Għajnsielem Parish http://radjulauretana.com/parish Sat, 25 Aug 2018 04:34:51 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.3 Bullettin 26 ta’ Awwissu – Il-Festa t-Tajba http://radjulauretana.com/parish/2018/08/25/bullettin-26-ta-awwissu-il-festa-t-tajba/ Sat, 25 Aug 2018 04:34:32 +0000 http://radjulauretana.com/parish/?p=901 IL-FESTA T-TAJBA!

Bla ebda dubju, il-kampnar tal-Knisja tagħna jidher mill-bogħod. Jiġbed l-għajn ta’ kull min ikun riesaq lejn il-gżira tagħna. L-istil gotiku lombard jispikka u jikkuntrasta mas-sema li joffri sfond uniku b’tant sfumaturi u kuluri.

L-istruttura tal-kampnar minnha nnifisha tgħinek titfa’ ħartsek ‘il fuq, tfakkar li fil-ħajja hawn Missier li jindokra lil kulħadd, li aktar milli jgħasses, jieħu ħsieb, ma jiġġudikax imma jħenn, li l-missjoni tiegħu hija dik li jħobb minkejja dak kollu li l-bniedem jaħseb, joħlom u jwettaq.

Għal ħafna żmien il-kampnar kien vojt. Iżda dawn l-aħħar snin, ġie mżejjen b’opri li jikkumplimentaw il-funzjoni tiegħu. Il-kampnar mhux sempliċiment binja twila u għolja, imma qiegħed hemm biex jaqdi, biex iwassal messaġġ. It-tmien qniepen li tpoġġew fl-ewwel sular tiegħu, frott il-ġenerożità tal-poplu tagħna, isemmgħu leħinhom u jħeġġu lill-poplu ta’ Alla jersaq lejn il-knisja ħalli permezz tal-liturġija joqrob lejn il-Ħallieq. Ħadd ma jiddubita mis-sbuħija ta’ dawn il-qniepen Franċiżi u xejn anqas il-ħoss ħelu li kapaċi jsemmgħu, kemm waħedhom, kemm meta jindaqqu flimkien, sinfonija f’armonija perfetta. L-arloġġi li tpoġġew riċentamemt komplew isebbħu l-kampnar u l-erba’ uċuh iwasslu messaġġ, mhux bil-kliem imma bis-simboli li huma mżejna bihom.

F’dak kollu li naraw fil-knisja huwa importanti li ma niqfux biss fl-apparenza u nehdew nitpaxxew bil-ġmiel li joffru tant opri, imma huwa ferm importanti li wieħed jifhem il-messaġġ li dawn kapaċi jwasslu. L-istess il-festa. Jekk naraw il-qoxra ta’ barra biss, allura l-festa tiġi biss biex naqtgħu ftit mir-rutina tal-ħajja u ngħaddu ġimgħa niddevertu u nixxalaw, street party kbir. Tgħaddi l-festa, jintemm kollox, qisu qatt ma kien xejn.

Aħna qed niċċelebraw festa reliġjuża li l-għan prinċipali tagħna hu li permezz ta’ Sidtna Marija taħt it-titlu ta’ Loreto, nersqu aktar qrib Ġesu’. Jekk dan jirnexxi, allura tkun festa bis-sens. Nixtiequ festa qaddisa lil kulħadd.

(mill-Editorjal Rivista Għajnsielem Festa 2018)

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna              Atti 17,28

Minn qalbna     NAWGURAW

FESTA MILL-AQWA LIL KULHADD

PROGRAMM TAL-FESTA

Is-Sibt 25 ta’ Awwissu 6.30pm               Translazzjoni mill-Knisja l-Qadima sal-Knisja Parrokkjali.

7.00pm        L-Ewwel Għasar

8.00pm        Quddiesa

Il-Ħadd 26 ta’ Awwissu

9.00am        Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech bil-prietka minn Fr Joseph Buttigieg ofm cap.

6.30pm        It-Tieni Għasar Solenni ta’ jum il-Festa

7.30pm Il-Purċissjoni

Il-ġbir ta’ jum il-festa jkun b’risq il-ħidma tal-Jesuit Refugee Services.

Nistiednu lil kulħadd biex  nakkumpanjaw il-purċissjoni bit- talba tar-Rużarju u fuq iz-zuntier għall-kant tal-Litanija Lawretana u d-Dħul tal-vara fil-Knisja. Antifona u Barka Sagramentali.

It-Tlieta 28 ta’ Awwissu- RADD il-ĦAJR

6.30pm       Rużarju u Barka Sagramentali.

7.00pm       Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr u wara jsir id-dħul tal-vara ta’ Ommna Marija ta’ Loreto fin-niċċa tagħha.

RADJU LAURETANA 89.3FM

L-iskeda tintemm il-Ħadd 26 ta’ Awwissu. Grazzi talli segwejtuna. Niltaqgħu f’Diċembru.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Guza Zerafa toffri €20 b’suffraġju tal-Erwieħ tal-Familja Zerafa u Spiteri.
 • L-Arċipriet flimkien mal-Familja Bajada joffru €20 b’suffraġju ta’ Maria Bajada f’għeluq it-13-il sena mill-mewt tagħha fil-25 ta’ Awwissu u għal Wenzu Bajada.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

responsabiltÀ–rispett–rieda tajba–rażan

Dejjem u f’kollox.

XANDIR FUQ IT-TV

Il-quddiesa pontifikali u l-purċissjoni jixxandru dirett fuq Xejk TV u fLiving bil-kummentarju provdut minn Radju Lauretana. Segwu dawn ix-xandiriet.

WIRJA f’minjatura tal-Madonna ta’ Loreto fid-Dar Parrokkjali fil-jiem tal-festa mit-8.30pm ‘il quddiem.

QRAR is-Sibt tal-festa mis-6.30 pm ‘il quddiem u l-Ħadd filgħodu.

GRAZZI MILL-QALB: Bott fil-ħanut ‘Ideal Store’ €255. Bott offerti Każin PN €23.56. NN Offerta lill-Madonna €350. Offerta Knisja NN €200 u NN €40, NN b’ringrazzjament lill-Madonna $Us500.

Gabra Bieb Bieb (l-aħħar waħda) €3304.

Gabra Ħruġ Vara €2951.

NAGĦTU D-DEMM  – It-Tlieta 28 t’Awwissu fil-Berġa tax-Xewkija bejn is-1pm u l-5pm.

RIVISTA GĦAJNSIELEM

Mal-bullettin qegħdin tirċievu r-rivista Għajnsielem. Fiha artikli ferm interessanti. Aqrawhom! Ir-rivista qed titqassam b’xejn imma kull donazzjoni biex intaffu l-ispejjeż tal-istampar hija ferm apprezzata.

TIFKIRA U TIFSIRA ARLOĠĠI

Mal-bullettin qed tasallek ukoll tifkira-tifsira tal-inawgurazzjoni tal-arloġġi. Ilqagħha bħala  ringrazzjament min-naħa tal-parroċċa tal-għajnuna u l-offerti tiegħek għal dan il-proġett.

L-ADORAZZJONI FIL-KNISJA L-QADIMA tissokta l-Erbgħa 29 ta’ Awwissu.

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

Is-Sibt l-1 ta’ Settembru fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u fl-4pm quddiesa. L-Adorazzjoni Ewkaristika tkompli sad-9pm b’radd il-ħajr għall-festa.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – Familja Buttigieg €200, P&N Buttigieg €300, GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali-21554615         Arċipriet –79710784 

E mail – ghajnsielemparish@gmail.com

Ċentru Parr. – 21561030   Radju Lauretana 21566965

 http://www.radjulauretana.com/parish

]]>
Bullettin 19 ta’ Awwissu 2018 http://radjulauretana.com/parish/2018/08/17/bullettin-19-ta-awwissu-2018/ Fri, 17 Aug 2018 12:15:57 +0000 http://radjulauretana.com/parish/?p=898 L-20 Ħadd Matul is-Sena

NGĦIXU GĦAL DEJJEM

Preokkupazzjoni kbira u tal-biża għall-bniedem dejjem kienet il-mewt.  Mill-Ktieb tal-Proverbji, li nsibu fl-Ewwel Qari

tal-lum, għandna messaġġ qawwi mill-awtur li jistieden lill-bniedem iwarrab il-bluhat biex ħajtu tkun bil-għaqal.  Hemm bżonn li nagħrfu li aħna ma aħniex għal hawn u li għalhekk huwa mportanti li nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema.  Għaldaqstant irridu nieklu l-ħobż li nieżel mis-sema biex isaħħaħna fl-għajxien, fil-fehmiet u fid-deċiżjonijiet tagħna.  Il-Mulej jagħtina dan il-ħobż biex ngħixu, mhux għal ftit żmien iżda għal dejjem.   Quddiem dinja li qed tistedinna għall-kultura tal-mewt, Ġesù jippreżentalna stedina li hija wkoll sfida biex ngħixu miegħu għal dejjem.

Is-Salm 33 li ntennu fis-Salm Responsorjali tal-lum jistedinna biex inkomplu nitbiegħdu mill-ħażen u nwettqu dak li jrid minna l-Mulej.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, ifisser x’għandha tkun il-ħidma tan-Nisrani li jrid jixbah lil Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann, Ġesù jkomplu jinsisti fuq il-ħobż li jagħti l-ħajja,  Ġesù jagħti tassew lilu nnifsu.

 • Kemm qed nifhmu dak li jtenni Ġesù meta jistedinna għall-ħobż li niżel mis-sema u li jagħtina l-ħajja ta’ dejjem?
 • Il-ħajja tiegħi ta’ kuljum hija mibnija fuq għażliet għaqlin jew għażliet għall-eġoiżmu?
 • Ġesù jikkonfronta l-egoiżmu tagħna bl-altruiżmu tiegħu. Ħallielna ġismu u demmu. X’seta’ jagħtina aktar biex juri mħabbtu għalina?

Duqu u taraw

  kemm hu tajjeb il-Mulej!

 • Bi qrara tajba u sehem fil-Quddiesa f’dawn il-ġranett tal-festa!

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna              Atti 17,28

responsabiltÀ – rispett –

rieda tajba – rażan … dejjem u f’kollox.

u MATUL DAWN IL-JIEM L-AQWA NGREDJENTI għal

FESTA MILL-AQWA.  AWGURI

IL-FESTA TKOMPLI

Il-ĦADD 19 ta’ Awwissu

FestaFAMILJA u EMIGRANTI – 10am

Wara ssir l-INAWGURAZZJONI TAL-ARLOĠĠI FIL-KAMPNAR.

Għal min jixtieq nitilgħu anke fil-kamra tal-arloġġi u fil-kampnar għad-daqq tat-tokki ta’ nofsinhar.

—————

It-Tnejn 20 ta’ Awwissu Il-ħruġ tal-istatwa min-niċċa tagħha jkun għall-ħabta tal-10.45pm.

Issir L-AĦĦAR ĠABRA KBIRA GĦALL-FESTA Inkunu ġenerużi u nagħmlu l-aħħar sforz biex ikollna ġabra tajba. Grazzi tal-ġenerożità.

Segwu b’attenzjoni l-programm tal-festa li tqassam il-ġimgħa li għaddiet u nieħdu sehem attiv fil-funzjonijiet tal-knisja.

—————

WIRJA f’minjatura tal-Madonna ta’ Loreto fid-Dar Parrokkjali matul il-ġimgħa tal-festa mit-8.30pm ‘il quddiem.

RADJU LAURETANA 89.3FM

L-iskeda tkompli fil-ġimgħa tal-festa b’aktar programmi u xandiriet. Komplu segwu. Mal-bullettin qed tirċievu l-iskeda tal-aħħar ġranet ta’ xandir.

XANDIR FUQ IT-TV

Segwu l-festa tagħna mit-Tnejn sal-Ħadd fuq Xejk TV u l-Ħadd filgħaxija fuq fLiving ukoll. Grazzi lill-ħwienet u stabilimenti li qed jgħinu bir-reklamar tagħhom.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Sally Borg u wliedha joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Mario Borg f’għeluq il-ħames snin mill-mewt tiegħu fid-19 ta’ Awwissu.
 • Loreta Saliba toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Karlu u Ġużeppa Spiteri fl-anniversarju mill-mewt tagħhom.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

IL-MARĊ TAL-ĠIMGĦA

Hija xewqa tal-Kumitat Ċentrali tal-Festa li dan il-marċ jimxi sew u jkun okkażjoni tajba ta’ ferħ flimkien waqt id-dimostrazzjoni bil-Madonna.

NISTIEDNU lil kulħadd biex nikkoperaw ħalli l-marċ jimxi biex jasal fil-ħin fil-pjazza.

 • FEATURE F’SALIB IT-TOROQ fil-10.45pm imtella’ mill-Għaqda tal-Armar Għajnsielem
 • WARA L-WASLA TAL-MADONNA FUQ IL-PEDESTALL ikollna WIRJA PIROTEKNIKA fil-PJAZZA MINN FUQ IL-BJUT ….Inizzjattivi sbieħ.

Nikkoperaw mal-BANDA TAGĦNA

u NIMXU >>> Festa ta’ FERĦ >>> AWGURI

QRAR Għall-festa

Mit-Tlieta sas-Sibt ta’ din il-ġimgħa mis-6.30 pm ‘il quddiem. U l-Ħadd filgħodu.

GRAZZI MILL-QALB: Għas-Sagristiji: NN €100.

ĠABRA BIEB BIEB

GRAZZI tal-offerti waqt il-ġabra bieb bieb li saret mill-voluntiera tagħna għall-festa. S’issa laħqet €3129. Dawk li ma kienux id-dar u jixtiequ jagħtu l-offerta tagħhom tistgħu tixtħu l-envelop fil-ferta tal-knisja jew fil-letterbox tad-dar parrokkjali.

L-ADORAZZJONI FIL-KNISJA L-QADIMA tkun magħluqa mit-Tnejn 20 sat-Tlieta 28 ta’ Awwissu.

NAGĦTU D-DEMM

Il-Ħadd 19 t’Awwissu fil-Berġa tax-Xewkija bejn it-8am u s-1pm.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI –

NN-€100.  GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

 

]]>
Bullettin 12 ta’ Awwissu 2018 http://radjulauretana.com/parish/2018/08/10/bullettin-12-ta-awwissu-2018/ Fri, 10 Aug 2018 12:58:03 +0000 http://radjulauretana.com/parish/?p=896 It-19-il Ħadd Matul is-Sena

PROPOSTA GĦAT-TGERGIR!

Kemm ingergru!  Kemm-il darba anki l-ħajja spiritwali tagħna tkun imċajpra b’dan it-tgergir?

Kemm tassew ħafna drabi ninfexxu nippuntaw subgħajna u l-akkużi tagħna fuq it-tgergir lejn ħaddieħor.  Fi żmien Ġesù l-Lhud gergru minkejja li raw il-Providenza Divina u daqu mill-istess providenza.  Il-proposta ta’ Ġesù għal dan in-nuqqas hija li jitma’ lill-bniedem bil-Ħobż Ħaj li nieżel mis-sema.  Il-ħajja tagħna ta’ kuljum ħafna drabi tkun medjokri peress li naqgħu f’attitudni ta’ tgergir u ma nindunawx li l-għajnuna l-Mulej qed jagħtiha kull ħin lilna, u kif!

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten, għandna lil Elija jaqta’ qalbu u jaħrab lejn id-deżert.  Qata’ qalbu minħabba l-ebusija tan-nies.  Iżda Alla, fil-mument ta’ kriżi, jersaq lejh, jitimgħu u jagħmillu kuraġġ.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 33, huwa stedina biex induqu u naraw kemm huwa tajjeb il-Mulej.  Huwa bla sens li ngergru għall-Mulej jekk wara ma narawx l-għajnuna kontinwa li huwa jagħtina.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, jitkellem fuq ir-regola tal-ħajja l-ġdida li rċevejna permezz tal-Ispirtu s-Santu.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann naraw ir-rifjut tal-Lhud għall-kliem ta’ Kristu li kien joffri l-Ewkaristija bħala ġismu u demmu.

 • Fil-mument ta’ kriżi ta’ ħajjitna nduru lejn Ġesù għax jinsab ħdejna f’kull ħin.
 • Nemmnu aktar fil-qawwa tal-Ewkaristija fil-ħajja tagħna.
 • Fil-ħajja, bit-tgergir negħrqu aktar fil-medjokrità. Inqumu fuq tagħna bħala Nsara u nħarsu lejn dak li jitmagħna bih Ġesù.
 • Qegħdin tassew induqu u naraw kemm huwa tajjeb il-Mulej?

Mulej, grazzi għall-għajnuna  li toffrili kull ħin.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna                Atti 17,28

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġbir ikun għall-festa tagħna li issa tinsab fil-qrib. Inkunu ġenerużi u nagħtu kif u kemm nistgħu. Grazzi tal-offerta tagħkom.

NIBDEW IL-FESTA

Nhar il-Ħamis li ġej nibdew in-novena tal-Festa… parti mportanti mill-festa stess. Segwu sew il-programm li qed jaslilkom ma’ dan il-bullettin.

Il-ĦAMIS 16 ta’ AWWISSU Nibdew in-Novena

SEJĦA LIT-TFAL U L-ADOLEXXENTI

Il-Ħamis,il-Ġimgħa,Is-Sibt u t-Tnejn 16-20 Awwissu-9am  Quddiesa animata appposta għalihom fil-knisja parrokkjali… u attivitajiet oħra skont il-programm tal-festa u kif navżawhom.

Il-ĦADD 19 ta’ Awwissu

FestaFAMILJA u EMIGRANTI – 10am.

Wara ssir l-INAWGURAZZJONI TAL-ARLOĠĠI FIL-KAMPNAR.

Għal min jixtieq nitilgħu anke fil-kamra tal-arloġġi u fil-kampnar għad-daqq tat-tokki ta’ nofsinhar.

RADJU LAURETANA 89.3FM

L-iskeda tkompli b’aktar programmi u xandiriet. Komplu segwu. Mal-bullettin qed tirċievu l-iskeda tat-tielet ġimgħa ta’ xandir.

VELJA TAL-ASSUNTA

It-Tlieta 14 ta’ Awwissu quddiem is-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu mit-8pm sal-10.15pm. Tixxandar dirett fuq Radju Lauretana.

IT-TLUGĦ FIS-SEMA TA’ MARIJASOLENNITÀ L-Erbgħa 15 ta’ Awwissu, il-quddies fil-knisja tagħna jkun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd: 6am, 8am, 10am u 5pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Lorenza Scicluna toffri €20 b’suffraġju tal-għażiż binha Joe fl-anniversarju tat-13-il sena mill-mewt tiegħu fil-15 ta’ Awwissu, kif ukoll ta’ binha Frankie u ta’ żewġha Carmelo Scicluna.
 • Maria Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Grech f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fil-11 ta’ Awwissu.
 • Il-Familja Xuereb joffru €20 b’suffraġju ta’ Loreta u George Xuereb fl-anniversarju tal-mewt tagħhom.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

TĦEJJIJA FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  L-AĦĦAR SIBT... Ngħidu r-rużarju mal-familja u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

L-AĦĦAR ĠABRA BIEB BIEB

Inħeġġukom twasslu l-offerta tagħkom f’din l-aħħar ġabra li qed issir bieb bieb. L-offerta ta’ kulħadd tiswa ħafna biex inlaħħqu mal-ispejjeż dejjem jikbru tal-festa. Tistgħu twasslu l-envelop lill-voluntiera li jiġu, fil-knisja stess jew fil-letterbox tad-dar parrokkjali.

NAGĦTU D-DEMM  Il-Ħadd 12 t’Awwissu fil-Berġa tax-Xewkija bejn it-8am u s-1pm.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 18 ta’ Awwissu fil-knisja ta’ Marsalforn – Adorazzjoni fis-6.30 u quddiesa fis-7pm.

FESTA TA’ KEMMUNA

Mal-Bullettin qed jaslilkom ukoll il-programm tal-festa ta’ Kemmuna għal tmiem il-ġimgħa li ġejja.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Missier ilqa’ fi ħdanek lil Karmenu Agius mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li int sejjaħt għal ħdanek nhar it-3 ta’ Awwissu 2018 fl-għomor ta’ 71 sena.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

GRAZZI MILL-QALB Offerta Knisja : NN €45.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI –

NN – €300; Marvin Dempsey €100; NN – €300. GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali-21554615         Arċipriet –79710784 

E – ghajnsielemparish@gmail.com

Ċentru Parr. – 21561030   Radju Lauretana 21566965

 http://www.radjulauretana.com/parish

RESPONSABILTÀ u RISPETT

– 2 ingredjenti tajbin għal min irid ikollu festa sabiħa u dinjituża.

 

 

]]>
Bullettin 5 ta’ Awwissu 2018 http://radjulauretana.com/parish/2018/08/03/bullettin-5-ta-awwissu-2018/ Fri, 03 Aug 2018 12:47:11 +0000 http://radjulauretana.com/parish/?p=893 It-18-il Ħadd Matul is-Sena

EMMNU F’DAK LI BAGĦAT

Ngħidu li aħna ta’ Kristu.  Ngħidu li aħna Nsara.  Iżda fiex tassew qegħdin nemmnu llum?

Kemm tassew ilkoll kemm aħna nistgħu ngħidu li nafu tassew lil dan Kristu? X’bidliet ġab fil-ħajja tagħna?  Għad-domanda x’għandna nagħmlu biex naħdmu għall-għemejjel ta’ Alla, Ġesù jwieġeb li l-għemil ta’ Alla huwa dan li aħna nemmnu f’dak li huwa bagħat. Irridu nemmnu f’Ġesù.  Biex temmen f’xi ħaġa trid tkun taf dwar dik il-persuna,  tkun taf x’inhi l-missjoni tagħha.  Ħafna drabi nfittxu lil Ġesù meta niġu daharna mal-ħajt, kif fittxewh il-Lhud għax kien temmagħhom il-ħobż b’xejn.  Iżda kemm tassew nistgħu ngħidu li qed infittxu lill-Mulej Ġesù għax għandu l-kliem tal-ħajja ta’ dejjem?

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb tal-Eżodu, għandna l-mixja tal-poplu Lhudi fid-deżert sal-Art Imwiegħda.  Ma kinetx mixja ħafifa, iżda Alla dejjem ħaseb biex jgħinu.  Fis-Salm 77, li nsibu fis-Salm Responsorjali, għandna lill-Mulej juri l-ħniena mal-poplu billi tahom il-qamħ mis-sema.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra lill-Efesin insibu lil San Pawl jitkellem dwar il-ħtieġa li lkoll inkunu nafu sew lil Kristu u nilbsu l-bniedem il-ġdid.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann Ġesù jurina li huwa l-ħobż tassew li niżel mis-sema.

 • Kemm tassew nafu min huwa Ġesù? Kemm nixtiequ nsiru aktar tiegħu?
 • San Pawl jistedinna biex nilbsu l-bniedem il-ġ Kemm qed taħrab kompromessi fil-ħajja tiegħek biex tilbes dan il-bniedem?
 • “Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bil-għatx” (Ġwanni 6,35). Temmnu u tgħixu tassew dan il-kliem?

Mulej tiegħi,

agħmel li qatt ma nixrob minn għejun imdardra,

imma dejjem mill-ilma li jagħti l-ħajja,

li huwa Int.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna                Atti 17,28

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

RADJU LAURETANA

PROPRJU mat-tqassim ta’ dan il-bullettin beda x-xandir tar-radju tagħna marbut mal-festa. Mal-bullettin qed tirċievu l-iskeda tat-tieni ġimgħa ta’ xandir. Insegwuh.

GRAZZI MILL-QALB

Għas-Sagristiji NN Triq Mġarr €100;

Offerti lill-Madonna – NN €100, NN €100 b’ringrazzjament; Louis u Loretta Cassar Sydney Awstralja-€300.

Offerti Radio: €237 u Us$100.

GRAZZI U APPELL

Minn qalbna nirringrazzjaw lil dawk li b’tant dedikazzjoni jiltaqgħu biex inaddfu l-knisja parrokkjali ta’ kull ġimgħa. Dawk li jiġu jżuruha minn barra spiss jikkummentaw kemm hi miżmuma nadifa…Prosit u Grazzi mill-qalb.

Appell: għal dawn il-ġranet tal-festa jkollna bżonn daqqa t’id aktar mis-soltu biex innaddfu l-knisja kollha. Min jixtieq jgħin tistgħu tiġu nhar ta’ Erbgħa wara l-quddiesa tad-9am jew kellmu lill-arċipriet.

NAGĦTU D-DEMM

Il-Ħadd 5 t’Awwissu fil-Berġa tax-Xewkija bejn it-8am u s-1pm.

WASLULNA

Statwetti tal-Madona ta’ Loreto silver plated. Rigal sabiħ għall-familja u għall-emigranti.  Tistgħu tarawhom fl-uffiċċju parrokkjali.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Sunta Grech toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Rita Grech f’għeluq it-tielet sena mill-mewt tagħha fis-7 ta’ Awwissu.

Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  

Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

MILL-PROGRAMM TAL-FESTA

Il-Ħadd 19 ta’ Awwissu – 10 am.

FestaFamilja–Emigranti-Inawgurazzjoni ARLOĠĠI

————————–

L-AĦĦAR ĠABRA BIEB BIEB

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom l-envelop għall-aħħar ġabra bieb bieb għall-festa ta’ din is-sena. Il-voluntiera jiġu fil-ġranet li ġejjin biex jiġbruh. Inħeġġukom ilkoll tagħtu l-offerta tagħkom … kemm tistgħu u mill-qalb.Grazzi bil-quddiem.

BUKKETTI

Min jixtieq jiddedika xi bukkett fjuri għall-ġranet tal-festa fil-knisja tagħna iwassal ismu u offerta ta’ €25 għal kull bukkett fl-uffiċċju parrokkjali.

LEJLA MALTIJA

Is-Sibt 11 ta’ Awwissu fis-7.30pm fil-Parkeġġ tal-Kunvent tal-Knisja ta’ Sant’Antnin. Biljetti mis-sagristija tal-Knisja ta’ Sant’Antnin.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

Ir-ruħ għażiża ta’ Ġużepp Vella li inti sejjaħtlu għal għandek nhar l-20 ta’ Ġunju minn ħdan il-kommunità parrokkjali tagħna fl-età ta’ 80 sena.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

IL-PROĠETT TAL-ORGNI –

NN €50;  NN €50; NN €250; NN €300.

Nhar il-Ħadd li għadda, 29 ta’ Lulju, 2018, ġie ffirmat il-kuntratt tax-xogħol li jmiss għall-orgni. Pass kbir ‘il quddiem.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali-21554615         Arċipriet –79710784 

E – ghajnsielemparish@gmail.com

Ċentru Parr. – 21561030   Radju Lauretana 21566965

 http://www.radjulauretana.com/parish

 

]]>
Bullettin 29 ta’ Lulju 2018 http://radjulauretana.com/parish/2018/07/27/bullettin-29-ta-lulju-2018/ Fri, 27 Jul 2018 10:16:50 +0000 http://radjulauretana.com/parish/?p=891 Is-17-il Ħadd Matul is-Sena

ABBUNDANZA!

Il-Mulej ma jaħsibhiex bħalna.  U jridna li bil-mod il-mod nibdew naħsbuha bħalu. Il-Mulej huwa dak li jħares f’għajnejna u jħobbna tassew.

Iħobbna mhux bil-kejl minimu tagħna l-bnedmin iżda bl-abbundanza.  Il-Mulej jitmagħna bil-ġisem u d-demm tiegħu.  Ma jagħtiniex biss biex niddubbaw, kif intennu aħna iżda billi nixbgħu u aktar ukoll.  Ma kienx biżżejjed jitma’ l-eluf ta’ nies iżda wkoll ġabru tnax-il qoffa sax-xfar.

Iżda x’qed tkun ir-reazzjoni tagħna lejn din l-abbundanza?  Ma jimpurtana minn xejn jew nieħdu kollox for granted?  Hemm bżonn li lkoll kemm aħna nqisu kull ġurnata xi jkun għamel il-Mulej għalina u nistaqsu aħna x’għamilna għalih!!!  Ċert li nkunu midjunin lejh.  Kemm tassew qed nagħrfu dan id-dejn li għandna lejn il-Mulej?  Jew moħħna kemm se nakkwistaw fil-ħajja tagħna?

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ktieb tas-Slaten, għandna lil Eliżew  fi żmien il-għaks jitma’ lill-poplu Lhudi bil-frott bikri li kien xogħol il-bniedem iżda mbierek minn Alla.  Fis-Salm 144 għandna għanja lill-Mulej li jiftaħ idu u jagħtina l-ġid tiegħu kull ħin.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin għandna s-sejħa ta’ San Pawl biex in-Nisrani bl-umiltà, ħlewwa u sabar, jaħdem għall-għaqda.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna l-miraklu tat-tkattir tal-ħobż.  Mhux biss jixbgħu iżda jinġabru tnax-il qoffa minn dak li fadal.

 • Il-Mulej iħobbna. Iħobbna bl-abbundanza.  Aħna kif inħobbuh… ta’ malajr?
 • Il-Mulej jitmagħna kuljum permezz tal-Ewkaristija. Qed naċċettah dan l-Ikel li jibdilna?
 • Fil-mumenti iebsa ta’ ħajjitna, meta tħossok waħdek, għaliex ma ddurx lejn Ġesù fl-Ewkaristija?
 • Il-familji u l-koppji li għaddejjin minn xi kriżi għaliex ma jersqux lejn Ġesù għal fejqan sħiħ?

  Mulej tiegħi,

  urini tassew kif għandi nħobbok

  kif ħabbejtni inti.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna                Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 28 ta’ Lulju 2018 fil-Knisja Parrokkjali tagħna: 6 – 7pm u mbagħad il-quddiesa flimkien.

NITOLBU GĦALL-QDUSIJA TAS-SAĊERDOTI

____________________________________________________________________________

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Tistgħu tkomplu tiktbu l-intenzjonijiet tal-quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur Ottubru, Novembru, Diċembru 2018 fl-uffiċċju parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9 am u nofsinhar.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tar-radju tagħna marbuta mal-festa tibda s-Sibt 4 ta’ Awwissu. Mal-bullettin qed tirċievu l-iskeda tal-ewwel ġimgħa ta’ xandir.

NAGĦTU D-DEMM  fil-Berġa tax-Xewkija t-Tlieta, 31 ta’ Lulju mis-1pm u sal-5pm.

ILBIES XIERAQ FIL-KNISJA …

Qegħdin fl-aqwa tas-sajf u tas-sħana. Il-bżonn ta’ aktar onestà u deċenza fl-ilbies jinħass sew.  Anke, sfortunatament fil-knisja. 

 • Kulħadd jerfa’ r-responsabiltà personali.
 • Il-Kbar – l-ommijiet, il-missirijiet u n-nanniet jagħtu huma l-ewwel eżempju.
 • Fil-knisja tagħna għandna bċejjeċ apposta għal min jiġi bla komma… nużawhom.

L-EWWEL ĠIMGĦA U SIBT TAX-XAHAR

Il-Ġimgħa 3 ta’ Awwissu l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali wara l-quddiesa tad-9am sa nofsinhar u terġa’ tiftaħ fl-4pm. Is-Sibt 4 ta’ Awwissu, rużarju fit-3.30pm u quddiesa fil-Knisja l-Qadima. L-Adorazzjoni mbagħad tkompli sad-9pm.

Noffru dan it-talb għat-tiġdid spiritwali tal-familji u l-parroċċa tagħna. 

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Ciantar joffru €50 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Salvu Ciantar f’għeluq l-10 snin mill-mewt tiegħu fl-24 ta’ Lulju. 

Agħtih  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  

Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

ĠABRA BIEB BIEB

Grazzi lil kull min għen. Il-ġabra laħqet €3092 u £Stg10. Min ma kienx id-dar waqt il-ġabra, jista’ jwassal l-offerta tiegħu fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew waqt il-ġbir tal-quddies.

Grazzi tassew u prosit!

MILL-PROGRAMM TAL-FESTA

It-Tlieta 21 ta’ Awwissu

Qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija – Manifestazzjoni għat-tfal u adolexxenti mill-Knisja l-Qadima għall-Knisja Parrokkjali.

BUKKETTI

Min jixtieq jiddedika xi bukkett fjuri għall-ġranet tal-festa fil-knisja tagħna iwassal ismu u offerta ta’ €25 għal kull bukkett fl-uffiċċju parrokkjali.

LEJLA MALTIJA

Is-Sibt 11 ta’ Awwissu fis-7.30pm fil-Parkeġġ tal-Kunvent tal-Knisja ta’ Sant’Antnin. Ikel Malti, tombla u spettaklu minn Joe Demicoli, Albert Lauren u Loredana. Prezz Kbar €20, tfal €8. Biljetti mis-sagristija tal-Knisja ta’ Sant’Antnin.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – 

Michelina Ciantar tat €1000 b’suffraġju ta’ Salvu Ciantar f’għeluq l-10 snin mill-mewt tiegħu.

 1. tagħti €1000 għall-bini tas-sagristiji b’suffraġju tal-erwieħ tal-familja.

Doris u Toni Sultana u l-familja jagħtu €300 b’ringrazzjament lill-Madonna f’għeluq il-50 sena miż-żwieġ tagħhom. 

GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

 

]]>
Bullettin 22 ta’ Lulju 2018 http://radjulauretana.com/parish/2018/07/20/bullettin-22-ta-lulju-2018/ Fri, 20 Jul 2018 13:17:54 +0000 http://radjulauretana.com/parish/?p=888 Is-16-il Ħadd Matul is-Sena

NIES ALJENATI.  FIL-BŻONN TA’ RAGĦAJ!

Il-mument tas-sajf ħafna drabi jfisser mument ta’ telqa u aljenazzjoni,  mument

li fih aktar tara kif tistrieħ minn kollox, xi kultant anki mill-fidi.

Ġesù anki lill-Appostli, wara li rritornaw mill-predikazzjoni, ipprova jeħodhom f’post imwarrab biex jistrieħu.  Quddiem l-għatx tan-nies mifxula, Ġesù jwarrab il-mistrieħ u jerġa’ jibda jgħallem.

Nies mifxula u mħawda.  Kemm tassew nistgħu ngħidu li aħna fl-istess pożizzjoni?  Kemm tassew ilkoll kemm aħna rridu nagħrfu li Ġesù huwa l-Iben t’Alla li qiegħed magħna kull ħin, anki fil-ġranet tas-sajf?  Kemm tassew qed inħossu li Ġesu qed iħares lejn il-ħajja tagħna għax irid jgħinna tassew u mhux jindaħlilna?

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija, insibu li għaliex ir-re u l-mexxejja tal-Lhud kienu qed imexxu ħażin, Alla bagħat il-Profeta Ġeremija biex iwissi lill-poplu li kien se jaqa’ f’eżilju, iżda se jkun hemm il-mument li jqum mit-tifrik.  Toħroġ fil-beraħ il-qawwa tal-figura tar-Ragħaj li nkantawha fis-Salm 23 – is-salm responsorjali.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, San Pawl juri li bis-saħħa tas-sagrifiċċju tiegħu fuq is-Salib, Kristu sar għalina għajn tas-sliem.  Fil-Vanġelu minn San Mark Kristu jitħassar lin-nies ta’ żmienu għax kienu qishom ngħaġ mingħajr ragħaj u għalhekk kompla jgħallem.

Kristu wkoll iħares lejn ġensna u jitħassarna għax jarana mexjin xi drabi mingħajr sens ta’ direzzjoni. Hemm bżonn li nduru lejh u nisimgħuh.

 • Kemm qegħdin infittxu li naħarbu l-aljenazzjoni tal-ħajja u nersqu lejn il-Kelma li tagħti l-ħajja?
 • Kemm qegħdin nersqu aktar lejn il-quddiesa, ngħidu r-rużarju fil-familja, naqraw il-Kotba Mqaddsa biex nitħeġġu aktar f’dan il-mument tas-sajf?
 • Nista’ tassew intenni bis-sinċerità li l-Mulej huwa r-Ragħaj tiegħi?

Il-Mulej huwa r-Ragħaj tiegħi,

  xejn ma jonqosni!

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna                Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

_____________________________________________________________________________

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

F’dan ix-xahar ta’ Lulju imiss il-parroċċa tagħna li jkollha dan il-mument ta’ talb.

Għalhekk nhar is-Sibt li ġej, 28 ta’ Lulju 2018 nistiednu lil kulħadd għal mument ta’ Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali fis-6 pm sas-7pm u mbagħad għall-quddiesa flimkien.

NITOLBU GĦALL-QDUSIJA TAS-SAĊERDOTI

____________________________________________________________________________

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet tal-quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur Ottubru, Novembru, Diċembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-uffiċċju parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9 am u nofsinhar.

GRAZZI MILL-QALB

Lil dawk kollha li jgħinu bħala voluntiera fil-ġbir li jsir bieb bieb. Xitwa jew sajf, ksieħ jew sħana jiġu, żgur b’sagrifiċċju, biex jiġbru l-envelopes. Is-sagrifiċju u d-dedikazzjoni ta’ dawn in-nies huwa kontribut kbir biex issir il-festa u tant xogħol ieħor fil-knisja. Napprezzaw, nirringrazzjaw u min jixtieq jgħin ukoll, kemm ikellem lill-arċipriet. Ommna Maria Lawretana tħares lilhom u l-familji kollha tagħhom.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tar-radju tagħna marbuta mal-festa tibda s-Sibt 4 ta’ Awwissu. Mal-bullettin tal-ġimgħa d-dieħla tirċievu l-iskeda tal-ewwel ġimgħa.

NAGĦTU D-DEMM

fil-Berġa tax-Xewkija l-Ħadd 22 ta’ Lulju bejn it-8am u s-1pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Phyllis Portelli toffri €50 b’suffraġju ta’ Maria Portelli fl-ewwel annivesarju mill-mewt tagħha fit-22 ta’ Lulju, għal żewġha Toni Portelli, għal Josette Bajada u Marija Degiorgio.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  

Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

ĠABRA BIEB BIEB

Grazzi lil kull għen. S’issa l-ġabra laħqet €2947 u £Stg10. Min ma kienx id-dar waqt il-ġabra, jista’ jwassal l-offerta tiegħu fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew waqt il-ġbir tal-quddies.

Grazzi tassew u prosit!

MILL-PROGRAMM TAL-FESTA

Tħejjija għat-tfal. Wara s-suċċess tas-sena l-oħra, ser ikollna quddiesa għat-tfal filgħodu fid-9am. Din tkun il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt 16-18 ta’ Awwissu u t-Tnejn 20 ta’ Awwissu u ser tkun animata miż-żgħażagħ tagħna.

ARMAR qed ikompli jitpoġġa f’postu. Fejn nistgħu nagħtu daqqa t’id u nibżgħu għalih.

BUKKETTI – Min jixtieq jiddedika xi bukkett fjuri għall-ġranet tal-festa fil-knisja tagħna jista’ jagħti ismu u offerta ta’ €25 għal kull bukkett fl-uffiċċju parrokkjali.

CONTAINER GĦALL-GUATEMALA

Nhar is-Sibt 28 ta’ Lulju, fejn il-fabbrika tal-FXB ix-Xewkija, ser isir ġbir ta’ oġġetti bħal ħwejjeġ tas-sajf għat-tfal u trabi, toys, pushchairs u roti, stationary, satchels tal-iskola, affarijiet tal-kċina u għodda, lożor u xugamani ġodda u affarijiet oħra. Dawn ser jintbagħtu f’container il-Guatemala. Għal aktar dettalji, tistgħu tikkuntattjaw lil Antonella Zammit fuq 79497254.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – 

Michelina Ciantar b’suffraġju tal-għeżież tagħha. GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

 

]]>
Bullettin 15 ta’ Lulju 2018 http://radjulauretana.com/parish/2018/07/13/bullettin-15-ta-lulju-2018/ Fri, 13 Jul 2018 04:07:52 +0000 http://radjulauretana.com/parish/?p=886 Il-15-il Ħadd Matul is-Sena

ĦARĠU JXANDRU

Għandna missjoni xi nwettqu.  Bħala Nsara kull ħin hemm biċċa xogħol tistenniena.

M’huwiex ix-xogħol ippriedkat mis-suq iżda huwa x-xogħol li jrid minna Kristu għall-ġid tas-Saltna t’Alla.  Għandna missjoni biex ma’ Kristu nxandru l-indiema kontra l-qawwiet tal-ħażen.  Huwa importanti għalina lkoll li nagħrfu f’liema għalqa bagħatna l-Mulej biex inwettqu l-missjoni tiegħu.  Kulħadd għandu xi xogħol xi jwettaq.  Kulħadd jista’ jgħid li qiegħed iwettaq xi xogħol għax-xandir tas-Saltna ta’ Alla?  Kemm aħna konvinti li qed naqdu din il-missjoni fil-postijiet tax-xogħol jew tad-divertiment, fid-djar tagħna, fit-toroq tagħna?  Li tgħix ta’ Nisrani jfisser li taħdem ukoll biex Ġesù jidher aktar bl-eżempju tagħna fl-ambjenti tagħna.  Hemm bżonn li s-soċjetà ta’ llum tara eżempji tajba.

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Għamos fejn il-profeta juri lil Amasja, qassis ta’ Betel, li l-Mulej iqajjem il-profeti minn fost il-poplu.  Fis-Salm Responsorjali minn Salm 84 għandna t-talba biex il-Mulej juri lilna t-tjubija u s-salvazzjoni tiegħu.  It-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, huwa innu/talba ta’ San Pawl li juri x’inhu l-Pjan ta’ Alla sabiex jifdina mid-dnub.  Fil-Vanġelu nsibu lil Ġesù jibgħat lill-Appostli fuq il-missjoni li jħabbru l-indiema lill-ġnus filwaqt li jgħidilhom x’għandhom jagħmlu fil-missjoni tagħhom.

 • Il-Mulej irid jibgħat lilek ixxandar il-mument tal-indiema lil dawk ta’ madwarek. Lest tgħidlu IVA?
 • Konvinti li l-Mulej jagħżel lilna lkoll għal din il-missjoni?
 • Mill-Ktieb ta’ Għamos rajna li Alla jagħżel kontinwament nies sempliċi. Huwa Alla li se jdawwalna biex inwettqu l-missjoni tiegħu.

Mulej, għinni fil-missjoni li fdajtli f’idejja.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna                Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

_____________________________________________________________________________

IL-ĦADD 15 ta’ LULJU

 • ser ikollna magħna lil Dun Ġużepp Camilleri biex jiċċelebra l-quddiesa tal-10 am. Inkunu nistgħu ngħinuh billi nagħtu xi offerta wara l-quddiesa.

Minn LOURDES…

L-arċipriet qed imexxi l-pellegrinaġġ parrokkjali għal Lourdes flimkien ma’ wieħed u erbgħin persuna oħra. Huma qed jitolbu għalina quddiem il-Madonna u aħna nitolbu biex dan il-pellegrinaġġ iħalli ħafna frott spiritwali. Fit-tifkira tal-aħħar dehra tal-Madonna, proprju fis-16 ta’ Lulju, għeluq il-160 sena mid-dehriet, l-arċipriet ser jiċċelebra l-quddiesa f’dan il-post għażiż b’talb speċjali għall-parroċċa tagħna.

FESTA TAL-MADONNA TAL-KARMNU

It-Tnejn 16 ta’ Lulju niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Bħal kull sena nfakkruha quddiem in-niċeċ li għandna ddedikati lill-Madonna taħt dan it-titlu:

Triq Ħamri: It-Tnejn 16 ta’ Lulju fis- 7.30pm – Rużarju, 8pm Quddiesa

Triq Imġarr It-Tlieta 17 ta’ Lulju fis- 7.30pm – Quddiesa fejn il-ħanut ta’ Maria Xuereb

GRAZZI MILL-QALB

Il-grupp Gozomarathon jixtiequ jirringrazzjaw lil dawk kollha li għinuhom bl-offerti meta kienu fostna fid-29 ta’ Ġunju.  Dan il-grupp, li jinkludi żagħżugħa mill-parroċċa tagħna qed jgħin lil Dun Anton Grech fil-Gwatemala għall-proġett ta’ GwateMalta Sports Arena.  Il-ġabra kienet ta’ €977.90. Id-dettalji tal-ġbir kollu b’risq din l-inizzjativa tista’ ssegwih fuq –

https://fairplay.gozomarathon.org/donations

NAGĦTU D-DEMM

fil-Berġa tax-Xewkija t-Tlieta 17 ta’ Lulju mis-1pm sal-5pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Giacinta Buttigiegi toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Nazzareno Buttigieg f’għeluq is-6 snin mill-mewt tiegħu fit-13 ta’ Lulju.
 • Il-Familja Debrincat toffri €20 b’suffraġju ta’ Rita u Ġanni Debrincat fl-anniversarju tal-mewt tagħhom fit-13 ta’ Lulju.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  

Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

ĠABRA BIEB BIEB  Inkomplu nagħtu l-offerta tagħna lill-voluntiera tal-parroċċa li jiġu jħabbtu l-bieb tagħna.Festa kbira titlob spejjeż kbar. Ngħinu mill-aħjar li nistgħu. Il-Madonna jixirqilha l-aħjar.

PROGRAMM TAL-FESTA

Fil-Kumitat tal-Festa ġie deċiż li nirranġaw il-programm tat-Tnejn tal-festa – 20 ta’ Awwisu. Bi prova din is-sena l-marċ minn Triq il-Ġnien ikun fid-8.45pm mill-Banda San Ġużepp flimkien ma’ banda oħra mistiedna filwaqt li l-ħruġ min-niċċa jkun għall-ħabta ta’ 10.45/11pm. Naraw kif immorru u fejn nistgħu dejjem nirranġaw għall-aħjar.

XANDIR DIRETT TAL-FESTA Wara s-suċċess tas-sena l-oħra, il-festa tagħna ser tixxandar dirett mit-Tnejn sal-Ħadd fuq Xejk TV. Il-Ħadd imbagħad, jum il-festa, tixxandar dirett ukoll fuq F living.

ARMAR – kif tistgħu tinnotaw beda għaddej ix-xogħol tal-armar tal-festa fit-toroq tagħna. Fejn nistgħu nagħtu daqqa t’id u nibżgħu għalih.

BUKKETTI – Min jixtieq jiddedika xi bukkett fjuri għall-granet tal-festa fil-knisja tagħna jista’ jagħti ismu u offerta ta’ €25 għal kull bukkett fl-uffiċċju parrokkjali.

TOMBLA b’risq AKTIV against cancer fil-Każin tal-Banda tax-Xagħra u mhux kif avżat il-ġimgħa l-oħra, il-Ġimgħa 20 ta’ lulju fis-7.30pm. Spot prizes x’jintrebħu. Għal aktar informazzjoni u trasport ċemplu 79949388.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – 

NN Triq il-Ġnien – €140, NN Familja Triq il-Ġnien – €1000. GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

 

]]>
Bullettin 8 ta’ Lulju 2018 http://radjulauretana.com/parish/2018/07/06/bullettin-8-ta-lulju-2018/ Fri, 06 Jul 2018 16:16:40 +0000 http://radjulauretana.com/parish/?p=883 L-14-il Ħadd Matul is-Sena

SE NAĊĊETTAWH?

Kif qed naċċettaw il-kliem u l-għemil ta’ Ġesù fil-ħajja tagħna?  Kemm qed inħossuh preżenti tassew lil Ġesu f’ħajjitna?

Kemm tassew qed nagħrfu nwettqu dak li jgħidilna Hu?  Ġesù ġie fostna u aħna x’għamilna?  Aċċettajnieh?  Kemm tassew qed nuru li aħna ta’ Ġesù?  Kemm tassew qed nuru li aħna mhux bħall-familjari tiegħu jew in-nies ta’ beltu li, għalkemm għarfu li kliemu huwa mitqies u għaref, baqgħu ma aċċettawhx?

Filwaqt li Ġesù jgħid li l-ebda profeta m’huwa mfaħħar f’pajjiżu – u dan narawh fl-esperjenza tal-ħajja ta’ kuljum – aħna l-Insara għandna r-responsabbiltà li, filwaqt li nagħrfu l-qawwa tal-kelma ta’ Ġesù, irridu naraw li qed inwettqu fil-miftuħ dak li jgħidilna hu.  Ma nistgħu qatt naċċettaw lil Ġesù u fl-istess ħin il-kompromessi ta’ ħajjitna!  Meta Ġesù niżel lejn pajjiżu huwa nduna li n-nies għarfitu, semgħet il-kelma tiegħu iżda ma laqgħetux.  Huwa proċess li jiġi ripetut minna lkoll illum.

L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel fejn naraw li minkejja li l-poplu kien rasu iebsa u iebes biex jikkonverti, Alla xorta bagħat lill-Profeta Eżekjel.  Il-Mulej iħenn kontinwament għalina. Fit-Tieni Qari, meħud mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, insibu lil Pawlu jtenni li quddiem ir-rivelazzjoni kulħadd ikollu xi tentazzjonijiet li jippruvaw ibegħduh minn Alla.  Huwa f’dan il-mument li lkoll irridu nagħrfu li Alla ma ħalliniex naqdfu għal rasna imma jagħtina kontinwament il-grazzja tiegħu.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark illum Ġesù jinżel f’daru u niesu ma laqgħuhx.

Meta naraw il-mod kif in-nies ta’ żmien Ġesù ma laqgħuhx, irridu nirriflettu kemm tassew lil Ġesù qed nilqgħuh aħna llum.

Għadna ma fhimniex illi li timxi wara Ġesu hija biċċa xogħol iebsa u mhux komda.

Kemm aħna lesti nisimgħu u ngħixu kliem Ġesù? Din hija ħajjitna.

Mulej Ġesù,

  għinni nisma’ kliemek u ngħixu.

  Kull ħin.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

_____________________________________________________________________________

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

Is-Sibt 7 ta’ Lulju jkollna rużarju fit-3.30pm fil-Knisja l-Qadima u wara quddiesa. L-Adorazzjoni mbagħad tkompli sad-9pm.

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġbir ikun b’risq il-festa titulari tagħna li issa qed toqrob ġmielha. Inkunu ġenerużi. Ngħinu kif u kemm nistgħu.

DIN IL-ĠIMGĦA GĦAL LOURDES

Nhar il-Ġimgħa li ġejja, l-arċipriet ser imexxi l-pellegrinaġġ parrokkjali għal Lourdes flimkien ma’ erbgħin persuna oħra.  Hemmhekk inwasslu t-talb u l-intenzjonijiet tal-parroċċa tagħna f’riġlejn il-Madonna fil-post li minnu stednitna għall-penitenza u t-talb għall-konverżjoni tal-midinbin.

XOGĦOL FIL-KNISJA

Bħalissa għaddej ix-xogħol tat-tqegħid tal-madum wara r-reredos.  Il-ħsieb tagħna hu li sal-festa jkun jista’ jintuża bħala passaġġ li jgħaqqad iż-żewġ sagristiji.

Ukoll. Issa li wasal il-bqija tal-ġebel il-kbir għat-twieqi, għaddej ix-xogħol fuq il-mollijiet minn Leli Saliba taħt id-direzzjoni ta’ Vince Centorrino biex jibda l-inġir tal-ġebel  tal-kolonni u l-intern tat-twieqi.

Imbagħad inkunu rridu nordnaw il-ġebel tal-filata li wkoll irid jinqata’ apposta.

GRAZZI MILL-QALB

lil dawk kollha li jaħdmu biex, ta’ kull ġimgħa jasallek dan il-bullettin id-dar. Min xħin jinkiteb sa xħin jitqassam għandna ‘il fuq minn 40 persuna nvoluti. Napprezzaw is-sehem tagħhom biex tinħoloq din il-katina bejnietna. Grazzi wkoll lil dawk involuti biex titwassal il-verżjoni elettronika ta’ dan il-bullettin lil tant emigranti tagħna.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Eugenia Buttigieg toffri €20 b’suffraġju ta’ Salvu Wenzu Xuereb u l-familji Xuereb u Buttigieg.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  

Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

ĠABRA BIEB BIEB

Imiss it-Tielet ġabra bieb bieb li ssoltu ssir f’Lulju. Il-Voluntiera tal-parroċċa jiġu matul din il-ġimgħa biex jiġbru l-envelop li qed jaslilkom ma’ dan il-bullettin. Fin-noticeboards tal-knisja u tad-dar parrokkjali tistgħu taraw ir-rendikont tad-dħul u l-ħruġ tal-parroċċa għall-festa tas-sena l-oħra 2017.

L-Għaqda tal-Armar qed tieħu l-booking tal-Gear tal-Festa. Ċemplu lil Justin Buttigieg (79000353) jew Darren Cascun (79932295) jew morru l-maħżen tal-armar bejn it-3 u s-6pm sal-10 ta’ Lulju. KUMITAT TAL-FESTA – PROGRAMM

Il-Kumitat tal-festa qed ilesti l-aħħar irtokki fil-programm tal-fest. Mill-ġimgħa d-dieħla nibdew nagħtu xi punti minn dan il-programm li ser ikun fih inizjattivi sbieħ.

Offerti għan-nar:

Tistgħu twasslu l-offerta tagħkom fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew fil-ferta tal-quddies.

NAGĦTU D-DEMM  fil-Berġa tax-Xewkija nhar il-Ħadd, 8 ta’ Lulju mit-8am sas-1pm.

TOMBLA b’risq AKTIV against cancer fil-parkeġġ tal-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani Għajnsielem il-Ġimgħa 20 ta’ lulju fis-7.30pm. Spot prizes x’jintrebħu. Għal aktar informazzjoni ċemplu 79949388.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – 

NN – $Us 2000.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB! 

 

]]>
Bullettin 1 ta’ Lulju 2018 http://radjulauretana.com/parish/2018/06/29/bullettin-1-ta-lulju-2018/ Fri, 29 Jun 2018 03:25:36 +0000 http://radjulauretana.com/parish/?p=881 It-13-il Ħadd Matul is-Sena

REBĦA ĊERTA U ĊARA FUQ IL-MEWT

Min hu Ġesù għalina?  Nemmnu li huwa tassew l-Iben t’Alla?  Nemmnu li tassew jista’ jwettaq għemejjel kbar magħna u għalina?

Hemm xi ħaġa li mhux kapaċi jagħmilha?  Meta naraw lil Ġesù jeħodha kontra l-mewt u jagħti l-ħajja lit-tifla ta’ Ġajru nifhmu li kapaċi jqajjem anki lilna mhux bilfors mill-mewt iżda xi kultant mill-medjokrità tal-ħajja.  Ir-rebħa ta’ Kristu fuq il-mewt hija garanzija għalina li aħna wlied id-dawl, li aħna mmarkati bil-grazzja, li aħna għandna nkunu qalbna qawwija li l-Mulej tassew qiegħed magħna.

“Il-fidi tiegħek fejqitek.”  Kemm tassew nistgħu ngħidu li aħna għandna fidi li tfejjaq, li tassew aħna konvinti mill-preżenza qawwija tal-fidi tagħna fi Kristu li kapaċi nirbħu s-slaleb tal-ħajja?  Kemm-il darba bħall-qraba ta’ Ġajru aħna nidħku għall-proposti li jagħmlilna Kristu filwaqt li forsi nippruvaw nibnu l-ħajja tagħna fuq il-frugħat? Fl-ewwel qari, meħud mill-Ktieb tal-Għerf, insibu li l-mewt daħlet fid-dinja minħabba l-opra tax-xitan.  Is-Salm 29 huwa tifħir lill-Mulej għax ħelisna mill-mewt.  Fis-silta mit-Tieni Ittra lill-Korintin, li nisimgħu llum fit-tieni qari, għandna lil San Pawl jeżorta lin-nies ta’ Korintu biex jitgħallmu jaqsmu minn dak li għandhom ma’ ħaddieħor. Fil-Vanġelu tal-lum għandna żewġ rakkonti ta’ fejqan.  Il-fejqan tal-mara li kienet ilha tnax-il sena marida u l-qawmien tat-tifla ta’ Ġajru.  Fejqan li deher impossibbli iżda li sar possibbli.

 • Kemm-il darba nħossuna morda fir-ruħ u ma nersqux lejn il-veru fejqan?
 • Kemm-il darba naħsbu li nistgħu nakkwistaw il-fejqan tagħna minn għejjun imdardra?
 • Kemm tassew qed niġru wara Kristu għax nemmnu li jista’ jfejjaqna?
 • Il-mewt hija s-sinjal tal-falliment tal-bniedem. Kristu feda dan il-falliment u ġab ir-rebħa lill-bniedem.  Ħadd ma jista’ jeqridna għal dejjem jekk nemmnu fi Kristu.
 • Kemm ser indumu nirrifjutaw il-fejqan ta’ Kristu?

Mulej, agħtina l-qawmien u l-fejqan fuq il-vizzji ta’ kuljum.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

IL-KNISJA L-QADIMA

Is-Sibt 30 ta’ Ġunju

IL-129 sena mill- KONSAGRAZZJONI

Il-quddiesa tad-9am tkun f’din il-knisja għażiża li għal tant snin serviet bħala l-knisja parrokkjali tagħna. Issir l-inċensazzjoni tas-slaleb u wara jkollna l-adorazzjoni solenni sa nofsinhar.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB!

lill-voluntiera kollha li jgħinu biex inżommu din il-knisja miftuħa, nadifa u dejjem aktar irranġata… grazzi tassew!!!

IMMORRU TA’ PINU

Matul l-erbgħat tal-Madonna, kull parroċċa qegħda tmexxi l-quddiesa ta’ filgħaxija fis-Santwarju Ta’ Pinu.

Aħna ta’ Għajnsielem ġejna mistiedna biex nieħdu sehem: L-Erbgħa 4 ta’ Lulju

Fil-quddiesa tas-7.30pm. Wara mbagħad, fit-8.30p.m. nieħdu sehem fir-Ruzarju Aux Flambaux. Trasport mill-Pjazza fis-6.45pm. Importanti. Ma jkunx hemm trasport fil-4.45pm.

Dawk li jixtiequ trasport iċemplu l-uffiċċju parrokkjali sat-Tlieta 3 ta’ Lulju u jinkitbu.

_____________________________________________________________________________

L-EWWEL ĠIMGĦA U SIBT TAX-XAHAR

Il-Ġimgħa 6 ta’ Lulju l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali wara l-quddiesa tad-9am.

Is-Sibt 7 ta’ Lulju jkollna rużarju fit-3.30pm fil-Knisja l-Qadima u wara quddiesa. L-Adorazzjoni mbagħad tkompli sad-9pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Barbara Steffenhagen toffri €20 b’suffraġju ta’ Gerhard Steffenhagen f’għeluq it-tieni anniversarju mill-mewt tagħha fl-1 ta’ Lulju.
 • Ursola Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ Salvu Azzopardi f’għeluq is-36 sena mill-mewt tiegħu fl-1 ta’ Lulju.
 • Ġużepp u Rose Grima joffru €20 b’suffraġju ta’ Salvu u Grezzja Debono.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  Kull nhar ta’ Sibt. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

Offerti għan-nar:

Mal-bullettin tal-ġimgħa l-oħra waslilkom l-envelop li qed jinġabar bieb bieb minn dawk li jieħdu ħsieb tan-nar fil-festa. Ngħinu bl-offerta tagħna.

L-Għaqda tal-Armar qed tieħu l-booking tal-Gear tal-Festa. Ċemplu lil Justin Buttigieg (79000353) jew Darren Cascun (79932295) jew morru l-maħżen tal-armar bejn it-3 u s-6pm sal-10 ta’ Lulju. Hemmhekk tistgħu tippruvaw is-sizes li jvarjaw minn tfal żgħar sa 5XL. Ma’ kull ordni jsir ħlas ta’ €25.

XOGĦOL FIL-KAMPNAR

Kif stajtu tinnutaw, il-kampnar reġa’ ntrama bl-armar tal-ħadid. Qabel ma ninżlu għal kollox minn hemm fuq u nibdew ix-xogħol fuq is-sagristiji, inħass il-bżonn li nirranġaw xi konkos li qed jifqa’ fil-parti ta’ fuqnett tal-kampnar. Hekk nevitaw li l-ħsara tkompli tikber u fl-istess ħin insaħħu dak li hemm. Grazzi kbira lill-voluntiera li qed jgħinu f’din il-biċċa xogħol mhix ħafifa sew minħabba n-natura tagħha u b’mod speċjali minħabba l-għoli tal-kampnar.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI – 

GRAZZI KBIRA MILL-QALB!  Rose Grima €30; NN €50.

NIFTĦU L-KNISJA PARROKKJALI Jekk tixtieq tgħin anke billi toffri siegħa f’ġimgħa kellem lill-Arċipriet fuq 21554615.

NAGĦTU D-DEMM  it-Tlieta, 3 ta’ Lulju fil-Berġa tax-Xewkija bejn is-1pm u l-5pm

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali-21554615         Arċipriet –79710784 

E – ghajnsielemparish@gmail.com

Ċentru Parr. – 21561030   Radju Lauretana 21566965

 http://www.radjulauretana.com/parish

 

]]>
Bullettin 24 ta’ Ġunju 2018 http://radjulauretana.com/parish/2018/06/22/bullettin-24-ta-gunju-2018/ Fri, 22 Jun 2018 11:58:49 +0000 http://radjulauretana.com/parish/?p=877 IS-SOLLENNITÀ TAT-TWELID TAL-BATTISTA 

Il-Knisja fl-24 ta’ Ġunju tiċċelebra s-sollennità tat-twelid ta’ San Ġwann Battista.

Din il-festa għandha l-quddiesa tal-Vġili. B’dan il-mod il-Liturġija tal-Kelma tippreżentalna sitt lezzjonijiet flimkien mas-Salm. Hu ferm diffiċli fi ftit kliem tiġbor il-ħsibijiet kollha tal-qari, iżda nistgħu nsibu dak li huwa komuni u nirriflettu fuqu. Din il-festa hija ċelebrazzjoni tat-twelid tal-Battista. Il-Knisja tiċċelebra l-mewt tal-qaddisin. lżda hija tiċċelebra flimkien magħha dik tat-twelid ta’ Kristu u ta’ Marija.

Inġibu quddiem għajnejna lil Ġwanni għadu tarbija ta’ tmint ijiem imdawwar b’ommu Eliżabbetta u Żakkarija flimkien mal-qraba u  nirriflettu min hu dan il-persunaġġ u l-missjoni tiegħu. L-ewwel qari tal-quddiesa tal-Vġili u tal-jum jittrattaw is-sejħa tal-Profeti Isaija u Ġeremija sa minn ġuf ommhom sabiex iwettqu missjoni mogħtija lilhom minn Alla. Ġwanni huwa ukoll profeta li ġie msejjaħ minn Alla biex iwitti t-triq għall-Messija. Dan narawh ċar mill-Vanġelu tal-Vġili, fejn l-anġlu ħabbar lil Żakkarija: “jimtela bl-Ispirtu s-Santu sa minn ġuf ommu.”

Ix-xogħol li Alla feda f’idejn il-Battista narawh fil-qasir f’silta mill-Atti Kap 13, li tinqara fil-quddiesa tal-festa. “Ġwanni kien ixandar lill-poplu kollu ta’ Israel magħmudija tal-indiema.”

Fil-Vanġelu tal-festa naraw l-għoti tal-isem lit-tarbija ta’ Ġwanni minn ommu Eliżabetta u missieru Żakkarija li billi kien immuta kiteb dan l-isem. Dak il-ħin stess fommu nfetaħ u beda jfaħħar u jbierek lil Alla. Din is-silta tagħmilhielna ċara li l-Battista kellu jkun persunaġġ kbir.

Dan il-qari jitfa’ dawl mhux biss fuq il-ħajja ta’ Ġwanni l-Battista iżda wkoll fuq is-sejħa nisranija. Quddiem Alla kull persuna hija importanti u Huwa jħobbha u jerħilha f’idejha xi biċċa xogħol li skont il-Kardinal Newman ħaddieħor ma jistax jagħmilha. Bħall-Battista kulħadd huwa msejjaħ biex iwitti t-triq għal Kristu billi jagħmel ħwejjeġ tajba filwaqt li jibqa’ umli.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabilta’ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

NAGĦTU D-DEMM il-Ħadd 24 ta’ Ġunju fil-Berġa tax-Xewkija mit-8am sas-1pm.

NITĦEJJEW GĦALL-FESTA

SIBTIJIET TAL-MADONNA  Nibdew dan is-Sibt 23 ta’ Ġunju. Ngħidu r-rużarju fil-familji u jkollna l-l-quddiesa bl-omelija filgħaxija.

Offerti għan-nar:

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom l-envelop li jinġabar bieb bieb matul din il-ġimgħa minn dawk li jieħdu ħsieb tan-nar fil-festa. Ngħinu bl-offerta tagħna.

L-Għaqda tal-Armar se tibda tieħu l-pre-booking tal-Gear tal-Festa. Cċemplu lil Justin Buttigieg (79000353) jew Darren Cascun (79932295) jew morru l-maħżen tal-armar bejn it-3 u s-6pm sal-10 ta’ Lulju. Hemmhekk tistgħu tippruvaw is-sizes li jvarjaw minn tfal żgħar sa 5XL. Ma’ kull ordni jsir ħlas ta’ €25.

KONSAGRAZZJONI KNISJA L-QADIMA

Nhar is-Sibt 30 ta’ Ġunju nfakkru l-129 sena mill-konsagrazzjoni tagħha. Il-quddiesa ta’ 9am dakinhar tkun f’din il-knisja għażiża li għal tant snin serviet bħala l-knisja parrokkjali tagħna.

ILQA’ FI ĦDANEK

Lil Salvu Scicluna li sejjaħtlu għal għandek fil-5 ta’ Ġunju li għadda fil-għomor ta’ 63 sena

Lil Sr. Renata Muscat tas-Sorijiet Dumnikani li sejjaħtilha għal għandek fit-12 ta’ Ġunju li għadda fil-għomor ta’ 77 sena

Agħtihom O Mulej il-Mistrieħ ta’ dejjem

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmen Sultana toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Pawlu Sultana f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Ġunju.
 • Giacinta Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Xuereb f’għeluq is-sitt snin mill-mewt tiegħu fid-29 ta’ Ġunju.
 • Il-Familji Grech u Zammit joffru €30 b’suffraġju ta’ Ġanni Grech f’għeluq il-ħames snin mill-mewt tiegħu fis-26 ta’ Ġunju.

Agħtihom  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

FESTA TA’ SAN PIETRU U SAN PAWL

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju hija l-festa tal-Imnarja. Il-quddies fil-knisja parrokkjali jkun bħal nhar ta’ Ħadd. Filgħaxija jkollna tieġ fil-quddiesa tal-5pm.

OFFERTI GĦALL-GWATEMALTA Sports Arena

Grupp ta’ żgħażagħ Għawdxin li voluntarjament jorganizzaw it-Teamsport Gozo Half Marathon, bejn is-16 ta’ Lulju u s-16 ta’ Awwissu 2018, ser iżuru l-missjoni ta’ Dun Anton Grech fil-Gwatemala u ser jgħinuh fil-ġbir ta’ fondi għall-bini tas-saqaf ta’ GwateMalta Sports Arena, football ground f’Izabal.  Peress li dan il-ground huwa fil-miftuħ, il-kundizzjonijiet klimatiċi mhux qed iħalluh ikun daqshekk aċċessibli. Dan il-ground joffri tant formazzjoni sportiva u edukazzjoni tal-karattru.

Dawn iż-żgħażagħ ser ikunu fostna nhar l-Imnarja fuq iz-zuntier tal-knisja wara l-quddies tat-8 u l-10am biex jilqgħu l-offerti tagħna.

BAR-BQ u TOMBLA fi Triq il-Gudja ħdejn il-playing field b’risq il-festa ta’ Sant’Antnin. Ingawdu l-wirja tan-nar tan-Nadur. Biljetti mis-sagristija tal-Knisja ta’ Sant’Antnin jew 79448921.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI u tas-Sagristiji –   GRAZZI KBIRA MILL-QALB!

-Ġorġa Galea toffri €150 għas-sagristiji b’suffraġju ta’ oħtha Carmena u ta’  missierha Toni Galea.

-Il-familji Grech u Zammit joffru €1000 għall-Orgni b’suffraġju ta’ Ganni Grech.

– NN €20

Il-KNISJA TAGĦNA MIFTUĦA GĦAŻ-ŻJARAT

Ingħaqad ma’ dawk li diġa offrew li jgħinu f’din l-inizzjattiva. Min ikun interessat iċempel jew jibgħat sms lill-arċipriet fuq 21554615/79710784

 

]]>