Bullettin 19 ta’ Awwissu 2018

L-20 Ħadd Matul is-Sena

NGĦIXU GĦAL DEJJEM

Preokkupazzjoni kbira u tal-biża għall-bniedem dejjem kienet il-mewt.  Mill-Ktieb tal-Proverbji, li nsibu fl-Ewwel Qari

tal-lum, għandna messaġġ qawwi mill-awtur li jistieden lill-bniedem iwarrab il-bluhat biex ħajtu tkun bil-għaqal.  Hemm bżonn li nagħrfu li aħna ma aħniex għal hawn u li għalhekk huwa mportanti li nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema.  Għaldaqstant irridu nieklu l-ħobż li nieżel mis-sema biex isaħħaħna fl-għajxien, fil-fehmiet u fid-deċiżjonijiet tagħna.  Il-Mulej jagħtina dan il-ħobż biex ngħixu, mhux għal ftit żmien iżda għal dejjem.   Quddiem dinja li qed tistedinna għall-kultura tal-mewt, Ġesù jippreżentalna stedina li hija wkoll sfida biex ngħixu miegħu għal dejjem.

Is-Salm 33 li ntennu fis-Salm Responsorjali tal-lum jistedinna biex inkomplu nitbiegħdu mill-ħażen u nwettqu dak li jrid minna l-Mulej.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, ifisser x’għandha tkun il-ħidma tan-Nisrani li jrid jixbah lil Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann, Ġesù jkomplu jinsisti fuq il-ħobż li jagħti l-ħajja,  Ġesù jagħti tassew lilu nnifsu.

  • Kemm qed nifhmu dak li jtenni Ġesù meta jistedinna għall-ħobż li niżel mis-sema u li jagħtina l-ħajja ta’ dejjem?
  • Il-ħajja tiegħi ta’ kuljum hija mibnija fuq għażliet għaqlin jew għażliet għall-eġoiżmu?
  • Ġesù jikkonfronta l-egoiżmu tagħna bl-altruiżmu tiegħu. Ħallielna ġismu u demmu. X’seta’ jagħtina aktar biex juri mħabbtu għalina?

Duqu u taraw

  kemm hu tajjeb il-Mulej!

  • Bi qrara tajba u sehem fil-Quddiesa f’dawn il-ġranett tal-festa!

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna              Atti 17,28

responsabiltÀ – rispett –

rieda tajba – rażan … dejjem u f’kollox.

u MATUL DAWN IL-JIEM L-AQWA NGREDJENTI għal

FESTA MILL-AQWA.  AWGURI

IL-FESTA TKOMPLI

Il-ĦADD 19 ta’ Awwissu

FestaFAMILJA u EMIGRANTI – 10am

Wara ssir l-INAWGURAZZJONI TAL-ARLOĠĠI FIL-KAMPNAR.

Għal min jixtieq nitilgħu anke fil-kamra tal-arloġġi u fil-kampnar għad-daqq tat-tokki ta’ nofsinhar.

—————

It-Tnejn 20 ta’ Awwissu Il-ħruġ tal-istatwa min-niċċa tagħha jkun għall-ħabta tal-10.45pm.

Issir L-AĦĦAR ĠABRA KBIRA GĦALL-FESTA Inkunu ġenerużi u nagħmlu l-aħħar sforz biex ikollna ġabra tajba. Grazzi tal-ġenerożità.

Segwu b’attenzjoni l-programm tal-festa li tqassam il-ġimgħa li għaddiet u nieħdu sehem attiv fil-funzjonijiet tal-knisja.

—————

WIRJA f’minjatura tal-Madonna ta’ Loreto fid-Dar Parrokkjali matul il-ġimgħa tal-festa mit-8.30pm ‘il quddiem.

RADJU LAURETANA 89.3FM

L-iskeda tkompli fil-ġimgħa tal-festa b’aktar programmi u xandiriet. Komplu segwu. Mal-bullettin qed tirċievu l-iskeda tal-aħħar ġranet ta’ xandir.

XANDIR FUQ IT-TV

Segwu l-festa tagħna mit-Tnejn sal-Ħadd fuq Xejk TV u l-Ħadd filgħaxija fuq fLiving ukoll. Grazzi lill-ħwienet u stabilimenti li qed jgħinu bir-reklamar tagħhom.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

  • Sally Borg u wliedha joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Mario Borg f’għeluq il-ħames snin mill-mewt tiegħu fid-19 ta’ Awwissu.
  • Loreta Saliba toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Karlu u Ġużeppa Spiteri fl-anniversarju mill-mewt tagħhom.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

IL-MARĊ TAL-ĠIMGĦA

Hija xewqa tal-Kumitat Ċentrali tal-Festa li dan il-marċ jimxi sew u jkun okkażjoni tajba ta’ ferħ flimkien waqt id-dimostrazzjoni bil-Madonna.

NISTIEDNU lil kulħadd biex nikkoperaw ħalli l-marċ jimxi biex jasal fil-ħin fil-pjazza.

  • FEATURE F’SALIB IT-TOROQ fil-10.45pm imtella’ mill-Għaqda tal-Armar Għajnsielem
  • WARA L-WASLA TAL-MADONNA FUQ IL-PEDESTALL ikollna WIRJA PIROTEKNIKA fil-PJAZZA MINN FUQ IL-BJUT ….Inizzjattivi sbieħ.

Nikkoperaw mal-BANDA TAGĦNA

u NIMXU >>> Festa ta’ FERĦ >>> AWGURI

QRAR Għall-festa

Mit-Tlieta sas-Sibt ta’ din il-ġimgħa mis-6.30 pm ‘il quddiem. U l-Ħadd filgħodu.

GRAZZI MILL-QALB: Għas-Sagristiji: NN €100.

ĠABRA BIEB BIEB

GRAZZI tal-offerti waqt il-ġabra bieb bieb li saret mill-voluntiera tagħna għall-festa. S’issa laħqet €3129. Dawk li ma kienux id-dar u jixtiequ jagħtu l-offerta tagħhom tistgħu tixtħu l-envelop fil-ferta tal-knisja jew fil-letterbox tad-dar parrokkjali.

L-ADORAZZJONI FIL-KNISJA L-QADIMA tkun magħluqa mit-Tnejn 20 sat-Tlieta 28 ta’ Awwissu.

NAGĦTU D-DEMM

Il-Ħadd 19 t’Awwissu fil-Berġa tax-Xewkija bejn it-8am u s-1pm.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI –

NN-€100.  GRAZZI KBIRA MILL-QALB!