Monthly Archives: August 2018

Bullettin 26 ta’ Awwissu – Il-Festa t-Tajba

IL-FESTA T-TAJBA!

Bla ebda dubju, il-kampnar tal-Knisja tagħna jidher mill-bogħod. Jiġbed l-għajn ta’ kull min ikun riesaq lejn il-gżira tagħna. L-istil gotiku lombard jispikka u jikkuntrasta mas-sema li joffri sfond uniku b’tant sfumaturi u kuluri.

L-istruttura tal-kampnar minnha nnifisha tgħinek titfa’ ħartsek ‘il fuq, tfakkar li fil-ħajja hawn Missier li jindokra lil kulħadd, li aktar milli jgħasses, jieħu ħsieb, ma jiġġudikax imma jħenn, li l-missjoni tiegħu hija dik li jħobb minkejja dak kollu li l-bniedem jaħseb, joħlom u jwettaq.

Għal ħafna żmien il-kampnar kien vojt. Iżda dawn l-aħħar snin, ġie mżejjen b’opri li jikkumplimentaw il-funzjoni tiegħu. Il-kampnar mhux sempliċiment binja twila u għolja, imma qiegħed hemm biex jaqdi, biex iwassal messaġġ. It-tmien qniepen li tpoġġew fl-ewwel sular tiegħu, frott il-ġenerożità tal-poplu tagħna, isemmgħu leħinhom u jħeġġu lill-poplu ta’ Alla jersaq lejn il-knisja ħalli permezz tal-liturġija joqrob lejn il-Ħallieq. Ħadd ma jiddubita mis-sbuħija ta’ dawn il-qniepen Franċiżi u xejn anqas il-ħoss ħelu li kapaċi jsemmgħu, kemm waħedhom, kemm meta jindaqqu flimkien, sinfonija f’armonija perfetta. L-arloġġi li tpoġġew riċentamemt komplew isebbħu l-kampnar u l-erba’ uċuh iwasslu messaġġ, mhux bil-kliem imma bis-simboli li huma mżejna bihom.

F’dak kollu li naraw fil-knisja huwa importanti li ma niqfux biss fl-apparenza u nehdew nitpaxxew bil-ġmiel li joffru tant opri, imma huwa ferm importanti li wieħed jifhem il-messaġġ li dawn kapaċi jwasslu. L-istess il-festa. Jekk naraw il-qoxra ta’ barra biss, allura l-festa tiġi biss biex naqtgħu ftit mir-rutina tal-ħajja u ngħaddu ġimgħa niddevertu u nixxalaw, street party kbir. Tgħaddi l-festa, jintemm kollox, qisu qatt ma kien xejn.

Aħna qed niċċelebraw festa reliġjuża li l-għan prinċipali tagħna hu li permezz ta’ Sidtna Marija taħt it-titlu ta’ Loreto, nersqu aktar qrib Ġesu’. Jekk dan jirnexxi, allura tkun festa bis-sens. Nixtiequ festa qaddisa lil kulħadd.

(mill-Editorjal Rivista Għajnsielem Festa 2018)

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna              Atti 17,28

Minn qalbna     NAWGURAW

FESTA MILL-AQWA LIL KULHADD

PROGRAMM TAL-FESTA

Is-Sibt 25 ta’ Awwissu 6.30pm               Translazzjoni mill-Knisja l-Qadima sal-Knisja Parrokkjali.

7.00pm        L-Ewwel Għasar

8.00pm        Quddiesa

Il-Ħadd 26 ta’ Awwissu

9.00am        Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech bil-prietka minn Fr Joseph Buttigieg ofm cap.

6.30pm        It-Tieni Għasar Solenni ta’ jum il-Festa

7.30pm Il-Purċissjoni

Il-ġbir ta’ jum il-festa jkun b’risq il-ħidma tal-Jesuit Refugee Services.

Nistiednu lil kulħadd biex  nakkumpanjaw il-purċissjoni bit- talba tar-Rużarju u fuq iz-zuntier għall-kant tal-Litanija Lawretana u d-Dħul tal-vara fil-Knisja. Antifona u Barka Sagramentali.

It-Tlieta 28 ta’ Awwissu- RADD il-ĦAJR

6.30pm       Rużarju u Barka Sagramentali.

7.00pm       Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr u wara jsir id-dħul tal-vara ta’ Ommna Marija ta’ Loreto fin-niċċa tagħha.

RADJU LAURETANA 89.3FM

L-iskeda tintemm il-Ħadd 26 ta’ Awwissu. Grazzi talli segwejtuna. Niltaqgħu f’Diċembru.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Guza Zerafa toffri €20 b’suffraġju tal-Erwieħ tal-Familja Zerafa u Spiteri.
 • L-Arċipriet flimkien mal-Familja Bajada joffru €20 b’suffraġju ta’ Maria Bajada f’għeluq it-13-il sena mill-mewt tagħha fil-25 ta’ Awwissu u għal Wenzu Bajada.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

responsabiltÀ–rispett–rieda tajba–rażan

Dejjem u f’kollox.

XANDIR FUQ IT-TV

Il-quddiesa pontifikali u l-purċissjoni jixxandru dirett fuq Xejk TV u fLiving bil-kummentarju provdut minn Radju Lauretana. Segwu dawn ix-xandiriet.

WIRJA f’minjatura tal-Madonna ta’ Loreto fid-Dar Parrokkjali fil-jiem tal-festa mit-8.30pm ‘il quddiem.

QRAR is-Sibt tal-festa mis-6.30 pm ‘il quddiem u l-Ħadd filgħodu.

GRAZZI MILL-QALB: Bott fil-ħanut ‘Ideal Store’ €255. Bott offerti Każin PN €23.56. NN Offerta lill-Madonna €350. Offerta Knisja NN €200 u NN €40, NN b’ringrazzjament lill-Madonna $Us500.

Gabra Bieb Bieb (l-aħħar waħda) €3304.

Gabra Ħruġ Vara €2951.

NAGĦTU D-DEMM  – It-Tlieta 28 t’Awwissu fil-Berġa tax-Xewkija bejn is-1pm u l-5pm.

RIVISTA GĦAJNSIELEM

Mal-bullettin qegħdin tirċievu r-rivista Għajnsielem. Fiha artikli ferm interessanti. Aqrawhom! Ir-rivista qed titqassam b’xejn imma kull donazzjoni biex intaffu l-ispejjeż tal-istampar hija ferm apprezzata.

TIFKIRA U TIFSIRA ARLOĠĠI

Mal-bullettin qed tasallek ukoll tifkira-tifsira tal-inawgurazzjoni tal-arloġġi. Ilqagħha bħala  ringrazzjament min-naħa tal-parroċċa tal-għajnuna u l-offerti tiegħek għal dan il-proġett.

L-ADORAZZJONI FIL-KNISJA L-QADIMA tissokta l-Erbgħa 29 ta’ Awwissu.

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

Is-Sibt l-1 ta’ Settembru fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u fl-4pm quddiesa. L-Adorazzjoni Ewkaristika tkompli sad-9pm b’radd il-ħajr għall-festa.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – Familja Buttigieg €200, P&N Buttigieg €300, GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali-21554615         Arċipriet –79710784 

E mail – ghajnsielemparish@gmail.com

Ċentru Parr. – 21561030   Radju Lauretana 21566965

 http://www.radjulauretana.com/parish

Bullettin 19 ta’ Awwissu 2018

L-20 Ħadd Matul is-Sena

NGĦIXU GĦAL DEJJEM

Preokkupazzjoni kbira u tal-biża għall-bniedem dejjem kienet il-mewt.  Mill-Ktieb tal-Proverbji, li nsibu fl-Ewwel Qari

tal-lum, għandna messaġġ qawwi mill-awtur li jistieden lill-bniedem iwarrab il-bluhat biex ħajtu tkun bil-għaqal.  Hemm bżonn li nagħrfu li aħna ma aħniex għal hawn u li għalhekk huwa mportanti li nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema.  Għaldaqstant irridu nieklu l-ħobż li nieżel mis-sema biex isaħħaħna fl-għajxien, fil-fehmiet u fid-deċiżjonijiet tagħna.  Il-Mulej jagħtina dan il-ħobż biex ngħixu, mhux għal ftit żmien iżda għal dejjem.   Quddiem dinja li qed tistedinna għall-kultura tal-mewt, Ġesù jippreżentalna stedina li hija wkoll sfida biex ngħixu miegħu għal dejjem.

Is-Salm 33 li ntennu fis-Salm Responsorjali tal-lum jistedinna biex inkomplu nitbiegħdu mill-ħażen u nwettqu dak li jrid minna l-Mulej.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, ifisser x’għandha tkun il-ħidma tan-Nisrani li jrid jixbah lil Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann, Ġesù jkomplu jinsisti fuq il-ħobż li jagħti l-ħajja,  Ġesù jagħti tassew lilu nnifsu.

 • Kemm qed nifhmu dak li jtenni Ġesù meta jistedinna għall-ħobż li niżel mis-sema u li jagħtina l-ħajja ta’ dejjem?
 • Il-ħajja tiegħi ta’ kuljum hija mibnija fuq għażliet għaqlin jew għażliet għall-eġoiżmu?
 • Ġesù jikkonfronta l-egoiżmu tagħna bl-altruiżmu tiegħu. Ħallielna ġismu u demmu. X’seta’ jagħtina aktar biex juri mħabbtu għalina?

Duqu u taraw

  kemm hu tajjeb il-Mulej!

 • Bi qrara tajba u sehem fil-Quddiesa f’dawn il-ġranett tal-festa!

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna              Atti 17,28

responsabiltÀ – rispett –

rieda tajba – rażan … dejjem u f’kollox.

u MATUL DAWN IL-JIEM L-AQWA NGREDJENTI għal

FESTA MILL-AQWA.  AWGURI

IL-FESTA TKOMPLI

Il-ĦADD 19 ta’ Awwissu

FestaFAMILJA u EMIGRANTI – 10am

Wara ssir l-INAWGURAZZJONI TAL-ARLOĠĠI FIL-KAMPNAR.

Għal min jixtieq nitilgħu anke fil-kamra tal-arloġġi u fil-kampnar għad-daqq tat-tokki ta’ nofsinhar.

—————

It-Tnejn 20 ta’ Awwissu Il-ħruġ tal-istatwa min-niċċa tagħha jkun għall-ħabta tal-10.45pm.

Issir L-AĦĦAR ĠABRA KBIRA GĦALL-FESTA Inkunu ġenerużi u nagħmlu l-aħħar sforz biex ikollna ġabra tajba. Grazzi tal-ġenerożità.

Segwu b’attenzjoni l-programm tal-festa li tqassam il-ġimgħa li għaddiet u nieħdu sehem attiv fil-funzjonijiet tal-knisja.

—————

WIRJA f’minjatura tal-Madonna ta’ Loreto fid-Dar Parrokkjali matul il-ġimgħa tal-festa mit-8.30pm ‘il quddiem.

RADJU LAURETANA 89.3FM

L-iskeda tkompli fil-ġimgħa tal-festa b’aktar programmi u xandiriet. Komplu segwu. Mal-bullettin qed tirċievu l-iskeda tal-aħħar ġranet ta’ xandir.

XANDIR FUQ IT-TV

Segwu l-festa tagħna mit-Tnejn sal-Ħadd fuq Xejk TV u l-Ħadd filgħaxija fuq fLiving ukoll. Grazzi lill-ħwienet u stabilimenti li qed jgħinu bir-reklamar tagħhom.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Sally Borg u wliedha joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Mario Borg f’għeluq il-ħames snin mill-mewt tiegħu fid-19 ta’ Awwissu.
 • Loreta Saliba toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Karlu u Ġużeppa Spiteri fl-anniversarju mill-mewt tagħhom.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

IL-MARĊ TAL-ĠIMGĦA

Hija xewqa tal-Kumitat Ċentrali tal-Festa li dan il-marċ jimxi sew u jkun okkażjoni tajba ta’ ferħ flimkien waqt id-dimostrazzjoni bil-Madonna.

NISTIEDNU lil kulħadd biex nikkoperaw ħalli l-marċ jimxi biex jasal fil-ħin fil-pjazza.

 • FEATURE F’SALIB IT-TOROQ fil-10.45pm imtella’ mill-Għaqda tal-Armar Għajnsielem
 • WARA L-WASLA TAL-MADONNA FUQ IL-PEDESTALL ikollna WIRJA PIROTEKNIKA fil-PJAZZA MINN FUQ IL-BJUT ….Inizzjattivi sbieħ.

Nikkoperaw mal-BANDA TAGĦNA

u NIMXU >>> Festa ta’ FERĦ >>> AWGURI

QRAR Għall-festa

Mit-Tlieta sas-Sibt ta’ din il-ġimgħa mis-6.30 pm ‘il quddiem. U l-Ħadd filgħodu.

GRAZZI MILL-QALB: Għas-Sagristiji: NN €100.

ĠABRA BIEB BIEB

GRAZZI tal-offerti waqt il-ġabra bieb bieb li saret mill-voluntiera tagħna għall-festa. S’issa laħqet €3129. Dawk li ma kienux id-dar u jixtiequ jagħtu l-offerta tagħhom tistgħu tixtħu l-envelop fil-ferta tal-knisja jew fil-letterbox tad-dar parrokkjali.

L-ADORAZZJONI FIL-KNISJA L-QADIMA tkun magħluqa mit-Tnejn 20 sat-Tlieta 28 ta’ Awwissu.

NAGĦTU D-DEMM

Il-Ħadd 19 t’Awwissu fil-Berġa tax-Xewkija bejn it-8am u s-1pm.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI –

NN-€100.  GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

 

Bullettin 12 ta’ Awwissu 2018

It-19-il Ħadd Matul is-Sena

PROPOSTA GĦAT-TGERGIR!

Kemm ingergru!  Kemm-il darba anki l-ħajja spiritwali tagħna tkun imċajpra b’dan it-tgergir?

Kemm tassew ħafna drabi ninfexxu nippuntaw subgħajna u l-akkużi tagħna fuq it-tgergir lejn ħaddieħor.  Fi żmien Ġesù l-Lhud gergru minkejja li raw il-Providenza Divina u daqu mill-istess providenza.  Il-proposta ta’ Ġesù għal dan in-nuqqas hija li jitma’ lill-bniedem bil-Ħobż Ħaj li nieżel mis-sema.  Il-ħajja tagħna ta’ kuljum ħafna drabi tkun medjokri peress li naqgħu f’attitudni ta’ tgergir u ma nindunawx li l-għajnuna l-Mulej qed jagħtiha kull ħin lilna, u kif!

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten, għandna lil Elija jaqta’ qalbu u jaħrab lejn id-deżert.  Qata’ qalbu minħabba l-ebusija tan-nies.  Iżda Alla, fil-mument ta’ kriżi, jersaq lejh, jitimgħu u jagħmillu kuraġġ.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 33, huwa stedina biex induqu u naraw kemm huwa tajjeb il-Mulej.  Huwa bla sens li ngergru għall-Mulej jekk wara ma narawx l-għajnuna kontinwa li huwa jagħtina.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, jitkellem fuq ir-regola tal-ħajja l-ġdida li rċevejna permezz tal-Ispirtu s-Santu.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann naraw ir-rifjut tal-Lhud għall-kliem ta’ Kristu li kien joffri l-Ewkaristija bħala ġismu u demmu.

 • Fil-mument ta’ kriżi ta’ ħajjitna nduru lejn Ġesù għax jinsab ħdejna f’kull ħin.
 • Nemmnu aktar fil-qawwa tal-Ewkaristija fil-ħajja tagħna.
 • Fil-ħajja, bit-tgergir negħrqu aktar fil-medjokrità. Inqumu fuq tagħna bħala Nsara u nħarsu lejn dak li jitmagħna bih Ġesù.
 • Qegħdin tassew induqu u naraw kemm huwa tajjeb il-Mulej?

Mulej, grazzi għall-għajnuna  li toffrili kull ħin.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna                Atti 17,28

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġbir ikun għall-festa tagħna li issa tinsab fil-qrib. Inkunu ġenerużi u nagħtu kif u kemm nistgħu. Grazzi tal-offerta tagħkom.

NIBDEW IL-FESTA

Nhar il-Ħamis li ġej nibdew in-novena tal-Festa… parti mportanti mill-festa stess. Segwu sew il-programm li qed jaslilkom ma’ dan il-bullettin.

Il-ĦAMIS 16 ta’ AWWISSU Nibdew in-Novena

SEJĦA LIT-TFAL U L-ADOLEXXENTI

Il-Ħamis,il-Ġimgħa,Is-Sibt u t-Tnejn 16-20 Awwissu-9am  Quddiesa animata appposta għalihom fil-knisja parrokkjali… u attivitajiet oħra skont il-programm tal-festa u kif navżawhom.

Il-ĦADD 19 ta’ Awwissu

FestaFAMILJA u EMIGRANTI – 10am.

Wara ssir l-INAWGURAZZJONI TAL-ARLOĠĠI FIL-KAMPNAR.

Għal min jixtieq nitilgħu anke fil-kamra tal-arloġġi u fil-kampnar għad-daqq tat-tokki ta’ nofsinhar.

RADJU LAURETANA 89.3FM

L-iskeda tkompli b’aktar programmi u xandiriet. Komplu segwu. Mal-bullettin qed tirċievu l-iskeda tat-tielet ġimgħa ta’ xandir.

VELJA TAL-ASSUNTA

It-Tlieta 14 ta’ Awwissu quddiem is-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu mit-8pm sal-10.15pm. Tixxandar dirett fuq Radju Lauretana.

IT-TLUGĦ FIS-SEMA TA’ MARIJASOLENNITÀ L-Erbgħa 15 ta’ Awwissu, il-quddies fil-knisja tagħna jkun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd: 6am, 8am, 10am u 5pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Lorenza Scicluna toffri €20 b’suffraġju tal-għażiż binha Joe fl-anniversarju tat-13-il sena mill-mewt tiegħu fil-15 ta’ Awwissu, kif ukoll ta’ binha Frankie u ta’ żewġha Carmelo Scicluna.
 • Maria Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Grech f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fil-11 ta’ Awwissu.
 • Il-Familja Xuereb joffru €20 b’suffraġju ta’ Loreta u George Xuereb fl-anniversarju tal-mewt tagħhom.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

TĦEJJIJA FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  L-AĦĦAR SIBT... Ngħidu r-rużarju mal-familja u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

L-AĦĦAR ĠABRA BIEB BIEB

Inħeġġukom twasslu l-offerta tagħkom f’din l-aħħar ġabra li qed issir bieb bieb. L-offerta ta’ kulħadd tiswa ħafna biex inlaħħqu mal-ispejjeż dejjem jikbru tal-festa. Tistgħu twasslu l-envelop lill-voluntiera li jiġu, fil-knisja stess jew fil-letterbox tad-dar parrokkjali.

NAGĦTU D-DEMM  Il-Ħadd 12 t’Awwissu fil-Berġa tax-Xewkija bejn it-8am u s-1pm.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 18 ta’ Awwissu fil-knisja ta’ Marsalforn – Adorazzjoni fis-6.30 u quddiesa fis-7pm.

FESTA TA’ KEMMUNA

Mal-Bullettin qed jaslilkom ukoll il-programm tal-festa ta’ Kemmuna għal tmiem il-ġimgħa li ġejja.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Missier ilqa’ fi ħdanek lil Karmenu Agius mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li int sejjaħt għal ħdanek nhar it-3 ta’ Awwissu 2018 fl-għomor ta’ 71 sena.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

GRAZZI MILL-QALB Offerta Knisja : NN €45.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI –

NN – €300; Marvin Dempsey €100; NN – €300. GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali-21554615         Arċipriet –79710784 

E – ghajnsielemparish@gmail.com

Ċentru Parr. – 21561030   Radju Lauretana 21566965

 http://www.radjulauretana.com/parish

RESPONSABILTÀ u RISPETT

– 2 ingredjenti tajbin għal min irid ikollu festa sabiħa u dinjituża.

 

 

Bullettin 5 ta’ Awwissu 2018

It-18-il Ħadd Matul is-Sena

EMMNU F’DAK LI BAGĦAT

Ngħidu li aħna ta’ Kristu.  Ngħidu li aħna Nsara.  Iżda fiex tassew qegħdin nemmnu llum?

Kemm tassew ilkoll kemm aħna nistgħu ngħidu li nafu tassew lil dan Kristu? X’bidliet ġab fil-ħajja tagħna?  Għad-domanda x’għandna nagħmlu biex naħdmu għall-għemejjel ta’ Alla, Ġesù jwieġeb li l-għemil ta’ Alla huwa dan li aħna nemmnu f’dak li huwa bagħat. Irridu nemmnu f’Ġesù.  Biex temmen f’xi ħaġa trid tkun taf dwar dik il-persuna,  tkun taf x’inhi l-missjoni tagħha.  Ħafna drabi nfittxu lil Ġesù meta niġu daharna mal-ħajt, kif fittxewh il-Lhud għax kien temmagħhom il-ħobż b’xejn.  Iżda kemm tassew nistgħu ngħidu li qed infittxu lill-Mulej Ġesù għax għandu l-kliem tal-ħajja ta’ dejjem?

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb tal-Eżodu, għandna l-mixja tal-poplu Lhudi fid-deżert sal-Art Imwiegħda.  Ma kinetx mixja ħafifa, iżda Alla dejjem ħaseb biex jgħinu.  Fis-Salm 77, li nsibu fis-Salm Responsorjali, għandna lill-Mulej juri l-ħniena mal-poplu billi tahom il-qamħ mis-sema.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra lill-Efesin insibu lil San Pawl jitkellem dwar il-ħtieġa li lkoll inkunu nafu sew lil Kristu u nilbsu l-bniedem il-ġdid.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann Ġesù jurina li huwa l-ħobż tassew li niżel mis-sema.

 • Kemm tassew nafu min huwa Ġesù? Kemm nixtiequ nsiru aktar tiegħu?
 • San Pawl jistedinna biex nilbsu l-bniedem il-ġ Kemm qed taħrab kompromessi fil-ħajja tiegħek biex tilbes dan il-bniedem?
 • “Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bil-għatx” (Ġwanni 6,35). Temmnu u tgħixu tassew dan il-kliem?

Mulej tiegħi,

agħmel li qatt ma nixrob minn għejun imdardra,

imma dejjem mill-ilma li jagħti l-ħajja,

li huwa Int.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna                Atti 17,28

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

RADJU LAURETANA

PROPRJU mat-tqassim ta’ dan il-bullettin beda x-xandir tar-radju tagħna marbut mal-festa. Mal-bullettin qed tirċievu l-iskeda tat-tieni ġimgħa ta’ xandir. Insegwuh.

GRAZZI MILL-QALB

Għas-Sagristiji NN Triq Mġarr €100;

Offerti lill-Madonna – NN €100, NN €100 b’ringrazzjament; Louis u Loretta Cassar Sydney Awstralja-€300.

Offerti Radio: €237 u Us$100.

GRAZZI U APPELL

Minn qalbna nirringrazzjaw lil dawk li b’tant dedikazzjoni jiltaqgħu biex inaddfu l-knisja parrokkjali ta’ kull ġimgħa. Dawk li jiġu jżuruha minn barra spiss jikkummentaw kemm hi miżmuma nadifa…Prosit u Grazzi mill-qalb.

Appell: għal dawn il-ġranet tal-festa jkollna bżonn daqqa t’id aktar mis-soltu biex innaddfu l-knisja kollha. Min jixtieq jgħin tistgħu tiġu nhar ta’ Erbgħa wara l-quddiesa tad-9am jew kellmu lill-arċipriet.

NAGĦTU D-DEMM

Il-Ħadd 5 t’Awwissu fil-Berġa tax-Xewkija bejn it-8am u s-1pm.

WASLULNA

Statwetti tal-Madona ta’ Loreto silver plated. Rigal sabiħ għall-familja u għall-emigranti.  Tistgħu tarawhom fl-uffiċċju parrokkjali.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Sunta Grech toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Rita Grech f’għeluq it-tielet sena mill-mewt tagħha fis-7 ta’ Awwissu.

Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  

Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

MILL-PROGRAMM TAL-FESTA

Il-Ħadd 19 ta’ Awwissu – 10 am.

FestaFamilja–Emigranti-Inawgurazzjoni ARLOĠĠI

————————–

L-AĦĦAR ĠABRA BIEB BIEB

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom l-envelop għall-aħħar ġabra bieb bieb għall-festa ta’ din is-sena. Il-voluntiera jiġu fil-ġranet li ġejjin biex jiġbruh. Inħeġġukom ilkoll tagħtu l-offerta tagħkom … kemm tistgħu u mill-qalb.Grazzi bil-quddiem.

BUKKETTI

Min jixtieq jiddedika xi bukkett fjuri għall-ġranet tal-festa fil-knisja tagħna iwassal ismu u offerta ta’ €25 għal kull bukkett fl-uffiċċju parrokkjali.

LEJLA MALTIJA

Is-Sibt 11 ta’ Awwissu fis-7.30pm fil-Parkeġġ tal-Kunvent tal-Knisja ta’ Sant’Antnin. Biljetti mis-sagristija tal-Knisja ta’ Sant’Antnin.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

Ir-ruħ għażiża ta’ Ġużepp Vella li inti sejjaħtlu għal għandek nhar l-20 ta’ Ġunju minn ħdan il-kommunità parrokkjali tagħna fl-età ta’ 80 sena.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

IL-PROĠETT TAL-ORGNI –

NN €50;  NN €50; NN €250; NN €300.

Nhar il-Ħadd li għadda, 29 ta’ Lulju, 2018, ġie ffirmat il-kuntratt tax-xogħol li jmiss għall-orgni. Pass kbir ‘il quddiem.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali-21554615         Arċipriet –79710784 

E – ghajnsielemparish@gmail.com

Ċentru Parr. – 21561030   Radju Lauretana 21566965

 http://www.radjulauretana.com/parish