Bullettin 12 ta’ Awwissu 2018

It-19-il Ħadd Matul is-Sena

PROPOSTA GĦAT-TGERGIR!

Kemm ingergru!  Kemm-il darba anki l-ħajja spiritwali tagħna tkun imċajpra b’dan it-tgergir?

Kemm tassew ħafna drabi ninfexxu nippuntaw subgħajna u l-akkużi tagħna fuq it-tgergir lejn ħaddieħor.  Fi żmien Ġesù l-Lhud gergru minkejja li raw il-Providenza Divina u daqu mill-istess providenza.  Il-proposta ta’ Ġesù għal dan in-nuqqas hija li jitma’ lill-bniedem bil-Ħobż Ħaj li nieżel mis-sema.  Il-ħajja tagħna ta’ kuljum ħafna drabi tkun medjokri peress li naqgħu f’attitudni ta’ tgergir u ma nindunawx li l-għajnuna l-Mulej qed jagħtiha kull ħin lilna, u kif!

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten, għandna lil Elija jaqta’ qalbu u jaħrab lejn id-deżert.  Qata’ qalbu minħabba l-ebusija tan-nies.  Iżda Alla, fil-mument ta’ kriżi, jersaq lejh, jitimgħu u jagħmillu kuraġġ.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 33, huwa stedina biex induqu u naraw kemm huwa tajjeb il-Mulej.  Huwa bla sens li ngergru għall-Mulej jekk wara ma narawx l-għajnuna kontinwa li huwa jagħtina.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, jitkellem fuq ir-regola tal-ħajja l-ġdida li rċevejna permezz tal-Ispirtu s-Santu.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann naraw ir-rifjut tal-Lhud għall-kliem ta’ Kristu li kien joffri l-Ewkaristija bħala ġismu u demmu.

  • Fil-mument ta’ kriżi ta’ ħajjitna nduru lejn Ġesù għax jinsab ħdejna f’kull ħin.
  • Nemmnu aktar fil-qawwa tal-Ewkaristija fil-ħajja tagħna.
  • Fil-ħajja, bit-tgergir negħrqu aktar fil-medjokrità. Inqumu fuq tagħna bħala Nsara u nħarsu lejn dak li jitmagħna bih Ġesù.
  • Qegħdin tassew induqu u naraw kemm huwa tajjeb il-Mulej?

Mulej, grazzi għall-għajnuna  li toffrili kull ħin.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna                Atti 17,28

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġbir ikun għall-festa tagħna li issa tinsab fil-qrib. Inkunu ġenerużi u nagħtu kif u kemm nistgħu. Grazzi tal-offerta tagħkom.

NIBDEW IL-FESTA

Nhar il-Ħamis li ġej nibdew in-novena tal-Festa… parti mportanti mill-festa stess. Segwu sew il-programm li qed jaslilkom ma’ dan il-bullettin.

Il-ĦAMIS 16 ta’ AWWISSU Nibdew in-Novena

SEJĦA LIT-TFAL U L-ADOLEXXENTI

Il-Ħamis,il-Ġimgħa,Is-Sibt u t-Tnejn 16-20 Awwissu-9am  Quddiesa animata appposta għalihom fil-knisja parrokkjali… u attivitajiet oħra skont il-programm tal-festa u kif navżawhom.

Il-ĦADD 19 ta’ Awwissu

FestaFAMILJA u EMIGRANTI – 10am.

Wara ssir l-INAWGURAZZJONI TAL-ARLOĠĠI FIL-KAMPNAR.

Għal min jixtieq nitilgħu anke fil-kamra tal-arloġġi u fil-kampnar għad-daqq tat-tokki ta’ nofsinhar.

RADJU LAURETANA 89.3FM

L-iskeda tkompli b’aktar programmi u xandiriet. Komplu segwu. Mal-bullettin qed tirċievu l-iskeda tat-tielet ġimgħa ta’ xandir.

VELJA TAL-ASSUNTA

It-Tlieta 14 ta’ Awwissu quddiem is-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu mit-8pm sal-10.15pm. Tixxandar dirett fuq Radju Lauretana.

IT-TLUGĦ FIS-SEMA TA’ MARIJASOLENNITÀ L-Erbgħa 15 ta’ Awwissu, il-quddies fil-knisja tagħna jkun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd: 6am, 8am, 10am u 5pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

  • Lorenza Scicluna toffri €20 b’suffraġju tal-għażiż binha Joe fl-anniversarju tat-13-il sena mill-mewt tiegħu fil-15 ta’ Awwissu, kif ukoll ta’ binha Frankie u ta’ żewġha Carmelo Scicluna.
  • Maria Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Grech f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fil-11 ta’ Awwissu.
  • Il-Familja Xuereb joffru €20 b’suffraġju ta’ Loreta u George Xuereb fl-anniversarju tal-mewt tagħhom.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

TĦEJJIJA FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  L-AĦĦAR SIBT... Ngħidu r-rużarju mal-familja u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

L-AĦĦAR ĠABRA BIEB BIEB

Inħeġġukom twasslu l-offerta tagħkom f’din l-aħħar ġabra li qed issir bieb bieb. L-offerta ta’ kulħadd tiswa ħafna biex inlaħħqu mal-ispejjeż dejjem jikbru tal-festa. Tistgħu twasslu l-envelop lill-voluntiera li jiġu, fil-knisja stess jew fil-letterbox tad-dar parrokkjali.

NAGĦTU D-DEMM  Il-Ħadd 12 t’Awwissu fil-Berġa tax-Xewkija bejn it-8am u s-1pm.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 18 ta’ Awwissu fil-knisja ta’ Marsalforn – Adorazzjoni fis-6.30 u quddiesa fis-7pm.

FESTA TA’ KEMMUNA

Mal-Bullettin qed jaslilkom ukoll il-programm tal-festa ta’ Kemmuna għal tmiem il-ġimgħa li ġejja.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

  • Missier ilqa’ fi ħdanek lil Karmenu Agius mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li int sejjaħt għal ħdanek nhar it-3 ta’ Awwissu 2018 fl-għomor ta’ 71 sena.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

GRAZZI MILL-QALB Offerta Knisja : NN €45.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI –

NN – €300; Marvin Dempsey €100; NN – €300. GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali-21554615         Arċipriet –79710784 

E – ghajnsielemparish@gmail.com

Ċentru Parr. – 21561030   Radju Lauretana 21566965

 http://www.radjulauretana.com/parish

RESPONSABILTÀ u RISPETT

– 2 ingredjenti tajbin għal min irid ikollu festa sabiħa u dinjituża.