Monthly Archives: June 2018

Bullettin 17 ta’ Gunju 2018

  Il-11-il Ħadd Matul is-Sena

ŻERRIEGĦA ŻGĦIRA, IMMA…

Aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar qed jiġri li dawk li qed jgħixu l-fidi tagħhom qed ikunu f’minoranza fil-familja, fil-postijiet tax-xogħol, fil-politika, fl-oqsma soċjali.

Meta jiġri hekk jista’ jkun hemm ir-riskju li ħafna jibdew jgħejjew jgħixu l-fidi tagħhom, il-fidi titlef id-dinamiżmu u l-entużjażmu u għalhekk ħafna jsiru passivi.  Il-messaġġ qawwi li joħroġ mil-liturġija tal-lum huwa injezzjoni ta’ kuraġġ lejn dak kollu li hemm bżonn biex tidher, tinħass u tikber is-Saltna ta’ Alla, imma wkoll il-ħabbâra tas-Saltna ta’ Alla.  Il-liturġija tal-lum tħeġġiġna biex ma naqtgħux qalbna u nemmnu aktar fil-ħidma li għandna aħna l-imgħammdin: dik li nxerrdu l-kelma ta’ Alla bl-għemil tagħna sa truf l-art minkejja d-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel, Alla jikkastiga s-Sultan Sedekija minħabba l-ħażen tiegħu, iżda Hu xorta jibqa’ fidil lejn il-Patt li kien għamel u jwiegħed li xorta kien se jkabbar is-Saltna tiegħu.  Is-Salm Responsorjali, li huwa Salm 91, huwa għanja ta’ tifħir lill-Mulej għax is-Saltna tal-Mulej tikber dejjem.  Fit-Tieni Qari tal-lum, fit-Tieni Ittra lill-Korintin, San Pawl itenni li n-Nisrani ma jgħix biss b’dak li jara b’għajnejh iżda fuq kollox jgħix bil-fidi f’Alla u bil-kelma tiegħu.  Il-Vanġelu ta’ San Mark juri t-tfixkil li kellu jiltaqa’ miegħu Ġesù fil-predikazzjoni tiegħù.  X’se jiġri mill-ħidma ta’ Ġesù li bħal bidwi xeħet iż-żerriegħa fl-art?  Is-Saltna ta’ Alla għandha bidu umli iżda qawwi.

 • Aħna parti mis-Saltna t’Alla. Ejjew ngħixu din ir-realtà kull ħin!
 • Aħna lkoll irridu naħdmu biex tikber din is-Saltna – dmir li ksibna mill-magħmudija.  Kif qed ngħixuh?
 • Il-Mulej jgħinna fil-ħidma tagħna. Ma naqtgħux qalbna!

Mulej, grazzi talli għamiltni parti mis-Saltna tiegħek.

Għinni ma naqtax qalbi u naħdem bla waqfien għal dan il-għan

tul ħajti kollha.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

EWRO COLLECTIONfil-quddies kollu ta’ dan il-weekend fil-knisja parrokkjali b’risq il-festa tagħna. Inkunu ġenerużi bħal dejjem. Grazzi mill-qalb.

DUN JOSEPH HILI Saċerdot Ġdid

Id-Djoċesi tagħna qegħda tiżżejjen bl-Ordinazzjoni Saċerdotali ta’ Dun Joseph Hili mix-Xagħra nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju, 2018. Ningħaqdu ma’ dan iż-żagħżugħ – saċerdot ġdid ta’ Kristu u tal-Knisja – u nifirħu miegħu, mal-familja tiegħu fix-Xagħra u l-familjari tiegħu hawn ġewwa Għajnsielem.

NIFIRĦULU U NAWGURAWLU u NITOLBU ħafna għalih ħalli jkun saċerdot skont il-qalb ta’ Kristu u biex ikollna aktar vokazzjonijiet saċerdotali.

QUDDIESA FATHER’S DAY

Il-Ministeru għal Għawdex, b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju għall-Anzjani ser jorganizza quddiesa għall-anzjani kollha fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier, il-Ħadd 17 ta’ Ġunju fis-Santwarju Ta’ Pinu fil-11.15am. Trasport provdut mill-Pjazza fl-10.30am.

MINN QALBNA NAWGURAW LILL-MISSIRIJIET KOLLHA

NAGĦTU D-DEMM it-Tlieta 19 ta’ Ġunju fil-Berġa tax-Xewkija mis-1pm sal-5pm.

ĠURNATA EWKARISTIKA FL-ISKOLA

Nhar l-Erbgħa li ġejja, 20 ta’ Ġunju, 2018 ser ikollna l-ġurnata Ewkaristika fl-iskola Primarja tagħna. Nibdew fit-8.30am bil-quddiesa. Huma mistiedna wkoll il-ġenituri tat-tfal. Wara jkun hemm mument ta’ adorazzjni fis-sala u purċissjoni mal-klassijiet kollha tat-tfal. Mument tassew sabiħ ta’ radd il-ħajr hekk kif qed noqorbu lejn it-tmiem ta’ sena skolasitika oħra.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Mariella Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ Stella Xuereb f’għeluq l-20 sena mill-mewt tagħha fis-17 ta’ Ġunju.

 Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

Is-SEJĦA TA’ PINU

Nhar il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju jaħbat il-135 anniversarju mis-Sejħa tal-Madonna ta’ Pinu. Jum Marjan speċjali fil-Gżira tagħna. Fid-9.00am ikun hemm Pontifikal solenni mmexxi mill-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, Supplika u kant tat-TeDeum.

L-AZZJONI KATTOLIKA ssellem lil Ġuża Grech li kienet presidenta tagħha f’Għawdex u li f’dawn l-aħħar ġranet ġiet imsejħa lura fid-dar tal-Missier fl-għomor ta’ 75sena. L-A.K. f’Għajnsielem ser titlob għal ruħha waqt il-quddiesa tat-8.00am fil-Knisja Parrokkjali tagħna l-Ħadd 17 ta’ Ġunju.

LAQGĦA – PELLEGRINAGG LOURDES

Dawk li ġejjin mal-parroċċa għat-tour ta’ Lourdes bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju ser ikollhom laqgħa ta’ tħejjija nhar it-Tlieta 26 ta’ Ġunju fil-5pm fiċ-Ċentru Parokkjali. Jingħataw dettalji mportanti.

ADORAZZJONI KNISJA L-QADIMA

Mit-Tnejn 18 ta’ Ġunju, l-adorazzjoni fil-knisja l-qadima ser tibda tkun bejn it-8.30am u nofsinhar.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil: NN Us$300.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

f’Lourdes Home l-Erbgħa 20 ta’ Ġunju mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Kan. Noel Saliba, kafe’ u tombla.

Il-KNISJA TAGĦNA MIFTUĦA GĦAŻ-ŻJARAT

Matul ix-xhur tas-sajf nixtiequ li nżommu l-Knisja Parrokkjali tagħna miftuħa għal xi ħinijiet minħabba n-numru ta’ persuni li jkunu jixtiequ jżuruha. Għandna bżonn ta’ voluntiera li jgħinu l-parroċċa biex inkunu nistgħu nieħdu ħsieb il-knisja fil-ħinijiet tal-ftuħ. Min ikun interessat iċempel jew jibgħat sms lill-arċipriet fuq 21554615/79710784

 

 

Bullettin 10 ta’ Ġunju 2018

IL-FESTA T-TAJBA!

Fi tmiem din il-ġimgħa, il-Komunita’ tal-Patrijiet Franġiskani fi ħdan il-parroċċa tagħna, qegħdin jiċċelebraw il-festa ta’ Sant’Antnin. Qaddis li għex ħafna snin ilu, qaddis li għadu jappella għal-lum. Smajna ħafna tagħrif dwaru fit-Tridu tal-Festa u anke mill-programmi li waslilna Radju Lauretana. Iżda l-aktar ħaġa importanti hi li nimitawh, li nsiru nixbħuh, li lill-Bambin Ġesu’ nġorruh dejjem magħna, kif jidher fl-istatwa ħelwa u devota li llejla tinġarr fuq l-ispallejn mat-toroq tar-raħal tagħna. Nieħdu sehem fil-programm tal-festa:

9.00am     Quddiesa Pontifikali Solenni mmexxija mill-ET Mons. Isqof Mario Grech

6.30pm    Quddiesa

7.30pm    Purċissjoni bl-istatwa devota tal-qaddis. Wara, antifona u barka sagramentali.

L-Erbgħa 13 ta’ Ġunju hija l-Festa Liturġika ta’ Sant’Antnin:

6.30pm    Rużarju

7.00pm    Quddiesa Pontifikali Solenni konċelebrata mill-ET Mons Pawlu Cremona Arċisqof Emeritu.

Talba lil Sant’Antnin:

Mimli b’tama kbira

u ċert li m’iniex qed nitlob għalxejn,

jien indur lejk għażiż Sant’Antnin,

li Inti hekk kbir quddiem il-Mulej.

Tiċħadx din it-talba tiegħi,

imma agħmel li bl-interċessjoni tiegħek

tiġi milqugħa minn ħdejn it-tron ta’ Alla.

Ejja għinni f’dan il-mument ta’ niket u bżonn li għandi,

u aqlagħli l-grazzja li b’tant ħeġġa qed nitolbok,

jekk hija ta ġid għar-ruħ tiegħi.

Bierek ix-xogħol tiegħi u l-familja tiegħi,

żomm ‘il bogħod minna l-mard

u l-perikli kemm tar-ruħ u kemm tal-ġisem.

Għinni biex waqt is-siegħa ħarxa tad-dulur u tal-prova,

jien nibqa’ qawwi u fidil fil-fidi u fl-imħabba ta’ Alla.

Ammen.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

Att ta’ Konsagrazzjoni Tal-Familja

Lill-Qlub Ta’ Ġesu’ u ta’ Marija

O Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’, Int wrejt lil Santa Margerita Marija x-xewqa li ssaltan fuq il-familji Nsara; għalhekk biex nagħtu gost Lilek, inġbarna hawn illum sabiex  nistqarru s-Saltna sħiħa Tiegħek fuq il-familja tagħna.

Minn issa ‘l quddiem, aħna rridu ngħixu l-ħajja Tiegħek, irridu nikbru aktar fil-virtujiet biex hekk ikollna fuq l-art il-paċi li Int wegħidt, irridu nbiegħdu minna l-ispirtu tad-dinja li int kkundannajt.

Saltan Int f’moħħna bis-sempliċita tal-fidi tagħna; saltan Int fi qlubna b’Imħabbtek biex inkunu mkebbsa biss Għalik, u aħna rridu nżommu fina ħajja din ix-xrara ta’ l-Imħabba billi nersqu sikwit lejn it-Tqarbin Imqaddes.

Nixtiequ, O Qalb divina, li jkollok l-ewwel post fil-laqgħat tagħna, li tbierek il-ħidma tagħna tar-ruh u tal-ġisem, li tbiegħed minna kull hemm, li tqaddes il-ferħ tagħna u li ttaffi n-niket tagħna.

Jekk qatt xi ħadd minna jkollu d-disgrazzja li joffendik, fakkru, O Qalb ta’ Ġesu’, li Int mimlija tjubija u ħniena għall-midneb li jindem minn dnubietu.

U meta tasal is-siegħa tal-firda u l-mewt taħsad lil xi ħadd minn fostna, aħna llkoll irridu kemm dawk li jħallu u kemm dawk li jibqgħu, li nbaxxu rasna għar-rieda Tiegħek.  Il-ħsieb li ġurnata l-familja kollha għad tinġabar fis-sema biex tfaħħar għal dejjem il-glorja u t-tjubija Tiegħek, ikun għalina  ta’  l-akbar faraġ.

Nixtiequ li l-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija u li l-glorjuż Patrijarka San Ġużepp iwasslu fi ħdanek din il-konsagrazzjoni tagħna. U li bl-għajnuna tagħhom, aħna nfittxu li nżommu ħajja fina tifkira tagħha,matul ħajjitna kollha.

Viva l-Qalb ta’ Ġesu, Sultan u Missier tagħna

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Pauline Cordina toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Elizabeth Vella f’għeluq l-24 sena mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Ġunju u għal missieraha Ġużepp u ħuha Anthony Vella.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

tNistiednu lill-familji tagħna biex iġeddu din il-konsagrazzjoni

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB

Grazzi ħafna mill-qalb! Is-somma miġbura kienet €2717. Grazzi u Prosit!

Issa f’Ġunju ssir il-ġabra għan-nar, u mbagħad fl-ewwel ġimgħa ta’ Lulju u l-ewwel ġimgħa ta’ Awwissu jsiru ż-żewġ ġabriet oħra tas-soltu mill-parroċċa.

NAGĦTU D-DEMM

Fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija l-Ħadd 10 ta’ Ġunju mit-8:00am sas-1:00pm.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: NN€50, NN€70,  NN €100, NN €20, Colin Debono €1000, Loreta Spiteri €500.

XOGĦOL FUQ IS-SAGRISTIJI

Fil-ġranet li ġejjin, mistennija tasal kunsinna oħra ta’ ġebel mill-barriera minn Malta. Ilna ħafna nistennew biex il-barriera tasal f’livell li hu tajjeb ħafna ta’ ġebel ħalli jkollna ġebel tal-aqwa kwalità. Kif jasal dan il-ġebel ikun jista’ jitkompla x-xogħol tal-inġir għat-twieqi tas-sagristiji u nordnaw ukoll il-ġebel li jmiss għall-filati tal-ħitan. Anke dan il-ġebel irid jinġieb minn Malta biex jinqata’ skont il-qisien li titlob il-binja tal-knisja… qisien ferm ikbar minn knaten komuni li jintużaw fil-bini tad-djar.

RADJU LAURETANA

L-iskeda marbuta mal-festa ta’ Sant’Antnin tintemm il-Ħadd 10 ta’ Ġunju. L-iskeda tal-festa tal-Madonna ta’ Loreto tibda s-Sibt 4 ta’ Awwissu 2018.

GRADWATI

Dawk li ggradwaw f’din l-aħħar sena u jixtiequ li nawgurawlhom fuq ir-rivista Għajnsielem, jibagħtulna ritratt u d-dettalji fuq rivistaghajnsielem@gmail.com

 

Bullettin 3 ta’ Ġunju 2018

TANA KOLLOX!

Tana kollox.  Tana ĠISMU u DEMMU.  Ma setax jasal aktar.  Mhux biss issallab fuq is-salib iżda wriena biċ-ċar li aħna werrieta tiegħu, għax meta nieklu minn dan il-ħobż u nixorbu minn dan l-inbid,

aħna nkunu qed inħabbru mewt il-Mulej sa ma jiġi.  Sfortunatament aħna l-Insara mhux dejjem napprezzaw dak li għamel Ġesù għalina.  Mhux dejjem napprezzaw din l-eredità ta’ grazzji li l-Mulej tana.  Huwa għalhekk li ħafna drabi nidraw nirċievu l-Ewkaristija.  Ninsew li rridu:

 • nippreparaw bis-sħiħ biex nirċievu l-Ewkaristija
 • nirċievu bl-akbar serjetà l-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu
 • nitolbu bl-akbar għożża wara li nirċievu l-Ewkaristija
 • inkunu konvinti mill-qawwa li rċevejna.

Aħna l-insara, fil-festa ta’ Corpus Domini, barra li nirringrazzjaw lill-Mulej għal dak li għamel magħna, tajjeb li naraw ftit kif qed inħarsu u nirċievu l-Ewkaristija.  Kemm tassew qed inħossu fina l-bidla kontinwa kull darba li nersqu għal dan is-sagrament?

Kristu waqqaf is-sagrament tal-Patt il-Ġdid:

 • li jifdi lill-bnedmin
 • jaqla’ l-maħfra tad-dnubiet
 • li jġib għaqda sħiħa ma’ Alla u bejn il-bnedmin bejniethom.

L-Ewkaristija ġġib l-għaqda u l-unità ma’ Kristu u bejn il-bnedmin.

 • Qed nifhmu x’qed nirċievu?  Qegħdin inħossuna li aħna strumenti ta’ għaqda?
 • Kemm qed nersaq għat-tqarbin u nifhem tassew li ma nistax nibqa’ l-istess wara li nitqarben?
 • Kemm qed infittex li nwarrab kollox u niltaqa’ ma’ Kristu fl-Ewkaristija kuljum? Nifhem li dan huwa l-Ħobż Ħaj li jżommna ħajjin?

  Mulej,  Inti l-Ħobż ħaj li nżilt mis-sema.

  Agħmel li nifhem il-qawwa tiegħu

  meta nirċevik.

  Grazzi Mulej.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba … dejjem u f’kollox.

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR 2 TA’ ĠUNJU – Quddiesa fil-Knisja l-Qadima fl-4.00pm u wara adorazzjoni sad-9pm.

FESTA TA’ CORPUS DOMINI

Illum il-Ħadd 3 ta’ Ġunju, qegħdin niċċelebraw is-Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu. Wara l-quddiesa tal-10am, tibda l-Adorazzjoni fil-Knisja. 4.30pm rużarju meditat u wara Quddiesa Solenni.

6pm –  Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament. Il-purċissjoni tgħaddi minn Triq Fawwara, ll-Pjazza tad-Dehra, Triq Ħamri u Triq Sant’Antnin sal-Knisja ta’ Sant’Antnin fejn fis-7pm ikun hemm quddiesa. Inżejnu minn fejn tgħaddi l-purċissjoni u ntellgħu l-bnadar.

INĦEĠĠU :-

 • Lill-fratelli kollha biex jieħdu sehem
 • Lit-tfal li rċevew l-Ewwel Tqarbina biex jieħdu sehem bil-libsa.
 • Lil kull min għandu xi ward adattat għall-purċissjoni biex jintefa’ mit-tfal biex iġġibbuh il-knisja sal-Ħadd filgħodu.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB

Mal-bullettin tal-ġimgħa l-oħra wasslilkom l-envelop għall-ġabra li ssoltu ssir f’dan iż-żmien għall-festa titulari tagħna. Il-voluntiera tal-parroċċa qed iħabbtu l-bieb tad-dar tagħkom biex jiġbruhom. L-għotja ta’ kull familja hija apprezzata ħafna biex inkunu nistgħu nkopru l-ispejjeż kbar tal-festa. Inkunu ġenerużi u ngħinu mill-qalb.

DAR ARKA  … Grazzi għall-offerta ġeneruża tagħna fil-ġbir li sar fil-knisja parrokkjali tagħna. Is-somma miġbura kienet ta’ €800. Grazzi tassew!

NAGĦTU D-DEMM fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija l-Ħadd 27 ta’ Mejju: 8.00am sa 1.00pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Rita Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Loereto Xuereb f’għeluq is-sentejn mill-mewt tiegħu fit-3 ta’ Ġunju.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN… bdiet

Insegwu l-programm tal-festa u nieħdu sehem fil-funzjonijiet tal-knisja.

Pizza night u tombla l-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju fiċ-Ċentru Sant’Antnin, fit-8.15pm. Prezz €10 li jinkludi pizza u inbid jew soft drink u deżerta. Booking mis-sagristija jew 79202172.

RADJU LAURETANA

L-iskeda marbuta mal-festa ta’ Sant’Antnin bdiet is-Sibt 2 ta’ Ġunju. L-iskeda stampata qed titqassam ma’ dan il-bullettin.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES

Dawk li sejrin Lourdes mal-Parroċċa tagħna bejn f’Lulju huma mitluba biex iħallsu l-kumplament tat-tour fl-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa fil-ħinijiet tal-uffiċċju jew mill-4.30pm ‘il quddiem.

KUNĊERT MUŻIKALI  

Il-Fundazzjoni JP2, bil-koperazzjoni sħiħa tal-Kunsill Lokali ta’ Għajnsielem, Il-Parroċċa, Il-Ministeru għal Għawdex u sponsors oħrajn ser ittella’ kunċert mill-Baritonu żagħżugħ mill-parroċċa tagħna, Charles Buttigieg, nhar il-Ħamis li ġej fil-Knisja Parrokkjali tagħna fis-7.30pm  Il-preżenza tagħna fil-knisja tkun ta’ inkuraġġiment għal Charles li wara s-sajf ser imur ikompli l-istudji mużikali tiegħu f’waħda mill-aktar skejjel prestiġjużi tal-mużika ġewwa l-Amerika.

MATUL ĠUNJU  …

Ser inkunu nagħmlu nagħmlu xi xogħol fil-knisja parrokkjali – ġewwa u fil-kampnar u fuq il-bejt.

Min ikun jista’ jagħti daqqa t’id – anke ftit ħin xi darba – kellmu lill-arċipriet. Kull għajnuna tiswa ħafna. Grazzi bil-quddiem.

GRADWATI

Dawk li ggradwaw f’din l-aħħar sena u jixtiequ li nawgurawlhom fuq ir-rivista Għajnsielem, jibagħtulna ritratt u d-dettalji fuq rivistaghajnsielem@gmail.com.