Bullettin 16 ta’ April 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Ġeddidna fil-fidi tagħna

ĦADD IL-GĦID

L-Għid il-Kbir.  L-akbar festa fil-kalendarju tal-mixja tal-fidi tagħna.  Hija festa li turi li Ħajjet u Kliem Kristu fuq din l-art kienu kliem bis-serjetà.

Importanti għalhekk li llum nifirħu u nirringrazzjaw lil Ġesù għal din ir-rebħa li permezz tagħha AĦNA SIRNA WLIED IR-REBĦA u li l-mewt mhux ser taħkem aktar fuqna.  Importanti għalhekk li nifirħu, ferħ li jiġi għalina li matul ir-Randan nagħrfu li aħna bnedmin dgħajfa u li mingħajr Ġesù ma aħna xejn.  Importanti għalhekk li lkoll kemm aħna nifhmu li r-rebħa ta’ Ġesù kienet rebħa kontra d-dubji u l-inċertezzi tal-ħajja ta’ kuljum, rebħa kontra l-inġustizzji li nsofru, rebħa li tmur ferm ’il bogħod fiż-żmien u teħodna għall-eternità.

L-ewwel qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli u jirrakkonta d-diskors ta’ Pietru fejn itenni li l-predikazzjoni tiegħu hija fuq il-passjoni, mewt u qawmien ta’ Ġesù, li huwa l-misteru ta’ l-Għid.  Ma’ dan il-misteru ddur l-istorja kollha tal-Għid u tal-umanità mifdija.  Fis-Salm Responsorjali għandna għajta ta’ ferħ f’Salm 117 għax dan HUWA L-JUM li għamel il-Mulej.  Fit-tieni qari fl-Ittra lill-Kolossin San Pawl itenni li jekk aħna irxuxtajna ma’ Kristu hemm bżonn li nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann insibu li flimkien ma’ Marija ta’ Magdala kienu Pietru u Ġwanni l-ewwel xiehda tal-qawmien ta’ Ġesù.

  1. Tħoss tassew ferħ f’qalbek illum?
  2. Tħoss li pajjiżek huwa s-sema?
  3. Qed tfittex il-ħwejjeġ tas-sema u mhux tad-dinja?
  4. Tħoss li Ġesù kisiblek ir-rebħa?
  5. L-Għid it-tajjeb ifisser li dak li għexna matul ir-Randan issa nkomplu ngħixuh fiċ-ċertezza tar-rebħa ta’ Kristu Rxoxt.

Mulej, rebbieħ fuq il-mewt

għinna nirbħu kontinwament id-difetti tagħna,

biex nifhmu l-kobor tar-rebħ tiegħu.

bħala ulied ir-rebħa.

SIBT IL-GĦID

  • Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-Knisja Parrokkjali fit-8am.
  • Is-Siegħa tal-Omm fil-Knisja l-Qadima fit-3pm.

IL-VELJA L-KBIRA

tal-Lejl Qaddis ta’ Sibt il-Għid

is-Sibt 15 ta’ April fit-8pm

KULL NISRANI GĦANDU JKOLLU

ĦEĠĠA SPIRITWALI PROFONDA

BIEX JIĊĊELEBRA IL-FERĦ DIN IL-FESTA KBIRA

LI TAGĦTI SENS LILL-FESTI L-OĦRA KOLLHA.

TALB-SMIEGĦ TAL-KELMA-TIĠDID TAL-WEGĦDIET TAL-MAGĦMUDIJA-EWKARISTIJA.

STEDINA SPEĊJALI LIL KULĦADD:

Il-FAMILJI KOLLHA speċjalment dawk li għandhom uliedhom għall-Griżma tal-Isqof u l-Ewwel Tqarbina.

It-tfal huma mistiedna jġibu fjura magħhom ħalli nżejnu l-fonti tal-magħmudija. Fl-aħħar titqassam figolla lit-tfal preżenti.

Wara niltaqgħu ċ-Ċentru Parrokkjali

FESTA… FESTA… FESTA…

PROGRAMM TAT-TBERIK

Mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet waslilkom il-programm tat-tberik. Okkażjoni oħra biex niltaqgħu ftit flimkien u nitolbu l-barka ta’ Alla fuqna. Fejn mhemm xejn indikat (hux filgħodu jew flgħaxija) ifisser li t-tberik ikun ser isir filgħaxija.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid tintemm il-Ħadd 16 ta’ April. Jekk ma jinqala’ xejn, l-iskeda li jmiss tkun fl-aħħar ġimgħa ta’ Mejju għall-festa ta’ Sant’Antnin

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 22 ta’ April fil-Knisja tal-Fontana fis-7pm.Trasport mill-Pjazza fis-6.30pm.

L-ARĊIPRIET u s-SAĊERDOTI

flimkien mal-KUNSILL PARROKKJALI jawguraw GĦID QADDIS

mimli bil-ferħ li jġib l-Irxoxt

fil-qlub u fil-familji tagħna.

GRAZZI

wN.N. b’ringrazzjament lill-Madonna €20.

wLil dawk kollha li offrew ward u weraq għall-altar tar-repożizzjoni u lill-voluntiera kollha li għenu biex jintrama u biex inżejnu l-knisja parrokkjali u l-knisja l-qadima għal dawn il-festi.

GRAZZI minn Dar Stella Maris

F’isem is-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl f’isem sħabna li jaħdmu fil-missjoni tagħna fil-Perù nixtiequ nroddulkom ħajr tal-ġenerożità kbira tagħkom b’risq il-kampanja ta’ karità ‘Oħloq Tbissima’. Żgur li se tferrħu tant familji u tfal. Grazzi ħafna u l-Mulej ibierek u jseddaq din il-ġenerożità tagħkom.

ĠABRA GĦALL-ARMAR TAL-FESTA

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom envelop biex tkunu tistgħu tagħtu l-offerta tagħkom għall-armar tal-festa. L-Għaqda tal-armar tavża li mhux ser tiġbor bieb bieb. Min jixtieq jagħti l-offerta tiegħu, wassluha fil-letterbox tal-maħżen tal-armar jew id-Dar Parrokkjali.

COFFEE MORNING – fiċ-Ċentru Sant’Antnin it-Tlieta 18 ta’ April fid-8.45. Min jixtieq trasport iċempel 99448921

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

  • Maria Vella toffri €20 b’suffraġju tal-għażiż żewġha Michael f’għeluq it-tliet snin mill-mewt tiegħu fit-12 ta’ April.
  • Rosina Zerafa toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Dolora u missierha Salvu Grima f’għeluq is-37 sena mill-mewt tagħhom u għall-familji Grima u Zerafa.
  • L-aħwa Carmelo, Emanuel Saliba, Rita Link u Natalina Galea joffru €20 b’suffraġju ta’ missierhom Gużepp Saliba f’għeluq l-10 anniversarju mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ April u għal ommhom Loreta Saliba f’għeluq ir-4 anniversarju fl-20 ta’ Frar.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.