Bullettin 17 ta’ Gunju 2018

  Il-11-il Ħadd Matul is-Sena

ŻERRIEGĦA ŻGĦIRA, IMMA…

Aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar qed jiġri li dawk li qed jgħixu l-fidi tagħhom qed ikunu f’minoranza fil-familja, fil-postijiet tax-xogħol, fil-politika, fl-oqsma soċjali.

Meta jiġri hekk jista’ jkun hemm ir-riskju li ħafna jibdew jgħejjew jgħixu l-fidi tagħhom, il-fidi titlef id-dinamiżmu u l-entużjażmu u għalhekk ħafna jsiru passivi.  Il-messaġġ qawwi li joħroġ mil-liturġija tal-lum huwa injezzjoni ta’ kuraġġ lejn dak kollu li hemm bżonn biex tidher, tinħass u tikber is-Saltna ta’ Alla, imma wkoll il-ħabbâra tas-Saltna ta’ Alla.  Il-liturġija tal-lum tħeġġiġna biex ma naqtgħux qalbna u nemmnu aktar fil-ħidma li għandna aħna l-imgħammdin: dik li nxerrdu l-kelma ta’ Alla bl-għemil tagħna sa truf l-art minkejja d-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel, Alla jikkastiga s-Sultan Sedekija minħabba l-ħażen tiegħu, iżda Hu xorta jibqa’ fidil lejn il-Patt li kien għamel u jwiegħed li xorta kien se jkabbar is-Saltna tiegħu.  Is-Salm Responsorjali, li huwa Salm 91, huwa għanja ta’ tifħir lill-Mulej għax is-Saltna tal-Mulej tikber dejjem.  Fit-Tieni Qari tal-lum, fit-Tieni Ittra lill-Korintin, San Pawl itenni li n-Nisrani ma jgħix biss b’dak li jara b’għajnejh iżda fuq kollox jgħix bil-fidi f’Alla u bil-kelma tiegħu.  Il-Vanġelu ta’ San Mark juri t-tfixkil li kellu jiltaqa’ miegħu Ġesù fil-predikazzjoni tiegħù.  X’se jiġri mill-ħidma ta’ Ġesù li bħal bidwi xeħet iż-żerriegħa fl-art?  Is-Saltna ta’ Alla għandha bidu umli iżda qawwi.

  • Aħna parti mis-Saltna t’Alla. Ejjew ngħixu din ir-realtà kull ħin!
  • Aħna lkoll irridu naħdmu biex tikber din is-Saltna – dmir li ksibna mill-magħmudija.  Kif qed ngħixuh?
  • Il-Mulej jgħinna fil-ħidma tagħna. Ma naqtgħux qalbna!

Mulej, grazzi talli għamiltni parti mis-Saltna tiegħek.

Għinni ma naqtax qalbi u naħdem bla waqfien għal dan il-għan

tul ħajti kollha.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

EWRO COLLECTIONfil-quddies kollu ta’ dan il-weekend fil-knisja parrokkjali b’risq il-festa tagħna. Inkunu ġenerużi bħal dejjem. Grazzi mill-qalb.

DUN JOSEPH HILI Saċerdot Ġdid

Id-Djoċesi tagħna qegħda tiżżejjen bl-Ordinazzjoni Saċerdotali ta’ Dun Joseph Hili mix-Xagħra nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju, 2018. Ningħaqdu ma’ dan iż-żagħżugħ – saċerdot ġdid ta’ Kristu u tal-Knisja – u nifirħu miegħu, mal-familja tiegħu fix-Xagħra u l-familjari tiegħu hawn ġewwa Għajnsielem.

NIFIRĦULU U NAWGURAWLU u NITOLBU ħafna għalih ħalli jkun saċerdot skont il-qalb ta’ Kristu u biex ikollna aktar vokazzjonijiet saċerdotali.

QUDDIESA FATHER’S DAY

Il-Ministeru għal Għawdex, b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju għall-Anzjani ser jorganizza quddiesa għall-anzjani kollha fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier, il-Ħadd 17 ta’ Ġunju fis-Santwarju Ta’ Pinu fil-11.15am. Trasport provdut mill-Pjazza fl-10.30am.

MINN QALBNA NAWGURAW LILL-MISSIRIJIET KOLLHA

NAGĦTU D-DEMM it-Tlieta 19 ta’ Ġunju fil-Berġa tax-Xewkija mis-1pm sal-5pm.

ĠURNATA EWKARISTIKA FL-ISKOLA

Nhar l-Erbgħa li ġejja, 20 ta’ Ġunju, 2018 ser ikollna l-ġurnata Ewkaristika fl-iskola Primarja tagħna. Nibdew fit-8.30am bil-quddiesa. Huma mistiedna wkoll il-ġenituri tat-tfal. Wara jkun hemm mument ta’ adorazzjni fis-sala u purċissjoni mal-klassijiet kollha tat-tfal. Mument tassew sabiħ ta’ radd il-ħajr hekk kif qed noqorbu lejn it-tmiem ta’ sena skolasitika oħra.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

  • Mariella Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ Stella Xuereb f’għeluq l-20 sena mill-mewt tagħha fis-17 ta’ Ġunju.

 Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

Is-SEJĦA TA’ PINU

Nhar il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju jaħbat il-135 anniversarju mis-Sejħa tal-Madonna ta’ Pinu. Jum Marjan speċjali fil-Gżira tagħna. Fid-9.00am ikun hemm Pontifikal solenni mmexxi mill-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, Supplika u kant tat-TeDeum.

L-AZZJONI KATTOLIKA ssellem lil Ġuża Grech li kienet presidenta tagħha f’Għawdex u li f’dawn l-aħħar ġranet ġiet imsejħa lura fid-dar tal-Missier fl-għomor ta’ 75sena. L-A.K. f’Għajnsielem ser titlob għal ruħha waqt il-quddiesa tat-8.00am fil-Knisja Parrokkjali tagħna l-Ħadd 17 ta’ Ġunju.

LAQGĦA – PELLEGRINAGG LOURDES

Dawk li ġejjin mal-parroċċa għat-tour ta’ Lourdes bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju ser ikollhom laqgħa ta’ tħejjija nhar it-Tlieta 26 ta’ Ġunju fil-5pm fiċ-Ċentru Parokkjali. Jingħataw dettalji mportanti.

ADORAZZJONI KNISJA L-QADIMA

Mit-Tnejn 18 ta’ Ġunju, l-adorazzjoni fil-knisja l-qadima ser tibda tkun bejn it-8.30am u nofsinhar.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil: NN Us$300.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

f’Lourdes Home l-Erbgħa 20 ta’ Ġunju mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Kan. Noel Saliba, kafe’ u tombla.

Il-KNISJA TAGĦNA MIFTUĦA GĦAŻ-ŻJARAT

Matul ix-xhur tas-sajf nixtiequ li nżommu l-Knisja Parrokkjali tagħna miftuħa għal xi ħinijiet minħabba n-numru ta’ persuni li jkunu jixtiequ jżuruha. Għandna bżonn ta’ voluntiera li jgħinu l-parroċċa biex inkunu nistgħu nieħdu ħsieb il-knisja fil-ħinijiet tal-ftuħ. Min ikun interessat iċempel jew jibgħat sms lill-arċipriet fuq 21554615/79710784