Bullettin 22 ta’ Jannar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

It-3 Ħadd Matul is-Sena

Ħajjitna ħafna drabi tixbaħ ġrajja ta’ film: esperjenza ta’ paċi, imbagħad tinqala’ xi ħaġa, tant li faċli ngħidu: “Dejjem irid jara x’jinqala”, u wara jiġu ċirkustanzi oħra li jgħinuna nkomplu għaddejja anke meta s-sitwazzjoni tkun diffiċli. Faċli pero’ nesperjenzaw ħafna drabi l-qtigħ tal-qalb! Imma l-qtigħ tal-qalb huwa l-iktar arma qawwija tax-xitan. Normalment biex wieħed ma jaqtax qalbu, irid jisma’ aħbar sabiħa; jisma’ li din id-diffkulta’, dan is-saram, dan l-inkwiet mhux għal dejjem.

L-istess jiġri fil-Vanġelu. Il-poplu kien fid-dlam; għax arrestaw lill-Profeta. Ġwanni minkejja li kien persuna xi ftit riġida, kien ta’ konsolazzjoni għall-poplu, kien kapaċi jagħti dawl, direzzjoni, tant li ħafna kienu jmorru għandu jistaqsuh kif għandhom jgħixu. Imma issa għalqulu ħalqu, u l-poplu tħawwad. Ġie xi ħadd ieħor, l-istess bħalu jxandar li s-Saltna tas-Smewwiet waslet. Daqshekk dlam! Jiġi u joqgħod idur il-Galilija kollha, jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-aħbar it-tajba u jfejjaq kull xorta ta’ mard. U dan ma jagħmlux waħdu; jagħżel uħud biex miegħu jwettqu din il-missjonili jduru fost in-nies, jgħallmuhom, ifejquhom u jagħtuhom aħbar tajba.

Issa ġa għaddew elfejn sena minn dakinhar u dehru ħafna dixxipli tiegħu jduru man-nies jagħmlu l-ġid. Kollox beda mix-xatt il-baħar tal-Galilija u xterdu mad-dinja, għallmu, wettqu fil-fidi, bnew skejjel u sptarijiet, qerdu l-faqar, qerdu l-mard, assistew il-batut. Bosta drabi ġew ippersegwitati propju għax kienu viċin il-fqir.

U int? U jien? Aħna għandna l-missjoni li nduru l-ambjenti li ngħixu fihom, ngħallmu, inxandru Aħbar Sabiħa u bil-preżenza tagħna nfejqu kull xorta ta’ mard. Il-Mulej li sejjaħ għal warajh eluf u eluf ta’ dixxipli, minn dik l-ewwel sejħa fuq xatt il-baħar tal-Galilija, qed isejjaħ lilek ukoll!

L-GĦAQDA TAL-INSARA       18 – 25 ta’ Jannar

L-imħabba ta’ Kristu ġġegħelna naħsbu dan: li wieħed miet għal kulħadd.                   2Kor:5:14-15

Inkomplu nitolbu mal-Knisja kollha biex l-Insara kollha jersqu lejn xulxin fil-fidi u fl-azzjoni.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 28 ta’ Jannar, 2017 fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz.Trasport mill-Pjazza fis-6.00pm.

IL-ĠIMGĦA TAL-AZZJONI KATTOLIKA

Il-Ħadd 22 ta’ Jannar

Ftuħ tal-Ġimgħa bil-quddiesa tat-8am

It-Tnejn 23 ta’ Jannar

Irtir għal kulħadd għand is-Sorijiet Agostinjani

8.30am      Qrar

9.00am      Taħdita minn Dun George Frendo

10.00am     Kafe’

10.30am     Taħdita oħra minn Dun George Frendo

11.30am     Quddiesa

12.00pm     Ikel (€10). Għall-booking ċemplu

9943 8275 jew 21 553470.

1.30pm      Siegħa Adorazzjoni mmexxija minn P.

Marcello Ghirlando

Il-laqgħa tal-irġiel tal-Azzjoni Kattolika titmexxa minn Fr Noel Saliba Assistent Ekklesjastiku Ġdid

It-Tlieta 24 ta’ Jannar

Xogħol volontarju mill-membri f’diversi istituzzjonijiet hawn f’Għawdex

L-Erbgħa 25 ta’ Jannar

Filgħodu Żjarat lill-morda fid-djar u fl-isptarijiet

6.30pm       Konferenza għal kulħadd fiċ-Ċentru Parrokkjali mill-gynecologist Margaret Spiteri bit-tema Il-Ħajja Umana

Il-Ħamis 26 ta’ Jannar           

9.00am    Coffee morning fid-Dar Ċentrali tal-Azzjoni Kattolika r-Rabat. Trasport fit-8.30am

Il-Ġimgħa 27 ta’ Jannar

Għeluq il-Ġimgħa tal-Azzjoni Kattolika

3.30pm    Siegħa Adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima u tesserament

4.30pm    Quddiesa – L-Adorazzjoni u l-quddiesa jitmexxew minn Fr Noel Saliba

Il-ĦAMISIJIJET TA’ SANTA RITA

Jibdew il-Ħamis li ġej 26 ta’ Jannar għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

GĦOTI TA’ DEMM…          

L-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 22 ta’ Jannar ser ikun disponibbli mit-8:00am sas-1:00pm

JUM L-ART IMQADDSA

Dan il-weekend nitolbu flimkien ma’ ħutna l-patrijiet Franġiskani minuri proprju għal din il-missjoni tant nobbli. Il-patrijiet ser ikunu magħna għall-quddies tas-sibt filgħaxija u tal-Ħadd biex jgħinuna nifhmu aħjar din il-ħidma tagħhom hemmhekk u aħna ngħinuhom bit-talb u l-offerti tagħna.

KORS GĦAQAL ID-DAR, ĦAJJA AĦJAR 

Wara li dan il-kors sar b’suċċess ġewwa l-Għarb u x-Xagħra matul si-sena li għadha kemm intemmet,  issa jmiss isir fir-raħal tagħna. Ser jibda nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Frar u jkompli kull nhar ta’ Ġimgħa fis-sala tal-Kunsill Lokali Għajnsielem bejn il-5.30pm u s-7.30pm. Applikazzjonijiet b’xejn mill-Kunsill Lokali.

ILQA’ FI ĦDANEK

Missier Ħanin ilqa’ fi ħdanek ir-ruħ għażiża ta’ Ċikku Xuereb mill-Komunità Parrokkjali tagħna li ħalla din id-dinja fil-15 ta’ Jannar 2017 fl-għomor ta’ 67 sena.

Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

  • Carmen Scicluna toffri $50 b’suffraġju tal-għażiż żewġha Anthony Scicluna f’għeluq il-25 sena mill-mewt tiegħu fil-25 ta’ Jannar.
  • Il-Familja Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Peter Paul Grech f’għeluq l-14-il sena mill-mewt tiegħu fil-25 ta’ Jannar.
  • Il-Familja Spiteri toffri €20 b’suffraġju ta’ Tonina Spiteri f’għeluq is-16-il sena mill-mewt tagħha fis-16 ta’ Jannar u għall-familja Spiteri.
  • Il-Familji Zerafa u Vella joffru €20 b’suffraġju ta’ Kelina Zerafa f’għeluq is-17-il sena mill-mewt tagħha fit-23 ta’ Jannar u b’suffraġju ta’ missierhom Pietru Zerafa u ħuthom kollha.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA ĦARISNA