Monthly Archives: March 2017

Bullettin 26 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

Ir-4 Ħadd tar-Randan GĦOTJA TA’ DAWL

IS-SEJĦA LI TAGĦMLILNA L-LITURĠIJA TAL-LUM HI BIEX DIK IL-FIDI LI RĊEVEJNA FIL-MAGĦMUDIJA NKABBRUHA U NWASSLUHA LILL-OĦRAJN.

Il-miraklu li nsibu fil-Vanġelu tal-lum huwa l-miraklu tiegħi u tiegħek kull darba li nobdu l-Kelma tal-Ħajja li jwasslilna l-Mulej.  Fil-mumenti ta’ dlamijiet li ngħaddu minnhom f’diversi waqgħat ta’ ħajjitna, il-kuntatt tagħna mal-Mulej huwa bħal raġġ ta’ dawl, dawl li jegħleb is-saltna tad-dlamijiet li ħafna drabi nkunu lsiera tagħha, dlamijiet ta’ vizzji u ħażen, dlamijiet ta’ suppervja.  Hemm bżonn URĠENTI li nħallu lill-Mulej imissna u nħalluH jagħtina d-dawl.  Hemm bżonn li kif l-agħma fil-Vanġelu tal-lum obda l-kmand ta’ Ġesù, hekk aħna m’għandniex triq oħra x’nagħżlu.  Kristu huwa d-dawl tad-dinja.  Bħala nsara lkoll kemm aħna msejħin biex inkunu xhieda ħajja ta’ dan id-dawl.

L-Ewwel Qari tal-lum, mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel, jirrakkonta l-ġrajja ta’ żmien is-Slaten fejn insibu l-figura ta’ David li minn ragħaj tal-imrieħel jiġi magħżul Sultan.  Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ.  U propju din l-għajta għall-protezzjoni u kenn tal-Mulej fuqna, insibuha fis-Salm 22 fejn għandna sejħa lill-Mulej bħala r-Ragħaj it-Tajjeb, Ragħaj li jsegwi b’mod personali l-merħla tiegħu.  La l-Mulej huwa l-kenn tagħna għandna nkunu konvinti li aħna wlied id-dawl kif itenni San Pawl fit-Tieni Qari tal-lum fl-Ittra lill-Efesin

 1. Aħna lkoll ulied id-dawl. F’dan iż-żmien tar-Randan irridu niċċekkjaw liema dawl qed idawwal il-ħajja tagħna.
 2. Bżonn li nkunu umli biex nisimgħu u ngħixu l-Kelma ta’ Alla.
 3. Bżonn li nwettqu dak li ordnalna Ġesù biex tassew NARAW l-għażliet f’ħajjitna.
 4. Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ kif nisimgħu fl-Ewwel Qari. Kulħadd għandu missjoni importanti fis-Saltna Tiegħu.
 5. F’dan iż-żmien tar-Randan irridu nfittxu li nsaħħu sewwa u malajr id-dawl tal-fidi tagħna.

Mulej

għallimna nwettqu sew il-ħidma tagħna

bid-dawl tiegħek li nużawh aħna.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI  Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3pm sal-4pm.

Eżerċizzi tar-Randan:

fil-KNISJA PARROKKJALI TAGĦNA

GĦAL KULĦADD:

Matul din il-Ġimgħa

Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu fis-6.30pm. Predikatur: Fr. Gabriel Gauci, Viċi Rettur tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù.

It-Tlieta nagħmlu l-ġabra għall-knisja, il-Ħamis għas-Seminarju.

RADJU LAURETANA…

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana, jekk Alla jrid, tibda s-Sibt l-1 ta’ April.

IMPORTANTI NGĦINU KIF NISTGĦU!

Qed isir kull sforz biex ix-xandir jibda kif imħabbar. Dan għaliex fl-aħħar maltempata li kellna, sajjetta laqtet l-antenna tar-radio u, minkejja li l-apparat kien mitfi, saret ħsara kbira fit-transmitter u l-limiter. Anke l-computer kellu jinbidel u jinxtara ieħor ġdid. Dan kollu jfisser ħafna spejjeż. Nitolbukom tgħinu kif tistgħu.

Għalhekk – ĠABRA SPEĊJALI dal-weekend.

Fil-knisja, il-ġabra li s-soltu nagħmlu għall-ispejjeż tal-knisja, ser tmur għall-ispejjeż li għandna nagħmlu għall-manutenzjoni u t-tiswija fir-radio.  Grazzi mill-qalb ta’ kull offerta.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 25 ta’ Marzu fil-Knisja tax-Xewkija fis-6.30pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.00pm.

GĦOTI TA’ DEMM   Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 28 ta’ Marzu ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm: 1pm – 5pm.

TOMBLA – Centru Sant’Antnin il-Ħamis 30 ta’ Marzu.

GRAZZI MILL-QALB:

Obolo ta’ San Pietru €450. Gabra pro Anglikani €270.

OĦLOQ TBISSIMA – KAMPANJA TA’ KARITÀTista’ tidħol fis-sagristija, tieħu lista ta’ oġġetti, tixtrihom u ġġibhom lura fis-sagristija. Grazzi.

INĦARSU LEJN L-GĦID: Velja tal-Lejl Qaddis ta’ Sibt il-Għid: is-Sibt 15 ta’ April fit-8pm.

MIS-SEMINARJU MINURI U

L-ISKOLA SEKONDARJA TAL KONSERVATORJU TAL-ISQOF TAD-DJOĊESI T’GĦAWDEX

Dawk Il-ġenituri/kustodji tal-Istudenti ta’ Year 6 iIli jattendu fl-Iskejjel Primarji kemm tal-Knisja u kemm tal-Istat, li jixtiequ jirreġistraw lil uliedhom għad-Dħul fl-Ewwel Klassi tas-Seminarju Minuri u tal-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof huma ġentilment mitluba jagħmlu dan nhar l-Erbgħa u l-Ħamis, 29 u 30 ta’ Marzu mit-8:00 a.m. sas-02.00 p.m. skont id-dettalji li dehru fl-aħħar bullettin.

XAMA: Min ikollu bċejjeċ ta’ xama għar-rimi, anke dak li jibqa’ fix-xemgħat tat-tazza, tistgħu ġġibuhom il-knisja f’kaxxa apposta fejn il-qniepen biex nagħmlu fjakkli għall-Ġimgħa Mqaddsa.

PREPARAZZJONI GĦALL-GRIŻMA – inkomplu din il-ġimgħa b’laqgħa oħra għall-istudenti tal-Griżma nhar l-Erbgħa 29 ta’ Marzu fil-5.15pm fiċ-Ċentru Parrokkjali. Is-Sibt 1 ta’ April – nofs ta’ nhar flimkien.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Rose Grech toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierha Pawlu Grech f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fit-23 ta’ Marzu.
 • Lorenza Grech toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ħuha Ċensu Mercieca f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fix-xahar ta’ Marzu.
 • Elizabeth Portelli toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Maria Spiteri u ta’ missierha Ġanni Spiteri f’għeluq l-anniversarju tal-mewt tagħhom f’dan ix-xahar.
 • Vendra Xuereb toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju Pawlu Azzopardi fl-anniversarju tal-mewt tiegħu fil-25 ta’ Marzu, u b’suffraġju ta’ Ġużeppa Azzopardi u ta’ Loreta Azzopardi.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 19 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

It-3 ĦADD TAR-RANDAN

GĦANDEK GĦATX?

MIN JIXROB MILL-ILMA LI NAGĦTIH JIEN QATT IŻJED MA JKUN BIL-GĦATX.

Fil-ħajja tagħna ma tkunx l-ewwel darba li jaqbadna l-għatx, b’mod speċjali wara xi biċċa xogħol fis-sajf.  Xi kultant iżda jista’ jkun li jkollna għatx għal affarijiet oħra.  Biex tikber il-pożizzjoni soċjali tiegħek jew fuq il-post tax-xogħol.  Is-Samaritana nistgħu nqisuha aħna.  Nersqu lejn Ġesù u nitolbuh il-grazzji, il-grazzji materjali.  Aqlagħli din il-grazzja, ħa nagħmel din il-wegħda; jekk tagħtini hekk nagħtik daqshekk. Hu diskors fuq livell materjali biss.  Ħafna drabi nirrabjaw ukoll mal-Mulej meta ma jagħtiniex dak li nitolbu fil-pront.  Nibqgħu naħsbu u naġixxu bħala bnedmin anki mal-Mulej.  Meta nirċievu l-Ewkaristija,  Alla jsir parti minna, mill-ħajja tagħna, mill-mod kif naġixxu.  Iżda ħafna drabi l-għatx għall-materjali jżommna fuq livell ta’ medjokrità b’mod li l-veru għatx għall-valuri ta’ kuljum lanqas biss inħossuh.  It-tielet Ħadd tar-Randan għandu stedina ċara, agħraf dak li se titlob lil Ġesù.

Il-Mulej jagħtina l-ilma li jżommna ħajjin kull ħin.  Kif qed naċċetta dan l-ilma fil-ħajja tiegħi ta’ kuljum?

Il-Mulej ġie biex jagħmel ir-rieda ta’ dak li bagħtu, kif itenni fil-Vanġelu tal-lum.  Inti u jien qed nifhmu xi jrid il-Mulej minna?

Kif qed taqta’ l-għatx tiegħek kuljum, bl-ilma li jagħtina Ġesù b’mod speċjali fl-Ewkaristija jew b’affarijiet materjali li jkomplu jagħmlulna aktar għatx?

Kristu jrid u jinsab lest li jkun l-ilma ħaj għalina kull ħin.  L-għażla bil-libertà kollha hija f’idejna.

Agħmel Mulej

li ma nfittex imkien biex naqta’ l-għatx ħlief bik,

bil-kelma tiegħek, bil-Ġisem u d-Demm tiegħek.

OBOLO TA’ SAN PIETRU:

Il-ġbir kollu li jsir fil-quddies ta’ dan il-weekend ikun għall-karità li ssir mill-Papa madwar id-dinja kollha. Nagħtu karità frott is-sagrifiċċji tagħna.

GĦOTI TA’ DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 19 ta’ Marzu ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

AVVIŻ MIS-SEMINARJU MINURI U  MILL-ISKOLA SEKONDARJA TALKONSERVATORJU TAL-ISQOF TAD-DJOĊESI T’GĦAWDEX

Il-ġenituri/kustodji tal-Istudenti ta’ Year 6 iIli jattendu fl-Iskejjel Primarji kemm tal-Knisja u kemm tal-Istat, DEJJEM JEKK IRIDU, huma ġentilment mitluba jirreġistraw lil uliedhom għad-Dħul fl-Ewwel Klassi tas-Seminarju Minuri u tal-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof nhar l-Erbgħa u l-Ħamis, 29 u 30 ta’ Marzu mit-8:00 a.m. sas-02.00 p.m.

L-applikazzjonijiet għat-tfal subien jimtlew fis-Seminarju Minuri waqt li għat-tfal bniet jimtlew fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof (dħul mill-parking tal-Isptar Ġenerali t’Għawdex). Min japplika mitlub jieħu miegħu: Ċertifikat oriġinali tat-Twelid tat-tifel/tifla kif ukoll żewġ ritratti tiegħu/tagħha. Tkun mitluba wkoll il-Karta tal-Identità taż-żewġ Ġenituri. It-tfal iridu jkunu mwielda bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru 2006. Isir ħlas ta’ €15 mal-applikazzjoni.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha l-Erbgħa 22 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Buttigieg, kafe’ u tombla.

IMMORRU L-LUNZJATA

Nhar is-Sibt li ġej, 25 ta’ Marzu, festa tat-Tħabbira tal-Mulej ser immorru ninviżtaw lill-Madonna fil-Knisja ddedikata lilha fil-Wied tal-Lunzjata. Tluq mill-Pjazza fit-8.00am. Ikollna quddiesa fit-8.30. Min ikun ser jiġi huwa mitlub li jibbukkja billi jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali fuq 21554615.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 25 ta’ Marzu fil-Knisja tax-Xewkija fis-6.30pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.00pm.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI 

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm.

Eżerċizzi tar-Randan:

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu fis-6.30pm.

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin – Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

OĦLOQ TBISSIMA – KAMPANJA TA’ KARITÀTista’ tidħol fis-sagristija, tieħu lista ta’ oġġetti, tixtrihom u ġġibhom lura fis-sagristija. Grazzi.

XAMA: Min ikollu bċejjeċ ta’ xama, tistgħu ġġibuhom il-knisja f’kaxxa apposta fejn il-qniepen biex nagħmlu fjakkli għall-Ġimgħa Mqaddsa.

GRAZZI MILL-QALB:

Ewro Collection Marzu €645.68.

Għall-Missjoni ta’ Fr. Raymond Portelli €280.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Lil GIUSEPPA ZERAFA li sejjaħtilha għal għandek fit-3 ta’ Marzu, fl-età ta’ 81 sena.
 • Lil ANGELA BUTTIGIEG li ttajret għal għand il-Mulej nhar it-Tnejn 13 ta’ Marzu fl-età ta’ 80 sena.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Loreta Zerafa toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Manuel Zerafa it-8 snin mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Marzu.
 • Tonina Spiteri u ħutha joffru €20 b’suffraġju ta’ Loreta Spiteri u Andrew Zerafa fl-anniversarju tal-mewt tagħhom.
 • Erminia Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Emanuel Xuereb f’għeluq l-14-il sena mill-mewt tiegħu fid-19 ta’ Marzu.
 • Brigitte Cammilleri toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Grech f’għeluq is-sentejn mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Marzu.
 • Gużeppa Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Gorgina Farrugia f’għeluq is-sentejn mill-mewt tagħha fil-21 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem. 

 • INTENNU l-appell tagħna biex ikun hemm min jiġi jagħmel ħin ta’ adorazzjoni f’xi ħin bejn il-11am u s-1pm fil-Knisja l-Qadima.
 • XOGĦOL FUQ IL-ĠEBEL TAL-KNISJA: Tistgħu taraw l-ewwel ġebliet lesti sew fejn qed jinħadmu biswit il-workshop ta’ Leli Saliba u anke wara l-knisja.

 

Bullettin 12 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

It-2 ĦADD TAR-RANDAN

ĠESÙ KRISTU:  KONFERMA GĦALL-BNEDMIN KOLLHA

F’dan iż-żmien tar-Randan, żmien ta’ riflessjoni fuq il-mod ta’ ħajja li qed ngħixu, aħna li ngħidu li aħna nsara,  Ġesù Kristu jrid ikun il-gwida tagħna mhux biss fil-mumenti tal-glorja iżda anki fir-realtà ħarxa ta’ kull ġurnata ta’ ħajjitna.  Pietru ħa gost fuq it-Tabor iżda Ġesù reġa’ niżżilhom miegħu fir-realtà iebsa fejn Pietru, minkejja li kien ra ħafna fuq it-Tabor, kien minn ta’ l-ewwel li ċaħdu kif nagħmlu jien u inti minkejja li ngħidu li nafu xi jfisser Kristu l-Iben t’Alla għalina.

Is-sejħa ta’ Abram missier il-poplu t’Alla kellha ħafna diffikultajiet, iżda Abram aċċetta dan ir-riskju kbir ta’ fidi.

Nagħmlu l-qalb u mas-Salm intennu: ĦA TKUN IT-TJIEBA TIEGĦEK FUQNA, MULEJ Fit-Tieni Qari ta’ dan il-Ħadd, San Pawl jagħtina messaġġ qawwi – meta wieħed jgħix il-Vanġelu bilfors li jkollu jbati; iżda wkoll hemm tama li meta tgħix il-Vanġelu se tikseb dawl qawwi għall-kumplament ta’ ħajtek.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew insibu li Ġesù jieħu lil Pietru, Ġakbu u Ġwanni fuq il-muntanja u ssir it-trasfigurazzjoni.  Għandna leħen il-Missier li juri kemm tassew hi importanti l-missjoni fdata f’Ġesù Kristu għalina l-bnedmin.

 1. Fil-Ħajja tagħna nippruvaw minn kollox biex insibu ftit hena – nersqu bil-qalb lejn Ġesù!
 2. Kemm tassew qed ngħixu l-fidi tagħna fid-dawl tal-kliem ta’ Ġesù fil-Vanġelu, kliem li jagħtina tama u kuraġġ ma’ kull sfida ta’ ħajjitna?
 3. L-istess sejħa li Alla għamel lil Abraham Alla jagħmilha lil kull wieħed u waħda minna.  Kif qegħdin inwieġbu?
 4. F’dan iż-żmien tar-Randan hemm bżonn li nikbru aktar fl-imħabba tagħna lejn Alla fil-proxxmu.

Mulej, għinni

fit-tfittxija tiegħi għalik  kuljum.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI 

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm.

Eżerċizzi tar-Randan:

Għall-Professjonisti u Gradwati u anke koppji u dawk li ma jistgħux jattendu f’postijiet jew ħinijiet oħra -mit-Tnejn sal-Ġimgħa 20-24 ta’ Marzu 2017 fil-Knisja ta’ Santu Wistin ir-Rabat fit-8.00pm mill-W.R. Joe Zammit.

GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ MALTA

Kull nhar ta’ tlieta fix-xahar ta’ Marzu ser isiru l-Eżerċizzi għaż-Żgħażagħ li jgħixu f’Malta.  Dawn ikunu f’Dar Manwel Magri ħdejn ic-Chaplaincy tal-Università u jibdew fit-8pm.

RANDAN TA’ VERU – GĦID TAJJEB

EŻERĊIZZI OĦRA F’DAN IR-RANDAN

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin – Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

OĦLOQ TBISSIMA–KAMPANJA TA’ KARITÀ

Bħal snin oħra, anke din is-sena qed nieħdu sehem f’din il-kampanja b’risq il-missjonijiet tas-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl. Tista’ tidħol fis-sagristija, tieħu lista ta’ oġġetti, tixtrihom u ġġibhom lura fis-sagristija. Din is-sena l-kaxxi tal-kartun ma waslux. Għalhekk ġentilment nitolbukom tpoġġu l-oġġetti f’kaxxa żgħira jew borża tal-plastik/karti. Grazzi.

MIĊ-ĊENTRU PARROKKJALI PREPARAZZJONI GĦALL-GRIŻMA

Laqgħa oħra tkun nhar l-Erbgħa li ġejja 15 ta’ Marzu fiċ-Ċentru Parrokkjali fil-5.30pm mill-Arċipriet.

LAQGĦA GĦALL-ISTUDENTI TA’ FORM 2

Subien u bniet nhar l-Erbgħa li ġejja fis-6.30pm. Imexxi Fr. Simon Cachia.

XAMA: Min ikollu bċejjeċ ta’ xama, tistgħu ġġibuhom il-knisja f’kaxxa apposta fejn il-qniepen biex nagħmlu fjakkli għall-Ġimgħa Mqaddsa.

GRAZZI MILL-QALB:

NN għall-Knisja €50 b’ringrazzjament lill-Madonna ta’ Loreto.

EWRO COLLECTION għall-Festa 2017

Il-ġbir kollu waqt il-quddies ta’ dan il-weekend ikun b’risq il-festa tagħna. Nafu lkoll kemm spejjeż trid biex tagħmel festa sabiħa u kbira bħal tagħna. Nagħtu kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

NOTA MPORTANTI: Għall-festa ta’ din is-sena diġa għandna talbiet ta’ żieda fil-prezzijiet tas-servizzi li jsiru fosthom tal-orkestra maltija.  Din s’issa kienet tiġina €2960. Iċ-ċiefra tinkludi wkoll l-irqad u l-ikel tal-mużiċisti maltin.

ĦARĠA GĦALL-ANZJANI

Il-Kunsill Lokali ser jorganizza ħarġa għall-anzjani t-Tnejn 20 ta’ Marzu. Prezz €5. Tluq minn Triq Sant’Antnin, Triq Ħamri, Pjazza u Triq il-Ġnien fit-7.50am. Quddiesa Ta’ Pinu, inżuru ċ-Ċentru Marittimu d-Dwejra, ikla u tombla fil-Fliegu Restorant u nirritornaw lura fis-1pm. Ċemplu 21561515 jew morru l-Kunsill sal-Ġimgħa 17 ta’ Marzu.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 14 ta’ Marzu ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Antonia Xerri toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ żewġha Karmnu Xerri f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Marzu.

 Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

IMPORTANTI: INTENNU l- appell tagħna biex ikun hemm min jiġi jagħmel ħin ta’ adorazzjoni f’xi ħin bejn il-11am u s-1pm fil-Knisja l-Qadima. Ser nagħtu prova għal dan ix-xahar ta’ Marzu. Imbagħad niddeċiedu dwar ħinijiet ġodda tal-ftuħ tal-Knisja l-qadima.

 

Bullettin 5 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

L-1 ĦADD TAR-RANDAN

Liema Alla naqdi?

LILL-MULEJ ALLA TIEGĦEK, GĦANDEK TADURA,

U LILU BISS TAQDI

Il-falliment totali tagħna huwa d-dnub.  Iċ-ċaħda tal-grazzja ta’ Alla.  L-għażla libera tagħna li nsegwu lil satana u mhux lil Alla.  F’dan iż-żmien tar-Randan, li bdejna biċ-ċelebrazzjoni ta’ l-irmied, indunajna li lkoll kemm aħna rridu verament inċarrtu qlubna u mhux ilbiesna.  Hemm bżonn li fil-konverżjoni tagħna ma nkunux artifiċjali iżda nkunu radikali.  Il-mument tar-Randan irid ikun mument ta’ verifika għalina lkoll, f’liema livell ta’ fidi ninsabu, kemm tassew aħna lesti li niġġeddu fil-ħajja tagħna biex neqirdu d-dnub u noqorbu aktar lejn Alla.  It-tiġrib tagħna minn satana se jibqa’.  Saħansitra Ġesù għadda minnu.  Iżda aħna rridu nkunu sodi, bil-kelma tal-istess Ġesù, li nagħmlu għażliet ta’ ħajja u mhux għażliet li jmewtu l-fidi u l-għemil tagħna.  Ħafna drabi naħlu ħajjitna naduraw u nsiru skjavi ta’ allat foloz.  Kemm tassew hemm xewqa fina li niskopru u naduraw lil Alla veru fil-ħajja tagħna?

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi, għandna l-ħolqien ta’ Adam u Eva u d-dnub tagħhom.  Ħolqien li juri l-imħabba kbira ta’ Alla u l-libertà assoluta li ta lill-bniedem.  Is-silta tas-salm, meħuda minn Salm 80, hija talba ta’ ħniena lil Alla meta nagħrfu li aħna midinbin.  Fit-Tieni Qari tal-lum San Pawl lir-Rumani jurina b’mod ċar it-tweġiba ta’ Alla għall-falliment tal-bniedem.  Fil-Vanġelu ta’ dan l-ewwel Ħadd tar-Randan l-Evanġelista San Mattew jirrakkonta t-tentazzjonijiet ta’ Ġesù mix-xitan fid-deżert.  Ġesù jitkellem u jkeċċi x-xitan.  Fid-diskors ta’ Ġesù għandna s-sinjali fejn irridu npoġġu tassew l-għażliet ta’ ħajjitna; mhux fuq it-tlellix iżda fuq il-Kelma t’Alla.

IR-RANDAN:

 • TIĠDID spiritwali
 • TIĠDID ukoll tal-mod ta’ ħajja u attitudnijiet tagħna ta’ kuljum.
 • GĦAŻLA MILL-ĠDID TA’ ALLA

Mulej, għallimni

matul dan ir-Randan

insib aktar lilek u lili nnifsi.

BDEJNA R-RANDAN

Nagħmlu waħda kbira għall-Mulej!!

EŻERĊIZZI SPIRITWALI GĦALL-Koppji:

Din il-Ġimgħa

Mit-Tnejn 6 sal-Ġimgħa 10 ta’ Marzu

fiċ-Centru Parrokkjali fis-7.30pm.

SEJĦA SPEĊJALI LILL-KOPPJI ŻGĦAR–EJJEW!!

Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

Inħeġġu n-nanniet biex jagħtu daqqa t’id fejn ikun hemm diffikultà minħabba t-tfal.

Intom nanniet:

 • tistgħu mbagħad tattendu għal xi wieħed mill-eżerċizzi ta’ kulħadd li għandna pprogrammati.
 • ĦEĠĠU LIL ULIEDKOM MIŻŻEWĠA JATTENDU DIL-ĠIMGĦA.

RANDAN TA’ VERU – GĦID TAJJEB

EŻERĊIZZI OĦRA F’DAN IR-RANDAN

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin-Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA-Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

ĠABRA SPEĊJALI

Matul il-quddies ta’ dan il-weekend il-ġabra fil-knisja tkun b’risq ir-restawr urġenti tal-Pro Katidral Anglikan ta’ San Pawl fil-Belt Valletta. Nuru solidarjeta’ ma’ ħutna l-Anglikani dan ir-Randan.

PREPARAZZJONI GĦALL-GRIŻMA

L-istudenti li qed jippreparaw ruħhom biex jirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof din is-sena, huma mistiedna għal mixja ta’ laqgħat matul ir-randan bi tħejjija għal dan is-sagrament. L-ewwel laqgħa ser tkun nhar l-Erbgħa li ġejja 8 ta’ Marzu fiċ-Ċentru Parrokkjali fil-5.15pm. Importanti li kollha jattendu għax ser jingħata l-programm kollu li jwassal sal-Griżma fl-10 ta’ Ġunju li ġej.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI 

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm.

GĦOTI TA’ DEMM  Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 5 ta’ Marzu ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

KOLBE: Ir-Rock-Opera li tirrakkonta l-ġrajja ta’ San Massimiljanu Kolbe. Fl-Oratorju Don Bosco. Araw il-flyer li qed jaslilkom ma’ dan il-bullettin.

PASTA NIGHT u TOMBLA  Fiċ-Ċentru Sant’ Antnin il-Ħamis 9 ta’ Marzu fis-7pm. Adulti €9.50. Tfal €7.50. Biljetti mill-Knisja ta’ Sant’ Antnin jew 99285912, 79448921.

GRAZZI MILL-QALB: Għas-sagristiji: NN. €100, NN €50. Għall-Knisja NN €1000.

SEMINAR GĦAL KULĦADD – bit-tema Lejn ir-Rebbiegħa ta’ Ħajjitna – Imtella’ mis-Sezzjoni Femminili Museum fil-Qasam tal-Bniet ix-Xewkija t-Tlieta 7 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-familja Ciantar joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Ġużepp u Maria Ciantar fl-anniversarju tal-mewt tagħhom fix-xahar ta’ Marzu.
 • M’Rose Xuereb toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierha Eugenio Caruana f’għeluq il-41 sena mill-mewt tiegħu fis-7 ta’ Marzu.
 • Carmena Xuereb toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ħuha Kelinu Xuereb f’għeluq is-7 snin mill-mewt tiegħu fl-4 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

IMPORTANTI: Nagħmlu appell biex ikun hemm min jiġi jagħmel ħin ta’ adorazzjoni f’xi ħin bejn il-11am u s-1pm fil-Knisja l-Qadima. Ser nagħtu prova għal dan ix-xahar ta’ Marzu. Imbagħad niddeċiedu dwar ħinijiet ġodda tal-ftuħ tal-Knisja l-qadima.