Bullettin 24 ta’ Ġunju 2018

IS-SOLLENNITÀ TAT-TWELID TAL-BATTISTA 

Il-Knisja fl-24 ta’ Ġunju tiċċelebra s-sollennità tat-twelid ta’ San Ġwann Battista.

Din il-festa għandha l-quddiesa tal-Vġili. B’dan il-mod il-Liturġija tal-Kelma tippreżentalna sitt lezzjonijiet flimkien mas-Salm. Hu ferm diffiċli fi ftit kliem tiġbor il-ħsibijiet kollha tal-qari, iżda nistgħu nsibu dak li huwa komuni u nirriflettu fuqu. Din il-festa hija ċelebrazzjoni tat-twelid tal-Battista. Il-Knisja tiċċelebra l-mewt tal-qaddisin. lżda hija tiċċelebra flimkien magħha dik tat-twelid ta’ Kristu u ta’ Marija.

Inġibu quddiem għajnejna lil Ġwanni għadu tarbija ta’ tmint ijiem imdawwar b’ommu Eliżabbetta u Żakkarija flimkien mal-qraba u  nirriflettu min hu dan il-persunaġġ u l-missjoni tiegħu. L-ewwel qari tal-quddiesa tal-Vġili u tal-jum jittrattaw is-sejħa tal-Profeti Isaija u Ġeremija sa minn ġuf ommhom sabiex iwettqu missjoni mogħtija lilhom minn Alla. Ġwanni huwa ukoll profeta li ġie msejjaħ minn Alla biex iwitti t-triq għall-Messija. Dan narawh ċar mill-Vanġelu tal-Vġili, fejn l-anġlu ħabbar lil Żakkarija: “jimtela bl-Ispirtu s-Santu sa minn ġuf ommu.”

Ix-xogħol li Alla feda f’idejn il-Battista narawh fil-qasir f’silta mill-Atti Kap 13, li tinqara fil-quddiesa tal-festa. “Ġwanni kien ixandar lill-poplu kollu ta’ Israel magħmudija tal-indiema.”

Fil-Vanġelu tal-festa naraw l-għoti tal-isem lit-tarbija ta’ Ġwanni minn ommu Eliżabetta u missieru Żakkarija li billi kien immuta kiteb dan l-isem. Dak il-ħin stess fommu nfetaħ u beda jfaħħar u jbierek lil Alla. Din is-silta tagħmilhielna ċara li l-Battista kellu jkun persunaġġ kbir.

Dan il-qari jitfa’ dawl mhux biss fuq il-ħajja ta’ Ġwanni l-Battista iżda wkoll fuq is-sejħa nisranija. Quddiem Alla kull persuna hija importanti u Huwa jħobbha u jerħilha f’idejha xi biċċa xogħol li skont il-Kardinal Newman ħaddieħor ma jistax jagħmilha. Bħall-Battista kulħadd huwa msejjaħ biex iwitti t-triq għal Kristu billi jagħmel ħwejjeġ tajba filwaqt li jibqa’ umli.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabilta’ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

NAGĦTU D-DEMM il-Ħadd 24 ta’ Ġunju fil-Berġa tax-Xewkija mit-8am sas-1pm.

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  Nibdew dan is-Sibt 23 ta’ Ġunju. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

Offerti għan-nar:

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom l-envelop li jinġabar bieb bieb matul din il-ġimgħa minn dawk li jieħdu ħsieb tan-nar fil-festa. Ngħinu bl-offerta tagħna.

L-Għaqda tal-Armar se tibda tieħu l-pre-booking tal-Gear tal-Festa. Cċemplu lil Justin Buttigieg (79000353) jew Darren Cascun (79932295) jew morru l-maħżen tal-armar bejn it-3 u s-6pm sal-10 ta’ Lulju. Hemmhekk tistgħu tippruvaw is-sizes li jvarjaw minn tfal żgħar sa 5XL. Ma’ kull ordni jsir ħlas ta’ €25.

KONSAGRAZZJONI KNISJA L-QADIMA

Nhar is-Sibt 30 ta’ Ġunju nfakkru l-129 sena mill-konsagrazzjoni tagħha. Il-quddiesa ta’ 9am dakinhar tkun f’din il-knisja għażiża li għal tant snin serviet bħala l-knisja parrokkjali tagħna.

ILQA’ FI ĦDANEK

Lil Salvu Scicluna li sejjaħtlu għal għandek fil-5 ta’ Ġunju li għadda fil-għomor ta’ 63 sena

Lil Sr. Renata Muscat tas-Sorijiet Dumnikani li sejjaħtilha għal għandek fit-12 ta’ Ġunju li għadda fil-għomor ta’ 77 sena

Agħtihom O Mulej il-Mistrieħ ta’ dejjem

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

  • Carmen Sultana toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Pawlu Sultana f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Ġunju.
  • Giacinta Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Xuereb f’għeluq is-sitt snin mill-mewt tiegħu fid-29 ta’ Ġunju.
  • Il-Familji Grech u Zammit joffru €30 b’suffraġju ta’ Ġanni Grech f’għeluq il-ħames snin mill-mewt tiegħu fis-26 ta’ Ġunju.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

FESTA TA’ SAN PIETRU U SAN PAWL

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju hija l-festa tal-Imnarja. Il-quddies fil-knisja parrokkjali jkun bħal nhar ta’ Ħadd. Filgħaxija jkollna tieġ fil-quddiesa tal-5pm.

OFFERTI GĦALL-GWATEMALTA Sports Arena

Grupp ta’ żgħażagħ Għawdxin li voluntarjament jorganizzaw it-Teamsport Gozo Half Marathon, bejn is-16 ta’ Lulju u s-16 ta’ Awwissu 2018, ser iżuru l-missjoni ta’ Dun Anton Grech fil-Gwatemala u ser jgħinuh fil-ġbir ta’ fondi għall-bini tas-saqaf ta’ GwateMalta Sports Arena, football ground f’Izabal.  Peress li dan il-ground huwa fil-miftuħ, il-kundizzjonijiet klimatiċi mhux qed iħalluh ikun daqshekk aċċessibli. Dan il-ground joffri tant formazzjoni sportiva u edukazzjoni tal-karattru.

Dawn iż-żgħażagħ ser ikunu fostna nhar l-Imnarja fuq iz-zuntier tal-knisja wara l-quddies tat-8 u l-10am biex jilqgħu l-offerti tagħna.

BAR-BQ u TOMBLA fi Triq il-Gudja ħdejn il-playing field b’risq il-festa ta’ Sant’Antnin. Ingawdu l-wirja tan-nar tan-Nadur. Biljetti mis-sagristija tal-Knisja ta’ Sant’Antnin jew 79448921.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI u tas-Sagristiji –   GRAZZI KBIRA MILL-QALB!

-Ġorġa Galea toffri €150 għas-sagristiji b’suffraġju ta’ oħtha Carmena u ta’  missierha Toni Galea.

-Il-familji Grech u Zammit joffru €1000 għall-Orgni b’suffraġju ta’ Ganni Grech.

– NN €20

Il-KNISJA TAGĦNA MIFTUĦA GĦAŻ-ŻJARAT

Ingħaqad ma’ dawk li diġa offrew li jgħinu f’din l-inizzjattiva. Min ikun interessat iċempel jew jibgħat sms lill-arċipriet fuq 21554615/79710784