Bullettin 11 ta’ Novembru 2017

Jien naf li d-Difensur tiegħi ħaj, u fl-aħħar fuq it-trab iqum

Bħala Nsara, ilkoll għandna t-tama li għad niltaqgħu ma’ Alla, li għad nerġgħu niltaqgħu kollha kemm aħna, bħal aħwa.

Pawlu għandu dik l-espressjoni qawwija fit-Tieni Qari: “It-tama ma tqarraqx bina”.

Imma t-tama ħafna drabi titnissel u tniżżel għeruqha f’tant ġrieħi umani, f’tant tbatijiet tal-bnedmin, u dak il-mument ta’ wġigħ, ta’ ġerħa, ta’ tbatija jġagħalna nħarsu ’l fuq lejn is-Sema u ngħidu: “Jien nemmen li l-Feddej tiegħi ħaj. Imma ieqaf, Mulej”. U din hi t-talba li forsi toħroġ minn fommna lkoll, meta nħarsu lejn l-oqbra mżejnin fiċ-ċimiterju. “Jiena żgur, Mulej, li dawn ħutna jinsabu miegħek. Jiena ċert”, hekk ngħidu aħna. “Imma, jekk jogħġbok, Mulej, ieqaf. Daqshekk. Daqshekk gwerra. Daqshekk straġijiet bla siwi”, kif kien qal Benedittu XV. Aħjar nittamaw mingħajr dawn il-qerdiet: żgħażagħ… eluf, eluf, eluf, eluf… tamiet imkissra. “Daqshekk, Mulej”.

Tiġi f’moħħi dik l-anzjana li hija u tħares lejn it-tifrik ta’ Hiroshima, b’rassenjazzjoni kollha għerf imma ħafna tbatija, qalet: “Il-bnedmin jagħmlu minn kollox biex jiddikjaraw u jagħmlu gwerra, u fl-aħħar jeqirdu lilhom infushom”. Din hi l-gwerra: il-qerda tagħna nfusna. Żgur li dik il-mara li kienet tilfet minn uliedha u n-neputijiet tagħha; kien fadlilha biss il-ġerħa f’qalbha u d-dmugħ.

Kemm drabi fl-istorja l-bnedmin jaħsbu biex jagħmlu gwerra, huma konvinti li sa jġibu dinja ġdida, huma konvinti li ħa jġibu “rebbiegħa”. U tispiċċa tiġi xitwa, kerha, kiefra, bis-saltna tal-biża’ u tal-mewt. Illum nitolbu għall-mejtin kollha, imma b’mod speċjali għal dawn iż-żgħażagħ, meta ħafna qed imutu fil-battalji tal-gwerra, anki tfal, innoċenti. Dan hu l-frott tal-gwerra: il-mewt. U jalla l-Mulej jagħtina l-grazzja li nibku.

QUDDIESA GĦALL-VITTMI MEJTIN KOLLHA TAL-GWERER, OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU Ċimiterju Amerikan ta’ Nettuno, Il-Ħamis 2 ta’ Novembru 2017

QUDDIESA GĦALL-VITTMI TAL-GWERRA

Illum il-Ħadd 12 ta’ Novembru, niftakru f’ħutna li temmew ħajjithom fil-gwerer waqt il-quddiesa tal-10 am fil-Knisja Parrokkjali tagħna. Wara jkun hemm il-fanfarra u t-tqegħid ta’ ward fejn il-monument tal-vittmi.

THANKSGIVING – RADD il-ĦAJR

STEDINA miċ-Ċentru Parrokkjali

X’HEMM ISBAĦ MILLI NGĦIDU GRAZZI LIL ALLA U LIL XULXIN għal tant ġid li HU jipprovdilna. Niċċelebraw flimkien din il-festa ta’ ringrazzjament lil Alla li oriġinat fl-Amerka.

  • Nhar is-Sibt 25 ta’ Novembru
  • Fiċ-Ċentru Parrokkjali mis-7.00p.m. ‘il quddiem
  • 3 course meal organizzata miż-żgħażagħ tagħna – GSM Youths.

Biljetti miċ-Ċentru Parrokkjali jew mill-Uffiċċju Parrokkjali. (kbar €12, żgħar minn yr5 sa form1 €6. Family ticket- omm u missier u żewġt itfal yr5-form1 – €30). Cemplu 79964537 jew  21554615.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                  NOVEMBRU 2017

Fakkarna  fil-Ħajja ta’ Dejjem

MATUL NOVEMBRU fiċ-Ċimiterju

QUDDIES nhar ta’ Tnejn u nhar t’Erbgħa f’nofsinhar.

Nhar ta’ Ġimgħa l-quddiesa tkun filgħaxija u tkun organizzata mill-għaqdiet tal-parroċċa.

Kuljum – pellegrinaġġ bir-rużarju fis-7pm.

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet ta’ quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur ta’ Jannar, Frar u Marzu 2018 jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar it-Tlieta 14 ta’ Novembru u nhar il-Ħamis 16 ta’ Novembru bejn id-9.00am u nofsinhar. L-intenzjoni tal-quddies meta ordnat fl-uffiċċju parrokkjali fid-Djoċesi ta’ Għawdex ser tkun €10.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

Tħallix il-mobile u l-internet jisirquk!!! Tant ħin, tant sforz mentali biex issegwi jew biex tistenna xi messaġġ dieħel.  Tħallihomx jikkontrollawk!! Lanqas jgħejjuk. Ipprova xi darba oħroġ ftit mingħajrhom. U tara kemm tistrieħ… Għaddi dal-messaġġ lil dawk li tridilhom il-ġid.!

MIS-SEMINARJU TAL-QALB TA’ ĠESÙ

Il-Ġimgħa li ġejja 17 ta’ Novembru fis-7.30pm u l-Ħadd li ġej 19 ta’ Novembru fit-3.00pm fis-Seminarju ser jitella’ dramm interessanti fuq il-ħajja ta’ San Ġwann Marija Vianney intitolat Il-Ħmar ta’ Alla. Kulħadd imħeġġeġ jiġi għad-dramm sabiex jirċievi messaġġ li jdawwal il-ħajja tagħna llum filwaqt li nkunu qed ngħinu lis-Seminarju tagħna. Il-biljetti jiswew €5 il-kbar u €3 it-tfal u jinkisbu mis-Seminarju (t. 21556479). Id-dramm jerġa’ jsir għall-aħħar darba s-SIbt 25 ta’ Novembru fis-7.30pm. Titilfuhx!

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend, il-ġabra tkun b’risq il-festa 2018. Inkunu ġenerużi bħal dejjem. Grazzi ta’ kull offerta.

NAGĦTU D-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 12 ta’ Novembru ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8am sas-1pm.

SIĠRA TAL-MILIED FUQ IZ-ZUNTIER

Infakkru li qegħdin niġbru a)kull tip ta’ għotjien tal-plastic tondi jew kwadri. b) Bottijiet tal-yoghurt ecc. Naddfuhom sew u ġibuhom il-knisja fil-kaxxa fejn il-bieb tas-sagristija. Grazzi.

Din hija attività tal-grupp tal-adoloxxenti tagħna MTL youths.

ABBONAMENTI

Dawk kollha li jixtiequ jġeddu l-abbonament fir-rivista Regina et Mater ikellmu lil Terry Camilleri.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

  • Eugenia Buttigieg toffri €20 b’suffraġju ta’ Stephen Xuereb f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Novembru u għall-erwieħ tal-familja Xuereb.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.