Bullettin 2 ta’ Ottubru 2015

Ottubru Ix-Xahar tar-Rużarju

Matul dan ix-xahar ta’ kull ġimgħa ser inġibu siltiet mill-Ittra Appostolika dwar ir-Rużarju Mqaddes li kien kiteb San Ġwanni Pawlu II ROSARIUM VIRGINIS MARIAE. Hija ittra mimlija tagħlim sabiħ dwar din it-talba.

Ir-Rużarju tal-Verġni Marija, li ssawwar bil-mod il-mod matul it-tieni millennju taħt il-ħarsien ta’ l-Ispirtu ta’ Alla, huwa talba li ħafna Qaddisin għożżewha u li l-Maġisteru tal-Knisja jinkoraġġiha.  Fis-sempliċità u l-profondità tagħha,  din  tibqa’ talba b’tifsira kbira, anki f’dan it-tielet millennju li għadu kemm beda, u għandha twassal għal ħafna frott ta’ qdusija.  Tinkwadra tajjeb fil-mixja spiritwali tal-kristjaneżmu, li wara elfejn sena ma tilef xejn mis-safa tiegħu tal-bidu, u  jħoss l-Ispirtu ta’ Alla jqanqlu  biex «jaqdef ‘il barra  fil-fond» (« duc in altum! ») ħalli mill-ġdid jxandar quddiem id-dinja, anzi ‘jgħajjat’ b’leħen għoli, li Kristu huwa l-Mulej u l-Feddej, «it-triq, is-sewwa u l-ħajja » (Ġw 14, 6),  li huwa « l-iskop ta’ l-istorja tal-bniedem, il-punt li lejh  jieħdu x-xewqat ta’ l-istorja u taċ-ċiviltà ».

Fil-fatt, għalkemm ir-Rużarju  hu ta’ xejra marjana ċara ħafna, imma fil-qalba tiegħu hu kristuċentriku. Fis-sobrjetà  ta’ l-elementi tiegħu, insibu miġbura l-profondità tal-messaġġ ta’ l-Evanġelju kollu kemm hu; kważi nistgħu ngħidu li hu kompendju tiegħu. Fih tidwi t-talba ta’ Marija, il-Magnificat dejjiemi tagħha għall-opra fejjieda ta’ l-Inkarnazzjoni li bdiet fil-ġuf verġinali tagħha.   Bir-Rużarju, il-poplu nisrani jpoġġi ruħu fl-iskola ta’ Marija,  u jasal biex  jikkontempla l-ġmiel tal-wiċċ ta’ Kristu u  jagħmel esperjenza tal-kobor bla qies ta’ l-imħabba  tiegħu.  Bir-Rużarju, il-fidili  jistgħu jirċievu kotra kbira ta’ grazzja,  bħal qishom jirċevuha mill-idejn stess ta’ Omm il-Feddej.

FESTA TAL-MADONNA TAR-RUŻARJU

Il-Ħadd 4 ta’ Ottubru jkollna l-quddiesa fil-5pm animata mill-Kor Lauretana. Wara toħroġ il-purċissjoni. Inħeġġu lill-fratelli sabiex jakkumpanjaw. Fi tmiem il-purċissjoni jkollna Ċelebrazzjoni Ewkaristika fil-Knisja.

NITOLBU R-RUŻARJU FIL-FAMILJI TAGĦNA

GĦALL-PAĊI FID-DINJA U GĦAS-SINODU TAL-ISQFIJIET

KATEKIŻMU TAT-TFAL

Il-ħinijiet u l-postijiet tat-tagħlim:

MUSEUM SUBIEN GĦAJNSIELEM

Mit-Tnejn 5 ta’ Ottubru 2015

Il-Years 4, 5 u 6 it-Tlieta u l-Ġimgħa: lezzjoni bejn 5:10pm u 5:55pm. Il-Museum jiftaħ fil-4:45pm.

Mill-Form 1 sal-Form 5 (Preparatorja, Magħżulin u Aspiranti) ikollhom it-Tnejn, it-Tlieta, il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt bejn is-6:45pm u 7:15pm.

Rigward il-Ħadd ikun ftit differenti. Il-lezzjoni ssir fit-3:00pm u wara jkun hemm ħarġa. Din tkun għall-klassijiet mill-Form 1 sal-Form 5.

Year 4: Nitolbu lill-ġenituri tat-tfal subien tal-year 4 li ser jattendu l-Museum tas-Subien sabiex jiktbu lit-tfal tagħhom fil-ħinijiet li jkun miftuħ il-Museum

MUSEUM BNIET GĦAJNSIELEM

Mit-Tnejn 12 ta’ Ottubru 2015

Years 4,5 u 6: it-Tlieta u l-Ħamis mill-5 sas-5.45pm.

Form 1: It-Tlieta, il-Ħamis u l-Ġimgħa:4.30 sa 5pm.

Form 2: Nhar ta’ Ħamis fil-5pm.

L-EWWEL TLIET SNIN

Mit-Tnejn 12 ta’ Ottubru 2015

Year 1 Grupp l-Erbgħa u ieħor il-Ħamis 4-5pm

Year 2 Grupp It-Tnejn u t-Tlieta

            u ieħor L-Erbgħa u l-Ħamis.  4-5pm

Year 3 Grupp it-Tnejn u l-Erbgħa u

             ieħor it-Tlieta u l-Ħamis.    4-5pm

QUDDIESA TAL-BIDU

Din tkun il-Ħadd 4 ta’ Ottubru fil-Knisja Parrokkjali fil-5pm. Fiha jingħata l-mandat lill-Katekisti.

Nistiednu lit-tfal u l-istudenti kollha mill-Year 1 sa Form 2, katekisti, membri tal-Museum u l-ġenituri biex ninġabru flimkien għal din il-quddiesa u nitolbu flimkien lil Ommna Marija tar-Rużarju. Wara jkollna l-purċissjoni tar-Rużarju.

SEJĦA lil dawk it-tfal u studenti subien li jixtiequ jagħtu s-servizz tagħhom bħala abbatini fil-parroċċa. Inkitbu għand id-Djaknu Massimo Buttigieg meta jkun hawn fil-weekend jew ikkuntattjawh fuq 79318495

KOMMUNITÀ EWKARISTIKA

Il-laqgħat tal-Kommunità jerġgħu jibdew hekk:

Is-Sibt 10 ta’ Ottubru: il-Komunità tal-koppji mmexxija minn Fr. Joseph Farrugia

It-Tlieta 13 ta’ Ottubru: il-Komunità għal kulħadd immexxija mill-Arċipriet Dun Frankie Bajada.

L-ADORAZZJONI FIL-KNISJA L-QADIMA

Mis-SIBT  3 ta’ Ottubru ser tibda tkun il-ġurnata kollha. Minn dakinhar ukoll, kull nhar ta’ Sibt sal-aħħar ta’ Ottubru l-Adorazzjoni tibqa’ sad-9.00pm.

RADJU LAURETANA

Ix-xogħol fuq is-soqfa tal-istudios huwa lest. Inkomplu ngħinu ħalli niġbru l-fondi meħtieġa biex ix-xogħol jitħallas. Fadal jinġabru €2,177.

GĦOTI TA’ DEMM fid-Dipartiment tal-Outpatients, fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex il-Ħadd 4 t’Ottubru mit-8am sas-1pm (l-aħħar reġistrazzjoni ssir sas-1pm).Is-Servizz waqt li jirringrazzja bil-quddiem lil dawk kollha li ser jersqu biex jagħtu d-demm ifakkar li dejjem tiġi ippreżentata l-Karta tal-Identità.

GRAZZI Għas-sagristiji: Mario Xuereb u Kelina Sultana (Awstralja) – €300

L-uffiċċju tal-anzjani fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex javża lill-anzjani li l-korsijiet tal-Università tat-tielet Età ser jibdew il-Ġimgħa 16 ta’ Ottubru  fiċ-Ċentru ta’ matul il-Jum għall-anzjani f’Għajnsielem. Applikazzjonijiet mill-Kunsill Lokali.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

  • Veronica Buttigieg toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Frenċu Buttigieg f’għeluq id-9 snin mill-mewt tiegħu fl-1 ta’ Ottubru.
  • Frenċu Xuereb flimkien ma’ uliedu Melissa u Jenniferoffri €20 b’suffraġju tal-għażiża martu Stella f’għeluq is-sentejn mill-mewt tagħha fit-8 ta’ Ottubru.

IT-TAGĦLIM HU L-GĦAJN TA’ KULL ĠID