Author Archives: Lelio

Bullettin 23 ta’ April 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Ġeddidna fil-fidi tagħna

It-2 Ħadd tal-Għid

TEMMEN… MA TEMMINX

Temmen… ma temminx… iddeċidejt.  Għaddew l-erbgħin jum tar-Randan.  L-Għid għadda ġimgħa minn fuqu!

Min jaf kemm din il-ġimgħa batejt biex tgħix il-fidi tiegħek.  Min jaf kemm kienu dawk il-mumenti li abbandunajt il-Mulej… min jaf kemm kienu l-mumenti li ddubitajt mill-Mulej.

San Tumas hekk ġralu wkoll … Bħall-bniedem tal-lum ried imiss, jara, jesperjenzja…biex jemmen.  U inti li forsi dejjem tiddubita, Ġesù qed jistiednek issa mhux biss biex tmissu iżda biex jidħol fik.  L-Ewkaristija huwa l-mument tal-verità li permezz tiegħu l-Mulej jinvadi l-qlub tagħna, il-ħajja tagħna, u jseħħ tassew it-tisħiħ tal-fidi tagħna fih.

L-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Appostli juri li l-għaqda tal-ewwel insara kienet permezz tal-Ewkaristija u t-talb.  Is-Salm 117 itenni li aħna wkoll bħall-ewwel insara għandna nfaħħru lill-Mulej li ġabarna flimkien bħala Nsara.  Fl-Ewwel Ittra ta’ San Pietru, li nsibu fit-tieni qari, hemm silta li aktarx kienet innu li jingħad waqt il-magħmudija fl-ewwel żminijiet tal-Knisja.  Kemm it-twelid ġdid u l-ħajja ġdida ġew mogħtija lilna minn Kristu.

Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna l-każ ta’ Tumas li ma emminx qabel ra. Ġesù jfaħħar lil dawk li ma rawx u emmnu għax kbira hija l-fidi tagħhom.

 1. Minn fejn tingħaraf il-fidi tiegħek… minn ħajtek?
 2. Kemm tassew għandek fidi f’Alla f’dak kollu li twettaq?
 3. X’tagħmel fil-mument li tonqos il-fidi tiegħek?
 4. Kemm tassew qed tħossok ma’ ħutek l-Insara familja waħda fit-talb u l-Ewkaristija?

Nagħtu s-sens li jistħoqqilha liċ-Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija… il-Quddiesa…

 • mhux obbligu imma bżonn…
 • mhux drawwa iżda xewqa kontinwa li nħallu lill-Mulej jgħaqqadna miegħu…
 • mhux dwejjaq iżda ferħ… il-Festa tal-Għid tkompli f’kull quddiesa li niċċelebraw.

Mulej tiegħi u Alla tiegħi.

FESTA TAL-ĦNIENA DIVINA

Illum il-Ħadd 23 ta’ April niċċelebraw il-ĦNIENA DIVINA. Fl-4pm fil-Knisja Parrokkjali, ikollna s-Siegħa tal-Ħniena Divina.

NGĦINU LIL DAR ARKA

ILKOLL nafu kemm ġid isir f’Dar Arka… opra kbira ta’ ħniena li għandna fid-Djoċesi tagħna proprju fir-raħal tagħna stess. l-ġbir fil-quddies tas-Sibt 22 ta’ April filgħaxija u tal-Ħadd 23 ta’ April kollu, jkun għal Dar Arka

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 23 t’April ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8am sas-1pm, u nhar it-Tlieta 25  t’April  mis-1pm sal-5pm.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha f’Lourdes Home l-Erbgħa 26 ta’ April mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Simon Cachia, kafe’ u tombla. Inħeġġu lin-nisa kollha sabiex jattendu.

ILMA MBIEREK

Min ikun jixtieq xi ftit ilma mbierek għad-devozzjoni fid-djar tagħna, tistgħu tieħdu mill-fonti tal-ilma li hemm fuq il-presbiterju tal-knisja parrokkjali.

ĦAMISIJIET TA’ SANTA RITA  Ikomplu l-Ħamis 27 ta’ April għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm rużarju, Kurunella, barka sagramentali u fis-6pm quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

TOMBLA Il-Ġimgħa 28 ta’ April fis-7.30pm Ċentru Sant’Antnin b’risq il-festa ta’ Sant’ Antnin li din is-sena ser tiġi ċċelebrata nhar l-4 ta’ Ġunju.

PROGRAMM TAT-TBERIK – IKOMPLI

Is-saċerdoti tagħna jkomplu jiltaqgħu magħkom fi djarkom matul din il-ġimgħa. Fejn m’hemm xejn indikat (hux filgħodu jew filgħaxija) ifisser li t-tberik ikun ser isir filgħaxija.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 22 ta’ April fil-Knisja tal-Fontana fis-7pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.30pm.

GRAZZI MILL-QALB

Lil dawk kollha li ħadmu u stinkaw biex seta’ jkollna funzjonijiet tassew sbieħ tal-Ġimgħa Mqaddsa: Saċerdoti, Abbatini, dawk li jgħinu fuq l-artal, il-korijiet u l-mużiċisti, iż-żgħażagħ, dawk li jarmaw l-artal tar-repożizzjoni u l-knisja, dawk li jnaddfu, l-animaturi u l-letturi kollha… lil Paul Stellini li ta’ kull sena jpitter il-Blandun…

…lil KULĦADD. Tassew Prosit u Grazzi mill-qalb.

INKOMPLU nitħeġġu biex nagħmlu aktar affarijiet sbieħ għall-Mulej fil-Kenn ta’ Dar Ommna Marija.

GRAZZI

 • Ġbir għas-Seminarju fl-Eżerċizzi-Randan 2017: €961
 • Ġabra għas-servizzi tas-Saċerdoti f’Ħamis ix-Xirka: €1290.30 u $Us1
 • Għas-Sagristiji: Michael Spiteri €250, NN Triq Mġarr €300, NN €200. Grazzi kbira mill-Qalb.

ĠABRA GĦALL-ARMAR TAL-FESTA

Mal-bullettin tal-ġimgħa l-oħra waslilkom envelop biex tkunu tistgħu tagħtu l-offerta tagħkom għall-armar tal-festa. L-Għaqda tal-armar tavża li mhux ser tiġbor bieb bieb. Min jixtieq jagħti l-offerta tiegħu, wassluha fil-letterbox tal-maħżen tal-armar jew id-Dar Parrokkjali. Grazzi tal-offerta.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

Lil Edward Debono minn ħdan il-kommunità parrokkjali tagħna li sejjaħtlu għal għandek nhar il-15 ta’ April.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Gużeppa Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Loreta Grech f’għeluq il-31 sena mill-mewt tagħha fil-25 ta’ April.

Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 16 ta’ April 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Ġeddidna fil-fidi tagħna

ĦADD IL-GĦID

L-Għid il-Kbir.  L-akbar festa fil-kalendarju tal-mixja tal-fidi tagħna.  Hija festa li turi li Ħajjet u Kliem Kristu fuq din l-art kienu kliem bis-serjetà.

Importanti għalhekk li llum nifirħu u nirringrazzjaw lil Ġesù għal din ir-rebħa li permezz tagħha AĦNA SIRNA WLIED IR-REBĦA u li l-mewt mhux ser taħkem aktar fuqna.  Importanti għalhekk li nifirħu, ferħ li jiġi għalina li matul ir-Randan nagħrfu li aħna bnedmin dgħajfa u li mingħajr Ġesù ma aħna xejn.  Importanti għalhekk li lkoll kemm aħna nifhmu li r-rebħa ta’ Ġesù kienet rebħa kontra d-dubji u l-inċertezzi tal-ħajja ta’ kuljum, rebħa kontra l-inġustizzji li nsofru, rebħa li tmur ferm ’il bogħod fiż-żmien u teħodna għall-eternità.

L-ewwel qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli u jirrakkonta d-diskors ta’ Pietru fejn itenni li l-predikazzjoni tiegħu hija fuq il-passjoni, mewt u qawmien ta’ Ġesù, li huwa l-misteru ta’ l-Għid.  Ma’ dan il-misteru ddur l-istorja kollha tal-Għid u tal-umanità mifdija.  Fis-Salm Responsorjali għandna għajta ta’ ferħ f’Salm 117 għax dan HUWA L-JUM li għamel il-Mulej.  Fit-tieni qari fl-Ittra lill-Kolossin San Pawl itenni li jekk aħna irxuxtajna ma’ Kristu hemm bżonn li nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann insibu li flimkien ma’ Marija ta’ Magdala kienu Pietru u Ġwanni l-ewwel xiehda tal-qawmien ta’ Ġesù.

 1. Tħoss tassew ferħ f’qalbek illum?
 2. Tħoss li pajjiżek huwa s-sema?
 3. Qed tfittex il-ħwejjeġ tas-sema u mhux tad-dinja?
 4. Tħoss li Ġesù kisiblek ir-rebħa?
 5. L-Għid it-tajjeb ifisser li dak li għexna matul ir-Randan issa nkomplu ngħixuh fiċ-ċertezza tar-rebħa ta’ Kristu Rxoxt.

Mulej, rebbieħ fuq il-mewt

għinna nirbħu kontinwament id-difetti tagħna,

biex nifhmu l-kobor tar-rebħ tiegħu.

bħala ulied ir-rebħa.

SIBT IL-GĦID

 • Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-Knisja Parrokkjali fit-8am.
 • Is-Siegħa tal-Omm fil-Knisja l-Qadima fit-3pm.

IL-VELJA L-KBIRA

tal-Lejl Qaddis ta’ Sibt il-Għid

is-Sibt 15 ta’ April fit-8pm

KULL NISRANI GĦANDU JKOLLU

ĦEĠĠA SPIRITWALI PROFONDA

BIEX JIĊĊELEBRA IL-FERĦ DIN IL-FESTA KBIRA

LI TAGĦTI SENS LILL-FESTI L-OĦRA KOLLHA.

TALB-SMIEGĦ TAL-KELMA-TIĠDID TAL-WEGĦDIET TAL-MAGĦMUDIJA-EWKARISTIJA.

STEDINA SPEĊJALI LIL KULĦADD:

Il-FAMILJI KOLLHA speċjalment dawk li għandhom uliedhom għall-Griżma tal-Isqof u l-Ewwel Tqarbina.

It-tfal huma mistiedna jġibu fjura magħhom ħalli nżejnu l-fonti tal-magħmudija. Fl-aħħar titqassam figolla lit-tfal preżenti.

Wara niltaqgħu ċ-Ċentru Parrokkjali

FESTA… FESTA… FESTA…

PROGRAMM TAT-TBERIK

Mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet waslilkom il-programm tat-tberik. Okkażjoni oħra biex niltaqgħu ftit flimkien u nitolbu l-barka ta’ Alla fuqna. Fejn mhemm xejn indikat (hux filgħodu jew flgħaxija) ifisser li t-tberik ikun ser isir filgħaxija.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid tintemm il-Ħadd 16 ta’ April. Jekk ma jinqala’ xejn, l-iskeda li jmiss tkun fl-aħħar ġimgħa ta’ Mejju għall-festa ta’ Sant’Antnin

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 22 ta’ April fil-Knisja tal-Fontana fis-7pm.Trasport mill-Pjazza fis-6.30pm.

L-ARĊIPRIET u s-SAĊERDOTI

flimkien mal-KUNSILL PARROKKJALI jawguraw GĦID QADDIS

mimli bil-ferħ li jġib l-Irxoxt

fil-qlub u fil-familji tagħna.

GRAZZI

wN.N. b’ringrazzjament lill-Madonna €20.

wLil dawk kollha li offrew ward u weraq għall-altar tar-repożizzjoni u lill-voluntiera kollha li għenu biex jintrama u biex inżejnu l-knisja parrokkjali u l-knisja l-qadima għal dawn il-festi.

GRAZZI minn Dar Stella Maris

F’isem is-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl f’isem sħabna li jaħdmu fil-missjoni tagħna fil-Perù nixtiequ nroddulkom ħajr tal-ġenerożità kbira tagħkom b’risq il-kampanja ta’ karità ‘Oħloq Tbissima’. Żgur li se tferrħu tant familji u tfal. Grazzi ħafna u l-Mulej ibierek u jseddaq din il-ġenerożità tagħkom.

ĠABRA GĦALL-ARMAR TAL-FESTA

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom envelop biex tkunu tistgħu tagħtu l-offerta tagħkom għall-armar tal-festa. L-Għaqda tal-armar tavża li mhux ser tiġbor bieb bieb. Min jixtieq jagħti l-offerta tiegħu, wassluha fil-letterbox tal-maħżen tal-armar jew id-Dar Parrokkjali.

COFFEE MORNING – fiċ-Ċentru Sant’Antnin it-Tlieta 18 ta’ April fid-8.45. Min jixtieq trasport iċempel 99448921

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Maria Vella toffri €20 b’suffraġju tal-għażiż żewġha Michael f’għeluq it-tliet snin mill-mewt tiegħu fit-12 ta’ April.
 • Rosina Zerafa toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Dolora u missierha Salvu Grima f’għeluq is-37 sena mill-mewt tagħhom u għall-familji Grima u Zerafa.
 • L-aħwa Carmelo, Emanuel Saliba, Rita Link u Natalina Galea joffru €20 b’suffraġju ta’ missierhom Gużepp Saliba f’għeluq l-10 anniversarju mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ April u għal ommhom Loreta Saliba f’għeluq ir-4 anniversarju fl-20 ta’ Frar.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 9 ta’ April 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Ġeddidna fil-fidi tagħna

ĦADD IL-PALM

Il-funzjoni ta’ Ħadd il-Palm tiftaħ il-bieb għall-Ġimgħa Mqaddsa li tilħaq il-qofol tagħha biċ-ċelebrazzjoni tat-tlett ijiem imqaddsa – Ħamis ix-Xirka, il-Ġimgħa l-Kbira u Sibt il-Għid.

Huma jiem importanti għall-ħajja tagħna l-Insara.  Illum permezz ta’ Ħadd il-Palm tiftaħ il-Ġimgħa tal-Vera Mħabba, mhux imħabba tal-kant u l-kartolini.  Hija mħabba li matul din il-gimgħa Ġesù se jurini bit-tbatija li ġarrab għalija;  Iċ-ċelebrazzjoni tal-lum għandha tgħinni nagħmel meditazzjoni qawwija. Jien ngħid li jien ta’ Ġesù u ma’ Ġesù iżda wara, b’dak li nagħmel, ngħajjat “Sallbu”.

 1. Din hija l-ġimgħa ta’ l-akbar imħabba. Kemm tassew se nroddlu lura l-imħabba lil Ġesù bl-egħmil tiegħi?
 2. Kapaċi matul din il-gimgħa nagħmel REVIŻJONI TA’ ĦAJTI fid-dawl tal-Passjoni ta’ Kristu?
 3. Kemm jien konxju ta’ nies li, bħal Kristu, huma msallbin madwari minħabba l-inġustizzji?
 4. Matul din il-Ġimgħa nieħu sehem ħaj fil-funzjonijiet tal-liturġija tal-Ġimgħa Mqaddsa u nimpenja ruħi li nattendi f’Sibt il-Għid.

Mulej, nitolbuk li bl-eżempju

li tajtna fit-triq tas-salib,

nagħmel minn kollox

biex inħobbok bl-għemil tiegħi.

IS-SAGRAMENT TAL-QRAR… matul il-Ġimgħa Mqaddsa

 • L-Erbgħa 19 ta’ April: Mis-6 sad-9pm-Knisja Parrokkjali.
 • Il-Ħamis mill-4.30 sas-6.20pm.
 • Il-Ġimgħa mid-9am sa nofsinhar.
 • Is-Sibt: 7 pm.

OFFERTA – SERVIZZI PASTORALI TAS-SAĊERDOTI

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom envelop għall-ġabra li ssir kull sena f’Ħamis ix-Xirka għas-servizzi tas-Saċerdoti. Lkoll nafu kemm isiru servizzi ta’ kuljum mis-saċerdoti fil-knisja tagħna. Nuru l-apprezzament tagħna u ngħinu speċjalment bit-talb tagħna.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

Lil Irina Nikolaevna Vella li ttajret għal għandek nhar il-31 ta’ Marzu.  Agħtiha O Mulej il-Mistrieħ ta’ dejjem.

IL-ĠIMGĦA MQADDSA

ĦADD il-PALM

Stedina lit-tfal u l-istudenti tal-Ewwel Tqarbina u tal-Griżma għall-quddiesa tal-10.00am ta’ Ħadd il-Palm li fiha ssir il-preżentazzjoni tagħhom lill-komunità parrokkjali.  Ninġabru lkoll għall-funzjoni tat-Tberik tal-Palm u ż-Żebbuġ fl-9.45am fejn il-Knisja l-Qadima. Il-funzjoni kollha tixxandar dirett anke fuq Radju Marija.

ĦAMIS IX-XIRKA

Il-Quddiesa taż-Żjut fil-Katidral ta’ Għawdex fid-9am. Tixxandar dirett fuq Radju Lauretana.

Il-funzjoni filgħaxija fil-knisja tibda fis-6.30pm.

Il-Viżti għal kulħadd fil-knisja tagħna –  fit-8.30pm

–  – Għaż-Żgħażagħ: tluq mill-Pjazza fit-8.30pm.

Il-Viżti – Radju Lauretana u Radju Marija – 9pm.

IL-ĠIMGĦA L-KBIRA

Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-knisja fit-8am.

Il-funzjoni tas-salib fil-Knisja fit-3pm.

SIBT IL-GĦID

 • Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-Knisja Parrokkjali fit-8am.
 • Is-Siegħa tal-Omm fil-Knisja l-Qadima fit-3pm.

IL-VELJA L-KBIRA

tal-Lejl Qaddis ta’ Sibt il-Għid

is-Sibt 15 ta’ April fit-8pm

KULL NISRANI GĦANDU JKOLLU ĦEĠĠA SPIRITWALI PROFONDA BIEX JIĊĊELEBRA DIN IL-FESTA KBIRA LI TAGĦTI SENS LILL-FESTI L-OĦRA KOLLHA. TALB-SMIEGĦ TAL-KELMA-TIĠDID TAL-WEGĦDIET TAL-MAGĦMUDIJA-EWKARISTIJA.

Wara niltaqgħu ċ-Ċentru Parrokkjali

FESTA… FESTA… FESTA…

GĦALL-ARTAL TAR-REPOŻIZZJONI

Min għandu ward u weraq li jistgħu jintużaw għal Ħamis ix-Xirka, ġibuhom l-knisja. Il-weraq mit-Tnejn 10 ta’ April, il-ward nhar l-Erbgħa 12 ta’ April.

PROGRAMM TAT-TBERIK

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom ukoll il-programm tat-tberik. Okkażjoni oħra biex niltaqgħu ftit flimkien u nitolbu l-barka ta’ Alla fuqna.

IL-PASSJONI: ILBIERAĦ U LLUM

Fl-okkażjoni tat-30 Anniversarju mit-twaqqif tagħha, L-Għaqda Drammatika Għajnsielem se tippreżenta, Il-Passjoni: Ilbieraħ u Llum.  Din il-verżjoni drammatizzata tal-passjoni ser issir is-Sibt 8 ta’ April 2017 fil-Forti Chambray fis-6pm b’repetizzjoni bil-lingwa Ingliża fid-9pm.

L-Għaqda Drammatika Għajnsielem ser ittella’ Iċ-

Ċenaklu f’Ta’ Passi il-Ħamis mit-8.30pm sal-11.30pm

u l-Ġimgħa mid-9am sa nofsinhar.

EWRO COLLECTION

Fil-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġbir waqt il-quddies ikun b’risq il-festa. Inkomplu nkunu ġenerużi u nagħtu kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

GĦOTI TA’ DEMM 

Fl-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 11 t’April mis-1pm sal-5pm.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 22 ta’ April fil-Knisja tal-Fontana fis-7pm.Trasport mill-Pjazza fis-6.30pm.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid tkompli. Segwu l-programmi kollha u x-xandiriet speċjali fuq 89.3FM jew www.radjulauretana.com

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Tonina Azzopardi toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Toni Azzopardi f’għeluq it-22sena mill-mewt tiegħu fil-11 ta’ April.
 • Guża Attard toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Gorga Attard f’għeluq l-24sena mill-mewt tagħha fl-10 ta’ April.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 2 ta’ April 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Ġeddidna fil-fidi tagħna

Il-5 Ħadd tar-Randan

JIFTAĦ L-OQBRA

Il-Mulej tant huwa viċin tagħna li jridna ħajjin dejjem u ma jiddejjaqx jinżel fil-ħofra tal-qabar maħmuġ tal-fraġilità ta’ ħajjitna.

“Dawk li jgħixu skond il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lil Alla.  Iżda intom ma tgħixux skont il-ġisem iżda skond l-Ispirtu”.  Din hija twissija li jagħti San Pawl fil-liturġija tal-lum, twissija li lkoll kemm aħna rridu nieħdu bis-serjetà jekk irridu nibqgħu ħajjin dejjem, ħajjin għall-eternità, ħajjin permezz tal-Kelma t’Alla.  Minkejja d-difetti tagħna, il-Mulej lest li jerġa’ jqajjimna kuljum ukoll jekk dak li għal għajnejn id-dinja jidher li jkun waqgħa jew falliment.  Huwa għal dan il-għan li l-qawmien ta’ Lażżru huwa eżempju ċar mhux biss tal-qawwa ta’ Ġesù fuq il-mewt fiżika tal-bniedem iżda b’mod aktar ċar fuq il-mewt spiritwali.  Għal dan il-għan il-Vanġelu jagħtina kuraġġ u tama minkejja d-dgħufija tagħna.  Il-Kelma tal-Mulej għandha s-setgħa kull ħin li tagħtina l-ħajja.  Importanti li lkoll nagħtu każ tagħha u nagħtuha l-ħin u ċ-ċans tibdilna.

Eżekjel, fl-Ewwel Qari tal-lum iserraħ ras il-poplu u jiddeskrivi l-qawmien u l-għaqda ta’ Israel wara l-Eżilju.  Huwa jtenni li saħansitra l-Mulej itellagħna mill-oqbra li nkunu ntfajna fihom aħna.  Il-Mulej se jqiegħed ruħna fina biex  aħna nieħdu l-ħajja.  Xi rridu aktar minn hekk?  Is-Salm 129 li ntennu fis-Salm Responsorjali huwa għajta qawwija lill-Mulej għax huwa għandu t-tjieba.  Hija din it-tjieba li trid tfejjaqna.  Fit-Tieni Qari fl-Ittra lir-Rumani għandna indikazzjoni li aħna l-imgħammdin, aħna l-ħolqien ġdid imħabbar minn Eżekjel fl-Ewwel Qari tal-lum

 1. Quddiem id-dgħufija tagħna għandna l-ordni kuljum biex inqumu mill-waqgħat u r-raqdiet tagħna.
 2. Il-Mulej iridna ħajjin fix-xhieda tagħna. X’qed tkun ir-risposta tagħna?
 3. Il-Mulej huwa lest li jtellagħna mill-qabar tagħna, iżda rridu nagħmlu l-parti tagħna.
 4. Kemm tassew fil-ħajja tagħna qed nagħmlu għażliet fid-dawl tal-kliem ta’ Kristu biex inkunu wlied id-dawl?

Mulej,

minkejja l-waqgħat fil-qabar ta’ dgħufija

nixtieq li tgħinni nqum u nerfa’ salibi.

VIA SAGRA DJOĊESANA

Il-Ħadd 2 ta’ April fuq l-Għolja ta’ Għammar fl-4pm.

ĦIN TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn 3 ta’ April il-ħin tal-quddiesa ta’ filgħaxija mit-Tnejn sas-Sibt ikun fis-7pm. Nhar ta’ Ħadd fil-5pm. Il-ħin tal-quddies l-ieħor jibqa’ l-istess.

JUM ID-DULURI

Il-Ġimgħa 7 ta’ April huwa jum għażiż għalina li nemmnu. Huwa Jum id-Duluri. Dakinhar l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali u tibda wara l-quddiesa tad-9am. Fil-5pm ikollna quddiesa. Fis-6pm tibda ħierġa l-purċissjoni akkumpanjata minn persunaġġi u l-Banda San Ġużepp. Nimxu wara l-istatwa ta’ Ommna Marija Addolorata fil-ġabra fi spirtu ta’ talb u riflessjoni. Nixegħlu l-galleriji u nżejnu t-twieqi tagħna bi xbihat tad-Duluri u l-Kurċifiss. Kif il-purċissjoni tidħol lura fil-knisja jkollna quddiesa oħra.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 2 t’April ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mit-8am sas-1pm.

Eżerċizzi tar-Randan:

fil-KNISJA TA’ SANT’ANTNIN

GĦAL KULĦADD:

Matul din il-Ġimgħa mit-Tnejn sal-Ħamis fis-7.30pm

Predikatur: P. Marcello Ghirlando ofm.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid bdiet. Segwu l-programmi kollha fuq 89.3FM jew www.radjulauretana.com

IL-PASSJONI: ILBIERAĦ U LLUM

Fl-okkażjoni tat-30 Anniversarju mit-twaqqif tagħha, L-Għaqda Drammatika Għajnsielem se tippreżenta, Il-Passjoni: Ilbieraħ u Llum.  Din il-verżjoni drammatizzata tal-passjoni ser issir nhar is-Sibt 8 ta’ April 2017 fil-Forti Chambray fis-6pm b’repetizzjoni bil-lingwa Ingliża fid-9pm.  Aktar dettalji fil-leaflet li se jitqassam mal-Bulletin il-ġimgħa d-dieħla.

GRAZZI MILL-QALB:

Ġabra speċjali għall-Knisja b’risq ir-radju €693.29

Mill-bott ta’ ‘Blue Anchor Bar’ – €22.71

WARD U WERAQ GĦALL-ARTAL TAR-REPOŻIZZJONI

Min għandu ward u weraq li jistgħu jintużaw għal Ħamis ix-Xirka, erfgħuhom għall-ERBGĦA 12 TA’ APRIL.  Billi din is-sena l-Għid ġej tard, nitolbukom biex il-fjuri ma taqtgħuhomx kmieni ħalli iservu. Grazzi mill-qalb lil kulħadd.

ĦADD il-PALM

Stedina lit-tfal u l-istudenti tal-Ewwel Tqarbina u tal-Griżma għall-quddiesa tal-10.00am ta’ Ħadd il-Palm li fiha ssir il-preżentazzjoni tagħhom lill-komunità parrokkjali.  Stedina lil kulħadd għall-funzjoni tat-Tberik tal-Palm u ż-Żebbuġ fl-9.45am fejn il-Knisja l-Qadima.

OĦLOQ TBISSIMA – KAMPANJA TA’ KARITÀ  Tista’ tidħol fis-sagristija, tieħu lista ta’ oġġetti, tixtrihom u ġġibhom lura fis-sagristija. Grazzi tal-ġenerożita’ tagħkom.

INĦARSU LEJN L-GĦID:

Velja tal-Lejl Qaddis ta’ Sibt il-Għid: is-Sibt 15 ta’ April fit-8pm.

L-GĦID hija l-FESTA PRINCIPALI TA’ KULL NISRANI

XAMA

Min ikollu bċejjeċ ta’ xama għar-rimi, anke dak li jibqa’ fix-xemgħat tat-tazza, tistgħu ġġibuhom il-knisja f’kaxxa apposta fejn il-qniepen biex nagħmlu fjakkli għall-Ġimgħa Mqaddsa.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

Lorenza Scicluna toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju tal-għeżież ġenituri tagħha Ġużepp u Paula Sultana fl-anniversarju tal-mewt tagħhom fil-11 u fit-3 ta’ April rispettivament, kif ukoll ta’ ħutha Loreto u Carmelo Sultana u tan-neputi Albert Sultana.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 26 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

Ir-4 Ħadd tar-Randan GĦOTJA TA’ DAWL

IS-SEJĦA LI TAGĦMLILNA L-LITURĠIJA TAL-LUM HI BIEX DIK IL-FIDI LI RĊEVEJNA FIL-MAGĦMUDIJA NKABBRUHA U NWASSLUHA LILL-OĦRAJN.

Il-miraklu li nsibu fil-Vanġelu tal-lum huwa l-miraklu tiegħi u tiegħek kull darba li nobdu l-Kelma tal-Ħajja li jwasslilna l-Mulej.  Fil-mumenti ta’ dlamijiet li ngħaddu minnhom f’diversi waqgħat ta’ ħajjitna, il-kuntatt tagħna mal-Mulej huwa bħal raġġ ta’ dawl, dawl li jegħleb is-saltna tad-dlamijiet li ħafna drabi nkunu lsiera tagħha, dlamijiet ta’ vizzji u ħażen, dlamijiet ta’ suppervja.  Hemm bżonn URĠENTI li nħallu lill-Mulej imissna u nħalluH jagħtina d-dawl.  Hemm bżonn li kif l-agħma fil-Vanġelu tal-lum obda l-kmand ta’ Ġesù, hekk aħna m’għandniex triq oħra x’nagħżlu.  Kristu huwa d-dawl tad-dinja.  Bħala nsara lkoll kemm aħna msejħin biex inkunu xhieda ħajja ta’ dan id-dawl.

L-Ewwel Qari tal-lum, mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel, jirrakkonta l-ġrajja ta’ żmien is-Slaten fejn insibu l-figura ta’ David li minn ragħaj tal-imrieħel jiġi magħżul Sultan.  Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ.  U propju din l-għajta għall-protezzjoni u kenn tal-Mulej fuqna, insibuha fis-Salm 22 fejn għandna sejħa lill-Mulej bħala r-Ragħaj it-Tajjeb, Ragħaj li jsegwi b’mod personali l-merħla tiegħu.  La l-Mulej huwa l-kenn tagħna għandna nkunu konvinti li aħna wlied id-dawl kif itenni San Pawl fit-Tieni Qari tal-lum fl-Ittra lill-Efesin

 1. Aħna lkoll ulied id-dawl. F’dan iż-żmien tar-Randan irridu niċċekkjaw liema dawl qed idawwal il-ħajja tagħna.
 2. Bżonn li nkunu umli biex nisimgħu u ngħixu l-Kelma ta’ Alla.
 3. Bżonn li nwettqu dak li ordnalna Ġesù biex tassew NARAW l-għażliet f’ħajjitna.
 4. Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ kif nisimgħu fl-Ewwel Qari. Kulħadd għandu missjoni importanti fis-Saltna Tiegħu.
 5. F’dan iż-żmien tar-Randan irridu nfittxu li nsaħħu sewwa u malajr id-dawl tal-fidi tagħna.

Mulej

għallimna nwettqu sew il-ħidma tagħna

bid-dawl tiegħek li nużawh aħna.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI  Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3pm sal-4pm.

Eżerċizzi tar-Randan:

fil-KNISJA PARROKKJALI TAGĦNA

GĦAL KULĦADD:

Matul din il-Ġimgħa

Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu fis-6.30pm. Predikatur: Fr. Gabriel Gauci, Viċi Rettur tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù.

It-Tlieta nagħmlu l-ġabra għall-knisja, il-Ħamis għas-Seminarju.

RADJU LAURETANA…

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana, jekk Alla jrid, tibda s-Sibt l-1 ta’ April.

IMPORTANTI NGĦINU KIF NISTGĦU!

Qed isir kull sforz biex ix-xandir jibda kif imħabbar. Dan għaliex fl-aħħar maltempata li kellna, sajjetta laqtet l-antenna tar-radio u, minkejja li l-apparat kien mitfi, saret ħsara kbira fit-transmitter u l-limiter. Anke l-computer kellu jinbidel u jinxtara ieħor ġdid. Dan kollu jfisser ħafna spejjeż. Nitolbukom tgħinu kif tistgħu.

Għalhekk – ĠABRA SPEĊJALI dal-weekend.

Fil-knisja, il-ġabra li s-soltu nagħmlu għall-ispejjeż tal-knisja, ser tmur għall-ispejjeż li għandna nagħmlu għall-manutenzjoni u t-tiswija fir-radio.  Grazzi mill-qalb ta’ kull offerta.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 25 ta’ Marzu fil-Knisja tax-Xewkija fis-6.30pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.00pm.

GĦOTI TA’ DEMM   Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 28 ta’ Marzu ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm: 1pm – 5pm.

TOMBLA – Centru Sant’Antnin il-Ħamis 30 ta’ Marzu.

GRAZZI MILL-QALB:

Obolo ta’ San Pietru €450. Gabra pro Anglikani €270.

OĦLOQ TBISSIMA – KAMPANJA TA’ KARITÀTista’ tidħol fis-sagristija, tieħu lista ta’ oġġetti, tixtrihom u ġġibhom lura fis-sagristija. Grazzi.

INĦARSU LEJN L-GĦID: Velja tal-Lejl Qaddis ta’ Sibt il-Għid: is-Sibt 15 ta’ April fit-8pm.

MIS-SEMINARJU MINURI U

L-ISKOLA SEKONDARJA TAL KONSERVATORJU TAL-ISQOF TAD-DJOĊESI T’GĦAWDEX

Dawk Il-ġenituri/kustodji tal-Istudenti ta’ Year 6 iIli jattendu fl-Iskejjel Primarji kemm tal-Knisja u kemm tal-Istat, li jixtiequ jirreġistraw lil uliedhom għad-Dħul fl-Ewwel Klassi tas-Seminarju Minuri u tal-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof huma ġentilment mitluba jagħmlu dan nhar l-Erbgħa u l-Ħamis, 29 u 30 ta’ Marzu mit-8:00 a.m. sas-02.00 p.m. skont id-dettalji li dehru fl-aħħar bullettin.

XAMA: Min ikollu bċejjeċ ta’ xama għar-rimi, anke dak li jibqa’ fix-xemgħat tat-tazza, tistgħu ġġibuhom il-knisja f’kaxxa apposta fejn il-qniepen biex nagħmlu fjakkli għall-Ġimgħa Mqaddsa.

PREPARAZZJONI GĦALL-GRIŻMA – inkomplu din il-ġimgħa b’laqgħa oħra għall-istudenti tal-Griżma nhar l-Erbgħa 29 ta’ Marzu fil-5.15pm fiċ-Ċentru Parrokkjali. Is-Sibt 1 ta’ April – nofs ta’ nhar flimkien.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Rose Grech toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierha Pawlu Grech f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fit-23 ta’ Marzu.
 • Lorenza Grech toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ħuha Ċensu Mercieca f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fix-xahar ta’ Marzu.
 • Elizabeth Portelli toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Maria Spiteri u ta’ missierha Ġanni Spiteri f’għeluq l-anniversarju tal-mewt tagħhom f’dan ix-xahar.
 • Vendra Xuereb toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju Pawlu Azzopardi fl-anniversarju tal-mewt tiegħu fil-25 ta’ Marzu, u b’suffraġju ta’ Ġużeppa Azzopardi u ta’ Loreta Azzopardi.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 19 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

It-3 ĦADD TAR-RANDAN

GĦANDEK GĦATX?

MIN JIXROB MILL-ILMA LI NAGĦTIH JIEN QATT IŻJED MA JKUN BIL-GĦATX.

Fil-ħajja tagħna ma tkunx l-ewwel darba li jaqbadna l-għatx, b’mod speċjali wara xi biċċa xogħol fis-sajf.  Xi kultant iżda jista’ jkun li jkollna għatx għal affarijiet oħra.  Biex tikber il-pożizzjoni soċjali tiegħek jew fuq il-post tax-xogħol.  Is-Samaritana nistgħu nqisuha aħna.  Nersqu lejn Ġesù u nitolbuh il-grazzji, il-grazzji materjali.  Aqlagħli din il-grazzja, ħa nagħmel din il-wegħda; jekk tagħtini hekk nagħtik daqshekk. Hu diskors fuq livell materjali biss.  Ħafna drabi nirrabjaw ukoll mal-Mulej meta ma jagħtiniex dak li nitolbu fil-pront.  Nibqgħu naħsbu u naġixxu bħala bnedmin anki mal-Mulej.  Meta nirċievu l-Ewkaristija,  Alla jsir parti minna, mill-ħajja tagħna, mill-mod kif naġixxu.  Iżda ħafna drabi l-għatx għall-materjali jżommna fuq livell ta’ medjokrità b’mod li l-veru għatx għall-valuri ta’ kuljum lanqas biss inħossuh.  It-tielet Ħadd tar-Randan għandu stedina ċara, agħraf dak li se titlob lil Ġesù.

Il-Mulej jagħtina l-ilma li jżommna ħajjin kull ħin.  Kif qed naċċetta dan l-ilma fil-ħajja tiegħi ta’ kuljum?

Il-Mulej ġie biex jagħmel ir-rieda ta’ dak li bagħtu, kif itenni fil-Vanġelu tal-lum.  Inti u jien qed nifhmu xi jrid il-Mulej minna?

Kif qed taqta’ l-għatx tiegħek kuljum, bl-ilma li jagħtina Ġesù b’mod speċjali fl-Ewkaristija jew b’affarijiet materjali li jkomplu jagħmlulna aktar għatx?

Kristu jrid u jinsab lest li jkun l-ilma ħaj għalina kull ħin.  L-għażla bil-libertà kollha hija f’idejna.

Agħmel Mulej

li ma nfittex imkien biex naqta’ l-għatx ħlief bik,

bil-kelma tiegħek, bil-Ġisem u d-Demm tiegħek.

OBOLO TA’ SAN PIETRU:

Il-ġbir kollu li jsir fil-quddies ta’ dan il-weekend ikun għall-karità li ssir mill-Papa madwar id-dinja kollha. Nagħtu karità frott is-sagrifiċċji tagħna.

GĦOTI TA’ DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 19 ta’ Marzu ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

AVVIŻ MIS-SEMINARJU MINURI U  MILL-ISKOLA SEKONDARJA TALKONSERVATORJU TAL-ISQOF TAD-DJOĊESI T’GĦAWDEX

Il-ġenituri/kustodji tal-Istudenti ta’ Year 6 iIli jattendu fl-Iskejjel Primarji kemm tal-Knisja u kemm tal-Istat, DEJJEM JEKK IRIDU, huma ġentilment mitluba jirreġistraw lil uliedhom għad-Dħul fl-Ewwel Klassi tas-Seminarju Minuri u tal-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof nhar l-Erbgħa u l-Ħamis, 29 u 30 ta’ Marzu mit-8:00 a.m. sas-02.00 p.m.

L-applikazzjonijiet għat-tfal subien jimtlew fis-Seminarju Minuri waqt li għat-tfal bniet jimtlew fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof (dħul mill-parking tal-Isptar Ġenerali t’Għawdex). Min japplika mitlub jieħu miegħu: Ċertifikat oriġinali tat-Twelid tat-tifel/tifla kif ukoll żewġ ritratti tiegħu/tagħha. Tkun mitluba wkoll il-Karta tal-Identità taż-żewġ Ġenituri. It-tfal iridu jkunu mwielda bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru 2006. Isir ħlas ta’ €15 mal-applikazzjoni.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha l-Erbgħa 22 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Buttigieg, kafe’ u tombla.

IMMORRU L-LUNZJATA

Nhar is-Sibt li ġej, 25 ta’ Marzu, festa tat-Tħabbira tal-Mulej ser immorru ninviżtaw lill-Madonna fil-Knisja ddedikata lilha fil-Wied tal-Lunzjata. Tluq mill-Pjazza fit-8.00am. Ikollna quddiesa fit-8.30. Min ikun ser jiġi huwa mitlub li jibbukkja billi jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali fuq 21554615.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 25 ta’ Marzu fil-Knisja tax-Xewkija fis-6.30pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.00pm.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI 

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm.

Eżerċizzi tar-Randan:

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu fis-6.30pm.

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin – Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

OĦLOQ TBISSIMA – KAMPANJA TA’ KARITÀTista’ tidħol fis-sagristija, tieħu lista ta’ oġġetti, tixtrihom u ġġibhom lura fis-sagristija. Grazzi.

XAMA: Min ikollu bċejjeċ ta’ xama, tistgħu ġġibuhom il-knisja f’kaxxa apposta fejn il-qniepen biex nagħmlu fjakkli għall-Ġimgħa Mqaddsa.

GRAZZI MILL-QALB:

Ewro Collection Marzu €645.68.

Għall-Missjoni ta’ Fr. Raymond Portelli €280.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Lil GIUSEPPA ZERAFA li sejjaħtilha għal għandek fit-3 ta’ Marzu, fl-età ta’ 81 sena.
 • Lil ANGELA BUTTIGIEG li ttajret għal għand il-Mulej nhar it-Tnejn 13 ta’ Marzu fl-età ta’ 80 sena.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Loreta Zerafa toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Manuel Zerafa it-8 snin mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Marzu.
 • Tonina Spiteri u ħutha joffru €20 b’suffraġju ta’ Loreta Spiteri u Andrew Zerafa fl-anniversarju tal-mewt tagħhom.
 • Erminia Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Emanuel Xuereb f’għeluq l-14-il sena mill-mewt tiegħu fid-19 ta’ Marzu.
 • Brigitte Cammilleri toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Grech f’għeluq is-sentejn mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Marzu.
 • Gużeppa Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Gorgina Farrugia f’għeluq is-sentejn mill-mewt tagħha fil-21 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem. 

 • INTENNU l-appell tagħna biex ikun hemm min jiġi jagħmel ħin ta’ adorazzjoni f’xi ħin bejn il-11am u s-1pm fil-Knisja l-Qadima.
 • XOGĦOL FUQ IL-ĠEBEL TAL-KNISJA: Tistgħu taraw l-ewwel ġebliet lesti sew fejn qed jinħadmu biswit il-workshop ta’ Leli Saliba u anke wara l-knisja.

 

Bullettin 12 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

It-2 ĦADD TAR-RANDAN

ĠESÙ KRISTU:  KONFERMA GĦALL-BNEDMIN KOLLHA

F’dan iż-żmien tar-Randan, żmien ta’ riflessjoni fuq il-mod ta’ ħajja li qed ngħixu, aħna li ngħidu li aħna nsara,  Ġesù Kristu jrid ikun il-gwida tagħna mhux biss fil-mumenti tal-glorja iżda anki fir-realtà ħarxa ta’ kull ġurnata ta’ ħajjitna.  Pietru ħa gost fuq it-Tabor iżda Ġesù reġa’ niżżilhom miegħu fir-realtà iebsa fejn Pietru, minkejja li kien ra ħafna fuq it-Tabor, kien minn ta’ l-ewwel li ċaħdu kif nagħmlu jien u inti minkejja li ngħidu li nafu xi jfisser Kristu l-Iben t’Alla għalina.

Is-sejħa ta’ Abram missier il-poplu t’Alla kellha ħafna diffikultajiet, iżda Abram aċċetta dan ir-riskju kbir ta’ fidi.

Nagħmlu l-qalb u mas-Salm intennu: ĦA TKUN IT-TJIEBA TIEGĦEK FUQNA, MULEJ Fit-Tieni Qari ta’ dan il-Ħadd, San Pawl jagħtina messaġġ qawwi – meta wieħed jgħix il-Vanġelu bilfors li jkollu jbati; iżda wkoll hemm tama li meta tgħix il-Vanġelu se tikseb dawl qawwi għall-kumplament ta’ ħajtek.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew insibu li Ġesù jieħu lil Pietru, Ġakbu u Ġwanni fuq il-muntanja u ssir it-trasfigurazzjoni.  Għandna leħen il-Missier li juri kemm tassew hi importanti l-missjoni fdata f’Ġesù Kristu għalina l-bnedmin.

 1. Fil-Ħajja tagħna nippruvaw minn kollox biex insibu ftit hena – nersqu bil-qalb lejn Ġesù!
 2. Kemm tassew qed ngħixu l-fidi tagħna fid-dawl tal-kliem ta’ Ġesù fil-Vanġelu, kliem li jagħtina tama u kuraġġ ma’ kull sfida ta’ ħajjitna?
 3. L-istess sejħa li Alla għamel lil Abraham Alla jagħmilha lil kull wieħed u waħda minna.  Kif qegħdin inwieġbu?
 4. F’dan iż-żmien tar-Randan hemm bżonn li nikbru aktar fl-imħabba tagħna lejn Alla fil-proxxmu.

Mulej, għinni

fit-tfittxija tiegħi għalik  kuljum.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI 

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm.

Eżerċizzi tar-Randan:

Għall-Professjonisti u Gradwati u anke koppji u dawk li ma jistgħux jattendu f’postijiet jew ħinijiet oħra -mit-Tnejn sal-Ġimgħa 20-24 ta’ Marzu 2017 fil-Knisja ta’ Santu Wistin ir-Rabat fit-8.00pm mill-W.R. Joe Zammit.

GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ MALTA

Kull nhar ta’ tlieta fix-xahar ta’ Marzu ser isiru l-Eżerċizzi għaż-Żgħażagħ li jgħixu f’Malta.  Dawn ikunu f’Dar Manwel Magri ħdejn ic-Chaplaincy tal-Università u jibdew fit-8pm.

RANDAN TA’ VERU – GĦID TAJJEB

EŻERĊIZZI OĦRA F’DAN IR-RANDAN

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin – Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

OĦLOQ TBISSIMA–KAMPANJA TA’ KARITÀ

Bħal snin oħra, anke din is-sena qed nieħdu sehem f’din il-kampanja b’risq il-missjonijiet tas-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl. Tista’ tidħol fis-sagristija, tieħu lista ta’ oġġetti, tixtrihom u ġġibhom lura fis-sagristija. Din is-sena l-kaxxi tal-kartun ma waslux. Għalhekk ġentilment nitolbukom tpoġġu l-oġġetti f’kaxxa żgħira jew borża tal-plastik/karti. Grazzi.

MIĊ-ĊENTRU PARROKKJALI PREPARAZZJONI GĦALL-GRIŻMA

Laqgħa oħra tkun nhar l-Erbgħa li ġejja 15 ta’ Marzu fiċ-Ċentru Parrokkjali fil-5.30pm mill-Arċipriet.

LAQGĦA GĦALL-ISTUDENTI TA’ FORM 2

Subien u bniet nhar l-Erbgħa li ġejja fis-6.30pm. Imexxi Fr. Simon Cachia.

XAMA: Min ikollu bċejjeċ ta’ xama, tistgħu ġġibuhom il-knisja f’kaxxa apposta fejn il-qniepen biex nagħmlu fjakkli għall-Ġimgħa Mqaddsa.

GRAZZI MILL-QALB:

NN għall-Knisja €50 b’ringrazzjament lill-Madonna ta’ Loreto.

EWRO COLLECTION għall-Festa 2017

Il-ġbir kollu waqt il-quddies ta’ dan il-weekend ikun b’risq il-festa tagħna. Nafu lkoll kemm spejjeż trid biex tagħmel festa sabiħa u kbira bħal tagħna. Nagħtu kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

NOTA MPORTANTI: Għall-festa ta’ din is-sena diġa għandna talbiet ta’ żieda fil-prezzijiet tas-servizzi li jsiru fosthom tal-orkestra maltija.  Din s’issa kienet tiġina €2960. Iċ-ċiefra tinkludi wkoll l-irqad u l-ikel tal-mużiċisti maltin.

ĦARĠA GĦALL-ANZJANI

Il-Kunsill Lokali ser jorganizza ħarġa għall-anzjani t-Tnejn 20 ta’ Marzu. Prezz €5. Tluq minn Triq Sant’Antnin, Triq Ħamri, Pjazza u Triq il-Ġnien fit-7.50am. Quddiesa Ta’ Pinu, inżuru ċ-Ċentru Marittimu d-Dwejra, ikla u tombla fil-Fliegu Restorant u nirritornaw lura fis-1pm. Ċemplu 21561515 jew morru l-Kunsill sal-Ġimgħa 17 ta’ Marzu.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 14 ta’ Marzu ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Antonia Xerri toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ żewġha Karmnu Xerri f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Marzu.

 Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

IMPORTANTI: INTENNU l- appell tagħna biex ikun hemm min jiġi jagħmel ħin ta’ adorazzjoni f’xi ħin bejn il-11am u s-1pm fil-Knisja l-Qadima. Ser nagħtu prova għal dan ix-xahar ta’ Marzu. Imbagħad niddeċiedu dwar ħinijiet ġodda tal-ftuħ tal-Knisja l-qadima.

 

Bullettin 5 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

L-1 ĦADD TAR-RANDAN

Liema Alla naqdi?

LILL-MULEJ ALLA TIEGĦEK, GĦANDEK TADURA,

U LILU BISS TAQDI

Il-falliment totali tagħna huwa d-dnub.  Iċ-ċaħda tal-grazzja ta’ Alla.  L-għażla libera tagħna li nsegwu lil satana u mhux lil Alla.  F’dan iż-żmien tar-Randan, li bdejna biċ-ċelebrazzjoni ta’ l-irmied, indunajna li lkoll kemm aħna rridu verament inċarrtu qlubna u mhux ilbiesna.  Hemm bżonn li fil-konverżjoni tagħna ma nkunux artifiċjali iżda nkunu radikali.  Il-mument tar-Randan irid ikun mument ta’ verifika għalina lkoll, f’liema livell ta’ fidi ninsabu, kemm tassew aħna lesti li niġġeddu fil-ħajja tagħna biex neqirdu d-dnub u noqorbu aktar lejn Alla.  It-tiġrib tagħna minn satana se jibqa’.  Saħansitra Ġesù għadda minnu.  Iżda aħna rridu nkunu sodi, bil-kelma tal-istess Ġesù, li nagħmlu għażliet ta’ ħajja u mhux għażliet li jmewtu l-fidi u l-għemil tagħna.  Ħafna drabi naħlu ħajjitna naduraw u nsiru skjavi ta’ allat foloz.  Kemm tassew hemm xewqa fina li niskopru u naduraw lil Alla veru fil-ħajja tagħna?

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi, għandna l-ħolqien ta’ Adam u Eva u d-dnub tagħhom.  Ħolqien li juri l-imħabba kbira ta’ Alla u l-libertà assoluta li ta lill-bniedem.  Is-silta tas-salm, meħuda minn Salm 80, hija talba ta’ ħniena lil Alla meta nagħrfu li aħna midinbin.  Fit-Tieni Qari tal-lum San Pawl lir-Rumani jurina b’mod ċar it-tweġiba ta’ Alla għall-falliment tal-bniedem.  Fil-Vanġelu ta’ dan l-ewwel Ħadd tar-Randan l-Evanġelista San Mattew jirrakkonta t-tentazzjonijiet ta’ Ġesù mix-xitan fid-deżert.  Ġesù jitkellem u jkeċċi x-xitan.  Fid-diskors ta’ Ġesù għandna s-sinjali fejn irridu npoġġu tassew l-għażliet ta’ ħajjitna; mhux fuq it-tlellix iżda fuq il-Kelma t’Alla.

IR-RANDAN:

 • TIĠDID spiritwali
 • TIĠDID ukoll tal-mod ta’ ħajja u attitudnijiet tagħna ta’ kuljum.
 • GĦAŻLA MILL-ĠDID TA’ ALLA

Mulej, għallimni

matul dan ir-Randan

insib aktar lilek u lili nnifsi.

BDEJNA R-RANDAN

Nagħmlu waħda kbira għall-Mulej!!

EŻERĊIZZI SPIRITWALI GĦALL-Koppji:

Din il-Ġimgħa

Mit-Tnejn 6 sal-Ġimgħa 10 ta’ Marzu

fiċ-Centru Parrokkjali fis-7.30pm.

SEJĦA SPEĊJALI LILL-KOPPJI ŻGĦAR–EJJEW!!

Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

Inħeġġu n-nanniet biex jagħtu daqqa t’id fejn ikun hemm diffikultà minħabba t-tfal.

Intom nanniet:

 • tistgħu mbagħad tattendu għal xi wieħed mill-eżerċizzi ta’ kulħadd li għandna pprogrammati.
 • ĦEĠĠU LIL ULIEDKOM MIŻŻEWĠA JATTENDU DIL-ĠIMGĦA.

RANDAN TA’ VERU – GĦID TAJJEB

EŻERĊIZZI OĦRA F’DAN IR-RANDAN

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin-Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA-Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

ĠABRA SPEĊJALI

Matul il-quddies ta’ dan il-weekend il-ġabra fil-knisja tkun b’risq ir-restawr urġenti tal-Pro Katidral Anglikan ta’ San Pawl fil-Belt Valletta. Nuru solidarjeta’ ma’ ħutna l-Anglikani dan ir-Randan.

PREPARAZZJONI GĦALL-GRIŻMA

L-istudenti li qed jippreparaw ruħhom biex jirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof din is-sena, huma mistiedna għal mixja ta’ laqgħat matul ir-randan bi tħejjija għal dan is-sagrament. L-ewwel laqgħa ser tkun nhar l-Erbgħa li ġejja 8 ta’ Marzu fiċ-Ċentru Parrokkjali fil-5.15pm. Importanti li kollha jattendu għax ser jingħata l-programm kollu li jwassal sal-Griżma fl-10 ta’ Ġunju li ġej.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI 

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm.

GĦOTI TA’ DEMM  Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 5 ta’ Marzu ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

KOLBE: Ir-Rock-Opera li tirrakkonta l-ġrajja ta’ San Massimiljanu Kolbe. Fl-Oratorju Don Bosco. Araw il-flyer li qed jaslilkom ma’ dan il-bullettin.

PASTA NIGHT u TOMBLA  Fiċ-Ċentru Sant’ Antnin il-Ħamis 9 ta’ Marzu fis-7pm. Adulti €9.50. Tfal €7.50. Biljetti mill-Knisja ta’ Sant’ Antnin jew 99285912, 79448921.

GRAZZI MILL-QALB: Għas-sagristiji: NN. €100, NN €50. Għall-Knisja NN €1000.

SEMINAR GĦAL KULĦADD – bit-tema Lejn ir-Rebbiegħa ta’ Ħajjitna – Imtella’ mis-Sezzjoni Femminili Museum fil-Qasam tal-Bniet ix-Xewkija t-Tlieta 7 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-familja Ciantar joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Ġużepp u Maria Ciantar fl-anniversarju tal-mewt tagħhom fix-xahar ta’ Marzu.
 • M’Rose Xuereb toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierha Eugenio Caruana f’għeluq il-41 sena mill-mewt tiegħu fis-7 ta’ Marzu.
 • Carmena Xuereb toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ħuha Kelinu Xuereb f’għeluq is-7 snin mill-mewt tiegħu fl-4 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

IMPORTANTI: Nagħmlu appell biex ikun hemm min jiġi jagħmel ħin ta’ adorazzjoni f’xi ħin bejn il-11am u s-1pm fil-Knisja l-Qadima. Ser nagħtu prova għal dan ix-xahar ta’ Marzu. Imbagħad niddeċiedu dwar ħinijiet ġodda tal-ftuħ tal-Knisja l-qadima.

 

Bullettin 26 ta’ Frar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

It-8 Ħadd Matul is-Sena

MINGĦAJR KOMPROMESSI!!

Ħafna drabi nidħlu  f’kompromessi fil-ħajja tagħna minħabba l-mentalità  li qed tinbet fina.  Ipprova laqqat minn kullimkien.  Għix il-mument preżenti ħu ċ-ċans tal-mument.  Daqqa naħa u

daqqa oħra – skond kemm se tgawdi. Mhux hekk iddur ir-rota? Bejn Alla u x-xitan.

Illum Ġesù jridna nkunu tassew radikali fl-għażliet ta’ ħajjitna.  Ma tistgħux taqdu żewġ sidien.  Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.  IRRIDU NAGĦMLU GĦAŻLA… nintelqu f’idejh.  Alla jieħu ħsieb ta’ kollox u ta’ kulħadd.  Mhux ser jinsa la lili u lanqas lilek.  Il-Providenza qiegħda fostna… rridu nindunaw biha aħna.

L-ewwel qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija jxebbah lil Alla ma’ omm li ma tinsa qatt lil binha.  Inkunu tassew nonqsuh jekk ngħidu li hu nsiena jew ħalliena.  Fis-Salm 61 għandna għajta li f’Alla biss il-mistrieħ ta’ ruħna.  Fit-Tieni Qari San Pawl ifakkar li Kristu għażel il-ministri tiegħu u afdalhom f’idejhom l-misteri ta’ Alla – tahom missjoni li ġġorr magħha responsabbiltà kbira.

Fil-Vanġelu, minn San Mattew, Ġesù li jgħidilna li jeħtieġ li l-ewwel post fil-ħajja tagħna nagħtuh lil Alla.  Ma nistgħux inħallu affarijiet oħrajn jiddominaw il-ħajja u l-qalb tagħna.

X’hemm fiċ-ċentru ta’ qalbek?  Tafda tassew fil-Providenza t’Alla?

Kemm tħares u tafda lil Alla bħala OMMOK?

Kemm temmen fil-Mulej u kemm tafda fil-Kelma tiegħu?

F’dinja komplikata b’ħajja li qed inkomplu nikkomplikawha aħna jeħtieġ illum aktar minn qabel li nafdaw il-ħajja kollha tagħna f’idejn Alla.      Mulej, f’idejk, nafda l-ħajja tiegħi.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI  

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm. Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Marzu tkun fil-Knisja Parrokkjali.

LAQGĦA MPORTANTI GĦALL-ANIMATURI tal-Liturġija Nhar L-ERBGĦA li ġejja, 1 ta’ Marzu, Ras ir-Randan, dritt wara l-quddiesa ta’ filgħaxija fis-sagristija.

GĦOTI TAD-DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex nhar it-Tlieta 28 ta’ Frar ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm

IR-RANDAN

NIBDEW l-ERBGĦA l-1 ta’ MARZU

IL-MIXJA tal-KONVERŻJONI TAGĦNA

LEJN ĦAJJA ĠDIDA MA’ KRISTU FIL-QAWMIEN

Fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, ir-Randan kien iż-żmien li fih il-katekumeni, jiġifieri dawk li jkunu se jitgħammdu, kienu jhejju ruħhom bit-tagħlim, bit-talb u bil-penitenza biex ikunu jistgħu jirċievu l-magħmudija fil-lejl tal-Għid il-Kbir. Fiż-żmien tar-Randan il-liturġija tistedinna biex inġeddu u nsaħħu l-konverżjoni ta’ qalbna lejn Alla, u hekk, inħejju lilna nfusna biex fil-lejl tal-Għid nerġgħu nġeddu l-wegħdiet tal-Magħmudija tagħna.

F’dan iż-żmien tar-Randan, jeħtieġ li ngħixu u niċċelebraw l-Ewkaristija b’dawn id-dispożizzjonijiet:

 • Nissieħbu ma’ Ġesu’ fil-mixja tiegħu fid-deżert, biex kif huwa rebaħ il-qawwiet tal-ħażen bit-talb u l-penitenza, hekk aħna wkoll nirbħu t-tentazzjonijiet tal-ħażen li magħhom niltaqgħu f’ħajjitna. Huwa żmien li nindmu u nikkonvertu dejjem aktar mill-ħażen tagħna.
 • Nitilqu l-ħażen biex induru lejn Alla f’ubbidjenza ta’ wlied u lejn ħutna f’imħabba li taf tgħin u taqdi. Huwa żmien li fih noffru lilna nfusna ma’ Kristu f’sagrifiċċju ta’ mħabba lejn Alla u lejn xulxin.
 • Ngħixu d-dmirijiet tal-ħajja ġdida li rċivejna fil-magħmudia. Bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, ngħixu l-ħajja ta’ Kristu Rxoxt, għall-glorja tal-Missier.

L-Erbgħa l-1 ta’ Marzu waqt il-quddies kollu jsir it-tqegħid tal-irmied fuq rasna.

RANDAN TA’ VERU – GĦID TAJJEB

EŻERĊIZZI F’DAN IR-RANDAN

GĦall-Koppji: Mit-Tnejn 6 sal-Ġimgħa 10 ta’ Marzu fiċ-Centru Parrokkjali

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin-Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

MILL-GĦAQDA DRAMMATIKA GĦAJNSIELEM

Ser issir laqgħa  għal dawk li se jieħdu jew jixtiequ jieħdu sehem fl-attivitajiet li l-Għaqda Drammatika Għajnsielem se ttella’ għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa.  Din ser issir nhar il-Ħamis 2 ta’ Marzu 2017 fis-7.30pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.

L-ISKOLA PRIMARJA t’Għajnsielem tavża li min għandu tfal li jagħlqu t-3 snin sal-aħħar t’April 2018, jista’ japplika biex dawn ikunu jistgħu jibdew jattendu fs-sena skolastika 2017-18. L-applikazzjonijiet jistgħu jinġabru fil-jiem li ġejjin mill-iskola stess.

L-EWWEL ĠIMGĦA U SIBT TAX-XAHAR

Il-Ġimgħa 3 ta’ Marzu l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali u tibda wara l-quddiesa tad-9am. Is-Sibt 4 ta’ Marzu fit-3.30pm rużarju u quddiesa fil-Knisja l-Qadima. L-Adorazzjoni tkompli sad-9pm.

DEHRIET TA’ LOURDES  Tkompli t-tifkira ta’ dawn id-dehriet tal-Madonna. Ninviżtaw lill-Madonna fil-knisja tagħha ġewwa r-raħal tagħna.

GRAZZI MILL-QALB: Familja N.N. €500 għall-orgni.

LAQGĦA MIR-Richmond Foundation:

F’Għawdex dwar is-Saħħa Mentali t-Tnejn 27 ta’  Frar fil-5pm fiċ-Centru tal-NGO Xewkija.

SEMINAR GĦAL KULĦADD – bit-tema Lejn ir-Rebbiegħa ta’ Ħajjitna – Imtella’ mis-Sezzjoni Femminili Museum fil-Qasam tal-Bniet ix-Xewkija nhar it-Tlieta 7 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmena Ciantar toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Loreta Buttigieg f’għeluq l-44 sena mill-mewt tagħha fl-24 ta’ Frar.
 • Helen Sultana toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Gorga Sultana f’għeluq l-4 snin mill-mewt tagħha fis-26 ta’ Frar.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Bullettin 19 ta’ Frar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

Is-7 Ħadd Matul is-Sena

AĦFER – ĦOBB – SERVI

Kemm hi iebsa li taħfer kompletament.  “Naħfer iva… ninsa le.”  Kemm nisimgħu espressjonijiet bħal dawn u nibqgħu nroddu s-salib u nżejnu l-ħitan bis-slaleb.

Il-Vanġelu tal-lum huwa messaġġ qawwi għall-konverżjoni mhux biss personali iżda wkoll soċjali.

Kemm tassew għandna l-kuraġġ naħfru?  Kemm tassew għandna l-kuraġġ induru lejn xi ħadd li nafu li ma jridilniex il-ġid?  Għalhekk huwa iebes il-Vanġelu.  Għalhekk il-ħajja nisranija hija mingħajr kantunieri.  Biex inkunu “speċjali”  għall-Mulej hemm bżonn li nagħmlu l-affarijiet iebsa.  L-avventuri huma iebsin, hemm bżonn li lkoll kemm aħna bħala Nsara ma nagħmlux biss l-ovvju fil-ħajja tagħna.

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Levitiku u jirrakkonta parti mil-liġi li għandha x’taqsam mal-qdusija tal-poplu.  Wieħed jgħix fil-qdusija meta jimxi fil-kmandamenti ta’ Alla.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 102, insibu li meta aħna nħobbu lill-proxxmu kollu tagħna nkunu qegħdin nixbhu lil Alla li huwa Alla ħanin u ta’ qalb tajba.  San Pawl ikompli jenfasizza fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra tiegħu lill-Korintin, li aħna tempju qaddis ta’ Alla u li ħadd ma għandu jqarraq.  Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum insibu żvilupp tat-tielet beatitudni fid-diskors tal-Muntanja, fejn insibu:  “Ħenjin ta’ qalbhom ħelwa”.  Ġesù jagħti eżempju ta’ dan bil-ħajja tiegħu stess.

Kemm aħna kapaċi naħfru?  Kif qegħdin naħfru?  Kemm tassew aħna nies ta’ kompassjoni u mogħdrija?

Għandek għedewwa?  Kif qed tħares lejhom?  Hemm xi persuna fil-ħajja tiegħek li ilek ma tkellimha snin?

Aħfer – Ħobb – Servi … kemm taħseb li huma possibbli fil-ħajja tiegħek?  Kemm taħseb li huma possibbli li tgħixhom kuljum?

Il-ġlieda tagħna kuljum trid tkun magħna nfusna.  Hemm bżonn li nagħrfu nnaqqsu minna l-egoiżmu tagħna biex inkunu nistgħu nħarsu f’għajnejn xulxin mingħajr biżà jew mistħija.

     Mulej għallimni naħfer lill-għadu tiegħi,

     għallimni nħobb lil dawk li jriduli d-deni,

     għallimni nimxi, kontra l-kurrent, lejk imsallab.

L-ISTRINA TAL- MADONNA

Grazzi mill-qalb lil kull min ta s-sehem tiegħu fil-ġabra li saret bieb bieb – il-ġabra hekk imsejħa L-istrina tal-Madonna.

Is-somma laħqet €4835. Grazzi u prosit tabilħaqq. Grazzi mill-qalb ukoll lill-voluntiera li ħarġu jiġbru. Nirringrazzjawhom tas-sagrifiċċju li jagħmlu u tal-ħin li jagħtu f’kull ġabra li nagħmlu bieb bieb anke dawk tal-festa.  Min għadu jrid jagħti l-offerta tiegħu, tistgħu twassluha fil-letterbox tad-dar parrokkjali jew fil-knisja waqt il-ġabra.

Bħalissa għaddej ix-xogħol tal-inġir tal-ġebel. Tistgħu tarawh wara l-knisja jew fejn il-ħanut tax-xogħol ta’ Leli Saliba. Meta jkollna ċertu ammont ta’ ġebel lest, imbagħad jibda x-xogħol tat-tqegħid tiegħu.

FUQ KOLLOX-Insostnu dan il-proġett bit-talb tagħna!

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 19 ta’ Frar ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha ġewwa Lourdes Home l-Erbgħa 22 ta’ Frar mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Xerri, kafe’ u tombla.

Il-ĦAMISIJIET TA’ SANTA RITA Ikomplu

l-Ħamis 23 ta’ Frar għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

KONFERENZI NTERESSANTI U MPORTANTI

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Kif indawlu lil uliedna dwar il-ħbieb.  Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Frar bejn is-6.00pm u s-7.30pm u ser titmexxa minn Dr. Michael Galea (psikologu, family therapist u lecturer fl-Università). 

Richmond Foundation  qed torganizza taħdit f’Għawdex dwar is-Saħħa Mentali nhar it-Tnejn 27 ta’  Frar fil-5pm fiċ-Centru tal-NGO Xewkija.

DEHRIET TA’ LOURDES

Tkomli t-tifkira tad-dehriet tal-Madonna ġewwa Lourdes. Ninviżtaw lill-Madonna fil-knisja tagħha ġewwa r-raħal tagħna u nitolbu għal tant fejqan spiritwali u materjali.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 18 ta’ Frar, 2017 fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali tax-Xagħra. Trasport mill-Pjazza fis-6pm.

GRAZZI MILL-QALB

 • Lil Paul Stellini flimkien mal-Għaqda Ħbieb tal-Presepju Fergħa Għajnsielem li taw lill-knisja tagħna d-donazzjonijiet li saru fil-presepju u fil-wirja ta’ pasturi li saret taħt il-knisja fi żmien il-Milied – €340.
 • Lill-grupp tal-Boċċi: €100 għas-Sagristiji.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Lorenza Scicluna toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju tar-ruħ għażiża ta’ żewġha Carmelo f’għeluq it-8 sena mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Frar kif ukoll b’suffraġju taż-żewġ uliedha Joe u Frankie Scicluna.
 • Maria Attard toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ żewġha Salvu Attard f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fl-20 ta’ Frar.
 • Carmel u Phyllis Portelli joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Michael Portelli u Toni Portelli.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA LAQQGĦANA MA’ IBNEK ĠESÙ

Insibu ħin għall-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija

(il-Knisja l-Qadima miftuħa kuljum mit-Tnejn sas-Sibt mit-8.30am sal-4pm)