Bullettin 10 ta’ Ġunju 2018

IL-FESTA T-TAJBA!

Fi tmiem din il-ġimgħa, il-Komunita’ tal-Patrijiet Franġiskani fi ħdan il-parroċċa tagħna, qegħdin jiċċelebraw il-festa ta’ Sant’Antnin. Qaddis li għex ħafna snin ilu, qaddis li għadu jappella għal-lum. Smajna ħafna tagħrif dwaru fit-Tridu tal-Festa u anke mill-programmi li waslilna Radju Lauretana. Iżda l-aktar ħaġa importanti hi li nimitawh, li nsiru nixbħuh, li lill-Bambin Ġesu’ nġorruh dejjem magħna, kif jidher fl-istatwa ħelwa u devota li llejla tinġarr fuq l-ispallejn mat-toroq tar-raħal tagħna. Nieħdu sehem fil-programm tal-festa:

9.00am     Quddiesa Pontifikali Solenni mmexxija mill-ET Mons. Isqof Mario Grech

6.30pm    Quddiesa

7.30pm    Purċissjoni bl-istatwa devota tal-qaddis. Wara, antifona u barka sagramentali.

L-Erbgħa 13 ta’ Ġunju hija l-Festa Liturġika ta’ Sant’Antnin:

6.30pm    Rużarju

7.00pm    Quddiesa Pontifikali Solenni konċelebrata mill-ET Mons Pawlu Cremona Arċisqof Emeritu.

Talba lil Sant’Antnin:

Mimli b’tama kbira

u ċert li m’iniex qed nitlob għalxejn,

jien indur lejk għażiż Sant’Antnin,

li Inti hekk kbir quddiem il-Mulej.

Tiċħadx din it-talba tiegħi,

imma agħmel li bl-interċessjoni tiegħek

tiġi milqugħa minn ħdejn it-tron ta’ Alla.

Ejja għinni f’dan il-mument ta’ niket u bżonn li għandi,

u aqlagħli l-grazzja li b’tant ħeġġa qed nitolbok,

jekk hija ta ġid għar-ruħ tiegħi.

Bierek ix-xogħol tiegħi u l-familja tiegħi,

żomm ‘il bogħod minna l-mard

u l-perikli kemm tar-ruħ u kemm tal-ġisem.

Għinni biex waqt is-siegħa ħarxa tad-dulur u tal-prova,

jien nibqa’ qawwi u fidil fil-fidi u fl-imħabba ta’ Alla.

Ammen.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

Att ta’ Konsagrazzjoni Tal-Familja

Lill-Qlub Ta’ Ġesu’ u ta’ Marija

O Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’, Int wrejt lil Santa Margerita Marija x-xewqa li ssaltan fuq il-familji Nsara; għalhekk biex nagħtu gost Lilek, inġbarna hawn illum sabiex  nistqarru s-Saltna sħiħa Tiegħek fuq il-familja tagħna.

Minn issa ‘l quddiem, aħna rridu ngħixu l-ħajja Tiegħek, irridu nikbru aktar fil-virtujiet biex hekk ikollna fuq l-art il-paċi li Int wegħidt, irridu nbiegħdu minna l-ispirtu tad-dinja li int kkundannajt.

Saltan Int f’moħħna bis-sempliċita tal-fidi tagħna; saltan Int fi qlubna b’Imħabbtek biex inkunu mkebbsa biss Għalik, u aħna rridu nżommu fina ħajja din ix-xrara ta’ l-Imħabba billi nersqu sikwit lejn it-Tqarbin Imqaddes.

Nixtiequ, O Qalb divina, li jkollok l-ewwel post fil-laqgħat tagħna, li tbierek il-ħidma tagħna tar-ruh u tal-ġisem, li tbiegħed minna kull hemm, li tqaddes il-ferħ tagħna u li ttaffi n-niket tagħna.

Jekk qatt xi ħadd minna jkollu d-disgrazzja li joffendik, fakkru, O Qalb ta’ Ġesu’, li Int mimlija tjubija u ħniena għall-midneb li jindem minn dnubietu.

U meta tasal is-siegħa tal-firda u l-mewt taħsad lil xi ħadd minn fostna, aħna llkoll irridu kemm dawk li jħallu u kemm dawk li jibqgħu, li nbaxxu rasna għar-rieda Tiegħek.  Il-ħsieb li ġurnata l-familja kollha għad tinġabar fis-sema biex tfaħħar għal dejjem il-glorja u t-tjubija Tiegħek, ikun għalina  ta’  l-akbar faraġ.

Nixtiequ li l-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija u li l-glorjuż Patrijarka San Ġużepp iwasslu fi ħdanek din il-konsagrazzjoni tagħna. U li bl-għajnuna tagħhom, aħna nfittxu li nżommu ħajja fina tifkira tagħha,matul ħajjitna kollha.

Viva l-Qalb ta’ Ġesu, Sultan u Missier tagħna

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

  • Pauline Cordina toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Elizabeth Vella f’għeluq l-24 sena mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Ġunju u għal missieraha Ġużepp u ħuha Anthony Vella.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

tNistiednu lill-familji tagħna biex iġeddu din il-konsagrazzjoni

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB

Grazzi ħafna mill-qalb! Is-somma miġbura kienet €2717. Grazzi u Prosit!

Issa f’Ġunju ssir il-ġabra għan-nar, u mbagħad fl-ewwel ġimgħa ta’ Lulju u l-ewwel ġimgħa ta’ Awwissu jsiru ż-żewġ ġabriet oħra tas-soltu mill-parroċċa.

NAGĦTU D-DEMM

Fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija l-Ħadd 10 ta’ Ġunju mit-8:00am sas-1:00pm.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: NN€50, NN€70,  NN €100, NN €20, Colin Debono €1000, Loreta Spiteri €500.

XOGĦOL FUQ IS-SAGRISTIJI

Fil-ġranet li ġejjin, mistennija tasal kunsinna oħra ta’ ġebel mill-barriera minn Malta. Ilna ħafna nistennew biex il-barriera tasal f’livell li hu tajjeb ħafna ta’ ġebel ħalli jkollna ġebel tal-aqwa kwalità. Kif jasal dan il-ġebel ikun jista’ jitkompla x-xogħol tal-inġir għat-twieqi tas-sagristiji u nordnaw ukoll il-ġebel li jmiss għall-filati tal-ħitan. Anke dan il-ġebel irid jinġieb minn Malta biex jinqata’ skont il-qisien li titlob il-binja tal-knisja… qisien ferm ikbar minn knaten komuni li jintużaw fil-bini tad-djar.

RADJU LAURETANA

L-iskeda marbuta mal-festa ta’ Sant’Antnin tintemm il-Ħadd 10 ta’ Ġunju. L-iskeda tal-festa tal-Madonna ta’ Loreto tibda s-Sibt 4 ta’ Awwissu 2018.

GRADWATI

Dawk li ggradwaw f’din l-aħħar sena u jixtiequ li nawgurawlhom fuq ir-rivista Għajnsielem, jibagħtulna ritratt u d-dettalji fuq rivistaghajnsielem@gmail.com