Monthly Archives: May 2017

Bullettin 28 ta’ Mejju 2017

Is-7 Ħadd tal-Għid

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

JIENA MAGĦKOM DEJJEM, SAL-AĦĦAR TAŻ-ŻMIEN.

Il-Mulej tela’ fis-sema.  Ħalliena waħedna?  Le, iżda qed jafda aktar fina dak li Huwa ġie biex jgħallem fuq din l-art.

Ħalla f’idejna mhux biss biex naċċettaw jew le l-fidi tagħna iżda wkoll biex inwasslu din l-aħbar tajba. Il-Mulej jwiegħed li huwa magħna dejjem sa l-aħħar taż-żminijiet.  Għaliex allura nibżgħu?  Għaliex jonqsilna l-kuraġġ?  Għaliex naħsbu li ninsabu waħedna; xi kultant ngħidu li anki Alla nsiena?  Hija l-opra ta’ satana  li jipprova joħloq fil-bniedem sfiduċja fih innifsu u fil-qawwa li jagħtina l-Mulej fis-Sagramenti.

Huwa Ħadd fejn irridu nirriflettu kemm aħna kuraġġużi fix-xandir tal-fidi tagħna.  Kemm tassew aħna lesti nimpenjaw ruħna fis-soċjetaÏ biex inxandru din l-aħbar it-tajba kullimkien?  Nibdew mill-ambjent tal-familja tagħna, tax-xogħol, studju, divertiment; kull ħin hu mument tajjeb biex inxandru l-fidi tagħna.

L-Ewwel qari tal-lum, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli, jirrakkonta t-tlugħ tal-Mulej fis-sema u juri r-responsabbiltaÏ tad-dixxipli li jridu jagħtu xhieda tiegħu sa truf l-art.  Fl-Ittra lill-Efesin San Pawl juri lill-Insara  b’liema ġieħ ġie gglorifikat Sidna Ġesù Kristu permezz tal-Missier.  Naraw kemm tassew is-salvazzjoni tad-dinja hija opra kontinwa tat-TrinitaÏ.  Fil-Vanġelu tat-tlugħ ta’ Ġesù fis-sema Ġesù jibgħat lid-dixxipli biex imorru jħabbru u jgħallmu.

Aħna l-Insara ma nistgħux nibqgħu reqdin.  M’aħniex waħedna.  Ġesù bagħatna nxandru.

Ma nistgħux inxandru jekk qabel ma nkunux nies li kontinwament  nitgħallmu u nikbru fil-Kelma ta’ Alla.

Qatt ma għandna nibżgħu li aħna waħedna.  Il-Mulej magħna sal-aħħar taż-żminijiet. Kuraġġ!  Hemm bżonn li nxammru l-kmiem u nidħlu naħdmu fl-għalqa tal-Mulej.

Għinni, Mulej,

biex inxandar il-Bxara t-Tajba mal-Ġnus.

Għinni biex ma nibżax u ma naqtax qalbi.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI Is-Sibt 27 ta’ Mejju fil-katidral fis-7.15pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.45pm.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…Għallimna l-imħabba lejn għajrna.

Motto Parrokkjali 2016-17

FUNZJONI TAL-EWWEL TQARBINA

Niltaqgħu lkoll bħala komunita’ parrokkjali fil-quddiesa tal-5pm biex nifirħu mat-tfal li ser jirċievu lil Ġesu’ Ewkaristija għall-ewwel darba. Nitolbu ħafna għalihom u għall-familji tagħhom.

Amy Jo Attard, Keith Attard, Spencer Attard,

Asia Azzopardi, Carlson Azzopardi, Kayleigh Cassar,

Luca Cauchi, Janica Cordina, Clive Farrugia, Tyler Grima,

Yousef Khalil, Carl Le Prevost, Destiny Liaho,

Malcolm Joe Mercieca, Kyra Mifsud, Lorton Mifsud, William Mizzi, Kylie Marie Pace, Damian Portelli,

Keran Saliba, Nathan Sanchez, Lucas Tabone,

Ashley Marie Vella, Carlton Vella, Claire Vella,

Miguel Vella, Marilyn Xuereb, Jacob Zerafa.

GĦOTI TA’ DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 28 ta’ Mejju ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

INFAKKRU LILL-VENERABBLI EDEL QUINN

Nhar it-Tlieta li ġejja, 30 ta’ Mejju, fil-knisja l-Qadima.  5.30pm Rużarju. 6.00pm Quddiesa. Mistieden kulħadd b’mod speċjali l-Leġjunarji u l-membri Awżiljarji.

L-EWWEL ĠIMGĦA U SIBT TAX-XAHAR

Il-Ġimgħa 2 ta’ Ġunju l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali wara l-quddiesa tad-9am. Is-Sibt 3 ta’ Ġunju fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u quddiesa. L-Adorazzjoni mbagħad tkompli sad-9pm.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB  Mal-bullettin tal-ġimgħa l-oħra waslilkom l-envelop għall-ġabra tal-festa. Il-voluntiera tal-parroċċa bħalissa qed jiġbruhom. Kull għotja hija apprezzata ħafna.Grazzi mill-qalb.

NOVENA LILL-ISPIRTU S-SANTU

Bi tħejjija għall-Festa ta’ Pentekoste li tagħlaq iż-żmien tal-Għid, nitolbu kuljum lill-Mulej Alla, ikompli jixħet fuqna l-qawwa tal-Ispirtu qaddis tiegħu. Infaħħruh għas-seba’ d-doni tiegħu.

GRAZZI   Għas-sagristiji: NN €100, u NN €100.

CONTAINER 4GUATEMALA.Is-Sibt u l-Ħadd 27 u 28 ta’ Mejju. ARAW IL-POSTERS FIL-KNISJA

ARĊISQOF ĠDID F’LORETO

Il-Papa Franġisku nnomina lil Mons. Fabio Dal Cin Arċisqof Prelat ġdid ta’ Loreto u Delegat Pontifiċju għas-Santwarju ta’ Loreto. Mons Dal Cin huwa wkoll Delegat Pontifiċju għall-Bażilika ta’ Sant’Antnin ġewwa Padova. Twieled f’Vittorio Veneto u għandu 52 sena. Minn hawn nifirħulu u nitolbu għalih.

L-AĦĦAR ĦADD TAX-XAHAR…

ġabra speċjali għall-Knisja.

Kif qed nagħmlu f’kull l-aħħar weekend tax-xahar, fil-quddies kollu ta’ dan is-Sibt u l-Ħadd li ġejjin, il-ġbir kollu jkun għall-knisja tagħna. Bħalissa, minbarra l-ispejjeż tal-proġetti li għandna għaddejjin, qed naħsbu biex nirranġaw is-sistema tal-kalamita tal-knisja biex tkun tiflaħ sew għas-sajjetti u nevitaw tant ħsara. Għandna quddiemna spiża ta’ madwar €10,000. Inkunu ġenerużi bħal dejjem. Grazzi mill-qalb.

INFAKKRU LIL SAN ĠORĠ PRECA

Il-JP2 Foundation għoġobha tagħżel il-knisja tagħna biex tfakkar l-10 anniversarju mill-Kanonizzazzjoni ta’ San Ġorġ Preca li seħħet fit-3 ta’ Ġunju 2007 bis-sehem tal-Kor PHOENIX SINGERS minn Birmingham l-Ingilterra nhar il-Ġimgħa li ġejja 2 ta’ Ġunju. Il-kor ser ikanta waqt il-quddiesa ta’ filgħaxija u wara jagħtina wkoll xi bċejjeċ sbieħ għall-okkażjoni. Aktar informazzjoni dwar dan il-kor tinsab fuq www.phoenixsingersbham.org.uk

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Loreta Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Alfred Azzopardi f’għeluq is-seba’ snin mill-mewt tiegħu fis-26 ta’ Mejju.
 • Marlene Muscat, ħutha u bintha Charlene joffru €20 b’suffraġju tal-għażiża ommhom Carmela Galea f’għeluq it-tieni sena mill-mewt tagħha fil-25 ta’ Mejju.

Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 21 ta’ Mejju 2017

Is-6 Ħadd tal-Għid

JEKK TĦOBBUNI….

Il-Kliem tal-Mulej huwa ċar.  Kemm hawn minna li aħna konvinti li aħna ta’ Kristu, li ngħidu li lesti nagħmlu kollox għalih?  Il-Mulej jitkellem ċar meta joffri proposta tiegħu għal dawk li jgħidu li jħobbuh. 

Min iħobbni jħares il-KMANDAMENTI TIEGĦI.  Ma nistax ngħid li jiena ta’ Kristu, li jiena nħobb lil Kristu imma… nagħmel li rrid.

“U jiena nitlob lill-Missier.”  M’aħniex weħidna.  Il-Mulej huwa magħna u qiegħed jitlob lill-Missier għalina. Nafdaw fih, nirreċiprokaw il-fiduċja li tana.

Kontinwament f’dawn il-Vanġeli tal-Ħdud ta’ l-Għid, il-Mulej jimliena bil-kuraġġ u jtenni li qatt m’hu se jħallina ltiema jew waħedna.Hu jiftħilna l-qalb imbeżżgħa tagħna biex bil-kuraġġ inħabbru l-qawmien tiegħu b’ħajjitna.

Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna r-rakkont li fih Ġesù jkompli jsaħħaħ id-dixxipli tiegħu u jtennilhom li, min iħobbu, għandu juri tassew li huwa miegħu bil-fatti.

 1. Insiru nafu aħjar it-tagħlim tal-fidi tagħna u nkunu tassew familjari mal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika..
 2. Irridu ngħixu b’konvinzjoni l-fidi tagħna.  M’għandniex nibilgħu dak li nisimgħu jew naqraw.  Għandna nirrifjutawh jekk ma jaqbilx mat-tagħlim tagħna.
 3. Hemm bżonn li l-Insara b’kuraġġ joħorġu aktar fil-beraħ fis-soċjeta tagħna u ma nibżgħux minn l-ebda persekuzzjoni.

L-ORDINAZZJONI SAĊERDOTALI

… DJAKNU U ŻEWĠ SAĊERDOTI ĠODDA

Nhar il-Ġimgħa li ġejja, 26 ta’ Mejju, huwa jum speċjali għad-Djoċesi tagħna u għall-Knisja kollha kemm hi: Ser jiġu ordnati żewġ saċerdoti ġodda – Rev. Carl Scerri mill-parroċċa tal-Katidral u Rev. Michael Grima minn San Lawrenz. Fil-15 ta’ Ġunju, imbagħad, Joseph Hili mix-Xagħra ser jiġi ordnat djaknu. Nifirħu magħhom u nitolbu ħafna għalihom matul din il-ġimgħa.

VELJA TA’ TALB BI TĦEJJIJA għall-ordinazzjoni

Il-Ħamis 25 ta’ Mejju fit-8pm fis-Seminarju.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 27 ta’ Mejju fil-katidral fis-7.15pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.45pm.

FESTA TA’ SANTA RITA

Is-Sibt 20 ta’ Mejju

Fis-5.45pm rużarju u quddiesa solenni minn Mons Tarcisio Camilleri Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi. Wara l-quddiesa, Barka Sagramentali u Innu Popolari lil Santa Rita.

It-Tnejn 22 ta’ Mejju – Festa Liturġika

7.00am Quddiesa Solenni bit-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum. Jiċċelebra l-Isqof t’Għawdex Mons Mario Grech.

11.00am Quddiesa li fiha jitbierku t-tfal mill-Kan. Fr Joe Cardona.

5.45pm Rużarju u Quddiesa Solenni minn Fr. Michael Attard OFM Conv Kappillan ta’ San Pawl il-Baħar. Wara l-quddiesa, Barka Sagramentali u Innu Popolari lil Santa Rita.

RADJU LAURETANA

Minħabba li l-festa ta’ Sant’ Antnin ġiet posposta, l-iskeda li Radju Lauretana kien jipprepara għal din il-festa mhix ser tixxandar. L-iskeda li jmiss tibda s-Sibt 5 ta’ Awwissu, il-ġurnata li fiha nfakkru l-għaxar snin mit-twaqqif tar-radju tagħna.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 23 ta’ Mejju ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB

Ma’ dan il-bullettin qed inwasslulkom l-envelop għall-ġabra li ssoltu ssir bħalissa għall-festa titulari tagħna. Matul din il-ġimgħa jiġu l-voluntiera tal-parroċċa biex jiġbruhom. L-għotja ta’ kull familja hija apprezzata ħafna biex inkunu nistgħu nkopru l-ispejjeż tal-festa li din is-sena żdiedu f’kull aspett tagħha.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…Għallimna l-imħabba lejn għajrna.

Motto Parrokkjali 2016-17

RUŻARJU FIT-TOROQ

Matul dan ix-xahar ta’ Mejju jkollna r-rużarju mil-leġjunarji ta’ Marija f’dawn it-toroq dejjem fil-5pm:

Żona Patrijiet – Nhar ta’ Tlieta; Pjazza Tolfa – Nhar ta’ Ġimgħa; Triq il-Qigħan – Nhar ta’ Ħamis.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha ġewwa Lourdes Home l-Erbgħa 24 ta’ Mejju:9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Xerri, kafe’ u tombla.

LAQGĦA GĦALL-ADOLEXXENTI TAL-GRIŻMA

Nhar l-Erbgħa li ġejja, 24 ta’ Mejju, fiċ-ċentru parrokkjali fil-5.30pm. Dakinhar isir ukoll it-tqassim tat-togi li jintużaw għall-okkażjoni.

JUM DINJI TA’ TALB MIN-NISA KATTOLĊI

Il-Fergħa Nisa tal-Azzjoni Kattolika tistieden lin-nisa kollha għaċ-ċelebrazzjoni ta’ dan il-jum nhar it-Tlieta 23 ta’ Mejju (9am-10.45) fis-Sala tal-Azzjoni Kattolika, Victoria. Ikun hemm quddiesa mill-Assistent Ekklezsjastiku Kan Noel Saliba u diskussjoni. Trasport mill-Pjazza fit-8.30am. Kulħadd mistieden.

FUNZJONI TAL-EWWEL TQARBINA

Din tkun il-Ħadd 28 ta’ Mejju fil-quddiesa tal-5pm. Nieħdu sehem ilkoll f’din iċ-ċelebrazzjoni bħala komunita’ parrokkjali. Niltaqgu mill-ewwel fil-knisja parrokkjali. Nitolbu għal dawn it-tfal ħalli Ġesu’ Ewkaristija jkun il-ferħ u l-hena ta’ ħajjithom.

LAQGĦA GĦALL-FAMILJI

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: X’nagħmel meta nkun irrabjat?  Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Mejju bejn is-6.30pm u t-8.00pm u ser titmexxa minn Fr.John Vella (counsellor u psychotherapist).  Kulhadd mistieden.

TOMBLA b’risq il-Festa ta’ Sant’ Antnin

Il-Ġimgħa 26 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sant’Antnin.

 

Bullettin 14 ta’ Mejju 2017

Il-5 Ħadd tal-Għid

TITĦAWDUX!

Qatt ħsibt li tista’ titħawwad minħabba f’Ġesù ?  Meta tara diversi għemejjel min-nies li suppost jispiraw fik il-fiduċja u tara l-kuntrarju, bla ma trid titħawwad anki mill-aspett spiritwali.

Ġesù, fil-Vanġelu tal-lum, irid iwasslilna messaġġ qawwi ta’ kuraġġ u tama, iżda wkoll ta’ mpenn.  Hemm bżonn li nżommu sħiħ u nemmnu fih.  Is-silta li nsibu fil-Vanġelu tal-lum tasal wara t-tradiment ta’ Ġuda, iċ-ċaħda ta’ Pietru u Ġesù  li wasal biex jitlaq.  Ġesù  jqawwi l-qlub meta juri d-destinazzjoni tal-bniedem ’il fejn hi, fejn hija d-dar tagħna…fis-sema.  Il-Mulej Ġesù jtenni li sejjer iħejjielna l-post għand il-Missier.  M’hijiex biss wegħda, iżda fuq kollox stedina.  Huwa minn hawn li trid issir fina l-bidla biex inkunu denji li nirrispondu għal din il-wegħda.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Atti tal-Appostli, insibu l-importanza li l-ewwel insara kienu jagħtu mhux biss lill-kelma u t-talb iżda wkoll lill-problemi soċjali.  Huwa muri biċ-ċar li l-Knisja, mill-ewwel żminijiet tagħha, dejjem ħasbet fil-batut, fil-fqir u fl-emarġinat.  Is-Salm Responsorjali li ntennu huwa għanja ta’ tifħir lill-Mulej għaliex fil-Kelma tiegħu, li toħloq kollox, jagħtina mħabbtu.  It-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru, juri li l-Knisja hija magħmula mhux minn ĠEBEL MEJJET iżda minn ĠEBEL ĦAJ li huwa komunità li tfittex il-ħin kollu li tagħti xhieda tal-qawmien ta’ Kristu fis-soċjeta’ tagħha. Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, insibu lil Ġesù jqawwi l-qlub tal-Appostli li kienu mħawda u jfisser għaliex sejjer għand il-Missier.  Il-Mulej iħeġġeġ lill-Appostli biex jemmnu fih.

Il-Mulej ma jridx li nitħawdu.  Hemm bżonn li nemmnu aktar fit-tagħlim tiegħu.  Hija stedina biex inkunu nies ta’ talb u fl-istess ħin li jkollna fiduċja sħiħa fi Kristu, minkejja t-tfixkil tal-ħajja ta’ kuljum.

San Pietru jistedinna llum nifhmu li aħna l-Knisja.  Il-Knisja li hija komunità, li hija ġebel ħaj, u jekk ħaj allura jagħti l-ħajja.

Ma tistax tkun veru nisrani u ma tagħtix każ ta’ dak li qed jiġri fis-soċjetà tiegħek.  Huwa għal dan il-għan li fl-Ewwel Qari tal-lum insibu li l-Knisja mill-ewwel żminijiet tagħha kienet impenjata fl-għajnuna għall-fqir u l-batut, għajnuna li dejjem żammet bħala l-prinċipju ewlieni tagħha sal-ġurnata tal-lum.

Mulej Ġesù, qawwi fina l-fidi, biex xejn u ħadd

     ma jbegħidni minnek.

FESTA TA’ SAN ĠUŻEPP

Illum il-Ħadd 14 ta’ Mejju niċċelebraw lil San Ġużepp fir-raħal tagħna. Ikollna l-quddiesa bil-prietka fil-5pm bis-sehem tal-kor u l-orkestra. Wara toħroġ il-purċissjoni akkumpanjata mill-Banda San Ġużepp. Inħeġġu lill-fratelli u lill-abbatini biex jieħdu sehem.

Nitolbu ħafna lil San Ġużepp biex iħares il-familji tagħna u jagħti lill-missirijiet kollha minn dik il-ħeġġa u l-kura li huwa kellu għall-Familja Mqaddsa ħalli jkunu missirijiet insara tajbin li jkomplu jfittxu l-ġid ta’ marthom u ta’ wliedhom kif kien jagħmel hu ma’ Marija u Ġesù.

Nitolbuh ukoll jindokra l-parroċċa tagħna u jressaqna dejjem aktar lejn il-Knisja ta’ ibnu Ġesù.

Nafdawlu wkoll il-proġetti li għandha quddiemha l-parroċċa biex inkomplu nsibu kull għajnuna f’waqtha, iħarisna mill-perikli u fuq kollox li nagħmlu kollox għall-ikbar glorja ta’ Alla.

L-ERBGĦAT TA’ SANTA MARIJA

Matul l-Erbgħat qed ikollna trasport għal Ta’ Pinu fil-4.45pm mill-Pjazza.

ĠABRA FESTA SANT’ANTNIN…

tkompli matul din il-ġimgħa.  Inkunu ġenerużi bħal dejjem.

ĦARĠA GĦALL-ANZJANI

Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, il-Kunsill Lokali Għajnsielem ser jorganizza ħarġa għall-anzjani nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Mejju 2017. Tluq fit-7.50am minn Triq il-Ġnien, Pjazza, Triq Ħamri u Triq Sant’Antnin. Quddiesa f’Ta’ Pinu fit-8.30am u wara divertiment u ikel f’restaurant. Dawk interessati jinkitbu fl-uffiċċju tal-Kunsill jew iċemplu 21561515 mhux aktar tard minn nhar l-Erbgħa 17 ta’ Mejju. Tingħata tifkira ta’ Jum l-Omm lil dawk preżenti. Prezz €5.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…Għallimna l-imħabba lejn għajrna.

Motto Parrokkjali 2016-17

JUM L-OMM

Nawguraw lill-Ommijiet kollha u nitolbu ħafna għalihom.

Nitolbu għall-ommijiet li diġa għaddew għall-ħajja ta’ dejjem.

RUŻARJU FIT-TOROQ

Matul dan ix-xahar ta’ Mejju jkollna r-rużarju mil-leġjunarji ta’ Marija f’dawn it-toroq dejjem fil-5pm:

Żona Patrijiet – Nhar ta’ Tlieta; Pjazza Tolfa – Nhar ta’ Ġimgħa; Triq il-Qigħan – Nhar ta’ Ħamis.

GRAZZI

Lil Ġorġa Galea li tat €200 għas-sagristiji.

NN €100 għas-sagristiji:

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 14 ta’ Mejju ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Lil Menzju Zerafa li sejjaħtlu għal għandek fl-4 ta’ Mejju 2017 fl-għomor ta’ 67 sena.
 • Lil Maria Said minn Kemmuna li giet tiltaqa’ miegħek nhar is-7 ta’ Mejju 2017 fl-għomor ta’ 87 sena.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Gużeppa Grech toffri €30 b’suffraġju ta’ missierha Pawlu Grech f’għeluq it-42 sena mill-mewt tiegħu fl-24 ta’ Mejju u għal ħuha Ġorġ f’għeluq l-20 sena minn mewtu fl-14 ta’ Mejju.
 • Il-familja Camilleri toffri €20 b’suffraġju ta’ Alfred Camilleri f’għeluq is-27 sena mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Mejju u għal Carmela Scicluna f’għeluq it-33 sena mill-mewt tagħha.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 7 ta’ Mejju 2017

Ir-4 Ħadd tal-Għid

Jum Mondjali ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet

IL-BIEB HUWA JIEN

JIENA HU L-BIEB;

JEKK XI ĦADD JIDĦOL ĠEWWA PERMEZZ TIEGĦI JSALVA

Ħafna drabi aħna l-Insara tinbet fina ċerta konvinzjoni li kapaċi nimxu mingħajr Kristu u mingħalina li nkunu qed nagħmlu s-sewwa.  mingħajr ma nagħtu każ jekk l-għażliet tagħna jaqblux mal-istess fidi tagħna.  Ma nistaqsux min hu r-ragħaj tagħna?  Jekk hemmx differenza bejn il-mod tal-ħajja tagħna u ta’ dawk li ma jemmnux?  Il-Mulej ġie biex jagħtina l-ħajja mhux kemm kemm niddubbaw, iżda ħajja bil-kotra, bl-abbundanza. Għaliex qed nibqgħu nisfiduċjaw lill-Mulej?  Għaliex qegħdin nibqgħu nagħmlu għażliet ta’ mewt fuq ħajjitna u mhux favur il-ħajja li jagħtina l-Mulej?  Pietru fis-silta mill-Atti tal-Appostli jitkellem ċar.  Hemm bżonn ta’ xhieda akbar u aktar ħajja minna l-Insara fis-soċjeta tal-lum.  Ma nħallux min jispekula mir-reliġjon tagħna mingħajr ma nkunu lesti li nagħtu tweġibiet f’waqthom.  Ma nħallux lil min minn Kristu jagħmel karikatura… hawn wisq xogħol xi jsir biex ma nkunux mar-Ragħaj tagħna.

L-Ewwel Qari tal-lum ikompli mill-Atti tal-Appostli u jtenni l-mod ta’ spjegazzjoni li kien qed jagħmel Pietru lil-Lhud u jfisser kif mill-Iskrittura hemm il-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu.  Fis-Salm 22 għandna r-rakkont tar-Ragħaj it-Tajjeb li ta ħajtu għan-ngħaġ tiegħu mingħajr interessi ta’ xejn ħlief dak li jħares lill-istess nagħaġ.

It-Tieni Qari huwa meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru fejn naraw li San Pietru jfakkar lin-nisrani li qed ibati sabiex iħares lejn Ġesù li bata, miet imma qam fuq il-ħażen.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna lil Ġesù li jagħti tifsira ta’ kemm hu importanti li nħalluh imexxina hu bħala r-Ragħaj li jrid biss il-ġid tagħna lkoll.

 1. Huwa importanti li fil-ħajja tagħna jkollna RAGĦAJ WIEĦED li jiggwidana.
 2. Għandna niftħu għajnejna u naraw li dan ir-Ragħaj tassew qed ifittex l-interessi tagħna u mhux Tiegħu.
 3. Huwa Ġesù biss li huwa miġnun warajna; li jrid jagħtina mhux biss il-ħajja, iżda l-ħajja bil-kotra.
 4. L-għażla bil-libertà kollha hija f’idejna.

Mulej, kun dejjem ir-ragħaj tiegħi, sabiex nagħraf nagħmel passi sodi f’ħajti.

IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

TIBDIL FID-DATA: Din is-sena, minħabba l-elezzjoni ġenerali tat-3 ta’ Ġunju, il-festa ta’ Sant’Antnin ġiet posposta għall-10 ta’ Settembru.

IL-ĠABRA li kienet programmata għall-ġimgħa d-dieħla xorta waħda ser issir mit-Tlieta li ġejja ‘l quddiem. Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom l-envelop apposta.

TOMBLA Il-Ġimgħa 12 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru ta’ Sant’Antnin b’risq il-festa tal-qaddis.​

FESTA TA’ SAN ĠORĠ PRECA

Nhar it-Tlieta li ġejja, 9 ta’ Mejju nfakkru lill-Qaddis Malti San Ġorġ Preca. It-tfal u l-istudenti kollha huma mistiedna għall-quddiesa ta’ filgħaxija li fiha ssir l-omelija fuq il-qaddis fundatur tas-Soċjeta’ tal-Museum. Din is-sena jaħbat l-10 anniversarju minn meta Papa Benedittu XVI iddikjara qaddis lil Dun Ġorġ.

FESTA TA’ SAN ĠUŻEPP

Nhar il-Ħadd 14 ta’ Mejju niċċelebraw lil San Ġużepp fir-raħal tagħna. Ikollna l-quddiesa bil-prietka fil-5pm bis-sehem tal-kor u l-orkestra u wara l-purċissjoni li tkun akkumpanjata mill-Banda San Ġużepp.

FL-OKKAŻJONI TA’ JUM L-OMM

Il-Ministeru għal Għawdex b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju Anzjani u Bżonnijiet Speċjali, ser jorganizza quddiesa għall-anzjani kollha nhar il-Ħadd 14 ta’ Mejju, 2017 fil-Knisja Parrokkjali tax-Xagħra fl-9.45am. Ikun hemm trasport b’xejn mill-Pjazza fid-9.00am.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 9 ta’ Mejju ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1pm sal-5pm.

L-ERBGĦAT TA’ SANTA MARIJA

Matul l-Erbgħat ikollna trasport għal Ta’ Pinu fl-4.15am u fil-4.45pm mill-Pjazza.

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġbir ikun għall-festa. Ngħinu kif u kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…Għallimna l-imħabba lejn għajrna.

Motto Parrokkjali 2016-17

L-IMĦABBA LEJN GĦAJRNA

Dan il-motto għax-xahar ta’ Mejju huwa ispirat mill-festa tal-viżitazzjoni ta’ Ommna Marija li niċċelebraw proprju fil-31 ta’ Mejju.

Nimtlew bil-ħeġġa bħal Ommna Marija biex

 • ngħinu lil għajrna,
 • inneħħu l-għira u l-mibegħda li jistgħu jinbtu f’qalbna.
 • Nirrispettaw lill-oħrajn anke meta ma jaqblux magħna.
 • Nużaw ħlewwa fi kliemna, innaqqsu t-tgergir u noffru proposti tajba u utli.
 • Inkunu attenti għall-ħafna bżonnijiet li hawn madwarna u ngħinu kif nistgħu.

L-Arċipriet.

RUŻARJU FIT-TOROQ

Matul dan ix-xahar ta’ Mejju jkollna r-rużarju mil-leġjunarji ta’ Marija f’dawn it-toroq dejjem fil-5pm:

Żona Patrijiet – Nhar ta’ Tlieta; Pjazza Tolfa – Nhar ta’ Ġimgħa; Triq il-Qigħan – Nhar ta’ Ħamis.

GRAZZI

N €30 b’ringrazzjament lill-Madonna u San Ġużepp. NN €500 għas-sagristiji.

TBERIK TAL-FAMILJI – GRAZZI

Wara t-tberik tal-familji li sar f’dan iż-żmien tal-Għid, nixtiequ ngħidu grazzi lil dawk il-familji kollha li laqgħuna. Kienet esperjenza oħra sabiħa għal dawk kollha li laqgħu s-saċerdoti u l-patrijiet tagħna fi djarhom u żgur li sar il-ġid. Grazzi mill-qalb.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Famila Mercieca joffru €20 b’suffraġju ta’ Rita Borg, Ġużepp, Rożina u l-familja Xuereb.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.