Author Archives: Lelio

Bullettin 26 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

Ir-4 Ħadd tar-Randan GĦOTJA TA’ DAWL

IS-SEJĦA LI TAGĦMLILNA L-LITURĠIJA TAL-LUM HI BIEX DIK IL-FIDI LI RĊEVEJNA FIL-MAGĦMUDIJA NKABBRUHA U NWASSLUHA LILL-OĦRAJN.

Il-miraklu li nsibu fil-Vanġelu tal-lum huwa l-miraklu tiegħi u tiegħek kull darba li nobdu l-Kelma tal-Ħajja li jwasslilna l-Mulej.  Fil-mumenti ta’ dlamijiet li ngħaddu minnhom f’diversi waqgħat ta’ ħajjitna, il-kuntatt tagħna mal-Mulej huwa bħal raġġ ta’ dawl, dawl li jegħleb is-saltna tad-dlamijiet li ħafna drabi nkunu lsiera tagħha, dlamijiet ta’ vizzji u ħażen, dlamijiet ta’ suppervja.  Hemm bżonn URĠENTI li nħallu lill-Mulej imissna u nħalluH jagħtina d-dawl.  Hemm bżonn li kif l-agħma fil-Vanġelu tal-lum obda l-kmand ta’ Ġesù, hekk aħna m’għandniex triq oħra x’nagħżlu.  Kristu huwa d-dawl tad-dinja.  Bħala nsara lkoll kemm aħna msejħin biex inkunu xhieda ħajja ta’ dan id-dawl.

L-Ewwel Qari tal-lum, mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel, jirrakkonta l-ġrajja ta’ żmien is-Slaten fejn insibu l-figura ta’ David li minn ragħaj tal-imrieħel jiġi magħżul Sultan.  Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ.  U propju din l-għajta għall-protezzjoni u kenn tal-Mulej fuqna, insibuha fis-Salm 22 fejn għandna sejħa lill-Mulej bħala r-Ragħaj it-Tajjeb, Ragħaj li jsegwi b’mod personali l-merħla tiegħu.  La l-Mulej huwa l-kenn tagħna għandna nkunu konvinti li aħna wlied id-dawl kif itenni San Pawl fit-Tieni Qari tal-lum fl-Ittra lill-Efesin

 1. Aħna lkoll ulied id-dawl. F’dan iż-żmien tar-Randan irridu niċċekkjaw liema dawl qed idawwal il-ħajja tagħna.
 2. Bżonn li nkunu umli biex nisimgħu u ngħixu l-Kelma ta’ Alla.
 3. Bżonn li nwettqu dak li ordnalna Ġesù biex tassew NARAW l-għażliet f’ħajjitna.
 4. Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ kif nisimgħu fl-Ewwel Qari. Kulħadd għandu missjoni importanti fis-Saltna Tiegħu.
 5. F’dan iż-żmien tar-Randan irridu nfittxu li nsaħħu sewwa u malajr id-dawl tal-fidi tagħna.

Mulej

għallimna nwettqu sew il-ħidma tagħna

bid-dawl tiegħek li nużawh aħna.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI  Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3pm sal-4pm.

Eżerċizzi tar-Randan:

fil-KNISJA PARROKKJALI TAGĦNA

GĦAL KULĦADD:

Matul din il-Ġimgħa

Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu fis-6.30pm. Predikatur: Fr. Gabriel Gauci, Viċi Rettur tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù.

It-Tlieta nagħmlu l-ġabra għall-knisja, il-Ħamis għas-Seminarju.

RADJU LAURETANA…

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana, jekk Alla jrid, tibda s-Sibt l-1 ta’ April.

IMPORTANTI NGĦINU KIF NISTGĦU!

Qed isir kull sforz biex ix-xandir jibda kif imħabbar. Dan għaliex fl-aħħar maltempata li kellna, sajjetta laqtet l-antenna tar-radio u, minkejja li l-apparat kien mitfi, saret ħsara kbira fit-transmitter u l-limiter. Anke l-computer kellu jinbidel u jinxtara ieħor ġdid. Dan kollu jfisser ħafna spejjeż. Nitolbukom tgħinu kif tistgħu.

Għalhekk – ĠABRA SPEĊJALI dal-weekend.

Fil-knisja, il-ġabra li s-soltu nagħmlu għall-ispejjeż tal-knisja, ser tmur għall-ispejjeż li għandna nagħmlu għall-manutenzjoni u t-tiswija fir-radio.  Grazzi mill-qalb ta’ kull offerta.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 25 ta’ Marzu fil-Knisja tax-Xewkija fis-6.30pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.00pm.

GĦOTI TA’ DEMM   Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 28 ta’ Marzu ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm: 1pm – 5pm.

TOMBLA – Centru Sant’Antnin il-Ħamis 30 ta’ Marzu.

GRAZZI MILL-QALB:

Obolo ta’ San Pietru €450. Gabra pro Anglikani €270.

OĦLOQ TBISSIMA – KAMPANJA TA’ KARITÀTista’ tidħol fis-sagristija, tieħu lista ta’ oġġetti, tixtrihom u ġġibhom lura fis-sagristija. Grazzi.

INĦARSU LEJN L-GĦID: Velja tal-Lejl Qaddis ta’ Sibt il-Għid: is-Sibt 15 ta’ April fit-8pm.

MIS-SEMINARJU MINURI U

L-ISKOLA SEKONDARJA TAL KONSERVATORJU TAL-ISQOF TAD-DJOĊESI T’GĦAWDEX

Dawk Il-ġenituri/kustodji tal-Istudenti ta’ Year 6 iIli jattendu fl-Iskejjel Primarji kemm tal-Knisja u kemm tal-Istat, li jixtiequ jirreġistraw lil uliedhom għad-Dħul fl-Ewwel Klassi tas-Seminarju Minuri u tal-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof huma ġentilment mitluba jagħmlu dan nhar l-Erbgħa u l-Ħamis, 29 u 30 ta’ Marzu mit-8:00 a.m. sas-02.00 p.m. skont id-dettalji li dehru fl-aħħar bullettin.

XAMA: Min ikollu bċejjeċ ta’ xama għar-rimi, anke dak li jibqa’ fix-xemgħat tat-tazza, tistgħu ġġibuhom il-knisja f’kaxxa apposta fejn il-qniepen biex nagħmlu fjakkli għall-Ġimgħa Mqaddsa.

PREPARAZZJONI GĦALL-GRIŻMA – inkomplu din il-ġimgħa b’laqgħa oħra għall-istudenti tal-Griżma nhar l-Erbgħa 29 ta’ Marzu fil-5.15pm fiċ-Ċentru Parrokkjali. Is-Sibt 1 ta’ April – nofs ta’ nhar flimkien.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Rose Grech toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierha Pawlu Grech f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fit-23 ta’ Marzu.
 • Lorenza Grech toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ħuha Ċensu Mercieca f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fix-xahar ta’ Marzu.
 • Elizabeth Portelli toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Maria Spiteri u ta’ missierha Ġanni Spiteri f’għeluq l-anniversarju tal-mewt tagħhom f’dan ix-xahar.
 • Vendra Xuereb toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju Pawlu Azzopardi fl-anniversarju tal-mewt tiegħu fil-25 ta’ Marzu, u b’suffraġju ta’ Ġużeppa Azzopardi u ta’ Loreta Azzopardi.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 19 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

It-3 ĦADD TAR-RANDAN

GĦANDEK GĦATX?

MIN JIXROB MILL-ILMA LI NAGĦTIH JIEN QATT IŻJED MA JKUN BIL-GĦATX.

Fil-ħajja tagħna ma tkunx l-ewwel darba li jaqbadna l-għatx, b’mod speċjali wara xi biċċa xogħol fis-sajf.  Xi kultant iżda jista’ jkun li jkollna għatx għal affarijiet oħra.  Biex tikber il-pożizzjoni soċjali tiegħek jew fuq il-post tax-xogħol.  Is-Samaritana nistgħu nqisuha aħna.  Nersqu lejn Ġesù u nitolbuh il-grazzji, il-grazzji materjali.  Aqlagħli din il-grazzja, ħa nagħmel din il-wegħda; jekk tagħtini hekk nagħtik daqshekk. Hu diskors fuq livell materjali biss.  Ħafna drabi nirrabjaw ukoll mal-Mulej meta ma jagħtiniex dak li nitolbu fil-pront.  Nibqgħu naħsbu u naġixxu bħala bnedmin anki mal-Mulej.  Meta nirċievu l-Ewkaristija,  Alla jsir parti minna, mill-ħajja tagħna, mill-mod kif naġixxu.  Iżda ħafna drabi l-għatx għall-materjali jżommna fuq livell ta’ medjokrità b’mod li l-veru għatx għall-valuri ta’ kuljum lanqas biss inħossuh.  It-tielet Ħadd tar-Randan għandu stedina ċara, agħraf dak li se titlob lil Ġesù.

Il-Mulej jagħtina l-ilma li jżommna ħajjin kull ħin.  Kif qed naċċetta dan l-ilma fil-ħajja tiegħi ta’ kuljum?

Il-Mulej ġie biex jagħmel ir-rieda ta’ dak li bagħtu, kif itenni fil-Vanġelu tal-lum.  Inti u jien qed nifhmu xi jrid il-Mulej minna?

Kif qed taqta’ l-għatx tiegħek kuljum, bl-ilma li jagħtina Ġesù b’mod speċjali fl-Ewkaristija jew b’affarijiet materjali li jkomplu jagħmlulna aktar għatx?

Kristu jrid u jinsab lest li jkun l-ilma ħaj għalina kull ħin.  L-għażla bil-libertà kollha hija f’idejna.

Agħmel Mulej

li ma nfittex imkien biex naqta’ l-għatx ħlief bik,

bil-kelma tiegħek, bil-Ġisem u d-Demm tiegħek.

OBOLO TA’ SAN PIETRU:

Il-ġbir kollu li jsir fil-quddies ta’ dan il-weekend ikun għall-karità li ssir mill-Papa madwar id-dinja kollha. Nagħtu karità frott is-sagrifiċċji tagħna.

GĦOTI TA’ DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 19 ta’ Marzu ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

AVVIŻ MIS-SEMINARJU MINURI U  MILL-ISKOLA SEKONDARJA TALKONSERVATORJU TAL-ISQOF TAD-DJOĊESI T’GĦAWDEX

Il-ġenituri/kustodji tal-Istudenti ta’ Year 6 iIli jattendu fl-Iskejjel Primarji kemm tal-Knisja u kemm tal-Istat, DEJJEM JEKK IRIDU, huma ġentilment mitluba jirreġistraw lil uliedhom għad-Dħul fl-Ewwel Klassi tas-Seminarju Minuri u tal-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof nhar l-Erbgħa u l-Ħamis, 29 u 30 ta’ Marzu mit-8:00 a.m. sas-02.00 p.m.

L-applikazzjonijiet għat-tfal subien jimtlew fis-Seminarju Minuri waqt li għat-tfal bniet jimtlew fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof (dħul mill-parking tal-Isptar Ġenerali t’Għawdex). Min japplika mitlub jieħu miegħu: Ċertifikat oriġinali tat-Twelid tat-tifel/tifla kif ukoll żewġ ritratti tiegħu/tagħha. Tkun mitluba wkoll il-Karta tal-Identità taż-żewġ Ġenituri. It-tfal iridu jkunu mwielda bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru 2006. Isir ħlas ta’ €15 mal-applikazzjoni.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha l-Erbgħa 22 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Buttigieg, kafe’ u tombla.

IMMORRU L-LUNZJATA

Nhar is-Sibt li ġej, 25 ta’ Marzu, festa tat-Tħabbira tal-Mulej ser immorru ninviżtaw lill-Madonna fil-Knisja ddedikata lilha fil-Wied tal-Lunzjata. Tluq mill-Pjazza fit-8.00am. Ikollna quddiesa fit-8.30. Min ikun ser jiġi huwa mitlub li jibbukkja billi jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali fuq 21554615.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 25 ta’ Marzu fil-Knisja tax-Xewkija fis-6.30pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.00pm.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI 

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm.

Eżerċizzi tar-Randan:

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu fis-6.30pm.

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin – Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

OĦLOQ TBISSIMA – KAMPANJA TA’ KARITÀTista’ tidħol fis-sagristija, tieħu lista ta’ oġġetti, tixtrihom u ġġibhom lura fis-sagristija. Grazzi.

XAMA: Min ikollu bċejjeċ ta’ xama, tistgħu ġġibuhom il-knisja f’kaxxa apposta fejn il-qniepen biex nagħmlu fjakkli għall-Ġimgħa Mqaddsa.

GRAZZI MILL-QALB:

Ewro Collection Marzu €645.68.

Għall-Missjoni ta’ Fr. Raymond Portelli €280.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Lil GIUSEPPA ZERAFA li sejjaħtilha għal għandek fit-3 ta’ Marzu, fl-età ta’ 81 sena.
 • Lil ANGELA BUTTIGIEG li ttajret għal għand il-Mulej nhar it-Tnejn 13 ta’ Marzu fl-età ta’ 80 sena.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Loreta Zerafa toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Manuel Zerafa it-8 snin mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Marzu.
 • Tonina Spiteri u ħutha joffru €20 b’suffraġju ta’ Loreta Spiteri u Andrew Zerafa fl-anniversarju tal-mewt tagħhom.
 • Erminia Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Emanuel Xuereb f’għeluq l-14-il sena mill-mewt tiegħu fid-19 ta’ Marzu.
 • Brigitte Cammilleri toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Grech f’għeluq is-sentejn mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Marzu.
 • Gużeppa Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Gorgina Farrugia f’għeluq is-sentejn mill-mewt tagħha fil-21 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem. 

 • INTENNU l-appell tagħna biex ikun hemm min jiġi jagħmel ħin ta’ adorazzjoni f’xi ħin bejn il-11am u s-1pm fil-Knisja l-Qadima.
 • XOGĦOL FUQ IL-ĠEBEL TAL-KNISJA: Tistgħu taraw l-ewwel ġebliet lesti sew fejn qed jinħadmu biswit il-workshop ta’ Leli Saliba u anke wara l-knisja.

 

Bullettin 12 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

It-2 ĦADD TAR-RANDAN

ĠESÙ KRISTU:  KONFERMA GĦALL-BNEDMIN KOLLHA

F’dan iż-żmien tar-Randan, żmien ta’ riflessjoni fuq il-mod ta’ ħajja li qed ngħixu, aħna li ngħidu li aħna nsara,  Ġesù Kristu jrid ikun il-gwida tagħna mhux biss fil-mumenti tal-glorja iżda anki fir-realtà ħarxa ta’ kull ġurnata ta’ ħajjitna.  Pietru ħa gost fuq it-Tabor iżda Ġesù reġa’ niżżilhom miegħu fir-realtà iebsa fejn Pietru, minkejja li kien ra ħafna fuq it-Tabor, kien minn ta’ l-ewwel li ċaħdu kif nagħmlu jien u inti minkejja li ngħidu li nafu xi jfisser Kristu l-Iben t’Alla għalina.

Is-sejħa ta’ Abram missier il-poplu t’Alla kellha ħafna diffikultajiet, iżda Abram aċċetta dan ir-riskju kbir ta’ fidi.

Nagħmlu l-qalb u mas-Salm intennu: ĦA TKUN IT-TJIEBA TIEGĦEK FUQNA, MULEJ Fit-Tieni Qari ta’ dan il-Ħadd, San Pawl jagħtina messaġġ qawwi – meta wieħed jgħix il-Vanġelu bilfors li jkollu jbati; iżda wkoll hemm tama li meta tgħix il-Vanġelu se tikseb dawl qawwi għall-kumplament ta’ ħajtek.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew insibu li Ġesù jieħu lil Pietru, Ġakbu u Ġwanni fuq il-muntanja u ssir it-trasfigurazzjoni.  Għandna leħen il-Missier li juri kemm tassew hi importanti l-missjoni fdata f’Ġesù Kristu għalina l-bnedmin.

 1. Fil-Ħajja tagħna nippruvaw minn kollox biex insibu ftit hena – nersqu bil-qalb lejn Ġesù!
 2. Kemm tassew qed ngħixu l-fidi tagħna fid-dawl tal-kliem ta’ Ġesù fil-Vanġelu, kliem li jagħtina tama u kuraġġ ma’ kull sfida ta’ ħajjitna?
 3. L-istess sejħa li Alla għamel lil Abraham Alla jagħmilha lil kull wieħed u waħda minna.  Kif qegħdin inwieġbu?
 4. F’dan iż-żmien tar-Randan hemm bżonn li nikbru aktar fl-imħabba tagħna lejn Alla fil-proxxmu.

Mulej, għinni

fit-tfittxija tiegħi għalik  kuljum.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI 

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm.

Eżerċizzi tar-Randan:

Għall-Professjonisti u Gradwati u anke koppji u dawk li ma jistgħux jattendu f’postijiet jew ħinijiet oħra -mit-Tnejn sal-Ġimgħa 20-24 ta’ Marzu 2017 fil-Knisja ta’ Santu Wistin ir-Rabat fit-8.00pm mill-W.R. Joe Zammit.

GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ MALTA

Kull nhar ta’ tlieta fix-xahar ta’ Marzu ser isiru l-Eżerċizzi għaż-Żgħażagħ li jgħixu f’Malta.  Dawn ikunu f’Dar Manwel Magri ħdejn ic-Chaplaincy tal-Università u jibdew fit-8pm.

RANDAN TA’ VERU – GĦID TAJJEB

EŻERĊIZZI OĦRA F’DAN IR-RANDAN

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin – Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

OĦLOQ TBISSIMA–KAMPANJA TA’ KARITÀ

Bħal snin oħra, anke din is-sena qed nieħdu sehem f’din il-kampanja b’risq il-missjonijiet tas-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl. Tista’ tidħol fis-sagristija, tieħu lista ta’ oġġetti, tixtrihom u ġġibhom lura fis-sagristija. Din is-sena l-kaxxi tal-kartun ma waslux. Għalhekk ġentilment nitolbukom tpoġġu l-oġġetti f’kaxxa żgħira jew borża tal-plastik/karti. Grazzi.

MIĊ-ĊENTRU PARROKKJALI PREPARAZZJONI GĦALL-GRIŻMA

Laqgħa oħra tkun nhar l-Erbgħa li ġejja 15 ta’ Marzu fiċ-Ċentru Parrokkjali fil-5.30pm mill-Arċipriet.

LAQGĦA GĦALL-ISTUDENTI TA’ FORM 2

Subien u bniet nhar l-Erbgħa li ġejja fis-6.30pm. Imexxi Fr. Simon Cachia.

XAMA: Min ikollu bċejjeċ ta’ xama, tistgħu ġġibuhom il-knisja f’kaxxa apposta fejn il-qniepen biex nagħmlu fjakkli għall-Ġimgħa Mqaddsa.

GRAZZI MILL-QALB:

NN għall-Knisja €50 b’ringrazzjament lill-Madonna ta’ Loreto.

EWRO COLLECTION għall-Festa 2017

Il-ġbir kollu waqt il-quddies ta’ dan il-weekend ikun b’risq il-festa tagħna. Nafu lkoll kemm spejjeż trid biex tagħmel festa sabiħa u kbira bħal tagħna. Nagħtu kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

NOTA MPORTANTI: Għall-festa ta’ din is-sena diġa għandna talbiet ta’ żieda fil-prezzijiet tas-servizzi li jsiru fosthom tal-orkestra maltija.  Din s’issa kienet tiġina €2960. Iċ-ċiefra tinkludi wkoll l-irqad u l-ikel tal-mużiċisti maltin.

ĦARĠA GĦALL-ANZJANI

Il-Kunsill Lokali ser jorganizza ħarġa għall-anzjani t-Tnejn 20 ta’ Marzu. Prezz €5. Tluq minn Triq Sant’Antnin, Triq Ħamri, Pjazza u Triq il-Ġnien fit-7.50am. Quddiesa Ta’ Pinu, inżuru ċ-Ċentru Marittimu d-Dwejra, ikla u tombla fil-Fliegu Restorant u nirritornaw lura fis-1pm. Ċemplu 21561515 jew morru l-Kunsill sal-Ġimgħa 17 ta’ Marzu.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 14 ta’ Marzu ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Antonia Xerri toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ żewġha Karmnu Xerri f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Marzu.

 Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

IMPORTANTI: INTENNU l- appell tagħna biex ikun hemm min jiġi jagħmel ħin ta’ adorazzjoni f’xi ħin bejn il-11am u s-1pm fil-Knisja l-Qadima. Ser nagħtu prova għal dan ix-xahar ta’ Marzu. Imbagħad niddeċiedu dwar ħinijiet ġodda tal-ftuħ tal-Knisja l-qadima.

 

Bullettin 5 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

L-1 ĦADD TAR-RANDAN

Liema Alla naqdi?

LILL-MULEJ ALLA TIEGĦEK, GĦANDEK TADURA,

U LILU BISS TAQDI

Il-falliment totali tagħna huwa d-dnub.  Iċ-ċaħda tal-grazzja ta’ Alla.  L-għażla libera tagħna li nsegwu lil satana u mhux lil Alla.  F’dan iż-żmien tar-Randan, li bdejna biċ-ċelebrazzjoni ta’ l-irmied, indunajna li lkoll kemm aħna rridu verament inċarrtu qlubna u mhux ilbiesna.  Hemm bżonn li fil-konverżjoni tagħna ma nkunux artifiċjali iżda nkunu radikali.  Il-mument tar-Randan irid ikun mument ta’ verifika għalina lkoll, f’liema livell ta’ fidi ninsabu, kemm tassew aħna lesti li niġġeddu fil-ħajja tagħna biex neqirdu d-dnub u noqorbu aktar lejn Alla.  It-tiġrib tagħna minn satana se jibqa’.  Saħansitra Ġesù għadda minnu.  Iżda aħna rridu nkunu sodi, bil-kelma tal-istess Ġesù, li nagħmlu għażliet ta’ ħajja u mhux għażliet li jmewtu l-fidi u l-għemil tagħna.  Ħafna drabi naħlu ħajjitna naduraw u nsiru skjavi ta’ allat foloz.  Kemm tassew hemm xewqa fina li niskopru u naduraw lil Alla veru fil-ħajja tagħna?

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi, għandna l-ħolqien ta’ Adam u Eva u d-dnub tagħhom.  Ħolqien li juri l-imħabba kbira ta’ Alla u l-libertà assoluta li ta lill-bniedem.  Is-silta tas-salm, meħuda minn Salm 80, hija talba ta’ ħniena lil Alla meta nagħrfu li aħna midinbin.  Fit-Tieni Qari tal-lum San Pawl lir-Rumani jurina b’mod ċar it-tweġiba ta’ Alla għall-falliment tal-bniedem.  Fil-Vanġelu ta’ dan l-ewwel Ħadd tar-Randan l-Evanġelista San Mattew jirrakkonta t-tentazzjonijiet ta’ Ġesù mix-xitan fid-deżert.  Ġesù jitkellem u jkeċċi x-xitan.  Fid-diskors ta’ Ġesù għandna s-sinjali fejn irridu npoġġu tassew l-għażliet ta’ ħajjitna; mhux fuq it-tlellix iżda fuq il-Kelma t’Alla.

IR-RANDAN:

 • TIĠDID spiritwali
 • TIĠDID ukoll tal-mod ta’ ħajja u attitudnijiet tagħna ta’ kuljum.
 • GĦAŻLA MILL-ĠDID TA’ ALLA

Mulej, għallimni

matul dan ir-Randan

insib aktar lilek u lili nnifsi.

BDEJNA R-RANDAN

Nagħmlu waħda kbira għall-Mulej!!

EŻERĊIZZI SPIRITWALI GĦALL-Koppji:

Din il-Ġimgħa

Mit-Tnejn 6 sal-Ġimgħa 10 ta’ Marzu

fiċ-Centru Parrokkjali fis-7.30pm.

SEJĦA SPEĊJALI LILL-KOPPJI ŻGĦAR–EJJEW!!

Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

Inħeġġu n-nanniet biex jagħtu daqqa t’id fejn ikun hemm diffikultà minħabba t-tfal.

Intom nanniet:

 • tistgħu mbagħad tattendu għal xi wieħed mill-eżerċizzi ta’ kulħadd li għandna pprogrammati.
 • ĦEĠĠU LIL ULIEDKOM MIŻŻEWĠA JATTENDU DIL-ĠIMGĦA.

RANDAN TA’ VERU – GĦID TAJJEB

EŻERĊIZZI OĦRA F’DAN IR-RANDAN

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin-Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA-Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

ĠABRA SPEĊJALI

Matul il-quddies ta’ dan il-weekend il-ġabra fil-knisja tkun b’risq ir-restawr urġenti tal-Pro Katidral Anglikan ta’ San Pawl fil-Belt Valletta. Nuru solidarjeta’ ma’ ħutna l-Anglikani dan ir-Randan.

PREPARAZZJONI GĦALL-GRIŻMA

L-istudenti li qed jippreparaw ruħhom biex jirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof din is-sena, huma mistiedna għal mixja ta’ laqgħat matul ir-randan bi tħejjija għal dan is-sagrament. L-ewwel laqgħa ser tkun nhar l-Erbgħa li ġejja 8 ta’ Marzu fiċ-Ċentru Parrokkjali fil-5.15pm. Importanti li kollha jattendu għax ser jingħata l-programm kollu li jwassal sal-Griżma fl-10 ta’ Ġunju li ġej.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI 

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm.

GĦOTI TA’ DEMM  Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 5 ta’ Marzu ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

KOLBE: Ir-Rock-Opera li tirrakkonta l-ġrajja ta’ San Massimiljanu Kolbe. Fl-Oratorju Don Bosco. Araw il-flyer li qed jaslilkom ma’ dan il-bullettin.

PASTA NIGHT u TOMBLA  Fiċ-Ċentru Sant’ Antnin il-Ħamis 9 ta’ Marzu fis-7pm. Adulti €9.50. Tfal €7.50. Biljetti mill-Knisja ta’ Sant’ Antnin jew 99285912, 79448921.

GRAZZI MILL-QALB: Għas-sagristiji: NN. €100, NN €50. Għall-Knisja NN €1000.

SEMINAR GĦAL KULĦADD – bit-tema Lejn ir-Rebbiegħa ta’ Ħajjitna – Imtella’ mis-Sezzjoni Femminili Museum fil-Qasam tal-Bniet ix-Xewkija t-Tlieta 7 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-familja Ciantar joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Ġużepp u Maria Ciantar fl-anniversarju tal-mewt tagħhom fix-xahar ta’ Marzu.
 • M’Rose Xuereb toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierha Eugenio Caruana f’għeluq il-41 sena mill-mewt tiegħu fis-7 ta’ Marzu.
 • Carmena Xuereb toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ħuha Kelinu Xuereb f’għeluq is-7 snin mill-mewt tiegħu fl-4 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

IMPORTANTI: Nagħmlu appell biex ikun hemm min jiġi jagħmel ħin ta’ adorazzjoni f’xi ħin bejn il-11am u s-1pm fil-Knisja l-Qadima. Ser nagħtu prova għal dan ix-xahar ta’ Marzu. Imbagħad niddeċiedu dwar ħinijiet ġodda tal-ftuħ tal-Knisja l-qadima.

 

Bullettin 26 ta’ Frar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

It-8 Ħadd Matul is-Sena

MINGĦAJR KOMPROMESSI!!

Ħafna drabi nidħlu  f’kompromessi fil-ħajja tagħna minħabba l-mentalità  li qed tinbet fina.  Ipprova laqqat minn kullimkien.  Għix il-mument preżenti ħu ċ-ċans tal-mument.  Daqqa naħa u

daqqa oħra – skond kemm se tgawdi. Mhux hekk iddur ir-rota? Bejn Alla u x-xitan.

Illum Ġesù jridna nkunu tassew radikali fl-għażliet ta’ ħajjitna.  Ma tistgħux taqdu żewġ sidien.  Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.  IRRIDU NAGĦMLU GĦAŻLA… nintelqu f’idejh.  Alla jieħu ħsieb ta’ kollox u ta’ kulħadd.  Mhux ser jinsa la lili u lanqas lilek.  Il-Providenza qiegħda fostna… rridu nindunaw biha aħna.

L-ewwel qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija jxebbah lil Alla ma’ omm li ma tinsa qatt lil binha.  Inkunu tassew nonqsuh jekk ngħidu li hu nsiena jew ħalliena.  Fis-Salm 61 għandna għajta li f’Alla biss il-mistrieħ ta’ ruħna.  Fit-Tieni Qari San Pawl ifakkar li Kristu għażel il-ministri tiegħu u afdalhom f’idejhom l-misteri ta’ Alla – tahom missjoni li ġġorr magħha responsabbiltà kbira.

Fil-Vanġelu, minn San Mattew, Ġesù li jgħidilna li jeħtieġ li l-ewwel post fil-ħajja tagħna nagħtuh lil Alla.  Ma nistgħux inħallu affarijiet oħrajn jiddominaw il-ħajja u l-qalb tagħna.

X’hemm fiċ-ċentru ta’ qalbek?  Tafda tassew fil-Providenza t’Alla?

Kemm tħares u tafda lil Alla bħala OMMOK?

Kemm temmen fil-Mulej u kemm tafda fil-Kelma tiegħu?

F’dinja komplikata b’ħajja li qed inkomplu nikkomplikawha aħna jeħtieġ illum aktar minn qabel li nafdaw il-ħajja kollha tagħna f’idejn Alla.      Mulej, f’idejk, nafda l-ħajja tiegħi.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI  

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm. Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Marzu tkun fil-Knisja Parrokkjali.

LAQGĦA MPORTANTI GĦALL-ANIMATURI tal-Liturġija Nhar L-ERBGĦA li ġejja, 1 ta’ Marzu, Ras ir-Randan, dritt wara l-quddiesa ta’ filgħaxija fis-sagristija.

GĦOTI TAD-DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex nhar it-Tlieta 28 ta’ Frar ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm

IR-RANDAN

NIBDEW l-ERBGĦA l-1 ta’ MARZU

IL-MIXJA tal-KONVERŻJONI TAGĦNA

LEJN ĦAJJA ĠDIDA MA’ KRISTU FIL-QAWMIEN

Fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, ir-Randan kien iż-żmien li fih il-katekumeni, jiġifieri dawk li jkunu se jitgħammdu, kienu jhejju ruħhom bit-tagħlim, bit-talb u bil-penitenza biex ikunu jistgħu jirċievu l-magħmudija fil-lejl tal-Għid il-Kbir. Fiż-żmien tar-Randan il-liturġija tistedinna biex inġeddu u nsaħħu l-konverżjoni ta’ qalbna lejn Alla, u hekk, inħejju lilna nfusna biex fil-lejl tal-Għid nerġgħu nġeddu l-wegħdiet tal-Magħmudija tagħna.

F’dan iż-żmien tar-Randan, jeħtieġ li ngħixu u niċċelebraw l-Ewkaristija b’dawn id-dispożizzjonijiet:

 • Nissieħbu ma’ Ġesu’ fil-mixja tiegħu fid-deżert, biex kif huwa rebaħ il-qawwiet tal-ħażen bit-talb u l-penitenza, hekk aħna wkoll nirbħu t-tentazzjonijiet tal-ħażen li magħhom niltaqgħu f’ħajjitna. Huwa żmien li nindmu u nikkonvertu dejjem aktar mill-ħażen tagħna.
 • Nitilqu l-ħażen biex induru lejn Alla f’ubbidjenza ta’ wlied u lejn ħutna f’imħabba li taf tgħin u taqdi. Huwa żmien li fih noffru lilna nfusna ma’ Kristu f’sagrifiċċju ta’ mħabba lejn Alla u lejn xulxin.
 • Ngħixu d-dmirijiet tal-ħajja ġdida li rċivejna fil-magħmudia. Bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, ngħixu l-ħajja ta’ Kristu Rxoxt, għall-glorja tal-Missier.

L-Erbgħa l-1 ta’ Marzu waqt il-quddies kollu jsir it-tqegħid tal-irmied fuq rasna.

RANDAN TA’ VERU – GĦID TAJJEB

EŻERĊIZZI F’DAN IR-RANDAN

GĦall-Koppji: Mit-Tnejn 6 sal-Ġimgħa 10 ta’ Marzu fiċ-Centru Parrokkjali

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin-Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

MILL-GĦAQDA DRAMMATIKA GĦAJNSIELEM

Ser issir laqgħa  għal dawk li se jieħdu jew jixtiequ jieħdu sehem fl-attivitajiet li l-Għaqda Drammatika Għajnsielem se ttella’ għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa.  Din ser issir nhar il-Ħamis 2 ta’ Marzu 2017 fis-7.30pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.

L-ISKOLA PRIMARJA t’Għajnsielem tavża li min għandu tfal li jagħlqu t-3 snin sal-aħħar t’April 2018, jista’ japplika biex dawn ikunu jistgħu jibdew jattendu fs-sena skolastika 2017-18. L-applikazzjonijiet jistgħu jinġabru fil-jiem li ġejjin mill-iskola stess.

L-EWWEL ĠIMGĦA U SIBT TAX-XAHAR

Il-Ġimgħa 3 ta’ Marzu l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali u tibda wara l-quddiesa tad-9am. Is-Sibt 4 ta’ Marzu fit-3.30pm rużarju u quddiesa fil-Knisja l-Qadima. L-Adorazzjoni tkompli sad-9pm.

DEHRIET TA’ LOURDES  Tkompli t-tifkira ta’ dawn id-dehriet tal-Madonna. Ninviżtaw lill-Madonna fil-knisja tagħha ġewwa r-raħal tagħna.

GRAZZI MILL-QALB: Familja N.N. €500 għall-orgni.

LAQGĦA MIR-Richmond Foundation:

F’Għawdex dwar is-Saħħa Mentali t-Tnejn 27 ta’  Frar fil-5pm fiċ-Centru tal-NGO Xewkija.

SEMINAR GĦAL KULĦADD – bit-tema Lejn ir-Rebbiegħa ta’ Ħajjitna – Imtella’ mis-Sezzjoni Femminili Museum fil-Qasam tal-Bniet ix-Xewkija nhar it-Tlieta 7 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmena Ciantar toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Loreta Buttigieg f’għeluq l-44 sena mill-mewt tagħha fl-24 ta’ Frar.
 • Helen Sultana toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Gorga Sultana f’għeluq l-4 snin mill-mewt tagħha fis-26 ta’ Frar.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Bullettin 19 ta’ Frar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

Is-7 Ħadd Matul is-Sena

AĦFER – ĦOBB – SERVI

Kemm hi iebsa li taħfer kompletament.  “Naħfer iva… ninsa le.”  Kemm nisimgħu espressjonijiet bħal dawn u nibqgħu nroddu s-salib u nżejnu l-ħitan bis-slaleb.

Il-Vanġelu tal-lum huwa messaġġ qawwi għall-konverżjoni mhux biss personali iżda wkoll soċjali.

Kemm tassew għandna l-kuraġġ naħfru?  Kemm tassew għandna l-kuraġġ induru lejn xi ħadd li nafu li ma jridilniex il-ġid?  Għalhekk huwa iebes il-Vanġelu.  Għalhekk il-ħajja nisranija hija mingħajr kantunieri.  Biex inkunu “speċjali”  għall-Mulej hemm bżonn li nagħmlu l-affarijiet iebsa.  L-avventuri huma iebsin, hemm bżonn li lkoll kemm aħna bħala Nsara ma nagħmlux biss l-ovvju fil-ħajja tagħna.

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Levitiku u jirrakkonta parti mil-liġi li għandha x’taqsam mal-qdusija tal-poplu.  Wieħed jgħix fil-qdusija meta jimxi fil-kmandamenti ta’ Alla.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 102, insibu li meta aħna nħobbu lill-proxxmu kollu tagħna nkunu qegħdin nixbhu lil Alla li huwa Alla ħanin u ta’ qalb tajba.  San Pawl ikompli jenfasizza fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra tiegħu lill-Korintin, li aħna tempju qaddis ta’ Alla u li ħadd ma għandu jqarraq.  Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum insibu żvilupp tat-tielet beatitudni fid-diskors tal-Muntanja, fejn insibu:  “Ħenjin ta’ qalbhom ħelwa”.  Ġesù jagħti eżempju ta’ dan bil-ħajja tiegħu stess.

Kemm aħna kapaċi naħfru?  Kif qegħdin naħfru?  Kemm tassew aħna nies ta’ kompassjoni u mogħdrija?

Għandek għedewwa?  Kif qed tħares lejhom?  Hemm xi persuna fil-ħajja tiegħek li ilek ma tkellimha snin?

Aħfer – Ħobb – Servi … kemm taħseb li huma possibbli fil-ħajja tiegħek?  Kemm taħseb li huma possibbli li tgħixhom kuljum?

Il-ġlieda tagħna kuljum trid tkun magħna nfusna.  Hemm bżonn li nagħrfu nnaqqsu minna l-egoiżmu tagħna biex inkunu nistgħu nħarsu f’għajnejn xulxin mingħajr biżà jew mistħija.

     Mulej għallimni naħfer lill-għadu tiegħi,

     għallimni nħobb lil dawk li jriduli d-deni,

     għallimni nimxi, kontra l-kurrent, lejk imsallab.

L-ISTRINA TAL- MADONNA

Grazzi mill-qalb lil kull min ta s-sehem tiegħu fil-ġabra li saret bieb bieb – il-ġabra hekk imsejħa L-istrina tal-Madonna.

Is-somma laħqet €4835. Grazzi u prosit tabilħaqq. Grazzi mill-qalb ukoll lill-voluntiera li ħarġu jiġbru. Nirringrazzjawhom tas-sagrifiċċju li jagħmlu u tal-ħin li jagħtu f’kull ġabra li nagħmlu bieb bieb anke dawk tal-festa.  Min għadu jrid jagħti l-offerta tiegħu, tistgħu twassluha fil-letterbox tad-dar parrokkjali jew fil-knisja waqt il-ġabra.

Bħalissa għaddej ix-xogħol tal-inġir tal-ġebel. Tistgħu tarawh wara l-knisja jew fejn il-ħanut tax-xogħol ta’ Leli Saliba. Meta jkollna ċertu ammont ta’ ġebel lest, imbagħad jibda x-xogħol tat-tqegħid tiegħu.

FUQ KOLLOX-Insostnu dan il-proġett bit-talb tagħna!

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 19 ta’ Frar ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha ġewwa Lourdes Home l-Erbgħa 22 ta’ Frar mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Xerri, kafe’ u tombla.

Il-ĦAMISIJIET TA’ SANTA RITA Ikomplu

l-Ħamis 23 ta’ Frar għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

KONFERENZI NTERESSANTI U MPORTANTI

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Kif indawlu lil uliedna dwar il-ħbieb.  Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Frar bejn is-6.00pm u s-7.30pm u ser titmexxa minn Dr. Michael Galea (psikologu, family therapist u lecturer fl-Università). 

Richmond Foundation  qed torganizza taħdit f’Għawdex dwar is-Saħħa Mentali nhar it-Tnejn 27 ta’  Frar fil-5pm fiċ-Centru tal-NGO Xewkija.

DEHRIET TA’ LOURDES

Tkomli t-tifkira tad-dehriet tal-Madonna ġewwa Lourdes. Ninviżtaw lill-Madonna fil-knisja tagħha ġewwa r-raħal tagħna u nitolbu għal tant fejqan spiritwali u materjali.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 18 ta’ Frar, 2017 fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali tax-Xagħra. Trasport mill-Pjazza fis-6pm.

GRAZZI MILL-QALB

 • Lil Paul Stellini flimkien mal-Għaqda Ħbieb tal-Presepju Fergħa Għajnsielem li taw lill-knisja tagħna d-donazzjonijiet li saru fil-presepju u fil-wirja ta’ pasturi li saret taħt il-knisja fi żmien il-Milied – €340.
 • Lill-grupp tal-Boċċi: €100 għas-Sagristiji.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Lorenza Scicluna toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju tar-ruħ għażiża ta’ żewġha Carmelo f’għeluq it-8 sena mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Frar kif ukoll b’suffraġju taż-żewġ uliedha Joe u Frankie Scicluna.
 • Maria Attard toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ żewġha Salvu Attard f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fl-20 ta’ Frar.
 • Carmel u Phyllis Portelli joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Michael Portelli u Toni Portelli.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA LAQQGĦANA MA’ IBNEK ĠESÙ

Insibu ħin għall-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija

(il-Knisja l-Qadima miftuħa kuljum mit-Tnejn sas-Sibt mit-8.30am sal-4pm)

 

Bullettin 12 ta’ Frar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

Is-6 Ħadd Matul is-Sena

NGĦIXU L-KMANDAMENTI

Kollox m’hu xejn fil-ħajja!  Hekk jagħmel kulħadd!  Jien se nkun differenti?  Huma frażijiet li nisimgħu kuljum u li forsi rridu ngħidu li xi kultant nisimgħuhom aħna wkoll.  Lesti nippuntaw subgħajna biex nikkritikaw lil ħaddieħor iżda ma aħniex lesti li naċċettaw jew nagħmlu awtokritika fuqna stess.

Fil-Liturġija tal-lum Ġesù jikxfilna l-maskra.  Maskra li ħafna drabi turi l-mod immatur li bih ngħixu r-reliġjon tagħna.  Mod ta’ reliġjon li fih aħna biss spettaturi.  Ġesù jurina li hu ġie biex jipperfezzjona t-tagħlim u għalhekk jenfasizza għajxien sħiħ tal-kmandamenti.

Il-bniedem ġie maħluq minn Alla liberu u rajh f’idejh.  Il-bniedem huwa msejjaħ biex minn rajh jagħżel li jimxi fuq il-liġi ta’ Alla kif itenni l-awtur tal-Ktieb ta’ Bin Sirak fl-Ewwel Qari tal-lum.  Is-Salm 118 juri li hemm minn dawk li jimxu  fuq l-liġi tal-Mulej.  Fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin insibu li l-għerf ta’ Alla jistgħu jagħrfuh dawk li huma mrawmin sewwa fil-fidi u fl-imħabba.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, għandna t-tifsira ta’ Ġesù li ġie biex jipperfezzjona l-liġi u l-profeti.  Huwa jispjega wkoll l-importanza tal-ħames, is-sitt u t-tmien kmandament.

Il-ħeġġa tan-nisrani kuljum hija dik li tgħinu jfittex u jikseb aktar territorju qrib tal-Mulej.  Hemm bżonn li niddrittaw it-toroq tagħna fid-dawl tal-liġi tiegħu.

L-għażla tad-dnub u għad-dnub hija f’idejna.  Alla ħalliena liberi saħansitra li neħduha kontra tiegħu.  Kemm tassew qed inħares lejn il-kmandamenti bħala mumenti ta’ grazzja li permezz tagħhom aħna stess nirregolaw il-ħajja tagħna?

Hemm bżonn li nagħmlu għażliet ċari u bla tlaqliq fuq it-tip ta’ fidi li qed ngħixu.

Id-diskors ta’ Krisu llum huwa ċar għal min irid jifhem – le għad-divorzju u responsabbiltà kbira fuq kull min ikisser żwieġ.

Fehemni Mulej

biex inżomm il-liġi tiegħek

u nħarisha b’qalbi kollha.

EWRO COLLECTION

Il-ġbir kollu waqt il-quddies ta’ dan il-weekend ikun b’risq il-festa tagħna. Inkunu ġenerużi bħal dejjem. Nagħtu kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull għotja.

L-ISTRINA TAL- MADONNA

INKOMPLU NKUNU ĠENERUŻI!

NGĦINU MINN QALBNA!

Sejħa lilkom Żgħażagħ li taħdmu biex tagħtu wkoll l-offerta tagħkom.

 • Wasslu l-offerta tagħkom ġo envelop permezz tal-voluntiera tal-parroċċa jew direttament fil-letterbox tad-dar parrokkjali, jew lil xi saċerdot tal-parroċċa.
 • Tista’ wkoll tissieħeb fl-iskema ta’ ġbir ta’ kull xahar.

Nagħtu skont ma l-Mulej ipprovdielna!

It-triq hija twila, imma bl-għajnuna t’Alla, ta’ Ommna Maria Lawretana u tal-għajnuna ta’ kull wieħed u waħda minna… NASLU ŻGUR!!!

IL-KNISJA TAGĦNA HIJA MONUMENT LI JIBQA’…

Affarijiet oħra jgħaddu u jispiċċaw.

Il-ĦAMISIJIET TA’ SANTA RITA Ikomplu

l-Ħamis 16 ta’ Frar għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

DEHRIET TA’ LOURDES

Ikomplu d-dehriet tal-Madonna ġewwa Lourdes. Ninviżtaw lill-Madonna fil-knisja tagħha ġewwa r-raħal tagħna u nitolbu għal tant fejqan spiritwali u materjali.

INTENZJONIJIET TA’ QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet ta’ quddies tal-ħin fil-knisja parrokkjali għax-xhur ta’ April, Mejju u Ġunju 2017 jista’ jagħmel dan fl-uffiċċju parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew il-Ħamis bejn id-9am u nofsinhar.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 18 ta’ Frar, 2017 fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali tax-Xagħra. Trasport mill-Pjazza fis-6pm.

GRAZZI MILL-QALB

NN €300; Offerta lill-Madonna – NN Triq il-Ġnien €200. NN €30 b’ringrazzjament lil Alla u lill-Madonna.

ILQA’ FI ĦDANEK

 • Ilqa’ fi ħdanek O Ħanin Ġesu’ lir-ruħ għażiża ta’ Rose Caruana mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li għoġbok issejħilha għal għandek fl-1 ta’ Frar fl-eta’ ta’ 78 sena.
 • Ilqa’ O Mulej fi ħdanek lir-ruħ għażiża ta’ Paul Anthony Rapa mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li ġie jiltaqa’ miegħek nhar it-3 ta’ Frar fl-għomor ta’ 24 sena.
 • Ilqa’ Missier Ħanin lir-ruħ għażiża ta’ George Vella mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li ħalla din id-dinja fit-3 ta’ Frar fl-eta’ ta’ 64 sena.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmena Zerafa u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ ommhom Maria Zerafa f’għeluq il-15-il sena mill-mewt tagħha fit-12 ta’ Frar, għal ruħ missierhom Ġanni u għal ħuthom.
 • Censu Galea joffri €20 b’suffraġju ta’ missieru Michael Galea f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fl-10 ta’ Frar.
 • Loreta Azzopardi u l-familja joffru €30 b’suffraġju ta’ Wenzu u Carmela Xuereb, Mary Rose u Steve Xuereb.
 • Miriam Buttigieg u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ Martinu Buttigieg f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu.
 • Tonina Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ Dolora Azzopardi f’għeluq il-11-il sena mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Frar.
 • Gorga Galea toffri €20 b’suffraġju ta’ omma Rosa Galea f’għeluq il-31 sena mill-mewt tagħha.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA LAQQGĦANA MA’ IBNEK ĠESÙ

Insibu ħin għall-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija

(il-Knisja l-Qadima miftuħa kuljum mit-Tnejn sas-Sibt mit-8.30am sal-4pm)

Bullettin 5 ta’ Frar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

10 ta’ Frar: 

L-Appostlu Missierna San Pawl

NAWFRAĠJU!

San Pawl, anzi l-ġifen tiegħu, tfarrak mal-gżejjer Maltin.  Tidher diżgrazzja kbira li minnha   iżda  ħarġet   grazzja   mhux  biss għaliex  ħadd minn dawk li kienu fuq il-ġifen ma tfarrak jew intilef, iżda wkoll għaliex San Pawl kien għodda f’idejn Alla biex ġab il-fidi lil gżiritna.  San Pawl ġie bħala missjunarju u żera’ żerriegħa li minnha ħarġet żerriegħa missjunarja kbira għaliex aħna l-Maltin mhux biss għożżejna din il-fidi talli nies kuraġġużi Maltin, reliġjużi u lajċi, ħallew ġżiritna tul is-snin biex marru jwasslu l-fidi f’artijiet oħra.  Il-Providenza ħasbet fina l-Maltin.  Ftit huma dawk il-pajjiżi li għandhom isimhom minqux fl-Iskrittura Mqaddsa.  Huwa mument mhux biss ta’ tifkira iżda ta’ tiġdid għalina l-Maltin.

Il-Mulej Ġesù ħabbna fuq li ħabbna tant li bagħtilna wieħed mid-dixxipli tiegħu, l-Appostlu tal-Ġnus, biex jiżra’ l-fidi fi qlubna.

Missirijietna ħabbewh.  San Pawl, minkejja li kien għadu priġunier, ma beżax iwasslilna l-kelma ta’ Alla li dehret bil-kliem u l-mirakli li wettaq fostna.  San Pawl seraq il-qlub tal-Maltin u żera’ fihom iż-żerriegħa tas-salvazzjoni dejjiema…. Iżda llum dan kollu huwa storja?  Kemm tassew fadal fidi fostna?

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ l-Għerf, naraw li kulma jseħħ fid-dinja jseħħ minħabba l-Providenza ta’ Alla.  Is-Salm Responsorjali, minn Salm 106, huwa għanja ta’ tifħir lill-Mulej għall-għeġubjijiet li jagħmel mal-bnedmin.  Fit-Tieni Qari, mill-Atti tal-Appostli, għandna r-rakkont tan-nawfraġju ta’ San Pawl fuq gżiritna.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna lil Ġesù jagħti l-mandat u l-missjoni lill-Appostli biex imorru JXANDRU AĦBAR TAJBA u jgħammdu lill-ġnus.

San Pawl ġie Malta u wettaq dak mitlub minnu mill-Mulej bil-kelma u l-mirakli li wettaq.  Il-fidi żammet lill-poplu Malti ħaj tul dawn is-sekli kollha.  Illum huwa jum ta’ ringrazzjament nazzjonali lil Alla għal din il-grazzja li tana.  Iżda wkoll jum ta’ tiġdid fil-fidi li tagħna sew fuq livell individwali u anki flimkien bħala nazzjon.  Kemm tassew il-familji Maltin għad għandhom lil Ġesù fiċ-ċentru ta’ ħajjithom?  Ħafna drabi naqgħu fl-iżball li ninġarru minn modi u kurrenti li huma kontra l-valuri tal-fidi tagħna.  Inġibu l-gwaj b’idejna stess.  Liema huma l-mumenti tal-veru ferħ fil-ħajja tagħna?  Kemm tassew qed nitolbu kull ħin maħfra lill-Mulej u nitolbuh idawwal l-għemil tagħna?

Mulej, San Pawl żera’ ż-żerriegħa tal-fidi fil-poplu Malti.  Għinni, bħala Malti, biex inkompli din il-missjoni tiegħu fi gżiritna bil-ħajja u t-twemmin tiegħi.

WASLET L-ISTRINA TAL- MADONNA

B’risq It-TKOMPLIJA tal-BINI tal-KNISJA.

Qegħdin fl-ewwel passi ta’ dan ix-xogħol.

L-għotja tiegħek tgħinna nimxu ‘l quddiem…

Il-Ħolma ta’ missirijietna…

Proġett li jibqa’ għall-ġejjieni…

Jista’ jsir realtà bl-għajnuna ta’ kull  Għajnselmiż u kull Għajnselmiża, mill-kbir saż-żgħir u dawk li joqogħdu barra r-raħal!

Kollha kemm aħna nagħtu s-sehem tagħna. NGĦINU MINN QALBNA!

 • L-envelop li tqassam il-ġimgħa l-oħra mal-Bullettin jinġabar mill-voluntiera tal-parroċċa din il-ġimgħa.
 • Tista’ wkoll tissieħeb fl-iskema ta’ ġbir ta’ kull xahar.

Nagħtu skont ma l-Mulej ipprovdielna!

It-triq hija twila, imma bl-għajnuna t’Alla, ta’ Ommna Maria Lawretana u tal-għajnuna ta’ kull wieħed u waħda minna… NASLU ŻGUR!!!

 • Tistgħu taraw ix-xogħol fuq il-ġebel il-kbir ħdejn il-garage ta’ Leli Saliba.
 • Ix-xogħol fuq l-uċuħ tal-arloġġi wasal fil-fażi finali. Xogħol ta’ paċenzja u eżattezza.
 • Anke x-xogħol fuq it-tkomplija tar-reredos miexi ġmielu.
 • Grazzi lil tant voluntiera li jagħtu mill-ħin u s-sengħa tagħhom. Anke b’dan il-mod inkunu ngħinu lill-knisja tagħna. Grazzi verament mill-qalb.
 • Barra dawn l-ispejjeż, il-knisja għandha wkoll tant spejjeż oħra ta’ manutenzjoni u restawr li għaddejjin il-ħin kollu.

Il-Ġimgħa 10 ta’ Frar

Inqaddsu din il-festa tal-fidi tagħna bis-sehem tagħna fis-sagramenti tal-Qrar u l-Ewkaristija.

Il-quddies fil-knisja tagħna jkun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd: 6,8 u 10 am u fil-5pm.

Filgħaxija l-quddiesa tal-5pm tkun iċċelebrata minn Fr. Raymond Portelli, missjunarju Għawdxi fil-Perù. Ningħaqdu miegħu fit-talb u ngħinuh b’xi offerta.

Il-ĦAMISIJIET TA’ SANTA RITA Ikomplu l-Ħamis 9 ta’ Frar għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

COFFEE MORNING

Ċentru Sant’Antnin Għajnsielem il-Ġimgħa 10 ta’ Frar fit-8.30am. Kafe’ u ikel mingħajr ħlas. Min jixtieq trasport iċempel fuq 99448921.

DEHRIET TA’ LOURDES

Nhar is-Sibt li ġej, 11 ta’ Frar, infakkru l-Ewwel Dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes. Mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet wassalnielkom il-programm u l-messaġġ mill-knisja ta’ Lourdes ġewwa r-raħal tagħna. Insegwuh.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Ursula Azzopardi toffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ Marija Azzopardi f’għeluq l-4 snin mill-mewt tagħħa fid-9 ta’ Frar u għal Dolora Azzopardi f’għeluq id-29 sena mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Frar. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA LAQQGĦANA MA’ IBNEK ĠESÙ

Insibu ħin għall-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija

(il-Knisja l-Qadima miftuħa kuljum mit-Tnejn sas-Sibt mit-8.30am sal-4pm)

 

Bullettin 29 ta’ Jannar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

Ir-4 Ħadd Matul is-Sena

IL-FQAR: HENJIN JEW IMSIEKEN?

JIEN HIENI?

F’ħajja li tippriedka lussu, kumdità u flus, f’ħajja fejn kull diskors fuq sagrifiċċju jistona, il-Vanġelu tal-lum jidher bla sens.  Jidher bla sens kważi anki għal dawk li llum ukoll sejrin għall-quddiesa tal-Ħadd.  Iżda l-Liturġija tal-Kelma tal-lum tgħinna u tgħallimna biex nifhmu aktar il-faqar tal-ispirtu fil-ħajja.  Nifhmu aktar kif mhux biss għandna ngħinu lill-fqar imma aħna stess niftaqru biex inkunu nistgħu mhux biss naċċettaw il-Mulej fil-ħajja tagħna, iżda fuq kollox biex inħallu lill-Mulej jimliena hu u mhux nimtlew aħna b’dak kollu li jifga kull sens reliġjuż fil-ħajja tagħna.

Fl-Ewwel Qari tal-lum għandna silta mill-ktieb tal-Profeta Sofonija fejn il-Profeta, minkejja t-tifrik u l-umiljazzjoni li Israel, fis-sena 640, kien għaddej minnha, jagħraf li l-Mulej se jkompli l-missjoni tas-salvazzjoni permezz ta’ dawk li huma l-umli u foqra.  Alla jkompli jerfa’ kontinwament u jgħin lill-fqir li jafda fiH.  Dan huwa l-messaġġ li joħroġ mis-Salm Responsorjali tal-lum fejn jurina li huma l-umli li jġarrbu tassew il-ferħ.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin, jurina li Alla “għażel il-ħwejjeġ boloh tad-dinja biex iħawwad l-għorrief.”  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna l-bidu tad-diskors tal-muntanja.  Diskors li juri fil-beraħ ir-radikalità tal-Vanġelu.

Quddiem id-diskors li jagħmel Ġesù llum għandna għażla ċara u soda xi nwettqu: jew ir-radikalità ta’ għażla li ġġib il-vera bidla fil-ħajja u fil-qalb tagħna, jew inkomplu ngħixu fil-medjokrità.

Hemm bżonn li nagħrfu u nistaqsu kemm tassew fil-ħajja qed inkunu nies ta’ ħniena u ta’ servizz għal ta’ madwarna.

X’tip ta’ għerf qed tfittex għall-ħajja tiegħek? Dak mogħti minn Alla lill-umli jew dak li jiswa biex ineffaħ il-persuna,Hemm bżonn li bl-għemil tagħna f’ħajjitna nfittxu aktar il-ġustizzja u l-umiltà.

Mulej Ġesù, nitolbok tgħinni

biex f’għemili u f’ruħi nkun

dejjem fqir u umli.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 28 ta’ Jannar, 2017 fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz. Trasport mill-Pjazza fis-6.00pm.

IT-2 ta’ FRAR – IL-KANDLORA

FESTA TAL-PREŻENTAZZJONI TAL-MULEJ

Nhar il-Ħamis li ġej!!!

Stedina sabiħa lil kulħadd. Kbar u Żgħar.

Niltaqgħu flimkien fis-6.00pm fil-Knisja Parrokkjali għall-funzjoni li tfakkar il-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju, erbgħin jum wara l-Milied. Isir it-Tberik tax-Xemgħa – simbolu tad-dawl li huwa Kristu.

It-tfal iż-żgħar tal-Years 1-3 ma jkollhomx katekiżmu fiċ-Ċentru Parrokkjali biex ikunu jistgħu jiġu mal-ġenituri l-knisja.

Stedina Speċjali lill-istudenti tal-Griżma u lill-adoloxxenti.

L-EWWEL ĠIMGĦA u SIBT tax-XAHAR

Il-Ġimgħa 3 ta’ Frar l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali u tibda wara l-quddiesa tad-9am. Is-Sibt 4 ta’ Frar fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju. Fl-4pm quddiesa u wara l-Adorazzjoni tkompli sad-9pm.

Il-ĦAMISIJIET TA’ SANTA RITA Ikomplu

Din il-ġimgħa minħabba l-festa tal-Kandlora kollox sser isir nhar l-Erbgħa 1 ta’ Frar għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

TOMBLA Fiċ-Ċentru Sant’ Antnin il-Ġimgħa 3 ta’ Frar fis-6.45pm.

GĦOTI TA’ DEMM… Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 31 ta’ Jannar ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1pm sal-5pm.

KORS GĦAQAL ID-DAR, ĦAJJA AĦJAR 

Wara li dan il-kors sar b’suċċess ġewwa l-Għarb u x-Xagħra matul is-sena l-oħra,  issa jmiss isir fir-raħal tagħna. Ser jibda nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Frar u jkompli kull nhar ta’ Ġimgħa fis-sala tal-Kunsill Lokali Għajnsielem bejn il-5.30pm u s-7.30pm. Applikazzjonijiet b’xejn mill-Kunsill Lokali.

GRAZZI – Il-Kummissarjat tal-Art Imqaddsa jirringrazzja mill-qalb lill-Parroċċa tagħna għall-għotja sabiħa ta’ €963.50 għall-missjoni tal-Art Imqaddsa.

L-ISTRINA TAL- MADONNA WASLET

Ix-xogħol lejn it-TKOMPLIJA tal-BINI tal-KNISJA miexi. Bdejna x-xogħol tal-inġir tal-ġebel tal-arkati tat-twieqi.

Issa rridu naħsbu biex nibdew nixtru l-bqija tal-ġebel l-ieħor kollu…

Proġett – Ħolma ta’ missirijietna – li qed issir realtà.

NGĦINU MINN QALBNA!

Ma’ dan il-bullettin qed jasallek l-envelop.

Dan jinġabar mill-voluntiera tal-Parroċċa bieb bieb mit-3 ta’ Frar ‘il quddiem.

Nagħtu skont ma l-Mulej ipprovdielna!

It-triq mhix qasira u anqas ħafifa, imma bl-għajnuna t’Alla, ta’ Ommna Maria Lawretana u tal-għajnuna ta’ kull wieħed u waħda minna… NASLU ŻGUR!!!

Kull offerta li tagħti hija sostenn għal dan il-monument kbir u sabiħ li għandna.

GRAZZI lil dawk li ta’ kull xahar jagħtu l-offerta tagħhom u lil dawk li taw diġa għotjiet verament sbieħ għal dan il-proġett.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Miriam Buttigieg toffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju tal-mejtin tal-familja Buttigieg.
 • Loreto Debattista joffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ ommu Rita Debattista f’għeluq l-4 snin mill-mewt tagħha fis-26 ta’ Jannar.
 • Katrina Sammut toffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ Franġisku Sammut f’għeluq l-14-il sena mill-mewt tiegħu fl-1 ta’ Frar.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA ĦARISNA

 

Bullettin 22 ta’ Jannar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

It-3 Ħadd Matul is-Sena

Ħajjitna ħafna drabi tixbaħ ġrajja ta’ film: esperjenza ta’ paċi, imbagħad tinqala’ xi ħaġa, tant li faċli ngħidu: “Dejjem irid jara x’jinqala”, u wara jiġu ċirkustanzi oħra li jgħinuna nkomplu għaddejja anke meta s-sitwazzjoni tkun diffiċli. Faċli pero’ nesperjenzaw ħafna drabi l-qtigħ tal-qalb! Imma l-qtigħ tal-qalb huwa l-iktar arma qawwija tax-xitan. Normalment biex wieħed ma jaqtax qalbu, irid jisma’ aħbar sabiħa; jisma’ li din id-diffkulta’, dan is-saram, dan l-inkwiet mhux għal dejjem.

L-istess jiġri fil-Vanġelu. Il-poplu kien fid-dlam; għax arrestaw lill-Profeta. Ġwanni minkejja li kien persuna xi ftit riġida, kien ta’ konsolazzjoni għall-poplu, kien kapaċi jagħti dawl, direzzjoni, tant li ħafna kienu jmorru għandu jistaqsuh kif għandhom jgħixu. Imma issa għalqulu ħalqu, u l-poplu tħawwad. Ġie xi ħadd ieħor, l-istess bħalu jxandar li s-Saltna tas-Smewwiet waslet. Daqshekk dlam! Jiġi u joqgħod idur il-Galilija kollha, jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-aħbar it-tajba u jfejjaq kull xorta ta’ mard. U dan ma jagħmlux waħdu; jagħżel uħud biex miegħu jwettqu din il-missjonili jduru fost in-nies, jgħallmuhom, ifejquhom u jagħtuhom aħbar tajba.

Issa ġa għaddew elfejn sena minn dakinhar u dehru ħafna dixxipli tiegħu jduru man-nies jagħmlu l-ġid. Kollox beda mix-xatt il-baħar tal-Galilija u xterdu mad-dinja, għallmu, wettqu fil-fidi, bnew skejjel u sptarijiet, qerdu l-faqar, qerdu l-mard, assistew il-batut. Bosta drabi ġew ippersegwitati propju għax kienu viċin il-fqir.

U int? U jien? Aħna għandna l-missjoni li nduru l-ambjenti li ngħixu fihom, ngħallmu, inxandru Aħbar Sabiħa u bil-preżenza tagħna nfejqu kull xorta ta’ mard. Il-Mulej li sejjaħ għal warajh eluf u eluf ta’ dixxipli, minn dik l-ewwel sejħa fuq xatt il-baħar tal-Galilija, qed isejjaħ lilek ukoll!

L-GĦAQDA TAL-INSARA       18 – 25 ta’ Jannar

L-imħabba ta’ Kristu ġġegħelna naħsbu dan: li wieħed miet għal kulħadd.                   2Kor:5:14-15

Inkomplu nitolbu mal-Knisja kollha biex l-Insara kollha jersqu lejn xulxin fil-fidi u fl-azzjoni.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 28 ta’ Jannar, 2017 fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz.Trasport mill-Pjazza fis-6.00pm.

IL-ĠIMGĦA TAL-AZZJONI KATTOLIKA

Il-Ħadd 22 ta’ Jannar

Ftuħ tal-Ġimgħa bil-quddiesa tat-8am

It-Tnejn 23 ta’ Jannar

Irtir għal kulħadd għand is-Sorijiet Agostinjani

8.30am      Qrar

9.00am      Taħdita minn Dun George Frendo

10.00am     Kafe’

10.30am     Taħdita oħra minn Dun George Frendo

11.30am     Quddiesa

12.00pm     Ikel (€10). Għall-booking ċemplu

9943 8275 jew 21 553470.

1.30pm      Siegħa Adorazzjoni mmexxija minn P.

Marcello Ghirlando

Il-laqgħa tal-irġiel tal-Azzjoni Kattolika titmexxa minn Fr Noel Saliba Assistent Ekklesjastiku Ġdid

It-Tlieta 24 ta’ Jannar

Xogħol volontarju mill-membri f’diversi istituzzjonijiet hawn f’Għawdex

L-Erbgħa 25 ta’ Jannar

Filgħodu Żjarat lill-morda fid-djar u fl-isptarijiet

6.30pm       Konferenza għal kulħadd fiċ-Ċentru Parrokkjali mill-gynecologist Margaret Spiteri bit-tema Il-Ħajja Umana

Il-Ħamis 26 ta’ Jannar           

9.00am    Coffee morning fid-Dar Ċentrali tal-Azzjoni Kattolika r-Rabat. Trasport fit-8.30am

Il-Ġimgħa 27 ta’ Jannar

Għeluq il-Ġimgħa tal-Azzjoni Kattolika

3.30pm    Siegħa Adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima u tesserament

4.30pm    Quddiesa – L-Adorazzjoni u l-quddiesa jitmexxew minn Fr Noel Saliba

Il-ĦAMISIJIJET TA’ SANTA RITA

Jibdew il-Ħamis li ġej 26 ta’ Jannar għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

GĦOTI TA’ DEMM…          

L-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 22 ta’ Jannar ser ikun disponibbli mit-8:00am sas-1:00pm

JUM L-ART IMQADDSA

Dan il-weekend nitolbu flimkien ma’ ħutna l-patrijiet Franġiskani minuri proprju għal din il-missjoni tant nobbli. Il-patrijiet ser ikunu magħna għall-quddies tas-sibt filgħaxija u tal-Ħadd biex jgħinuna nifhmu aħjar din il-ħidma tagħhom hemmhekk u aħna ngħinuhom bit-talb u l-offerti tagħna.

KORS GĦAQAL ID-DAR, ĦAJJA AĦJAR 

Wara li dan il-kors sar b’suċċess ġewwa l-Għarb u x-Xagħra matul si-sena li għadha kemm intemmet,  issa jmiss isir fir-raħal tagħna. Ser jibda nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Frar u jkompli kull nhar ta’ Ġimgħa fis-sala tal-Kunsill Lokali Għajnsielem bejn il-5.30pm u s-7.30pm. Applikazzjonijiet b’xejn mill-Kunsill Lokali.

ILQA’ FI ĦDANEK

Missier Ħanin ilqa’ fi ħdanek ir-ruħ għażiża ta’ Ċikku Xuereb mill-Komunità Parrokkjali tagħna li ħalla din id-dinja fil-15 ta’ Jannar 2017 fl-għomor ta’ 67 sena.

Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmen Scicluna toffri $50 b’suffraġju tal-għażiż żewġha Anthony Scicluna f’għeluq il-25 sena mill-mewt tiegħu fil-25 ta’ Jannar.
 • Il-Familja Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Peter Paul Grech f’għeluq l-14-il sena mill-mewt tiegħu fil-25 ta’ Jannar.
 • Il-Familja Spiteri toffri €20 b’suffraġju ta’ Tonina Spiteri f’għeluq is-16-il sena mill-mewt tagħha fis-16 ta’ Jannar u għall-familja Spiteri.
 • Il-Familji Zerafa u Vella joffru €20 b’suffraġju ta’ Kelina Zerafa f’għeluq is-17-il sena mill-mewt tagħha fit-23 ta’ Jannar u b’suffraġju ta’ missierhom Pietru Zerafa u ħuthom kollha.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA ĦARISNA