Bullettin 25 ta’ Ġunju 2017

It-12-il Ħadd matul is-sena

Il-MESSAĠĠ TAL-PAPA FRANĠISKU

il-Ħadd li għadda f’Ta’ Pinu

Għeżież pellegrini, ilqajt bil-ferħ l-istedina li nsellem lilkom kollha miġburin hawn illum  quddiem is-Santwarju  tal-Madonna

Ta’ Pinu, fejn, fi tħaddina kbira ta’ dawn il-mużajċi, qed jistennewkom Ġesù u l-Omm tiegħu.

Ix-xbihat taz-Zuntier li llum qed tinawguraw iqegħdulna quddiem għajnejna l-ġmiel ta’ talba kontemplattiva, sempliċi, aċċessibbli għal kulħadd, kbar u żgħar: it-talba tar-Rużarju Mqaddes. Jien ukoll spiss nitlob ir-Rużarju quddiem xbieha tal-mużajk: kwadru ċkejken tal-mużajk tal-Madonna bil-Bambin, fejn donnu fiċ-ċentru jidher li hemm Marija, meta fil-verità, b’dirgħajha, hi ssir bħal sellum li minnu Ġesù jista’ jinżel fostna. Iċ-ċentru jibqa’ dejjem Ġesù, li jitbaxxa biex jista’ jimxi magħna l-bnedmin, sabiex aħna nistgħu nitilgħu l-Ġenna miegħu.

Fit-talba tar-Rużarju aħna nduru lejn il-Verġni Marija, biex tqarribna dejjem aktar lejn Binha Ġesù, biex dejjem nagħrfuh u nħobbuh iżjed. U waqt li ntennu s-Sliema, aħna nimmeditaw il-misteri, it-tappi ta’ ferħ, dawl, tbatija u glorja fil-ħajja ta’ Kristu, imma anki fil-ħajja tagħna, għax aħna qed nimxu mal-Mulej.

Fil-fatt, din it-talba sempliċi tgħinna nikkontemplaw dak kollu li Alla fi mħabbtu għamel għalina u għas-salvazzjoni tagħna; u tgħinna nifhmu li ħajjitna hi magħquda ma’ dik ta’ Kristu.

Fit-talb, aħna noffru kollox lil Alla: it-tbatijiet, il-ġrieħi, il-biżgħat, imma anki l-ferħ, id-doni, il-persuni għeżież għalina… kollox lil Alla. Fit-talb, aħna nħallu lil Alla jidħol fiż-żmien tagħna, jilqa’ u jibdel dak kollu li aħna qed ngħixu.

Inqdew spiss b’din l-għodda qawwija, li hi t-talba tar-Rużarju Mqaddes, biex iġġib il-paċi fil-qlub, fil-familji, fil-Knisja, fid-dinja.

U nitlobkom, tinsewx titolbu għalija. Il-Mulej iberikkom, u l-Omm Verġni tħariskom.

GĦOTI TA’ DEMM   

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 25 ta’ Ġunju se jkun miftuh għall-għoti tad-demm:8.00am-1.00pm.

FESTA TA’ SAN PIETRU U SAN PAWL

Il-Ħamis 29 ta’ Ġunju l-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd jiġifieri fis-6am, fit-8am, fl-10am u fil-5pm.

QALB IMQADDSA TA’ ĠESÙ … JIENA NAFDA FIK!!!

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

SIBTIJIET BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA

Mis-Sibt 24 ta’ Ġunju nibdew il-mixja tas-Sibtijiet bi tħejjija għall-festa titulari tagħna. Sejħa biex kull nhar ta’ Sibt:

  • Ngħidu r-Rużarju, waħedna jew mal-familja jew fil-knisja.
  • Ngħaddu xi ħin quddiem Ġesù Sagramentat
  • Nieħdu sehem fil-Quddiesa, fejn possibbli filgħaxija.

Ġbir bieb bieb għall-festa.

Ikollna ġabra fl-ewwel ġimgħa ta’ Lulju u l-aħħar waħda fl-ewwel ġimgħa ta’ Awwissu. Ngħinu kemm nistgħu għax l-ispejjeż dejjem jogħlew.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA …Ħabbibna  ma’ Ibnek.

NIGHT FUN GAMES

Reġa’ wasal s-sajf u ż-żgħażagħ tagħna qed jerġgħu jaħsbu biex joffru xi ħaġa sabiħa għat-tfal u l-adolexxenti tagħna. Isiru nhar ta’ Tnejn fit-8pm. Applikazzjonijiet mill-uffiċċju parrokkjali min-nhar l-Erbgħa ‘l quddiem.

CARWASH

Iż-żgħażagħ tagħna wkoll, qed jerġgħu jżommu dan l-appuntament tal-carwash għall-karità. Din ser issir nhar il-Ħamis 29 ta’ Ġunju filgħodu fuq il-misraħ tal-knisja u ħa tkun b’risq il-missjoni tal-Isqof P.George Bugeja ofm mal-Insara ta’ Tripoli u Benghazi fil-Libja.

Il-parteċipazzjoni tiegħek tkun ta’ kuraġġ u sostenn sew għaż-żgħażagħ u sew għall-Isqof Bugeja.

INTENZJONIJIET TA’ QUDDIES

Min jixtieq jrdna intenzjonijiet ta’ quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur Ottubru, Novembru u Diċembru 2017 jista’ jagħmel dan fl-uffiċċju parrokkjali: Nhar it-TLIETA 27 ta’ Ġunju u nhar il-ĠIMGA 30 ta’ Ġunju wara nofs in-nhar bejn l-4.30 u s-6.30pm.

MILL-KUMMISSJONI DJOĊESANA FAMILJA

Tliet korsijiet interessanti ħafna bejn il-Ġimgħa 30 ta’ Ġunju u l-Ġimgħa 7 ta’ Lulju. Min jixtieq jattendi għal xi wieħed jista’ japplika fl-uffiċċju parrokkjali tagħna.

Il-128 ANNIVERSARJU mill-

KONSAGRAZZJONI tal-KNISJA L-QADIMA

Il-Ġimgħa 30 ta’ Ġunju jaħbat il-128 anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja l-Qadima.

Dakinhar il-quddiesa ta’ filgħaxija ssir fil-Knisja l-Qadima u jkollna wkoll l-inċensazzjoni tas-Slaleb. Dakinhar ukoll jintwera l-kwadru tal-Madonna tar-Rużarju wara li ġie rrestawrat f’dawn l-aħħar sentejn.

Dan il-proġett qiegħed joqrob lejn it-tkomplija tiegħu. Jonqos biss il-kwadru ta’ Sant’Antnin li għadu jrid jibda l-istudju fuqu biex ikun stabbilit x’tip ta’ xogħol hemm bżonn isir fuqu.

GRAZZI mill-qalb lill-voluntiera kollha li jieħdu ħsieb u jaħdmu bla ebda ħlas u b’tant dedikazzjoni f’din il-knisja. Ommna Marija ta’ Loreto tħarishom u tieħu ħsieb il-familji kollha tagħhom.

Infakkru li l-adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima fix-xhur tas-sajf tkun mit-8.30am san-12.30pm għal dawn.

GRAZZI

  • Il-Little Sisters of the Poor jixtiequ jirringrazzjaw lill-kommunità parrokkjali kollha għall-offerti li għamilnielhom nhar is-sibt u l-Ħadd li għaddew. Inġabru €1600.91 li tinkludi wkoll l-għotja mill-karità tal-parroċċa u l-ġabra li saret mill-English Speaking Community li tiltaqa’ f’Ta’ Lourdes.
  • Il-ġabra għall-Art Imqaddsa mill-Knejjes f’Għajnsielem €1820.97.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

Ir-ruħ għażiża ta’ Pawlu Sultana li int sejjaħt għal għandek nhar il-Ħadd 18 ta’ Ġunju fil-għomor ta’ 74 sena. Agħtih O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

  • Il-Familja Grech joffru €30 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Ġanni Grech f’għeluq ir-4 sena mill-mewt tiegħu fis-26 ta’ Ġunju.

Agħtih O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.