Monthly Archives: March 2018

Bullettin 25 ta’ Marzu 2018

Ħadd il-Palm

IT-TRIJONF LEJN IL-QATLA

Id-daħla trijonfali ta’ Ġesu f’Ġerusalemm fost it-tixjir tal-Palm u tal-weraq taż-żebbuġ hija anomalija għal dak li kien se jiġri lil Ġesù aktar tard.

Ġesù daħal trijonfalment, iżda daħal fuq felu ta’ ħmara.  L-istess annimal umli li ġarr lil Ġużeppi u Marija fil-ħarba tagħhom lejn l-Eġittu għax Erodi ried joqtol lil Ġesù.  Issa l-istess annimal umli qed iġorr lil Ġesù lejn il-post fejn se jġarrab il-Passjoni tiegħu.  In-nies qed tgħajjat u tfaħħar lil Ġesù, HOSANNA.  L-istess kotra ftit jiem wara tgħajjat SALLBU.

Ejjew inkunu sinċieri magħna nfusna: Aħna wkoll nagħmlu l-istess.

Din il-Ġimgħa Mqaddsa trid tkun ġimgħa li bl-umiltà kollha nħallu lil Ġesù jikxef in-nuqqas ta’ ġenwinità tagħna, jikxef il-gwaj tagħna, jikxef il-ħażen tagħna u nħalluh ifejjaq l-istess ġrieħi tagħna.

Din hija l-ġimgħa tal-akbar imħabba. Kun ċert li ma tfallix il-funzjonijiet liturġiċi li jsiru fil-knisja.

 • Ġesù huwa l-Qaddej ta’ Alla li sofra ħafna għalina. Ngħaqqdu t-tbatija tagħna u ta’ ħutna ma’ tiegħu.
 • F’ħajjitna, x’inhi l-għajta tagħna: HOSANNA jew SALLBU?

Fil-ġimgħa tal-Passjoni u l-Qawmien tal-Mulej ejjew insibu ħin nersqu għall-qrar u t-tqarbin biex niksbu l-veru fejqan ta’ Kristu.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna             Atti 17,2

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana tkompli b’aktar programmi u xandiriet marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa.

GĦOTI TA’ DEMM   fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 27 ta’ Marzu mis-1pm sal-5pm.

EWRO COLLECTION Il-ġbir kollu fil-quddies ta’ dan il-weekend ikun b’risq il-festa Awwissu 2018. Ngħinu kif u kemm nistgħu.

SILENZJU – TALB – SAGRIFIĊĊJI – KARITÀ

L-AĦĦAR ĊENA fis-sit Ta’ Passi fil-lejl ta’ Ħamis ix-Xirka, 29 ta’ Marzu mit-8.30pm sal-11.30pm u fl-għodwa tal-Ġimgħa l-Kbira, 30 ta’ Marzu, mid-9am sa 12pm.

Ikla tal-Għid b’risq il-festa ta’ Sant’Antnin fl-1 ta’ April il-Country Terrace fis-7pm. Biljetti mis-sagristija tal-Knisja ta’ Sant’Antnin jew ċemplu 79448921.

IL-ĠIMGĦA MQADDSA

ĦADD IL-PALM Il-Ħadd 25 ta’ Marzu

Ninġabru lkoll fid-9.30am quddiem il-Knisja l-Qadima għall-funzjoni ta’ Ħadd il-Palm. Inħeġġu lit-tfal jilbsu ta’ tfal Lhud. Ikollna l-liturġija tal-Kelma, it-tberik tal-friegħi tal-Palm u ż-Żebbuġ u nimxu lejn il-Knisja Parrokkjali fejn ikollna l-Konċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm. Issir il-preżentazzjoni ta’ dawk li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof din is-sena.

IT-TLIETA 27 ta’ Marzu, fil-Knisja Parrokkjali

6.30pm Laqgħa ta’ Talb għal kulħadd u servizz ta’ qrar sas-7.30pm.

L-ERBGĦA 28 ta’ Marzu, fil-Knisja Parrokkjali

6.30 pm sa 8 pm Qrar.

ĦAMIS IX-XIRKA

9am Il-Quddiesa taż-Żjut fil-Katidral ta’ Għawdex

Il-funzjoni fil-knisja parrokkjali tibda fis-6.30pm.

Is-Seba’ Viżti għal kulħadd fil-knisja jkunu fit-8.30pm

Is-Seba’ Viżti għaż-Żgħażagħ: tluq minn quddiem il-Knisja Parrokkjali fit-8.30pm.

8.30pm Is-Seba’ Viżti fuq Radju Lauretana u Radju Marija

IL-ĠIMGĦA L-KBIRA

Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-knisja fit-8am.

Il-funzjoni tas-salib fil-Knisja fit-3pm.

SIBT IL-GĦID

IL-VEJLA L-KBIRA TAL-GĦID IL-KBIR

Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-knisja fit-8am.

Is-Siegħa tal-Omm fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu fid-9am. Tixxandar dirett fuq Radju Lauretana.

8.30pm IL-VELJA L-KBIRA TAL-GĦID IL-KBIR 

EJJEW NIĊĊELEBRAW BIL-FERĦ U BIL-KBIR DAK LI ĦEJJEJNA GĦALIH MATUL IR-RANDAN.

IL-PASSJONI: ILBIERAĦ U LLUM

L-Għaqda Drammatika Għajnsielem se tippreżenta din  il-verżjoni drammatizzata tal-passjoni l-Ħadd 25 ta’ Marzu fil-Forti Chambray fis-6pm b’repetizzjoni bil-lingwa Ingliża fis-7.30pm. Id-dħul huwa b’xejn.

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk,

għax b’salibek u l-mewt tiegħek   inti fdejtna.

TBERIK TAL-FAMILJI

Qed nagħtu l-ewwel ġimgħa tal-programm tat-tberik. Il-programm sħiħ jitqassam mal-Bullettin li jmiss.

It-Tlieta 3 ta’ April 

FILGĦODU Triq Mġarr mill-familja Spiteri sa Angela Cassar

FILGĦAXIJA:Pjazza Indipendenza, Toroq Anġlu Grech,  Fawwara,Perellos u Pjazza Madonna ta’ Loreto, sal-Maħżen tal-Armar.

L-Erbgħa 4 ta’ April     FILGĦODU: Triq Iċ-Ċief.

FILGĦAXIJA: Triq Mġarr mill-Familja Ciantar sa Ġorġa Galea u Triq Kemmuna

Il-Ħamis 5 ta’ April

FILGĦODU:Triq Mġarr mill-familja Dimech sal-aħwa Buġeja

FILGĦAXIJA : Triq Cordina minn Triq Mġarr sal-Familja Portelli u Toroq Xatt l-Aħmar, Ċens l-Għarus u Santu Liju;

Triq Filfla u Triq Malta mill-Flats The Garden lejn il-Belveder

Il-Ġimgħa 6 ta’ April FILGĦAXIJA Triq Cordina mill-Familja Agius sal-Familja Attard.

Is-Sibt 7 ta’ April FILGĦODU: Triq Ġużeppi Cauchi (minn ġewwa), Triq Wied ir-Rajjes, Pjazza tad-Dehra.

ĦARĠA MALTA

L-Għaqda Ħbieb tal-Presepju – Sezzjoni Għajnsielem ser torganizza ġita f’Malta t-Tlieta 27 ta’ Marzu għall-Wirjiet tal-Ġimgħa Mqaddsa. Trasport direttament mill-Pjazza t’Għajnsielem fit-3.10pm għal mal-vapur tal-3.45pm. Prezz €15 (biljett tal-vapur inkluż). Postijiet limitati. Jekk titħajjar tiġi, inkiteb Radju Lauretana jew ċempel 99471741.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Maria Attard u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ żewġha Salvu Attard f’għeluq is-6 snin minn mewtu u f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt ta’ bintha Silvana fil-25 ta’ Marzu.
 • Rose Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ missierha Pawlu Grech f’għeluq is-6 snin minn mewtu fit-23 ta’ Marzu.
 • Tonina Spiteri toffri €20 b’suffraġju ta’ Andrew Zerafa u Loreta Spiteri fl-annivesarju mill-mewt tagħho u għall-mejtin tal-familji Spiteri u Zerafa.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 18 ta’ Marzu 2018

Il5 Ħadd tar-Randan

JEKK TMUT, TAGĦMEL IL-FROTT

“Jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa’ waħedha; imma jekk tmut tagħmel ħafna frott.” 

Dan kliem Ġesù.  Kliem iebes.

Kliem li jitlob mhux biss li nifhmu b’liema mħabba ħabbna Hu, iżda wkoll fuq liema kriterju rridu nfasslu l-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna.  Kontinwament irridu mmutu aħna biex jidher hu fl-għemil tagħna.  Kontinwament irrid niċkien jien biex jikber aktar Kristu fl-għemil tiegħi.  Kontinwament irridu noqtlu l-egoiżmu tagħna biex toħroġ fil-beraħ it-tjubija u l-imħabba li permezz tagħna l-Mulej jista’ jwassal lejn ħaddieħor.  Aktar ma nersqu lejn il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa, aktar nifhmu li l-imħabba li biha ħabbna l-Mulej Ġesù hija mħabba mingħajr limiti.  Kien Alla, niżel magħna biex jifdina, fejjaq, qajjem mill-mewt, ippriedka mingħajr waqfien u aħna…. ċħadnieh, qtilnieh.  Il-Mulej meta jintrefa’ mill-art se jiġbidna lkoll lejh bis-salvazzjoni li se jagħtina.

Hekku l-BASTUN TAL-ĠIMGĦA: Oħloq fija qalb safja, o Alla

Is-Salm Responsorjali huwa talba lill-Mulej biex joħloq fina qalb safja.   Fil-Vanġelu nsibu silta mill-Vanġelu ta’ San Ġwann fejn Ġesù jippreżenta lilu nnifsu bħala l-ħabba tal-qamħ li tmut biex tagħti l-frott.

 • Kemm fil-ħajja tagħna qegħdin immewtu l-egoiżmu u d-difetti tagħna biex jitwieled fina l-bniedem il-ġdid?
 • Kemm tassew inħossu li l-mewt li bata Kristu kienet immirata lejn il-qalb tagħna biex bih issalva?
 • Kemm qed nerfgħu s-salib tagħna KULJUM, mingħajr tgemgim?
 • F’dawn l-aħħar jiem tar-Randan kapaċi nitlob u nsum aktar biex nissaffa mill-vizzji ta’ ħajti?

Mulej, għinni nagħraf kull ħin  it-tbatija

li int batejt għalija,

biex tfejjaq lili biha

Għinni nagħraf aħjar niċkien jien u tikber int.

RANDAN 2018….   ieqaf… ħares madwarek… erġa’ lura

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu…

Il-Karità tal-Papa… L-Obolo ta’ San Pietru.

Il-Ġbir kollu ta’ dan il-weekend imur għall-karità li toħroġ mill-Vatikan għal tant bżonnijiet madwar id-dinja.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna             Atti 17,2

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana bdiet. It-Tnejn 19 ta’ Marzu festa ta’ San Ġużepp – skeda speċjali bi programmi u xandiriet mir-Rabat Malta u mill-Vatikan.

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

 • nhar IL-Ġimgħa 23/3 Is-Siegħa tad-Duluri: 3 – 4 pm fil-Knisja Parrokkjali.
 • IS-SIBT Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa sad-9pm.
 • NHAR IL-ĦADD 18/3 Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10am nhar ta’ Ħadd.

ORDINAZZJONI EPISKOPALI

Insostnu bit-talb tagħna lil Mons Alfred Xuereb fit-tħejjija għall-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu mill-Q.T. Papa Franġisku nhar id-19 ta’ Marzu 2018 fil-Bażilika ta’ San Pietru fil-Vatikan, fil-5pm.

XANDIRA DIRETTA   Tistgħu ssegwu l-funzjoni kollha fuq TV2000. Radju Lauretana ser ixandar l-Ordinazzjoni Episkopali b’mod dirett b’kummentarju bil-Malti u b’kollegamenti esklussivi mill-Belt tal-Vatikan.

Nhar is-Sibt 7 ta’ April, Mons Alfred ser imexxi Konċelebrazzjoni fil-Knisja Parrokkjali tagħna biex ningħaqdu miegħu  fit-talb u fir-radd il-ħajr lil Alla.

GĦOTI TA’ DEMM   fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 18 ta’ Marzu mit-8:00am sas-1:00pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Loreta Zerafa toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Manuel Zerafa f’għeluq id-9 snin mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Marzu.
 • Il-Familja Xuereb joffru €20 b’suffraġju ta’ Salvu Xuereb f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fil-21 ta’ Marzu.
 • Erminia Xuereb u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ Emmanuel Xuereb f’għeluq il-15-il sena mill-mewt tiegħu fid-19 ta’ Marzu.
 • Brigitte Camilleri toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Grech f’għeluq it-3 snin mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Marzu.
 • Gużeppa Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Gorgina Farrugia f’għeluq it-3 snin mill-mewt tagħha fil-21 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

VIA SAGRA DJOĊESANA TA’ PINU

           IL-ĦADD 18 ta’ MARZU FL-4.30pm.

JUM ID-DULURI

Il-Ġimgħa 23 ta’ Marzu huwa jum għażiż. Huwa Jum id-Duluri. L-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali u tibda wara l-quddiesa tad-9am. Fil-5pm ikollna quddiesa. Fis-6pm tibda ħierġa l-purċissjoni akkumpanjata minn persunaġġi u l-Banda San Ġużepp. Nimxu wara l-istatwa ta’ Ommna Marija Addolorata fi spirtu ta’ talb u riflessjoni. Nixegħlu l-galleriji u nżejnu t-twieqi tagħna bi xbihat tad-Duluri u l-Kurċifiss. Kif il-purċissjoni tidħol fil-knisja jkollna quddiesa oħra. Il-quddiesa tal-5pm u l-purċissjoni jixxandru dirett fuq Radju Lauretana u Radju Marija.

ĦADD IL-PALM Il-Ħadd 25 ta’ Marzu

Ninġabru lkoll fid-9.30am quddiem il-Knisja l-Qadima għall-funzjoni ta’ Ħadd il-Palm. Inħeġġu lit-tfal jilbsu ta’ tfal Lhud. Ikollna l-liturġija tal-Kelma, it-tberik tal-friegħi tal-Palm u ż-Żebbuġ u nimxu lejn il-Knisja Parrokkjali fejn ikollna l-Konċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm animata bil-kant mill-Kor Lauretana. Tixxandar dirett fuq Radju Lauretana u Radju Marija.

GĦAN-NISA KOLLHA f’Lourdes Home l-Erbgħa 21 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Xerri, kafe’ u tombla.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES Bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali. Postijiet limitati. Tħallux għall-aħħar.

Miċ-Ċentru Sant’Antnin – ĦARĠA MALTA

It-Tnejn 19 ta’ Marzu. Tluq mal-vapur tat-8.15am. Inżuru r-Redentur, fabbrika taċ-ċikkulata u l-festa ta’ San Ġużepp. Booking 79202172.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:

NN-€500;NN–€5000;NN-€20;Katrina Xuereb(Awstralja)-€50.

Għal dan il-proġett kbir għandna spiża ta’ madwar €350 elf. Għalkemm il-mixja hija twila, bil-għajnuna ta’ kulħadd naslu kif wasalna fi proġetti kbar oħra. Ninvestu fi proġetti li jibqgħu kif għamlu ta’ qabilna.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 11 ta’ Marzu 2018

Ir-4 Ħadd tar-Randan

MHUX ĦAQQ IŻDA ĦELSIEN

Alla ma jaħsibhiex bħalna – b’mod speċjali fejn jidħol il-poter. Alla l-poter tiegħu  ma jużahx biex jaħkem fuqna iżda dejjem biex jiġri   warajna    ħalli    jgħannaqna   miegħu,

anki jekk aħna naħarbu minnu bil-kompromessi li nagħmlu.

Kif nistgħu nibqgħu nħobbu lil Alla jekk aħna stess forsi qatt ma rriflettejna l-kobor tal-imħabba li Alla għandu għalina?  Kif jista’ missier jibqa’ jħobb lil xi ħadd li qatel lil ibnu?

Alla jibqa’ jħobbna!!  Alla jibqa’ jiġri warajna u għalhekk bagħat lill-istess Iben tiegħu biex juri sa fejn għandha tasal l-imħabba.  Id-dawl ġie fid-dinja iżda d-dinja għażlet id-dlam u mhux id-dawl.  U din hija l-isfida kbira li jippreżenta llum Ġesù.  Huwa ġie biex jagħti d-dawl, għaliex qed nibqgħu nagħżlu d-dlam?  Minkejja li konna mejta minħabba d-dnub, Alla tana ħajja ġdida.   Hekk itenni San Pawl.  Possibbli li se nibqgħu naċċettaw id-dlamijiet ta’ ħajjitna?

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ktieb tal-Kronaki, jurina kif il-jasar tal-Lhud fi żmien Babel kien frott tal-infedeltà li l-poplu wera ma’ Alla lejn il-Patt tas-Salvazzjoni.  Iżda Alla dejjem  jiċċaqlaq minn rajh biex isalva.  Fis-Salm Responsorjali naraw li l-Lhud fl-eżilju ta’ Babel ma jistgħux jinsew il-Patt li Alla għamel magħhom f’Sijon.

Hekku l-BASTUN TAL-ĠIMGĦA:

Jeħilli lsieni mas-saqaf ta’ ħalqi, jekk ma niftakarx fik, Ġerusalemm!

Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, nisimgħu lil San Pawl jgħidilna li s-salvazzjoni għandha tiġi mis-sehem li nieħdu mill-ġrajjiet ta’ Kristu.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna lil Ġesù jkellem lil Nikodemu fejn jurih x’tip ta’ Messija kien – li jfejjaq il-ġrieħi billi jmut fuq is-salib.  Alla dejjem jibqa’ fidil lejn il-Patt tiegħu.

 • Naċċetta l-patt ta’ mħabba li jagħmel miegħi Kristu ta’ kuljum, b’mod speċjali fl-Ewkaristija!
 • Nuri mħabbti fl-għajxien tiegħi kuljum għall-Mulej!

O Alla, inti tant ħabbejtni li bgħatt lil Ibnek.

    Agħmel li nagħraf din il-grazzja kuljum.

RANDAN 2018….   ieqaf… ħares madwarek… erġa’ lura

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu…

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana tibda s-Sibt 17 ta’ Marzu. Tinkludi bosta programmi u xandiriet sbieħ marbuta mar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. L-iskeda stampata qed titqassam mal-bullettin.

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

 • Kull nhar ta’ Ġimgħa

Is-Siegħa tad-Duluri mit-3 sal-4 pm fil-Knisja l-Qadima.

 • NHAR TA’ SIBT Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għall-adorazzjoni sad-9pm.
 • NHAR TA’ ĦADD Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10am nhar ta’ Ħadd.

EŻERĊIZZI SPIRITWALI

GĦAL KULĦADD

DIN IL-ĠIMGĦA:

Mit-Tnejn 12 sal-Ġimgħa 16 ta’ Marzu

fil-Knisja Parrokkjali

fis-6.30pm.

Predikatur: P.Joe Buttigieg ofm cap.

MATUL DIN IL-ĠIMGĦA

Insostnu bit-talb tagħna lil Mons Alfred Xuereb fit-tħejjija għall-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu mill-Q.T. Papa Franġisku nhar id-19 ta’ Marzu 2018 fil-Bażilika ta’ San Pietru fil-Vatikan.

Nhar is-Sibt 7 ta’ April, Mons Alfred ser imexxi Konċelebrazzjoni fil-Knisja Parrokkjali tagħna biex ningħaqdu miegħu  fit-talb u fir-radd il-ħajr lil Alla. Dettalji aktar ‘il quddiem.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna             Atti 17, 2

GRAZZI MILL-QALB

Fr. Raymond Portelli bagħtilna din in-nota:

Nixtieq minn qiegħ qalbi nirringrazzjakom tal-ġenerożità tagħkom mall-missjoni tiegħi f’Iquitos, Peru.  Bil-ġabra sabiħa ta’ €615 inkun nista’ nkompli nżomm mifuħin erbat idjar li għandna b’servizz għall-aktar foqra.

Inżommu l-missjunarji fit-talb tagħna ta’ kuljum.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-familja Ciantar toffri €50 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierhom Gużepp Ciantar f’għeluq it-30 sena mill-mewt tiegħu fis-6 ta’ Marzu u għal ruħ ommhom Maria Ciantar f’għeluq it-3 snin mill-mewt tagħha fil-21 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

PELLEGRINAĠĠ LOURDES

Bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Titjiriet b’ħin komdu ħafna.Inkunu hemm għaċ-ċelebrazzjoni tal-aħħar dehra, il-funzjonijiet fis-santwarju u 2 eskursjonijiet sbieħ ħafna wkoll. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali.

Postijiet limitati. Tħallux għall-aħħar.

Miċ-Ċentru Sant’Antnin –

HOT DOG & WAFFLE

Fiċ-Ċentru Sant’Antnin is-Sibt 17 ta’ Marzu fis-7pm. Ikunu servuti hotdog, chips, drink u waffle.

ĦARĠA MALTA It-Tnejn 19 ta’ Marzu. Nitilqu mal-vapur tat-8.15am. Inżuru r-Redentur, fabbrika taċ-ċikkulata u l-festa ta’ San Ġużepp ir-Rabat tal-Imdina. Lura mal-vapur tad-9pm. Kbar €10. Tfal taħt l-10 snin €5. Booking 79202172.

L-Azzjoni Kattolika Djocesana

ser torganizza Via Sagra għat-tfal u l-istudenti li jattendu fl-iskejjel Primarji jew fl-iskejjel Sekondarji sa Form 2. Din il-Via Sagra animata ser issir:-

it-Tnejn 19 ta’  Marzu 2018 mid-9.00 am sal-11.00am

Post: Kunvent ta’ Santu Wistin fir-Rabat Għawdex

Attivita: Jekk it-Temp jippermetti, ikun hemm Hike qasir u zjara wkoll fil-Knisja tal-Lunzjata

GĦOTI TA’ DEMM  Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 13 ta’ Marzu –  miftuħ għall-għoti tad-demm:1-5pm.

I CHOOSE – GOZO

Date: Il-Ħamis, 15 ta’ Marzu bejn 09.00 – 19.30hrs

Venue: Il-Kumpless Sportiv, Rabat, Għawdex

Fiera li toffri viżjoni tal-opportunitajiet varji ta’ xogħol għaż-żgħażagħ tagħna.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

Inkomplu ngħinu… bl-offerta ftit minn tal-ħafna naslu żgur.

NINVESTU F’dak li jibqa’.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: €50: NN; NN.

 

Bullettin 4 ta’ Marzu 2018

It-3 Ħadd tar-Randan

IS-SUQ TAL-KOMPROMESSI

Huma ħafna dawk li jaħsbu li llum jaqbillek tkun Nisrani tal-KONVENJENZA milli tal-KONVINZJONI.  Għaliex li tkun Nisrani konvint ifisser li trid tirfes il-kallijiet;

trid toqros fil-laħam il-ħaj ibda minnek stess.  F’dinja li tipprietka l-konvenjenza u l-kompromessi, din hi mixja kbira kontra l-kurrent.  Ġesù llum jitkellem u jaġixxi b’mod ċar u aggressiv.  Huwa Ġesù radikali mhux għall-fatt li kaxkar ’il barra lil dawk li mit-tempju għamlu suq, iżda fuq kollox għax iċanfar il-mod ta’ ipokresija li ħafna nsara qed jgħixu l-ħajja tagħhom.  Tajjeb naraw jekk ħajjitna wkoll saritx suq ta’ kompromessi, suq fejn qed naċċettaw kollox; suq fejn qed naċċettaw dak li toffri d-dinja, mingħajr lanqas biss nistaqsu jekk dak li qed inwettqu jmurx tajjeb mal-fidi tagħna.

Fl-Ewwel Qari meħud mill-Ktieb tal-Eżodu, insibu r-rakkont li, wara l-ħelsien tal-poplu mill-jasar tal-Eġittu, Alla ried jidħol mal-poplu f’patt ta’ ħbiberija.  Fuq il-muntanja Sinai, permezz ta’ Mosè, Alla ntrabat li jagħżel il-poplu Lhudi bħala l-Poplu tiegħu, kemm-il darba l-poplu jaċċetta li jimxi fuq il-liġi tiegħu.

Hekku l-BASTUN TAL-ĠIMGĦA:

Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem

Fit-Tieni Qari, mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, għandna l-predikazzjoni Nisranija tas-Salib.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, insibu lil Ġesù jżur it-tempju u jqaċċat ’il barra lil dawk li mit-tempju għamlu suq.  Dawk li marru kontra r-rieda ta’ Alla.  Huwa jħabbar li se jmut u jqum wara tlett ijiem.

 • Il-Mulej qaċċathom ’il barra mit-tempju għax għamlu mit- tempju suq.  X’se jgħid il-Mulej fuq it-tip ta’ ħajja li qed  ngħix? Tingħaraf fija l-marka tan-Nisrani?
 • Kemm tassew qed inxandar bil-ħajja tiegħi lil Kristu Msallab? Kemm jien kapaċi ngħix is-salib ta’ kuljum?
 • Il-Mulej illum iridna nagħmlu għażla ċara. Jekk se nimxu warajh nitfgħu ’l barra l-kompromessi.
 • Il-Mulej daħal f’patt ta’ mħabba u ħbiberija magħna. X’qed nagħmlu biex nirreċiprokaw dan il-patt?

Mulej, inti tħobbni,  dħalt f’patt ta’ mħabba miegħi.

  Għinni, Mulej, biex fil-jiem li fadal tar-Randan

  nagħraf nitnaddaf mill-kompromessi,

  biex inkun Nisrani konvint

 u nagħti xhieda tiegħek.

RANDAN 2018….   ieqaf… ħares madwarek… erġa’ lura

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu…

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

 • Kull nhar ta’ Ġimgħa Is-Siegħa tad-Duluri mit-3 sal-4 pm fil-Knisja l-Qadima.
 • NHAR TA’ SIBT Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għall-adorazzjoni sad-9pm.
 • NHAR TA’ ĦADD Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10am nhar ta’ Ħadd. Sehem attiv fil-liturġija

Sejħa speċjali lill-ĠENITURI. Intom L-ewwel edukaturi ta’ wliedkom…  L-eżempju tagħkom jiswa ĦAFNA.

EŻERĊIZZI SPIRITWALI GĦAL KULĦADD

Mit-Tnejn 12 sal-Ġimgħa 16 ta’ Marzu fil-Knisja Parrokkjali fis-6.30pm. Iwassal il-kelma Fr Joe Buttigieg ofm cap.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana tibda s-Sibt 17 ta’ Marzu. Tinkludi bosta programmi u xandiriet marbuta mar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. L-iskeda stampata titqassam mal-bullettin tal-ġimgħa d-dieħla.

GĦOTI TA’ DEMM fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 4 ta’ Marzu mit-8am sas-1pm.

Matul din il-ġimgħa mhux ser ikun hemm katekiżmu fil-qasam tal-museum tal-bniet peress li s-soċji ser ikollhom l-eżerċizzi tagħhom.

GRAZZI MILL-QALB – Fr. Raymond Portelli jirringrazzja lil dawk li tawh l-offerta tagħhom. Il-ġabra kienet €615.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna             Atti 17, 2

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Helen Sultana toffri €20 b’suffraġju ta’ Kelinu Debono u Gorga Sultana fl-anniversarju mill-mewt tagħhom.
 • Gorga Galea toffri €20 b’suffraġju ta’ oħtha Gużeppa Zerafa f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt tagħha fit-3 ta’ Marzu
 • Il-Familja Xuereb joffru €20 b’suffraġju ta’ Kelinu Xuereb f’għeluq it-8 snin mill-mewt tiegħu fl-4 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

GĦOTI TAL-MINISTERU TAL-LETTORAT

NIFIRĦU mas-Seminarista Andrew Grima, li ser jingħata l-Ministeru tal-Lettorat flimkien ma’ żewġ seminaristi oħra, Daniel Mercieca u Mario Mercieca, il-Ħadd 4 ta’ Marzu fil-Knisja tan-Nadur waqt il-quddiesa fis-7pm. Nitolbu għalihom u għall-vokazzjonijiet.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES – Il-parroċċa qed torganizza tour għal Lourdes bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

Inkomplu ngħinu…

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:

Marija Attard €100, NN:€50; Connie Galea €50 b’wegħda lill-Madonna; PMNM €100.

NIFIRĦU

Il-Papa Franġisku għażel lil MONS. ALFRED XUEREB, biex ikun Nunzju Appostoliku fir-Repubblika tal-Korea (ta’ Isfel), u fl-istess waqt għollieh għad-dinjità ta’ Arċisqof titulari ta’ Amantea, l-Italja. Nifirħu miegħu u mal-familjari tiegħu u nitolbu ħafna għalih.

MIĊ-ĊENTRU PARROKKJALI

SESSJONI OĦRA ta’ MUDDY TOTS nhar is-Sibt 10 ta’ Marzu, 2018 fl-10am. Ibbukkjaw fuq 79275618

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Ir-ruħ għażiża ta’ Francis Gatt mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li għadda għall-ħajja ta’ dejjem fit-22 ta’ Frar 2018 fl-eta’ ta’ 93 sena.
 • Ir-ruħ għażiża ta’ Mary Spiteri mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem fis-27 ta’ Frar 2018 fl-eta’ ta’ 93 sena.
 • Ir-ruħ għażiża ta’ Anthony Vella mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li sejjaħtlu għall-ħajja ta’ dejjem fit-28 ta’ Frar 2018 fl-eta’ ta’ 63 sena.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.