Monthly Archives: February 2017

Bullettin 26 ta’ Frar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

It-8 Ħadd Matul is-Sena

MINGĦAJR KOMPROMESSI!!

Ħafna drabi nidħlu  f’kompromessi fil-ħajja tagħna minħabba l-mentalità  li qed tinbet fina.  Ipprova laqqat minn kullimkien.  Għix il-mument preżenti ħu ċ-ċans tal-mument.  Daqqa naħa u

daqqa oħra – skond kemm se tgawdi. Mhux hekk iddur ir-rota? Bejn Alla u x-xitan.

Illum Ġesù jridna nkunu tassew radikali fl-għażliet ta’ ħajjitna.  Ma tistgħux taqdu żewġ sidien.  Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.  IRRIDU NAGĦMLU GĦAŻLA… nintelqu f’idejh.  Alla jieħu ħsieb ta’ kollox u ta’ kulħadd.  Mhux ser jinsa la lili u lanqas lilek.  Il-Providenza qiegħda fostna… rridu nindunaw biha aħna.

L-ewwel qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija jxebbah lil Alla ma’ omm li ma tinsa qatt lil binha.  Inkunu tassew nonqsuh jekk ngħidu li hu nsiena jew ħalliena.  Fis-Salm 61 għandna għajta li f’Alla biss il-mistrieħ ta’ ruħna.  Fit-Tieni Qari San Pawl ifakkar li Kristu għażel il-ministri tiegħu u afdalhom f’idejhom l-misteri ta’ Alla – tahom missjoni li ġġorr magħha responsabbiltà kbira.

Fil-Vanġelu, minn San Mattew, Ġesù li jgħidilna li jeħtieġ li l-ewwel post fil-ħajja tagħna nagħtuh lil Alla.  Ma nistgħux inħallu affarijiet oħrajn jiddominaw il-ħajja u l-qalb tagħna.

X’hemm fiċ-ċentru ta’ qalbek?  Tafda tassew fil-Providenza t’Alla?

Kemm tħares u tafda lil Alla bħala OMMOK?

Kemm temmen fil-Mulej u kemm tafda fil-Kelma tiegħu?

F’dinja komplikata b’ħajja li qed inkomplu nikkomplikawha aħna jeħtieġ illum aktar minn qabel li nafdaw il-ħajja kollha tagħna f’idejn Alla.      Mulej, f’idejk, nafda l-ħajja tiegħi.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI  

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm. Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Marzu tkun fil-Knisja Parrokkjali.

LAQGĦA MPORTANTI GĦALL-ANIMATURI tal-Liturġija Nhar L-ERBGĦA li ġejja, 1 ta’ Marzu, Ras ir-Randan, dritt wara l-quddiesa ta’ filgħaxija fis-sagristija.

GĦOTI TAD-DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex nhar it-Tlieta 28 ta’ Frar ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm

IR-RANDAN

NIBDEW l-ERBGĦA l-1 ta’ MARZU

IL-MIXJA tal-KONVERŻJONI TAGĦNA

LEJN ĦAJJA ĠDIDA MA’ KRISTU FIL-QAWMIEN

Fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, ir-Randan kien iż-żmien li fih il-katekumeni, jiġifieri dawk li jkunu se jitgħammdu, kienu jhejju ruħhom bit-tagħlim, bit-talb u bil-penitenza biex ikunu jistgħu jirċievu l-magħmudija fil-lejl tal-Għid il-Kbir. Fiż-żmien tar-Randan il-liturġija tistedinna biex inġeddu u nsaħħu l-konverżjoni ta’ qalbna lejn Alla, u hekk, inħejju lilna nfusna biex fil-lejl tal-Għid nerġgħu nġeddu l-wegħdiet tal-Magħmudija tagħna.

F’dan iż-żmien tar-Randan, jeħtieġ li ngħixu u niċċelebraw l-Ewkaristija b’dawn id-dispożizzjonijiet:

 • Nissieħbu ma’ Ġesu’ fil-mixja tiegħu fid-deżert, biex kif huwa rebaħ il-qawwiet tal-ħażen bit-talb u l-penitenza, hekk aħna wkoll nirbħu t-tentazzjonijiet tal-ħażen li magħhom niltaqgħu f’ħajjitna. Huwa żmien li nindmu u nikkonvertu dejjem aktar mill-ħażen tagħna.
 • Nitilqu l-ħażen biex induru lejn Alla f’ubbidjenza ta’ wlied u lejn ħutna f’imħabba li taf tgħin u taqdi. Huwa żmien li fih noffru lilna nfusna ma’ Kristu f’sagrifiċċju ta’ mħabba lejn Alla u lejn xulxin.
 • Ngħixu d-dmirijiet tal-ħajja ġdida li rċivejna fil-magħmudia. Bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, ngħixu l-ħajja ta’ Kristu Rxoxt, għall-glorja tal-Missier.

L-Erbgħa l-1 ta’ Marzu waqt il-quddies kollu jsir it-tqegħid tal-irmied fuq rasna.

RANDAN TA’ VERU – GĦID TAJJEB

EŻERĊIZZI F’DAN IR-RANDAN

GĦall-Koppji: Mit-Tnejn 6 sal-Ġimgħa 10 ta’ Marzu fiċ-Centru Parrokkjali

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin-Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

MILL-GĦAQDA DRAMMATIKA GĦAJNSIELEM

Ser issir laqgħa  għal dawk li se jieħdu jew jixtiequ jieħdu sehem fl-attivitajiet li l-Għaqda Drammatika Għajnsielem se ttella’ għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa.  Din ser issir nhar il-Ħamis 2 ta’ Marzu 2017 fis-7.30pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.

L-ISKOLA PRIMARJA t’Għajnsielem tavża li min għandu tfal li jagħlqu t-3 snin sal-aħħar t’April 2018, jista’ japplika biex dawn ikunu jistgħu jibdew jattendu fs-sena skolastika 2017-18. L-applikazzjonijiet jistgħu jinġabru fil-jiem li ġejjin mill-iskola stess.

L-EWWEL ĠIMGĦA U SIBT TAX-XAHAR

Il-Ġimgħa 3 ta’ Marzu l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali u tibda wara l-quddiesa tad-9am. Is-Sibt 4 ta’ Marzu fit-3.30pm rużarju u quddiesa fil-Knisja l-Qadima. L-Adorazzjoni tkompli sad-9pm.

DEHRIET TA’ LOURDES  Tkompli t-tifkira ta’ dawn id-dehriet tal-Madonna. Ninviżtaw lill-Madonna fil-knisja tagħha ġewwa r-raħal tagħna.

GRAZZI MILL-QALB: Familja N.N. €500 għall-orgni.

LAQGĦA MIR-Richmond Foundation:

F’Għawdex dwar is-Saħħa Mentali t-Tnejn 27 ta’  Frar fil-5pm fiċ-Centru tal-NGO Xewkija.

SEMINAR GĦAL KULĦADD – bit-tema Lejn ir-Rebbiegħa ta’ Ħajjitna – Imtella’ mis-Sezzjoni Femminili Museum fil-Qasam tal-Bniet ix-Xewkija nhar it-Tlieta 7 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmena Ciantar toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Loreta Buttigieg f’għeluq l-44 sena mill-mewt tagħha fl-24 ta’ Frar.
 • Helen Sultana toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Gorga Sultana f’għeluq l-4 snin mill-mewt tagħha fis-26 ta’ Frar.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Bullettin 19 ta’ Frar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

Is-7 Ħadd Matul is-Sena

AĦFER – ĦOBB – SERVI

Kemm hi iebsa li taħfer kompletament.  “Naħfer iva… ninsa le.”  Kemm nisimgħu espressjonijiet bħal dawn u nibqgħu nroddu s-salib u nżejnu l-ħitan bis-slaleb.

Il-Vanġelu tal-lum huwa messaġġ qawwi għall-konverżjoni mhux biss personali iżda wkoll soċjali.

Kemm tassew għandna l-kuraġġ naħfru?  Kemm tassew għandna l-kuraġġ induru lejn xi ħadd li nafu li ma jridilniex il-ġid?  Għalhekk huwa iebes il-Vanġelu.  Għalhekk il-ħajja nisranija hija mingħajr kantunieri.  Biex inkunu “speċjali”  għall-Mulej hemm bżonn li nagħmlu l-affarijiet iebsa.  L-avventuri huma iebsin, hemm bżonn li lkoll kemm aħna bħala Nsara ma nagħmlux biss l-ovvju fil-ħajja tagħna.

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Levitiku u jirrakkonta parti mil-liġi li għandha x’taqsam mal-qdusija tal-poplu.  Wieħed jgħix fil-qdusija meta jimxi fil-kmandamenti ta’ Alla.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 102, insibu li meta aħna nħobbu lill-proxxmu kollu tagħna nkunu qegħdin nixbhu lil Alla li huwa Alla ħanin u ta’ qalb tajba.  San Pawl ikompli jenfasizza fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra tiegħu lill-Korintin, li aħna tempju qaddis ta’ Alla u li ħadd ma għandu jqarraq.  Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum insibu żvilupp tat-tielet beatitudni fid-diskors tal-Muntanja, fejn insibu:  “Ħenjin ta’ qalbhom ħelwa”.  Ġesù jagħti eżempju ta’ dan bil-ħajja tiegħu stess.

Kemm aħna kapaċi naħfru?  Kif qegħdin naħfru?  Kemm tassew aħna nies ta’ kompassjoni u mogħdrija?

Għandek għedewwa?  Kif qed tħares lejhom?  Hemm xi persuna fil-ħajja tiegħek li ilek ma tkellimha snin?

Aħfer – Ħobb – Servi … kemm taħseb li huma possibbli fil-ħajja tiegħek?  Kemm taħseb li huma possibbli li tgħixhom kuljum?

Il-ġlieda tagħna kuljum trid tkun magħna nfusna.  Hemm bżonn li nagħrfu nnaqqsu minna l-egoiżmu tagħna biex inkunu nistgħu nħarsu f’għajnejn xulxin mingħajr biżà jew mistħija.

     Mulej għallimni naħfer lill-għadu tiegħi,

     għallimni nħobb lil dawk li jriduli d-deni,

     għallimni nimxi, kontra l-kurrent, lejk imsallab.

L-ISTRINA TAL- MADONNA

Grazzi mill-qalb lil kull min ta s-sehem tiegħu fil-ġabra li saret bieb bieb – il-ġabra hekk imsejħa L-istrina tal-Madonna.

Is-somma laħqet €4835. Grazzi u prosit tabilħaqq. Grazzi mill-qalb ukoll lill-voluntiera li ħarġu jiġbru. Nirringrazzjawhom tas-sagrifiċċju li jagħmlu u tal-ħin li jagħtu f’kull ġabra li nagħmlu bieb bieb anke dawk tal-festa.  Min għadu jrid jagħti l-offerta tiegħu, tistgħu twassluha fil-letterbox tad-dar parrokkjali jew fil-knisja waqt il-ġabra.

Bħalissa għaddej ix-xogħol tal-inġir tal-ġebel. Tistgħu tarawh wara l-knisja jew fejn il-ħanut tax-xogħol ta’ Leli Saliba. Meta jkollna ċertu ammont ta’ ġebel lest, imbagħad jibda x-xogħol tat-tqegħid tiegħu.

FUQ KOLLOX-Insostnu dan il-proġett bit-talb tagħna!

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 19 ta’ Frar ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha ġewwa Lourdes Home l-Erbgħa 22 ta’ Frar mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Xerri, kafe’ u tombla.

Il-ĦAMISIJIET TA’ SANTA RITA Ikomplu

l-Ħamis 23 ta’ Frar għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

KONFERENZI NTERESSANTI U MPORTANTI

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Kif indawlu lil uliedna dwar il-ħbieb.  Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Frar bejn is-6.00pm u s-7.30pm u ser titmexxa minn Dr. Michael Galea (psikologu, family therapist u lecturer fl-Università). 

Richmond Foundation  qed torganizza taħdit f’Għawdex dwar is-Saħħa Mentali nhar it-Tnejn 27 ta’  Frar fil-5pm fiċ-Centru tal-NGO Xewkija.

DEHRIET TA’ LOURDES

Tkomli t-tifkira tad-dehriet tal-Madonna ġewwa Lourdes. Ninviżtaw lill-Madonna fil-knisja tagħha ġewwa r-raħal tagħna u nitolbu għal tant fejqan spiritwali u materjali.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 18 ta’ Frar, 2017 fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali tax-Xagħra. Trasport mill-Pjazza fis-6pm.

GRAZZI MILL-QALB

 • Lil Paul Stellini flimkien mal-Għaqda Ħbieb tal-Presepju Fergħa Għajnsielem li taw lill-knisja tagħna d-donazzjonijiet li saru fil-presepju u fil-wirja ta’ pasturi li saret taħt il-knisja fi żmien il-Milied – €340.
 • Lill-grupp tal-Boċċi: €100 għas-Sagristiji.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Lorenza Scicluna toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju tar-ruħ għażiża ta’ żewġha Carmelo f’għeluq it-8 sena mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Frar kif ukoll b’suffraġju taż-żewġ uliedha Joe u Frankie Scicluna.
 • Maria Attard toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ żewġha Salvu Attard f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fl-20 ta’ Frar.
 • Carmel u Phyllis Portelli joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Michael Portelli u Toni Portelli.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA LAQQGĦANA MA’ IBNEK ĠESÙ

Insibu ħin għall-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija

(il-Knisja l-Qadima miftuħa kuljum mit-Tnejn sas-Sibt mit-8.30am sal-4pm)

 

Bullettin 12 ta’ Frar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

Is-6 Ħadd Matul is-Sena

NGĦIXU L-KMANDAMENTI

Kollox m’hu xejn fil-ħajja!  Hekk jagħmel kulħadd!  Jien se nkun differenti?  Huma frażijiet li nisimgħu kuljum u li forsi rridu ngħidu li xi kultant nisimgħuhom aħna wkoll.  Lesti nippuntaw subgħajna biex nikkritikaw lil ħaddieħor iżda ma aħniex lesti li naċċettaw jew nagħmlu awtokritika fuqna stess.

Fil-Liturġija tal-lum Ġesù jikxfilna l-maskra.  Maskra li ħafna drabi turi l-mod immatur li bih ngħixu r-reliġjon tagħna.  Mod ta’ reliġjon li fih aħna biss spettaturi.  Ġesù jurina li hu ġie biex jipperfezzjona t-tagħlim u għalhekk jenfasizza għajxien sħiħ tal-kmandamenti.

Il-bniedem ġie maħluq minn Alla liberu u rajh f’idejh.  Il-bniedem huwa msejjaħ biex minn rajh jagħżel li jimxi fuq il-liġi ta’ Alla kif itenni l-awtur tal-Ktieb ta’ Bin Sirak fl-Ewwel Qari tal-lum.  Is-Salm 118 juri li hemm minn dawk li jimxu  fuq l-liġi tal-Mulej.  Fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin insibu li l-għerf ta’ Alla jistgħu jagħrfuh dawk li huma mrawmin sewwa fil-fidi u fl-imħabba.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, għandna t-tifsira ta’ Ġesù li ġie biex jipperfezzjona l-liġi u l-profeti.  Huwa jispjega wkoll l-importanza tal-ħames, is-sitt u t-tmien kmandament.

Il-ħeġġa tan-nisrani kuljum hija dik li tgħinu jfittex u jikseb aktar territorju qrib tal-Mulej.  Hemm bżonn li niddrittaw it-toroq tagħna fid-dawl tal-liġi tiegħu.

L-għażla tad-dnub u għad-dnub hija f’idejna.  Alla ħalliena liberi saħansitra li neħduha kontra tiegħu.  Kemm tassew qed inħares lejn il-kmandamenti bħala mumenti ta’ grazzja li permezz tagħhom aħna stess nirregolaw il-ħajja tagħna?

Hemm bżonn li nagħmlu għażliet ċari u bla tlaqliq fuq it-tip ta’ fidi li qed ngħixu.

Id-diskors ta’ Krisu llum huwa ċar għal min irid jifhem – le għad-divorzju u responsabbiltà kbira fuq kull min ikisser żwieġ.

Fehemni Mulej

biex inżomm il-liġi tiegħek

u nħarisha b’qalbi kollha.

EWRO COLLECTION

Il-ġbir kollu waqt il-quddies ta’ dan il-weekend ikun b’risq il-festa tagħna. Inkunu ġenerużi bħal dejjem. Nagħtu kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull għotja.

L-ISTRINA TAL- MADONNA

INKOMPLU NKUNU ĠENERUŻI!

NGĦINU MINN QALBNA!

Sejħa lilkom Żgħażagħ li taħdmu biex tagħtu wkoll l-offerta tagħkom.

 • Wasslu l-offerta tagħkom ġo envelop permezz tal-voluntiera tal-parroċċa jew direttament fil-letterbox tad-dar parrokkjali, jew lil xi saċerdot tal-parroċċa.
 • Tista’ wkoll tissieħeb fl-iskema ta’ ġbir ta’ kull xahar.

Nagħtu skont ma l-Mulej ipprovdielna!

It-triq hija twila, imma bl-għajnuna t’Alla, ta’ Ommna Maria Lawretana u tal-għajnuna ta’ kull wieħed u waħda minna… NASLU ŻGUR!!!

IL-KNISJA TAGĦNA HIJA MONUMENT LI JIBQA’…

Affarijiet oħra jgħaddu u jispiċċaw.

Il-ĦAMISIJIET TA’ SANTA RITA Ikomplu

l-Ħamis 16 ta’ Frar għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

DEHRIET TA’ LOURDES

Ikomplu d-dehriet tal-Madonna ġewwa Lourdes. Ninviżtaw lill-Madonna fil-knisja tagħha ġewwa r-raħal tagħna u nitolbu għal tant fejqan spiritwali u materjali.

INTENZJONIJIET TA’ QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet ta’ quddies tal-ħin fil-knisja parrokkjali għax-xhur ta’ April, Mejju u Ġunju 2017 jista’ jagħmel dan fl-uffiċċju parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew il-Ħamis bejn id-9am u nofsinhar.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 18 ta’ Frar, 2017 fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali tax-Xagħra. Trasport mill-Pjazza fis-6pm.

GRAZZI MILL-QALB

NN €300; Offerta lill-Madonna – NN Triq il-Ġnien €200. NN €30 b’ringrazzjament lil Alla u lill-Madonna.

ILQA’ FI ĦDANEK

 • Ilqa’ fi ħdanek O Ħanin Ġesu’ lir-ruħ għażiża ta’ Rose Caruana mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li għoġbok issejħilha għal għandek fl-1 ta’ Frar fl-eta’ ta’ 78 sena.
 • Ilqa’ O Mulej fi ħdanek lir-ruħ għażiża ta’ Paul Anthony Rapa mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li ġie jiltaqa’ miegħek nhar it-3 ta’ Frar fl-għomor ta’ 24 sena.
 • Ilqa’ Missier Ħanin lir-ruħ għażiża ta’ George Vella mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li ħalla din id-dinja fit-3 ta’ Frar fl-eta’ ta’ 64 sena.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmena Zerafa u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ ommhom Maria Zerafa f’għeluq il-15-il sena mill-mewt tagħha fit-12 ta’ Frar, għal ruħ missierhom Ġanni u għal ħuthom.
 • Censu Galea joffri €20 b’suffraġju ta’ missieru Michael Galea f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fl-10 ta’ Frar.
 • Loreta Azzopardi u l-familja joffru €30 b’suffraġju ta’ Wenzu u Carmela Xuereb, Mary Rose u Steve Xuereb.
 • Miriam Buttigieg u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ Martinu Buttigieg f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu.
 • Tonina Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ Dolora Azzopardi f’għeluq il-11-il sena mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Frar.
 • Gorga Galea toffri €20 b’suffraġju ta’ omma Rosa Galea f’għeluq il-31 sena mill-mewt tagħha.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA LAQQGĦANA MA’ IBNEK ĠESÙ

Insibu ħin għall-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija

(il-Knisja l-Qadima miftuħa kuljum mit-Tnejn sas-Sibt mit-8.30am sal-4pm)

Bullettin 5 ta’ Frar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

10 ta’ Frar: 

L-Appostlu Missierna San Pawl

NAWFRAĠJU!

San Pawl, anzi l-ġifen tiegħu, tfarrak mal-gżejjer Maltin.  Tidher diżgrazzja kbira li minnha   iżda  ħarġet   grazzja   mhux  biss għaliex  ħadd minn dawk li kienu fuq il-ġifen ma tfarrak jew intilef, iżda wkoll għaliex San Pawl kien għodda f’idejn Alla biex ġab il-fidi lil gżiritna.  San Pawl ġie bħala missjunarju u żera’ żerriegħa li minnha ħarġet żerriegħa missjunarja kbira għaliex aħna l-Maltin mhux biss għożżejna din il-fidi talli nies kuraġġużi Maltin, reliġjużi u lajċi, ħallew ġżiritna tul is-snin biex marru jwasslu l-fidi f’artijiet oħra.  Il-Providenza ħasbet fina l-Maltin.  Ftit huma dawk il-pajjiżi li għandhom isimhom minqux fl-Iskrittura Mqaddsa.  Huwa mument mhux biss ta’ tifkira iżda ta’ tiġdid għalina l-Maltin.

Il-Mulej Ġesù ħabbna fuq li ħabbna tant li bagħtilna wieħed mid-dixxipli tiegħu, l-Appostlu tal-Ġnus, biex jiżra’ l-fidi fi qlubna.

Missirijietna ħabbewh.  San Pawl, minkejja li kien għadu priġunier, ma beżax iwasslilna l-kelma ta’ Alla li dehret bil-kliem u l-mirakli li wettaq fostna.  San Pawl seraq il-qlub tal-Maltin u żera’ fihom iż-żerriegħa tas-salvazzjoni dejjiema…. Iżda llum dan kollu huwa storja?  Kemm tassew fadal fidi fostna?

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ l-Għerf, naraw li kulma jseħħ fid-dinja jseħħ minħabba l-Providenza ta’ Alla.  Is-Salm Responsorjali, minn Salm 106, huwa għanja ta’ tifħir lill-Mulej għall-għeġubjijiet li jagħmel mal-bnedmin.  Fit-Tieni Qari, mill-Atti tal-Appostli, għandna r-rakkont tan-nawfraġju ta’ San Pawl fuq gżiritna.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna lil Ġesù jagħti l-mandat u l-missjoni lill-Appostli biex imorru JXANDRU AĦBAR TAJBA u jgħammdu lill-ġnus.

San Pawl ġie Malta u wettaq dak mitlub minnu mill-Mulej bil-kelma u l-mirakli li wettaq.  Il-fidi żammet lill-poplu Malti ħaj tul dawn is-sekli kollha.  Illum huwa jum ta’ ringrazzjament nazzjonali lil Alla għal din il-grazzja li tana.  Iżda wkoll jum ta’ tiġdid fil-fidi li tagħna sew fuq livell individwali u anki flimkien bħala nazzjon.  Kemm tassew il-familji Maltin għad għandhom lil Ġesù fiċ-ċentru ta’ ħajjithom?  Ħafna drabi naqgħu fl-iżball li ninġarru minn modi u kurrenti li huma kontra l-valuri tal-fidi tagħna.  Inġibu l-gwaj b’idejna stess.  Liema huma l-mumenti tal-veru ferħ fil-ħajja tagħna?  Kemm tassew qed nitolbu kull ħin maħfra lill-Mulej u nitolbuh idawwal l-għemil tagħna?

Mulej, San Pawl żera’ ż-żerriegħa tal-fidi fil-poplu Malti.  Għinni, bħala Malti, biex inkompli din il-missjoni tiegħu fi gżiritna bil-ħajja u t-twemmin tiegħi.

WASLET L-ISTRINA TAL- MADONNA

B’risq It-TKOMPLIJA tal-BINI tal-KNISJA.

Qegħdin fl-ewwel passi ta’ dan ix-xogħol.

L-għotja tiegħek tgħinna nimxu ‘l quddiem…

Il-Ħolma ta’ missirijietna…

Proġett li jibqa’ għall-ġejjieni…

Jista’ jsir realtà bl-għajnuna ta’ kull  Għajnselmiż u kull Għajnselmiża, mill-kbir saż-żgħir u dawk li joqogħdu barra r-raħal!

Kollha kemm aħna nagħtu s-sehem tagħna. NGĦINU MINN QALBNA!

 • L-envelop li tqassam il-ġimgħa l-oħra mal-Bullettin jinġabar mill-voluntiera tal-parroċċa din il-ġimgħa.
 • Tista’ wkoll tissieħeb fl-iskema ta’ ġbir ta’ kull xahar.

Nagħtu skont ma l-Mulej ipprovdielna!

It-triq hija twila, imma bl-għajnuna t’Alla, ta’ Ommna Maria Lawretana u tal-għajnuna ta’ kull wieħed u waħda minna… NASLU ŻGUR!!!

 • Tistgħu taraw ix-xogħol fuq il-ġebel il-kbir ħdejn il-garage ta’ Leli Saliba.
 • Ix-xogħol fuq l-uċuħ tal-arloġġi wasal fil-fażi finali. Xogħol ta’ paċenzja u eżattezza.
 • Anke x-xogħol fuq it-tkomplija tar-reredos miexi ġmielu.
 • Grazzi lil tant voluntiera li jagħtu mill-ħin u s-sengħa tagħhom. Anke b’dan il-mod inkunu ngħinu lill-knisja tagħna. Grazzi verament mill-qalb.
 • Barra dawn l-ispejjeż, il-knisja għandha wkoll tant spejjeż oħra ta’ manutenzjoni u restawr li għaddejjin il-ħin kollu.

Il-Ġimgħa 10 ta’ Frar

Inqaddsu din il-festa tal-fidi tagħna bis-sehem tagħna fis-sagramenti tal-Qrar u l-Ewkaristija.

Il-quddies fil-knisja tagħna jkun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd: 6,8 u 10 am u fil-5pm.

Filgħaxija l-quddiesa tal-5pm tkun iċċelebrata minn Fr. Raymond Portelli, missjunarju Għawdxi fil-Perù. Ningħaqdu miegħu fit-talb u ngħinuh b’xi offerta.

Il-ĦAMISIJIET TA’ SANTA RITA Ikomplu l-Ħamis 9 ta’ Frar għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

COFFEE MORNING

Ċentru Sant’Antnin Għajnsielem il-Ġimgħa 10 ta’ Frar fit-8.30am. Kafe’ u ikel mingħajr ħlas. Min jixtieq trasport iċempel fuq 99448921.

DEHRIET TA’ LOURDES

Nhar is-Sibt li ġej, 11 ta’ Frar, infakkru l-Ewwel Dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes. Mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet wassalnielkom il-programm u l-messaġġ mill-knisja ta’ Lourdes ġewwa r-raħal tagħna. Insegwuh.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Ursula Azzopardi toffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ Marija Azzopardi f’għeluq l-4 snin mill-mewt tagħħa fid-9 ta’ Frar u għal Dolora Azzopardi f’għeluq id-29 sena mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Frar. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA LAQQGĦANA MA’ IBNEK ĠESÙ

Insibu ħin għall-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija

(il-Knisja l-Qadima miftuħa kuljum mit-Tnejn sas-Sibt mit-8.30am sal-4pm)