Monthly Archives: August 2017

Bullettin 19 ta’ Awwissu 2017

IL-FESTA WASLET

Wara tant preparamenti u taħbit, il-festa ta’ din is-sena waslet. Ser nibdew ġimgħa ta’ funzjonijiet u attivitajiet relatati li jwassluna għall-jum il-festa l-Ħadd 27 ta’ Awwissu.

Ejjew nieħdu sehem sħiħ fil-programm tal-festa u nagħmlu l-almu tagħna kollu biex nattendu għall-funzjonijiet tal-knisja u nieħdu sehem attiv. Nersqu għall-qrar u għat-tqarbin. Ma nħallux li tgħaddi l-festa u tħallina indifferenti. Ejjew nagħmlu mill-festa okkażjoni ta’ mixja spiritwali fejn bħala persuni u flimkien bħala komunita’ parrokkjali nagħmlu dak il-pass ‘il quddiem f’ħajjitna, f’sens ta’ altruwiżmu u għotja lil Alla u lil min jeħtieġ l-għajnuna tagħna.

 • FESTA FAMILJA Il-Ħadd 20 ta’ Awwissu. Stedina lill-familji kollha għall-quddiesa tal-10.30am fil-knisja parrokkjali b’mod speċjali lill-kopji li għalqu 25 jew 50 sena miżżewġin.

Nistiednu wkoll lill-Emigranti li qegħdin fostna biex huma wkoll jissieħbu f’din iċ-ċelebrazzjoni.

 • L-AĦĦAR ĠABRA GĦALL-FESTA. Din tkun it-Tnejn 21 ta’ Awwissu waqt il-ħruġ tal-vara min-niċċa tagħha fil-knisja. Inkunu ġenerużi.
 • SEJĦA GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ għall-quddiesa tat-Tlieta 22 ta’ Awwissu fis-7pm. Imexxi Fr. Michael Grima, saċerdot novell.

Wara l-quddiesa – TQASSIM TAĊ-ĊERTIFIKATI    tal-Mixja tħejjija għaż-żwieġ.

PREŻENTAZZJONI TAT-TFAL U T-TRABI.

 • L-ERBGĦA, il-ĦAMIS u l-ĠIMGĦA 23, 24 u 25 ta’ AWWISSU huma l-jiem tat-TRIDU.

Nieħdu sehem fil-quddiesa ta’ filgħaxija u nisimgħu b’attenzjoni l-kelma ta’ Dun Samuel Grech.

 • IL-LEJLA MARJANA l-Erbgħa 23 ta’ Awwissu fid-9pm. Fuq iz-zuntier tal-knisja tagħna. Nitolbu flimkien filwaqt li nfakkru l-għaxar snin mit-twaqqif ta’ Radju Lauretana.
 • IS-SIBT 26 ta’ Awwissu, lejlet il-festa, nattendu għall-quddiesa tat-TE DEUM fil-Knisja l-Qadima fid-9am u filgħaxija għat-Translazzjoni li ser titmexxa mill-ET Mons Isqof Mario Grech.

 SEGWU L-FESTA kollha minn fuq Radju Lauretana u XEJK TV.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…għaqqadna f’familja waħda f’Ibnek.

OFFERTI BUKKETTI FJURI  

L-aħħar sejħa biex tkomplu tagħmlu l-offerti tagħkom għall-bukkett tal-festa (€20) fl-Uffiċċju Parrokkjali. Tistgħu wkoll titfgħu l-offerta tagħkom flimkien mal-isem u n-numru tat-telefon fil-letterbox tal-Uffiċċju.

RADJU LAURETANA 89.3FM

Inkomplu nsegwu l-iskeda tal-festa fuq Radju Lauretana u x-xandiriet speċjali marbuta mal-festa ta’ din is-sena.

LOTTERIJA b’risq ir-RADJU

Biljetti €2 mir-radju u mill-Uffiċċju Parrokkjali. Grazzi tal-għajnuna.

MIXJA TA’ TĦEJJIJA GĦAŻ-ŻWIEĠ

Infakkru lil dawk il-koppji għarajjes li jixtiequ jibdew jattendu, jew ikomplu, il-Mixja ta’ tħejjija għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-familja, huma mħeġġa japplikaw fl-Uffiċċju Parrokkjali.  Ser isiru laqgħat f’Malta għal dawk l-għarajjes li jistudjaw jew jaħdmu Malta u ma jistgħux jattendu għal-laqgħat Għawdex.

WIRJA f’minjatura tal-Vara Titulari mit-Tnejn 21 sal-Ħadd 27 ta’ Awwissu fid-Dar Parrokkjali Pjazza Indipendenza mit-8.30pm sa 12am.

WERAQ għall-bukketti: min jista’ joffri ġibuh nhar it-Tlieta u l-Erbgħa. Grazzi.

GRAZZI  Ewro Collection Awwissu – €564.

Offerta ta’ €100-NN fil-ferta tal-Knisja.

Għall-Knisja – €100 NN Triq Ħamri, Aus$300 – Salvina Mercieca Awstralja,Aus$250 – Theresa Vassallo Awstralja.

GĦOTI TA’ DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 22 t’Awwissu ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm mis-1pm sal-5pm.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

GAWDI L-FAMILJA U L-ĦBIEB! GAWDI ‘L KRISTU U L-MADONNA! … GAWDI L-FESTA!!!

TĦALLIX IX-XORB U D-DROGA JISIRQULEK KOLLOX!!!…Ħu ħsieb!!!

QRAR BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA

Il-Ħadd 20 ta’ Awwissu fl-10 ta’ filgħodu, qabel il-quddiesa tal-Familji.

It-Tlieta 22 ta’ Awwissu mis-6pm ‘il quddiem għaż-żgħażagħ.

Imbagħad mill-Erbgħa sas-Sibt 23 – 26 ta’ Awwissu: kuljum mis-6.30pm ‘l quddiem.

Naħsbu kmieni!

Qrara tajba

flimkien ma’ Tqarbina mill-qalb…

l-aqwa ngredjenti

għal festa ġenwina u tajba.

BIDU TAL-KATEKIŻMU TAT-TFAL

Dawk il-ġenituri li għandhom tfal li ser ikunu Year 1 fis-sena skolastika li jmiss huma mistiedna jiktbu lit-tfal tagħhom biex, bl-għajnuna t’Alla, jibdew il-katekiżmu f’Ottubru li ġej. Applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali. Il-ġenituri tat-tfal li ser ikunu Year 2 u 3 ser jiġu mgħarrfa personalment dwar il-ġranet u l-ħinijiet tal-laqgħat tal-katekiżmu tat-tfal tagħhom.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Galea joffru €20 b’suffraġju ta’ Toni u Loreta Galea.
 • Sally Borg u t-tfal joffru €20 b’suffraġju ta’ Mario Borg f’għeluq l-4 snin mill-mewt tiegħu fid-19 ta’ Awwissu.
 • Mariella Cauchi toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Xuereb u Carmelo Cauchi fl-anniversarju mill-mewt tagħ
 • Salvina Mercieca toffri $Aus100 b’suffraġju tal-għażiż żewġha Lewis Mercieca fl-okkażjoni tat-23 anniversarju mill-mewt tiegħu nhar it-22 ta’ Awwissu kif ukoll b’suffraġju tal-erwieħ tal-familja Xuereb.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 12 ta’ Awwissu 2017

FESTA LAWRETANA 2017

Wara tant preparamenti u tħejjijiet, nistgħu ngħidu li l-festa waslet. Din is-sena, il-programm tal-festa jibda l-Erbgħa 16 ta’ Awwissu permezz tal-quddiesa tad-9am.

Il-festa fiha ħafna elementi li kollha flimkien isawru l-festa kif nafuha aħna. L-importanti pero’ huwa li ma nintilfux fuq it-tlellix u nitilfu l-essenzjal. Aħna qed niċċelebraw festa reliġjuża. Qegħdin niċċelebraw lill-Madonna ta’ Loreto. U għalhekk il-funzjonijiet li jsiru fil-knisja għandhom jingħataw l-akbar importanza. Is-sehem tagħna fil-liturġija huwa meħtieġ u importanti. Ser ikunu ħafna dawk l-okkażjonijiet fejn ser inkunu mistiedna nersqu għas-sagramenti tal-qrar u tat-tqarbin. Ma nħallux il-festa tgħaddi mingħajr ma nqerru u nitqarbnu.

Ejjew flimkien ngħixu l-festa li ġejja bħala esperjenza sabiħa li tqarribna lejn xulxin bħala komunita’ parrokkjali u lejn il-Mulej Ġesu’ permezz ta’ Sidtna Marija ta’ Loreto.

TIFKIRA TAL-KONSAGRAZZJONI TAL-KNISJA PARROKKJALI

Il-Ħadd 13 ta’ Awwissu ser inkunu nfakkru il-128 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali tagħna. NIFTAKRU kemm ħadmu u stinkaw missirijietna biex bnew dan it-tempju sabiħ. EJJEW inroddu ħajr lil Alla għal tant u tant ġid li jsir fil-knisja tagħna u NKOMPLU U NTEMMU l-ħolma ta’ dawk ta’ qabilna.

FESTA TA’ SANTA MARIJA

It-Tlieta 15 ta’ Awwissu nirreċitaw ir-rużarju, aktar mis-soltu, biex ikollna festa sabiħa li tixraq lil Ommna tas-Sema. Il-quddies fil-knisja tagħna jkun bħal tal-Ħadd.

VELJA F’TA’ PINU

It-Tnejn 14 ta’ Awwissu. Ikollna trasport mill-Pjazza fis-7.30pm.

TOMBLA B’RISQ IL-FESTA nhar it-Tlieta 15 ta’ Awwissu minn nofsinhar ‘il quddiem fiċ-Ċentru Parrokkjali

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies ta’ dan il-weekend issir l-aħħar Ewro Collection għall-festa ta’ din is-sena. Ejja nagħmlu sforz ġenwin ħalli tkun waħda tajba. Grazzi ta’ kull offerta.

Offerti BUKKETTI FJURI   Komplu għamlu l-offerti tagħkom għall-bukkett tal-festa (€20) fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Tistgħu wkoll titfgħu l-offerta tagħkom flimkien mal-isem u n-numru tat-telefon fil-letterbox tal-Uffiċċju.

IL-FESTA TAGĦNA. Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom il-programm tal-festa – tant ċelebrazzjonijiet sbieħ. Għal din is-sena għandna bħala motto

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…għaqqadna f’familja waħda f’Ibnek

Kemm għandna bżonn aktar għaqda… speċjalment ma’ Alla, għaqda li mbagħad twassalna biex inħobbu lilu fuq kollox u lil għajrna bħalna nfusna.

Marija, Omm tagħna, għallimna nħobbu bħalek!!

TLETT IJIEM TA’ TĦEJJIJA FERRIEĦA GĦALL-FESTA

Inħeġġu lit-Tfal u l-Adoloxxenti kollha. Niltaqgħu:

L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa 16, 17 u 18 ta’ Awwissu fid-9.00am għall-quddiesa animata mit-tfal u l-istudenti stess. Din hija xi ħaġa li qed issir għall-ewwel darba. Nemmnu li t-tfal u l-istudenti tagħna jeħtieġ ikunu jafu aktar dwar il-Madonna taħt it-titlu ta’ Loreto u li din ser isservi ta’ preparazzjoni spiritwali għall-festa.Ninġabru bi ħġarna.

IL-FESTA FUQ IT-TELEVIXIN

Għall-ewwel darba f’Għawdex, il-festa tagħna ser tixxandar dirett fuq XEJK TV mit-Tnejn sal-Ħadd. Ix-xandiriet ikunu biss mill-knisja u jinkludu wkoll il-purċissjoni. Dan qed isir mill-Fondazzjoni U bil-kollaborazzjoni ta’ Radju Lauretana. Għandna bżonn żgħażagħ u nies oħra biex jagħtu daqqa t’id minn wara l-cameras. Kellmu lill-Arċipriet.

FESTA FAMILJA

Il-Ħadd 13 ta’ Awwissu nistiednu lill-familji kollha għall-quddiesa tal-10.30am fil-knisja parrokkjali b’mod speċjali lill-kopji li għalqu 25 jew 50 sena miżżewġin.

Nistiednu wkoll lill-Emigranti li qegħdin fostna biex huma wkoll jissieħbu f’din iċ-ċelebrazzjoni. Kellmu lil Frankie u Lorietta Buttigieg jekk tixtiequ timxu wara l-istendard tal-pajjiż fejn qegħdin, fil-bidu tal-quddiesa

RADJU LAURETANA

Inkomplu nsegwu l-iskeda tal-festa fuq Radju Lauretana. Dalwaqt titwaħħal mill-ġdid webcam ġdida mal-faċċata tal-knisja għall-benefiċċju ta’ min ma jistax igawdi l-festa magħna, b’mod speċjali l-emigranti.

MIXJA TA’ TĦEJJIJA GĦAŻ-ŻWIEĠ

Il-koppji għarajjes li jixtiequ jibdew jattendu, jew ikomplu, l-Mixja ta’ tħejjija għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-familja huma mħeġġa japplikaw fl-Uffiċċju Parrokkjali.  Ser ikunu qed jinżammu laqgħat f’Malta għal dawk l-għarajjes li jistudjaw jew jaħdmu Malta u ma jistgħux jattendu għal-laqgħat Għawdex.

LOTTERIJA b’risq ir-RADJU

Għinu lir-radju tagħna billi tieħdu sehem f’lotterija li l-premju tagħha huwa tpinġija partikulari tal-istatwa titulari tal-Madonna ta’ Loreto magħmula minn  Miriam Buttigieg. Hija biċċa xogħol li swiet ħafna flus u ħin. Kull biljett jiswa €2. Biljetti mir-radju u mill-Uffiċċju Parrokkjali. Grazzi tal-għajnuna.

GRAZZI

 • Radju Lauretana: Donazzjonijiet u reklami €625
 • Ġabra Festa bieb bieb €3348 u Us$1.
 • Offerta lill-Madonna NN Triq Ħamri €50.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

IBŻA GĦAL SAĦĦTEK! U għal ĦAJTEK!! U ĦAJJET ĦADDIEĦOR… SUQ BIL-GĦAQAL..Ħu ħsieb!!!

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Xuereb joffru €20 b’suffraġju tal-għażiża ommhom Loreta Xuereb f’għeluq is-sentejn mill-mewt tagħha u għal missierhom George fl-anniversarju tal-mewt tiegħu f’Settembru.
 • Lora u l-Familja Zerafa joffru €20 b’suffraġju ta’ Salvinu Zerafa f’għeluq l-10 snin mill-mewt tiegħu fl-10 ta’ Awwissu.
 • Maria Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Grech f’għeluq l-anniversarju mill-mewt tiegħu fil-11 ta’ Awwissu.
 • Lorenza Scicluna toffri €20 b’suffraġju ta’ Joe Scicluna f’għeluq it-12-il sena mill-mewt tiegħu fil-15 ta’ Awwissu u b’suffraġju ta’ ħuh Frankie u ta’ missieru Carmelo Scicluna.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

Bullettin 5 ta’ Awwissu 2017

10 snin Miegħek!

Radju Lauretana 89.3 FM

Is-Sibt 5 ta’ Awwissu huwa l-għaxar anniversaju mit-twaqqif tar-radju tal-komunità parrokkjali tagħna – Radju Lauretana.

Iż-żmien jgħaddi malajr u dak li darba kien ħolma, illum sar parti importanti mill-ħajja tal-parroċċa. Ma’ opri oħra li saru f’dan l-aħħar żmien, Radju Lauretana kien dak il-leħen ħaj li ressaq aktar lill-parroċċa lejn in-nies u viċi versa u ta l-possibilita’ li dak li aħna nagħmlu u niċċelebraw jitwassal dirett mal-erbat irjieħ tad-dinja. Għaliex ir-radju tagħna baqa’ għaddej b’saħħtu? Għax sibna numru sabiħ ta’ voluntiera li ddedikaw tant ħin u enerġija biex iwasslulna tant programmi u xandiriet. Min-naħa l-oħra kien hemm is-semmiegħa li b’kull mod possibli sostnew lill-istazzjon. Kulħadd huwa konxju mill-piż finanzjarju li jġorr stazzjon tar-radju. Bla tlaqliq ngħidu li din l-għajnuna tul dawn l-aħħar għaxar snin ma ġiet nieqsa qatt, anke mill-emigranti tagħna li tant isegwu b’ħerqa u b’nostalġija. F’din l-okkażjoni sabiħa tal-għaxar snin mit-twaqqif ta’ Radju Lauretana, ngħidu grazzi kbira lil dawk kollha li b’xi mod jew ieħor kienu hemm biex il-leħen tar-radju tagħna baqa’ għaddej. Sidtna Marija ta’ Loreto kompli żomm ħares lix-xandara u lis-semmiegħa ħalli flimkien permezz tax-xandir, jersqu dejjem aktar lejn Ibnek Ġesu’ permezz tiegħek. Ad multos annos!

Ser infakkru l-għaxar anniversarju minn meta r-radju tagħna beda jxandar is-Sibt 5 ta’ Awwissu fil-knisja fis-7pm fejn ikollna quddiesa ta’ radd il-ħajr. Wara bibita għall-voluntiera kollha fiċ-Ċentru Parrokkjali. L-iskeda stampata qed titqassam mal-bullettin. Aktar tagħrif www.radjulauretana.com.

Fil-Lejla Marjana li ssir l-Erbgħa 23 ta’ Awwissu nfakkru wkoll dan l-avveniment speċjali fi spirtu ta’ talb.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…għaqqadna f’familja waħda f’Ibnek.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

Kull nhar ta’ Sibt: Ngħidu r-Rużarju – Adorazzjoni – Sehem fil-Quddiesa, fejn possibbli filgħaxija.

KATINA TA’ RUŻARJU

It-Tlieta 15 ta’ Awwissu. Dakinhar nirreċitaw ir-rużarju biex ikollna festa sabiħa li tixraq lil Ommna tas-Sema.

TLETT IJIEM TA’ TĦEJJIJA FERRIEĦA GĦALL-FESTA

Għat-Tfal u Adoloxxenti kollha. Niltaqgħu:

L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa 16, 17 u 18 ta’ Awwissu fid-9.00am għal quddiesa animata mit-tfal u l-istudenti stess (kif nagħmlu fin-novena tal-Milied). Ninġabru bi ħġarna.

FESTA FAMILJA – Il-Ħadd ta’ qabel il-festa huwa l-Ħadd li fih niċċelebraw il-familja nisranija u nitolbu għall-familji tagħna. Nistiednu lill-familji kollha għall-quddiesa tal-10.30am fil-knisja parrokkjali b’mod speċjali lill-kopji li għalqu 25 jew 50 sena miżżewġin. Nistiednu wkoll lill-Emigranti li qegħdin fostna biex huma wkoll jissieħbu f’din iċ-ċelebrazzjoni. Dawk l-emigranti li jixtiequ jimxu wara l-istendard tal-pajjiż fejn qegħdin fil-bidu tal-quddiesa jikkuntattjaw lil Frankie u Lorietta Buttigieg.

ĠABRA BIEB BIEB GĦALL-FESTA – AWWISSU

Inkomplu nkunu ġenerużi meta l-voluntiera jiġu jħabbtu l-bieb għall-offerta tagħna. Tista’ twassal ukoll l-offerta tiegħek fil-ġbir fil-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali.

Offerti BUKKETTI FJURI  Infakkru li dawk li jixtiequ joffru bukkett fjuri (€20) għall-festa fil-Knisja Parrokkjali jistgħu jagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali.

GĦAJNUNA

 • Għandna bżonn għajnuna biex inġorru xi affarijiet fil-knisja. Kellmu lill-Arċipriet.
 • Għandna bżonn ukoll għajnuna fit-tħejjija tal-armar fi Triq Ħamri biex imbagħad l-Għaqda tal-Armar tkun tista’ tarma l-pavaljuni f’din it-triq. Kellmu lil Loretu Debattista.

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

Is-Sibt 5 ta’ Awwissu fit-3.30pm rużarju u quddiesa fil-Knisja l-Qadima. Adorazzjoni: 8.30am – 12.30pm

GĦALL-ĠID TIEGĦEK

Żomm nadif kullimkien! U Kollox!!! L-ambjent a’ madwarna, it-toroq u x-xtajtiet tagħna… u fuq kollox KLIEMNA! … ĦSIBIJIETNA… u ĦARSITNA!

Ħu ħsieb!!!

GRAZZI

 • Carmen Scicluna: $150 għal Radju Lauretana
 • Miriam Buttigieg li għamlet ġmiel ta’ diamond painting tal-Madonna ta’ Loreto biex tkun il-premju f’lotterija għar-radju.
 • NN Offerta għas-sagristiji €1000.
 • Loreta Magro: Offerta lil Madonna – €100.

GĦOTI TAD-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 6 t’Awwissu ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

TOMBLA It-Tlieta 8 ta’ Awissu 2017 ser issir tombla fil-parking tal-kunvent ta’ Sant Antnin fis-7.30pm għall-festa. Min irid trasport iċempel 99448921.

ĠABRA EXTRA TAL-BORŻA S-SEWDA

Wara li l-Kunsill Lokali rċieva diversi lmenti dwar il-ħtieġa tal-ġbir tal-borża s-sewda speċjalment għax-xhur tas-sajf, ġie deċiż li għax-xhur ta’ Awwissu u Settembru BISS, ser tibda ssir ġabra oħra tal-borża s-sewda kull nhar ta’ Sibt fid-9am. Importanti ħafna li ma jinħariġx skart wara dan il-ħin. Min jinqabad joħroġ l-iskart barra l-ħin stipulat ser jeħel multi kbar. Il-ġbir l-ieħor ser jibqa’ jsir fl-istess ġranet u ħiniijet.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

Loreta Magro toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju tal-għażiża Maria Galea f’għeluq id-9 snin mill-mewt tagħħa l-4 ta’ Awwissu u għal Frans Magro f’għeluq it-28 sena mill-mewt tiegħu u Belin Magro u Marcella u Joseph Magro.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish