Bullettin 1 ta’ Lulju 2018

It-13-il Ħadd Matul is-Sena

REBĦA ĊERTA U ĊARA FUQ IL-MEWT

Min hu Ġesù għalina?  Nemmnu li huwa tassew l-Iben t’Alla?  Nemmnu li tassew jista’ jwettaq għemejjel kbar magħna u għalina?

Hemm xi ħaġa li mhux kapaċi jagħmilha?  Meta naraw lil Ġesù jeħodha kontra l-mewt u jagħti l-ħajja lit-tifla ta’ Ġajru nifhmu li kapaċi jqajjem anki lilna mhux bilfors mill-mewt iżda xi kultant mill-medjokrità tal-ħajja.  Ir-rebħa ta’ Kristu fuq il-mewt hija garanzija għalina li aħna wlied id-dawl, li aħna mmarkati bil-grazzja, li aħna għandna nkunu qalbna qawwija li l-Mulej tassew qiegħed magħna.

“Il-fidi tiegħek fejqitek.”  Kemm tassew nistgħu ngħidu li aħna għandna fidi li tfejjaq, li tassew aħna konvinti mill-preżenza qawwija tal-fidi tagħna fi Kristu li kapaċi nirbħu s-slaleb tal-ħajja?  Kemm-il darba bħall-qraba ta’ Ġajru aħna nidħku għall-proposti li jagħmlilna Kristu filwaqt li forsi nippruvaw nibnu l-ħajja tagħna fuq il-frugħat? Fl-ewwel qari, meħud mill-Ktieb tal-Għerf, insibu li l-mewt daħlet fid-dinja minħabba l-opra tax-xitan.  Is-Salm 29 huwa tifħir lill-Mulej għax ħelisna mill-mewt.  Fis-silta mit-Tieni Ittra lill-Korintin, li nisimgħu llum fit-tieni qari, għandna lil San Pawl jeżorta lin-nies ta’ Korintu biex jitgħallmu jaqsmu minn dak li għandhom ma’ ħaddieħor. Fil-Vanġelu tal-lum għandna żewġ rakkonti ta’ fejqan.  Il-fejqan tal-mara li kienet ilha tnax-il sena marida u l-qawmien tat-tifla ta’ Ġajru.  Fejqan li deher impossibbli iżda li sar possibbli.

  • Kemm-il darba nħossuna morda fir-ruħ u ma nersqux lejn il-veru fejqan?
  • Kemm-il darba naħsbu li nistgħu nakkwistaw il-fejqan tagħna minn għejjun imdardra?
  • Kemm tassew qed niġru wara Kristu għax nemmnu li jista’ jfejjaqna?
  • Il-mewt hija s-sinjal tal-falliment tal-bniedem. Kristu feda dan il-falliment u ġab ir-rebħa lill-bniedem.  Ħadd ma jista’ jeqridna għal dejjem jekk nemmnu fi Kristu.
  • Kemm ser indumu nirrifjutaw il-fejqan ta’ Kristu?

Mulej, agħtina l-qawmien u l-fejqan fuq il-vizzji ta’ kuljum.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

IL-KNISJA L-QADIMA

Is-Sibt 30 ta’ Ġunju

IL-129 sena mill- KONSAGRAZZJONI

Il-quddiesa tad-9am tkun f’din il-knisja għażiża li għal tant snin serviet bħala l-knisja parrokkjali tagħna. Issir l-inċensazzjoni tas-slaleb u wara jkollna l-adorazzjoni solenni sa nofsinhar.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB!

lill-voluntiera kollha li jgħinu biex inżommu din il-knisja miftuħa, nadifa u dejjem aktar irranġata… grazzi tassew!!!

IMMORRU TA’ PINU

Matul l-erbgħat tal-Madonna, kull parroċċa qegħda tmexxi l-quddiesa ta’ filgħaxija fis-Santwarju Ta’ Pinu.

Aħna ta’ Għajnsielem ġejna mistiedna biex nieħdu sehem: L-Erbgħa 4 ta’ Lulju

Fil-quddiesa tas-7.30pm. Wara mbagħad, fit-8.30p.m. nieħdu sehem fir-Ruzarju Aux Flambaux. Trasport mill-Pjazza fis-6.45pm. Importanti. Ma jkunx hemm trasport fil-4.45pm.

Dawk li jixtiequ trasport iċemplu l-uffiċċju parrokkjali sat-Tlieta 3 ta’ Lulju u jinkitbu.

_____________________________________________________________________________

L-EWWEL ĠIMGĦA U SIBT TAX-XAHAR

Il-Ġimgħa 6 ta’ Lulju l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali wara l-quddiesa tad-9am.

Is-Sibt 7 ta’ Lulju jkollna rużarju fit-3.30pm fil-Knisja l-Qadima u wara quddiesa. L-Adorazzjoni mbagħad tkompli sad-9pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

  • Barbara Steffenhagen toffri €20 b’suffraġju ta’ Gerhard Steffenhagen f’għeluq it-tieni anniversarju mill-mewt tagħha fl-1 ta’ Lulju.
  • Ursola Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ Salvu Azzopardi f’għeluq is-36 sena mill-mewt tiegħu fl-1 ta’ Lulju.
  • Ġużepp u Rose Grima joffru €20 b’suffraġju ta’ Salvu u Grezzja Debono.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

Offerti għan-nar:

Mal-bullettin tal-ġimgħa l-oħra waslilkom l-envelop li qed jinġabar bieb bieb minn dawk li jieħdu ħsieb tan-nar fil-festa. Ngħinu bl-offerta tagħna.

L-Għaqda tal-Armar qed tieħu l-booking tal-Gear tal-Festa. Ċemplu lil Justin Buttigieg (79000353) jew Darren Cascun (79932295) jew morru l-maħżen tal-armar bejn it-3 u s-6pm sal-10 ta’ Lulju. Hemmhekk tistgħu tippruvaw is-sizes li jvarjaw minn tfal żgħar sa 5XL. Ma’ kull ordni jsir ħlas ta’ €25.

XOGĦOL FIL-KAMPNAR

Kif stajtu tinnutaw, il-kampnar reġa’ ntrama bl-armar tal-ħadid. Qabel ma ninżlu għal kollox minn hemm fuq u nibdew ix-xogħol fuq is-sagristiji, inħass il-bżonn li nirranġaw xi konkos li qed jifqa’ fil-parti ta’ fuqnett tal-kampnar. Hekk nevitaw li l-ħsara tkompli tikber u fl-istess ħin insaħħu dak li hemm. Grazzi kbira lill-voluntiera li qed jgħinu f’din il-biċċa xogħol mhix ħafifa sew minħabba n-natura tagħha u b’mod speċjali minħabba l-għoli tal-kampnar.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – 

GRAZZI KBIRA MILL-QALB!  Rose Grima €30; NN €50.

NIFTĦU L-KNISJA PARROKKJALI Jekk tixtieq tgħin anke billi toffri siegħa f’ġimgħa kellem lill-Arċipriet fuq 21554615.

NAGĦTU D-DEMM  it-Tlieta, 3 ta’ Lulju fil-Berġa tax-Xewkija bejn is-1pm u l-5pm

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali-21554615         Arċipriet –79710784 

E – ghajnsielemparish@gmail.com

Ċentru Parr. – 21561030   Radju Lauretana 21566965

 http://www.radjulauretana.com/parish