Monthly Archives: October 2017

Bullettin 29 ta’ Ottubru 2017

It-30 Ħadd Matul is-Sena

ĦOBB MINGĦAJR LIMITI!

Kemm nisimgħu fuq l-imħabba!  Kemm ħarġu diski, kartolini eċċ!  Kemm insibu gadgets fi ħwienet bi qlub!

Qisu aktar ma d-dinja tisfrutta u tikkumerċjalizza l-imħabba, aktar id-dinja titlef il-veru sens tal-imħabba.  Ġesù qed jgħidilna biex inħobu lil Alla b’qalbna kollha, b’ruħna kollha u bil-qawwa tagħna kollha u nħobbu lil għajrna bħalna nfusna.  Huwa stess jagħti eżempju xi tfisser l-imħabba, għax issallab għalina.  Din hija l-imħabba, din hija l-akbar imħabba.  Kemm s’issa fil-ħajja tagħna għexna tassew l-imħabba?  Kemm tassew ħabbejna bl-għemil tagħna?  L-imħabba tfisser li tgħix il-ħajja tiegħek b’sens ta’ sagrifiċċju, għaliex fis-sagrifiċċju joħroġ l-altruwiżmu u jinħonoq l-egoiżmu.  Huwa għal dan il-għan li l-Mulej iridna wkoll inħobbu lil għajrna bħalna nfusna.  It-tnejn huma importanti, kemm li tħobb lill-proxxmu tiegħek, anki lil dak li ma jaqbilx miegħek, kif ukoll li tħobb lilek innifsek.  Huwa ferm importanti li wieħed ma jkunx jitraskura l-istess ħajja tiegħu, il-familja tiegħu.  L-imħabba hija avventura ta’ sagrifiċċju u mpenn kull ħin.

Fil-Vanġelu ta’ San Mattew, Ġesù juri li l-akbar kmandament huwa l-kmandament tal-imħabba li jiġbor il-kmandamenti kollha.

Taf min huwa l-proxxmu tiegħek?  Kif qed turih imħabbtek?

X’tip ta’ mħabba turi mal-ambjent familjari tiegħek u ma’ dawk tax-xogħol jew skola?

Qiegħed tgħix l-imħabba ta’ Alla anki fil-persuna tiegħek?

Mulej, għallimni nħobb bis-serjetà.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                                  OTTUBRU 2017

Ressaqna  lejn il-Maħfra

L-EWWEL ĠIMGĦA u SIBT TAX-XAHAR

 • Il-Ġimgħa 3 ta’ Novembru, l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali wara l-quddiesa tad-9am.
 • Is-Sibt 4 ta’ Novembru fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u wara quddiesa. L-Adorazzjoni tkun mit-8.30am sa nofsinhar u mbagħad wara l-quddiesa filgħaxija tkompli sad-9 pm.

ĦIN TAX-XITWA:

Il-Ħadd 29 ta’ Ottubru jibda l-ħin tax-xitwa. Il-Ħin tal-Quddies fil-knisja parrokkjali jibqa’ kollu kif inhu.

ĠABRA SPEĊJALI GĦALL-KNISJA

F’dan l-aħħar Ħadd tax-xahar ta’ Ottubru nagħmlu l-ġabra speċjali għall-Knisja Parrokkjali waqt il-quddies kollu tas-Sibt 28 u l-Ħadd 29 ta’ Ottubru

 • Għadna kemm biddilna l-bozoz kollha tal-linef u għamilniehom LEDs peress li l-qodma m’għadhomx isiru u fl-istess ħin niffrankaw ħafna konsum.
 • Qed nagħmlu wkoll id-dwal professjonali fuq il-kwadri tal-knisja l-qadima. INKUNU ĠENERUŻI BĦAL DEJJEM. Grazzi bil-quddiem.

GRAZZI MILL-QALB Lil Gorga Galea li tat €100 għas-sagristiji b’suffraġju ta’ ommha Rosa Galea f’għeluq it-32 sena mill-mewt tagħha.

MIS-SEMINARJU

Nhar is-Sibt 11 ta’ Novembru 2017 fis-7pm se ssir l-Ikla ta’ San Martin fis-Seminarju. Min jattendi jkun jgħin fil-formazzjoni tas-seminaristi tagħna. Biljetti mingħand l-Aħwa Ħbieb tas-Seminarju jew mis-Seminarju stess (t. 21556479 – il-kbar€15  u t-tfal €8.

MATUL NOVEMBRU fiċ-Ċimiterju

QUDDIES nhar ta’ Tnejn u nhar t’Erbgħa f’nofsinhar.

Nhar ta’ Ġimgħa l-quddiesa tkun filgħaxija u tkun organizzata mill-għaqdiet tal-parroċċa.

 • Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Novembru quddiesa tkun fil-5 pm organizzata mill-fergħat tan-Nisa u tal-Irġiel Azzjoni Kattolika.

Kuljum ikollna l-pellegrinaġġ bir-rużarju fis-7pm.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Lil Angela Portelli li f’dawn l-aħħar snin kienet tgħix fil-parroċċa tagħna li sejjaħtilha għal għandek nhar it-18 ta’ Ottubru, 2017.
 • Lil Wenzu Galea li daħal għall-ħajja ta’ dejjem nhar il-25 ta’ Ottubru, 2017.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

Ftakar li ż-żmien tagħna hawn f’din id-dinja huwa misluf …dejjem għaddej …imma għad jieqaf. Tintelaqx f’ruħek!

IX-XAHAR TA’ NOVEMBRU

Wasalna fix-xahar li fih niftakru aktar f’ħutna li diġa għaddew għall-ħajja eterna.

L-Erbgħa 1 ta’ Novembru

Solennità tal-Qaddisin kollha

Is-Solennità tal-Qaddisin kollha tfakkarna fis-sejħa li lkoll irċevejna biex inkunu qaddisin u f’dawk kollha li diġa qegħdin igawduh fil-Ġenna.

Il-Ħamis 2 ta’ Novembru

L-GĦID TAL-IMWIET

Quddies fil-knisja parrokkjali: 6, 7.45 u 9am u 5pm.

Fid-9.30 Pellegrinaġġ għat-tfal u l-ġenituri u quddiesa fiċ-ċimiterju.

Fil-5.30pm ikollna l-pellegrinaġġ parrokkjali għaċ-ċimiterju. Kif naslu jkollna l-quddiesa solenni u jitbierku l-oqbra. Nitolbu għal ħutna kollha li ħallewna. Ikollna siġġijiet barra (jekk it-temp ikun jippermetti)

Is-Sibt 4 ta’ Novembru il-quddiesa tas-6pm fil-knisja parrokkjali ser tkun għall-katekisti u soċji Għawdxin offruta mill-Uffiċċju tal-Katekeżi tad-Djoċesi.

MAJJALATA U TOMBLA fiċ-ċentru Sant’ Antnin it-Tlieta 31 ta’ Ottubru fis-6.30pm. Bookings sal-Ħadd 29 ta’ Ottubru fuq 79448921 jew 99285912

IL-ĦADD 29 ta’ Ottubru, biss, mhux ser ikun hemm tombla fiċ-Ċentru Parrokkjali.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Gorga Galea toffri €20 b’suffraġju ta’ missierha Toni Galea f’għeluq is-27 sena mill-mewt tiegħu fit-30 ta’ Ottubru.
 • Josette Zerafa u wlieda joffru €20 b’suffraġju ta’ Joseph Zerafa f’għeluq is-sentejn mill-mewt tiegħu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 22 ta’ Ottubru 2017

Id-29 Ħadd Matul is-Sena

AGĦTU LIL ĊESARI DAK LI HU TA’ ĊESARI,

U LIL ALLA DAK LI HU TA’ ALLA

Il-kompromessi li nagħmlu kull ħin fil-ħajja tagħna ħafna drabi jwassluna biex nippruvaw inġarrbu anki lil Alla.

Nippruvaw inraqqdu wkoll il-kuxjenza tagħna.  Il-każ tal-ħlas tat-taxxi, li permezz tiegħu l-Fariżej ippruvaw jonsbu lil Ġesù, mhuwiex xi każ iżolat, iżda każ li kontinwament nagħmlu bħalu lkoll kemm aħna meta nkunu nafu li qed inwettqu l-ħażin waqt li nippruvaw insibu ġustifikazzjoni għal dak il-ħażin.  Ma nsellimx għax ma jsellmulix, nisraq mix-xogħol għax kulħadd jagħmel hekk, eċċ.

Ġesù jobgħod dan il-logħob bil-kliem u dan l-insib u għalhekk jitkellem ċar.  Agħtu lill-Istat dak li huwa tal-Istat… iżda agħtu wkoll lil Alla dak li huwa ta’ Alla u fil-fehma tiegħi t-tieni parti hija aktar iebsa għaliex l-Istat jiġri warajk bil-liġi li jekk ma tobdix tbati l-konsegwenzi, iżda Ġesù jrid li l-għażliet tagħna nagħmluhom fil-libertà.

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, iħabbar li wara l-eżilju kiefer tal-poplu f’Babel Alla kien se jikseb il-ħelsien permezz ta’ Ċiru Sultan tal-Persja.  L-assigurazzjoni li jagħti l-Mulej hija ċara:  “Jien il-Mulej u ma hemm ħadd ħliefi.”

Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 95, huwa innu ta’ tifħir lill-Mulej għal dak li għamel magħna.

Fit-Tieni Qari tal-lum San Pawl, fl-Ewwel Ittra tiegħu lit-Tessalonkin, isejjaħ KNISJA lill-Ewwel Insara tat-Tessalonika għaliex huma magħqudin fil-qawwa tal-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

Fil-Vanġelu tal-lum nassistu għal nasba li l-għedewwa ta’ Ġesù għamlulu biex jaraw jekk għandhomx iħallsu t-taxxa lil Ċesare.  Ġesù jtenni kif għandha tkun l-imġieba tan-nisrani quddien is-setgħa ċivili.

In-Nisrani jrid joqgħod għas-setgħa ċivili u jaqdi dmiru bħala ċittadin onest. Iżda fuq kollox irid jara li jaqdi dmiru bħala Nisrani fil-qadi tar-rieda ta’ Alla. L-impenn Kristjan fis-soċjetà għandu jkun il-missjoni ewlenija tan-Nisrani.

Mulej, għallimni nagħraf ngħix ta’ nisrani

u nkun ċittadin tajjeb u onest.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                                  OTTUBRU 2017

Ressaqna  lejn il-Maħfra

NAĦSBU fil-MISSJONI

Fil-Ġurnata Missjunarja, il-Knisja tistedinna niftakru fl-impenn li għandha biex twassal ma’ kullimkien l-Aħbar it-Tajba tal-Evanġelju. Anke l-arloġġi li qed nagħmlu fil-kampnar tal-knisja tagħna, qabel u minbarra li juruna l-ħin, għandhom ifakkruna ma’ kull minuta li tgħaddi f’dan l-impenn nisrani li għandna.

Naħsbu b’mod speċjali f’tant persuni li ddedikaw ħajjithom, ħallew pajjiżhom, poġġew ħajjithom fil-periklu … dan kollu biex iwasslu l-Vanġelu ta’ Kristu.

U int?…. U jien? … U aħna?

Ix-Xahar t’OTTUBRU   …NGĦIDU RUŻARJU

Kuljum fil-5.30pm quddiem Ġesù Ewkaristija fil-Knisja Parrokkjali… stedina miftuħa lil kulħadd! Nhar ta’ Tlieta fil-5pm – Pjazza Tolfa.

Nhar ta’ Ġimgħa fil-5pm – Triq il-Qigħan.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

F’Lourdes Home t-Tlieta 24 ta’ Ottubru: 9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Simon Cachia, kafè u tombla. Inħeġġu n-nisa kollha biex jattendu.

IL-HOSPICE MALTA TIRRINGRAZZJA lil dawk kollha li taw l-offerta tagħhom fil-ġbir li sar fil-parroċċa tagħna. Is-somma miġbura kienet €1845.93.

GRAZZI MILL-QALB lil

Lilian Mercieca Melbourne Aust – Offerta lill-Madonna Aus$100. Fonzina Galea – Melbourne Aust – Aus$50.  NN – Us$2500 għas-sagristiji.

NAGĦTU D-DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 24 t’Ottubru Jkun miftuh għall-għoti tad-demm:1-5pm.

QUDDIESA FAMILJA – il-Ħadd 22 ta’ Ottubru, il-quddiesa tal-10am tkun animata mill-familji għall-familji. Mistiedna speċjali l-familji li għandhom it-tfal li qegħdin Yr 1 u 2. 

KOMUNITÀ EWKARISTIKA

Waħda nhar ta’ Sibt fis-7.15pm.  U oħra nhar ta’ Tlieta fis-6.30pm (nibdew nhar it-Tlieta li ġejja 24 ta’ Ottubru).

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

GAWDI S-SBUĦIJA TAL-MISTERI TA’ KRISTU U L-IMĦABBA TIEGĦU GĦALIK!

IMQAR POSTA WAĦDA RUŻARJU XĦIN TKUN TISTA’. Ara ftit f’ĠURNATA WAĦDA KEMM TISTA’ TIMMEDITA..ħafna!

ĠENITURI SIBU ĦIN GĦAL DAN IL-ĠID KBIR U AQSMUH MAT-TFAL TAGĦKOM!!!

Kif nipprevjeni d-depressjoni?

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Kif nipprevjeni d-depressjoni? Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Ottubru bejn is-6.00pm u s-7.30pm u ser titmexxa minn Dr. Marlene Cauchi (counselling psychologist u lecturer fl-Università).  Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

ĦARĠA GHALL-ANZJANI

L-Erbgħa 25 t’Ottubru. Tluq fit-8am. It-trasport jgħaddi minn Triq il-Ġnien, mill-Pjazza, Triq Ħamri u Triq Sant’Antnin. Ser nisimgħu quddiesa fil-Knisja Parrokjali tan-Nadur fit-8:30am u wara ftit ħin fuq il-monti. Ikel u tombla fl-Eldorado Restaurant. Prezz €5. Dawk interessati jibbukjaw fil-Kunsill Lokali sat-Tnejn 23 t’Ottubru.

MAJJALATA U TOMBLA fiċ-ċentru Sant’ Antnin it-Tlieta 31 ta’ Ottubru fis-6.30pm. Bookings sal-Ħadd 29 ta’ Ottubru fuq 79448921 jew 99285912

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Ġorġa Galea toffri €20 b’suffraġju ta’ oħtha Carmena f’għeluq il-25 sena mill-mewt tagħha fit-23 ta’ Ottubru.
 • Mananni Debono toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Salvu Debono f’għeluq l-10 snin mill-mewt tiegħu fil-25 ta’ Ottubru.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 14 ta’ Ottubru 2017

It-28 Ħadd Matul is-Sena

IR-RIFJUT TA’ STEDINA

ĦAFNA HUMA L-IMSEJĦIN, IMMA FTIT IL-MAGĦŻULIN

Iżda dawk ma tawx kas.

Hija frażi iebsa li tidher fil-Vanġelu tal-lum u tintuża biex tiddeskrivi r-rifjut tal-mistednin uffiċjali għall-istedina li għamel is-Sultan.  Huwa rifjut ċar għall-mument ta’ ikel u ferħ.  Il-ħsieb tal-lum huwa fuq ir-rifjut tagħna għall-grazzja ta’ Alla.  Kemm-il darba ngergru fil-ħajja tagħna?  Ingergru kontra affarijiet li ma naqblux magħhom u li ġejjin kontra tagħna.  Ingergru fuq it-teftufiet!!! Iżda kemm-il darba ndunajna li huwa aħna li kontinwament qed nirrifjutaw l-istediniet li qed jagħmlilna l-Mulej għall-ferħ u s-serħan?  L-istediniet li jagħmlilna l-Mulej huma okkażjonijiet biex nikbru fl-imħabba lejh u lilna jsaħħuna.

Kemm-il darba naċċettaw li nixorbu mill-għajn tad-disperazzjonijiet li toffrilna d-dinja flok mill-għajn li tagħti l-ħajja – Ġesù Kristu nnifsu?  …speċjalment fl-Ewkaristija Qaddisa?

Huwa wkoll importanti li meta naċċettaw li mmorru għall-ikla tat-tieġ immorru lebsin tajjeb u xieraq, jiġifieri li nkunu konvinti mit-twettiq tar-rieda ta’ Alla fil-proġetti ta’ ħajjitna.

 • Qatt indunajt kemm-il stedina ta’ Ġesù rrifjutajt f’ħajtek?
 • Fejn u kif qed tfittex il-ferħ fil-ħajja tiegħek?
 • Kemm qed tersaq mal-mejda tal-Mulej fl-Ewkaristija?

Mulej, agħmel li qatt ma ngħid le għas-sejħa tiegħek.

 

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                                  OTTUBRU 2017

Ressaqna  lejn il-Maħfra

 

Ix-Xahar t’OTTUBRU   …NGĦIDU RUŻARJU

Kuljum fil-5.30pm quddiem Ġesù Ewkaristija fil-Knisja Parrokkjali… stedina miftuħa lil kulħadd! Nhar ta’ Tlieta fil-5pm – Pjazza Tolfa.

Nhar ta’ Ġimgħa fil-5pm – Triq il-Qigħan.

EWRO COLLECTION  Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġabra tkun b’risq il-festa Awwissu 2018. Ngħinu kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

LEJN IL-ĠURNATA MISSJUNARJA  l-Ħadd 22 ta’ Ottubru. Qed jaslulkom l-envelops li mbagħad jinġabru bieb bieb fil-ġranet li ġejjin.

GĦALL-ADOLOXXENTI YRS 8 & 9 (forms 2&3):

8Nhar l-Erbgħa 18 ta’ Ottubru – fiċ-Ċentru Parrokkjali @ 7pm.

IL-PROĠETT TAL-ARLOĠĠI

Bl-għajnuna ta’ Alla u ta’ Ommna Marija Lawretana lestejna fażi mill-iktar kruċjali u delikata fil-proġett tal-arloġġi.  Tajjeb nimmaġinaw kemm xogħol kien u għadu jinvolvi dan il-proġett li laqqa’ tant snajja, arti u teknologiji ma’ xulxin. 

Aktar Xogħol – Issa li l-arloġġi jinsabu mwaħħlin fil-kampnar, fi ftit jiem oħra jibda l-proċess biex ikollna dwal professjonali li jdawlu dawn l-uċuħ minn barra u minn ġewwa u kif ukoll biex jinqalgħu t-travi proviżorji li hemm taħt il-kamra tal-arloġġ. Għad baqa’ anke li ssir l-induratura bid-deheb fuq il-minutieri biex ikunu jidhru isbaħ u aħjar.

Dan ix-xogħol jibqa’ jsir taħt is-superviżjoni tal-inġiniera tal-funderija Cornille-Havard li dalwaqt jerġgħu jkunu fostna fuq proġetti oħrajn f’Għawdex u għar-restawr tal-imrietel, travi u ilsna tal-qniepen tal-Knisja l-qadima tagħna li ilhom ħafna fi stat ħażin.

Għalkemm kulħadd jinsab fuq ix-xwiek biex jara dan il-proġett mitmum, irridu nifhmu li baqa’ l-aħħar irtokki sabiex jintlaħaq l-effett mixtieq fuq l-arloġġi….. Ftit paċenzja!

Jibqa’ l-fatt li l-ikbar u l-aqwa proġett hu dak li jxandru dawn l-istess arloġġi – L-AĦBAR IT-TAJBA TAL-EVANĠELJU. Ma ninfixlux fuq ħafna affarijiet li jgħaddu imma nagħmlu moħħna hemm biex inkomplu ta’ kuljum insiru ħbieb tal-Evanġelju, kif jistedinna San Ġorġ Preca.

GRAZZI KBIRA mill-qalb lil:

 • Dawk li taw tant offerti sew permezz tal-iskema ta’ kull xahar li kellna għall-arloġġi u għotjiet oħra.
 • Voluntiera kollha li taw u dejjem jagħtu tant għajnuna
 • Vince Caruana li tana din l-opra mill-isbaħ għall-knisja tagħna b’tant ħeġġa u bla interessi.
 • Rudolph Cauchi u l-Għaqda tal-Armar li taw kull għajnuna meħtieġa f’kull fażi tal-proġett.
 • Lil Dawk kollha li ħadmu fih li lkoll ħadmu mill-qalb u għamlu aktar minn dak li kienu obbligati.
 • Lil Dawk kollha li kontinwament isostnuna bit-talb u l-appoġġ ġenwin tagħhom.

ISSA BAQAGĦLNA L-AĦĦAR IMBUTTATURA BIEX INKUNU NISTGĦU NGĦIDU LESTI!!!

INKOMPLU NURU TANT ĦEĠĠA U MATURITÀ

biex, jekk Alla jrid – għax jista’ jinqala’ minn kollox – inkunu nistgħu ninawguraw dan il-proġett il-Ħadd 10 ta’ Diċembru.

Żgur li l-Mulej, f’dawn l-aħħar ġranet, ħarisna minn tant perikli u tana s-saħħa biex inkomplu nwettqu proġett ieħor kbir u sabiħ għall-knisja tagħna.

GĦALHEKK, B’RADD IL-ĦAJR LIL ALLA U LILL-MADONNA GĦAX-XOGĦOL LI SAR DAN l-AĦĦAR NERSQU BI ĦĠARNA BIEX NIĊĊELEBRAW LIL OMMNA MARIJA TAR-RUŻARJU

Is-Sibt 14 ta’ Ottubru l-Adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima tkun mit-8.30am sad-9pm. Nersqu nitolbu ħafna għall-qdusija tal-familji tal-parroċċa tagħna.

Il-ĦADD 15 ta’ OTTUBRU

5pm Quddiesa u wara l-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju.

Nitolbu u nirringrazzjaw bit-Talba tar-RUŻARJU.

STEDINA BIEX NAGĦTU D-DEMM fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 15 t’Ottubru mit-8am sas-1pm.

IL-KUNSILL LOKALI javża li b’effett mis-Sibt 14 t’Ottubru l-borża s-sewda mhix ser tibqa’ tinġabar is-Sibt imma tibqa’ tinġabar it-Tnejn u l-Ħamis biss.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familji Galea u Azzopardi joffru €20 b’suffraġju tal-għażiża ommhom Geswalda Galea f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt tagħha fis-16 ta’ Ottubru.
 • Salvina Tabone u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ Emanuel Tabone f’għeluq l-14-il sena minn mewtu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ  Lil Roy William Hillberg mill-parroċċa tagħna li sejjaħtlu għal għandek fl-4 ta’ Ottubru. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 7 ta’ Ottubru 2017

Is-27 Ħadd Matul is-Sena

IL-ĠEBLA LI WARRBU L-BENNEJJA SARET IL-ĠEBLA TAX-XEWKA

Il-Mulej bagħat lil Ibnu stess u mhux talli ma smajniex minnu talli nkomplu nwarrbuh kuljum bl-għemil tagħna.

Huwa l-messaġġ qawwi ta’ ingratitudni li lkoll kemm aħna ngħaddu minnu fil-ħajja tagħna.  Mumenti fejn, minkejja li nafu l-grazzja kbira li Alla għandu għalina, nibqgħu nagħmlu għażliet ’il bogħod minn dak li jrid Alla minna.  Nafu li għandna għalqa ta’ frott minn fejn nitrejqu iżda nkomplu nagħżlu li noqtlu u nifgaw kemm il-profeti ta’ Alla kif ukoll lill-istess Ibnu.  Kif naraw ukoll fl-Ewwel Qari, l-għalqa tad-dwieli tfisser l-imħabba kbira li għandu Alla għall-poplu tiegħu u min-naħa l-oħra għandna l-infedeltà u l-ingratitudni li l-bniedem jirreċiproka l-imħabba ta’ Alla.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, għandna lil Isaija jispjega kif l-għalqa tad-dwieli hija sinjal tal-imħabba kbira li Alla għandu lejn il-poplu tiegħu.  Il-poplu iżda jirreċiproka bl-infedeltà u għalhekk l-għalqa tittieħed u tingħata lill-ġnus.

Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 79, għandna l-għalqa tal-Mulej, li hija aħna, u għalhekk hija għanja biex il-Mulej jieħu ħsiebna f’imħabbtu.

Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Filippin, għandna lil San Pawl iħeġġeġ lin-nies ta’ Filippi biex jitolbu sabiex jikbru fl-imħabba bejniethom u lejn Alla.

Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, għandna l-parabbola simili għal ta’ Isaija bil-kastig li għadda minnu l-poplu Lhudi għax ma ndunax bil-grazzja tas-Saltna ta’ Alla.  Il-Mulej juri kif is-Saltna ta’ Alla għaddiet minn idejh għal idejn il-Knisja.

 • Kemm tassew tifhem il-grazzja li l-Mulej tak fis-Saltna tiegħu?
 • Kemm taħdem inti fl-għalqa tal-Mulej?  X’qed tagħmel kuljum?
 • Tarahom il-mumenti ta’ ingratitudni li tagħmel lill-Mulej?
 • Kif qed tindem minnhom?

Mulej, agħmel li nifhem ix-xogħol tiegħi

fl-għalqa tiegħek.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija… Ressaqna lejn il-Maħfra

OTTUBRU 2017

ĠIMGĦA MUSEUMINA

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom programm sabiħ tal-Ġimgħa Museumina fil-parroċċa tagħna. Araw sewwa d-dati u l-postijiet tal-attivitajiet sbieħ li hemm ippjanati. Ġenituri, ħallu kollox u ersqu għat-tagħlim ma’ wliedkom – l-aqwa eżempju.

ĠRANET U ĦINIJIET TAL-KATEKIŻMU

ĊENTRU PARROKKJALI:

Years 1 sa 3: skont kif infurmati fil-gruppi.

QASAM MUSEUM SUBIEN:

Years 4,5 u 6 – It-Tlieta u l-Ġimgħa fil-5.15pm.

Form 1 ‘il fuq: It-Tnejn, it-Tlieta, il-Ħamis u l-Ġimgħa fis-6.45pm.

QASAM MUSEUM BNIET.

Years 4 u 5 – It-Tlieta u l-Ġimgħa fl-4.30pm.

Year 6 u FORM 1 – It-Tlieta u l-Ġimgħa fl-5.15pm

FORM 2 – Il-Ħamis fil-5.15pm

NINGĦAQDU MAS-SORIJIET AGOSTINJANI

Niċċelebraw il-Venerabilità tal-Fundatriċi tagħhom M. Teresa Spinelli

Is-Sibt 7 t’ Ottubru – 6.00pm Quddiesa mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech fil-Knisja Parrokkjali tagħna.

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

Is-Sibt 7 ta’ Ottubru fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u fl-4pm Quddiesa.

Ix-Xahar t’OTTUBRU   …NGĦIDU RUŻARJU

Kuljum fil-5.30pm quddiem Ġesù Ewkaristija fil-Knisja Parrokkjali… stedina miftuħa lil kulħadd!

Nhar ta’ Tlieta fil-5pm – Pjazza Tolfa.

Nhar ta’ Ġimgħa fil-5pm – Triq il-Qigħan.

 – – –

FESTA TAL-MADONNA TAR-RUŻARJU

Is-Sibt 14 ta’ Ottubru l-Adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima tkun mit-8.30am sad-9pm.

Il-ĦADD 15 ta’ OTTUBRU. 5pm: Quddiesa  u wara jkollna l-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju. Tkun b’radd il-ħajr lil Alla wara x-xogħol fuq il-proġett tal-arloġġi.

 

Atturi Bethlehem f’Għajnsielem

Laqgħa il-Ħamis 12 ta’ Ottubru fis-7pm fiċ-Ċentru Parrokkjali. Din is-sena hemm numru ta’ attrazzjonijiet ġodda. Għalhekk neħtieġu ħafna atturi kbar u tfal.

NAGĦTU D-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients  fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 10 t’Ottubru ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1pm sal-5pm.

GRAZZI  Mario Xuereb (Awstralja) €100 Radju Lauretana u €200 għall-knisja.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Lorenza Scicluna toffri €20 b’suffraġju tar-ruħ għażiża ta’ binha Frankie f’għeluq it-tnax-il anniversarju mill-mewt tiegħu fl-14 ta’ Ottubru, kif ukoll ta’ missieru Carmelo u ħuh Joe Scicluna.
 • Frenċu Xuereb u wliedu joffru €20 b’suffraġju tal-għażiża tagħhom Stella Xuereb f’għeluq l-4 snin mill-mewt tagħha fit-8 ta’ Ottubru.
 • Miriam Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ John Muscat f’għeluq l-40 sena mill-mewt tiegħu.
 • Ulied Carmela Spiteri joffru €20 b’suffraġju tal-għażiża ommhom Carmela f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Ottubru u għal Loreto Spiteri.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.