Bullettin 3 ta’ Ġunju 2018

TANA KOLLOX!

Tana kollox.  Tana ĠISMU u DEMMU.  Ma setax jasal aktar.  Mhux biss issallab fuq is-salib iżda wriena biċ-ċar li aħna werrieta tiegħu, għax meta nieklu minn dan il-ħobż u nixorbu minn dan l-inbid,

aħna nkunu qed inħabbru mewt il-Mulej sa ma jiġi.  Sfortunatament aħna l-Insara mhux dejjem napprezzaw dak li għamel Ġesù għalina.  Mhux dejjem napprezzaw din l-eredità ta’ grazzji li l-Mulej tana.  Huwa għalhekk li ħafna drabi nidraw nirċievu l-Ewkaristija.  Ninsew li rridu:

 • nippreparaw bis-sħiħ biex nirċievu l-Ewkaristija
 • nirċievu bl-akbar serjetà l-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu
 • nitolbu bl-akbar għożża wara li nirċievu l-Ewkaristija
 • inkunu konvinti mill-qawwa li rċevejna.

Aħna l-insara, fil-festa ta’ Corpus Domini, barra li nirringrazzjaw lill-Mulej għal dak li għamel magħna, tajjeb li naraw ftit kif qed inħarsu u nirċievu l-Ewkaristija.  Kemm tassew qed inħossu fina l-bidla kontinwa kull darba li nersqu għal dan is-sagrament?

Kristu waqqaf is-sagrament tal-Patt il-Ġdid:

 • li jifdi lill-bnedmin
 • jaqla’ l-maħfra tad-dnubiet
 • li jġib għaqda sħiħa ma’ Alla u bejn il-bnedmin bejniethom.

L-Ewkaristija ġġib l-għaqda u l-unità ma’ Kristu u bejn il-bnedmin.

 • Qed nifhmu x’qed nirċievu?  Qegħdin inħossuna li aħna strumenti ta’ għaqda?
 • Kemm qed nersaq għat-tqarbin u nifhem tassew li ma nistax nibqa’ l-istess wara li nitqarben?
 • Kemm qed infittex li nwarrab kollox u niltaqa’ ma’ Kristu fl-Ewkaristija kuljum? Nifhem li dan huwa l-Ħobż Ħaj li jżommna ħajjin?

  Mulej,  Inti l-Ħobż ħaj li nżilt mis-sema.

  Agħmel li nifhem il-qawwa tiegħu

  meta nirċevik.

  Grazzi Mulej.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba … dejjem u f’kollox.

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR 2 TA’ ĠUNJU – Quddiesa fil-Knisja l-Qadima fl-4.00pm u wara adorazzjoni sad-9pm.

FESTA TA’ CORPUS DOMINI

Illum il-Ħadd 3 ta’ Ġunju, qegħdin niċċelebraw is-Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu. Wara l-quddiesa tal-10am, tibda l-Adorazzjoni fil-Knisja. 4.30pm rużarju meditat u wara Quddiesa Solenni.

6pm –  Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament. Il-purċissjoni tgħaddi minn Triq Fawwara, ll-Pjazza tad-Dehra, Triq Ħamri u Triq Sant’Antnin sal-Knisja ta’ Sant’Antnin fejn fis-7pm ikun hemm quddiesa. Inżejnu minn fejn tgħaddi l-purċissjoni u ntellgħu l-bnadar.

INĦEĠĠU :-

 • Lill-fratelli kollha biex jieħdu sehem
 • Lit-tfal li rċevew l-Ewwel Tqarbina biex jieħdu sehem bil-libsa.
 • Lil kull min għandu xi ward adattat għall-purċissjoni biex jintefa’ mit-tfal biex iġġibbuh il-knisja sal-Ħadd filgħodu.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB

Mal-bullettin tal-ġimgħa l-oħra wasslilkom l-envelop għall-ġabra li ssoltu ssir f’dan iż-żmien għall-festa titulari tagħna. Il-voluntiera tal-parroċċa qed iħabbtu l-bieb tad-dar tagħkom biex jiġbruhom. L-għotja ta’ kull familja hija apprezzata ħafna biex inkunu nistgħu nkopru l-ispejjeż kbar tal-festa. Inkunu ġenerużi u ngħinu mill-qalb.

DAR ARKA  … Grazzi għall-offerta ġeneruża tagħna fil-ġbir li sar fil-knisja parrokkjali tagħna. Is-somma miġbura kienet ta’ €800. Grazzi tassew!

NAGĦTU D-DEMM fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija l-Ħadd 27 ta’ Mejju: 8.00am sa 1.00pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Rita Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Loereto Xuereb f’għeluq is-sentejn mill-mewt tiegħu fit-3 ta’ Ġunju.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN… bdiet

Insegwu l-programm tal-festa u nieħdu sehem fil-funzjonijiet tal-knisja.

Pizza night u tombla l-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju fiċ-Ċentru Sant’Antnin, fit-8.15pm. Prezz €10 li jinkludi pizza u inbid jew soft drink u deżerta. Booking mis-sagristija jew 79202172.

RADJU LAURETANA

L-iskeda marbuta mal-festa ta’ Sant’Antnin bdiet is-Sibt 2 ta’ Ġunju. L-iskeda stampata qed titqassam ma’ dan il-bullettin.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES

Dawk li sejrin Lourdes mal-Parroċċa tagħna bejn f’Lulju huma mitluba biex iħallsu l-kumplament tat-tour fl-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa fil-ħinijiet tal-uffiċċju jew mill-4.30pm ‘il quddiem.

KUNĊERT MUŻIKALI  

Il-Fundazzjoni JP2, bil-koperazzjoni sħiħa tal-Kunsill Lokali ta’ Għajnsielem, Il-Parroċċa, Il-Ministeru għal Għawdex u sponsors oħrajn ser ittella’ kunċert mill-Baritonu żagħżugħ mill-parroċċa tagħna, Charles Buttigieg, nhar il-Ħamis li ġej fil-Knisja Parrokkjali tagħna fis-7.30pm  Il-preżenza tagħna fil-knisja tkun ta’ inkuraġġiment għal Charles li wara s-sajf ser imur ikompli l-istudji mużikali tiegħu f’waħda mill-aktar skejjel prestiġjużi tal-mużika ġewwa l-Amerika.

MATUL ĠUNJU  …

Ser inkunu nagħmlu nagħmlu xi xogħol fil-knisja parrokkjali – ġewwa u fil-kampnar u fuq il-bejt.

Min ikun jista’ jagħti daqqa t’id – anke ftit ħin xi darba – kellmu lill-arċipriet. Kull għajnuna tiswa ħafna. Grazzi bil-quddiem.

GRADWATI

Dawk li ggradwaw f’din l-aħħar sena u jixtiequ li nawgurawlhom fuq ir-rivista Għajnsielem, jibagħtulna ritratt u d-dettalji fuq rivistaghajnsielem@gmail.com.