Bullettin 9 ta’ April 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Ġeddidna fil-fidi tagħna

ĦADD IL-PALM

Il-funzjoni ta’ Ħadd il-Palm tiftaħ il-bieb għall-Ġimgħa Mqaddsa li tilħaq il-qofol tagħha biċ-ċelebrazzjoni tat-tlett ijiem imqaddsa – Ħamis ix-Xirka, il-Ġimgħa l-Kbira u Sibt il-Għid.

Huma jiem importanti għall-ħajja tagħna l-Insara.  Illum permezz ta’ Ħadd il-Palm tiftaħ il-Ġimgħa tal-Vera Mħabba, mhux imħabba tal-kant u l-kartolini.  Hija mħabba li matul din il-gimgħa Ġesù se jurini bit-tbatija li ġarrab għalija;  Iċ-ċelebrazzjoni tal-lum għandha tgħinni nagħmel meditazzjoni qawwija. Jien ngħid li jien ta’ Ġesù u ma’ Ġesù iżda wara, b’dak li nagħmel, ngħajjat “Sallbu”.

 1. Din hija l-ġimgħa ta’ l-akbar imħabba. Kemm tassew se nroddlu lura l-imħabba lil Ġesù bl-egħmil tiegħi?
 2. Kapaċi matul din il-gimgħa nagħmel REVIŻJONI TA’ ĦAJTI fid-dawl tal-Passjoni ta’ Kristu?
 3. Kemm jien konxju ta’ nies li, bħal Kristu, huma msallbin madwari minħabba l-inġustizzji?
 4. Matul din il-Ġimgħa nieħu sehem ħaj fil-funzjonijiet tal-liturġija tal-Ġimgħa Mqaddsa u nimpenja ruħi li nattendi f’Sibt il-Għid.

Mulej, nitolbuk li bl-eżempju

li tajtna fit-triq tas-salib,

nagħmel minn kollox

biex inħobbok bl-għemil tiegħi.

IS-SAGRAMENT TAL-QRAR… matul il-Ġimgħa Mqaddsa

 • L-Erbgħa 19 ta’ April: Mis-6 sad-9pm-Knisja Parrokkjali.
 • Il-Ħamis mill-4.30 sas-6.20pm.
 • Il-Ġimgħa mid-9am sa nofsinhar.
 • Is-Sibt: 7 pm.

OFFERTA – SERVIZZI PASTORALI TAS-SAĊERDOTI

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom envelop għall-ġabra li ssir kull sena f’Ħamis ix-Xirka għas-servizzi tas-Saċerdoti. Lkoll nafu kemm isiru servizzi ta’ kuljum mis-saċerdoti fil-knisja tagħna. Nuru l-apprezzament tagħna u ngħinu speċjalment bit-talb tagħna.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

Lil Irina Nikolaevna Vella li ttajret għal għandek nhar il-31 ta’ Marzu.  Agħtiha O Mulej il-Mistrieħ ta’ dejjem.

IL-ĠIMGĦA MQADDSA

ĦADD il-PALM

Stedina lit-tfal u l-istudenti tal-Ewwel Tqarbina u tal-Griżma għall-quddiesa tal-10.00am ta’ Ħadd il-Palm li fiha ssir il-preżentazzjoni tagħhom lill-komunità parrokkjali.  Ninġabru lkoll għall-funzjoni tat-Tberik tal-Palm u ż-Żebbuġ fl-9.45am fejn il-Knisja l-Qadima. Il-funzjoni kollha tixxandar dirett anke fuq Radju Marija.

ĦAMIS IX-XIRKA

Il-Quddiesa taż-Żjut fil-Katidral ta’ Għawdex fid-9am. Tixxandar dirett fuq Radju Lauretana.

Il-funzjoni filgħaxija fil-knisja tibda fis-6.30pm.

Il-Viżti għal kulħadd fil-knisja tagħna –  fit-8.30pm

–  – Għaż-Żgħażagħ: tluq mill-Pjazza fit-8.30pm.

Il-Viżti – Radju Lauretana u Radju Marija – 9pm.

IL-ĠIMGĦA L-KBIRA

Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-knisja fit-8am.

Il-funzjoni tas-salib fil-Knisja fit-3pm.

SIBT IL-GĦID

 • Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-Knisja Parrokkjali fit-8am.
 • Is-Siegħa tal-Omm fil-Knisja l-Qadima fit-3pm.

IL-VELJA L-KBIRA

tal-Lejl Qaddis ta’ Sibt il-Għid

is-Sibt 15 ta’ April fit-8pm

KULL NISRANI GĦANDU JKOLLU ĦEĠĠA SPIRITWALI PROFONDA BIEX JIĊĊELEBRA DIN IL-FESTA KBIRA LI TAGĦTI SENS LILL-FESTI L-OĦRA KOLLHA. TALB-SMIEGĦ TAL-KELMA-TIĠDID TAL-WEGĦDIET TAL-MAGĦMUDIJA-EWKARISTIJA.

Wara niltaqgħu ċ-Ċentru Parrokkjali

FESTA… FESTA… FESTA…

GĦALL-ARTAL TAR-REPOŻIZZJONI

Min għandu ward u weraq li jistgħu jintużaw għal Ħamis ix-Xirka, ġibuhom l-knisja. Il-weraq mit-Tnejn 10 ta’ April, il-ward nhar l-Erbgħa 12 ta’ April.

PROGRAMM TAT-TBERIK

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom ukoll il-programm tat-tberik. Okkażjoni oħra biex niltaqgħu ftit flimkien u nitolbu l-barka ta’ Alla fuqna.

IL-PASSJONI: ILBIERAĦ U LLUM

Fl-okkażjoni tat-30 Anniversarju mit-twaqqif tagħha, L-Għaqda Drammatika Għajnsielem se tippreżenta, Il-Passjoni: Ilbieraħ u Llum.  Din il-verżjoni drammatizzata tal-passjoni ser issir is-Sibt 8 ta’ April 2017 fil-Forti Chambray fis-6pm b’repetizzjoni bil-lingwa Ingliża fid-9pm.

L-Għaqda Drammatika Għajnsielem ser ittella’ Iċ-

Ċenaklu f’Ta’ Passi il-Ħamis mit-8.30pm sal-11.30pm

u l-Ġimgħa mid-9am sa nofsinhar.

EWRO COLLECTION

Fil-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġbir waqt il-quddies ikun b’risq il-festa. Inkomplu nkunu ġenerużi u nagħtu kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

GĦOTI TA’ DEMM 

Fl-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 11 t’April mis-1pm sal-5pm.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 22 ta’ April fil-Knisja tal-Fontana fis-7pm.Trasport mill-Pjazza fis-6.30pm.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid tkompli. Segwu l-programmi kollha u x-xandiriet speċjali fuq 89.3FM jew www.radjulauretana.com

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Tonina Azzopardi toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Toni Azzopardi f’għeluq it-22sena mill-mewt tiegħu fil-11 ta’ April.
 • Guża Attard toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Gorga Attard f’għeluq l-24sena mill-mewt tagħha fl-10 ta’ April.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.