Monthly Archives: July 2018

Bullettin 29 ta’ Lulju 2018

Is-17-il Ħadd Matul is-Sena

ABBUNDANZA!

Il-Mulej ma jaħsibhiex bħalna.  U jridna li bil-mod il-mod nibdew naħsbuha bħalu. Il-Mulej huwa dak li jħares f’għajnejna u jħobbna tassew.

Iħobbna mhux bil-kejl minimu tagħna l-bnedmin iżda bl-abbundanza.  Il-Mulej jitmagħna bil-ġisem u d-demm tiegħu.  Ma jagħtiniex biss biex niddubbaw, kif intennu aħna iżda billi nixbgħu u aktar ukoll.  Ma kienx biżżejjed jitma’ l-eluf ta’ nies iżda wkoll ġabru tnax-il qoffa sax-xfar.

Iżda x’qed tkun ir-reazzjoni tagħna lejn din l-abbundanza?  Ma jimpurtana minn xejn jew nieħdu kollox for granted?  Hemm bżonn li lkoll kemm aħna nqisu kull ġurnata xi jkun għamel il-Mulej għalina u nistaqsu aħna x’għamilna għalih!!!  Ċert li nkunu midjunin lejh.  Kemm tassew qed nagħrfu dan id-dejn li għandna lejn il-Mulej?  Jew moħħna kemm se nakkwistaw fil-ħajja tagħna?

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ktieb tas-Slaten, għandna lil Eliżew  fi żmien il-għaks jitma’ lill-poplu Lhudi bil-frott bikri li kien xogħol il-bniedem iżda mbierek minn Alla.  Fis-Salm 144 għandna għanja lill-Mulej li jiftaħ idu u jagħtina l-ġid tiegħu kull ħin.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin għandna s-sejħa ta’ San Pawl biex in-Nisrani bl-umiltà, ħlewwa u sabar, jaħdem għall-għaqda.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna l-miraklu tat-tkattir tal-ħobż.  Mhux biss jixbgħu iżda jinġabru tnax-il qoffa minn dak li fadal.

 • Il-Mulej iħobbna. Iħobbna bl-abbundanza.  Aħna kif inħobbuh… ta’ malajr?
 • Il-Mulej jitmagħna kuljum permezz tal-Ewkaristija. Qed naċċettah dan l-Ikel li jibdilna?
 • Fil-mumenti iebsa ta’ ħajjitna, meta tħossok waħdek, għaliex ma ddurx lejn Ġesù fl-Ewkaristija?
 • Il-familji u l-koppji li għaddejjin minn xi kriżi għaliex ma jersqux lejn Ġesù għal fejqan sħiħ?

  Mulej tiegħi,

  urini tassew kif għandi nħobbok

  kif ħabbejtni inti.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna                Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 28 ta’ Lulju 2018 fil-Knisja Parrokkjali tagħna: 6 – 7pm u mbagħad il-quddiesa flimkien.

NITOLBU GĦALL-QDUSIJA TAS-SAĊERDOTI

____________________________________________________________________________

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Tistgħu tkomplu tiktbu l-intenzjonijiet tal-quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur Ottubru, Novembru, Diċembru 2018 fl-uffiċċju parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9 am u nofsinhar.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tar-radju tagħna marbuta mal-festa tibda s-Sibt 4 ta’ Awwissu. Mal-bullettin qed tirċievu l-iskeda tal-ewwel ġimgħa ta’ xandir.

NAGĦTU D-DEMM  fil-Berġa tax-Xewkija t-Tlieta, 31 ta’ Lulju mis-1pm u sal-5pm.

ILBIES XIERAQ FIL-KNISJA …

Qegħdin fl-aqwa tas-sajf u tas-sħana. Il-bżonn ta’ aktar onestà u deċenza fl-ilbies jinħass sew.  Anke, sfortunatament fil-knisja. 

 • Kulħadd jerfa’ r-responsabiltà personali.
 • Il-Kbar – l-ommijiet, il-missirijiet u n-nanniet jagħtu huma l-ewwel eżempju.
 • Fil-knisja tagħna għandna bċejjeċ apposta għal min jiġi bla komma… nużawhom.

L-EWWEL ĠIMGĦA U SIBT TAX-XAHAR

Il-Ġimgħa 3 ta’ Awwissu l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali wara l-quddiesa tad-9am sa nofsinhar u terġa’ tiftaħ fl-4pm. Is-Sibt 4 ta’ Awwissu, rużarju fit-3.30pm u quddiesa fil-Knisja l-Qadima. L-Adorazzjoni mbagħad tkompli sad-9pm.

Noffru dan it-talb għat-tiġdid spiritwali tal-familji u l-parroċċa tagħna. 

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Ciantar joffru €50 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Salvu Ciantar f’għeluq l-10 snin mill-mewt tiegħu fl-24 ta’ Lulju. 

Agħtih  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  

Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

ĠABRA BIEB BIEB

Grazzi lil kull min għen. Il-ġabra laħqet €3092 u £Stg10. Min ma kienx id-dar waqt il-ġabra, jista’ jwassal l-offerta tiegħu fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew waqt il-ġbir tal-quddies.

Grazzi tassew u prosit!

MILL-PROGRAMM TAL-FESTA

It-Tlieta 21 ta’ Awwissu

Qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija – Manifestazzjoni għat-tfal u adolexxenti mill-Knisja l-Qadima għall-Knisja Parrokkjali.

BUKKETTI

Min jixtieq jiddedika xi bukkett fjuri għall-ġranet tal-festa fil-knisja tagħna iwassal ismu u offerta ta’ €25 għal kull bukkett fl-uffiċċju parrokkjali.

LEJLA MALTIJA

Is-Sibt 11 ta’ Awwissu fis-7.30pm fil-Parkeġġ tal-Kunvent tal-Knisja ta’ Sant’Antnin. Ikel Malti, tombla u spettaklu minn Joe Demicoli, Albert Lauren u Loredana. Prezz Kbar €20, tfal €8. Biljetti mis-sagristija tal-Knisja ta’ Sant’Antnin.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – 

Michelina Ciantar tat €1000 b’suffraġju ta’ Salvu Ciantar f’għeluq l-10 snin mill-mewt tiegħu.

 1. tagħti €1000 għall-bini tas-sagristiji b’suffraġju tal-erwieħ tal-familja.

Doris u Toni Sultana u l-familja jagħtu €300 b’ringrazzjament lill-Madonna f’għeluq il-50 sena miż-żwieġ tagħhom. 

GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

 

Bullettin 22 ta’ Lulju 2018

Is-16-il Ħadd Matul is-Sena

NIES ALJENATI.  FIL-BŻONN TA’ RAGĦAJ!

Il-mument tas-sajf ħafna drabi jfisser mument ta’ telqa u aljenazzjoni,  mument

li fih aktar tara kif tistrieħ minn kollox, xi kultant anki mill-fidi.

Ġesù anki lill-Appostli, wara li rritornaw mill-predikazzjoni, ipprova jeħodhom f’post imwarrab biex jistrieħu.  Quddiem l-għatx tan-nies mifxula, Ġesù jwarrab il-mistrieħ u jerġa’ jibda jgħallem.

Nies mifxula u mħawda.  Kemm tassew nistgħu ngħidu li aħna fl-istess pożizzjoni?  Kemm tassew ilkoll kemm aħna rridu nagħrfu li Ġesù huwa l-Iben t’Alla li qiegħed magħna kull ħin, anki fil-ġranet tas-sajf?  Kemm tassew qed inħossu li Ġesu qed iħares lejn il-ħajja tagħna għax irid jgħinna tassew u mhux jindaħlilna?

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija, insibu li għaliex ir-re u l-mexxejja tal-Lhud kienu qed imexxu ħażin, Alla bagħat il-Profeta Ġeremija biex iwissi lill-poplu li kien se jaqa’ f’eżilju, iżda se jkun hemm il-mument li jqum mit-tifrik.  Toħroġ fil-beraħ il-qawwa tal-figura tar-Ragħaj li nkantawha fis-Salm 23 – is-salm responsorjali.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, San Pawl juri li bis-saħħa tas-sagrifiċċju tiegħu fuq is-Salib, Kristu sar għalina għajn tas-sliem.  Fil-Vanġelu minn San Mark Kristu jitħassar lin-nies ta’ żmienu għax kienu qishom ngħaġ mingħajr ragħaj u għalhekk kompla jgħallem.

Kristu wkoll iħares lejn ġensna u jitħassarna għax jarana mexjin xi drabi mingħajr sens ta’ direzzjoni. Hemm bżonn li nduru lejh u nisimgħuh.

 • Kemm qegħdin infittxu li naħarbu l-aljenazzjoni tal-ħajja u nersqu lejn il-Kelma li tagħti l-ħajja?
 • Kemm qegħdin nersqu aktar lejn il-quddiesa, ngħidu r-rużarju fil-familja, naqraw il-Kotba Mqaddsa biex nitħeġġu aktar f’dan il-mument tas-sajf?
 • Nista’ tassew intenni bis-sinċerità li l-Mulej huwa r-Ragħaj tiegħi?

Il-Mulej huwa r-Ragħaj tiegħi,

  xejn ma jonqosni!

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna                Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

_____________________________________________________________________________

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

F’dan ix-xahar ta’ Lulju imiss il-parroċċa tagħna li jkollha dan il-mument ta’ talb.

Għalhekk nhar is-Sibt li ġej, 28 ta’ Lulju 2018 nistiednu lil kulħadd għal mument ta’ Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali fis-6 pm sas-7pm u mbagħad għall-quddiesa flimkien.

NITOLBU GĦALL-QDUSIJA TAS-SAĊERDOTI

____________________________________________________________________________

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet tal-quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur Ottubru, Novembru, Diċembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-uffiċċju parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9 am u nofsinhar.

GRAZZI MILL-QALB

Lil dawk kollha li jgħinu bħala voluntiera fil-ġbir li jsir bieb bieb. Xitwa jew sajf, ksieħ jew sħana jiġu, żgur b’sagrifiċċju, biex jiġbru l-envelopes. Is-sagrifiċju u d-dedikazzjoni ta’ dawn in-nies huwa kontribut kbir biex issir il-festa u tant xogħol ieħor fil-knisja. Napprezzaw, nirringrazzjaw u min jixtieq jgħin ukoll, kemm ikellem lill-arċipriet. Ommna Maria Lawretana tħares lilhom u l-familji kollha tagħhom.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tar-radju tagħna marbuta mal-festa tibda s-Sibt 4 ta’ Awwissu. Mal-bullettin tal-ġimgħa d-dieħla tirċievu l-iskeda tal-ewwel ġimgħa.

NAGĦTU D-DEMM

fil-Berġa tax-Xewkija l-Ħadd 22 ta’ Lulju bejn it-8am u s-1pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Phyllis Portelli toffri €50 b’suffraġju ta’ Maria Portelli fl-ewwel annivesarju mill-mewt tagħha fit-22 ta’ Lulju, għal żewġha Toni Portelli, għal Josette Bajada u Marija Degiorgio.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  

Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

ĠABRA BIEB BIEB

Grazzi lil kull għen. S’issa l-ġabra laħqet €2947 u £Stg10. Min ma kienx id-dar waqt il-ġabra, jista’ jwassal l-offerta tiegħu fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew waqt il-ġbir tal-quddies.

Grazzi tassew u prosit!

MILL-PROGRAMM TAL-FESTA

Tħejjija għat-tfal. Wara s-suċċess tas-sena l-oħra, ser ikollna quddiesa għat-tfal filgħodu fid-9am. Din tkun il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt 16-18 ta’ Awwissu u t-Tnejn 20 ta’ Awwissu u ser tkun animata miż-żgħażagħ tagħna.

ARMAR qed ikompli jitpoġġa f’postu. Fejn nistgħu nagħtu daqqa t’id u nibżgħu għalih.

BUKKETTI – Min jixtieq jiddedika xi bukkett fjuri għall-ġranet tal-festa fil-knisja tagħna jista’ jagħti ismu u offerta ta’ €25 għal kull bukkett fl-uffiċċju parrokkjali.

CONTAINER GĦALL-GUATEMALA

Nhar is-Sibt 28 ta’ Lulju, fejn il-fabbrika tal-FXB ix-Xewkija, ser isir ġbir ta’ oġġetti bħal ħwejjeġ tas-sajf għat-tfal u trabi, toys, pushchairs u roti, stationary, satchels tal-iskola, affarijiet tal-kċina u għodda, lożor u xugamani ġodda u affarijiet oħra. Dawn ser jintbagħtu f’container il-Guatemala. Għal aktar dettalji, tistgħu tikkuntattjaw lil Antonella Zammit fuq 79497254.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – 

Michelina Ciantar b’suffraġju tal-għeżież tagħha. GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

 

Bullettin 15 ta’ Lulju 2018

Il-15-il Ħadd Matul is-Sena

ĦARĠU JXANDRU

Għandna missjoni xi nwettqu.  Bħala Nsara kull ħin hemm biċċa xogħol tistenniena.

M’huwiex ix-xogħol ippriedkat mis-suq iżda huwa x-xogħol li jrid minna Kristu għall-ġid tas-Saltna t’Alla.  Għandna missjoni biex ma’ Kristu nxandru l-indiema kontra l-qawwiet tal-ħażen.  Huwa importanti għalina lkoll li nagħrfu f’liema għalqa bagħatna l-Mulej biex inwettqu l-missjoni tiegħu.  Kulħadd għandu xi xogħol xi jwettaq.  Kulħadd jista’ jgħid li qiegħed iwettaq xi xogħol għax-xandir tas-Saltna ta’ Alla?  Kemm aħna konvinti li qed naqdu din il-missjoni fil-postijiet tax-xogħol jew tad-divertiment, fid-djar tagħna, fit-toroq tagħna?  Li tgħix ta’ Nisrani jfisser li taħdem ukoll biex Ġesù jidher aktar bl-eżempju tagħna fl-ambjenti tagħna.  Hemm bżonn li s-soċjetà ta’ llum tara eżempji tajba.

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Għamos fejn il-profeta juri lil Amasja, qassis ta’ Betel, li l-Mulej iqajjem il-profeti minn fost il-poplu.  Fis-Salm Responsorjali minn Salm 84 għandna t-talba biex il-Mulej juri lilna t-tjubija u s-salvazzjoni tiegħu.  It-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, huwa innu/talba ta’ San Pawl li juri x’inhu l-Pjan ta’ Alla sabiex jifdina mid-dnub.  Fil-Vanġelu nsibu lil Ġesù jibgħat lill-Appostli fuq il-missjoni li jħabbru l-indiema lill-ġnus filwaqt li jgħidilhom x’għandhom jagħmlu fil-missjoni tagħhom.

 • Il-Mulej irid jibgħat lilek ixxandar il-mument tal-indiema lil dawk ta’ madwarek. Lest tgħidlu IVA?
 • Konvinti li l-Mulej jagħżel lilna lkoll għal din il-missjoni?
 • Mill-Ktieb ta’ Għamos rajna li Alla jagħżel kontinwament nies sempliċi. Huwa Alla li se jdawwalna biex inwettqu l-missjoni tiegħu.

Mulej, għinni fil-missjoni li fdajtli f’idejja.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna                Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

_____________________________________________________________________________

IL-ĦADD 15 ta’ LULJU

 • ser ikollna magħna lil Dun Ġużepp Camilleri biex jiċċelebra l-quddiesa tal-10 am. Inkunu nistgħu ngħinuh billi nagħtu xi offerta wara l-quddiesa.

Minn LOURDES…

L-arċipriet qed imexxi l-pellegrinaġġ parrokkjali għal Lourdes flimkien ma’ wieħed u erbgħin persuna oħra. Huma qed jitolbu għalina quddiem il-Madonna u aħna nitolbu biex dan il-pellegrinaġġ iħalli ħafna frott spiritwali. Fit-tifkira tal-aħħar dehra tal-Madonna, proprju fis-16 ta’ Lulju, għeluq il-160 sena mid-dehriet, l-arċipriet ser jiċċelebra l-quddiesa f’dan il-post għażiż b’talb speċjali għall-parroċċa tagħna.

FESTA TAL-MADONNA TAL-KARMNU

It-Tnejn 16 ta’ Lulju niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Bħal kull sena nfakkruha quddiem in-niċeċ li għandna ddedikati lill-Madonna taħt dan it-titlu:

Triq Ħamri: It-Tnejn 16 ta’ Lulju fis- 7.30pm – Rużarju, 8pm Quddiesa

Triq Imġarr It-Tlieta 17 ta’ Lulju fis- 7.30pm – Quddiesa fejn il-ħanut ta’ Maria Xuereb

GRAZZI MILL-QALB

Il-grupp Gozomarathon jixtiequ jirringrazzjaw lil dawk kollha li għinuhom bl-offerti meta kienu fostna fid-29 ta’ Ġunju.  Dan il-grupp, li jinkludi żagħżugħa mill-parroċċa tagħna qed jgħin lil Dun Anton Grech fil-Gwatemala għall-proġett ta’ GwateMalta Sports Arena.  Il-ġabra kienet ta’ €977.90. Id-dettalji tal-ġbir kollu b’risq din l-inizzjativa tista’ ssegwih fuq –

https://fairplay.gozomarathon.org/donations

NAGĦTU D-DEMM

fil-Berġa tax-Xewkija t-Tlieta 17 ta’ Lulju mis-1pm sal-5pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Giacinta Buttigiegi toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Nazzareno Buttigieg f’għeluq is-6 snin mill-mewt tiegħu fit-13 ta’ Lulju.
 • Il-Familja Debrincat toffri €20 b’suffraġju ta’ Rita u Ġanni Debrincat fl-anniversarju tal-mewt tagħhom fit-13 ta’ Lulju.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  

Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

ĠABRA BIEB BIEB  Inkomplu nagħtu l-offerta tagħna lill-voluntiera tal-parroċċa li jiġu jħabbtu l-bieb tagħna.Festa kbira titlob spejjeż kbar. Ngħinu mill-aħjar li nistgħu. Il-Madonna jixirqilha l-aħjar.

PROGRAMM TAL-FESTA

Fil-Kumitat tal-Festa ġie deċiż li nirranġaw il-programm tat-Tnejn tal-festa – 20 ta’ Awwisu. Bi prova din is-sena l-marċ minn Triq il-Ġnien ikun fid-8.45pm mill-Banda San Ġużepp flimkien ma’ banda oħra mistiedna filwaqt li l-ħruġ min-niċċa jkun għall-ħabta ta’ 10.45/11pm. Naraw kif immorru u fejn nistgħu dejjem nirranġaw għall-aħjar.

XANDIR DIRETT TAL-FESTA Wara s-suċċess tas-sena l-oħra, il-festa tagħna ser tixxandar dirett mit-Tnejn sal-Ħadd fuq Xejk TV. Il-Ħadd imbagħad, jum il-festa, tixxandar dirett ukoll fuq F living.

ARMAR – kif tistgħu tinnotaw beda għaddej ix-xogħol tal-armar tal-festa fit-toroq tagħna. Fejn nistgħu nagħtu daqqa t’id u nibżgħu għalih.

BUKKETTI – Min jixtieq jiddedika xi bukkett fjuri għall-granet tal-festa fil-knisja tagħna jista’ jagħti ismu u offerta ta’ €25 għal kull bukkett fl-uffiċċju parrokkjali.

TOMBLA b’risq AKTIV against cancer fil-Każin tal-Banda tax-Xagħra u mhux kif avżat il-ġimgħa l-oħra, il-Ġimgħa 20 ta’ lulju fis-7.30pm. Spot prizes x’jintrebħu. Għal aktar informazzjoni u trasport ċemplu 79949388.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – 

NN Triq il-Ġnien – €140, NN Familja Triq il-Ġnien – €1000. GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

 

Bullettin 8 ta’ Lulju 2018

L-14-il Ħadd Matul is-Sena

SE NAĊĊETTAWH?

Kif qed naċċettaw il-kliem u l-għemil ta’ Ġesù fil-ħajja tagħna?  Kemm qed inħossuh preżenti tassew lil Ġesu f’ħajjitna?

Kemm tassew qed nagħrfu nwettqu dak li jgħidilna Hu?  Ġesù ġie fostna u aħna x’għamilna?  Aċċettajnieh?  Kemm tassew qed nuru li aħna ta’ Ġesù?  Kemm tassew qed nuru li aħna mhux bħall-familjari tiegħu jew in-nies ta’ beltu li, għalkemm għarfu li kliemu huwa mitqies u għaref, baqgħu ma aċċettawhx?

Filwaqt li Ġesù jgħid li l-ebda profeta m’huwa mfaħħar f’pajjiżu – u dan narawh fl-esperjenza tal-ħajja ta’ kuljum – aħna l-Insara għandna r-responsabbiltà li, filwaqt li nagħrfu l-qawwa tal-kelma ta’ Ġesù, irridu naraw li qed inwettqu fil-miftuħ dak li jgħidilna hu.  Ma nistgħu qatt naċċettaw lil Ġesù u fl-istess ħin il-kompromessi ta’ ħajjitna!  Meta Ġesù niżel lejn pajjiżu huwa nduna li n-nies għarfitu, semgħet il-kelma tiegħu iżda ma laqgħetux.  Huwa proċess li jiġi ripetut minna lkoll illum.

L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel fejn naraw li minkejja li l-poplu kien rasu iebsa u iebes biex jikkonverti, Alla xorta bagħat lill-Profeta Eżekjel.  Il-Mulej iħenn kontinwament għalina. Fit-Tieni Qari, meħud mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, insibu lil Pawlu jtenni li quddiem ir-rivelazzjoni kulħadd ikollu xi tentazzjonijiet li jippruvaw ibegħduh minn Alla.  Huwa f’dan il-mument li lkoll irridu nagħrfu li Alla ma ħalliniex naqdfu għal rasna imma jagħtina kontinwament il-grazzja tiegħu.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark illum Ġesù jinżel f’daru u niesu ma laqgħuhx.

Meta naraw il-mod kif in-nies ta’ żmien Ġesù ma laqgħuhx, irridu nirriflettu kemm tassew lil Ġesù qed nilqgħuh aħna llum.

Għadna ma fhimniex illi li timxi wara Ġesu hija biċċa xogħol iebsa u mhux komda.

Kemm aħna lesti nisimgħu u ngħixu kliem Ġesù? Din hija ħajjitna.

Mulej Ġesù,

  għinni nisma’ kliemek u ngħixu.

  Kull ħin.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

_____________________________________________________________________________

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

Is-Sibt 7 ta’ Lulju jkollna rużarju fit-3.30pm fil-Knisja l-Qadima u wara quddiesa. L-Adorazzjoni mbagħad tkompli sad-9pm.

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġbir ikun b’risq il-festa titulari tagħna li issa qed toqrob ġmielha. Inkunu ġenerużi. Ngħinu kif u kemm nistgħu.

DIN IL-ĠIMGĦA GĦAL LOURDES

Nhar il-Ġimgħa li ġejja, l-arċipriet ser imexxi l-pellegrinaġġ parrokkjali għal Lourdes flimkien ma’ erbgħin persuna oħra.  Hemmhekk inwasslu t-talb u l-intenzjonijiet tal-parroċċa tagħna f’riġlejn il-Madonna fil-post li minnu stednitna għall-penitenza u t-talb għall-konverżjoni tal-midinbin.

XOGĦOL FIL-KNISJA

Bħalissa għaddej ix-xogħol tat-tqegħid tal-madum wara r-reredos.  Il-ħsieb tagħna hu li sal-festa jkun jista’ jintuża bħala passaġġ li jgħaqqad iż-żewġ sagristiji.

Ukoll. Issa li wasal il-bqija tal-ġebel il-kbir għat-twieqi, għaddej ix-xogħol fuq il-mollijiet minn Leli Saliba taħt id-direzzjoni ta’ Vince Centorrino biex jibda l-inġir tal-ġebel  tal-kolonni u l-intern tat-twieqi.

Imbagħad inkunu rridu nordnaw il-ġebel tal-filata li wkoll irid jinqata’ apposta.

GRAZZI MILL-QALB

lil dawk kollha li jaħdmu biex, ta’ kull ġimgħa jasallek dan il-bullettin id-dar. Min xħin jinkiteb sa xħin jitqassam għandna ‘il fuq minn 40 persuna nvoluti. Napprezzaw is-sehem tagħhom biex tinħoloq din il-katina bejnietna. Grazzi wkoll lil dawk involuti biex titwassal il-verżjoni elettronika ta’ dan il-bullettin lil tant emigranti tagħna.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Eugenia Buttigieg toffri €20 b’suffraġju ta’ Salvu Wenzu Xuereb u l-familji Xuereb u Buttigieg.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  

Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

ĠABRA BIEB BIEB

Imiss it-Tielet ġabra bieb bieb li ssoltu ssir f’Lulju. Il-Voluntiera tal-parroċċa jiġu matul din il-ġimgħa biex jiġbru l-envelop li qed jaslilkom ma’ dan il-bullettin. Fin-noticeboards tal-knisja u tad-dar parrokkjali tistgħu taraw ir-rendikont tad-dħul u l-ħruġ tal-parroċċa għall-festa tas-sena l-oħra 2017.

L-Għaqda tal-Armar qed tieħu l-booking tal-Gear tal-Festa. Ċemplu lil Justin Buttigieg (79000353) jew Darren Cascun (79932295) jew morru l-maħżen tal-armar bejn it-3 u s-6pm sal-10 ta’ Lulju. KUMITAT TAL-FESTA – PROGRAMM

Il-Kumitat tal-festa qed ilesti l-aħħar irtokki fil-programm tal-fest. Mill-ġimgħa d-dieħla nibdew nagħtu xi punti minn dan il-programm li ser ikun fih inizjattivi sbieħ.

Offerti għan-nar:

Tistgħu twasslu l-offerta tagħkom fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew fil-ferta tal-quddies.

NAGĦTU D-DEMM  fil-Berġa tax-Xewkija nhar il-Ħadd, 8 ta’ Lulju mit-8am sas-1pm.

TOMBLA b’risq AKTIV against cancer fil-parkeġġ tal-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani Għajnsielem il-Ġimgħa 20 ta’ lulju fis-7.30pm. Spot prizes x’jintrebħu. Għal aktar informazzjoni ċemplu 79949388.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – 

NN – $Us 2000.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB!