Bullettin 25 ta’ Ġunju 2017

It-12-il Ħadd matul is-sena

Il-MESSAĠĠ TAL-PAPA FRANĠISKU

il-Ħadd li għadda f’Ta’ Pinu

Għeżież pellegrini, ilqajt bil-ferħ l-istedina li nsellem lilkom kollha miġburin hawn illum  quddiem is-Santwarju  tal-Madonna

Ta’ Pinu, fejn, fi tħaddina kbira ta’ dawn il-mużajċi, qed jistennewkom Ġesù u l-Omm tiegħu.

Ix-xbihat taz-Zuntier li llum qed tinawguraw iqegħdulna quddiem għajnejna l-ġmiel ta’ talba kontemplattiva, sempliċi, aċċessibbli għal kulħadd, kbar u żgħar: it-talba tar-Rużarju Mqaddes. Jien ukoll spiss nitlob ir-Rużarju quddiem xbieha tal-mużajk: kwadru ċkejken tal-mużajk tal-Madonna bil-Bambin, fejn donnu fiċ-ċentru jidher li hemm Marija, meta fil-verità, b’dirgħajha, hi ssir bħal sellum li minnu Ġesù jista’ jinżel fostna. Iċ-ċentru jibqa’ dejjem Ġesù, li jitbaxxa biex jista’ jimxi magħna l-bnedmin, sabiex aħna nistgħu nitilgħu l-Ġenna miegħu.

Fit-talba tar-Rużarju aħna nduru lejn il-Verġni Marija, biex tqarribna dejjem aktar lejn Binha Ġesù, biex dejjem nagħrfuh u nħobbuh iżjed. U waqt li ntennu s-Sliema, aħna nimmeditaw il-misteri, it-tappi ta’ ferħ, dawl, tbatija u glorja fil-ħajja ta’ Kristu, imma anki fil-ħajja tagħna, għax aħna qed nimxu mal-Mulej.

Fil-fatt, din it-talba sempliċi tgħinna nikkontemplaw dak kollu li Alla fi mħabbtu għamel għalina u għas-salvazzjoni tagħna; u tgħinna nifhmu li ħajjitna hi magħquda ma’ dik ta’ Kristu.

Fit-talb, aħna noffru kollox lil Alla: it-tbatijiet, il-ġrieħi, il-biżgħat, imma anki l-ferħ, id-doni, il-persuni għeżież għalina… kollox lil Alla. Fit-talb, aħna nħallu lil Alla jidħol fiż-żmien tagħna, jilqa’ u jibdel dak kollu li aħna qed ngħixu.

Inqdew spiss b’din l-għodda qawwija, li hi t-talba tar-Rużarju Mqaddes, biex iġġib il-paċi fil-qlub, fil-familji, fil-Knisja, fid-dinja.

U nitlobkom, tinsewx titolbu għalija. Il-Mulej iberikkom, u l-Omm Verġni tħariskom.

GĦOTI TA’ DEMM   

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 25 ta’ Ġunju se jkun miftuh għall-għoti tad-demm:8.00am-1.00pm.

FESTA TA’ SAN PIETRU U SAN PAWL

Il-Ħamis 29 ta’ Ġunju l-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd jiġifieri fis-6am, fit-8am, fl-10am u fil-5pm.

QALB IMQADDSA TA’ ĠESÙ … JIENA NAFDA FIK!!!

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

SIBTIJIET BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA

Mis-Sibt 24 ta’ Ġunju nibdew il-mixja tas-Sibtijiet bi tħejjija għall-festa titulari tagħna. Sejħa biex kull nhar ta’ Sibt:

 • Ngħidu r-Rużarju, waħedna jew mal-familja jew fil-knisja.
 • Ngħaddu xi ħin quddiem Ġesù Sagramentat
 • Nieħdu sehem fil-Quddiesa, fejn possibbli filgħaxija.

Ġbir bieb bieb għall-festa.

Ikollna ġabra fl-ewwel ġimgħa ta’ Lulju u l-aħħar waħda fl-ewwel ġimgħa ta’ Awwissu. Ngħinu kemm nistgħu għax l-ispejjeż dejjem jogħlew.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA …Ħabbibna  ma’ Ibnek.

NIGHT FUN GAMES

Reġa’ wasal s-sajf u ż-żgħażagħ tagħna qed jerġgħu jaħsbu biex joffru xi ħaġa sabiħa għat-tfal u l-adolexxenti tagħna. Isiru nhar ta’ Tnejn fit-8pm. Applikazzjonijiet mill-uffiċċju parrokkjali min-nhar l-Erbgħa ‘l quddiem.

CARWASH

Iż-żgħażagħ tagħna wkoll, qed jerġgħu jżommu dan l-appuntament tal-carwash għall-karità. Din ser issir nhar il-Ħamis 29 ta’ Ġunju filgħodu fuq il-misraħ tal-knisja u ħa tkun b’risq il-missjoni tal-Isqof P.George Bugeja ofm mal-Insara ta’ Tripoli u Benghazi fil-Libja.

Il-parteċipazzjoni tiegħek tkun ta’ kuraġġ u sostenn sew għaż-żgħażagħ u sew għall-Isqof Bugeja.

INTENZJONIJIET TA’ QUDDIES

Min jixtieq jrdna intenzjonijiet ta’ quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur Ottubru, Novembru u Diċembru 2017 jista’ jagħmel dan fl-uffiċċju parrokkjali: Nhar it-TLIETA 27 ta’ Ġunju u nhar il-ĠIMGA 30 ta’ Ġunju wara nofs in-nhar bejn l-4.30 u s-6.30pm.

MILL-KUMMISSJONI DJOĊESANA FAMILJA

Tliet korsijiet interessanti ħafna bejn il-Ġimgħa 30 ta’ Ġunju u l-Ġimgħa 7 ta’ Lulju. Min jixtieq jattendi għal xi wieħed jista’ japplika fl-uffiċċju parrokkjali tagħna.

Il-128 ANNIVERSARJU mill-

KONSAGRAZZJONI tal-KNISJA L-QADIMA

Il-Ġimgħa 30 ta’ Ġunju jaħbat il-128 anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja l-Qadima.

Dakinhar il-quddiesa ta’ filgħaxija ssir fil-Knisja l-Qadima u jkollna wkoll l-inċensazzjoni tas-Slaleb. Dakinhar ukoll jintwera l-kwadru tal-Madonna tar-Rużarju wara li ġie rrestawrat f’dawn l-aħħar sentejn.

Dan il-proġett qiegħed joqrob lejn it-tkomplija tiegħu. Jonqos biss il-kwadru ta’ Sant’Antnin li għadu jrid jibda l-istudju fuqu biex ikun stabbilit x’tip ta’ xogħol hemm bżonn isir fuqu.

GRAZZI mill-qalb lill-voluntiera kollha li jieħdu ħsieb u jaħdmu bla ebda ħlas u b’tant dedikazzjoni f’din il-knisja. Ommna Marija ta’ Loreto tħarishom u tieħu ħsieb il-familji kollha tagħhom.

Infakkru li l-adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima fix-xhur tas-sajf tkun mit-8.30am san-12.30pm għal dawn.

GRAZZI

 • Il-Little Sisters of the Poor jixtiequ jirringrazzjaw lill-kommunità parrokkjali kollha għall-offerti li għamilnielhom nhar is-sibt u l-Ħadd li għaddew. Inġabru €1600.91 li tinkludi wkoll l-għotja mill-karità tal-parroċċa u l-ġabra li saret mill-English Speaking Community li tiltaqa’ f’Ta’ Lourdes.
 • Il-ġabra għall-Art Imqaddsa mill-Knejjes f’Għajnsielem €1820.97.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

Ir-ruħ għażiża ta’ Pawlu Sultana li int sejjaħt għal għandek nhar il-Ħadd 18 ta’ Ġunju fil-għomor ta’ 74 sena. Agħtih O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Grech joffru €30 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Ġanni Grech f’għeluq ir-4 sena mill-mewt tiegħu fis-26 ta’ Ġunju.

Agħtih O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 18 ta’ Ġunju 2017

Il-Festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu

IL-ĠISEM TIEGĦU GĦALINA

Il-Mulej tela’ fis-sema, bagħtilna l-Ispirtu s-Santu, enfasizza l-preżenza qawwija tat-Trinità Qaddisa u llum iħallilna Ġismu u Demmu għalina biex nikbru fil-fiduċja u fl-għajxien tal-fidi tagħna.

Kemm għandna llum għaliex ngħidulu grazzi lill-Mulej!

Ħallielna ġismu u demmu.  X’seta’ jħallilna aktar sabiex ikun ċert li ma naqgħux, li se jibqa’ magħna dejjem sa l-aħħar taż-żminijiet?  Kemm tassew inkunu grati lejn il-Ħallieq meta nagħmlu ġimgħat, xhur u xi kultant snin ma nersqu biex nirċievu l-EWKARISTIJA – il-Ġisem u d-Demm ħaj ta’ Kristu għalina.

Min jaf kemm-il darba ersaqna għat-tqarbin b’indifferenza! Jew tlifna tqarbina għalxejn!!!  Ġesù ħallielna Ġismu u Demmu biex iħeġġiġna b’nar ta’ mħabba. EJJEW nersqu lejn l-artal mhux bi drawwa imma MĦEĠĠA biex nirċievu lil dak li sar KOLLOX għalina.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tad-Dewteronomju, Mosè jfakkar fl-opri kbar li wettaq magħhom Alla fid-deżert, l-ilma li ħareġ mill-blat kif ukoll il-manna li temagħhom.  Huwa għalhekk importanti li, aħna wkoll, bħall-poplu fid-deżert, nagħrfu l-kobor t’Alla għalina.  Fis-Salm 147 għandna lis-Salmista jkanta innu ta’ tifħir quddiem l-għeġubijiet li Alla għamel mal-poplu tiegħu.  Fit-Tieni Qari tal-lum San Pawl, fl-Ittra lill-Korintin, juri l-unità li toħroġ mill-Ewkaristija.  “La l-ħobża hi waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed.  “Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, Ġesù jitkellem ċar li hu l-ħobż tal-ħajja.

 1. Ġesù jrid jagħtina ġismu u demmu biex nibqgħu ħajjin.  Għaliex nibqgħu nagħżlu l-mewt?
 2. Il-Mulej idawwalna u jgħinna fil-mixi tagħna permezz ta’ l-Ewkaristija.  Kemm qed niffrekwentaw u nifhmu dak li nirċievu?
 3. Kemm qed nafdaw l-imrar ta’ qalbna ma’ Ġesù fl-Ewkaristija?
 4. Jekk trid bidla sħiħa u għajnuna kbira fil-ħajja tiegħek trid tersaq aktar u tifhem l-Ewkaristija.

Mulej Tiegħi u Alla Tiegħi!

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 17 ta’ Ġunju fil-Knisja Parrokkjali tal-Munxar fis-7.15pm. Trasport mill-Pjazza tagħna fis-6.45pm.

QALB IMQADDSA TA’ ĠESÙ … JIENA NAFDA FIK!!!

FESTA ta’ CORPUS DOMINI

Il-Ħadd 18 ta’ Ġunju hija s-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu. Ikollna l-Adorazzjoni Ewkaristika fil-knisja parrokkjali wara l-quddiesa tal-10am. Fil-5pm quddiesa u wara purċissjoni mill-Knisja Parrokkjali għall-Knisja ta’ Sant’Antnin. Ngħaddu mit-toroq: Fawwara, Pjazza tad-Dehra u Ħamri. Nakkumpanjaw lil Ġesù Ewkaristija fit-toroq tagħna. Il-fratelli u t-tfal li rċevew l-Ewwel Tqarbina huma mħeġġa jipparteċipaw. Inżejnu l-galleriji u t-twieqi tagħna minn fejn tgħaddi l-purċissjoni. Intellgħu l-bnadar.

N.B. Min għandu ward (bħal sardinell u bouganville) u weraq li jista’ jintuża waqt il-purċissjoni, ġibuh il-knisja s-Sibt filgħaxija jew il-Ħadd filgħodu.Grazzi.

JUM EWKARISTIKU FL-ISKOLA PRIMARJA TAGĦNA

Nhar it-Tlieta li ġejja 20 ta’ Ġunju. Quddiesa, adorazzjoni fis-sala tal-iskola u purċissjoni fl-iskola.

Ġenituri segwu l-programm li tgħaddilkom l-iskola.

LITTLE SISTERS OF THE POOR

Dan il-weekend hawn fostna sorijiet mil-Little Sisters of the Poor li ser ikunu jilqgħu l-offerti tagħna wara l-quddies tas-Sibt filgħaxija u tal-Ħadd. Inkunu ġenerużi.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA:

nhar l-Erbgħa 21 ta’ Ġunju mid-9am sa 12pm f’ Lourdes Home. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Alfred Sciberras ofm, kafe’ u tombla.

ADORAZZJONI FIL-KNISJA L-QADIMA

Il-ħin tal-adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima qed ikun mit-8.30am san-12.30pm għal dawn ix-xhur tas-sajf. Fost il-ħafna affarijiet li nsibu ħin għalihom, ejjew ninkludu wkoll ftit ħin quddiem il-preżenza ta’ Ġesù. Kemm tkun xi ħaġa sabiħa kieku l-ġenituri jgħaddu jagħmlu viżta ċkejkna flimkien ma’ wliedhom.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

Ġbir bieb bieb għall-festa.

Ikollna ġabra fl-ewwel ġimgħa ta’ Lulju u l-aħħar waħda fl-ewwel ġimgħa ta’ Awwissu. Ngħinu kemm nistgħu għax l-ispejjeż dejjem jogħlew.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA …Ħabbibna  ma’ Ibnek.

22 ta’ ĠUNJU  –  IS-SEJĦA TA’ PINU

Il-Ħamis 22 ta’ Ġunju nfakkru s-sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima. Matul il-ġurnata nżuru s-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu u nwieġbu għas-sejħa li tagħmlilna Marija.

OKKAŻJONI SPEĊJALI: TBERIK TAL-MUŻAJĊI QUDDIEM IS-SANTWARJU TA’ PINU. Okkażjoni mhux ta’ min jitlifha. Tibda fis-7.30pm il-Ħadd 18 ta’ Ġunju. Tingħata kuruna b’tifkira tal-okkażjoni lil kull familja li tattendi. Is-Sibt 17 ta’Ġunju: Kunċert mill-isbaħ għall-familja kollha fit-8pm fuq iz-zuntier Ta’ Pinu.

FESTA TAL-QALB IMQADDSA TA’ ĠESÙ

Niċċelebrawha nhar il-Ġimgħa li ġejja. Ikollna l-adorazzjoni solenni fil-Knisja Parrokkjali minn wara l-quddiesa tad-9am sa filgħaxija.

Filgħaxija mbagħad ikollna l-quddiesa solenni tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù li fiha nagħlqu wkoll is-sena tal-Katekiżmu. It-tfal kollha flimkien mal-familji tagħhom u l-katekisti huma mistiedna jattendu.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 20 ta’ Ġunju ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

MILL-KUMMISSJONI DJOĊESANA FAMILJA

Infakkru li bejn il-Ġimgħa 30 ta’ Ġunju u l-Ġimgħa 7 ta’ Lulju l-Kummissjoni Familja ser torganizza tliet korsijiet interessanti ħafna. Kull min jixtieq jattendi għal xi wieħed minn dawn it-tliet korsijiet jista’ japplika fl-uffiċċju parrokkjali tagħna. Mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet waslitilkom formla apposta.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

Mariella Cauchi toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Maria Stella Xuereb f’għeluq id-19-il sena mill-mewt tagħha fis-17 ta’ Ġunju. Agħtiha O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 11 ta’ Ġunju 2017

Il-Ħadd fuq Għid il-Ħamsin

IT-TRINITÀ QADDISA

Fit-tlugħ tiegħu fis-sema l-Mulej wegħidna li mhux se jħallina orfni.  U fil-fatt, fil-festa tal-lum naraw kemm tassew il-Mulej ma ħalliniex waħedna.

Il-preżenza ħajja u attiva tat-Tliet Persuni tat-Trinità Mqaddsa turina lilna lkoll li l-Mulej irid iħares kull waqt tal-ħajja tagħna għaliex iridilna l-ġid.  Huwa għal dan il-għan li l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu jaħdmu fina.  Għalhekk aħna mmarkati bis-sinjal tat-Trinità Qaddisa.  Għalhekk meta nroddu s-Salib inkunu qed nitolbu l-intervent kontinwu tat-Trinità Qaddisa fuq l-għemejjel tagħna.  Alla hekk ħabbna li bagħat lil Ibnu.  Dan l-Iben wettaq il-missjoni tiegħu u wiegħed Difensur fl-Ispirtu s-Santu.  Hija din il-qawwa tat-Trinità Qaddisa fl-istorja ta’ l-umanità u fl-istorja personali ta’ kuljum tagħna lkoll li tqawwilna l-fidi tagħna u tneħħi minna kull sens ta’ biża’.

Il-poplu Lhudi fid-deżert kien beda jadura l-għoġol tad-deheb – xeba’ minn Alla -abbuża minn Alla.  Mosè jitla’ fuq il-muntanja biex jikseb u jwettaq mill-ġdid il-Patt bejn Alla u l-poplu Lhudi.  Jingħata l-Kmandamenti. Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, Ġesù jtennilna li

Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja biex bih hija ssalva.

 1. Kemm tassew qed naduraw ALLA WIEĦED fil-ħajja tagħna?  Jew aħna wkoll għandna l-għoġol tad-deheb li qegħdin naduraw?
 2. Kemm tassew inħossu l-preżenza ħajja tat-TRINITÀ QADDISA FINA LKOLL, il-preżenza tal-MISSIER, L-IBEN u l-ISPIRT S-SANTU?
 3. Kemm qed inkunu ulied denji tal-Missier li nroddu ħajr bis-serjetà għall-ħidma u l-għajnuna kontinwa li jagħtuna permezz tal-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu?
 4. Huwa tajjeb li naraw it-tip ta’ għażliet li qed nagħmlu kuljum fil-ħajja tagħna.  Kemm minn dawn huma mdawlin mill-għerf li tana Alla?

Glorja lill-Missier,

lill-Iben u

lill-Ispirtu s-Santu.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 17 ta’ Ġunju fil-Knisja Parrokkjali tal-Munxar fis-7.15pml. Trasport bħas-soltu mill-Pjazza tagħna fis-6.45pm.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA…Ħabbibna  ma’ Ibnek.

Motto Parrokkjali 2016-17

SANT’ANTNIN  FESTA LITURĠIKA

It-Tnejn 12 ta’ Ġunju 2017

7.00pm   Quddiesa Solenni konċelebrata minn P. Alfred Sciberras OFM, fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Jagħmel diskors tal-okkażjoni P. Richard S. Grech OFM, Ministru Provinċjal. Preżenti wkoll Mons. George Bugeja OFM, Isqof ta’ Tripli. Jieħu sehem il-Kor u l-Orkestra Għajnsielem Ensemble taħt id-direzzjoni tas-Surmast Frankie Debono. Wara naqsmu l-ferħ flimkien ma’ P. Alfred b’riċeviment fuq iz-zuntier. Kulħadd huwa mistieden.

8.45pm  Ħruq ta’ nar.

It-Tlieta 13 ta’ Ġunju 2017

9.00am  Pellegrinaġġ u quddiesa-Parroċċa tal-Katidral.

9.30am  Quddiesa għat-tfal tal-iskola primarja tagħna.

11.00am Quddiesa u pellegrinaġġ mill-membri tal-Azzjoni Kattolika tal-Mosta.

6.30pm  Rużarju u Kurunella lil Sant’Antnin.

7.00pm  Quddiesa Solenni konċelebrata minn Mons. Tarcisio Camilleri, Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi ta’ Għawdex. Mistiedna speċjali s-saċerdoti li jġibu l-isem tal-Qaddis. Wara l-quddiesa jsir it-tberik u tqassim tal-ħobż ta’ Sant’Antnin. Ikanta l-Kor tad-Djoċesi ta’ Għawdex. Wara riċeviment u fuq iz-zuntier. Kulħadd huwa mistieden.

8.30pm  Spettaklu tan-nar.

EWRO COLLECTION

Il-ġbir waqt il-quddies kollu ta’ dan il-weekend ikun b’risq il-festa titulari 2017. Ngħinu kemm nistgħu għax l-ispejjeż dejjem jiżdiedu. Aħna fiduċjużi mill-għajnuna tagħkom. Grazzi ta’ kull offerta.

GĦOTI TA’ DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 11 ta’ Ġunju ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm mit-8am sal-5pm.

GRAZZI MILL-QALBIT-TIENI ĠABRA FESTA €2632.

ĠABRA SPEĊJALI GĦALL-KNISJA(għall-kalamita)-€653

FESTA ta’ Korpus – Il-ĦADD li ġej 18 ta’ Ġunju. Quddiesa 5pm u  purċissjoni mill-Knisja Parrokkjali għall-Knisja ta’ Sant’Antnin

LITTLE SISTERS OF THE POOR

Il-weekend li ġej – 17 u 18 ta’ Ġunju, ser ikollna fostna sorijiet mil-Little Sisters of the Poor li ser ikunu jilqgħu l-offerti tagħna wara l-quddies tas-Sibt filgħaxija u tal-Ħadd. Ngħinuhom mill-qalb.

MILL-KUMMISSJONI DJOĊESANA FAMILJA

Bejn il-Ġimgħa 30 ta’ Ġunju u l-Gimgħa 7 ta’ Lulju l-Kummissjoni Familja ser torganizza tlett korsijiet: 1) Kif nikbru fir-relazzjoni bħala koppja, u kif inġibu ruħna ma’ wliedna. 2) Xi jfisser żwieġ sagrament, x’tgħid il-liġi dwar iz-żwieġ? 3) Kif inkun naf aktar lili nnifsi? Kull min jixtieq jattendi għal xi wieħed minn dawn it-tlett korsijiet jista’ japplika fl-uffiċċju parrokkjali tagħna.

MIS-SEMINARJU MAĠĠURI TAGĦNA

Fi ftit jiem oħra s-seminaristi ser jitilqu lejn il-Gwatemala biex jagħmlu esperjenza missjunarja fil-parroċċa ta’ Dun Anton Grech. F’rabta ma’ dan, is-Seminarju se jorganizza BBQ Buffet f’Ta’ Mena Estate il-Ġimgħa 16 ta’ Ġunju 2017 fit-8.00pm. Biljetti (€20-kbar u €10-tfal) jinkisbu mis-Seminarju. Tistgħu ċċemplu 21556479 jew 99847100. Il-prezz jinkludi antipasto, għaġin, BBQ buffet, ġelat u drink.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Tonina Azzopardi toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Michelle Monte li mietet l-Awstralja fil-31 ta’ Mejju 2017 fl-età ta’ 38 sena.
 • N. toffri €30 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju tal-Erwieħ kollha tal-purgatorju.
 • Laura Vella Gatt toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju taz-zija tagħħa Loreta Zerafa f’għeluq l-20 sena mill-mewt tagħha fil-5 ta’ Ġunju u għal Marija Zerafa f’għeluq is-7 snin u Berardette Axiaq f’għeluq id-9 snin mill-mewt tagħha fid-9 ta’ Ġunju.

Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

QALB IMQADDSA TA’ ĠESÙ … JIENA NAFDA FIK!!!

 

Bullettin 4 ta’ Ġunju 2017

Għid il-Ħamsin

NEĦĦU L-BIŻA’

Kemm-il darba fil-ħajja tagħna ngħaddu minn perjodu ta’ dwejjaq, qtigħ il-qalb, naħsbu li qegħdin waħedna, maqtugħin għal rasna, ma nafux x’se nagħmlu bl-għażliet tal-ħajja ta’ kuljum.

Aktar ma nimxu fil-progress aktar il-bniedem jidher li qed jinfixel u jitfixkel.  Huwa għalhekk li l-ġest tal-lum tal-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli, fuq il-Knisja u fuqna lkoll, għandu sinifikat ferm speċjali, sinifikat li bil-fatti Kristu ħallielna difensur li lest li jdawwalna kull ħin.  U propju fil-mixja li l-bniedem tal-lum qiegħed jagħmel fil-kultura tal-mewt u tad-dlamijiet, id-DIFENSUR, L-ISPIRTU TAL-MULEJ huwa dak li għandu jdawwal l-imħuħ u l-qlub tagħna lkoll fl-għażliet żgħar u kbar li nwettqu kuljum, għażliet li jridu jkunu mdawlin mill-Ispirtu tal-Mulej biex nifhmu l-kelma u r-rieda tiegħu.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli, għandna l-ewwel ir-rakkont tal-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u wara naraw nies minn diversi nazzjonijiet jifhmu l-preokkupazzjoni tal-kelma magħmula mill-Appostli.  Fis-Salm Responsorjali tal-lum, Salm 103, għandna innu li juri kif, permezz tal-Ispirtu s-Santu, Alla beda jġedded kollox.  Fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin għandna r-rakkont ta’ San Pawl li juri kif il-ħidma tal-Ispirtu s-Santu tgħaqqad il-Knisja u l-ħidma tal-membri kollha tal-Knisja.  Fil-Vanġelu tal-lum minn San Ġwann għandna lil Ġesù li jagħti huwa nnifsu l-Ispirtu fuq l-Appostli.

Mhux talli Ġesù ma fdaniex waħedna, talli ħallielna Difensur kontinwu magħna.  Possibbli għadna ma ndunajniex?

Kemm-il darba ħassejna lill-Ispirtu tal-Mulej qed idawwal id-deċiżjonijiet tagħna?

Il-Mulej jonfoħ kontinwament l-Ispirtu tiegħu fuqna.  Kemm qed nużaw dan l-Ispirtu biex indandnuh?

Aħna ħafna membri iżda ġisem WIEĦED.  Kemm tassew qed nagħtu xhieda ta’ dan bħala Nsara anki fl-istess Knisja Maltija?

L-Ispirtu jneħħi l-biża’ mill-Appostli.  Kapaċi aħna wkoll noħorġu bla biża’ nxandru l-Mulej fil-postijiet tax-xogħol, fid-djar u fis-soċjetà tagħna?

Ejja, Spirtu s-Santu, neħħi minna l-biża’

ħalli nxandru bla waqfien

il-qawwa ta’ Alla f’ħajjitna u fis-soċjetà tagħna.

FUNZJONI TAL-GRIŻMA TAL-ISQOF

Is-Sibt 10 ta’ Ġunju fil-Parroċċa tagħna l-Isqof Mario Grech ser jamministra s-sagrament tal-Konfermazzjoni lil 22 adoloxxent. Il-funzjoni tibda fis-6pm. Ninġabru lkoll fil-knisja ħalli bħala komunita’ parrokkjali nakkumpanjaw lil dawn l-istudenti f’dan il-mument tant speċjali ta’ inżul l-Ispirtu Qaddis fuqhom.

Agius Albert Lauren, Attard Scott, Bogdanovic Sanja

Carabott Julian, Camilleri Izmael, Caruana Jamie,

Caruana Karl, Cauchi Carmy, Debono Joy,

Dingli Martina, Fenech Miguel, Grech Isaac,   

Portelli Shaun, Portelli Johann, Saliba                Maxine,

Sammut Maria, Spiteri Amy, Sultana Chantel,

Vella Antni, Vella Luke, Xerri  Jordan, Xuereb Amy.

NIFIRĦU MAGĦHOM U NITOLBU GĦALIHOM

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

Is-Sibt 3 ta’ Ġunju fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u quddiesa. L-Adorazzjoni mbagħad tkompli sad-9pm.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 6 ta’ Ġunju ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1pm sal-5pm.

FESTIN TAL-EWWEL TQARBINA

Kif ilna nagħmlu għal dawn l-aħħar snin, din is-sena wkoll ser nagħmlu festin sabiħ għat-tfal kollha li rċevew l-Ewwel Tqarbina flimkien mal-familji tagħhom. Dan ser ikun nhar it-Tlieta li ġejja 6 ta’Ġunju fit-3.30pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.

NOVENA LILL-ISPIRTU S-SANTU

Bi tħejjija għall-Festa ta’ Pentekoste li tagħlaq iż-żmien tal-Għid, nitolbu kuljum lill-Mulej Alla, ikompli jixħet fuqna l-qawwa tal-Ispirtu qaddis tiegħu. Infaħħruh għas-seba’ d-doni tiegħu.

GĦERF – FEHMA – KUNSILL – QAWWA – XJENZA – PJETÀ – BIŻA’ TA’ ALLA

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…Ħabbibna  ma’ Ibnek.

Motto Parrokkjali 2016-17

Erġajna bdejna xahar ġdid, ix-xahar ta’ Ġunju.

Dan ix-xahar iġibilna miegħu żewġ festi lil Ġesù – il-Festa tal-Korpus: Il-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu u l-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Nagħmlu wkoll il-festa lill-Qalb Imqaddsa ta’ Marija. Ejjew nitolbu ħafna lil Marija tressaqna u tħabbibna ma’ Binha u tgħinna fost il-kumbattimenti li nħabbtu wiċċna magħhom fil-ħajja tagħna.

Ngħaddu aktar ħin quddiem Ġesù Ewkaristija.

QALB IMQADDSA TA’ ĠESÙ…

 JIENA NAFDA FIK!!!

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB  Min għadu jrid jagħti l-offerta tiegħu għall-festa tistgħu titfgħuha fil-ferta tal-knisja jew fil-kaxxa tal-ittri tad-Dar Parrokkjali jew wassluhom lil xi saċerdot.

PIZZA NIGHT U TOMBLA

B’risq il-festa ta’ Sant’Antnin il-Gimgħa 9 ta’ Ġunju fis-7.30pm fiċ-Ċentru ta’ Sant’ Antnin. Prezz 10 Ewro. Booking mis-sagristija tal-Knisja ta’ Sant’ Antnin jew Ideal Store.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Rita Xuereb toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Loreto Xuereb f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fit-3 ta’ Ġunju.
 • Il-Familja Vella toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierhom Toni Vella f’għeluq it-32 sena mill-mewt tiegħu fis-6 ta’ Ġunju.

Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 28 ta’ Mejju 2017

Is-7 Ħadd tal-Għid

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

JIENA MAGĦKOM DEJJEM, SAL-AĦĦAR TAŻ-ŻMIEN.

Il-Mulej tela’ fis-sema.  Ħalliena waħedna?  Le, iżda qed jafda aktar fina dak li Huwa ġie biex jgħallem fuq din l-art.

Ħalla f’idejna mhux biss biex naċċettaw jew le l-fidi tagħna iżda wkoll biex inwasslu din l-aħbar tajba. Il-Mulej jwiegħed li huwa magħna dejjem sa l-aħħar taż-żminijiet.  Għaliex allura nibżgħu?  Għaliex jonqsilna l-kuraġġ?  Għaliex naħsbu li ninsabu waħedna; xi kultant ngħidu li anki Alla nsiena?  Hija l-opra ta’ satana  li jipprova joħloq fil-bniedem sfiduċja fih innifsu u fil-qawwa li jagħtina l-Mulej fis-Sagramenti.

Huwa Ħadd fejn irridu nirriflettu kemm aħna kuraġġużi fix-xandir tal-fidi tagħna.  Kemm tassew aħna lesti nimpenjaw ruħna fis-soċjetaÏ biex inxandru din l-aħbar it-tajba kullimkien?  Nibdew mill-ambjent tal-familja tagħna, tax-xogħol, studju, divertiment; kull ħin hu mument tajjeb biex inxandru l-fidi tagħna.

L-Ewwel qari tal-lum, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli, jirrakkonta t-tlugħ tal-Mulej fis-sema u juri r-responsabbiltaÏ tad-dixxipli li jridu jagħtu xhieda tiegħu sa truf l-art.  Fl-Ittra lill-Efesin San Pawl juri lill-Insara  b’liema ġieħ ġie gglorifikat Sidna Ġesù Kristu permezz tal-Missier.  Naraw kemm tassew is-salvazzjoni tad-dinja hija opra kontinwa tat-TrinitaÏ.  Fil-Vanġelu tat-tlugħ ta’ Ġesù fis-sema Ġesù jibgħat lid-dixxipli biex imorru jħabbru u jgħallmu.

Aħna l-Insara ma nistgħux nibqgħu reqdin.  M’aħniex waħedna.  Ġesù bagħatna nxandru.

Ma nistgħux inxandru jekk qabel ma nkunux nies li kontinwament  nitgħallmu u nikbru fil-Kelma ta’ Alla.

Qatt ma għandna nibżgħu li aħna waħedna.  Il-Mulej magħna sal-aħħar taż-żminijiet. Kuraġġ!  Hemm bżonn li nxammru l-kmiem u nidħlu naħdmu fl-għalqa tal-Mulej.

Għinni, Mulej,

biex inxandar il-Bxara t-Tajba mal-Ġnus.

Għinni biex ma nibżax u ma naqtax qalbi.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI Is-Sibt 27 ta’ Mejju fil-katidral fis-7.15pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.45pm.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…Għallimna l-imħabba lejn għajrna.

Motto Parrokkjali 2016-17

FUNZJONI TAL-EWWEL TQARBINA

Niltaqgħu lkoll bħala komunita’ parrokkjali fil-quddiesa tal-5pm biex nifirħu mat-tfal li ser jirċievu lil Ġesu’ Ewkaristija għall-ewwel darba. Nitolbu ħafna għalihom u għall-familji tagħhom.

Amy Jo Attard, Keith Attard, Spencer Attard,

Asia Azzopardi, Carlson Azzopardi, Kayleigh Cassar,

Luca Cauchi, Janica Cordina, Clive Farrugia, Tyler Grima,

Yousef Khalil, Carl Le Prevost, Destiny Liaho,

Malcolm Joe Mercieca, Kyra Mifsud, Lorton Mifsud, William Mizzi, Kylie Marie Pace, Damian Portelli,

Keran Saliba, Nathan Sanchez, Lucas Tabone,

Ashley Marie Vella, Carlton Vella, Claire Vella,

Miguel Vella, Marilyn Xuereb, Jacob Zerafa.

GĦOTI TA’ DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 28 ta’ Mejju ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

INFAKKRU LILL-VENERABBLI EDEL QUINN

Nhar it-Tlieta li ġejja, 30 ta’ Mejju, fil-knisja l-Qadima.  5.30pm Rużarju. 6.00pm Quddiesa. Mistieden kulħadd b’mod speċjali l-Leġjunarji u l-membri Awżiljarji.

L-EWWEL ĠIMGĦA U SIBT TAX-XAHAR

Il-Ġimgħa 2 ta’ Ġunju l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali wara l-quddiesa tad-9am. Is-Sibt 3 ta’ Ġunju fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u quddiesa. L-Adorazzjoni mbagħad tkompli sad-9pm.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB  Mal-bullettin tal-ġimgħa l-oħra waslilkom l-envelop għall-ġabra tal-festa. Il-voluntiera tal-parroċċa bħalissa qed jiġbruhom. Kull għotja hija apprezzata ħafna.Grazzi mill-qalb.

NOVENA LILL-ISPIRTU S-SANTU

Bi tħejjija għall-Festa ta’ Pentekoste li tagħlaq iż-żmien tal-Għid, nitolbu kuljum lill-Mulej Alla, ikompli jixħet fuqna l-qawwa tal-Ispirtu qaddis tiegħu. Infaħħruh għas-seba’ d-doni tiegħu.

GRAZZI   Għas-sagristiji: NN €100, u NN €100.

CONTAINER 4GUATEMALA.Is-Sibt u l-Ħadd 27 u 28 ta’ Mejju. ARAW IL-POSTERS FIL-KNISJA

ARĊISQOF ĠDID F’LORETO

Il-Papa Franġisku nnomina lil Mons. Fabio Dal Cin Arċisqof Prelat ġdid ta’ Loreto u Delegat Pontifiċju għas-Santwarju ta’ Loreto. Mons Dal Cin huwa wkoll Delegat Pontifiċju għall-Bażilika ta’ Sant’Antnin ġewwa Padova. Twieled f’Vittorio Veneto u għandu 52 sena. Minn hawn nifirħulu u nitolbu għalih.

L-AĦĦAR ĦADD TAX-XAHAR…

ġabra speċjali għall-Knisja.

Kif qed nagħmlu f’kull l-aħħar weekend tax-xahar, fil-quddies kollu ta’ dan is-Sibt u l-Ħadd li ġejjin, il-ġbir kollu jkun għall-knisja tagħna. Bħalissa, minbarra l-ispejjeż tal-proġetti li għandna għaddejjin, qed naħsbu biex nirranġaw is-sistema tal-kalamita tal-knisja biex tkun tiflaħ sew għas-sajjetti u nevitaw tant ħsara. Għandna quddiemna spiża ta’ madwar €10,000. Inkunu ġenerużi bħal dejjem. Grazzi mill-qalb.

INFAKKRU LIL SAN ĠORĠ PRECA

Il-JP2 Foundation għoġobha tagħżel il-knisja tagħna biex tfakkar l-10 anniversarju mill-Kanonizzazzjoni ta’ San Ġorġ Preca li seħħet fit-3 ta’ Ġunju 2007 bis-sehem tal-Kor PHOENIX SINGERS minn Birmingham l-Ingilterra nhar il-Ġimgħa li ġejja 2 ta’ Ġunju. Il-kor ser ikanta waqt il-quddiesa ta’ filgħaxija u wara jagħtina wkoll xi bċejjeċ sbieħ għall-okkażjoni. Aktar informazzjoni dwar dan il-kor tinsab fuq www.phoenixsingersbham.org.uk

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Loreta Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Alfred Azzopardi f’għeluq is-seba’ snin mill-mewt tiegħu fis-26 ta’ Mejju.
 • Marlene Muscat, ħutha u bintha Charlene joffru €20 b’suffraġju tal-għażiża ommhom Carmela Galea f’għeluq it-tieni sena mill-mewt tagħha fil-25 ta’ Mejju.

Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 21 ta’ Mejju 2017

Is-6 Ħadd tal-Għid

JEKK TĦOBBUNI….

Il-Kliem tal-Mulej huwa ċar.  Kemm hawn minna li aħna konvinti li aħna ta’ Kristu, li ngħidu li lesti nagħmlu kollox għalih?  Il-Mulej jitkellem ċar meta joffri proposta tiegħu għal dawk li jgħidu li jħobbuh. 

Min iħobbni jħares il-KMANDAMENTI TIEGĦI.  Ma nistax ngħid li jiena ta’ Kristu, li jiena nħobb lil Kristu imma… nagħmel li rrid.

“U jiena nitlob lill-Missier.”  M’aħniex weħidna.  Il-Mulej huwa magħna u qiegħed jitlob lill-Missier għalina. Nafdaw fih, nirreċiprokaw il-fiduċja li tana.

Kontinwament f’dawn il-Vanġeli tal-Ħdud ta’ l-Għid, il-Mulej jimliena bil-kuraġġ u jtenni li qatt m’hu se jħallina ltiema jew waħedna.Hu jiftħilna l-qalb imbeżżgħa tagħna biex bil-kuraġġ inħabbru l-qawmien tiegħu b’ħajjitna.

Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna r-rakkont li fih Ġesù jkompli jsaħħaħ id-dixxipli tiegħu u jtennilhom li, min iħobbu, għandu juri tassew li huwa miegħu bil-fatti.

 1. Insiru nafu aħjar it-tagħlim tal-fidi tagħna u nkunu tassew familjari mal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika..
 2. Irridu ngħixu b’konvinzjoni l-fidi tagħna.  M’għandniex nibilgħu dak li nisimgħu jew naqraw.  Għandna nirrifjutawh jekk ma jaqbilx mat-tagħlim tagħna.
 3. Hemm bżonn li l-Insara b’kuraġġ joħorġu aktar fil-beraħ fis-soċjeta tagħna u ma nibżgħux minn l-ebda persekuzzjoni.

L-ORDINAZZJONI SAĊERDOTALI

… DJAKNU U ŻEWĠ SAĊERDOTI ĠODDA

Nhar il-Ġimgħa li ġejja, 26 ta’ Mejju, huwa jum speċjali għad-Djoċesi tagħna u għall-Knisja kollha kemm hi: Ser jiġu ordnati żewġ saċerdoti ġodda – Rev. Carl Scerri mill-parroċċa tal-Katidral u Rev. Michael Grima minn San Lawrenz. Fil-15 ta’ Ġunju, imbagħad, Joseph Hili mix-Xagħra ser jiġi ordnat djaknu. Nifirħu magħhom u nitolbu ħafna għalihom matul din il-ġimgħa.

VELJA TA’ TALB BI TĦEJJIJA għall-ordinazzjoni

Il-Ħamis 25 ta’ Mejju fit-8pm fis-Seminarju.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 27 ta’ Mejju fil-katidral fis-7.15pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.45pm.

FESTA TA’ SANTA RITA

Is-Sibt 20 ta’ Mejju

Fis-5.45pm rużarju u quddiesa solenni minn Mons Tarcisio Camilleri Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi. Wara l-quddiesa, Barka Sagramentali u Innu Popolari lil Santa Rita.

It-Tnejn 22 ta’ Mejju – Festa Liturġika

7.00am Quddiesa Solenni bit-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum. Jiċċelebra l-Isqof t’Għawdex Mons Mario Grech.

11.00am Quddiesa li fiha jitbierku t-tfal mill-Kan. Fr Joe Cardona.

5.45pm Rużarju u Quddiesa Solenni minn Fr. Michael Attard OFM Conv Kappillan ta’ San Pawl il-Baħar. Wara l-quddiesa, Barka Sagramentali u Innu Popolari lil Santa Rita.

RADJU LAURETANA

Minħabba li l-festa ta’ Sant’ Antnin ġiet posposta, l-iskeda li Radju Lauretana kien jipprepara għal din il-festa mhix ser tixxandar. L-iskeda li jmiss tibda s-Sibt 5 ta’ Awwissu, il-ġurnata li fiha nfakkru l-għaxar snin mit-twaqqif tar-radju tagħna.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 23 ta’ Mejju ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB

Ma’ dan il-bullettin qed inwasslulkom l-envelop għall-ġabra li ssoltu ssir bħalissa għall-festa titulari tagħna. Matul din il-ġimgħa jiġu l-voluntiera tal-parroċċa biex jiġbruhom. L-għotja ta’ kull familja hija apprezzata ħafna biex inkunu nistgħu nkopru l-ispejjeż tal-festa li din is-sena żdiedu f’kull aspett tagħha.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…Għallimna l-imħabba lejn għajrna.

Motto Parrokkjali 2016-17

RUŻARJU FIT-TOROQ

Matul dan ix-xahar ta’ Mejju jkollna r-rużarju mil-leġjunarji ta’ Marija f’dawn it-toroq dejjem fil-5pm:

Żona Patrijiet – Nhar ta’ Tlieta; Pjazza Tolfa – Nhar ta’ Ġimgħa; Triq il-Qigħan – Nhar ta’ Ħamis.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha ġewwa Lourdes Home l-Erbgħa 24 ta’ Mejju:9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Xerri, kafe’ u tombla.

LAQGĦA GĦALL-ADOLEXXENTI TAL-GRIŻMA

Nhar l-Erbgħa li ġejja, 24 ta’ Mejju, fiċ-ċentru parrokkjali fil-5.30pm. Dakinhar isir ukoll it-tqassim tat-togi li jintużaw għall-okkażjoni.

JUM DINJI TA’ TALB MIN-NISA KATTOLĊI

Il-Fergħa Nisa tal-Azzjoni Kattolika tistieden lin-nisa kollha għaċ-ċelebrazzjoni ta’ dan il-jum nhar it-Tlieta 23 ta’ Mejju (9am-10.45) fis-Sala tal-Azzjoni Kattolika, Victoria. Ikun hemm quddiesa mill-Assistent Ekklezsjastiku Kan Noel Saliba u diskussjoni. Trasport mill-Pjazza fit-8.30am. Kulħadd mistieden.

FUNZJONI TAL-EWWEL TQARBINA

Din tkun il-Ħadd 28 ta’ Mejju fil-quddiesa tal-5pm. Nieħdu sehem ilkoll f’din iċ-ċelebrazzjoni bħala komunita’ parrokkjali. Niltaqgu mill-ewwel fil-knisja parrokkjali. Nitolbu għal dawn it-tfal ħalli Ġesu’ Ewkaristija jkun il-ferħ u l-hena ta’ ħajjithom.

LAQGĦA GĦALL-FAMILJI

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: X’nagħmel meta nkun irrabjat?  Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Mejju bejn is-6.30pm u t-8.00pm u ser titmexxa minn Fr.John Vella (counsellor u psychotherapist).  Kulhadd mistieden.

TOMBLA b’risq il-Festa ta’ Sant’ Antnin

Il-Ġimgħa 26 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sant’Antnin.

 

Bullettin 14 ta’ Mejju 2017

Il-5 Ħadd tal-Għid

TITĦAWDUX!

Qatt ħsibt li tista’ titħawwad minħabba f’Ġesù ?  Meta tara diversi għemejjel min-nies li suppost jispiraw fik il-fiduċja u tara l-kuntrarju, bla ma trid titħawwad anki mill-aspett spiritwali.

Ġesù, fil-Vanġelu tal-lum, irid iwasslilna messaġġ qawwi ta’ kuraġġ u tama, iżda wkoll ta’ mpenn.  Hemm bżonn li nżommu sħiħ u nemmnu fih.  Is-silta li nsibu fil-Vanġelu tal-lum tasal wara t-tradiment ta’ Ġuda, iċ-ċaħda ta’ Pietru u Ġesù  li wasal biex jitlaq.  Ġesù  jqawwi l-qlub meta juri d-destinazzjoni tal-bniedem ’il fejn hi, fejn hija d-dar tagħna…fis-sema.  Il-Mulej Ġesù jtenni li sejjer iħejjielna l-post għand il-Missier.  M’hijiex biss wegħda, iżda fuq kollox stedina.  Huwa minn hawn li trid issir fina l-bidla biex inkunu denji li nirrispondu għal din il-wegħda.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Atti tal-Appostli, insibu l-importanza li l-ewwel insara kienu jagħtu mhux biss lill-kelma u t-talb iżda wkoll lill-problemi soċjali.  Huwa muri biċ-ċar li l-Knisja, mill-ewwel żminijiet tagħha, dejjem ħasbet fil-batut, fil-fqir u fl-emarġinat.  Is-Salm Responsorjali li ntennu huwa għanja ta’ tifħir lill-Mulej għaliex fil-Kelma tiegħu, li toħloq kollox, jagħtina mħabbtu.  It-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru, juri li l-Knisja hija magħmula mhux minn ĠEBEL MEJJET iżda minn ĠEBEL ĦAJ li huwa komunità li tfittex il-ħin kollu li tagħti xhieda tal-qawmien ta’ Kristu fis-soċjeta’ tagħha. Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, insibu lil Ġesù jqawwi l-qlub tal-Appostli li kienu mħawda u jfisser għaliex sejjer għand il-Missier.  Il-Mulej iħeġġeġ lill-Appostli biex jemmnu fih.

Il-Mulej ma jridx li nitħawdu.  Hemm bżonn li nemmnu aktar fit-tagħlim tiegħu.  Hija stedina biex inkunu nies ta’ talb u fl-istess ħin li jkollna fiduċja sħiħa fi Kristu, minkejja t-tfixkil tal-ħajja ta’ kuljum.

San Pietru jistedinna llum nifhmu li aħna l-Knisja.  Il-Knisja li hija komunità, li hija ġebel ħaj, u jekk ħaj allura jagħti l-ħajja.

Ma tistax tkun veru nisrani u ma tagħtix każ ta’ dak li qed jiġri fis-soċjetà tiegħek.  Huwa għal dan il-għan li fl-Ewwel Qari tal-lum insibu li l-Knisja mill-ewwel żminijiet tagħha kienet impenjata fl-għajnuna għall-fqir u l-batut, għajnuna li dejjem żammet bħala l-prinċipju ewlieni tagħha sal-ġurnata tal-lum.

Mulej Ġesù, qawwi fina l-fidi, biex xejn u ħadd

     ma jbegħidni minnek.

FESTA TA’ SAN ĠUŻEPP

Illum il-Ħadd 14 ta’ Mejju niċċelebraw lil San Ġużepp fir-raħal tagħna. Ikollna l-quddiesa bil-prietka fil-5pm bis-sehem tal-kor u l-orkestra. Wara toħroġ il-purċissjoni akkumpanjata mill-Banda San Ġużepp. Inħeġġu lill-fratelli u lill-abbatini biex jieħdu sehem.

Nitolbu ħafna lil San Ġużepp biex iħares il-familji tagħna u jagħti lill-missirijiet kollha minn dik il-ħeġġa u l-kura li huwa kellu għall-Familja Mqaddsa ħalli jkunu missirijiet insara tajbin li jkomplu jfittxu l-ġid ta’ marthom u ta’ wliedhom kif kien jagħmel hu ma’ Marija u Ġesù.

Nitolbuh ukoll jindokra l-parroċċa tagħna u jressaqna dejjem aktar lejn il-Knisja ta’ ibnu Ġesù.

Nafdawlu wkoll il-proġetti li għandha quddiemha l-parroċċa biex inkomplu nsibu kull għajnuna f’waqtha, iħarisna mill-perikli u fuq kollox li nagħmlu kollox għall-ikbar glorja ta’ Alla.

L-ERBGĦAT TA’ SANTA MARIJA

Matul l-Erbgħat qed ikollna trasport għal Ta’ Pinu fil-4.45pm mill-Pjazza.

ĠABRA FESTA SANT’ANTNIN…

tkompli matul din il-ġimgħa.  Inkunu ġenerużi bħal dejjem.

ĦARĠA GĦALL-ANZJANI

Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, il-Kunsill Lokali Għajnsielem ser jorganizza ħarġa għall-anzjani nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Mejju 2017. Tluq fit-7.50am minn Triq il-Ġnien, Pjazza, Triq Ħamri u Triq Sant’Antnin. Quddiesa f’Ta’ Pinu fit-8.30am u wara divertiment u ikel f’restaurant. Dawk interessati jinkitbu fl-uffiċċju tal-Kunsill jew iċemplu 21561515 mhux aktar tard minn nhar l-Erbgħa 17 ta’ Mejju. Tingħata tifkira ta’ Jum l-Omm lil dawk preżenti. Prezz €5.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…Għallimna l-imħabba lejn għajrna.

Motto Parrokkjali 2016-17

JUM L-OMM

Nawguraw lill-Ommijiet kollha u nitolbu ħafna għalihom.

Nitolbu għall-ommijiet li diġa għaddew għall-ħajja ta’ dejjem.

RUŻARJU FIT-TOROQ

Matul dan ix-xahar ta’ Mejju jkollna r-rużarju mil-leġjunarji ta’ Marija f’dawn it-toroq dejjem fil-5pm:

Żona Patrijiet – Nhar ta’ Tlieta; Pjazza Tolfa – Nhar ta’ Ġimgħa; Triq il-Qigħan – Nhar ta’ Ħamis.

GRAZZI

Lil Ġorġa Galea li tat €200 għas-sagristiji.

NN €100 għas-sagristiji:

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 14 ta’ Mejju ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Lil Menzju Zerafa li sejjaħtlu għal għandek fl-4 ta’ Mejju 2017 fl-għomor ta’ 67 sena.
 • Lil Maria Said minn Kemmuna li giet tiltaqa’ miegħek nhar is-7 ta’ Mejju 2017 fl-għomor ta’ 87 sena.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Gużeppa Grech toffri €30 b’suffraġju ta’ missierha Pawlu Grech f’għeluq it-42 sena mill-mewt tiegħu fl-24 ta’ Mejju u għal ħuha Ġorġ f’għeluq l-20 sena minn mewtu fl-14 ta’ Mejju.
 • Il-familja Camilleri toffri €20 b’suffraġju ta’ Alfred Camilleri f’għeluq is-27 sena mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Mejju u għal Carmela Scicluna f’għeluq it-33 sena mill-mewt tagħha.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 7 ta’ Mejju 2017

Ir-4 Ħadd tal-Għid

Jum Mondjali ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet

IL-BIEB HUWA JIEN

JIENA HU L-BIEB;

JEKK XI ĦADD JIDĦOL ĠEWWA PERMEZZ TIEGĦI JSALVA

Ħafna drabi aħna l-Insara tinbet fina ċerta konvinzjoni li kapaċi nimxu mingħajr Kristu u mingħalina li nkunu qed nagħmlu s-sewwa.  mingħajr ma nagħtu każ jekk l-għażliet tagħna jaqblux mal-istess fidi tagħna.  Ma nistaqsux min hu r-ragħaj tagħna?  Jekk hemmx differenza bejn il-mod tal-ħajja tagħna u ta’ dawk li ma jemmnux?  Il-Mulej ġie biex jagħtina l-ħajja mhux kemm kemm niddubbaw, iżda ħajja bil-kotra, bl-abbundanza. Għaliex qed nibqgħu nisfiduċjaw lill-Mulej?  Għaliex qegħdin nibqgħu nagħmlu għażliet ta’ mewt fuq ħajjitna u mhux favur il-ħajja li jagħtina l-Mulej?  Pietru fis-silta mill-Atti tal-Appostli jitkellem ċar.  Hemm bżonn ta’ xhieda akbar u aktar ħajja minna l-Insara fis-soċjeta tal-lum.  Ma nħallux min jispekula mir-reliġjon tagħna mingħajr ma nkunu lesti li nagħtu tweġibiet f’waqthom.  Ma nħallux lil min minn Kristu jagħmel karikatura… hawn wisq xogħol xi jsir biex ma nkunux mar-Ragħaj tagħna.

L-Ewwel Qari tal-lum ikompli mill-Atti tal-Appostli u jtenni l-mod ta’ spjegazzjoni li kien qed jagħmel Pietru lil-Lhud u jfisser kif mill-Iskrittura hemm il-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu.  Fis-Salm 22 għandna r-rakkont tar-Ragħaj it-Tajjeb li ta ħajtu għan-ngħaġ tiegħu mingħajr interessi ta’ xejn ħlief dak li jħares lill-istess nagħaġ.

It-Tieni Qari huwa meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru fejn naraw li San Pietru jfakkar lin-nisrani li qed ibati sabiex iħares lejn Ġesù li bata, miet imma qam fuq il-ħażen.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna lil Ġesù li jagħti tifsira ta’ kemm hu importanti li nħalluh imexxina hu bħala r-Ragħaj li jrid biss il-ġid tagħna lkoll.

 1. Huwa importanti li fil-ħajja tagħna jkollna RAGĦAJ WIEĦED li jiggwidana.
 2. Għandna niftħu għajnejna u naraw li dan ir-Ragħaj tassew qed ifittex l-interessi tagħna u mhux Tiegħu.
 3. Huwa Ġesù biss li huwa miġnun warajna; li jrid jagħtina mhux biss il-ħajja, iżda l-ħajja bil-kotra.
 4. L-għażla bil-libertà kollha hija f’idejna.

Mulej, kun dejjem ir-ragħaj tiegħi, sabiex nagħraf nagħmel passi sodi f’ħajti.

IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

TIBDIL FID-DATA: Din is-sena, minħabba l-elezzjoni ġenerali tat-3 ta’ Ġunju, il-festa ta’ Sant’Antnin ġiet posposta għall-10 ta’ Settembru.

IL-ĠABRA li kienet programmata għall-ġimgħa d-dieħla xorta waħda ser issir mit-Tlieta li ġejja ‘l quddiem. Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom l-envelop apposta.

TOMBLA Il-Ġimgħa 12 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru ta’ Sant’Antnin b’risq il-festa tal-qaddis.​

FESTA TA’ SAN ĠORĠ PRECA

Nhar it-Tlieta li ġejja, 9 ta’ Mejju nfakkru lill-Qaddis Malti San Ġorġ Preca. It-tfal u l-istudenti kollha huma mistiedna għall-quddiesa ta’ filgħaxija li fiha ssir l-omelija fuq il-qaddis fundatur tas-Soċjeta’ tal-Museum. Din is-sena jaħbat l-10 anniversarju minn meta Papa Benedittu XVI iddikjara qaddis lil Dun Ġorġ.

FESTA TA’ SAN ĠUŻEPP

Nhar il-Ħadd 14 ta’ Mejju niċċelebraw lil San Ġużepp fir-raħal tagħna. Ikollna l-quddiesa bil-prietka fil-5pm bis-sehem tal-kor u l-orkestra u wara l-purċissjoni li tkun akkumpanjata mill-Banda San Ġużepp.

FL-OKKAŻJONI TA’ JUM L-OMM

Il-Ministeru għal Għawdex b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju Anzjani u Bżonnijiet Speċjali, ser jorganizza quddiesa għall-anzjani kollha nhar il-Ħadd 14 ta’ Mejju, 2017 fil-Knisja Parrokkjali tax-Xagħra fl-9.45am. Ikun hemm trasport b’xejn mill-Pjazza fid-9.00am.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 9 ta’ Mejju ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1pm sal-5pm.

L-ERBGĦAT TA’ SANTA MARIJA

Matul l-Erbgħat ikollna trasport għal Ta’ Pinu fl-4.15am u fil-4.45pm mill-Pjazza.

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġbir ikun għall-festa. Ngħinu kif u kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…Għallimna l-imħabba lejn għajrna.

Motto Parrokkjali 2016-17

L-IMĦABBA LEJN GĦAJRNA

Dan il-motto għax-xahar ta’ Mejju huwa ispirat mill-festa tal-viżitazzjoni ta’ Ommna Marija li niċċelebraw proprju fil-31 ta’ Mejju.

Nimtlew bil-ħeġġa bħal Ommna Marija biex

 • ngħinu lil għajrna,
 • inneħħu l-għira u l-mibegħda li jistgħu jinbtu f’qalbna.
 • Nirrispettaw lill-oħrajn anke meta ma jaqblux magħna.
 • Nużaw ħlewwa fi kliemna, innaqqsu t-tgergir u noffru proposti tajba u utli.
 • Inkunu attenti għall-ħafna bżonnijiet li hawn madwarna u ngħinu kif nistgħu.

L-Arċipriet.

RUŻARJU FIT-TOROQ

Matul dan ix-xahar ta’ Mejju jkollna r-rużarju mil-leġjunarji ta’ Marija f’dawn it-toroq dejjem fil-5pm:

Żona Patrijiet – Nhar ta’ Tlieta; Pjazza Tolfa – Nhar ta’ Ġimgħa; Triq il-Qigħan – Nhar ta’ Ħamis.

GRAZZI

N €30 b’ringrazzjament lill-Madonna u San Ġużepp. NN €500 għas-sagristiji.

TBERIK TAL-FAMILJI – GRAZZI

Wara t-tberik tal-familji li sar f’dan iż-żmien tal-Għid, nixtiequ ngħidu grazzi lil dawk il-familji kollha li laqgħuna. Kienet esperjenza oħra sabiħa għal dawk kollha li laqgħu s-saċerdoti u l-patrijiet tagħna fi djarhom u żgur li sar il-ġid. Grazzi mill-qalb.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Famila Mercieca joffru €20 b’suffraġju ta’ Rita Borg, Ġużepp, Rożina u l-familja Xuereb.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 23 ta’ April 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Ġeddidna fil-fidi tagħna

It-2 Ħadd tal-Għid

TEMMEN… MA TEMMINX

Temmen… ma temminx… iddeċidejt.  Għaddew l-erbgħin jum tar-Randan.  L-Għid għadda ġimgħa minn fuqu!

Min jaf kemm din il-ġimgħa batejt biex tgħix il-fidi tiegħek.  Min jaf kemm kienu dawk il-mumenti li abbandunajt il-Mulej… min jaf kemm kienu l-mumenti li ddubitajt mill-Mulej.

San Tumas hekk ġralu wkoll … Bħall-bniedem tal-lum ried imiss, jara, jesperjenzja…biex jemmen.  U inti li forsi dejjem tiddubita, Ġesù qed jistiednek issa mhux biss biex tmissu iżda biex jidħol fik.  L-Ewkaristija huwa l-mument tal-verità li permezz tiegħu l-Mulej jinvadi l-qlub tagħna, il-ħajja tagħna, u jseħħ tassew it-tisħiħ tal-fidi tagħna fih.

L-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Appostli juri li l-għaqda tal-ewwel insara kienet permezz tal-Ewkaristija u t-talb.  Is-Salm 117 itenni li aħna wkoll bħall-ewwel insara għandna nfaħħru lill-Mulej li ġabarna flimkien bħala Nsara.  Fl-Ewwel Ittra ta’ San Pietru, li nsibu fit-tieni qari, hemm silta li aktarx kienet innu li jingħad waqt il-magħmudija fl-ewwel żminijiet tal-Knisja.  Kemm it-twelid ġdid u l-ħajja ġdida ġew mogħtija lilna minn Kristu.

Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna l-każ ta’ Tumas li ma emminx qabel ra. Ġesù jfaħħar lil dawk li ma rawx u emmnu għax kbira hija l-fidi tagħhom.

 1. Minn fejn tingħaraf il-fidi tiegħek… minn ħajtek?
 2. Kemm tassew għandek fidi f’Alla f’dak kollu li twettaq?
 3. X’tagħmel fil-mument li tonqos il-fidi tiegħek?
 4. Kemm tassew qed tħossok ma’ ħutek l-Insara familja waħda fit-talb u l-Ewkaristija?

Nagħtu s-sens li jistħoqqilha liċ-Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija… il-Quddiesa…

 • mhux obbligu imma bżonn…
 • mhux drawwa iżda xewqa kontinwa li nħallu lill-Mulej jgħaqqadna miegħu…
 • mhux dwejjaq iżda ferħ… il-Festa tal-Għid tkompli f’kull quddiesa li niċċelebraw.

Mulej tiegħi u Alla tiegħi.

FESTA TAL-ĦNIENA DIVINA

Illum il-Ħadd 23 ta’ April niċċelebraw il-ĦNIENA DIVINA. Fl-4pm fil-Knisja Parrokkjali, ikollna s-Siegħa tal-Ħniena Divina.

NGĦINU LIL DAR ARKA

ILKOLL nafu kemm ġid isir f’Dar Arka… opra kbira ta’ ħniena li għandna fid-Djoċesi tagħna proprju fir-raħal tagħna stess. l-ġbir fil-quddies tas-Sibt 22 ta’ April filgħaxija u tal-Ħadd 23 ta’ April kollu, jkun għal Dar Arka

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 23 t’April ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8am sas-1pm, u nhar it-Tlieta 25  t’April  mis-1pm sal-5pm.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha f’Lourdes Home l-Erbgħa 26 ta’ April mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Simon Cachia, kafe’ u tombla. Inħeġġu lin-nisa kollha sabiex jattendu.

ILMA MBIEREK

Min ikun jixtieq xi ftit ilma mbierek għad-devozzjoni fid-djar tagħna, tistgħu tieħdu mill-fonti tal-ilma li hemm fuq il-presbiterju tal-knisja parrokkjali.

ĦAMISIJIET TA’ SANTA RITA  Ikomplu l-Ħamis 27 ta’ April għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm rużarju, Kurunella, barka sagramentali u fis-6pm quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

TOMBLA Il-Ġimgħa 28 ta’ April fis-7.30pm Ċentru Sant’Antnin b’risq il-festa ta’ Sant’ Antnin li din is-sena ser tiġi ċċelebrata nhar l-4 ta’ Ġunju.

PROGRAMM TAT-TBERIK – IKOMPLI

Is-saċerdoti tagħna jkomplu jiltaqgħu magħkom fi djarkom matul din il-ġimgħa. Fejn m’hemm xejn indikat (hux filgħodu jew filgħaxija) ifisser li t-tberik ikun ser isir filgħaxija.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 22 ta’ April fil-Knisja tal-Fontana fis-7pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.30pm.

GRAZZI MILL-QALB

Lil dawk kollha li ħadmu u stinkaw biex seta’ jkollna funzjonijiet tassew sbieħ tal-Ġimgħa Mqaddsa: Saċerdoti, Abbatini, dawk li jgħinu fuq l-artal, il-korijiet u l-mużiċisti, iż-żgħażagħ, dawk li jarmaw l-artal tar-repożizzjoni u l-knisja, dawk li jnaddfu, l-animaturi u l-letturi kollha… lil Paul Stellini li ta’ kull sena jpitter il-Blandun…

…lil KULĦADD. Tassew Prosit u Grazzi mill-qalb.

INKOMPLU nitħeġġu biex nagħmlu aktar affarijiet sbieħ għall-Mulej fil-Kenn ta’ Dar Ommna Marija.

GRAZZI

 • Ġbir għas-Seminarju fl-Eżerċizzi-Randan 2017: €961
 • Ġabra għas-servizzi tas-Saċerdoti f’Ħamis ix-Xirka: €1290.30 u $Us1
 • Għas-Sagristiji: Michael Spiteri €250, NN Triq Mġarr €300, NN €200. Grazzi kbira mill-Qalb.

ĠABRA GĦALL-ARMAR TAL-FESTA

Mal-bullettin tal-ġimgħa l-oħra waslilkom envelop biex tkunu tistgħu tagħtu l-offerta tagħkom għall-armar tal-festa. L-Għaqda tal-armar tavża li mhux ser tiġbor bieb bieb. Min jixtieq jagħti l-offerta tiegħu, wassluha fil-letterbox tal-maħżen tal-armar jew id-Dar Parrokkjali. Grazzi tal-offerta.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

Lil Edward Debono minn ħdan il-kommunità parrokkjali tagħna li sejjaħtlu għal għandek nhar il-15 ta’ April.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Gużeppa Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Loreta Grech f’għeluq il-31 sena mill-mewt tagħha fil-25 ta’ April.

Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 16 ta’ April 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Ġeddidna fil-fidi tagħna

ĦADD IL-GĦID

L-Għid il-Kbir.  L-akbar festa fil-kalendarju tal-mixja tal-fidi tagħna.  Hija festa li turi li Ħajjet u Kliem Kristu fuq din l-art kienu kliem bis-serjetà.

Importanti għalhekk li llum nifirħu u nirringrazzjaw lil Ġesù għal din ir-rebħa li permezz tagħha AĦNA SIRNA WLIED IR-REBĦA u li l-mewt mhux ser taħkem aktar fuqna.  Importanti għalhekk li nifirħu, ferħ li jiġi għalina li matul ir-Randan nagħrfu li aħna bnedmin dgħajfa u li mingħajr Ġesù ma aħna xejn.  Importanti għalhekk li lkoll kemm aħna nifhmu li r-rebħa ta’ Ġesù kienet rebħa kontra d-dubji u l-inċertezzi tal-ħajja ta’ kuljum, rebħa kontra l-inġustizzji li nsofru, rebħa li tmur ferm ’il bogħod fiż-żmien u teħodna għall-eternità.

L-ewwel qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli u jirrakkonta d-diskors ta’ Pietru fejn itenni li l-predikazzjoni tiegħu hija fuq il-passjoni, mewt u qawmien ta’ Ġesù, li huwa l-misteru ta’ l-Għid.  Ma’ dan il-misteru ddur l-istorja kollha tal-Għid u tal-umanità mifdija.  Fis-Salm Responsorjali għandna għajta ta’ ferħ f’Salm 117 għax dan HUWA L-JUM li għamel il-Mulej.  Fit-tieni qari fl-Ittra lill-Kolossin San Pawl itenni li jekk aħna irxuxtajna ma’ Kristu hemm bżonn li nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann insibu li flimkien ma’ Marija ta’ Magdala kienu Pietru u Ġwanni l-ewwel xiehda tal-qawmien ta’ Ġesù.

 1. Tħoss tassew ferħ f’qalbek illum?
 2. Tħoss li pajjiżek huwa s-sema?
 3. Qed tfittex il-ħwejjeġ tas-sema u mhux tad-dinja?
 4. Tħoss li Ġesù kisiblek ir-rebħa?
 5. L-Għid it-tajjeb ifisser li dak li għexna matul ir-Randan issa nkomplu ngħixuh fiċ-ċertezza tar-rebħa ta’ Kristu Rxoxt.

Mulej, rebbieħ fuq il-mewt

għinna nirbħu kontinwament id-difetti tagħna,

biex nifhmu l-kobor tar-rebħ tiegħu.

bħala ulied ir-rebħa.

SIBT IL-GĦID

 • Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-Knisja Parrokkjali fit-8am.
 • Is-Siegħa tal-Omm fil-Knisja l-Qadima fit-3pm.

IL-VELJA L-KBIRA

tal-Lejl Qaddis ta’ Sibt il-Għid

is-Sibt 15 ta’ April fit-8pm

KULL NISRANI GĦANDU JKOLLU

ĦEĠĠA SPIRITWALI PROFONDA

BIEX JIĊĊELEBRA IL-FERĦ DIN IL-FESTA KBIRA

LI TAGĦTI SENS LILL-FESTI L-OĦRA KOLLHA.

TALB-SMIEGĦ TAL-KELMA-TIĠDID TAL-WEGĦDIET TAL-MAGĦMUDIJA-EWKARISTIJA.

STEDINA SPEĊJALI LIL KULĦADD:

Il-FAMILJI KOLLHA speċjalment dawk li għandhom uliedhom għall-Griżma tal-Isqof u l-Ewwel Tqarbina.

It-tfal huma mistiedna jġibu fjura magħhom ħalli nżejnu l-fonti tal-magħmudija. Fl-aħħar titqassam figolla lit-tfal preżenti.

Wara niltaqgħu ċ-Ċentru Parrokkjali

FESTA… FESTA… FESTA…

PROGRAMM TAT-TBERIK

Mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet waslilkom il-programm tat-tberik. Okkażjoni oħra biex niltaqgħu ftit flimkien u nitolbu l-barka ta’ Alla fuqna. Fejn mhemm xejn indikat (hux filgħodu jew flgħaxija) ifisser li t-tberik ikun ser isir filgħaxija.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid tintemm il-Ħadd 16 ta’ April. Jekk ma jinqala’ xejn, l-iskeda li jmiss tkun fl-aħħar ġimgħa ta’ Mejju għall-festa ta’ Sant’Antnin

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 22 ta’ April fil-Knisja tal-Fontana fis-7pm.Trasport mill-Pjazza fis-6.30pm.

L-ARĊIPRIET u s-SAĊERDOTI

flimkien mal-KUNSILL PARROKKJALI jawguraw GĦID QADDIS

mimli bil-ferħ li jġib l-Irxoxt

fil-qlub u fil-familji tagħna.

GRAZZI

wN.N. b’ringrazzjament lill-Madonna €20.

wLil dawk kollha li offrew ward u weraq għall-altar tar-repożizzjoni u lill-voluntiera kollha li għenu biex jintrama u biex inżejnu l-knisja parrokkjali u l-knisja l-qadima għal dawn il-festi.

GRAZZI minn Dar Stella Maris

F’isem is-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl f’isem sħabna li jaħdmu fil-missjoni tagħna fil-Perù nixtiequ nroddulkom ħajr tal-ġenerożità kbira tagħkom b’risq il-kampanja ta’ karità ‘Oħloq Tbissima’. Żgur li se tferrħu tant familji u tfal. Grazzi ħafna u l-Mulej ibierek u jseddaq din il-ġenerożità tagħkom.

ĠABRA GĦALL-ARMAR TAL-FESTA

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom envelop biex tkunu tistgħu tagħtu l-offerta tagħkom għall-armar tal-festa. L-Għaqda tal-armar tavża li mhux ser tiġbor bieb bieb. Min jixtieq jagħti l-offerta tiegħu, wassluha fil-letterbox tal-maħżen tal-armar jew id-Dar Parrokkjali.

COFFEE MORNING – fiċ-Ċentru Sant’Antnin it-Tlieta 18 ta’ April fid-8.45. Min jixtieq trasport iċempel 99448921

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Maria Vella toffri €20 b’suffraġju tal-għażiż żewġha Michael f’għeluq it-tliet snin mill-mewt tiegħu fit-12 ta’ April.
 • Rosina Zerafa toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Dolora u missierha Salvu Grima f’għeluq is-37 sena mill-mewt tagħhom u għall-familji Grima u Zerafa.
 • L-aħwa Carmelo, Emanuel Saliba, Rita Link u Natalina Galea joffru €20 b’suffraġju ta’ missierhom Gużepp Saliba f’għeluq l-10 anniversarju mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ April u għal ommhom Loreta Saliba f’għeluq ir-4 anniversarju fl-20 ta’ Frar.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.