Bullettin 20 ta’ Mejju 2018

Festa ta’ Għid il-Ħamsin

IL-MIĠJA TAD-DIFENSUR

Sfiduċjati!  Kemm-il darba aħna l-Insara nħossuna sfiduċjati minn tant ċirkustanzi u anke forsi minn dawk ta’ madwarna.

Kemm-il darba nħossuna waħedna anki fl-istess komunità ekkleżjali u parrokkjali tagħna.  Huma mumenti ta’ dlam, mogħdijiet ta’ dlamijiet li jkollna ngħaddu minnhom u l-fidi tagħna tbati magħna.  Xi kultant inħossuna nagħżqu fl-ilma.  Il-Mulej daħal fl-istorja tagħna u għaraf l-umanità fraġli tagħna.  Għalhekk bagħtilna DIFENSUR.  Bagħtilna l-Ispirtu s-Santu biex isaħħaħ fina l-għemil tagħna.  Fil-fatt mill-Vanġelu tal-lum naraw li l-ewwel ħaġa li jwettaq il-Mulej Ġesù kif jidher lill-Appostli huwa li jagħtihom il-paċi filwaqt li jurihom idejh.  Il-paċi, ried jgħidilhom Ġesù, ma tiġix mix-xejn; trid tbati għaliha kif għamel Hu fuq is-Salib.  Huwa wara tahom is-siġill tal-Ispirtu s-Santu biex inaddfu d-dnubiet tal-popli.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli, għandna żewġ siltiet.  Fl-ewwel waħda l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u t-tieni waħda hija kif diversi ġnus bdew jisimgħu l-Aħbar it-Tajba mingħand l-Appostli u jikkonvertu.  Is-Salm Responsorjali huwa meħud minn Salm 103 fejn Il-miġja tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u fuqna lkoll hija konferma li l-wegħdiet tiegħu l-Mulej iżommhom.

 • Ilkoll kemm aħna għandna dan id-DIFENSUR li jħarisna u jdawwalna Kemm nitolbuh lill-Ispirtu s-Santu?
 • L-Ispirtu s-Santu jagħmilna lkoll ġisem wieħed. Kemm qegħdin nagħrfu din il-qawwa li tinsab fina?
 • Il-festa tal-Pentekoste trid tiftħilna għajnejna dwar il-qawwa li aħna l-Insara għandna tal-possibiltà kbira ta’ maħfra li jagħtina l-Mulej biex inaddafna kull ħin.

Ejja Spirtu s-Santu

imla l-qlub tal-fidili tiegħek,

u kebbes fihom in-nar ta’ mħabbtek.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 26 ta’ Mejju fil-Knisja taż-Żebbuġ mis-6pm.

 Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabilta’ – rispett – rieda tajba  … dejjem u f’kollox

L-EWWEL TQARBINA

Illum fil-parroċċa tagħna grupp ta’ tfal ser jirċievu lil Ġesu’ Ewkaristija għall-ewwel darba. Nissieħbu magħhom aħna lkoll fil-quddiesa tal-5pm.

Nifirħu ma’ dawn it-tfal u nitolbu għalihom u għall-familji kollha tagħhom.  EJJEW niġġeddu fl-impenn tagħna li ngħixu tassew il-ħajja nisranija tagħna.

Francesco Abela,  Jake Buttigieg, Isaac Buttigieg,

Emma Lynn Cauchi,  Sofia Cini,  Samiah Curmi,

Kian Debono,  Allison Dempsey,

Victoria Depczynski,  Luca Grima,  Izaak Grima, Jerome Hili, Chris Mercieca,  Zoia Mercieca,

Averie Kailyn Morales,  Paul Muscat,

André Portelli,  Kyran Lee Portelli,

Sophia Rapa,  Blake Sciberras,  Gilbert Scicluna,

Svea Spiteri,  Melissa Spiteri,

Mariah Tagliaferro,  Gareth Zerafa

MARIJA OMM IL-KNISJA

Fuq xewqa tal-Papa Franġisku, minn din is-sena, l-għada ta’ Pentekeste se tiġi ċċelebrata l-festa ta’ Marija Omm il-Knisja. Din it-tifkira liturgika fil-Kalendarju Ruman daħlet fis-seħħ b’Digriet tal-11 ta’ Frar li għadda maħruġ mill-Kongregazzjoni tal-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti.

NOFS TA’ NHAR għan-nisa kollha f’Lourdes Home l-Erbgħa 23 ta’ Mejju mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Charles Buttigieg, kafe’ u tombla.

EURO COLLECTION b’risq il-festa titulari.  Fil-quddies kollu tas-Sibt u l-Ħadd 19 u 20 ta’ Mejju. Grazzi mill-qalb tal-ġenerożità.

NAGĦTU D-DEMM fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija t-Tlieta 22 ta’ Mejju mis-1pm sal-5pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Clementa Camilleri toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ żewġha Alfred Camilleri f’għeluq it-28 sena mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Mejju.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

FESTA  lil  SANTA  RITA fil-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani

Is-Sibt 19 sat-Tnejn 21 ta’ Mejju – Jiem tat-Tridu

6pm       Rużarju, quddiesa bl-omelija minn Dun Simon Cachia u barka sagramentali

It-Tlieta 22 ta’ Mejju – Jum il-Festa

7am       Quddiesa mill-Arċipriet bit-tifħir ta’ sbiħ il-jum

11am     Quddiesa minn Fr Joseph Formosa li fiha jitbierku t-tfal u jiġu ppreżenati lil Santa Rita.

6pm       Rużarju, quddiesa bl-omelija minn Mons Paul Carmel Vella u barka sagramentali.

RUŻARJU FIL-BERAĦ   ….  Matul Mejju

IT-TLIETA:      5.00pm –  Pjazza Tolfa, 5.30pm – Zona Sant’Antnin

L-ERBGĦA:    2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

IL-ĦAMIS:      5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-ĠIMGĦA:  4.30pm –  Pjazza tad-Dehra.

LAQGĦA IMPORTANTI U UTLI ĦAFNA

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Uliedna, it-teknoloġija u s-social media fl-Istitut tal-Familja, ir-Rabat, nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Mejju fis-7.30pm u ser titmexxa minn dun Anton Teuma.  Mistieden kulħadd, speċjalment ġenituri u carers ta’ tfal żgħar u adolexxenti.  Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

High tea l-Ġimgħa 25 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sant’Antnin.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: Carmena Gauci €50; N.N. €100.

MILL-KUNSILL LOKALI Ħarġa Malta l-Ġimgħa l-1 ta’ Ġunju. Imorru mal-vapur tas-7.30am. Immorru Ħaż-Żabbar, Smart City, shopping Tas-Sliema u ikla buffet fil-lukanda Dolmen. Lura mal-vapur tal-4.30pm. Prezz €20. Biljetti mill-Kunsill sal-Erbgħa 30 ta’ Mejju.

 

Bullettin 13 ta’ Mejju 2018

Is-7 Ħadd tal-Għid

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Fil-mument li l-Mulej tela’ fis-sema nifhmu li l-Appostli beżgħu.  Issa jinsabu waħedhom.

Ħafna drabi aħna jiġrilna l-istess għax nibżgħu li f’ċerti sitwazzjonijiet ninsabu waħedna.  Ma hemm ħadd magħna.  X’se nagħmlu?  Faċilment li taqta’ qalbek meta ssib li qed tgħix il-fidi tiegħek f’minoranza mingħajr għajnuna ta’ ħadd, u ninsew kontinwament li l-Mulej qalilna li lkoll kemm aħna rridu nagħmlu sforz kbir biex inħossu l-preżenza tiegħu ħdejna.  Sforz kbir biex negħlbu l-aljenazzjoni li ħafna drabi nkunu fiha.  Sforz kbir biex inkunu nafu aħjar il-kelma tal-Mulej u nxandru din l-Aħbar it-Tajba.  Tlugħ il-Mulej fis-sema hija ġrajja li timliena bil-kuraġġ.  Il-Mulej se jibqa’ magħna dejjem sal-aħħar taż-żminijiet.  Il-Mulej wegħidna li se jkun magħna wkoll fil-mumenti iebsa.  Qatt m’hu se jħallina waħedna, speċjalment meta nkunu qed naħdmu għalih.  Importanti li nkunu qed naħdmu u nxandru lilu u mhux lilna u l-interessi tagħna.

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli fejn il-bidu ta’ dan il-ktieb jirrakkonta t-tlugħ fis-sema tal-Mulej.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 46, huwa għanja ta’ ferħ għax il-Mulej tela’ fis-sema biex joqgħod fuq in-naħa tal-lemin tal-Missier.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, għandna lil San Pawl li jitlob lil Alla jdawwal lill-Insara bil-grazzja li jagħrfu li tlugħ is-sema tal-Mulej kien ifisser li l-glorja tal-Mulej hija l-glorja tagħna.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna lill-Mulej jibgħat lill-Appostli jxandru u jgħammdu.  Huwa jitla’ s-sema imma jibqa’ jaħdem magħhom.  Din hija l-Knisja.

 • “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Bxara t-Tajba lill-bnedmin kollha.” Liema Bxara Tajba – Kerygma – qed ixxandar inti fl-ambjent tiegħek?
 • Kemm tassew tħoss il-preżenza tal-Mulej miegħek meta inti taħdem għalih?
 • Mal-Mulej timxi bil-kejl? Quddies il-Ħadd biss ħa neħles?!!
 • Aħna lkoll dixxipli u evanġelizzaturi.

Mulej,

għallimni nkun dixxiplu tiegħek

li nwasslek f’dawn ta’ madwari.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba  … dejjem u f’kollox

FESTA TA’ SAN ĠUŻEPP

Illum il-Ħadd 13 ta’ Mejju, fil-Parroċċa tagħna, infakkru lil San Ġużepp, Patrun tal-Knisja Universali, missier putattiv ta’ Ġesù.

Fil-5.00pm ikollna l-Quddiesa Solenni mmexxija mill-Kan. Joe Cardona bis-sehem tal-orkestra u l-kor immexxija mill-Mro. Frankie Debono u wara jkollna l-purċissjoni akkumpanjata mill-Banda San Ġużepp.

INĦEĠĠU lill-fratelli kollha biex jieħdu sehem. Nakkumpanjaw il-purċissjoni bit-talba tar-rużarju.

JUM L-OMM

Jum ta’ Rispett-Imħabba-Ringrazzjament

F’dan it-tieni Ħadd ta’ Mejju nfakkru Jum l-Omm. Niftakru fl-Ommijiet kollha ħalli jissaħħu fl-impenn ta’ mħabba quddiem tant sfidi li għandhom, f’dawk li ser isiru ommijiet, f’dawk li jixtiequ jsiru ommijiet, f’dawk li qegħdin fl-isptarijiet jew fid-djar tal-anzjani u f’dawk li diġa daħlu fl-eternità.

MARIJA OMM TAGĦNA

IDĦOL GĦALINA QUDDIEM IBNEK ĠESÙ

RUŻARJU FIL-BERAĦ   ….  Matul Mejju

IT-TLIETA:      5.00pm –  Pjazza Tolfa

5.30pm – Zona Sant’Antnin

L-ERBGĦA:    2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

IL-ĦAMIS:      5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-ĠIMGĦA:   4.30pm –  Pjazza tad-Dehra.

L-EWWEL TQARBINA fl-20 ta’ Mejju

u L-GRIŻMA TAL-ISQOF  fis-27 ta’ Mejju.

Nakkumpanjaw bit-talb tagħna lil dawk kollha li ser jirċievu dawn is-sagramenti.

NAGĦTU D-DEMM –

fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 13 ta’ Mejju mit-8am sas-1pm.

L-ERBGĦAT TA’ PINU Ikollna minibus mill-Pjazza tagħna kull nhar ta’ Erbgħa fil-4.45p.m.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Ulied Loreto Spiteri joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin f’għeluq id-9 snin mil-mewt tiegħu fit-12 ta’ Mejju.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

FESTA  lil  SANTA  RITA

fil-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani

Is-Sibt 19 sat-Tnejn 21 ta’ Mejju – Jiem tat-Tridu

6pm       Rużarju, quddiesa bl-omelija minn Dun Simon Cachia u barka sagramentali

It-Tlieta 22 ta’ Mejju – Jum il-Festa

7am       Quddiesa mill-Arċipriet bit-tifħir ta’ sbiħ il-jum

11am     Quddiesa minn Fr Joseph Formosa li fiha jitbierku t-tfal u jiġu ppreżenati lil Santa Rita.

6pm       Rużarju, quddiesa bl-omelija minn Mons Paul Carmel Vella u barka sagramentali.

F’JUM L-OMM – quddiesa għall-anzjani kollha, il-Ħadd, 13 ta’ Mejju fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, fl-10 am organizzata mill-Ministeru għal Għawdex. Fi tmiem il-quddiesa tingħata tifkira lill-anzjani preżenti. Trasport mill-Pjazza fid-9.15a.m.

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies fil-Knisja Parrokkjali għal Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9am u 12pm

NGĦINU L-GĦAQDA TAL-ARMAR

Komplu ġibu l-envelop tagħkom l-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew tal-Maħżen tal-Armar. Grazzi mill-qalb ta’ kull għajnuna.

MILL-KUNSILL LOKALI mis-Sibt 12 ta’ Mejju ser tibda tinġabar il-borża s-sewda tal-iskart.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

Bake Sale u Pjanti għal Jum l-Omm fiċ-Ċentru Patrijiet Sant’ Antnin is-Sibt 12 ta’ Mejju: 6.30pm-8.30pm u l-Ħadd 13 ta’ Mejju: 9am-12.30pm u 5.30pm-7.30pm.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: NN-€51; NN-€100; Miriam u Joseph Xuereb – €500.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 6 ta’ Mejju 2018

Is-6 Ħadd tal-Għid

IMĦABBA TFISSER LI TAGĦTI ĦAJTEK!

ĦOBBU LIL XULXIN

Fil-mixja tagħna matul iż-żmien tal-Għid rajna ħafna drabi lill-Mulej ikellimna bil-ġrajjiet ta’ mħabbtu qabel il-kliem tiegħu.

San Ġwann itenni li għandna nħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla.  Iżda meta tisma’ stejjer, malajr tinduna li għadna lanqas bdejna nifhmu xi jrid il-Mulej minna, Tħobb ma jfissirx li tibgħat xi kartolina, iżda jfisser li int tagħmel minn kollox għal dik il-persuna, saħansitra tkun lest li titlef ħajtek.  Madre Tereża tgħidilna li tħobb ifisser li tibqa’ toffri lilek innifsek sakemm tbati.  Iżda l-Vanġelu falz li qed tippriedka d-dinja huwa Vanġelu li jedifika l-egoiżmu tal-persuna umana, huwa indikazzjoni biex tikber inti u ċċekken lil ta’ madwarek.  Għalhekk, anki llum, is-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu għadu skandlu għal-Lhud u bluha għall-pagani.

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Atti tal-Appostli, għandna pass importanti fl-istorja tal-Knisja meta jiġi kkonvertit u mgħammed l-ewwel wieħed li ma kienx Lhudi:  Kornelju. Is-salvazzjoni ta’ Kristu hija miftuħa għal kulħadd.  Hekk itenni s-Salm 97.  Fit-tieni qari tal-lum għandna lil San Ġwann jgħidilna li Alla huwa mħabba u l-għajn ta’ kull imħabba.  Din it-tema tiġi żviluppata fil-Vanġelu tal-lum meħud minn San Ġwann li jtenni li din l-imħabba dehret fil-persuna u l-ħidma ta’ Ġesu Kristu.

 • Alla huwa mħabba. Din l-imħabba tahielna bħala wirt. Nafu x’inhi l-imħabba?
 • Kemm qed ngħixu l-imħabba vera mal-proxxmu tagħna fil-ħajja ta’ kuljum?
 • Kemm inti lest biex tkompli tħobb?
 • “Sejjaħtilkom ħbieb”, jgħid il-Mulej.  Tħoss li l-Mulej tassew huwa l-ħabib tiegħek?
 • “Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi tibqgħu f’imħabbti”. Hekk qal il-Mulej. Kemm qed nippruvaw ngħixu dan il-kmand?
 • Jekk fl-imħabba ma jkunx hemm tbatija, din m’hi mħabba xejn. Ħares lejn Kristu Msallab.

  Mulej, għallimni nħobb,

  ħa nagħraf imħabbtek kuljum għalija.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabilta’ – rispett – rieda tajba  … dejjem u f’kollox

RUŻARJU FIL-BERAĦ   ….  Matul Mejju

IT-TLIETA:     5.00pm –  Pjazza Tolfa

5.30pm – Zona Sant’Antnin

L-ERBGĦA:   2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

IL-ĦAMIS:     5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-ĠIMGĦA: 4.30pm –  Pjazza tad-Dehra.

SAN ĠORĠ PRECA

L-Erbgħa 9 ta’ Mejju, 2018, infakkruh waqt il-quddiesa ta’ filgħaxija fil-knisja parrokkjali. Nirringrazzjaw ‘l Alla għal dan ir-rigal kbir li ta lilna l-Maltin u l-Għawdxin, nitolbuh ħafna għas-soċjetà tal-MUSEUM speċjalment fir-raħal tagħna, biex tkompli twettaq tant ħidma tajba ta’ tagħlim u xhieda tal-Evanġelju. Inħeġġu t-tfal u l-ġenituri biex jingħaqdu magħna f’din il-quddiesa.

L-EWWEL TQARBINA fl-20 ta’ Mejju u L-GRIŻMA TAL-ISQOF  fis-27 ta’ Mejju.

Nakkumpanjaw bit-talb tagħna lil dawk kollha li ser jirċievu dawn is-sagramenti.

L-ERBGĦAT TA’ PINU Ikollna minibus mill-Pjazza tagħna kull nhar ta’ Erbgħa fil-4.45p.m.

DĦUL FL-ISKEJJEL PRIMARJI TAL-KNISJA

Id-delegat tal-Isqof għall-Iskejjel tal-Knisja javża li se jiftħu l-aplikazzjonijiet għad-dħul ta’ studenti fi skejjel tal-knisja għal Year 2,4,5,6 fis-sena 2018. L-Applikanti mitluba jmorru l-Kurja tal-Isqof il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju: 8am – 1pm u jieħdu magħhom ċertifikat tat-twelid

NAGĦTU D-DEMM fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 8 ta’ Mejju: 1pm sal-5pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Roberta Mifsud u Annabel Theuma joffru €20 b’suffraġju tan-nannu Mikieli Ciangura f’għeluq is-7 snin mill-mewt tiegħu fl-4 ta’ Mejju 2018 u għal ruħ ommhom Maria Azzopardi f’għeluq is-7 snin mill-mewt tagħha nhar is-7 ta’ Mejju 2018.
 • L-aħwa Ġuża u Clementa joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Carmela Scicluna f’għeluq l-34 sena mill-mewt tagħha fil-5 ta’ Mejju.

 Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

F’JUM L-OMM

Il-Ministeru għal Għawdex b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju għall-Anzjani u Bżonnijiet Speċjali, ser jorganizza quddiesa għall-anzjani kollha fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, il-Ħadd, 13 ta’ Mejju 2018 fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, fl-10 am.  Fi tmiem il-quddiesa tingħata tifkira lill-anzjani preżenti. Trasport mill-Pjazza fid-9.15a.m.

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies fil-Knisja Parrokkjali għal Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9am u 12pm

NGĦINU L-GĦAQDA TAL-ARMAR

Komplu ġibu l-envelop tagħkom l-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew tal-Maħżen tal-Armar. Grazzi mill-qalb ta’ kull għajnuna.

L-AĦĦAR ĦAMIS TA’ SANTA RITA –

fil-kappella tas-sorijiet Agostinjani; il-Ħamis 10 ta’ Mejju: 5.30pm Rużarju, Kurunella u quddiesa li fiha jiġi amministrat is-sagrament tad-Dilka tal-Morda.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

Ġabra Bieb Bieb – Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom l-envelop għall-ġabra b’risq il-festa ta’ Sant’Antnin. Il-patrijiet ser iduru r-raħal tagħna t-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa 7,8 u 9 ta’ Mejju. Inkunu ġenerużi bħal dejjem.

Bake Sale u Pjanti għal Jum l-Omm fiċ-Ċentru Patrijiet Sant’ Antnin il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju:5pm-10pm, is-Sibt 12 ta’ Mejju: 6.30pm-8.30pm u l-Ħadd 13 ta’ Mejju:9am-12.30pm u 5.30pm-7.30pm.

Tombla b’differenza b’risq il-festa ta’ SantAntnin
Il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju fiċ-Ċentru Patrijiet Franġiskani Għajnsielem. Ikel u drink inkluż. Prezz €5. Booking sal-Ħamis 10 ta’ Mejju jew ċemplu 79202172.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:  NN €100.

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 29 ta’ April 2018

Il-5 Ħadd tal-Għid

IL-BIDWI, ID-DIELJA, IL-FROTT… U INT!

Il-bidwi jnaddaf id-dielja li diġà tagħmel il-frott sabiex tagħmel aktar frott.  Din hija spjegazzjoni tal-misteru li qegħdin ngħixu bħalissa fi żmien il-Għid,

l-istess misteru li ngħixu permezz tal-magħmudija tagħna.  Irridu nifhmu li s-saħħa tagħna kollha hija l-Mulej.  Ma nistgħux nagħmlu frott jekk ma nibqgħux marbutin maz-zokk li huwa Ġesù. Mingħajr il-Mulej ma nistgħu nagħmlu xejn!  Huwa l-Mulej li miegħu nistgħu lkoll kemm aħna nifhmu x’inhi r-rieda tiegħu fil-ħajja tagħna. Permezz tal-Magħmudija u tas-sagramenti, Kristu jnaddafna u jsaħħaħna biex nagħtu aktar frott u nagħtu xhieda permezz tal-istess ħajja tagħna, ta’ dak li nemmnu fih.  Dan hu l-uniku mod li nkunu dixxipli tiegħu jekk tassew nibqgħu magħquda ma’ Kristu u nitolbu lill-Missier u huwa jagħtina l-frott.

Fl-Ewwel qari, meħud mill-Atti tal-Appostli, għandna r-rakkont ta’ meta San Pawl niżel Ġerusalemm wara li kkonverta u l-Insara beżgħu minnu. Barnaba jaqbeż għalih u juri kif Pawlu wkoll kien appostlu tal-Mulej.  Fis-Salm Responsorjali nsibu li l-Aħbar it-Tajba li qed inxandru llum hi aħbar ta’ salvazzjoni li tana Ġesù stess.  Fit-Tieni Qari, San Ġwann jistedinna biex ma nħobbux bil-paroli iżda bil-fatti.  Fil-Vanġelu minn San Ġwann, Ġesù jurina kif nistgħu nkunu dixxipli tiegħu u nagħmlu l-frott li jibqa’. Kemm aħna marbutin sew maz-zokk li huwa Kristu u nixorbu mill-għeruq tiegħu?

 • Kemm qed nagħtu każ tal-periklu kbir li z-zokk jista’ jinqata’ u jinxef mingħajr ħajja?
 • Il-Mulej iridna, minkejja d-difetti tagħna, dixxipli ħajjin li jagħtu l-frott. Hu importanti li nifhmu s-sagrament tal-Magħmudija li rridu ngħixu kuljum.
 • Kif itenni San Ġwann, għandna nħobbu mhux bil-paroli u t-tpaċpiċ iżda bl-għemil tagħna.

Mulej,

  nixtieq li nżomm dejjem miegħek,

  biex tgħin id-dgħufija tiegħi,

  u nagħraf nikber u nagħmel il-frott

bħala dixxiplu veru tiegħek.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba  … dejjem u f’kollox

NIBDEW MEJJU

Fil-Ħlewwa ta’ Mejju, Omm tagħna Marija…

L-Innu ta’ Mejju – Tassew talba ġenwina u ħierġa mill-qalb lil Ommna Marija matul dan ix-xahar sabiħ.

Quddiem tant bżonnijiet madwarna

ta’ kuraġġ fil-mard, ta’ rieda tajba fir-relazzjonijiet tal-familji, tal-ħarsien tal-ulied, tal-kura tal-anzjani anke fid-djar tagħna…

Ejjew ninġabru flimkien fil-familji, fil-knejjes, fil-beraħ u anke waħedna waqt mumenti diversi fil-ġurnata u

NGĦIDU T-TALBA TANT GĦAŻIŻA TAR-RUŻARJU

RUŻARJU FIL-BERAĦ

Matul Mejju, il-membri tal-Leġjun ta’ Marija ser imexxu t-talba tar-rużarju f’dawn il-ħinijiet u postijiet:

IT-TLIETA:     5.00pm –  Pjazza Tolfa

5.30pm – Zona Sant’Antnin

L-ERBGĦA:   2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

IL-ĦAMIS:     5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-ĠIMGĦA: 4.30pm –  Ħdejn il-playing field-Pjazza tad-Dehra.

IT-TLIETA l-1 ta’ MEJJU

Il-ħin tal-quddies fil-knisja parrokkjali jkun bħal ta’ matul il-ġimgħa.

L-ERBGĦAT TA’ PINU

Jibdew nhar l-Erbgħa 2 ta’ Mejju. Ikollna minibus mill-Pjazza tagħna fil-4.45p.m.

LAQGĦAT TĦEJJIJA GĦALL-GRIŻMA:

L-Erbgħa 2, 9, 16 u 23 ta’ Mejju fis-6 pm fiċ-Ċentru Parrokkjali

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmela Ciantar toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierha Angelo Buttigieg f’għeluq it-18-il sena mill-mewt tiegħu fit-28 ta’ April.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies fil-Knisja Parrokkjali għal Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9am u 12pm

L-EWWEL TQARBINA U L-GRIŻMA

Mejju jkompli jferraħna bl-għoti ta’ żewġ sagramenti tal-bidu tal-ħajja Nisranija: L-Ewwel Tqarbina fl-20 u l-Griżma tal-Isqof fis-27.

Nakkumpanjaw bit-talb tagħna lil dawk kollha li ser jirċievu dawn is-sagramenti.

NGĦINU L-GĦAQDA TAL-ARMAR

Mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet waslilkom envelop biex tkunu tistgħu twasslu l-offerta tagħkom lill-Għaqda tal-Armar. Tistgħu ġġibu l-envelop tagħkom l-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew tal-Maħżen tal-Armar. Grazzi mill-qalb.

NAGĦTU D-DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 29 ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm: 8am – 1pm.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

 • Majjalata u tombla – il-Ġimgħa 4 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru ta’ Sant’ Antnin. Biljetti mis-sagristija jew 79448921 sat-2 ta’ Mejju.
 • ĠaBRA BIEB BIEB fit-toroq tagħna

It-Tnejn, it-Tlieta, l-Erbgħa 7,8,9 ta’ Mejju.

Grazzi bil-quddiem tal-ġenerożità.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:  Mary, Loreto u l-familja Scicluna-€250; NN. Ringrazzjament lill-Madonna €50; NN. – €200.

Il-kobor tal-knisja tagħna jitlob proġetti kbar u biex jitkomplew aħna nafdaw dejjem fl-għajnuna ta’ Alla, fil-ħarsien ta’ Ommna Marija Lawretana u fil-ġenerożità kbira tal-poplu Għajnselmiż.

INKOMPLU mexjin u nħeġġu lil xulxin!!! Grazzi mill-qalb.

 

Bullettin 22 ta’ April 2018

Ir-4 Ħadd tal-Għid

Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet

ĦAJTI GĦAN-NAGĦAĠ

Ninsabu ngħixu f’soċjetà mimlija frażijiet sbieħ ta’ tmexxija –

leader-ship, human resources, management – kliem li jenfasizza l-importanza li l-bniedem tal-lum ikollu sens ta’ direzzjoni qawwi.  Iżda għaliex naraw tant nies li jwarrbu l-problemi ta’ ħajjithom; tant nies li ma jafux x’se jaqbdu jagħmlu; tant nies imfarrka għax m’għandhomx  ideal fil-ħajja, jew aħjar, għax l-ideal kien wieħed biss materjali li tfarrak mal-ewwel maltempata?

Huwa biss ir-Ragħaj it-Tajjeb li kapaċi jħares sew il-merħla tiegħu, li kapaċi jersaq lejn il-merħla u jagħti sens ta’ direzzjoni ċara fil-ħajja, li jaf tassew x’qed iħossu n-ngħaġ tiegħu, speċjalment dawk li ilhom żmien twil muġugħa u ma jitkellmux.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli, għandna lil San Pietru jtenni li l-fejqan tar-raġel magħtub seħħ bis-saħħa ta’ Kristu li qam mill-imwiet. Fis-Salm Responsorjali, minn Salm 117, insibu għanja ta’ tifħir għal dak li għamel il-Mulej bis-saħħa ta’ Ibnu.  It-Tieni Qari tal-lum, San Ġwann jurina li aħna l-maħbubin ta’ Alla u fil-Vanġelu huwa stess jurina l-figura tar-Ragħaj it-Tajjeb li jagħti ħajtu għan-ngħaġ tiegħu. .

 • Nistgħu nissejħu wlied Alla, jgħidilna San Ġwann fit-Tieni Qari tal-lum.  Iżda veru li nixtiequ nissejħu hekk?
 • Ġesù għalija huwa dak li jagħti sens ta’ direzzjoni f’ħajti?
 • Il-Mulej jaf min aħna, jaf id-dgħufija tagħna u jgħin
 • Nitolbu ħafna aktar għall-mexxejja tal-Knisja u biex il-Mulej jibgħat aktar ħaddiema fil-ħsad tiegħu.

Din hija responsabbiltà tal-Komunità nisranija  kollha.

  Mulej, irrid dejjem nimxi warajk.

  Ħarisni mill-perikli tal-ħajja,

  sabiex dejjem nibqa’ fil-merħla tiegħek.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

FEJN TIDĦOL IL-Ħajja tal-FAMILJA u L-ĦAJJA tal-Bniedem, irid dejjem ikollna        RESPONSABILTÀ

                      RISPETT

                      RIEDA TAJBA …. mingħajr dawn problemi jkollna!!

 LAQGĦAT GĦALL-ADOLOXXENTI TAL-GRIŻMA:

L-Erbgħa 25 ta’ April, 2, 9, 16 u 23 ta’ Mejju fis-6 pm fiċ-Ċentru Parrokkjali

L-ABBATINI tagħna …  Ngħinuhom minn qalbna bit-talb, bl-eżempju tajjeb u bl-offerta tagħna

Is-servizz tal-abbatini fil-knisja huwa servizz mill-iktar bżonnjuż u jservi wkoll ta’ formazzjoni tal-karattru u anke ta’ mixtla vokazzjonali. Matul is-sena jsiru bosta attivitajiet għall-abbatini li kollha jkunu mħallsin mill-parroċċa. F’dan il-Ħadd tar-Ragħaj it-Tajjeb f’dan iż-żmien sabiħ tal-Għid niftakru ħafna fl-abbatini tagħna, nitolbu għalihom u ngħinuhom bl-offerta tagħna.

Grazzi kbira mill-qalb lill-abbatini kollha, lill-ġenituri tagħhom li tant jikkoperaw u lilkom li tgħinuna. Inkomplu nitolbu ħalli jkollna vokazzjonijiet ġenerużi.

Il-ġbir kollu waqt il-quddies ta’ dan il-weekend ikun għal dan il-għan.

TBERIK TAL-FAMILJI – GRAZZI

Wara t-tberik tal-familji li sar f’dan iż-żmien tal-Għid, nixtiequ ngħidu grazzi lil dawk il-familji kollha li laqgħuna fid-dar tagħhom. Kienet esperjenza oħra sabiħa u żgur li sar il-ġid. Min jixtieq li niġu nżuruh fid-dar tiegħu, anke issa li spiċċa t-tberik tistgħu tikkuntattjawna fl-uffiċċju parrokkjali jew fuq 79710784 b’sms. Grazzi mill-qalb.

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min għadu jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali  t-Tlieta jew il-Ħamis bejn id-9am u 12pm.

NAGĦTU D-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t-Tlieta 24 t’April ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1pm sas-5pm.

SANTA GIANNA BERETTA MOLLA infakkruha il-Ġimgħa li ġejja 27 ta’ April, fil-quddiesa ta’ filgħaxija.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Mercieca toffri €20 b’suffraġju ta’ Rita Borg, Rożina u Gużepp Xuereb u l-familja kollha.
 • Anthony Scerri joffri €20 b’suffraġju ta’ martu Carmen f’għeluq it-12-il sena mill-mewt tagħha fid-19 ta’ April.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

MANIFESTAZZJONI FAVUR IL-ĦAJJA

L-Isqof tagħna Mons. Mario Grech flimkien mal-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna se jieħdu sehem flimkien mal-poplu fil-Manifestazzjoni favur il-Ħajja li se ssir fil-Belt Valletta nhar il-Ħadd 22 ta’ April, 2018 fl-4.00pm minn quddiem Kastilja sal-Parlament.

Xieraq li ningħaqdu mal-Isqfijiet tagħna biex nuru l-appoġġ tagħna favur il-ħarsien tal-ħajja umana sa mill-bidu tagħha, billi nakkompanjawhom f’din il-mixja, u nissapportjaw lil dawk kollha li qed jaħdmu favur il-ħajja.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI 

nhar is-Sibt 28 ta’ April fil-Bażilika ta’ San Ġorġ ir-Rabat fis-7pm.

NGĦINU L-GĦAQDA TAL-ARMAR

Kollha kemm aħna nafu kemm l-għaqda tal-armar taħdem biex ikollna armar sabiħ u miżmum tajjeb għall-festa tagħna. Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom envelop biex tkunu tistgħu twasslulhom l-offerta tagħkom. Tistgħu ġġibu l-envelop tagħkom l-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew tal-Maħżen tal-Armar. Grazzi mill-qalb.

GĦAN-NISA KOLLHA Nofs ta’ nhar f’Lourdes Home l-Erbgħa 25 ta’ April: 9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr. Joe Xerri, kafe’ u tombla.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN Majjalata u tombla, il-Ġimgħa 4 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru ta’ Sant’ Antnin. Biljetti mis-sagristija jew 79448921 sat-2 ta’ Mejju.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: NN€50, NN €100, NN €10, NN200, NN€25, Leli u Ġuża Refalo €50.

Qed noqorbu biex nagħmlu l-ordni tax-xogħol.

 

Bullettin 15 ta’ April 2018

It-3 Ħadd ta’ l-Għid

JIENA HU!

Għaliex nibqgħu nibżgħu mill-esperjenza li l-Mulej jagħtina kuljum?  Għaliex minkejja dak kollu li jagħmel magħna l-Mulej m’għandniex fiduċja fih?

Għaliex ilkoll kemm aħna ma nikbrux fil-fidi u fil-fiduċja tagħna fil-Mulej?  Minkejja li jistedinna biex nieħdu s-sliem tiegħu, minkejja li jurina l-pjagi tiegħu, minkejja li jistedinna mhux biss biex immissuh fil-foqra ta’ madwarna iżda wkoll li nirċevuh fl-Ewkaristija, aħna nibqgħu ċċassati u nibżgħu, nibqgħu nagħżlu d-dlam minflok id-dawl. Il-Mulej jurina kif il-messaġġi qawwija tiegħu jinsabu fl-Iskrittura Mqaddsa.  Kif itenni lill-Appostli, jgħid l-istess lili u lilek.  Hemm bżonn li niftħu għajnejna u nkunu nafu tassew min huwa l-Mulej u x’għamel għalina.  Hemm bżonn li nkunu nafu li l-qawwa tal-Mulej magħna hija qawwa li ma nistgħux ngħaddu mingħajrha u għalhekk hemm bżonn li nkunu nafu tassew xi jrid minna l-Mulej permezz tal-Iskrittura Mqaddsa, kif ukoll għandna r-responsabbiltà kbira li nkunu xhieda tagħha.

L-Ewwel Qari meħud mill-Ktieb tal-Atti ta’ l-Appostli jlaqqagħna ma’ San Pietru kien għadu kemm fejjaq wieħed magħtub f’isem Ġesu ta’ Nażaret.  Dan kien sinjal li Ġesu kien għadu ħaj fosthom. Is-Salm Responsorjali hu talba lill-Mulej biex ma jinħebiex minna iżda juri d-dawl ta’ wiċċu fuqna.  It-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu jtenni l-qawwa tal-maħfra li kisbilna Ġesù. Fil-Vanġelu ta’ San Luqa naraw li l-Appostli wkoll sabuha bi tqila biex jemmnu  u kellhom jgħaddu minn kumbattiment biex jifhmu kif il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu kisbulna l-maħfra.

Aħna wkoll bħall-appostli nsibuha bi tqila biex nemmnu li Ġesù qam mill-mewt għalina biex jiksbilna l-fejqan mid-dnubiet tagħna. Irridu nagħrfu u nsiru nafu lil Ġesù Kristu mill-Iskrittura. Ma rridux ninsew li bħala dixxipli ta’ Kristu għandna r-reponsabbiltà li nkunu xhieda tiegħu u ta’ dan il-qawmien. Il-fidwa trid tasal għand il-familjari tagħna, għand dawk fuq il-post tax-xogħol, fit-toroq tagħna permezz tagħna lkoll.

   Mulej,

   għallimni kull ħin

   nifhem il-kobor ta’ mħabbtek.

 

KUNGRESS TAX-XIRKA TAL-ISEM IMQADDES TA’ ALLA fil-Parroċċċa Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù Fontana il-Ħadd 15 ta’ April, 2018. Korteo jibda fil-5.30pm

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

L-ARLOĠĠI ISSA LESTI!

Imiss li jitwaħħlu d-dwal li issa waslu wkoll minn barra.

GRAZZI u PROSIT lil dawk kollha  li kkontribwew u qed jaħdmu fuq dan il-proġett. 

 • 4 EVANĠELISTI,
 • 4 Direzzjonijiet,
 • 4 Elementi, 4 Staġuni,
 • Alpha, Omega, 3 Stilel, in-numru XII….

Taf xi jfisser dak li juru l-arloġġi minbarra l-ħin? Sewwa kieku nitkellmu ftit fuq dan kollu!

Is-simboliżmu fl-arti sagra għandu sehem importanti ħafna biex jitwassal il-messaġġ nisrani.

NITKELLMU MA’ WLIEDNA FUQ KRISTU… u S-SEJĦAT TIEGĦU…

L-E.T. Mons Arċisqof Alfred Xuereb waqt il-quddiesa li fiha bierek il-minutieri tal-arloġġi fil-knisja parrokkjali tagħna nhar is-Sibt 7 ta’ April, 2018

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES Min jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9am u 12pm

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Maria Dolores Vella, ulieda u n-nepputija joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ żewġha Michael f’għeluq l-4 snin mill-mewt tiegħu fit-12 ta’ April.
 • Loretta Cutajar toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Michelina Camilleri f’għeluq it-52 snin mill-mewt tagħha fid-19 ta’ April.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

LAQGĦAT GĦALL-ADOLOXXENTI TAL-GRIŻMA:

Il-Ħamis 19 ta’ April fil-4.45pm flimkien mal-adolexxenti kollha ta’ Għawdex li se jirċievu l-Griżma din is-sena. Trasport provdut mill-Pjazza fl-4.15pm.

L-Erbgħa 25 ta’ April, 2, 9, 16 u 23 ta’ Mejju fis-6 pm fiċ-Ċentru Parrokkjali – (laqgħat obbligatorji)

TBERIK TAL-FAMILJI

Dħalna fit-tielet u l-aħħar ġimgħa tat-tberik tal-Għid. Dawk il-familji li ma setgħux ikunu d-dar fil-ġurnata tat-tberik u jixtiequ jagħmlu appuntament jistgħu jikkuntattjaw l-uffiċċju parrokkjali fuq 21554615

ESPERJENZA FIL-GWATEMALA

Żewġ żgħazagħ mir-raħal tagħna flimkien ma’ #GuateGozoMissionTeam2018, li din is-sena se jagħmlu esperjenza missjunarja ma’ Dun Anton Grech fil-Guatemala, qed jorganizzaw ‘Spring Fest 2018’ bħala għajnuna għall-istess missjoni fi Pjazza San Gorġ, ir-Rabat, is-Sibt 21 t’April, mid-9am-11pm u l-Ħadd 22 t’April, mid-9am-1pm. Ikun hemm ‘Cakes and Smoothie Corner’ u entertainment għat-tfal u kbar. Tistgħu tgħinu billi toffru kull tip ta ħelu home made jew tax-xiri u teħduhom id-Dar Parrokjali jew direttament lilhom is-Sibt u l-Ħadd. Inħeġġukom ukoll tattendu!

EWRO COLLECTION 

Il-ġbir waqt il-quddies kollu ta’ dan il-weekend huwa b’risq il-festa Awwissu 2018. Inkunu ġenerużi. Fejn nistgħu nagħtu Ewro jew aktar. Grazzi ħafna.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: Sunta Bugeja-€100, Charles Portelli u l-Familja €500, NN €50,Leli u Sunta Grech €1000.

Qed noqorbu biex nagħmlu l-ordni tax-xogħol.

HIGH TEA b’risq il-festa ta’ Sant’Antnin il-Ġimgħa 20 t’ April fis-7.30pm fiċ-ċentru tal-Patrijiet Franġiskani.

 

Bullettin 8 ta’ April 2018

It-2 Ħadd ta’ l-Għid

PJAGI – FERĦ – DUBJI

Kristu qam biex iqajjem lilna iżda ħafna drabi nibqgħu reqdin u mbeżża’.  L-istess kif ġralhom l-appostli:

raqdu fil-Ġetsemani, beżgħu fil-passjoni u ngħalqu fiċ-ċenaklu.  Ferħu meta raw il-Pjagi.  Tumas ma emminx, iddubita u emmen meta ra.  Huma ġrajjiet li ġraw elfejn sena ilu.  Imma huma ġrajjiet li llum għadhom iseħħu fil-ġrajja personali ta’ kull wieħed u waħda minna.  Huwa għal dan il-għan li l-Vanġelu u l-qari tal-lum iridu jimlewna bil-kuraġġ u fl-istess ħin jgħallmuna nirriflettu dwar dak kollu li qed iseħħ fi djarna, fil-komunitajiet tagħna.  Għaliex ħafna drabi l-komunità nisranija qed tisfiduċja lilha nfisha billi jonqosha l-kuraġġ ixxandar li Kristu qam biex ikisser il-mewt, il-ħażen u l-biża’ minn ħajjitna?  Għalfejn dawn id-dubji u l-biża’, għalfejn m’aħniex nuru li aħna wlied id-dawl, ulied ir-rebħa?

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli juri l-karatteristika ta’ dawk li kienu jemmnu – kienu lkoll qalb waħda u ruħ waħda.  Sinjal ta’ din l-għaqda kienet l-imġiba tagħhom bejniethom, u kienu jaqsmu kollox.  Fis-Salm Responsorjali għandna għanja ta’ tifħir lill-Mulej għaliex huwa tajjeb u t-tjieba tiegħu hija għal dejjem.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu, l-awtur jurina li l-fidi fi Kristu Rxoxt bħala Messija twellidna bħala wlied Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna d-dehra ta’ Ġesù f’Ħadd il-Għid filgħaxija, jaqsam magħhom il-paċi u s-setgħat tiegħu.  Hu għeleb il-mewt u l-ħażen.  Temmen fih ma jfissirx li tarah b’għajnejk u li tmissu b’idejk iżda li tilqa’ b’fiduċja l-kelma tiegħu.

 • L-ewwel insara kienu jintgħarfu mill-imħabba ta’ bejniethom. Aħna llum kemm tabilħaqq nistgħu ngħidu li aħna qalb waħda u ruħ waħda?
 • Kemm tassew qed nifirħu li l-Mulej qam u ngħaddu dan il-messaġġ lil dawk li jinsabu mtaqqla bid-dubji fil-ħajja tagħhom?
 • Ħafna nies illum huma mitlufa bħal Tumas. Iridu jaraw u jmissu.  Ma jemmnux jekk ma jarawx u ma jmissux.  Ejjew bl-esperjenza ħajja tagħna nagħtu saħħa lil dawn in-nies biex isibu mill-ġdid lil Kristu u jittamaw fiH!

Mulej tiegħi u Alla tiegħi!

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna               Atti 17,2

WARA l-ĠIMGĦA MQADDSA

Għal sena oħra għexna mumenti sbieħ tassew matul ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. Ta’ kull nhar ta’ Ħadd ħallejna l-liturġija sabiħa tal-Knisja tmexxina. Kienu ħafna t-tfal u l-familji li għamlu din l-esperjenza sabiħa u wrew ix-xewqa li nkomplu nagħmlu aktar.

It-Tliet ijiem tal-Għid kienu festa waħda sabiħa u kellna parteċipazzjoni verament numeruża anke f’Sibt il-Għid.

GĦALHEKK – GRAZZI u PROSIT tassew lil kull min ħadem biex seta’ jkollna dawn il-funzjonijiet tant sbieħ fil-knisja u l-attivitajiet l-oħra marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa. 

Grazzi lis-saċerdoti, abbatini, kor, dawk li jgħinu fil-liturġija, dawk li jarmaw, iżejnu u jnaddfu l-knisja, RadjuLauretana, Għaqda Drammatika u Banda San Guzepp.

KATEKIŻMU TAT-TFAL

Wara l-festi tal-Għid –

NERĠGĦU NAQBDU R-RITMU

Ġenituri ħudu ħsieb li tagħmlu minn kollox biex tibagħtu t-tfal għat-tagħlim speċjalment it-tfal minn Year 4 sa Year 7 fl-oqsma tal-Museum tal-bniet u tas-subien.

Laqgħat għall-adolexxenti tal-Griżma:

 • Il-Ħamis 19 ta’ April fil-4.45pm flimkien mal-adolexxenti kollha ta’ Għawdex li ser jirċievu l-Griżma din is-sena.
 • L-Erbgħa 25 ta’ April, 2, 9, 16 u 23 ta’ Mejju fis-6 pm fiċ-Ċentru Parrokkjali – (laqgħat obbligatorji)

NAGĦTU D-DEMM

fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 10 t’April mis-1pm sal-5pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Ġuża Attard toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Ġorġa Attard f’għeluq il-25 sena mill-mewt tagħha fl-10 ta’ April.

Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

TBERIK TAL-FAMILJI 

Deħlin fit-tieni ġimgħa tat-tberik. Napprezzaw ħafna l-laqgħat sbieħ li qed ikollna mal-familji tagħna. Inkomplu din il-ġimgħa wkoll skont il-programm li kien twasslilkom fid-djar mal-bulettin.

FESTA TAL-ĦNIENA DIVINA

Dan il-Ħadd qed niċċelebraw il-festa tal-Ħniena Divina. Ikollna s-siegħa tal-Ħniena Divina fil-Knisja illum il-Ħadd 8 ta’ April mill-4pm sal-5pm

FIL-KNISJA L-QADIMA

Il-quddiesa tal-ewwel sibt tax-xahar mhix ser issir dal-weekend biex niltaqgħu għall-quddiesa tal-E.T. Mons Alfred Xuereb fis-7pm fil-Knisja Parrokkjali.

Għalekk il-quddiesa bl-adorazzjoni wara sad-9pm issir nhar is-Sibt 14 ta’ April.

OĦLOQ TBISSIMA – L-AĦĦAR SEJĦA

Kampanja b’risq il-missjoni tal-patrijiet tal-MSSP. Ħu kaxxa tal-kartun mis-sagristija u karta bi prodotti li tista’ tixtri. Poġġi kollox fil-kaxxa, għalaqha sew u ġibha lura fis-sagristija sa nhar il-Ġimgħa li ġejja.

GRAZZI  mill-ħanut ta’ Tony’s Bar-€100 għall-knisja.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES

Bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali. L-aħħar ftit postijiet.

NIFIRĦU lil Charles Buttigieg li intagħżel biex ikompli l-istudji tal-kant f’waħda mill-aqwa skejjel fl-Amerika minn fost kompetizzjoni ħarxa. Prosit tassew u awguri.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:  Brigitte Camilleri €50; Familja N.N.-€250; Familja Galea €300; Offerta NN-€200.

 

Bullettin 25 ta’ Marzu 2018

Ħadd il-Palm

IT-TRIJONF LEJN IL-QATLA

Id-daħla trijonfali ta’ Ġesu f’Ġerusalemm fost it-tixjir tal-Palm u tal-weraq taż-żebbuġ hija anomalija għal dak li kien se jiġri lil Ġesù aktar tard.

Ġesù daħal trijonfalment, iżda daħal fuq felu ta’ ħmara.  L-istess annimal umli li ġarr lil Ġużeppi u Marija fil-ħarba tagħhom lejn l-Eġittu għax Erodi ried joqtol lil Ġesù.  Issa l-istess annimal umli qed iġorr lil Ġesù lejn il-post fejn se jġarrab il-Passjoni tiegħu.  In-nies qed tgħajjat u tfaħħar lil Ġesù, HOSANNA.  L-istess kotra ftit jiem wara tgħajjat SALLBU.

Ejjew inkunu sinċieri magħna nfusna: Aħna wkoll nagħmlu l-istess.

Din il-Ġimgħa Mqaddsa trid tkun ġimgħa li bl-umiltà kollha nħallu lil Ġesù jikxef in-nuqqas ta’ ġenwinità tagħna, jikxef il-gwaj tagħna, jikxef il-ħażen tagħna u nħalluh ifejjaq l-istess ġrieħi tagħna.

Din hija l-ġimgħa tal-akbar imħabba. Kun ċert li ma tfallix il-funzjonijiet liturġiċi li jsiru fil-knisja.

 • Ġesù huwa l-Qaddej ta’ Alla li sofra ħafna għalina. Ngħaqqdu t-tbatija tagħna u ta’ ħutna ma’ tiegħu.
 • F’ħajjitna, x’inhi l-għajta tagħna: HOSANNA jew SALLBU?

Fil-ġimgħa tal-Passjoni u l-Qawmien tal-Mulej ejjew insibu ħin nersqu għall-qrar u t-tqarbin biex niksbu l-veru fejqan ta’ Kristu.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna             Atti 17,2

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana tkompli b’aktar programmi u xandiriet marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa.

GĦOTI TA’ DEMM   fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 27 ta’ Marzu mis-1pm sal-5pm.

EWRO COLLECTION Il-ġbir kollu fil-quddies ta’ dan il-weekend ikun b’risq il-festa Awwissu 2018. Ngħinu kif u kemm nistgħu.

SILENZJU – TALB – SAGRIFIĊĊJI – KARITÀ

L-AĦĦAR ĊENA fis-sit Ta’ Passi fil-lejl ta’ Ħamis ix-Xirka, 29 ta’ Marzu mit-8.30pm sal-11.30pm u fl-għodwa tal-Ġimgħa l-Kbira, 30 ta’ Marzu, mid-9am sa 12pm.

Ikla tal-Għid b’risq il-festa ta’ Sant’Antnin fl-1 ta’ April il-Country Terrace fis-7pm. Biljetti mis-sagristija tal-Knisja ta’ Sant’Antnin jew ċemplu 79448921.

IL-ĠIMGĦA MQADDSA

ĦADD IL-PALM Il-Ħadd 25 ta’ Marzu

Ninġabru lkoll fid-9.30am quddiem il-Knisja l-Qadima għall-funzjoni ta’ Ħadd il-Palm. Inħeġġu lit-tfal jilbsu ta’ tfal Lhud. Ikollna l-liturġija tal-Kelma, it-tberik tal-friegħi tal-Palm u ż-Żebbuġ u nimxu lejn il-Knisja Parrokkjali fejn ikollna l-Konċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm. Issir il-preżentazzjoni ta’ dawk li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof din is-sena.

IT-TLIETA 27 ta’ Marzu, fil-Knisja Parrokkjali

6.30pm Laqgħa ta’ Talb għal kulħadd u servizz ta’ qrar sas-7.30pm.

L-ERBGĦA 28 ta’ Marzu, fil-Knisja Parrokkjali

6.30 pm sa 8 pm Qrar.

ĦAMIS IX-XIRKA

9am Il-Quddiesa taż-Żjut fil-Katidral ta’ Għawdex

Il-funzjoni fil-knisja parrokkjali tibda fis-6.30pm.

Is-Seba’ Viżti għal kulħadd fil-knisja jkunu fit-8.30pm

Is-Seba’ Viżti għaż-Żgħażagħ: tluq minn quddiem il-Knisja Parrokkjali fit-8.30pm.

8.30pm Is-Seba’ Viżti fuq Radju Lauretana u Radju Marija

IL-ĠIMGĦA L-KBIRA

Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-knisja fit-8am.

Il-funzjoni tas-salib fil-Knisja fit-3pm.

SIBT IL-GĦID

IL-VEJLA L-KBIRA TAL-GĦID IL-KBIR

Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-knisja fit-8am.

Is-Siegħa tal-Omm fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu fid-9am. Tixxandar dirett fuq Radju Lauretana.

8.30pm IL-VELJA L-KBIRA TAL-GĦID IL-KBIR 

EJJEW NIĊĊELEBRAW BIL-FERĦ U BIL-KBIR DAK LI ĦEJJEJNA GĦALIH MATUL IR-RANDAN.

IL-PASSJONI: ILBIERAĦ U LLUM

L-Għaqda Drammatika Għajnsielem se tippreżenta din  il-verżjoni drammatizzata tal-passjoni l-Ħadd 25 ta’ Marzu fil-Forti Chambray fis-6pm b’repetizzjoni bil-lingwa Ingliża fis-7.30pm. Id-dħul huwa b’xejn.

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk,

għax b’salibek u l-mewt tiegħek   inti fdejtna.

TBERIK TAL-FAMILJI

Qed nagħtu l-ewwel ġimgħa tal-programm tat-tberik. Il-programm sħiħ jitqassam mal-Bullettin li jmiss.

It-Tlieta 3 ta’ April 

FILGĦODU Triq Mġarr mill-familja Spiteri sa Angela Cassar

FILGĦAXIJA:Pjazza Indipendenza, Toroq Anġlu Grech,  Fawwara,Perellos u Pjazza Madonna ta’ Loreto, sal-Maħżen tal-Armar.

L-Erbgħa 4 ta’ April     FILGĦODU: Triq Iċ-Ċief.

FILGĦAXIJA: Triq Mġarr mill-Familja Ciantar sa Ġorġa Galea u Triq Kemmuna

Il-Ħamis 5 ta’ April

FILGĦODU:Triq Mġarr mill-familja Dimech sal-aħwa Buġeja

FILGĦAXIJA : Triq Cordina minn Triq Mġarr sal-Familja Portelli u Toroq Xatt l-Aħmar, Ċens l-Għarus u Santu Liju;

Triq Filfla u Triq Malta mill-Flats The Garden lejn il-Belveder

Il-Ġimgħa 6 ta’ April FILGĦAXIJA Triq Cordina mill-Familja Agius sal-Familja Attard.

Is-Sibt 7 ta’ April FILGĦODU: Triq Ġużeppi Cauchi (minn ġewwa), Triq Wied ir-Rajjes, Pjazza tad-Dehra.

ĦARĠA MALTA

L-Għaqda Ħbieb tal-Presepju – Sezzjoni Għajnsielem ser torganizza ġita f’Malta t-Tlieta 27 ta’ Marzu għall-Wirjiet tal-Ġimgħa Mqaddsa. Trasport direttament mill-Pjazza t’Għajnsielem fit-3.10pm għal mal-vapur tal-3.45pm. Prezz €15 (biljett tal-vapur inkluż). Postijiet limitati. Jekk titħajjar tiġi, inkiteb Radju Lauretana jew ċempel 99471741.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Maria Attard u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ żewġha Salvu Attard f’għeluq is-6 snin minn mewtu u f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt ta’ bintha Silvana fil-25 ta’ Marzu.
 • Rose Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ missierha Pawlu Grech f’għeluq is-6 snin minn mewtu fit-23 ta’ Marzu.
 • Tonina Spiteri toffri €20 b’suffraġju ta’ Andrew Zerafa u Loreta Spiteri fl-annivesarju mill-mewt tagħho u għall-mejtin tal-familji Spiteri u Zerafa.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 18 ta’ Marzu 2018

Il5 Ħadd tar-Randan

JEKK TMUT, TAGĦMEL IL-FROTT

“Jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa’ waħedha; imma jekk tmut tagħmel ħafna frott.” 

Dan kliem Ġesù.  Kliem iebes.

Kliem li jitlob mhux biss li nifhmu b’liema mħabba ħabbna Hu, iżda wkoll fuq liema kriterju rridu nfasslu l-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna.  Kontinwament irridu mmutu aħna biex jidher hu fl-għemil tagħna.  Kontinwament irrid niċkien jien biex jikber aktar Kristu fl-għemil tiegħi.  Kontinwament irridu noqtlu l-egoiżmu tagħna biex toħroġ fil-beraħ it-tjubija u l-imħabba li permezz tagħna l-Mulej jista’ jwassal lejn ħaddieħor.  Aktar ma nersqu lejn il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa, aktar nifhmu li l-imħabba li biha ħabbna l-Mulej Ġesù hija mħabba mingħajr limiti.  Kien Alla, niżel magħna biex jifdina, fejjaq, qajjem mill-mewt, ippriedka mingħajr waqfien u aħna…. ċħadnieh, qtilnieh.  Il-Mulej meta jintrefa’ mill-art se jiġbidna lkoll lejh bis-salvazzjoni li se jagħtina.

Hekku l-BASTUN TAL-ĠIMGĦA: Oħloq fija qalb safja, o Alla

Is-Salm Responsorjali huwa talba lill-Mulej biex joħloq fina qalb safja.   Fil-Vanġelu nsibu silta mill-Vanġelu ta’ San Ġwann fejn Ġesù jippreżenta lilu nnifsu bħala l-ħabba tal-qamħ li tmut biex tagħti l-frott.

 • Kemm fil-ħajja tagħna qegħdin immewtu l-egoiżmu u d-difetti tagħna biex jitwieled fina l-bniedem il-ġdid?
 • Kemm tassew inħossu li l-mewt li bata Kristu kienet immirata lejn il-qalb tagħna biex bih issalva?
 • Kemm qed nerfgħu s-salib tagħna KULJUM, mingħajr tgemgim?
 • F’dawn l-aħħar jiem tar-Randan kapaċi nitlob u nsum aktar biex nissaffa mill-vizzji ta’ ħajti?

Mulej, għinni nagħraf kull ħin  it-tbatija

li int batejt għalija,

biex tfejjaq lili biha

Għinni nagħraf aħjar niċkien jien u tikber int.

RANDAN 2018….   ieqaf… ħares madwarek… erġa’ lura

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu…

Il-Karità tal-Papa… L-Obolo ta’ San Pietru.

Il-Ġbir kollu ta’ dan il-weekend imur għall-karità li toħroġ mill-Vatikan għal tant bżonnijiet madwar id-dinja.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna             Atti 17,2

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana bdiet. It-Tnejn 19 ta’ Marzu festa ta’ San Ġużepp – skeda speċjali bi programmi u xandiriet mir-Rabat Malta u mill-Vatikan.

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

 • nhar IL-Ġimgħa 23/3 Is-Siegħa tad-Duluri: 3 – 4 pm fil-Knisja Parrokkjali.
 • IS-SIBT Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa sad-9pm.
 • NHAR IL-ĦADD 18/3 Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10am nhar ta’ Ħadd.

ORDINAZZJONI EPISKOPALI

Insostnu bit-talb tagħna lil Mons Alfred Xuereb fit-tħejjija għall-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu mill-Q.T. Papa Franġisku nhar id-19 ta’ Marzu 2018 fil-Bażilika ta’ San Pietru fil-Vatikan, fil-5pm.

XANDIRA DIRETTA   Tistgħu ssegwu l-funzjoni kollha fuq TV2000. Radju Lauretana ser ixandar l-Ordinazzjoni Episkopali b’mod dirett b’kummentarju bil-Malti u b’kollegamenti esklussivi mill-Belt tal-Vatikan.

Nhar is-Sibt 7 ta’ April, Mons Alfred ser imexxi Konċelebrazzjoni fil-Knisja Parrokkjali tagħna biex ningħaqdu miegħu  fit-talb u fir-radd il-ħajr lil Alla.

GĦOTI TA’ DEMM   fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 18 ta’ Marzu mit-8:00am sas-1:00pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Loreta Zerafa toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Manuel Zerafa f’għeluq id-9 snin mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Marzu.
 • Il-Familja Xuereb joffru €20 b’suffraġju ta’ Salvu Xuereb f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fil-21 ta’ Marzu.
 • Erminia Xuereb u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ Emmanuel Xuereb f’għeluq il-15-il sena mill-mewt tiegħu fid-19 ta’ Marzu.
 • Brigitte Camilleri toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Grech f’għeluq it-3 snin mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Marzu.
 • Gużeppa Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Gorgina Farrugia f’għeluq it-3 snin mill-mewt tagħha fil-21 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

VIA SAGRA DJOĊESANA TA’ PINU

           IL-ĦADD 18 ta’ MARZU FL-4.30pm.

JUM ID-DULURI

Il-Ġimgħa 23 ta’ Marzu huwa jum għażiż. Huwa Jum id-Duluri. L-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali u tibda wara l-quddiesa tad-9am. Fil-5pm ikollna quddiesa. Fis-6pm tibda ħierġa l-purċissjoni akkumpanjata minn persunaġġi u l-Banda San Ġużepp. Nimxu wara l-istatwa ta’ Ommna Marija Addolorata fi spirtu ta’ talb u riflessjoni. Nixegħlu l-galleriji u nżejnu t-twieqi tagħna bi xbihat tad-Duluri u l-Kurċifiss. Kif il-purċissjoni tidħol fil-knisja jkollna quddiesa oħra. Il-quddiesa tal-5pm u l-purċissjoni jixxandru dirett fuq Radju Lauretana u Radju Marija.

ĦADD IL-PALM Il-Ħadd 25 ta’ Marzu

Ninġabru lkoll fid-9.30am quddiem il-Knisja l-Qadima għall-funzjoni ta’ Ħadd il-Palm. Inħeġġu lit-tfal jilbsu ta’ tfal Lhud. Ikollna l-liturġija tal-Kelma, it-tberik tal-friegħi tal-Palm u ż-Żebbuġ u nimxu lejn il-Knisja Parrokkjali fejn ikollna l-Konċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm animata bil-kant mill-Kor Lauretana. Tixxandar dirett fuq Radju Lauretana u Radju Marija.

GĦAN-NISA KOLLHA f’Lourdes Home l-Erbgħa 21 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Xerri, kafe’ u tombla.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES Bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali. Postijiet limitati. Tħallux għall-aħħar.

Miċ-Ċentru Sant’Antnin – ĦARĠA MALTA

It-Tnejn 19 ta’ Marzu. Tluq mal-vapur tat-8.15am. Inżuru r-Redentur, fabbrika taċ-ċikkulata u l-festa ta’ San Ġużepp. Booking 79202172.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:

NN-€500;NN–€5000;NN-€20;Katrina Xuereb(Awstralja)-€50.

Għal dan il-proġett kbir għandna spiża ta’ madwar €350 elf. Għalkemm il-mixja hija twila, bil-għajnuna ta’ kulħadd naslu kif wasalna fi proġetti kbar oħra. Ninvestu fi proġetti li jibqgħu kif għamlu ta’ qabilna.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 11 ta’ Marzu 2018

Ir-4 Ħadd tar-Randan

MHUX ĦAQQ IŻDA ĦELSIEN

Alla ma jaħsibhiex bħalna – b’mod speċjali fejn jidħol il-poter. Alla l-poter tiegħu  ma jużahx biex jaħkem fuqna iżda dejjem biex jiġri   warajna    ħalli    jgħannaqna   miegħu,

anki jekk aħna naħarbu minnu bil-kompromessi li nagħmlu.

Kif nistgħu nibqgħu nħobbu lil Alla jekk aħna stess forsi qatt ma rriflettejna l-kobor tal-imħabba li Alla għandu għalina?  Kif jista’ missier jibqa’ jħobb lil xi ħadd li qatel lil ibnu?

Alla jibqa’ jħobbna!!  Alla jibqa’ jiġri warajna u għalhekk bagħat lill-istess Iben tiegħu biex juri sa fejn għandha tasal l-imħabba.  Id-dawl ġie fid-dinja iżda d-dinja għażlet id-dlam u mhux id-dawl.  U din hija l-isfida kbira li jippreżenta llum Ġesù.  Huwa ġie biex jagħti d-dawl, għaliex qed nibqgħu nagħżlu d-dlam?  Minkejja li konna mejta minħabba d-dnub, Alla tana ħajja ġdida.   Hekk itenni San Pawl.  Possibbli li se nibqgħu naċċettaw id-dlamijiet ta’ ħajjitna?

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ktieb tal-Kronaki, jurina kif il-jasar tal-Lhud fi żmien Babel kien frott tal-infedeltà li l-poplu wera ma’ Alla lejn il-Patt tas-Salvazzjoni.  Iżda Alla dejjem  jiċċaqlaq minn rajh biex isalva.  Fis-Salm Responsorjali naraw li l-Lhud fl-eżilju ta’ Babel ma jistgħux jinsew il-Patt li Alla għamel magħhom f’Sijon.

Hekku l-BASTUN TAL-ĠIMGĦA:

Jeħilli lsieni mas-saqaf ta’ ħalqi, jekk ma niftakarx fik, Ġerusalemm!

Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, nisimgħu lil San Pawl jgħidilna li s-salvazzjoni għandha tiġi mis-sehem li nieħdu mill-ġrajjiet ta’ Kristu.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna lil Ġesù jkellem lil Nikodemu fejn jurih x’tip ta’ Messija kien – li jfejjaq il-ġrieħi billi jmut fuq is-salib.  Alla dejjem jibqa’ fidil lejn il-Patt tiegħu.

 • Naċċetta l-patt ta’ mħabba li jagħmel miegħi Kristu ta’ kuljum, b’mod speċjali fl-Ewkaristija!
 • Nuri mħabbti fl-għajxien tiegħi kuljum għall-Mulej!

O Alla, inti tant ħabbejtni li bgħatt lil Ibnek.

    Agħmel li nagħraf din il-grazzja kuljum.

RANDAN 2018….   ieqaf… ħares madwarek… erġa’ lura

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu…

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana tibda s-Sibt 17 ta’ Marzu. Tinkludi bosta programmi u xandiriet sbieħ marbuta mar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. L-iskeda stampata qed titqassam mal-bullettin.

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

 • Kull nhar ta’ Ġimgħa

Is-Siegħa tad-Duluri mit-3 sal-4 pm fil-Knisja l-Qadima.

 • NHAR TA’ SIBT Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għall-adorazzjoni sad-9pm.
 • NHAR TA’ ĦADD Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10am nhar ta’ Ħadd.

EŻERĊIZZI SPIRITWALI

GĦAL KULĦADD

DIN IL-ĠIMGĦA:

Mit-Tnejn 12 sal-Ġimgħa 16 ta’ Marzu

fil-Knisja Parrokkjali

fis-6.30pm.

Predikatur: P.Joe Buttigieg ofm cap.

MATUL DIN IL-ĠIMGĦA

Insostnu bit-talb tagħna lil Mons Alfred Xuereb fit-tħejjija għall-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu mill-Q.T. Papa Franġisku nhar id-19 ta’ Marzu 2018 fil-Bażilika ta’ San Pietru fil-Vatikan.

Nhar is-Sibt 7 ta’ April, Mons Alfred ser imexxi Konċelebrazzjoni fil-Knisja Parrokkjali tagħna biex ningħaqdu miegħu  fit-talb u fir-radd il-ħajr lil Alla. Dettalji aktar ‘il quddiem.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna             Atti 17, 2

GRAZZI MILL-QALB

Fr. Raymond Portelli bagħtilna din in-nota:

Nixtieq minn qiegħ qalbi nirringrazzjakom tal-ġenerożità tagħkom mall-missjoni tiegħi f’Iquitos, Peru.  Bil-ġabra sabiħa ta’ €615 inkun nista’ nkompli nżomm mifuħin erbat idjar li għandna b’servizz għall-aktar foqra.

Inżommu l-missjunarji fit-talb tagħna ta’ kuljum.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-familja Ciantar toffri €50 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierhom Gużepp Ciantar f’għeluq it-30 sena mill-mewt tiegħu fis-6 ta’ Marzu u għal ruħ ommhom Maria Ciantar f’għeluq it-3 snin mill-mewt tagħha fil-21 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

PELLEGRINAĠĠ LOURDES

Bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Titjiriet b’ħin komdu ħafna.Inkunu hemm għaċ-ċelebrazzjoni tal-aħħar dehra, il-funzjonijiet fis-santwarju u 2 eskursjonijiet sbieħ ħafna wkoll. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali.

Postijiet limitati. Tħallux għall-aħħar.

Miċ-Ċentru Sant’Antnin –

HOT DOG & WAFFLE

Fiċ-Ċentru Sant’Antnin is-Sibt 17 ta’ Marzu fis-7pm. Ikunu servuti hotdog, chips, drink u waffle.

ĦARĠA MALTA It-Tnejn 19 ta’ Marzu. Nitilqu mal-vapur tat-8.15am. Inżuru r-Redentur, fabbrika taċ-ċikkulata u l-festa ta’ San Ġużepp ir-Rabat tal-Imdina. Lura mal-vapur tad-9pm. Kbar €10. Tfal taħt l-10 snin €5. Booking 79202172.

L-Azzjoni Kattolika Djocesana

ser torganizza Via Sagra għat-tfal u l-istudenti li jattendu fl-iskejjel Primarji jew fl-iskejjel Sekondarji sa Form 2. Din il-Via Sagra animata ser issir:-

it-Tnejn 19 ta’  Marzu 2018 mid-9.00 am sal-11.00am

Post: Kunvent ta’ Santu Wistin fir-Rabat Għawdex

Attivita: Jekk it-Temp jippermetti, ikun hemm Hike qasir u zjara wkoll fil-Knisja tal-Lunzjata

GĦOTI TA’ DEMM  Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 13 ta’ Marzu –  miftuħ għall-għoti tad-demm:1-5pm.

I CHOOSE – GOZO

Date: Il-Ħamis, 15 ta’ Marzu bejn 09.00 – 19.30hrs

Venue: Il-Kumpless Sportiv, Rabat, Għawdex

Fiera li toffri viżjoni tal-opportunitajiet varji ta’ xogħol għaż-żgħażagħ tagħna.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

Inkomplu ngħinu… bl-offerta ftit minn tal-ħafna naslu żgur.

NINVESTU F’dak li jibqa’.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: €50: NN; NN.