Monthly Archives: February 2018

Bullettin 25 ta’ Frar 2018

It-2 Ħadd tar-Randan

KUNTENT BISS FIL-GLORJA!

DAN HU IBNI L-GĦAŻIŻ, ISIMGĦU LILU.

Kemm huwa sabiħ li tgħix il-fidi tiegħek fil-kumdità u fil-fsied meta ħadd ma jittikak jew jostakolak u ħadd ma jagħtik trouble.

Sabiħ li tgħix il-ħajja nisranija fil-kwiet mingħajr fastidju.  Fit-Trasfigurazzjoni naraw lil Ġesù fil-Glorja u saħansitra Pietru nesa lilu nnifsu.  Ġesù, wara li wera u tahom il-garanzija li tassew se jagħtihom il-glorja, indikalhom li xogħolhom huwa ’l isfel mill-muntanja, fid-dinja, fil-ħajja ta’ kuljum.  Mhuwiex faċli li tkun ma’ Kristu fit-tbatija, jum wara jum.

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi fejn il-fidi ta’ Abraham tilħaq il-quċċata tagħha meta jiġi mitlub joffri lil Alla l-egħżeż ħaġa li kellu – ibnu  l-waħdieni.

Fis-Salm 115, is-Salm Repsonsorjali, insibu talba lill-Mulej biex, bħal Abraham, nimxu fir-rieda ta’ Alla.

Hekku l-BASTUN TAL-ĠIMGĦA:

Jien nimxi quddiem il-Mulej f’art il-ħajjin

Fit-Tieni Qari, fl-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, insibu li l-patt tiegħu magħna Alla wettqu bis-sħiħ bis-saħħa ta’ Ibnu stess, fejn Alla l-Missier wera li għandu mħabba bla tarf.

Fil-Vanġelu Ġesu jidher fil-glorja bħala l-Iben t’Alla.

 • Fil-Ħajja tagħna ta’ kuljum, ejjew nifhmu l-kobor tal-glorja t’Alla li tidher kontinwament fina!!
 • Niftakru fi kliem San Pawl lir-Rumani:  Jekk Alla magħna min jista’ jkun kontra tagħna?
 • F’dan ir-Randan inħoss aktar il-preżenża t’Alla  miegħi!!!
 • Abraham, fl-offerta ta’ Ibnu, wera li għandu fidi kbira f’Alla. Nitħeġġeġ jien ukoll fil-fidi tiegħi f’Alla l-Ħallieq li jieħu ħsiebi!!

  Mulej Alla tagħna

  agħmel li dak kollu li nwettaq

  nagħmlu fir-rieda tiegħek.

 

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna 

Atti 17, 2

 

RANDAN 2018….   ieqaf… ħares madwarek… erġa’ lura

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu…

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

 • Kull nhar ta’ Ġimgħa

Is-Siegħa tad-Duluri Ġimgħa matul ir-Randan mit-3 sal-4 pm fil-Knisja l-Qadima.

 • NHAR TA’ SIBT

Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għall-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija sa 9pm. Dan il-weekend ikun hemm possibilità ta’ qrar.

 • NHAR TA’ ĦADD

Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10am nhar ta’ Ħadd. Sehem attiv fil-liturġija

Sejħa speċjali lill-ĠENITURI. Intom L-ewwel edukaturi ta’ wliedkom…  L-eżempju tagħkom jiswa ĦAFNA.

ABBATINI Dawk it-tfal subien minn Year 4 ‘il fuq u li jixtiequ jingħaqdu mall-grupp tal-abbatini tal-parroċċa tagħna, ikellmu lill-arċipriet.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES 160 sena mid-Dehriet

Il-parroċċa ser torganizza tour għal Lourdes bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Ma’ kull booking jinġabar depożitu ta’ €250, il-ħlas tal-assigurazzjoni u kopja tal-passaport. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali.

Ma’ dan il-Bullettin qed jaslilkom ukoll il-programm dettaljat u informazzjoni oħra dwar dan il-pellegrinaġġ. Dawk li jixtiequ jiġu, jistgħu jibdew jagħmlu l-booking u l-ħlas minn din il-ġimgħa. Aħsbu kmieni peress li l-postijiet li għandna huma limitati.

GRAZZI MILL-QALB

STRINA TAL-MADONNA –  Kien fadal xi envelopes x’jinġabru u l-ġabra issa laħqet €4525. Prosit tassew!!…u Grazzi Kbira.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Miriam Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Maria Muscat f’għeluq it-18-il sena mill-mewt tagħha fid-29 ta’ Frar.
 • Carmela Ciantar toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Loreta Buttigieg f’għeluq il-45 sena mill-mewt tagħha fl-24 ta’ Frar.
 • Giacinta Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ Antonia Xuereb f’għeluq is-6 snin mill-mewt tagħha fit-23 ta’ Frar.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

GĦOTI TAL-MINISTERU TAL-LETTORAT

Is-Seminarista Andrew Grima, li qiegħed fil-parroċċa tagħna għall-esperjenza pastorali, ser jingħata l-Ministeru tal-Lettorat flimkien ma’ żewġ seminaristi oħra, Daniel Mercieca u Mario Mercieca nhar il-Ħadd 4 ta’ Marzu fil-Knisja tan-Nadur waqt il-quddiesa fis-7pm. Nakkumpanjawhom bit-talb tagħna matul din il-ġimgħa u, jekk nistgħu, immorru wkoll għal din il-funzjoni. Noffru t-talb tagħna għall-vokazzjonijiet.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:

€250: Salvina Cascun, Joe u Laura Gatt, Loreto u Ursola Grima, Frankie Debono, Victor u Catherine Bajada u l-Familja; €150 Loreto u Antonia Zerafa; €100: Lorraine Cauchi u l-Familja, NN, Fredu Xuereb.

NAGĦTU D-DEMM fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex –  it-Tlieta  27 ta’ Frar:1pm -5pm.

ĦARĠA ANZJANI

It-Tlieta 6 u l-Ħamis 8 ta’ Marzu. Il-ħarġa ser issir fuq jumejn minħabba li l-post fejn sejrin jesa 40 persuna biss. Prezz €7. Bookings mill-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali sal-Ġimgħa 2 ta’ Marzu. 21561515.

MIĊ-ĊENTRU PARROKKJALI

OKKAŻJONI UNIKA Valletta 2018 tasal Għajnsielem.

SHOW SPETTAKOLARI GĦAL KULĦADD.

Is-Sibt u l-Ħadd 3 u 4 ta’ Marzu. Araw il-flyer!

Biljetti online jew mill-bieb qabel ix-shows.

IMPORTANTI- Għandna bżonn ta’ għajnuna biex nillestu ċ-Ċentru. Min jista’ jiġi, niltaqgħu s-Sibt u l-Ħadd 24 u 25 ta’ Frar bejn id-9am u nofsinhar.Grazzi

Mill-KNISJA SANT’ANTNIN

COFFEE MORNING Nhar l-Erbgħa 28 ta’ Frar fid-9am fiċ-Ċentru Sant’Antnin b’risq l-istess ċentru.

BAKE SALE ħdejn il-knisja ta’ Sant’Antnin fit-2 u t-3 ta’ Marzu wara l-quddies. Min jixtieq joffri xi ħaġa jikkuntatja lill-helpers. Grazzi.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

Bullettin 18 ta’ Frar 2018

BDEJNA R-RANDAN

Mill-Omelija ta’ Papa Franġisku fil-quddiesa tat-Tqegħid tal-Irmied l-Erbgħa 14 ta’ Frar 2018.

Żmien ir-Randan hu ż-żmien it-tajjeb biex insewwu l-kordi stunati tal-ħajja Nisranija tagħna u nilqgħu l-aħbar dejjem ġdida, hienja u kollha tama tal-Għid tal-Mulej.

It-tentazzjonijiet li għalihom aħna esposti huma ħafna.

Kull wieħed u waħda minna jaf x’inhuma d-diffikultajiet li jrid iħabbat wiċċu magħhom. U hu ta’ swied il-qalb naraw kif, quddiem il-ġrajjiet tal-ħajja ta’ kuljum, jinstemgħu ilħna li, waqt li japprofittaw mill-uġigħ u d-dubji tal-oħrajn, ma jafux jiżirgħu għajr il-qtigħ il-qalb. U jekk il-frott tal-fidi hu l-karità – kif kienet tħobb ittenni Madre Teresa ta’ Calcutta – il-frott tal-qtigħ il-qalb huma l-apatija u r-rassenjazzjoni. Qtigħ il-qalb, apatija u rassenjazzjoni: ix-xjaten li jmewtu u jipparalizzaw ir-ruħ tal-poplu li jemmen.

Ieqaf, ħares u erġa’ lura

Ieqaf ftit, ħalli din l-aġitazzjoni u dan il-ġiri kollu bla sens li jimla l-qalb bl-imrar għax tħossok li qatt m’int qed tasal imkien.

Ieqaf ftit mill-bżonn li tidher u jarak kulħadd.

Ieqaf. Ieqaf biex tara u tikkontempla!

Ħares. Ħares lejn is-sinjali li jistgħu jżommuk milli titfi fik l-imħabba, li jżommu ħajja l-fjamma tal-fidi u tat-tama. Uċuħ ħajjin tat-tama u tat-tjieba ta’ Alla li jaħdem f’nofsna.

Ħares u kkontempla l-wiċċ tal-Imħabba Misluba, li llum mis-salib tissokta ġġorr it-tama; driegħ miftuħ għal dawk li jħossuhom imsallbin, li f’ħajjithom qed iħossu t-toqol tal-fallimenti, tad-diżappunti u tad-delużjonijiet. Ħares u kkontempla l-wiċċ konkret ta’ Kristu mislub, mislub għall-imħabba ta’ kulħadd bla esklużjoni. Ta’ kulħadd? Iva, ta’ kulħadd.

Ieqaf, ħares u erġa’ lura. Erġa’ lura fid-dar ta’ Missierek. Erġa’ lura bla biża’ fid-dirgħajn mixtieqa u miftuħa beraħ ta’ Missierek għani fil-ħniena li qed jistenniek (ara Efes 2:4)!

Erġa’ lura! Bla biża’: dan hu ż-żmien it-tajjeb biex terġa’ lura d-dar, id-dar ta’ “Missieri u Missierkom” (ara Ġw 20:17).

Erġa’ lura bla biża’ biex idduq il-ħlewwa ta’ Alla li tfejjaq u tirrikonċilja!

Ieqaf, Ħares, Erġa’ lura!

(miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard)

Tista’ tara t-test sħiħ ta’ din l-omelija ferm sabiħa fuq:

www.laikos.org/Papa_Frangisku_Ome;ija_Ras-ir-Randan_14022018.htm

RANDAN 2018

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu.

L-EŻERĊIZZI GĦALL-KOPPJI

 • Mit-Tnejn 19 sal-Ġimgħa 23 ta’ Frar
 • Patri Marcello Ghirlando ofm.
 • Fiċ-Ċentru Parrokkjali fis-7pm.

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10 am nhar ta’ Ħadd. Nibdew il-Ħadd 18 ta’ Frar – l-Ewwel Ħadd tar-Randan.

Sejħa speċjali lill-ĠENITURI KOLLHA.

L-ewwel edukaturi ta’ wliedkom huma intom stess. U l-eżempju tagħkom jiswa ĦAFNA.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan mit-3 sal-4 pm fil-Knisja l-Qadima.

ABBATINI Dawk it-tfal subien minn Year 4 ‘il fuq u li jixtiequ jingħaqdu mall-grupp tal-abbatini tal-parroċċa tagħna, ikellmu lill-arċipriet fil-ġranet li ġejjin biex nibdew il-laqgħat ta’ tħejjija.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Lorenza Scicluna toffri €20 b’suffraġju tar-ruħ għażiża ta’ żewġha Carmelo f’għeluq id-disa’ anniversarju mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Frar u għal ruħ iż-żewġ uliedha Joe u Frankie Scicluna.
 • Rita Link toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Loreta Saliba f’għeluq il-5 anniversarju mill-mewt tagħha fl-20 ta’ Frar u għall-għażiż żewġha John Link u missierha Ġużepp Saliba.
 • L-aħwa Clementa Camilleri u Ġuża Cordina joffru €20 b’suffraġju ta’ Marija Zammit f’għeluq it-3 snin mill-mewt tagħha fit-22 ta’ Frar.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna 

Atti 17, 2

L-ISTRINA TAL-MADONNA

GRAZZI KBIRA mill-qalb!

Lil dawk kollha li taw fl-envelop tal-ġabra

(somma miġbura: €3818 u Us$20 u Aus$50) u

Lil dawk li taw individwalment jew bħala familja lill-arċipriet (Madwar €15000 – sat-8 ta’ Frar)

Bidu tassew tajjeb!!!

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

Tista’ tagħti offerta billi tisponsorja kanna mill-2700 li ser ikun fih – investiment kbir għall-knisja u r-raħal tagħna.

KANEN hemm tal-€250, €200, €150 u €100 u ta’ €50, €25 u €10. Kull offerta apprezzata ħafna.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:

€250: Gużeppi Grech, Familja Triq Sant’Antnin;

€50: NN, Toni u Martina Xuereb, Manuel Zerafa;  NN – €30.

€100:NN, Leli u Margaret Azzopardi,

Antoine,Joyce u l-familja Azzopardi – €500

(errata corrige) Charlie, Salvina u Lelio Spiteri – €500

NAGĦTU D-DEMM

Fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 18 ta’ Frar: mit-8am sas-1pm.

TOMBLA u HIGH TEA fiċ-Ċentru Sant’Antnin il-Ġimgħa 23 ta’ Frar fis-6.45pm b’risq l-istess ċentru.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA f’Lourdes Home l-Erbgħa 21 ta’ Frar: 9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Charles Buttigieg, kafe’ u tombla.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES 160 sena mid-Dehriet

Il-parroċċa ser torganizza tour għal Lourdes bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Ma’ kull booking jinġabar depożitu ta’ €250, il-ħlas tal-assigurazzjoni u kopja tal-passaport. Dettalji mill-Uffiċċju Parrokkjali.

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Safeguarding Minors – kif niprevjenu trawmi sesswali fit-tfal?  Fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Frar bejn is-6.00pm u s-7.15pm u ser titmexxa minn Dun Joseph Farrugia,

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 11 ta’ Frar 2018

Is-6 Ħadd Matul is-Sena

L-INDAFA MILL-ĠDIEM

JEKK TRID, TISTA’ TFEJJAQNI

Min jista’ jgħid li ma għandux ġdiem?  Min jista’ jgħid li huwa nadif?

Min jista’ jgħid li ma għandux bżonn il-fejqan mill-feriti li nġarrbu kuljum?  Ġesù jfejjaq, Ġesù jnaddaf mingħajr kundizzjoni għaliex irid iħobbna.  Messaġġ sempliċi.  Offerta kbira.  Imma għaliex nibqgħu ma nifhmux li Ġesù jrid li l-bniedem ifiq u jqum fuq saqajh?  Il-Mulej niżel fl-umanità biex jerfa’ fuqu l-mard tal-istess umanità, imma kemm qed tkun rikonoxxenti ta’ dan, l-istess umanità?  Kemm qed ngħidu GRAZZI bil-qalb lill-Mulej?  Kemm tassew qed nagħrfu li mingħajr il-Mulej se nibqgħu mġiddmin?

Fl-ewwel qari mill-Ktieb tal-Levitiku tissemma mill-ewwel il-marda tal-ġdiem li billi dak iż-żmien ma kienx hemm fejqan għaliha, kienet meqjusa bħala sinjal tad-dnub.  Skond il-liġi ta’ Mosè l-imġiddem kien ikollu jgħix waħdu maqtugħ mis-soċjetà.

Mas-Salm 31 li ntennu karba lill-Mulej biex iħenn għalina u jaħfrilna dnubietna.

Fit-tieni qari, San Pawl, f’silta mill-ewwel ittra lill-Korintin, iħeġġiġna biex nixbħu lil Kristu f’kollox.

Fil-Vanġelu għandna l-fejqan tal-marid bil-lebbra u kif dan beda jxandar lill-Mulej ma’ kulħadd.

 • Qatt f’ħajtek aċċettajt ir-realtà li inti midneb?
 • Itlob b’sinċerita lill-Mulej biex inaddfek!
 • Irringrazzja lill-Mulej għall-fejqan u tħabbar mal-oħrajn kemm tajjeb il-Mulej.

Mulej,  Grazzi tal-fejqn  li tagħtini fil-Qrar,

  Grazzi u għinni nkompli nitnaddaf minn ħżuniti.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna 

Atti 17, 2

AĦNA LKOLL DIXXIPLI li neħtieġu l-maħfra

u MISSJUNARJI ġodda tal-Vanġelu

fil-ħajja ta’ kuljum.

RANDAN 2018

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

L-Erbgħa 14 ta’ Frar nagħtu bidu għal dan iż-żmien qaddis bi preparazzjoni għall-festa l-kbira tal-Għid il-Kbir. Fil-quddies is-saċerdot ipoġġi l-irmied fuqna bi stedina biex nindmu u nemmnu fil-Bxara t-Tajba. Huwa jum ta’ sawn u astinenza.

SMIGĦ TAL-KELMA TA’ ALLA – L-EŻERĊIZZI

IL-ewwel kors għall-koppji jkun mit-Tnejn 19 sal-Ġimgħa 23 ta’ Frar minn Patri Marcello Ghirlando. Fiċ-Ċentru Parrokkjali fis-7pm. Ikun servizz ta’ child minding. Nattendu bi ħġarna!

IS-SIEGĦA TAD-DULURI

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan mit-3 sal-4 pm fil-Knisja l-Qadima.

ID-DEHRIET TAL-MADONNA ĠEWWA LOURDES

Il-Ħadd 11 ta’ Frar infakkru l-ewwel dehra tal-Madonna ta’ Lourdes. Fil-Knisja ta’ Lourdes, fil-5pm ikun hemm il-quddiesa li titmexxa mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech. Huwa wkoll jum il-morda. Niftakru fihom  fit-talb tagħna u f’dawk li jduru bihom. Inżuru l-Knisja tal-Madonna ta’ Lourdes fil-parroċċa tagħna fil-ġranet tad-dehriet.

SANTA RITA – ĦAMISIJIET

Ikomplu kull nhar ta’ Ħamis għand is-Sorijiet Agostinjani fil-5.30pm.

EWRO COLLECTION Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend, il-ġabra tkun b’risq il-festa tagħna. Ngħinu kif u kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Tonina Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ Dolora Azzopardi f’għeluq id-9 snin mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Frar.
 • Ġorġa Galea toffri €20 b’suffraġju ta’ Rosa Galea f’għeluq it-32 sena mill-mewt tagħha fit-13 ta’ Frar.
 • Ursula Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ Maria Azzopardi f’għeluq il-5 snin mill-mewt tagħha fid-9 ta’ Frar u ta’ Dolora Azzopardi fl-anniversarju mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Frar.

L-ISTRINA TAL-MADONNA

L-envelopes qegħdin ikomplu jinġabru. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom għall-proġett tal-orgni.

Inkomplu ngħinu bl-offerti tagħna. 

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

NINVESTU fuq proġetti li jibqgħu għal ta’ warajna kif għamlu ta’ qabilna.

Tista’ tagħti offerta billi tisponsorja kanna mill-2700 li ser ikun fih – investiment kbir għall-knisja u r-raħal tagħna.

KANEN hemm tal-€250, €200, €150 u €100 u ta’ €50, €25 u €10. Kull offerta apprezzata ħafna.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB:

Shaun Portelli €50, Nathan Portelli €25,

€10 – Mikela, Izabella, Izmael u Matteo Camilleri.

€250 Charlie, Salvina u Lelio Spiteri; Tony u Doris Sultana; David u Vendra Xuereb; Ebsons Comino Ferries Ltd; Familja Cascun;NN-€90; NN-€150;

Claudine u Mario Camilleri-€60; Gużepp Attard-€200;

Ġorġa Galea, b’ringrazzjament lill-Madonna-€200; €50-Darren Cascun, NN, NN-b’ringrazzjament lill-Madonna ta’ Loreto; Vince u Jessie Cassar-€100,

Giacinta Saliba – Offerta lill-knisja – €20; NN-€20.

ABBONA FIR-RIVISTA TA’ GĦAWDEX

Idħol fis-sagristija wara l-quddies tas-Sibt filgħaxija u l-Ħadd u abbona fil-Ħajja f’Għawdex għall-prezz ta’ €15. Ikollok f’idejk għaxar ħarġiet fis-sena. Din is-sena ser tkun qed toħroġ l-elf ħarġa!

PELLEGRINAĠĠ LOURDES – 160 sena mid-Dehriet

Il-parroċċa ser torganizza tour għal Lourdes bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Inkunu hemm għall-aħħar dehra u niċċelebraw il-quddiesa fil-grotta. Okkażjoni mhux ta’ min jitlifha. Inżuru wkoll Pont d’Espagne u Gavarnie. Programm dettaljat jinkiseb mill-Uffiċċju Parrokkjali jew mill-paġna ta’ facebook ta’ Radju Lauretana. Ma’ kull booking jinġabar depożitu ta’ €250, il-ħlas tal-assigurazzjoni u kopja tal-passaport.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

Bullettin 4 ta’ Frar 2018

Il-5 Ħadd Matul is-Sena

FEJQAN KONTINWU

Fejjaq il-kunjata ta’ Pietru, fejjaq tant morda u ħareġ ix-xjaten.  Il-missjoni ta’ Ġesù hija waħda ċara ta’ fejqan favur il-bniedem.

Il-bniedem huwa fiċ-ċentru mhux biss tat-tagħlim ta’ Ġesù iżda anki tal-azzjoni ta’ fejqan ta’ Ġesù.  Il-ħarsa ta’ Ġesù lejn il-bniedem mhix dik li titħassar iżda li tgħin mill-ewwel.

Ġesù huwa dak li jinteressa ruħu mill-ħajja tagħna kollha.  Mhux ser iħares biss lejn l-affarijiet spiritwali.  Il-Vanġelu tal-lum juri biċ-ċar li Ġesù jinteresa ruħu mill-bniedem sħiħ.  Għalhekk iħares lejn il-bniedem kontinwament biex isalvah mid-dgħufija tiegħu kemm fir-ruħ kif ukoll fil-ġisem.

Fl-Ewwel Qari mill-Ktieb ta’ Ġob għandna meditazzjoni dwar it-tbatija li l-bniedem ikollu jħabbat wiċċu magħha.

Is-Salm Responsorjali huwa innu ta’ tifħir lill-Mulej li jfejjaq lil dawk ta’ qalbhom maqsuma.

Fit-Tieni Qari għandna silta mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin fejn juri l-qawwa u r-responsabbiltà tax-xandir tal-Vanġelu.  Il-Vanġelu ta’ San Mark jippreżenta lil Ġesù bħala t-tabib tar-ruħ u l-ġisem.

 • Kemm qed nersaq b’umiltà lejn Ġesù biex ifejjaqni?
 • Kemm qed nafda fil-Mulej fil-mard tiegħi tar-ruħ u tal-ġisem?
 • Ġesù kontinwament jiġri warajna biex ifejjaqna. Qed inwasslu nies oħrajn għandu għall-fejqan?
 • San Pawl illum jurina r-responsabbiltà tad-dmir li nxandru l-Vanġelu. Kemm qed tħoss li dan huwa dmir bħala nisrani?

Mulej, għallimni nersaq lejk

  bil-ġrieħi tiegħi.  Fejjaqni Mulej.

 

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna 

Atti 17, 2

 

AĦNA LKOLL DIXXIPLI u MISSJUNARJI

fil-ħajja ta’ kuljum.

L-ISTRINA TAL-MADONNA

Ma’ dan il-bullettin qed jitqassmu l-envelopes b’sejħa u appell biex inkunu ġenerużi. Il-proġett tal-orgni mhux ċajta. Huwa proġett kbir ħafna, sew għaliex l-orgni fih innifsu huwa kbir, kif jixraq lill-knisja tagħna, u sew minħabba li ċ-ċirkustanzi wassluna biex naħdmuh mal-proġett tas-sagristiji.

GĦALHEKK, barra l-finanzi, għandna bżonn ukoll

 • Ħafna u ħafna għaqal fl-ippjanar u x-xogħol u anke fl-infieq l-ieħor li tagħmel il-parroċċa.
 • Perseveranza fix-xogħol u fil-ħidma
 • Attenzjoni biex inkomplu nissaħħu fil-ħajja tal-parroċċa u tal-fidi tagħna fi Kristu.
 • Kuraġġ ħalli nkomplu mexjin minkejja tant diffikultajiet li niltaqgħu magħhom.

Proġett kbir u li jieħu fit-tul

– Imma ma naqtgħu qatt qalbna għax nemmnu    fil-

ġenerożita’ tal-poplu tagħna.

Triq twila imma naslu żgur

kif wasalna f’tant proġetti kbar oħra

Il-voluntiera ser jiġbru l-envelop wara t-2 ta’ Frar u titqassam ukoll ix-xemgħa tal-kandlora.

Min jixtieq jagħti offerta għal  xi kanna tal-orgni, jikteb ismu fuq karta, jikteb jekk iridx li tidher fuq il-bullettin jew le u jpoġġiha fl-envelop tal-istrina.

Grazzi Kbira mill-Qalb lil kulħadd speċjalment dawk li diġa taw b’tant ġenerożità għal dawn il-proġetti.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

NINVESTU fuq proġetti li jibqgħu għal ta’ warajna kif għamlu ta’ qabilna.

Tista’ tagħti offerta billi tisponsorja kanna mill-2700 li ser ikun fih – investiment kbir għall-knisja u r-raħal tagħna.

KANEN hemm tal-€250, €200, €150 u €100 u ta’ €50, €25 u €10. Kull offerta hija apprezzata ħafna.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB:

€250 – Toni u Stella Attard, N.N., N.N.; €50 – N.N.;  €100 – Leli u Rose Spiteri, N.N.;  €60 – Benna Vassallo. Carmena u Joseph Ciantar – €500.

JUMEJN MAL-MULEJ

L-Azzjoni Kattolika Għawdex qed torganizza jumejn irtir għal kulħadd ġewwa Manresa. Jibda t-Tlieta 6 ta’ Frar fid-9am u jintemm l-Erbgħa 7 ta’ Frar fl-4pm. Min jixtieq iduq din l-esperjenza sabiħa għandu jċempel lil Josette Vassallo (79702273, 21553944) għal aktar informazzjoni.

IN-NAWFRAĠJU ta’ san pawl

Nhar is-Sibt 10 ta’ Frar, il-quddies ikun hekk 6, 8 u 10 ta’ filgħodu u fis-6 pm.

TOMBLA  Il-Ġimgħa 9 ta’ Frar fis-6.45pm ser issir tombla fiċ-ċentru ta’ Sant’ Antnin b’risq in-nar tal-istess festa.

NAGĦTU D-DEMM 

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 4 ta’ Frar ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mit-8am sas-1pm.

SANTA RITA – ĦAMISIJIET

Ikomplu l-Ħamis li ġej għand is-Sorijiet Agostinjani Għajnsielem. Nibdew fil-5.30pm.

ABBONA FIR-RIVISTA TA’ GĦAWDEX

Din is-sena r-Rivista Il-Ħajja f’Għawdex qed tiċċelebra l-elf ħarġa! Agħti rigal lilek innifsek, lill-familja jew lil xi ħadd li taf, u ġedded/abbona issa. Bi €15 biss ikollok f’idejk għaxar ħarġiet fis-sena. Tista’ tħalli d-dettalji tiegħek u l-flus ġo envelop fl-Uffiċċju Parrokkjali jew tixħtu mal-ġabra tal-Ħadd, inkella ibgħat ċekk indirizzat lil: Id-Direzzjoni “Il-Ħajja f’Għawdex”, Lumen Christi Media Centre, Triq Fortunato Mizzi, Victoria, Għawdex.

Il-weekend  li ġej, 10 u 11 ta’ Frar, ikollna ċans nabbonaw anke wara l-quddies fis-sagristija.

INTENZJONIJIET QUDDIES-KNISJA PARROKKJALI Min jixtieq jordna intenzjonijiet ta’ quddies fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur April-Ġunju 2018, jista’ jagħmel dan fl-uffiċċju Parrokkjali.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish