Monthly Archives: May 2018

Bullettin 27 ta’ Mejju 2018

Festa tat-Trinità Qaddisa

FLIMKIEN GĦALINA

Il-festa tat-Trinità li niċċelebraw Ħadd fuq il-festa ta’ Pentekoste forsi ftit li xejn tqajjem fina interess u devozzjoni.

Hija festa li lkoll kemm aħna niċċelebraw forsi mingħajr ma nifhmu.  Xi wħud qed jgħidu u jserrħu l-kuxjenza tagħhom:  it-Trinità hi misteru; mela xi rridu nifhmu minnha?  Hemm ħafna x’tifhem; s’intendi mhux il-misteru għax inkella ma jissejjaħx iżjed misteru.  Nifhmu li t-Trinita’ Qaddisa hija għaqda ta’ mħabba li ssejħilna biex nifhmu u nħossu l-preżenza tagħha mhux biss fid-dinja iżda b’mod personali fina lkoll.  Tliet persuni f’Alla wieħed, bl-unika missjoni hi l-imħabba lejna b’mod uniku u personali.  Il-Missier bħala l-Ħallieq tal-Univers, li bagħat lil Ibnu biex isalvana u l-Ispirtu s-Santu d-Difensur biex jissiġilla din l-imħabba.  Il-miraklu ta’ kuljum m’huwiex misteru.  Hu miraklu li l-ħajja tagħna hija mmarkata minn dawn it-Tliet Persuni b’ħidma ta’ Alla wieħed.

Ulied Alla tassew huma dawk li l-Missier ħalaq u jħobb, li l-Iben feda u li l-Ispirtu s-Santu jmexxihom biex fihom ikomplu l-ħajja u l-missjoni ta’ Kristu.  Fil-Vanġelu tal-festa ta’ llum meħud minn San Mattew insibu s-silta, li tagħlaq dan il-Vanġelu, fejn Ġesù juri li permezz tat-Trinita’ Qaddisa dawk kollha li jemmnu jkunu magħquda mal-poplu ta’ Alla.

 • Bħala Nisrani tħoss fil-ħajja tiegħek preżenza ħajja tat-Trinità Mqaddsa?  Kemm temmen fiha kull darba li trodd is-Salib, Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu?
 • Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu huma lkoll flimkien fil-qadi tal-umanità, fil-qadi tal-ħajja personali tiegħi u tiegħek.  Kemm qed nifhmu dan?  Kemm qed nitolbu lilhom bil-qalb?

Il-grazzja ta’ Sidna Ġesu Kristu

  l-imħabba ta’ Alla,

  u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu,

  tkun magħna lkoll.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba … dejjem u f’kollox

NAGĦLQU MEJJU – RUŻARJU FIL-BERAĦ ….

L-aħħar ġimgħa!   IT-TLIETA:   5.00pm –  Pjazza Tolfa

5.30pm – Zona Sant’Antnin

                                      L-ERBGĦA: 2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

                                      IL-ĦAMIS:   5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-GRIŻMA TAL-ISQOF

Illum fil-parroċċa tagħna grupp ta’ adoloxxenti ser jirċievu d-don tal-Ispirtu s-Santu permezz tad-Dilka tal-Griżma tal-Isqof minn idejn l-Isqof tagħna Mario Grech. Il-funzjoni tibda fil-5pm.

Nifirħu ma’ dawn uliedna u nitolbu għalihom u għall-familji kollha tagħhom ħalli huma wkoll isiru dixxipli u missjunarji ta’ Kristu.

Jasmine Attard, Keira Attard, Noah Attard,

Ema Azzopardi, Kurt Bajada, Carlos Camilleri, Michaela Marie Camilleri, Nigel Cardona,

Oscar Grech, Joshua Micallef, Simon Mizzi, Nicole Portelli, Damian Refalo, Shaun Sammut, Tomas Sciberras, Emanuel Vella, Jake Vella,

Luke Vella, Hayley-Frances Xuereb.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB

Ma’ dan il-bullettin qed inwasslulkom l-envelop għall-ġabra li ssoltu ssir bħalissa għall-festa titulari tagħna. Matul din il-ġimgħa jiġu l-voluntiera tal-parroċċa biex jiġbruhom. L-għotja ta’ kull familja hija apprezzata ħafna biex inkunu nistgħu nkopru l-ispejjeż tal-festa li żdiedu f’kull aspett tagħha.

Il-Parroċċa qed tagħmel kulma tista’ biex iżżomm l-ispiża kemm jista’ jkun ikkontrollata filwaqt li nkomplu nagħmlu festa mill-isbaħ.

DAR ARKA  … ngħinu aħna wkoll

Il-ġbir kollu li jsir fil-knisja parrokkjali tagħna f’dan il-weekend ikun biex ngħinu lil Dar Arka – opra ħajja ta’ servizz kbir proprju fir-raħal tagħna.

NAGĦTU D-DEMM fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija l-Ħadd 27 ta’ Mejju: 8.00am sa 1.00pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Haber toffri €20 b’suffraġju ta’ Frencu Haber f’għeluq is-26 sena mill-mewt tiegħu fl-24 ta’ Mejju.
 • Loreta Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Alfred Azzopardi f’għeluq it-8 snin mill-mewt tiegħu fis-26 ta’ Mejju.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN  waslet

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom il-programm tal-festa ta’ Sant’Antnin li jilħaq il-qofol tiegħu l-Ħadd 10 ta’ Ġunju. Insegwuh.

Pizza night u tombla l-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju fiċ-Ċentru Sant’Antnin, fit-8.15pm. Prezz €10 li jinkludi pizza u inbid jew soft drink u deżerta. Booking mis-sagristija jew 79202172.

RADJU LAURETANA L-iskeda marbuta mal-festa ta’ Sant’Antnin tibda s-Sibt 2 ta’ Ġunju. L-iskeda stampata titqassam mal-bullettin li jmiss.

IL-LEĠJUN TA’ MARIJA ifakkar lil Edel Quinn fil-Knisja l-Qadima. Nhar it-Tnejn 28 ta’ Mejju. Rużarju fil-5.00pm u wara l-quddiesa.

L-GĦAQDA TAL-ARMAR tirringrazzja lil dawk kollha li taw l-offerta tagħhom li s’issa laħqet €896.40. Dawk li għadhom jixtiequ jgħinu,jistgħu jgħaddu l-offerta fil-letterbox tal-maħżen tal-armar jew fid-dar parrokkjali.

B’RISQ IS-SEMINARJU MINURI TAGĦNA

Attivita għall-familja kollha – Wine&Pizza fil-bitħa tas-Seminarju nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju mis-7pm ‘il quddiem. Għall-biljetti ċemplu 21556479.

MILL-KUNSILL LOKALI Ħarġa Malta l-Ġimgħa l-1 ta’ Ġunju. Tluq mal-vapur tas-7.30am. Lura ma’ tal-4.30pm. Prezz €20. Biljetti mill-Kunsill sal-Erbgħa 30 ta’ Mejju. 

 • L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR – il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju, adorazzjoni fil-knisja parrokkjali.
 • L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR – Quddiesa fil-Knisja l-Qadima fl-4.00pm u wara adorazzjoni sad-9pm.
 • IL-ĦADD 3 ta’ Ġunju – Festa ta’ Korpus – Quddiesa fil-5pm u purċissjoni lejn il-Knisja ta’ Sant’Antnin. Dettalji fil-bullettin li jmiss.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

lil Michael Grima li sejjaħtlu għal għandek nhar il-Ħadd 20 ta’ Mejju fl-għomor ta’ 80 sena.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 20 ta’ Mejju 2018

Festa ta’ Għid il-Ħamsin

IL-MIĠJA TAD-DIFENSUR

Sfiduċjati!  Kemm-il darba aħna l-Insara nħossuna sfiduċjati minn tant ċirkustanzi u anke forsi minn dawk ta’ madwarna.

Kemm-il darba nħossuna waħedna anki fl-istess komunità ekkleżjali u parrokkjali tagħna.  Huma mumenti ta’ dlam, mogħdijiet ta’ dlamijiet li jkollna ngħaddu minnhom u l-fidi tagħna tbati magħna.  Xi kultant inħossuna nagħżqu fl-ilma.  Il-Mulej daħal fl-istorja tagħna u għaraf l-umanità fraġli tagħna.  Għalhekk bagħtilna DIFENSUR.  Bagħtilna l-Ispirtu s-Santu biex isaħħaħ fina l-għemil tagħna.  Fil-fatt mill-Vanġelu tal-lum naraw li l-ewwel ħaġa li jwettaq il-Mulej Ġesù kif jidher lill-Appostli huwa li jagħtihom il-paċi filwaqt li jurihom idejh.  Il-paċi, ried jgħidilhom Ġesù, ma tiġix mix-xejn; trid tbati għaliha kif għamel Hu fuq is-Salib.  Huwa wara tahom is-siġill tal-Ispirtu s-Santu biex inaddfu d-dnubiet tal-popli.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli, għandna żewġ siltiet.  Fl-ewwel waħda l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u t-tieni waħda hija kif diversi ġnus bdew jisimgħu l-Aħbar it-Tajba mingħand l-Appostli u jikkonvertu.  Is-Salm Responsorjali huwa meħud minn Salm 103 fejn Il-miġja tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u fuqna lkoll hija konferma li l-wegħdiet tiegħu l-Mulej iżommhom.

 • Ilkoll kemm aħna għandna dan id-DIFENSUR li jħarisna u jdawwalna Kemm nitolbuh lill-Ispirtu s-Santu?
 • L-Ispirtu s-Santu jagħmilna lkoll ġisem wieħed. Kemm qegħdin nagħrfu din il-qawwa li tinsab fina?
 • Il-festa tal-Pentekoste trid tiftħilna għajnejna dwar il-qawwa li aħna l-Insara għandna tal-possibiltà kbira ta’ maħfra li jagħtina l-Mulej biex inaddafna kull ħin.

Ejja Spirtu s-Santu

imla l-qlub tal-fidili tiegħek,

u kebbes fihom in-nar ta’ mħabbtek.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 26 ta’ Mejju fil-Knisja taż-Żebbuġ mis-6pm.

 Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabilta’ – rispett – rieda tajba  … dejjem u f’kollox

L-EWWEL TQARBINA

Illum fil-parroċċa tagħna grupp ta’ tfal ser jirċievu lil Ġesu’ Ewkaristija għall-ewwel darba. Nissieħbu magħhom aħna lkoll fil-quddiesa tal-5pm.

Nifirħu ma’ dawn it-tfal u nitolbu għalihom u għall-familji kollha tagħhom.  EJJEW niġġeddu fl-impenn tagħna li ngħixu tassew il-ħajja nisranija tagħna.

Francesco Abela,  Jake Buttigieg, Isaac Buttigieg,

Emma Lynn Cauchi,  Sofia Cini,  Samiah Curmi,

Kian Debono,  Allison Dempsey,

Victoria Depczynski,  Luca Grima,  Izaak Grima, Jerome Hili, Chris Mercieca,  Zoia Mercieca,

Averie Kailyn Morales,  Paul Muscat,

André Portelli,  Kyran Lee Portelli,

Sophia Rapa,  Blake Sciberras,  Gilbert Scicluna,

Svea Spiteri,  Melissa Spiteri,

Mariah Tagliaferro,  Gareth Zerafa

MARIJA OMM IL-KNISJA

Fuq xewqa tal-Papa Franġisku, minn din is-sena, l-għada ta’ Pentekeste se tiġi ċċelebrata l-festa ta’ Marija Omm il-Knisja. Din it-tifkira liturgika fil-Kalendarju Ruman daħlet fis-seħħ b’Digriet tal-11 ta’ Frar li għadda maħruġ mill-Kongregazzjoni tal-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti.

NOFS TA’ NHAR għan-nisa kollha f’Lourdes Home l-Erbgħa 23 ta’ Mejju mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Charles Buttigieg, kafe’ u tombla.

EURO COLLECTION b’risq il-festa titulari.  Fil-quddies kollu tas-Sibt u l-Ħadd 19 u 20 ta’ Mejju. Grazzi mill-qalb tal-ġenerożità.

NAGĦTU D-DEMM fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija t-Tlieta 22 ta’ Mejju mis-1pm sal-5pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Clementa Camilleri toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ żewġha Alfred Camilleri f’għeluq it-28 sena mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Mejju.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

FESTA  lil  SANTA  RITA fil-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani

Is-Sibt 19 sat-Tnejn 21 ta’ Mejju – Jiem tat-Tridu

6pm       Rużarju, quddiesa bl-omelija minn Dun Simon Cachia u barka sagramentali

It-Tlieta 22 ta’ Mejju – Jum il-Festa

7am       Quddiesa mill-Arċipriet bit-tifħir ta’ sbiħ il-jum

11am     Quddiesa minn Fr Joseph Formosa li fiha jitbierku t-tfal u jiġu ppreżenati lil Santa Rita.

6pm       Rużarju, quddiesa bl-omelija minn Mons Paul Carmel Vella u barka sagramentali.

RUŻARJU FIL-BERAĦ   ….  Matul Mejju

IT-TLIETA:      5.00pm –  Pjazza Tolfa, 5.30pm – Zona Sant’Antnin

L-ERBGĦA:    2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

IL-ĦAMIS:      5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-ĠIMGĦA:  4.30pm –  Pjazza tad-Dehra.

LAQGĦA IMPORTANTI U UTLI ĦAFNA

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Uliedna, it-teknoloġija u s-social media fl-Istitut tal-Familja, ir-Rabat, nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Mejju fis-7.30pm u ser titmexxa minn dun Anton Teuma.  Mistieden kulħadd, speċjalment ġenituri u carers ta’ tfal żgħar u adolexxenti.  Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

High tea l-Ġimgħa 25 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sant’Antnin.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: Carmena Gauci €50; N.N. €100.

MILL-KUNSILL LOKALI Ħarġa Malta l-Ġimgħa l-1 ta’ Ġunju. Imorru mal-vapur tas-7.30am. Immorru Ħaż-Żabbar, Smart City, shopping Tas-Sliema u ikla buffet fil-lukanda Dolmen. Lura mal-vapur tal-4.30pm. Prezz €20. Biljetti mill-Kunsill sal-Erbgħa 30 ta’ Mejju.

 

Bullettin 13 ta’ Mejju 2018

Is-7 Ħadd tal-Għid

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Fil-mument li l-Mulej tela’ fis-sema nifhmu li l-Appostli beżgħu.  Issa jinsabu waħedhom.

Ħafna drabi aħna jiġrilna l-istess għax nibżgħu li f’ċerti sitwazzjonijiet ninsabu waħedna.  Ma hemm ħadd magħna.  X’se nagħmlu?  Faċilment li taqta’ qalbek meta ssib li qed tgħix il-fidi tiegħek f’minoranza mingħajr għajnuna ta’ ħadd, u ninsew kontinwament li l-Mulej qalilna li lkoll kemm aħna rridu nagħmlu sforz kbir biex inħossu l-preżenza tiegħu ħdejna.  Sforz kbir biex negħlbu l-aljenazzjoni li ħafna drabi nkunu fiha.  Sforz kbir biex inkunu nafu aħjar il-kelma tal-Mulej u nxandru din l-Aħbar it-Tajba.  Tlugħ il-Mulej fis-sema hija ġrajja li timliena bil-kuraġġ.  Il-Mulej se jibqa’ magħna dejjem sal-aħħar taż-żminijiet.  Il-Mulej wegħidna li se jkun magħna wkoll fil-mumenti iebsa.  Qatt m’hu se jħallina waħedna, speċjalment meta nkunu qed naħdmu għalih.  Importanti li nkunu qed naħdmu u nxandru lilu u mhux lilna u l-interessi tagħna.

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli fejn il-bidu ta’ dan il-ktieb jirrakkonta t-tlugħ fis-sema tal-Mulej.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 46, huwa għanja ta’ ferħ għax il-Mulej tela’ fis-sema biex joqgħod fuq in-naħa tal-lemin tal-Missier.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, għandna lil San Pawl li jitlob lil Alla jdawwal lill-Insara bil-grazzja li jagħrfu li tlugħ is-sema tal-Mulej kien ifisser li l-glorja tal-Mulej hija l-glorja tagħna.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna lill-Mulej jibgħat lill-Appostli jxandru u jgħammdu.  Huwa jitla’ s-sema imma jibqa’ jaħdem magħhom.  Din hija l-Knisja.

 • “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Bxara t-Tajba lill-bnedmin kollha.” Liema Bxara Tajba – Kerygma – qed ixxandar inti fl-ambjent tiegħek?
 • Kemm tassew tħoss il-preżenza tal-Mulej miegħek meta inti taħdem għalih?
 • Mal-Mulej timxi bil-kejl? Quddies il-Ħadd biss ħa neħles?!!
 • Aħna lkoll dixxipli u evanġelizzaturi.

Mulej,

għallimni nkun dixxiplu tiegħek

li nwasslek f’dawn ta’ madwari.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba  … dejjem u f’kollox

FESTA TA’ SAN ĠUŻEPP

Illum il-Ħadd 13 ta’ Mejju, fil-Parroċċa tagħna, infakkru lil San Ġużepp, Patrun tal-Knisja Universali, missier putattiv ta’ Ġesù.

Fil-5.00pm ikollna l-Quddiesa Solenni mmexxija mill-Kan. Joe Cardona bis-sehem tal-orkestra u l-kor immexxija mill-Mro. Frankie Debono u wara jkollna l-purċissjoni akkumpanjata mill-Banda San Ġużepp.

INĦEĠĠU lill-fratelli kollha biex jieħdu sehem. Nakkumpanjaw il-purċissjoni bit-talba tar-rużarju.

JUM L-OMM

Jum ta’ Rispett-Imħabba-Ringrazzjament

F’dan it-tieni Ħadd ta’ Mejju nfakkru Jum l-Omm. Niftakru fl-Ommijiet kollha ħalli jissaħħu fl-impenn ta’ mħabba quddiem tant sfidi li għandhom, f’dawk li ser isiru ommijiet, f’dawk li jixtiequ jsiru ommijiet, f’dawk li qegħdin fl-isptarijiet jew fid-djar tal-anzjani u f’dawk li diġa daħlu fl-eternità.

MARIJA OMM TAGĦNA

IDĦOL GĦALINA QUDDIEM IBNEK ĠESÙ

RUŻARJU FIL-BERAĦ   ….  Matul Mejju

IT-TLIETA:      5.00pm –  Pjazza Tolfa

5.30pm – Zona Sant’Antnin

L-ERBGĦA:    2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

IL-ĦAMIS:      5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-ĠIMGĦA:   4.30pm –  Pjazza tad-Dehra.

L-EWWEL TQARBINA fl-20 ta’ Mejju

u L-GRIŻMA TAL-ISQOF  fis-27 ta’ Mejju.

Nakkumpanjaw bit-talb tagħna lil dawk kollha li ser jirċievu dawn is-sagramenti.

NAGĦTU D-DEMM –

fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 13 ta’ Mejju mit-8am sas-1pm.

L-ERBGĦAT TA’ PINU Ikollna minibus mill-Pjazza tagħna kull nhar ta’ Erbgħa fil-4.45p.m.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Ulied Loreto Spiteri joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin f’għeluq id-9 snin mil-mewt tiegħu fit-12 ta’ Mejju.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

FESTA  lil  SANTA  RITA

fil-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani

Is-Sibt 19 sat-Tnejn 21 ta’ Mejju – Jiem tat-Tridu

6pm       Rużarju, quddiesa bl-omelija minn Dun Simon Cachia u barka sagramentali

It-Tlieta 22 ta’ Mejju – Jum il-Festa

7am       Quddiesa mill-Arċipriet bit-tifħir ta’ sbiħ il-jum

11am     Quddiesa minn Fr Joseph Formosa li fiha jitbierku t-tfal u jiġu ppreżenati lil Santa Rita.

6pm       Rużarju, quddiesa bl-omelija minn Mons Paul Carmel Vella u barka sagramentali.

F’JUM L-OMM – quddiesa għall-anzjani kollha, il-Ħadd, 13 ta’ Mejju fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, fl-10 am organizzata mill-Ministeru għal Għawdex. Fi tmiem il-quddiesa tingħata tifkira lill-anzjani preżenti. Trasport mill-Pjazza fid-9.15a.m.

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies fil-Knisja Parrokkjali għal Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9am u 12pm

NGĦINU L-GĦAQDA TAL-ARMAR

Komplu ġibu l-envelop tagħkom l-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew tal-Maħżen tal-Armar. Grazzi mill-qalb ta’ kull għajnuna.

MILL-KUNSILL LOKALI mis-Sibt 12 ta’ Mejju ser tibda tinġabar il-borża s-sewda tal-iskart.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

Bake Sale u Pjanti għal Jum l-Omm fiċ-Ċentru Patrijiet Sant’ Antnin is-Sibt 12 ta’ Mejju: 6.30pm-8.30pm u l-Ħadd 13 ta’ Mejju: 9am-12.30pm u 5.30pm-7.30pm.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: NN-€51; NN-€100; Miriam u Joseph Xuereb – €500.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 6 ta’ Mejju 2018

Is-6 Ħadd tal-Għid

IMĦABBA TFISSER LI TAGĦTI ĦAJTEK!

ĦOBBU LIL XULXIN

Fil-mixja tagħna matul iż-żmien tal-Għid rajna ħafna drabi lill-Mulej ikellimna bil-ġrajjiet ta’ mħabbtu qabel il-kliem tiegħu.

San Ġwann itenni li għandna nħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla.  Iżda meta tisma’ stejjer, malajr tinduna li għadna lanqas bdejna nifhmu xi jrid il-Mulej minna, Tħobb ma jfissirx li tibgħat xi kartolina, iżda jfisser li int tagħmel minn kollox għal dik il-persuna, saħansitra tkun lest li titlef ħajtek.  Madre Tereża tgħidilna li tħobb ifisser li tibqa’ toffri lilek innifsek sakemm tbati.  Iżda l-Vanġelu falz li qed tippriedka d-dinja huwa Vanġelu li jedifika l-egoiżmu tal-persuna umana, huwa indikazzjoni biex tikber inti u ċċekken lil ta’ madwarek.  Għalhekk, anki llum, is-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu għadu skandlu għal-Lhud u bluha għall-pagani.

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Atti tal-Appostli, għandna pass importanti fl-istorja tal-Knisja meta jiġi kkonvertit u mgħammed l-ewwel wieħed li ma kienx Lhudi:  Kornelju. Is-salvazzjoni ta’ Kristu hija miftuħa għal kulħadd.  Hekk itenni s-Salm 97.  Fit-tieni qari tal-lum għandna lil San Ġwann jgħidilna li Alla huwa mħabba u l-għajn ta’ kull imħabba.  Din it-tema tiġi żviluppata fil-Vanġelu tal-lum meħud minn San Ġwann li jtenni li din l-imħabba dehret fil-persuna u l-ħidma ta’ Ġesu Kristu.

 • Alla huwa mħabba. Din l-imħabba tahielna bħala wirt. Nafu x’inhi l-imħabba?
 • Kemm qed ngħixu l-imħabba vera mal-proxxmu tagħna fil-ħajja ta’ kuljum?
 • Kemm inti lest biex tkompli tħobb?
 • “Sejjaħtilkom ħbieb”, jgħid il-Mulej.  Tħoss li l-Mulej tassew huwa l-ħabib tiegħek?
 • “Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi tibqgħu f’imħabbti”. Hekk qal il-Mulej. Kemm qed nippruvaw ngħixu dan il-kmand?
 • Jekk fl-imħabba ma jkunx hemm tbatija, din m’hi mħabba xejn. Ħares lejn Kristu Msallab.

  Mulej, għallimni nħobb,

  ħa nagħraf imħabbtek kuljum għalija.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabilta’ – rispett – rieda tajba  … dejjem u f’kollox

RUŻARJU FIL-BERAĦ   ….  Matul Mejju

IT-TLIETA:     5.00pm –  Pjazza Tolfa

5.30pm – Zona Sant’Antnin

L-ERBGĦA:   2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

IL-ĦAMIS:     5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-ĠIMGĦA: 4.30pm –  Pjazza tad-Dehra.

SAN ĠORĠ PRECA

L-Erbgħa 9 ta’ Mejju, 2018, infakkruh waqt il-quddiesa ta’ filgħaxija fil-knisja parrokkjali. Nirringrazzjaw ‘l Alla għal dan ir-rigal kbir li ta lilna l-Maltin u l-Għawdxin, nitolbuh ħafna għas-soċjetà tal-MUSEUM speċjalment fir-raħal tagħna, biex tkompli twettaq tant ħidma tajba ta’ tagħlim u xhieda tal-Evanġelju. Inħeġġu t-tfal u l-ġenituri biex jingħaqdu magħna f’din il-quddiesa.

L-EWWEL TQARBINA fl-20 ta’ Mejju u L-GRIŻMA TAL-ISQOF  fis-27 ta’ Mejju.

Nakkumpanjaw bit-talb tagħna lil dawk kollha li ser jirċievu dawn is-sagramenti.

L-ERBGĦAT TA’ PINU Ikollna minibus mill-Pjazza tagħna kull nhar ta’ Erbgħa fil-4.45p.m.

DĦUL FL-ISKEJJEL PRIMARJI TAL-KNISJA

Id-delegat tal-Isqof għall-Iskejjel tal-Knisja javża li se jiftħu l-aplikazzjonijiet għad-dħul ta’ studenti fi skejjel tal-knisja għal Year 2,4,5,6 fis-sena 2018. L-Applikanti mitluba jmorru l-Kurja tal-Isqof il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju: 8am – 1pm u jieħdu magħhom ċertifikat tat-twelid

NAGĦTU D-DEMM fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 8 ta’ Mejju: 1pm sal-5pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Roberta Mifsud u Annabel Theuma joffru €20 b’suffraġju tan-nannu Mikieli Ciangura f’għeluq is-7 snin mill-mewt tiegħu fl-4 ta’ Mejju 2018 u għal ruħ ommhom Maria Azzopardi f’għeluq is-7 snin mill-mewt tagħha nhar is-7 ta’ Mejju 2018.
 • L-aħwa Ġuża u Clementa joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Carmela Scicluna f’għeluq l-34 sena mill-mewt tagħha fil-5 ta’ Mejju.

 Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

F’JUM L-OMM

Il-Ministeru għal Għawdex b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju għall-Anzjani u Bżonnijiet Speċjali, ser jorganizza quddiesa għall-anzjani kollha fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, il-Ħadd, 13 ta’ Mejju 2018 fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, fl-10 am.  Fi tmiem il-quddiesa tingħata tifkira lill-anzjani preżenti. Trasport mill-Pjazza fid-9.15a.m.

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies fil-Knisja Parrokkjali għal Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9am u 12pm

NGĦINU L-GĦAQDA TAL-ARMAR

Komplu ġibu l-envelop tagħkom l-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew tal-Maħżen tal-Armar. Grazzi mill-qalb ta’ kull għajnuna.

L-AĦĦAR ĦAMIS TA’ SANTA RITA –

fil-kappella tas-sorijiet Agostinjani; il-Ħamis 10 ta’ Mejju: 5.30pm Rużarju, Kurunella u quddiesa li fiha jiġi amministrat is-sagrament tad-Dilka tal-Morda.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

Ġabra Bieb Bieb – Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom l-envelop għall-ġabra b’risq il-festa ta’ Sant’Antnin. Il-patrijiet ser iduru r-raħal tagħna t-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa 7,8 u 9 ta’ Mejju. Inkunu ġenerużi bħal dejjem.

Bake Sale u Pjanti għal Jum l-Omm fiċ-Ċentru Patrijiet Sant’ Antnin il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju:5pm-10pm, is-Sibt 12 ta’ Mejju: 6.30pm-8.30pm u l-Ħadd 13 ta’ Mejju:9am-12.30pm u 5.30pm-7.30pm.

Tombla b’differenza b’risq il-festa ta’ SantAntnin
Il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju fiċ-Ċentru Patrijiet Franġiskani Għajnsielem. Ikel u drink inkluż. Prezz €5. Booking sal-Ħamis 10 ta’ Mejju jew ċemplu 79202172.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:  NN €100.

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish