Monthly Archives: July 2017

Bullettin 23 ta’ Lulju 2017

Is-16-il Ħadd Matul is-Sena

ARA, ALLA L-GĦAJNUNA TIEGĦI

Aħna wlied is-Saltna ta’ Alla, imma wlied li rridu noqogħdu b’seba’ għajnejn li ma nitilfux is-sens ta’ direzzjoni tagħna.

Dan huwa t-tifsir tas-sikrana.  Irridu ngħixu fid-dinja spalla ma’ spalla mal-ħażen iżda ma nsirux ħżiena.  Din hija l-isfida kbira li għandu n-nisrani tal-lum, sfida li  trid tidher aktar meta nqisu li l-Knisja li tagħha aħna membri Ġesù jqabbilha maż-żerriegħa tal-mustarda, żerriegħa ċkejkna li tifrex ħafna l-friegħi kollha.

Fl-ewwel qari mill-Ktieb ta’ l-Għerf għandna l-frażi li rridu nżommuha fuq fommna ħajjitna kollha.  M’hemmx Alla ħliefek li tieħu ħsieb kollox.  Kemm aħna konvinti minn din il-frażi, kemm aħna konvinti li Alla ma jħallina qatt waħedna?  Il-għajn tal-ġustizzja hija l-qawwa t’Alla, itenni l-Ktieb ta’ l-Għerf.  Is-Salm Responsorjali meħud minn Salm 85 itenni li l-Mulej huwa tajjeb u jaħfer. Fit-tieni qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, insibu li l-akbar għajnuna fil-ħajja tagħna huwa l-istess Spirtu s-Santu li jidħol għalina. Fil-Vanġelu ta’ San Mattew inkomplu nisimgħu l-parobboli tas-Saltna t’Alla.  Is-Saltna li hija mqabbla maż-Żerriegħa tal-Mustarda kif ukoll mal-qamħ u s-sikrana.

Hemm bżonn li nifhmu li l-ħajja tagħna jeħtieġ li ngħixuha fid-dinja spalla ma’ spalla mal-ħażen.

Iżda Alla ħaseb għal kollox.  Tana l-għajnuna permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu.

Hemm bżonn nifhmu aktar u nħossuna aktar KNISJA.

Fid-dinja n-nisrani jrid jgħix il-ħajja tiegħu b’mod sempliċi li jinfirex fuq l-eżempju tal-mustarda.

Mulej, għinni ngħix il-fidi tiegħi fis-sempliċità.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 23 ta’ Lulju ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm-8:00am-1:00pm.

QUDDIES TAL-ĦADD FILGĦODU

INFAKKRU li għall-Ħdud li ġejjin, il-quddiesa tal-10am ser tibda ssir fl-10.30am.

ABBATINI ĠODDA

Dawk it-tfal subien li jixtiequ jservu bħala abbatini fil-Knisja Parrokkjali tagħna jistgħu jinkitbu għand l-arċipriet biex jibdew il-programm ta’ tħejjija. It-Tfal iridu jkunu għamlu l-Ewwel Tqarbina.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…dewwaqna  s-sbuħija tas-sema.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

SIBTIJIET BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA

Kull nhar ta’ Sibt: Ngħidu r-Rużarju – Adorazzjoni – Sehem fil-Quddiesa, fejn possibbli filgħaxija.

RALLY mill-GĦAQDA tal-ARMAR nhar il-Ħadd 23 ta’ Lulju wara l-quddiesa tal-10.30am fit-terrazzin tal-Każin tal-Banda. Ikun hemm il-bejgħ tad-drapp tal-festa.

HI-TEA b’RISQ IL-FESTA Nhar l-Erbgħa li ġejja 26 ta’ Lulju 2017 fiċ-Ċentru Parrokkjali fis-7.30pm. Ejjew u ġibu oħrajn magħkom.

INFAKKRUKOM U NĦEĠĠUKOM tkomplu tagħtu l-offerta tagħkom għan-nar lill-Għaqda Piroteknika 10 ta’ Diċembru u għall-banda Maltija lill-Għaqda Mużikali San Ġużepp.

ĠABRA BIEB BIEB GĦALL-FESTA – AWWISSU

Dalwaqt ikollna l-aħħar ġabra bieb bieb għall-festa tagħna li kull ma jmur qiegħda dejjem toqrob. Naħsbu minn issa għal offerta sabiħa u li tixraq biex inkunu nistgħu nkopru l-ispejjeż kbar li tirrekjiedi festa bħal tagħna. Grazzi lil kulħadd ta’ kull għajnuna.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-festa ta’ Radju Lauretana tibda s-Sibt 5 ta’ Awwissu. Dakinhar infakkru l-għaxar anniversarju minn meta r-radju tagħna beda jxandar. Filgħaxija fil-knisja fis-7pm ikollna quddiesa ta’ radd il-ħajr.

IKONI U STATWI TAL-FIDDA

Reġa’ għandna ikoni tal-fidda minn kull daqs li kellna s-sena l-oħra kif ukoll statwi tal-fidda replika tal-Istatwa tal-Madonna ta’ Loreto meqjuma fil-knisja tagħna. Tistgħu tarawhom u takkwistawhom mill-uffiċċju parrokkjali.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK

Tħallix dik il-qatra żejda ta’ alkoħol tikkontrollak u ġġiegħlek tgħid dak li ma tridx u tagħmel dak li jbaxxik…  Ħu ħsieb ħabib!!!

KURA TAS-SNIEN F’GĦAJNSIELEM

Il-Fakultà tad-Dentistrija tal-Università ta’ Malta qed torganizza numru ta’ attivitajiet f’Għawdex fejn il-Mobile Dental Unit ser iżur bosta rħula fix-xahar ta’ Lulju 2017.

Il-Mobile Dental Unit joffri eżami tal-ħalq u s-snien kif ukoll informazzjoni u pariri dwar is-saħħa tal-ħalq u s-saħħa nġenerali. Dan is-servizz ser ikun offrut lill-pubbliku b’xejn fil-Lokalità tagħna ta’ Għajnsielem (quddiem il-Learning Hub) nhar it-Tnejn 31 ta’ Lulju mid-9.00am sa 12 pm. Narawkom.

NIGHT FUN GAMES

Kull nhar ta’ Tnejn fit-8pm. Niltaqgħu iċ-Ċentru fit-7.45pm.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 29 ta’ Lulju, 2017 fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kerċem fis-7pm. Trasport bħas-soltu mill-Pjazza fis-6.30pm.

GRAZZI Lill-Familja Azzopardi – Offerta lill-Madonna ta’ Loreto – €200.

Il-LEGION OF MARY  f’Għajnsielem qed imexxi klassijiet ta’ xogħol tal-idejn għat-tfal u adolexxenti fiċ-Ċentru Parrokkjali kull nhar ta’ Erbgħa wara l-quddiesa tad-9.00am. It-tfal u l-adolexxenti kollha huma mistiedna.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

lill-qaddej tiegħek Johnny Saliba li sejjaħtlu għal għandek ġewwa l-Awstralja.

Agħtih O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Il-Familja Ciantar toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Salvu Ciantar f’għeluq id-9 snin mill-mewt tiegħu fl-24 ta’ Lulju.

Agħtih O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 16 ta’ Lulju 2017

Il-15-il Ħadd Matul is-Sena

ĦAREĠ JIŻRA’…

Il-Mulej illum jagħmlilna sfida:  “Min għandu widnejh ħa jisma’.”  Hija sfida iebsa iżda reali.

Ħafna drabi aħna ma rridux nisimgħu ’l-Mulej jew nagħmlu ta’ bir-ruħna li ma smajnihx għax ma rridux min jindaħlilna fit-tip u l-mod ta’ ħajja li qed ngħixu.  XEWK U FROTT huma ż-żewġ realtajiet tal-ħajja tagħna.  Frott u Xewk li jfissru mumenti sbieħ u oħrajn inqas sbieħ iżda li l-Mulej iridna ngħixuhom fid-dawl tal-kelma tiegħu.  Huwa Hu l-bidwi li jiżra’, huwa Hu li jsaqqi, huwa Hu li jaħsad.  Hemm bżonn li qalbna tkun qalb fertili għall-kelma tiegħu.

Ħajjitna tagħmel sens jekk nisimgħu l-kelma ta’ Alla u nħarsuha.  Dak biss jista’ jkun ta’ ġid u ta’ sens għall-ħajja tagħna.  Ma naħlux ħin niskandalizzaw irwieħna b’dak u bl-ieħor jekk wara kollox aħna stess m’aħniex ta’ eżempju tajjeb għal dawk ta’ madwarna.  Il-Kelma tal-Mulej hija ċara llum dwar dan.  Hemm bżonn li naċċettaw il-kelma ta’ Alla u nifhmuha sew.

Fl-ewwel qari mill-Ktieb ta’ Isaija għandna lill-Profeta jħeġġeġ lil-Lhud fl-eżilju biex ifittxu lil Alla u jafdaw fih minħabba li l-kelma tiegħu għandha qawwa kbira.  Fis-Salm 64 għandna l-messaġġ li ż-żerriegħa hija l-Kelma ta’ Alla li jekk taqa’ f’art tajba tagħmel ħafna frott.  Fl-Ittra lir-Rumani għandna lil San Pawl jurina li meta dineb, il-bniedem kaxkar miegħu fil-ħażin il-ħolqien stess, b’mod li meta feda l-bniedem dan sar jaċċetta, jifhem u jgħix din il-kelma.

 • Kemm tassew għandek għal qalbek il-kelma ta’ Alla? Kemm tassew taf dwarha?
 • Kemm tassew din il-kelma qed tipprova tgħaddiha fl-għajxien tal-ħajja tiegħek ta’ kuljum?
 • Kemm tassew qed tapprezza li permezz ta’ din il-kelma qed jasallek il-messaġġ ta’ salvazzjoni lilek u lill-ħolqien kollu?
 • Il-Kelma ta’ Alla għadha l-fanal li permezz tagħha qed nara fejn nimxi?
 • Kemm qegħdin ngħinu lil xulxin biex nagħmlu l-frott fil-ħajja tagħna?

Mulej, agħmel li nilqa’ l-kelma tiegħek

u ngħixha jum wara jum.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…dewwaqna  s-sbuħija tas-sema.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

SIBTIJIET BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA

Kull nhar ta’ Sibt: Ngħidu r-Rużarju – Adorazzjoni – Sehem fil-Quddiesa, fejn possibbli filgħaxija.

OFFERTI GĦAN-NAR TAL-FESTA

Mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet tqassam l-envelop mill-Għaqda Piroteknika 10 ta’ Diċembru biex kull min jixtieq jista’ jagħti l-offerta tiegħu/tagħha għan-nar tal-festa. Membri tal-istess għaqda ser ikunu jiġbru dan l-envelop fil-ġranet li ġejjin.  Il-Parroċċa, mill-ġbir li jsir għall-Festa tagħti €4000 għan-nar u tħallas l-ispejjeż kollha marbutin man-nar: insurance, permessi, extra duty tal-pulizija u fire engines li jammontaw għal madwar €2500 oħra. Il-bqija tieħu ħsieb tiġbor u tordna l-Għaqda Piroteknika ta’ Għajnsielem. Inkunu ġenerużi.  Mill-għotjiet li tirċievi l-għaqda piroteknika jiddependi x’nar ikollna fil-festa tagħna. Grazzi mill-qalb.

OFFERTI GĦALL-BANDA MALTIJA

L-Għaqda Mużikali San Ġużepp tkompli tilqa’ l-offerti tad-dilettanti tal-baned biex tkun tista’ tkopri l-ispejjeż tal-Banda Maltija li hija stiednet għall-festa tagħna. Grazzi bil-quddiem tal-appoġġ.

ĠABRA BIEB BIEB GĦALL-FESTA – Lulju

 • GRAZZI mill-qalb lil dawk kollha li taw l-offerta tagħhom fil-ġabra bieb bieb li għamilna għall-festa f’dan ix-xahar ta’ Lulju. Is-somma miġbura hija ta’ €3065. Min għadu ma tax l-offerta tiegħu tistgħu titfgħu fil-letterbox tad-dar parrokkjali jew fil-ferta l-knisja.

IKONI U STATWI TAL-FIDDA

Reġa’ għandna ikoni tal-fidda minn kull daqs li kellna s-sena l-oħra kif ukoll statwi tal-fidda replika tal-Istatwa tal-Madonna ta’ Loreto meqjuma fil-knisja tagħna. Tistgħu takkwistawhom mill-uffiċċju parrokkjali.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK

Tħallix dik il-qatra alkoħol li tibda biha twasslek fejn ma tridx int jew iġġiegħlek trid aktar, u aktar …u aktar, sa ma tasal għad-droga qerrieda.

QUDDIES TAL-ĦADD FILGĦODU

aINFAKKRU li għall-Ħdud li ġejjin, mill-Ħadd 16 ta’ Lulju l-quddiesa tal-10am ser tibda ssir fl-10.30am. Dan minħabba domanda ġenerali biex il-quddiesa tal-10am titressaq ftit aktar tard. Dan it-tibdil żgħir ikun għal matul ix-xhur Sajfin biss u bi prova. Il-ħin tal-quddies l-ieħor kollu jibqa’ l-istess.

NIGHT FUN GAMES Nhar ta’ Tnejn li ġej 17 ta’ Lulju fit-8pm. Niltaqgħu iċ-Ċentru fit-7.45pm. Il-logħob ikun fil-ground tal-football.

GRAZZI

NN Offerta lill-Madonna €50.  NN għall-Knisja €50.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 18 ta’ Lulju ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

Il-MUSEUM SUBIEN jistieden lit-tfal subien li s-sena l-oħra li kienu minn year 3 ‘il fuq għal-laqgħat li jsiru għalihom fil-museum tas-subien kif ukoll għal logħob is-sajf fl-istess qasam.

Il-LEGION OF MARY  f’Għajnsielem ser imexxi klassijiet ta’ xogħol tal-idejn għat-tfal u adolexxenti fiċ-Ċentru Parrokkjali nhar ta’ Erbgħa wara l-quddiesa tad-9.00am. It-tfal u l-adolexxenti kollha huma mistiedna.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Giacinta Buttigieg u l-familja joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju tal-għażiż tagħhom Nazzareno Buttigieg f’għeluq il-ħames snin mill-mewt tiegħu fit-13 ta’ Lulju.
 • Adelina Zerafa toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju Loreto Zerafa f’għeluq l-10 snin mill-mewt tiegħu fil-21 ta’ Lulju.

Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 9 ta’ Lulju 2017

L-14-il Ħadd matul is-sena

FEJN SEJJER?

QED JGĦIDLEK TMUR GĦANDU…

F’liema direzzjoni sejjer fil-ħajja tiegħek?  Dejjem teqred… dejjem tgerger aktar ma jgħaddi ż-żmien?

Il-Mulej illum qed jagħmillek stedina li hija sfida kontra l-kurrent tal-ħajja.  Tipprova ssib mistrieħ f’kull rokna tad-dinja u ma tersaqx lejn il-qalb tiegħu.  Imma kemm ser indumu nagħmlu farsa mill-ħajja tagħna?  Kemm ser indumu nkunu boloh?

Fl-ewwel qari tal-lum għandna lil Żakkarija jeħodha kontra l-poplu Lhudi li wara l-eżilju kien qed jimmaġina xi ħaġa glorjuża… iżda Żakkarija jwiegħed li ġej Sultan Ġust li miegħu tasal il-ġustizzja.  Kemm-il darba aħna wkoll għamilna bħall-poplu Lhudi.  Min jaf x’immaġinajna li lest jagħmel magħna ħwejjeġ kbar u lanqas biss nindunaw.

Meta naqra l-Vanġelu tal-lum niftakar f’Santa Katerina ta’ Siena li għax intelqet f’idejn il-Mulej għamlet ħwejjeġ kbar u saħansitra l-Papa Pawlu VI għamilha Duttur tal-Knisja… u din kienet mara sempliċi u illitterata.

Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 144, għandna tifħir lill-Mulej li huwa ta’ qalb ħelwa u umli. Fit-tieni qari San Pawl lir-Rumani iwissina biex ngħixu fid-dawl tar-rieda t’Alla u mhux skont il-ġibdiet tal-ġisem.  Fil-Vanġelu Ġesù jfaħħar lil min hu ta’ qalbu ċkejkna kif ukoll jistieden lil dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħu biex imorru għandu.

 • Kemm tassew qed nafda ħajti KOLLHA f’idejn Ġesù?
 • Kemm għandi kuntatt miegħu?
 • Kemm tassew qed ngħix mhux skont il-ġibdiet tal-ġisem? Kapaċi tikkontrolla lili nnifsi?
 • Ġesù jfaħħar l-umiltà.  Jien fejn wasalt?

Mulej, għallimni niġi għandek.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…dewwaqna  s-sbuħija tas-sema.

QUDDIES TAL-ĦADD FILGĦODU

Għall-Ħdud li ġejjin, mill-Ħadd 16 ta’ Lulju l-quddiesa tal-10am ser tibda ssir fl-10.30am. Dan minħabba domanda ġenerali biex il-quddiesa tal-10am titressaq ftit aktar tard. Dan it-tibdil żgħir ikun għal matul ix-xhur Sajfin biss u ser ikun bi prova. Il-ħin tal-quddies l-ieħor kollu jibqa’ l-istess

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

SIBTIJIET BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA

Kull nhar ta’ Sibt: Ngħidu r-Rużarju – Adorazzjoni – Sehem fil-Quddiesa, fejn possibbli filgħaxija.

 • Hi-Tea fiċ-Ċentru Parrokkjali b’risq il-festa: l-Erbgħa 12 ta’ Lulju fis-7.30pm.

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies ta’ dan il-weekend il-ġabra tkun b’risq il-festa tagħna li issa tinsab fil-qrib. Inkunu ġenerużi ħalli nkomplu ngħinu biex ikollna festa kbira u sabiħa. Grazzi ta’ kull offerta.

ĠABRA BIEB BIEB GĦALL-FESTA

L-envelopes qed jinġabru mill-voluntiera tal-parroċċa.

 • Nittamaw li f’kull triq tar-raħal tagħna n-numru ta’ familji li jagħtu f’dawn il-ġabriet jiżdied. Jekk ma tkunx id-dar waqt il-ġabra, tista’ tgħaddi l-envelop lill-voluntiera responsabbli mit-triq tiegħek wara, fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew waqt il-ġabra fil-quddies.
 • Nittamaw f’ġabra sabiħa. Grazzi tal-ġenerożità.

NIGHT FUN GAMES

Kull nhar ta’ Tnejn fit-8pm. Inkitbu fl-Uffiċċju Parrokkjali. Inħeġġu aktar tfal minn Year 3 ‘il fuq biex jieħdu sehem. Il-logħob ser isir f’postijiet differenti kull darba. Ikollna safari, mini olympics, water games eċċ.

KULL NHAR TA’ TNEJN sal-31 ta’ Lulju mit-8 sal-10pm.

 • Importanti: It-tfal li ser jieħdu sehem huma mitluba jġibu magħhom il-formola apposta li ġabru miċ-Ċentru jew mid-Dar Parrokkjali.

INFAKKRU L-MADONNA TAL-KARMNU

Fil-qalba tax-xahar ta’ Lulju nfakkru lil Ommna Marija taħt it-titlu tal-Karmnu. Billi s-sena taħbat il-Ħadd, fil-parroċċa tagħna ser infakkruha il-Ġimgħa 14 ta’ Lulju:

Fis-7.30pm Quddiesa fejn in-niċċa fi Triq Mġarr.

Fit-8.30pm Quddiesa fejn in-niċċa fi Triq Ħamri.

MUSEUM BNIET

Matul is-sajf ser ikun miftuħ ukoll nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ Ġimgħa fis-6pm. Lezzjoni b’differenza u attivitajiet tas-sajf. Ġenituri ħudu ħsieb!!!

IR-REREDOS komplut

Ir-Reredos jiġifieri l-armatura tal-injam li hemm fil-kor tal-knisja, issa tlesta. Din il-ġimgħa tpoġġew il-kampnaretti li għaqqdu x-xogħol li kien sar is-sena l-oħra. Dawn ħadu tmien xhur sħaħ ta’ xogħol delikat u  ta’ paċenzja kbira. Grazzi kbira mill-qalb u Prosit tassew lil Toni Galea għax-xogħol kollu tal-injam kif ukoll lil Rudolph Cauchi tal-iskultura li ħadmuh minn qalbhom u bla ebda ħlas. Grazzi wkoll mill-qalb lil dawk kollha li għenuhom. Din hi opra oħra li kompliet issebbaħ il-knisja tagħna u tagħmel is-sagristiji tal-knisja tagħna aktar effiċċjenti.

Adozzjoni Spiritwali

Mal-Bullettin tal-ġimgħa li għaddiet irċevejtu fuljett b’aktar informazzjoni dwar dan l-impenn sabiħ. Dawk li jixtiequ jidħlu għalih huma mitluba jimlew il-formula apposta u jpoġġuha fil-benniena li ser tkun fil-Knisja tagħna sat-Tnejn, 10 ta’ Lulju.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 9 ta’ Lulju ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm:8:00am -1:00pm.

RIVISTA GĦAJNSIELEM

Min iggradwa jew kiseb xi suċċess akkademiku matul din is-sena huwa mistieden jibgħat id-dettalji u ritratt tiegħu/tagħha fuq rivistaghajnsielem@gmail.com ħalli jkun inkluż fil-ħarġa li jmiss tal-festa Awwissu 2017. Żmien sas-17 ta’ Lulju.

MILL-KUNSILL LOKALI GĦAJNSIELEM

Infakkru li l-Kunsill Lokali jixtieq jgħaqqad grupp ta’ nies biex insebbħu l-lokalita’ tagħna permezz tal-mużajk maħdum mill-voluntiera flimkien mal-artista Mary Portelli. Dettalji mill-Kunsill Lokali – 21561515.