-familja Azzopardi – €500

(errata corrige) Charlie, Salvina u Lelio Spiteri – €500

NAGĦTU D-DEMM

Fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 18 ta’ Frar: mit-8am sas-1pm.

TOMBLA u HIGH TEA fiċ-Ċentru Sant’Antnin il-Ġimgħa 23 ta’ Frar fis-6.45pm b’risq l-istess ċentru.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA f’Lourdes Home l-Erbgħa 21 ta’ Frar: 9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Charles Buttigieg, kafe’ u tombla.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES 160 sena mid-Dehriet

Il-parroċċa ser torganizza tour għal Lourdes bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Ma’ kull booking jinġabar depożitu ta’ €250, il-ħlas tal-assigurazzjoni u kopja tal-passaport. Dettalji mill-Uffiċċju Parrokkjali.

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Safeguarding Minors – kif niprevjenu trawmi sesswali fit-tfal?  Fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Frar bejn is-6.00pm u s-7.15pm u ser titmexxa minn Dun Joseph Farrugia,

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 11 ta’ Frar 2018

Is-6 Ħadd Matul is-Sena

L-INDAFA MILL-ĠDIEM

JEKK TRID, TISTA’ TFEJJAQNI

Min jista’ jgħid li ma għandux ġdiem?  Min jista’ jgħid li huwa nadif?

Min jista’ jgħid li ma għandux bżonn il-fejqan mill-feriti li nġarrbu kuljum?  Ġesù jfejjaq, Ġesù jnaddaf mingħajr kundizzjoni għaliex irid iħobbna.  Messaġġ sempliċi.  Offerta kbira.  Imma għaliex nibqgħu ma nifhmux li Ġesù jrid li l-bniedem ifiq u jqum fuq saqajh?  Il-Mulej niżel fl-umanità biex jerfa’ fuqu l-mard tal-istess umanità, imma kemm qed tkun rikonoxxenti ta’ dan, l-istess umanità?  Kemm qed ngħidu GRAZZI bil-qalb lill-Mulej?  Kemm tassew qed nagħrfu li mingħajr il-Mulej se nibqgħu mġiddmin?

Fl-ewwel qari mill-Ktieb tal-Levitiku tissemma mill-ewwel il-marda tal-ġdiem li billi dak iż-żmien ma kienx hemm fejqan għaliha, kienet meqjusa bħala sinjal tad-dnub.  Skond il-liġi ta’ Mosè l-imġiddem kien ikollu jgħix waħdu maqtugħ mis-soċjetà.

Mas-Salm 31 li ntennu karba lill-Mulej biex iħenn għalina u jaħfrilna dnubietna.

Fit-tieni qari, San Pawl, f’silta mill-ewwel ittra lill-Korintin, iħeġġiġna biex nixbħu lil Kristu f’kollox.

Fil-Vanġelu għandna l-fejqan tal-marid bil-lebbra u kif dan beda jxandar lill-Mulej ma’ kulħadd.

 • Qatt f’ħajtek aċċettajt ir-realtà li inti midneb?
 • Itlob b’sinċerita lill-Mulej biex inaddfek!
 • Irringrazzja lill-Mulej għall-fejqan u tħabbar mal-oħrajn kemm tajjeb il-Mulej.

Mulej,  Grazzi tal-fejqn  li tagħtini fil-Qrar,

  Grazzi u għinni nkompli nitnaddaf minn ħżuniti.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna 

Atti 17, 2

AĦNA LKOLL DIXXIPLI li neħtieġu l-maħfra

u MISSJUNARJI ġodda tal-Vanġelu

fil-ħajja ta’ kuljum.

RANDAN 2018

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

L-Erbgħa 14 ta’ Frar nagħtu bidu għal dan iż-żmien qaddis bi preparazzjoni għall-festa l-kbira tal-Għid il-Kbir. Fil-quddies is-saċerdot ipoġġi l-irmied fuqna bi stedina biex nindmu u nemmnu fil-Bxara t-Tajba. Huwa jum ta’ sawn u astinenza.

SMIGĦ TAL-KELMA TA’ ALLA – L-EŻERĊIZZI

IL-ewwel kors għall-koppji jkun mit-Tnejn 19 sal-Ġimgħa 23 ta’ Frar minn Patri Marcello Ghirlando. Fiċ-Ċentru Parrokkjali fis-7pm. Ikun servizz ta’ child minding. Nattendu bi ħġarna!

IS-SIEGĦA TAD-DULURI

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan mit-3 sal-4 pm fil-Knisja l-Qadima.

ID-DEHRIET TAL-MADONNA ĠEWWA LOURDES

Il-Ħadd 11 ta’ Frar infakkru l-ewwel dehra tal-Madonna ta’ Lourdes. Fil-Knisja ta’ Lourdes, fil-5pm ikun hemm il-quddiesa li titmexxa mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech. Huwa wkoll jum il-morda. Niftakru fihom  fit-talb tagħna u f’dawk li jduru bihom. Inżuru l-Knisja tal-Madonna ta’ Lourdes fil-parroċċa tagħna fil-ġranet tad-dehriet.

SANTA RITA – ĦAMISIJIET

Ikomplu kull nhar ta’ Ħamis għand is-Sorijiet Agostinjani fil-5.30pm.

EWRO COLLECTION Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend, il-ġabra tkun b’risq il-festa tagħna. Ngħinu kif u kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Tonina Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ Dolora Azzopardi f’għeluq id-9 snin mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Frar.
 • Ġorġa Galea toffri €20 b’suffraġju ta’ Rosa Galea f’għeluq it-32 sena mill-mewt tagħha fit-13 ta’ Frar.
 • Ursula Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ Maria Azzopardi f’għeluq il-5 snin mill-mewt tagħha fid-9 ta’ Frar u ta’ Dolora Azzopardi fl-anniversarju mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Frar.

L-ISTRINA TAL-MADONNA

L-envelopes qegħdin ikomplu jinġabru. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom għall-proġett tal-orgni.

Inkomplu ngħinu bl-offerti tagħna. 

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

NINVESTU fuq proġetti li jibqgħu għal ta’ warajna kif għamlu ta’ qabilna.

Tista’ tagħti offerta billi tisponsorja kanna mill-2700 li ser ikun fih – investiment kbir għall-knisja u r-raħal tagħna.

KANEN hemm tal-€250, €200, €150 u €100 u ta’ €50, €25 u €10. Kull offerta apprezzata ħafna.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB:

Shaun Portelli €50, Nathan Portelli €25,

€10 – Mikela, Izabella, Izmael u Matteo Camilleri.

€250 Charlie, Salvina u Lelio Spiteri; Tony u Doris Sultana; David u Vendra Xuereb; Ebsons Comino Ferries Ltd; Familja Cascun;NN-€90; NN-€150;

Claudine u Mario Camilleri-€60; Gużepp Attard-€200;

Ġorġa Galea, b’ringrazzjament lill-Madonna-€200; €50-Darren Cascun, NN, NN-b’ringrazzjament lill-Madonna ta’ Loreto; Vince u Jessie Cassar-€100,

Giacinta Saliba – Offerta lill-knisja – €20; NN-€20.

ABBONA FIR-RIVISTA TA’ GĦAWDEX

Idħol fis-sagristija wara l-quddies tas-Sibt filgħaxija u l-Ħadd u abbona fil-Ħajja f’Għawdex għall-prezz ta’ €15. Ikollok f’idejk għaxar ħarġiet fis-sena. Din is-sena ser tkun qed toħroġ l-elf ħarġa!

PELLEGRINAĠĠ LOURDES – 160 sena mid-Dehriet

Il-parroċċa ser torganizza tour għal Lourdes bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Inkunu hemm għall-aħħar dehra u niċċelebraw il-quddiesa fil-grotta. Okkażjoni mhux ta’ min jitlifha. Inżuru wkoll Pont d’Espagne u Gavarnie. Programm dettaljat jinkiseb mill-Uffiċċju Parrokkjali jew mill-paġna ta’ facebook ta’ Radju Lauretana. Ma’ kull booking jinġabar depożitu ta’ €250, il-ħlas tal-assigurazzjoni u kopja tal-passaport.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

Bullettin 4 ta’ Frar 2018

Il-5 Ħadd Matul is-Sena

FEJQAN KONTINWU

Fejjaq il-kunjata ta’ Pietru, fejjaq tant morda u ħareġ ix-xjaten.  Il-missjoni ta’ Ġesù hija waħda ċara ta’ fejqan favur il-bniedem.

Il-bniedem huwa fiċ-ċentru mhux biss tat-tagħlim ta’ Ġesù iżda anki tal-azzjoni ta’ fejqan ta’ Ġesù.  Il-ħarsa ta’ Ġesù lejn il-bniedem mhix dik li titħassar iżda li tgħin mill-ewwel.

Ġesù huwa dak li jinteressa ruħu mill-ħajja tagħna kollha.  Mhux ser iħares biss lejn l-affarijiet spiritwali.  Il-Vanġelu tal-lum juri biċ-ċar li Ġesù jinteresa ruħu mill-bniedem sħiħ.  Għalhekk iħares lejn il-bniedem kontinwament biex isalvah mid-dgħufija tiegħu kemm fir-ruħ kif ukoll fil-ġisem.

Fl-Ewwel Qari mill-Ktieb ta’ Ġob għandna meditazzjoni dwar it-tbatija li l-bniedem ikollu jħabbat wiċċu magħha.

Is-Salm Responsorjali huwa innu ta’ tifħir lill-Mulej li jfejjaq lil dawk ta’ qalbhom maqsuma.

Fit-Tieni Qari għandna silta mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin fejn juri l-qawwa u r-responsabbiltà tax-xandir tal-Vanġelu.  Il-Vanġelu ta’ San Mark jippreżenta lil Ġesù bħala t-tabib tar-ruħ u l-ġisem.

 • Kemm qed nersaq b’umiltà lejn Ġesù biex ifejjaqni?
 • Kemm qed nafda fil-Mulej fil-mard tiegħi tar-ruħ u tal-ġisem?
 • Ġesù kontinwament jiġri warajna biex ifejjaqna. Qed inwasslu nies oħrajn għandu għall-fejqan?
 • San Pawl illum jurina r-responsabbiltà tad-dmir li nxandru l-Vanġelu. Kemm qed tħoss li dan huwa dmir bħala nisrani?

Mulej, għallimni nersaq lejk

  bil-ġrieħi tiegħi.  Fejjaqni Mulej.

 

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna 

Atti 17, 2

 

AĦNA LKOLL DIXXIPLI u MISSJUNARJI

fil-ħajja ta’ kuljum.

L-ISTRINA TAL-MADONNA

Ma’ dan il-bullettin qed jitqassmu l-envelopes b’sejħa u appell biex inkunu ġenerużi. Il-proġett tal-orgni mhux ċajta. Huwa proġett kbir ħafna, sew għaliex l-orgni fih innifsu huwa kbir, kif jixraq lill-knisja tagħna, u sew minħabba li ċ-ċirkustanzi wassluna biex naħdmuh mal-proġett tas-sagristiji.

GĦALHEKK, barra l-finanzi, għandna bżonn ukoll

 • Ħafna u ħafna għaqal fl-ippjanar u x-xogħol u anke fl-infieq l-ieħor li tagħmel il-parroċċa.
 • Perseveranza fix-xogħol u fil-ħidma
 • Attenzjoni biex inkomplu nissaħħu fil-ħajja tal-parroċċa u tal-fidi tagħna fi Kristu.
 • Kuraġġ ħalli nkomplu mexjin minkejja tant diffikultajiet li niltaqgħu magħhom.

Proġett kbir u li jieħu fit-tul

– Imma ma naqtgħu qatt qalbna għax nemmnu    fil-

ġenerożita’ tal-poplu tagħna.

Triq twila imma naslu żgur

kif wasalna f’tant proġetti kbar oħra

Il-voluntiera ser jiġbru l-envelop wara t-2 ta’ Frar u titqassam ukoll ix-xemgħa tal-kandlora.

Min jixtieq jagħti offerta għal  xi kanna tal-orgni, jikteb ismu fuq karta, jikteb jekk iridx li tidher fuq il-bullettin jew le u jpoġġiha fl-envelop tal-istrina.

Grazzi Kbira mill-Qalb lil kulħadd speċjalment dawk li diġa taw b’tant ġenerożità għal dawn il-proġetti.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

NINVESTU fuq proġetti li jibqgħu għal ta’ warajna kif għamlu ta’ qabilna.

Tista’ tagħti offerta billi tisponsorja kanna mill-2700 li ser ikun fih – investiment kbir għall-knisja u r-raħal tagħna.

KANEN hemm tal-€250, €200, €150 u €100 u ta’ €50, €25 u €10. Kull offerta hija apprezzata ħafna.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB:

€250 – Toni u Stella Attard, N.N., N.N.; €50 – N.N.;  €100 – Leli u Rose Spiteri, N.N.;  €60 – Benna Vassallo. Carmena u Joseph Ciantar – €500.

JUMEJN MAL-MULEJ

L-Azzjoni Kattolika Għawdex qed torganizza jumejn irtir għal kulħadd ġewwa Manresa. Jibda t-Tlieta 6 ta’ Frar fid-9am u jintemm l-Erbgħa 7 ta’ Frar fl-4pm. Min jixtieq iduq din l-esperjenza sabiħa għandu jċempel lil Josette Vassallo (79702273, 21553944) għal aktar informazzjoni.

IN-NAWFRAĠJU ta’ san pawl

Nhar is-Sibt 10 ta’ Frar, il-quddies ikun hekk 6, 8 u 10 ta’ filgħodu u fis-6 pm.

TOMBLA  Il-Ġimgħa 9 ta’ Frar fis-6.45pm ser issir tombla fiċ-ċentru ta’ Sant’ Antnin b’risq in-nar tal-istess festa.

NAGĦTU D-DEMM 

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 4 ta’ Frar ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mit-8am sas-1pm.

SANTA RITA – ĦAMISIJIET

Ikomplu l-Ħamis li ġej għand is-Sorijiet Agostinjani Għajnsielem. Nibdew fil-5.30pm.

ABBONA FIR-RIVISTA TA’ GĦAWDEX

Din is-sena r-Rivista Il-Ħajja f’Għawdex qed tiċċelebra l-elf ħarġa! Agħti rigal lilek innifsek, lill-familja jew lil xi ħadd li taf, u ġedded/abbona issa. Bi €15 biss ikollok f’idejk għaxar ħarġiet fis-sena. Tista’ tħalli d-dettalji tiegħek u l-flus ġo envelop fl-Uffiċċju Parrokkjali jew tixħtu mal-ġabra tal-Ħadd, inkella ibgħat ċekk indirizzat lil: Id-Direzzjoni “Il-Ħajja f’Għawdex”, Lumen Christi Media Centre, Triq Fortunato Mizzi, Victoria, Għawdex.

Il-weekend  li ġej, 10 u 11 ta’ Frar, ikollna ċans nabbonaw anke wara l-quddies fis-sagristija.

INTENZJONIJIET QUDDIES-KNISJA PARROKKJALI Min jixtieq jordna intenzjonijiet ta’ quddies fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur April-Ġunju 2018, jista’ jagħmel dan fl-uffiċċju Parrokkjali.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 28 ta’ Jannar 2018

Ir-4 Ħadd Matul is-Sena

L-IMXAJTAN U L-KELMA SETGĦANA

Fil-ġrajja tagħna ta’ kuljum ħafna drabi nħossuna mitlufin anki fl-istess fidi tagħna.  Inkunu nemmnu … iżda m’aħniex nemmnu biżżejjed.

Ħafna drabi nibdew nissuspettaw fl-istess fidi tagħna.  Qed nitlob għall-paċi u tfaqqa’ l-gwerra; qed nitlob għall-fejqan u nibqa’ marid… iżda fejn qed imur it-talb tiegħi?  It-talb tagħna jkun talb ħerqan lejn dak Ġesù li għandu s-setgħa u l-qawwa fl-istess kelma tiegħu.  Kemm hawn fostna li jippruvaw jaraw li jitolbu l-ħin kollu u mbagħad ikunu ferm ’il bogħod mill-Iskrittura Mqaddsa?  Hemm bżonn urġenti li nkunu nafu ħafna dwar l-Iskrittura Mqaddsa b’mod speċjali l-kliem ta’ Kristu, għax dan l-istess kliem għandu jkun għalina l-qawwa, tama, faraġ, kuraġġ kontra l-imxajtnin ta’ ġo fina u ta’ madwarna.  Kulħadd kien jibqa’ mistagħġeb meta jitkellem Ġesù.  Illum għadna nkunu mistagħġba bil-kliem ta’ Kristu li qed jitwassal lilna mill-Knisja?  Għadna nemmnu meta nisimgħu l-kliem ta’ Kristu, jew aħna biss ossessjonati f’talb li ħafna drabi joħroġ fil-beraħ l-egoiżmu sfrenat tagħna?

Il-kliem ta’ Kristu jgħinna naċċettaw kull sitwazzjoni fil-ħajja tagħna… għaliex m’aħniex naċċettawH u ngħixuH?

Il-Vanġelu ta’ San Mark jurina kif in-nies ta’ Kafarnahum baqgħu mistagħġba bil-qawwa u s-setgħa fil-kliem ta’ Ġesù.

 • Ir-reazzjoni tagħna għax-xitan qed tkun il-Kelma t’Alla?
 • Kemm nemmnu fil-qawwa tal-Kelma t’Alla?
 • Kemm għamilna deċiżjonijiet żbaljati għax ma afdajniex lil Alla u afdajna fi ħlejjaq inferjuri?
 • Qed nitolbuH ineħħi minna l-Ispirti mniġġsa ta’ tant vizzji u ħażen li jakkumulaw fina tul ħajjitna?

Mulej, il-Kelma tiegħek tagħtini l-ħajja!

JUM IĊ-ĊENTRU PARROKKJALI

Il-Ħadd 28 ta’ Jannar infakkru jum iċ-Ċentru Parrokkjali.

Nieħdu din l-okkażjoni biex nirringrazzjaw lil dawk kollha li jgħinu f’tant attivitajiet li jsiru fiċ-ċentru. Hija opra ħajja u mportanti fil-ħidma pastorali tal-parroċċa. Il-Mulej ibierek kull ħidma li ssir u Ommna Maria Lawretana, li lilha huwa ddedikat iċ-Ċentru tagħna, tħarisna bħala wliedha għeżież.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna 

Atti 17, 2

FESTA TAL-KANDLORA –

IL-PREŻENTAZZJONI TAL-MULEJ FIT-TEMPJU

Nhar il-Ġimgħa li ġejja, 2 ta’ Frar, barra li hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, taħbat ukoll il-Festa tal-Preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-Tempju – Il-Kandlora.

ĠESÙ HUWA D-DAWL TAGĦNA.

Inħalluh idawwal il-Passi kollha ta’ ħajjitna.

Ikollna l-quddiesa filgħaxija bit-tberik tax-xemgħat, simboli tad-dawl li jagħtina l-Mulej.

IMPORTANTI. L-adorazzjoni tkun fil-Knisja parrokkjali.

L-ISTRINA TAL-MADONNA

Marbuta mal-festa tal-Kandlora, kull sena ssir il-ġabra b’risq il-knisja tagħna, it-tempju għażiż fir-raħal tagħna li fih aħna niltaqgħu flimkien biex niċċelebraw il-fidi tagħna u niltaqgħu ma’ Alla u ma’ Ommna Marija Lawretana, patruna tagħna.

Din is-sena, din il-ġabra ser tkun għall-proġett tal-orgni. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li diġa taw l-offerta tagħhom s’issa għal dan il-proġett.

L-envelopes ser jitqassmu mal-bullettin tal-ġimgħa d-dieħla.  Inħeġġukom tgħinu f’dan il-proġett kif tistgħu. Il-voluntiera ser jiġbru l-envelop wara t-2 ta’ Frar u titqassam ukoll ix-xemgħa tal-kandlora.

SANTA RITA – ĦAMISIJIET

Ikomplu l-Ħamis li ġej għand is-Sorijiet Agostinjani Għajnsielem. Nibdew fil-5.30pm.

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR – nhar is-Sibt 3 ta’ Frar. Adorazzjoni fil-knisja l-qadima tkun mit-8.30am sa nofsinhar. Il-quddiesa tkun fil-5pm (mhux fl-4pm) u wara tkompli l-adorazzjoni sad-9pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Katrina Sammut u l-familja joffru €30 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Francis Sammut f’għeluq il-ħmistax-il sena mill-mewt tiegħu fl-1 ta’ Frar.
 • Luke Grech joffri €50 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Loreta u Frenċu Grech fl-anniversarju tal-mewt tagħhom u għal ruħ Tony Borg.
 • Miriam Buttigieg u l-familja joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju tal-mejtin tal-familja Buttigieg.

Mulej agħtihom il-mistrieħ ta’ dejjem.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

Triq twila imma naslu żgur kif wasalna f’tant proġetti kbar oħra

¿NINVESTU fuq proġetti li jibqgħu għal ta’ warajna kif għamlu ta’ qabilna.

Tista’ tagħti offerta billi tisponsorja kanna mill-2700 li ser ikun fih – investiment kbir għall-knisja u r-raħal tagħna.

KANEN hemm tal-€250, €200, €150 u €100 u ta’ €50, €25 u €10. Kull offerta hija apprezzata ħafna.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB: €250 – Toni u Connie Galea; Ganni u Maria Azzopardi; Loreto u Loreta Galea; Marcell Mizzi; Lina Galea; Loreto Haber; €200 – 2NN;  €50 – Rosina Azzopardi; Karmena; Marija Vella; NN; NN Triq Għajnsielem; €100 – Karmena Camilleri, Familja Spiteri; NN; Ursula Azzopardi. €25 Marilise Vella u Nathan Vella (mill-pocket money tagħhom).

John u Pauline Vella-€1000;   Familja Grech-€1000.

Kien hemm għotjiet oħra li jidhru f’ħarġa oħra. Grazzi tassew.

Il-Kummissarjat tal-Art Imqaddsa

Grazzi mill-qalb lill-parroċċa għall-offerta sabiħa ta’ €962.53 li saret b’risq il-missjoni tagħhom fil-quddies tal-weekend li għadda.

TOMBLA Il-Ġimgħa 2 ta’ Frar fiċ-Ċentru Sant’Antnin fis-7.30pm b’risq l-istess ċentru.

NAGĦTU D-DEMM  – Fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 30 ta’ Jannar mis-1pm sal-5pm.

Bolol u Kartolini għall-Missjoni

Ġibuhom il-knisja u poġġuhom fil-kaxxi apposta fejn kien hemm is-siġra tal-milied. Grazzi.

INTENZJONIJIET QUDDIES-KNISJA PARROKKJALI

Min għadu jixtieq jordna intenzjonijiet ta’ quddies fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur April-Ġunju 2018, jista’ jagħmel dan fl-uffiċċju Parrokkjali tul din il-ġimgħa.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ lil oħtna Jane Vella li inti sejjaħtilha għal għandek minn ħdan il-parroċċa tagħna nhar il-21 ta’ Jannar.

Agħtiha Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 21 ta’ Jannar 2018

Mill-Kelma tal-Papa    FRANĠISKU

Il-beatitudnijiet ma jitnisslux minn atteġġjamenti ta’ kritika faċli u lanqas mid-“diskorsi vojta u rħas” ta’ min jaħseb li jaf kollox imma ma jrid jimpenja ruħu ma’ xejn u ma’ ħadd.

Il-beatitudnijiet jitwieldu mill-qalb ħanina li ma tegħja qatt tittama. Meta Ġesù jsejjaħ hieni lill-fqir, lil min beka, lill-maħqur, lill-batut, lil min ħafer…, jiġi jaqla’ mill-waqfien paralizzanti lil min jemmen li l-affarijiet ma jistgħux jinbidlu, lil min waqaf jemmen fis-setgħa ta’ Alla l-Missier li tista’ tbiddel kollox, kif ukoll f’ħutu, speċjalment f’ħutu l-iżjed dgħajfa, f’ħutu mormija. Meta jxandar il-beatitudnijiet, Ġesù jiġi jċaqlaqna minn dik il-qagħda negattiva msejħa rassenjazzjoni li ġġagħalna nemmnu li nistgħu ngħixu aħjar jekk naħarbu l-problemi, jekk naħarbu mill-oħrajn, jekk ninħbew jew ningħalqu fil-kumditajiet tagħna, jekk jeħodna n-ngħas tal-konsumiżmu trankwilizzanti. Dik ir-rassenjazzjoni li twassalna biex niżolaw ruħna minn kulħadd, biex ninqasmu, biex ninfirdu, biex nagħlqu għajnejna quddiem il-ħajja u quddiem it-tbatija tal-oħrajn.

Il-beatitudnijiet huma dak il-jum ġdid għal dawk kollha li jkomplu jirriskjaw għall-futur tagħhom, li jkomplu joħolmu, li jkomplu jħallu lill-Ispirtu s-Santu jmisshom u jimbuttahom. Niżirgħu l-paċi billi nkunu proxxmu, inkunu qrib! Billi noħorġu mid-dar u nosservaw l-uċuħ, noħorġu niltaqgħu ma’ min jinsab f’diffikultà, ma’ min ma ġiex ittrattat bħala persuna, bħala iben denn ta’ din l-art. Dan hu l-uniku mod li għandna biex ninsġu futur ta’ sliem… Il-bennej tal-paċi jaf li ħafna drabi trid tegħleb mentalitajiet foqra u ambizzjonijiet kbar jew sottili, li jiġu mill-pretensjoni li wieħed jikber u “jagħmel isem”, li jikseb prestiġju minn fuq dahar ħaddieħor. Il-bini tal-paċi hu proċess li jiġborna mill-ġdid flimkien u jqanqal il-kreattività tagħna biex inwettqu relazzjonijiet li kapaċi jaraw f’min hu qrib tagħna mhux xi ħadd barrani, li ma jafu ħadd, imma iben ta’ din l-art. Nafdaw f’idejn il-Verġni. Ħa tgħinna hi ngħixu u nixtiequ l-ispirtu tal-beatitudnijiet; sakemm fl-irkejjen kollha ta’ din il-belt tinstema’ bħal kelma minn taħt l-ilsien: “Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu wlied Alla”.

(VJAĠĠ APPOSTOLIKU TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU FIĊ-ĊILÌ U L-PERÙ. QUDDIESA GĦALL-PAĊI U L-ĠUSTIZZJA. It-Tlieta 16 ta’ Jannar 2018)

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna 

Atti 17, 2

ĠIMGĦA TAL-AZZJONI KATTOLIKA

Tibda l-Ħadd, 21 ta’ Jannar 2018 bil-quddiesa tat-8am. ARAW IL-PROGRAMM FUQ IL-BULLETTIN TAL-ĠIMGĦA L-OĦRA. Il-programm hu miftuħ għal kulħadd.

Il-Ħamis, 25 ta’ Jannar 2018

Attivita’ b’tombla organizzata mill-A.K. fid-Dar Ċentrali tar-Rabat. Trasport fit-8.30am.

JUM IL-MISSJONI FL-ART IMQADDSA

Is-Sibt u l-Ħadd 20 u 21 ta’ Jannar, 2018.

Niftakru f’ħutna l-insara tal-Art Imqaddsa u fil-Missjoni Franġiskana fl-art ta’ Ġesù. Il-ġbir fil-quddies kollu tas-Sibt filgħaxija u tal-Ħadd ikun għal din il-missjoni.

SANTA RITA – ĦAMISIJIET

Jibdew il-Ħamis li ġej għand is-Sorijiet Agostinjani Għajnsielem. 5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA KOLLHA

Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha l-Erbgħa 24 ta’ Jannar f’Lourdes Home mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Xerri, kafe’ u tombla.

Bolol u Kartolini għall-Missjoni

Ġibuhom il-knisja u poġġuhom fil-kaxxi apposta fejn kien hemm is-siġra tal-milied. Grazzi.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Ġuża u Fredu Ciangura joffru €20 għall-bullettin b’suffraġju ta’ ommhom Mananni f’għeluq id-disa’ snin mill-mewt tagħha fit-22 ta’ Jannar u għal ruħ ta’ missierhom Mikieli u oħthom Marija Azzopardi.
 • Carmen Scicluna toffri $50 b’suffraġju tal-għażiż żewġha Anthony f’għeluq is-sitta u għoxrin sena minn mewtu fil-25 ta’ Jannar.
 • Theresa Grech u l-Familja joffru €20 għall-bullettin b’suffraġju tal-għażiż tagħhom Peter Paul Grech f’għeluq il-ħmistax-il sena mill-mewt tiegħu fil-25 ta’ Jannar.
 • Louise u Sammy Pace joffru €20 għall-bullettin b’suffraġju ta’ Salvu Magro f’għeluq ix-xahar mill-mewt tiegħu li ġrat fit-23 ta’ Diċembru.

Mulej agħtihom il-mistrieħ ta’ dejjem.

INTENZJONIJIET QUDDIES-KNISJA PARROKKJALI

Min jixtieq jornda intenzjonijiet ta’ quddies fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur April, Mejju, Ġunju 2018 jista’ jagħmel dan fl-uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9am u nofsinhar.

MILL-ISKOLA PRIMARJA GĦAJNSIELEM

Il-kap tal-iskola ta’ Għajnsielem tavża li min jixtieq jirreġistra lit-tfal għas-sena skolastika 2018-2019 jista’ jiġbor applikazzjoni mill-iskola mhux aktar tard mill-aħħar ta’ Jannar. Jistgħu jinkitbu t-tfal li se jagħlqu tliet snin sal-aħħar t’April, 2019.

NAGĦTU D-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 21 ta’ Jannar ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mit-8am sas-1pm.

KONFERENZA għall-FAMILJA

Iż-Żgħażagħ, ix-xorb u d-droga.  X’tista’ tagħmel il-familja?organizzata mill-Kummissjoni Familja. Kelliem prinċipali – Dr. Charlie Azzopardi, family therapist. Is-Sibt 20 ta’ Jannar, fil-5.00pm fis-Sala Villa Fiorita (Marsalforn). Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

L-iskema – ħallas kanna/pipe sponsor

Tista’ tagħti offerta biex tisponsorja kanna mill-ħafna li ser ikun fih l-orgni.

KANEN KBAR hemm tal-€250, €200, €150 u €100. Hemm ukoll ta’ €50, €25 u €10.

Kull offerta hija apprezzata ħafna.

GRAZZI MILL-QALB:

Francis Rapa €50, Carmen Camilleri €250, NN €50, NN€50, NN250, Marija u Frencu Xuereb €250, Familja NN Triq Ħamri €1000, L-aħwa Galea Pjazza Madonna ta’ Loreto €250, NN€1000, Vanessa u Michael Xiberras €100,

Tomas u Blake Xiberras (mill-pocket money tagħhom €10 kull wieħed). Prosit u Grazzi Kbira lil Kulħadd.

Aktar donazzjonijiet fuq Lauretana Newsletter.

 

Bullettin 14 ta’ Jannar 2018

Mill-Kelma tal-Papa    

FRANĠISKU

“Intom ġibtu hawn lil uliedkom għall-Magħmudija, u dan hu l-ewwel pass f’dik il-ħidma li għandkom, il-missjoni tat-trasmissjoni tal-fidi.

Imma aħna għandna bżonn tal-Ispirtu s-Santu biex ngħaddu l-fidi, waħedna ma nistgħux. Li tgħaddi l-fidi hi grazzja tal-Ispirtu s-Santu, il-possibbiltà li tgħaddiha; hu għalhekk li intom ġibtu hawn lil uliedkom, biex jirċievu l-Ispirtu s-Santu, jirċievu t-Trinità – il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu – li se jgħammar fi qlubhom.

Nixtieq ngħidilkom ħaġa waħda biss, li tolqot lilkom:

it-trasmissjoni tal-fidi tista’ ssir biss “bid-djalett”, bid-djalett tal-familja, bid-djalett tal-papà u l-mamà, tan-nannu u n-nanna. Imbagħad wara jidħlu l-katekisti biex jiżviluppaw din l-ewwel trasmissjoni, b’ideat, bi spjegazzjonijiet… Imma tinsewhx dan: issir “bid-djalett”, u jekk jonqos id-djalett, jekk id-dar bejn il-ġenituri ma tiġix mitkellma dik il-lingwa tal-imħabba, it-trasmissjoni ma tkunx tant faċli, ma tkunx tista’ ssir. Tinsewx. Il-ħidma tagħkom hi li tgħaddu l-fidi, imma dan tagħmluh bid-djalett tal-imħabba tad-dar tagħkom, tal-familja.

Anki huma [it-tfal] għandhom id-“djalett” tagħhom, u nagħmlu sew nisimgħuh!

Issa qegħdin kollha kwieti, imma biżżejjed li wieħed jintona u mbagħad issegwi l-orkestra! Id-djalett tat-trabi! U Ġesù jgħidilna biex inkunu bħalhom, biex nitkellmu bħalhom. Ma rridux ninsewha din il-lingwa tat-trabi, li jitkellmu kif jistgħu, imma hi l-lingwa li tant togħġob lil Ġesù.

U fit-talb tagħkom kunu sempliċi bħalhom, għidu lil Ġesù dak li ġej minn qalbkom kif jgħiduh huma. Issa jgħiduh bil-biki, iva, kif jagħmlu t-trabi. Id-djalett tal-ġenituri li hu l-imħabba li tgħaddi l-fidi, u d-djalett tat-trabi li għandu jiġi milqugħ mill-ġenituri biex jikbru fil-fidi…..”

(Mill-Omelija tal-Q.T. il-Papa Franġisku nhar il-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa u l-Magħmudija ta’ xi trabi fil-Kappella Sistina, Il-Ħadd 7 ta’ Jannar 2018)

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna 

Atti 17, 2

Bolol u Kartolini għall-Missjoni

Ġibuhom il-knisja u poġġuhom fil-kaxxi apposta fejn kien hemm is-siġra tal-milied.

ĠIMGĦA TAL-AZZJONI KATTOLIKA

Iladd, 21 ta’ Jannar 2018

Tiftaħ il-ġimgħa b’quddiesa fit-8am fil-parroċċa. Huwa mistieden kulħadd, b’mod speċjali l-membri kollha kemm nisa’ u irġiel tal-Azzjoni Kattolika.

It-Tnejn, 22 ta’ Jannar 2018

Laqgħa għall-irġiel wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Mistieden l-Ass. Ekk. Dun Noel Saliba.

It-Tlieta, 23 ta’ Jannar 2018

Irtir tal-Azzjoni Kattolika għand is-Sorijiet Agostinjani

8:30am Qrar u fid-9.00am Salmi u l-ewwel talk

10.00am Waqfa għall-kafe’

10:30am It-tieni talk u wara ħin għal diskussjoni

11:30am Quddiesa

12.00pm Ikel

1:30pm Siegħa adorazzjoni bir-rużarju, Barka u għeluq

Għal min jixtieq jiekol magħna f’din il-ġurnata, il-ħlas huwa ta’ €10 (kafe’ inkluż), filwaqt li dawk li jixtiequ jieħdu kafe’ biss, il-ħlas huwa dak ta’ €2. Biex tibbukkja għall-ikel, ċemplu fuq 21553470 jew 79909199 lil Antonia Xerri. Żmien sal-Ħadd, 21 ta’ Jannar 2018.

L-Erbgħa, 24 ta’ Jannar 2018               

Żjarat lill-morda u lill-anzjani, kemm fir raħal tagħna kif ukoll dawk li jinsabu fi sptarijiet jew fi djar tal-anzjani.

Il-Ħamis, 25 ta’ Jannar 2018        

Attivita’ b’tombla organizzata mill-A.K. fid-Dar Ċentrali tar-Rabat. Kulħadd huwa mistieden.

Għall-biljetti: 21553470/79909199 – Antonia Xerri.

Il-Ġimgħa, 26 ta’ Jannar 2018

3:30pm Adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima mill-Ass. Ekk. Dun Noel Saliba

4:00pm Rużarju, tesserament u barka sagramentali

4:30pm Quddiesa

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

Il-familji Galea u Azzopardi joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Carmelo Galea f’għeluq il-21 anniversarju mill-mewt tiegħu fis-16 ta’ Jannar.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

JUM IL-MISSJONI FL-ART IMQADDSA

Is-Sibt u l-Ħadd 20 u 21 ta’ Jannar, 2018

LAQGĦA għall-Istudenti bi tħejjija  għal-Griżma tal-Isqof.            Nhar l-Erbgħa 17 ta’ Jannar,

fiċ-Ċentru Parrokkjali. 6.30-7pm.

EURO COLLECTION

Dan il-weekend il-ġbir fil-knisja parrokkjali jkun għall-festa 2018. Inkunu ġenerużi bħal dejjem.

NAGĦTU D-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 16 ta’ Jannar ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1pm sal-5pm.

KONFERENZA għall-FAMILJA

Iż-Żgħażagħ, ix-xorb u d-droga.  X’tista’ tagħmel il-familja?organizzata mill-Kummissjoni Familja. Kelliem prinċipali – Dr. Charlie Azzopardi, family therapist. Is-Sibt 20 ta’ Jannar,

fil-5.00pm fis-Sala Villa Fiorita (Marsalforn)

Ġenituri u carers ta’ adoloxxenti u żgħażagħ ħudu nota. Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

ĦARĠA VALLETTA 2018

Il-Kunsill Lokali ser jorganizza ħarġa għall-Belt Valletta l-Ġimgħa 19 ta’ Jannar. Tluq mill-pjazza fis-7.30am. Inżuru s-suq tal-Belt, il-Kunvent ta’ Sant Wistin u jkun hemm ħin liberu. Lura mal-vapur tat-3pm. Prezz b’xejn. Inkitbu l-Kunsill Lokali jew ċemplu 21561515.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

L-iskema – ħallas kanna/pipe sponsor

Tista’ tagħti offerta biex tisponsorja kanna mill-ħafna li ser ikun fih l-orgni.

KANEN KBAR hemm tal-€250, €200, €150 u €100. Hemm ukoll ta’ €50, €25 u €10.

Kull offerta hija apprezzata ħafna.

GRAZZI MILL-QALB: Charlie Portelli  €250 u NN. €250; Familja Debattista – €200;NN. €40.

Arċipriet D.Frankie Bajada u l-familja: 1 ta’ €250 u 15 tal-€50.