Bullettin 26 ta’ Awwissu, 2017 – IL-FESTA T-TAJBA!

SLIEM GĦALIK MARIJA

Sliem għalik Marija, fid-Dar Imqaddsa ta’ Nazaret l-“Iva” tiegħek għamlet lil Alla ħuna għal dejjem! Itlob, o Marija, sabiex iż-żgħażagħ jiskopru l-“Iva” bħala triq tal-ħelsien veru u tal-ferħ veru li qatt ma jgħib u qatt ma jittradik.

Sliem għalik Marija, Int ħaffift lejn id-dar ta’ Eliżabetta, tgħanni n-noti dejjiema tal-‘Magnificat’! O Marija, bgħedna mit-triq mudlama tal-egoiżmu, biex nimxu fit-triq tal-imħabba u tal-ġest mimli ferħ tal-ħasil tar-riġlejn.

Sliem għalik Marija. Fid-dar tal-għarajjes ta’ Kana l-għajnejn materna tiegħek rat l-iskonfort u qalbek talbet il-grazzja! Agħmilna safja f’ qalbna sabiex naraw, o Marija! U agħti lill-familji tagħna l-perla tal-fedelta’ u tal-ferħ tal-ulied milqugħa, maħbuba u miftuħa għad-dawl t’ Alla.

Sliem għalik Marija. Fl-għar ta’ Betlem int l-ewwel li adurajt il-Misteru t’ Alla li ftaqar sabiex jagħtina l-vera rikezza! Marija, itlob għalina biex inħobbu ‘l faqar u lill-foqra, filwaqt li nfittxu f’Alla r-rikezza li tissodisfa u tibqa’ fl-eternita’.

Sliem għalik Marija. Maġenb is-salib int emmint fil-qawwa tal-imħabba u l-imħabba kkonsagratek omm mill-bnedmin kollha! Ħu jdejna f’ idejk, o Marija, u għinna nimxu fost is-slaleb tal-ħajja sodi fil-fidi, ngħixu fit-tama, nistennew is-siegħa żgura tal-qawmien.

Sliem għalik Marija. Fid-dar taċ-Ċenaklu int titlob lill-Ispirtu ta’ Ġesu’ u tħares bil-ferħ lejn l-Appostli li ser jitilqu għal missjoni! Idħol għalina, o Marija, sabiex l-Ispirtu jsibna ubbidjenti u lesti li ngħajtu l-fidi tagħna f’ Ġesu’: Salvatur waħdieni u tama waħdanija tal-bnedmin.

Sliem għalik Marija. Fid-dar ta’ qalbek kuljum u fis-skiet inti tgħix il-maternita’ filwaqt li tħaddan l-ulied li jirrikorru lejk. Għinna nisimgħu, o Marija, il-melodija tal-qalb tiegħek, sabiex wara li nitolbu, immorru lura fid-djar tagħna b’għajnejna mdawlin u b’qalbna tgħanni.

Sliem għalik Marija! Sliem Għalik Marija!

Sliem għalik Sultana tad-Dar Tagħna.

SEGWU L-FESTA kollha minn fuq Radju Lauretana u XEJK TV.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…

għaqqadna f’familja waħda f’Ibnek!

IL-QOFOL TAL-FESTA

Nipparteċipaw b’mod sħiħ:

Is-Sibt  26 ta’ Awwissu:                 LEJLET IL-FESTA

9.00am Quddiesa tat-Te Deum fil-Knisja l-Qadima mill-Arċipriet Dun Frankie Bajada

6.30pm Tranżlazzjoni mmexxija mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex. Takkumpanja l-Banda San Ġużepp.

7.00pm L-Ewwel Għasar Solenni mmexxi mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech.

Il-Ħadd 27 ta’ Awwissu:   JUM IL-FESTA  PARROKKJALI

9.00am                 Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons. Pawlu Cremona, Arċisqof Emeritu ta’ Malta,bil-prietka minn Mons.Dr.Joseph Farrugia.

6.30pm                 It-Tieni Għasar

7.30pm                 Ħruġ solenni tal-istatwa.

Nistiednu lil kulħadd biex waqt il-purċissjoni jakkumpanja lil Ommna Marija Lawretana permezz tat-talba tar-Rużarju.

10.15pm    Dħul tal-vara fil-Knisja.

Antifona u Barka Sagramentali.

It-Tlieta 29 ta’ Awwissu

6.30pm Rużarju u Barka Sagramentali.

7.00pm Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr u wara jsir id-dħul tal-vara ta’ Ommna Marija ta’ Loreto fin-niċċa tagħha.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

… GAWDI L-FESTA!!! … Ftakar f’dak li qed niċċelebraw: L-imħabba ta’ Alla għalik… li saret bniedem fid-Dar ta’ Nazaret – id-Dar ta’ Loreto!!!

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-festa tintemm it-Tlieta 29 ta’ Awwissu. Grazzi kbira tas-sapport u tal-għajnuna kollha.

GRAZZI  

Ġabra Ħruġ min-niċċa – €2174.

Radju Lauretana: Grazzi lil Joe Galea u lil John Haber tal-ħidma b’xejn fl-istudios tagħna.

Donazzjonijiet: €851 u $Aus800.

Emigranti: George Xerri (Kanada), Ġuża Azzopardi (USA), Alex Pace, Salvina Mercieca u Tereża Vassallo, Marija Vella, Benna u John Camilleri (Australia).

Offerti Bott Ideal Store: €220.

Għall-Knisja: NN€200, NN €50.

MILL-KUNSILL LOKALI – Tilqima tal-Influenza

Nixtiequ navżaw li dawk li għandhom ‘il fuq minn 55 sena jew ibatu minn xi mard kroniku, jistgħu jirreġistraw għat-tilqima tal-influenza billi jċemplu l-Kunsill fuq in-numru 21561515 mhux aktar tard mid-9 ta’ Settembru.

GIOCHI – Serata ta’ Water Fun Games

Ser isiru kompetizzjonijiet divertenti għaż-żgħażagħ Għajnselmiżi minn 13-il sena ‘l fuq it-Tlieta 29 t’Awissu quddiem il-Każini mit-8pm ‘il quddiem. It-tim rebbieħ jipparteċipa fil-final minn Għawdex kollu. Inħeġġu liż-żgħażagħ minn 13-il sena ‘l fuq biex jipparteċipaw f’din l-attivita’ sportiva u divertenti. Inkitbu b’sms fuq 79561515, email:ghajnsielem.lc@gov.mt jew 21561515.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

  • Guza Zerafa toffri €20 b’suffraġju tal-Erwieħ tal-Familja Zerafa u Spiteri.
  • Il-Familji Zerafa u Vella joffru €20 b’suffraġju ta’ oħthom Anni Gatt f’għeluq it-12-il sena mill-mewt tagħha fit-30 ta’ Awwissu.
  • Maria Vella toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Felic u ħutu Ġużeppa u George Vella.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish