Bullettin 2 ta’ Settembru 2017

It-22 Ħadd Matul is-Sena

ERFA’ S-SALIB WARAJK

Is-Salib kulħadd jibża’ minnu.  Kulħadd jaħarbu.  Huwa skandlu għal-Lhud u bluha għall-pagani.  Għalina jgħidu li huwa s-sinjal tar-rebħa.

Kif jista’ salib ikun ir-rebħa tiegħek?  Kif jista’ Ġesù msallab b’mod inġust juri r-rebħa fuq il-ħażen u jkun sinjal kontinwu għalina?  Fil-misteru tas-Salib tinsab ir-rebħa tagħna anki fuq id-dwejjaq u t-toqol tal-ħajja ta’ kuljum…  Dan id-diskors jidher bla sens sakemm wieħed ma jgħixux.  Xi kultant  kelli ċans li mmur inżur jew inqarben xi anzjan jew xi ħadd marid b’kanċer.  Tmur mingħalik se tikkonsla lil xi ħadd u toħroġ aktar ikkonslat inti meta l-persuna li tmur iżżur tkun tant aċċettat is-salib tagħha.  Sfortunatament aħna l-Maltin aktar nilħqu  salib xulxin milli ngħinu lil xulxin inġorru s-salib.  Is-Salib huwa l-qabża ta’ kwalità għan-nisrani.

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija, hu stqarrija ta’ Ġeremeija dwar il-missjoni tiegħu bħala profeta.  Ġeremija obda lil Alla u beda jxandar, iżda n-nies ma laqgħuhx.  Minkejja l-persekuzzjoni huwa baqa’ jxandar.

Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 62, hu għanja ta’ talba lil Alla – GĦALIK GĦATXANA RUĦI, Mulej Alla tiegħi.

It-Tieni  Qari tal-lum, meħud minn San Pawl lir-Rumani, itenni li fil-ħniena tiegħu Alla seħibna fis-sagrifiċċju ta’ Ibnu Ġesù.

Fil-Vanġelu ta’ San Mattew, bis-silta tal-lum, Ġesù juri xi kwalità ta’ Messija kien tabilħaqq.  Wera wkoll il-missjoni tas-segwaċi ta’ Kristu.

 • Fil-Ħajja tagħna rridu naċċettaw Messija wieħed – ĠESÙ KRISTU.
 • Irridu naċċettaw kemm il-missjoni tiegħu kif ukoll dik li ta lilna.
 • Jekk xi ħadd irid jimxi warajja… x’se tagħmel?  Qed terfa’ s-Salib tiegħek?
 • Mingħajr sagrifċċju l-ħajja mhix sabiħa.

Mulej, għinni naċċetta s-salib tiegħi

u nerfgħu bil-għajnuna tiegħek.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…

għaqqadna f’familja waħda f’Ibnek!

Wara l-FESTA

OMMNA MARIJA TA’ LORETO 2017

GRAZZI MILL-QALB LIL KULĦADD.

GRAZZI GĦALL-OFFERTI

 • Ġabra waqt il-Purċissjoni €2147, Us$500 u Aus$50.
 • €2000 għall-ġebel il-kbir tas-sagristiji mingħand persuna li diġa kienet tat €15,000.
 • NN €500 għas-Sagristiji.
 • Donazzjonijiet fil-kaxxa tal-Wirja ta’ Frankie u Lorietta Buttigieg fid-Dar Parrokkjali – €60.

RADJU LAURETANA

Id-direzzjoni tixtieq tirringrazzja lil kulħadd tas-sapport u l-għajnuna matul l-iskeda tal-festa ta’ din is-sena. Bl-għajnuna ta’ Alla, l-iskeda tal-Milied tibda l-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru festa tal-Immakulata Kunċizzjoni.

– GRAZZI  Donazzjonijiet fl-aħħar ġimgħa: €1,116.45 u $Aus100.   Emigranti: Kelina Sultana (Australia) Lauren Xuereb (UK) Marlene Rapa, Simon Sultana, Jonathan Curmi (USA)   – KWADRU TAL-MADONNA Ir-rebbieħa fost il-benefatturi ta’ Radjulauretana hija Edera Nugent bin-numru 134 kulur roza. Nifirħulha.

B’RINGRAZZJAMENT GĦALL-FESTA

… NAGĦTU D-DEMM

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jistiednek biex nhar Il-Ħadd 3 ta’ Settembru bejn it-8:00am u s-1:00pm tersaq u tagħti d-demm fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex. STEDINA SPEĊJALI LILNA TA’ GĦAJNSIELEM biex nagħtu d-demm b’ringrazzjament tal-festa li għaddiet. Ħajjar lil ħaddieħor jagħti d-demm ukoll!!!

FESTA TA’ SANT’ANTNIN

Il-festa f’ġieh il-qaddis tibda s-Sibt 2 ta’ Settembru u tilħaq il-qofol tagħha nhar il-Ħadd 10 ta’ Settembru, Jum il-Festa. Ma’ dan il-bullettin qed jitqassam ukoll il-programm. Insegwuh kollu u nieħdu sehem sħiħ.

FESTA TAT-TWELID TAL-VERĠNI MARIJA

Il-Ġimgħa 8 ta’ Settembru niċċelebraw it-twelid tal-Verġni Mbierka Marija. Il-ħin tal-quddies fil-parroċċa tagħna jkun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

MIXJA TA’ TĦEJJIJA GĦAŻ-ŻWIEĠ

Infakkru lil dawk il-koppji għarajjes li jixtiequ jibdew jattendu, jew ikomplu, il-Mixja ta’ tħejjija għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-familja, huma mħeġġa japplikaw fl-Uffiċċju Parrokkjali.  Ser isiru laqgħat f’Malta għal dawk l-għarajjes li jistudjaw jew jaħdmu Malta u ma jistgħux jattendu għal-laqgħat Għawdex.

APPLIKAZZJONIJIET MILL-UFFIĊĊJU PARROKKJALI

BIDU TAL-KATEKIŻMU TAT-TFAL

Dawk il-ġenituri li għandhom tfal li ser ikunu Year 1 fis-sena skolastika li jmiss huma mistiedna jiktbu lit-tfal tagħhom biex, bl-għajnuna t’Alla, jibdew il-katekiżmu f’Ottubru li ġej. Applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali. Il-ġenituri tat-tfal li ser ikunu Year 2 u 3 ser jiġu mgħarrfa personalment dwar il-ġranet u l-ħinijiet tal-laqgħat tal-katekiżmu tat-tfal tagħhom.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

Id-Dekor, id-Dixxiplina u d-Dinjità huma 3 valuri li kontinwament trid tkun attent/a għalihom u taħdem biex iżżommhom – b’ġid għalik stess  u għall-oħrajn …Ħu ħsieb!!!

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Manwela Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ Ġanni Azzopardi f’għeluq it-13-il sena mill-mewt tiegħu fil-5 ta’ Settembru.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 26 ta’ Awwissu, 2017 – IL-FESTA T-TAJBA!

SLIEM GĦALIK MARIJA

Sliem għalik Marija, fid-Dar Imqaddsa ta’ Nazaret l-“Iva” tiegħek għamlet lil Alla ħuna għal dejjem! Itlob, o Marija, sabiex iż-żgħażagħ jiskopru l-“Iva” bħala triq tal-ħelsien veru u tal-ferħ veru li qatt ma jgħib u qatt ma jittradik.

Sliem għalik Marija, Int ħaffift lejn id-dar ta’ Eliżabetta, tgħanni n-noti dejjiema tal-‘Magnificat’! O Marija, bgħedna mit-triq mudlama tal-egoiżmu, biex nimxu fit-triq tal-imħabba u tal-ġest mimli ferħ tal-ħasil tar-riġlejn.

Sliem għalik Marija. Fid-dar tal-għarajjes ta’ Kana l-għajnejn materna tiegħek rat l-iskonfort u qalbek talbet il-grazzja! Agħmilna safja f’ qalbna sabiex naraw, o Marija! U agħti lill-familji tagħna l-perla tal-fedelta’ u tal-ferħ tal-ulied milqugħa, maħbuba u miftuħa għad-dawl t’ Alla.

Sliem għalik Marija. Fl-għar ta’ Betlem int l-ewwel li adurajt il-Misteru t’ Alla li ftaqar sabiex jagħtina l-vera rikezza! Marija, itlob għalina biex inħobbu ‘l faqar u lill-foqra, filwaqt li nfittxu f’Alla r-rikezza li tissodisfa u tibqa’ fl-eternita’.

Sliem għalik Marija. Maġenb is-salib int emmint fil-qawwa tal-imħabba u l-imħabba kkonsagratek omm mill-bnedmin kollha! Ħu jdejna f’ idejk, o Marija, u għinna nimxu fost is-slaleb tal-ħajja sodi fil-fidi, ngħixu fit-tama, nistennew is-siegħa żgura tal-qawmien.

Sliem għalik Marija. Fid-dar taċ-Ċenaklu int titlob lill-Ispirtu ta’ Ġesu’ u tħares bil-ferħ lejn l-Appostli li ser jitilqu għal missjoni! Idħol għalina, o Marija, sabiex l-Ispirtu jsibna ubbidjenti u lesti li ngħajtu l-fidi tagħna f’ Ġesu’: Salvatur waħdieni u tama waħdanija tal-bnedmin.

Sliem għalik Marija. Fid-dar ta’ qalbek kuljum u fis-skiet inti tgħix il-maternita’ filwaqt li tħaddan l-ulied li jirrikorru lejk. Għinna nisimgħu, o Marija, il-melodija tal-qalb tiegħek, sabiex wara li nitolbu, immorru lura fid-djar tagħna b’għajnejna mdawlin u b’qalbna tgħanni.

Sliem għalik Marija! Sliem Għalik Marija!

Sliem għalik Sultana tad-Dar Tagħna.

SEGWU L-FESTA kollha minn fuq Radju Lauretana u XEJK TV.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…

għaqqadna f’familja waħda f’Ibnek!

IL-QOFOL TAL-FESTA

Nipparteċipaw b’mod sħiħ:

Is-Sibt  26 ta’ Awwissu:                 LEJLET IL-FESTA

9.00am Quddiesa tat-Te Deum fil-Knisja l-Qadima mill-Arċipriet Dun Frankie Bajada

6.30pm Tranżlazzjoni mmexxija mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex. Takkumpanja l-Banda San Ġużepp.

7.00pm L-Ewwel Għasar Solenni mmexxi mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech.

Il-Ħadd 27 ta’ Awwissu:   JUM IL-FESTA  PARROKKJALI

9.00am                 Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons. Pawlu Cremona, Arċisqof Emeritu ta’ Malta,bil-prietka minn Mons.Dr.Joseph Farrugia.

6.30pm                 It-Tieni Għasar

7.30pm                 Ħruġ solenni tal-istatwa.

Nistiednu lil kulħadd biex waqt il-purċissjoni jakkumpanja lil Ommna Marija Lawretana permezz tat-talba tar-Rużarju.

10.15pm    Dħul tal-vara fil-Knisja.

Antifona u Barka Sagramentali.

It-Tlieta 29 ta’ Awwissu

6.30pm Rużarju u Barka Sagramentali.

7.00pm Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr u wara jsir id-dħul tal-vara ta’ Ommna Marija ta’ Loreto fin-niċċa tagħha.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

… GAWDI L-FESTA!!! … Ftakar f’dak li qed niċċelebraw: L-imħabba ta’ Alla għalik… li saret bniedem fid-Dar ta’ Nazaret – id-Dar ta’ Loreto!!!

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-festa tintemm it-Tlieta 29 ta’ Awwissu. Grazzi kbira tas-sapport u tal-għajnuna kollha.

GRAZZI  

Ġabra Ħruġ min-niċċa – €2174.

Radju Lauretana: Grazzi lil Joe Galea u lil John Haber tal-ħidma b’xejn fl-istudios tagħna.

Donazzjonijiet: €851 u $Aus800.

Emigranti: George Xerri (Kanada), Ġuża Azzopardi (USA), Alex Pace, Salvina Mercieca u Tereża Vassallo, Marija Vella, Benna u John Camilleri (Australia).

Offerti Bott Ideal Store: €220.

Għall-Knisja: NN€200, NN €50.

MILL-KUNSILL LOKALI – Tilqima tal-Influenza

Nixtiequ navżaw li dawk li għandhom ‘il fuq minn 55 sena jew ibatu minn xi mard kroniku, jistgħu jirreġistraw għat-tilqima tal-influenza billi jċemplu l-Kunsill fuq in-numru 21561515 mhux aktar tard mid-9 ta’ Settembru.

GIOCHI – Serata ta’ Water Fun Games

Ser isiru kompetizzjonijiet divertenti għaż-żgħażagħ Għajnselmiżi minn 13-il sena ‘l fuq it-Tlieta 29 t’Awissu quddiem il-Każini mit-8pm ‘il quddiem. It-tim rebbieħ jipparteċipa fil-final minn Għawdex kollu. Inħeġġu liż-żgħażagħ minn 13-il sena ‘l fuq biex jipparteċipaw f’din l-attivita’ sportiva u divertenti. Inkitbu b’sms fuq 79561515, email:ghajnsielem.lc@gov.mt jew 21561515.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Guza Zerafa toffri €20 b’suffraġju tal-Erwieħ tal-Familja Zerafa u Spiteri.
 • Il-Familji Zerafa u Vella joffru €20 b’suffraġju ta’ oħthom Anni Gatt f’għeluq it-12-il sena mill-mewt tagħha fit-30 ta’ Awwissu.
 • Maria Vella toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Felic u ħutu Ġużeppa u George Vella.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 19 ta’ Awwissu 2017

IL-FESTA WASLET

Wara tant preparamenti u taħbit, il-festa ta’ din is-sena waslet. Ser nibdew ġimgħa ta’ funzjonijiet u attivitajiet relatati li jwassluna għall-jum il-festa l-Ħadd 27 ta’ Awwissu.

Ejjew nieħdu sehem sħiħ fil-programm tal-festa u nagħmlu l-almu tagħna kollu biex nattendu għall-funzjonijiet tal-knisja u nieħdu sehem attiv. Nersqu għall-qrar u għat-tqarbin. Ma nħallux li tgħaddi l-festa u tħallina indifferenti. Ejjew nagħmlu mill-festa okkażjoni ta’ mixja spiritwali fejn bħala persuni u flimkien bħala komunita’ parrokkjali nagħmlu dak il-pass ‘il quddiem f’ħajjitna, f’sens ta’ altruwiżmu u għotja lil Alla u lil min jeħtieġ l-għajnuna tagħna.

 • FESTA FAMILJA Il-Ħadd 20 ta’ Awwissu. Stedina lill-familji kollha għall-quddiesa tal-10.30am fil-knisja parrokkjali b’mod speċjali lill-kopji li għalqu 25 jew 50 sena miżżewġin.

Nistiednu wkoll lill-Emigranti li qegħdin fostna biex huma wkoll jissieħbu f’din iċ-ċelebrazzjoni.

 • L-AĦĦAR ĠABRA GĦALL-FESTA. Din tkun it-Tnejn 21 ta’ Awwissu waqt il-ħruġ tal-vara min-niċċa tagħha fil-knisja. Inkunu ġenerużi.
 • SEJĦA GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ għall-quddiesa tat-Tlieta 22 ta’ Awwissu fis-7pm. Imexxi Fr. Michael Grima, saċerdot novell.

Wara l-quddiesa – TQASSIM TAĊ-ĊERTIFIKATI    tal-Mixja tħejjija għaż-żwieġ.

PREŻENTAZZJONI TAT-TFAL U T-TRABI.

 • L-ERBGĦA, il-ĦAMIS u l-ĠIMGĦA 23, 24 u 25 ta’ AWWISSU huma l-jiem tat-TRIDU.

Nieħdu sehem fil-quddiesa ta’ filgħaxija u nisimgħu b’attenzjoni l-kelma ta’ Dun Samuel Grech.

 • IL-LEJLA MARJANA l-Erbgħa 23 ta’ Awwissu fid-9pm. Fuq iz-zuntier tal-knisja tagħna. Nitolbu flimkien filwaqt li nfakkru l-għaxar snin mit-twaqqif ta’ Radju Lauretana.
 • IS-SIBT 26 ta’ Awwissu, lejlet il-festa, nattendu għall-quddiesa tat-TE DEUM fil-Knisja l-Qadima fid-9am u filgħaxija għat-Translazzjoni li ser titmexxa mill-ET Mons Isqof Mario Grech.

 SEGWU L-FESTA kollha minn fuq Radju Lauretana u XEJK TV.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…għaqqadna f’familja waħda f’Ibnek.

OFFERTI BUKKETTI FJURI  

L-aħħar sejħa biex tkomplu tagħmlu l-offerti tagħkom għall-bukkett tal-festa (€20) fl-Uffiċċju Parrokkjali. Tistgħu wkoll titfgħu l-offerta tagħkom flimkien mal-isem u n-numru tat-telefon fil-letterbox tal-Uffiċċju.

RADJU LAURETANA 89.3FM

Inkomplu nsegwu l-iskeda tal-festa fuq Radju Lauretana u x-xandiriet speċjali marbuta mal-festa ta’ din is-sena.

LOTTERIJA b’risq ir-RADJU

Biljetti €2 mir-radju u mill-Uffiċċju Parrokkjali. Grazzi tal-għajnuna.

MIXJA TA’ TĦEJJIJA GĦAŻ-ŻWIEĠ

Infakkru lil dawk il-koppji għarajjes li jixtiequ jibdew jattendu, jew ikomplu, il-Mixja ta’ tħejjija għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-familja, huma mħeġġa japplikaw fl-Uffiċċju Parrokkjali.  Ser isiru laqgħat f’Malta għal dawk l-għarajjes li jistudjaw jew jaħdmu Malta u ma jistgħux jattendu għal-laqgħat Għawdex.

WIRJA f’minjatura tal-Vara Titulari mit-Tnejn 21 sal-Ħadd 27 ta’ Awwissu fid-Dar Parrokkjali Pjazza Indipendenza mit-8.30pm sa 12am.

WERAQ għall-bukketti: min jista’ joffri ġibuh nhar it-Tlieta u l-Erbgħa. Grazzi.

GRAZZI  Ewro Collection Awwissu – €564.

Offerta ta’ €100-NN fil-ferta tal-Knisja.

Għall-Knisja – €100 NN Triq Ħamri, Aus$300 – Salvina Mercieca Awstralja,Aus$250 – Theresa Vassallo Awstralja.

GĦOTI TA’ DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 22 t’Awwissu ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm mis-1pm sal-5pm.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

GAWDI L-FAMILJA U L-ĦBIEB! GAWDI ‘L KRISTU U L-MADONNA! … GAWDI L-FESTA!!!

TĦALLIX IX-XORB U D-DROGA JISIRQULEK KOLLOX!!!…Ħu ħsieb!!!

QRAR BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA

Il-Ħadd 20 ta’ Awwissu fl-10 ta’ filgħodu, qabel il-quddiesa tal-Familji.

It-Tlieta 22 ta’ Awwissu mis-6pm ‘il quddiem għaż-żgħażagħ.

Imbagħad mill-Erbgħa sas-Sibt 23 – 26 ta’ Awwissu: kuljum mis-6.30pm ‘l quddiem.

Naħsbu kmieni!

Qrara tajba

flimkien ma’ Tqarbina mill-qalb…

l-aqwa ngredjenti

għal festa ġenwina u tajba.

BIDU TAL-KATEKIŻMU TAT-TFAL

Dawk il-ġenituri li għandhom tfal li ser ikunu Year 1 fis-sena skolastika li jmiss huma mistiedna jiktbu lit-tfal tagħhom biex, bl-għajnuna t’Alla, jibdew il-katekiżmu f’Ottubru li ġej. Applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali. Il-ġenituri tat-tfal li ser ikunu Year 2 u 3 ser jiġu mgħarrfa personalment dwar il-ġranet u l-ħinijiet tal-laqgħat tal-katekiżmu tat-tfal tagħhom.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Galea joffru €20 b’suffraġju ta’ Toni u Loreta Galea.
 • Sally Borg u t-tfal joffru €20 b’suffraġju ta’ Mario Borg f’għeluq l-4 snin mill-mewt tiegħu fid-19 ta’ Awwissu.
 • Mariella Cauchi toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Xuereb u Carmelo Cauchi fl-anniversarju mill-mewt tagħ
 • Salvina Mercieca toffri $Aus100 b’suffraġju tal-għażiż żewġha Lewis Mercieca fl-okkażjoni tat-23 anniversarju mill-mewt tiegħu nhar it-22 ta’ Awwissu kif ukoll b’suffraġju tal-erwieħ tal-familja Xuereb.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 12 ta’ Awwissu 2017

FESTA LAWRETANA 2017

Wara tant preparamenti u tħejjijiet, nistgħu ngħidu li l-festa waslet. Din is-sena, il-programm tal-festa jibda l-Erbgħa 16 ta’ Awwissu permezz tal-quddiesa tad-9am.

Il-festa fiha ħafna elementi li kollha flimkien isawru l-festa kif nafuha aħna. L-importanti pero’ huwa li ma nintilfux fuq it-tlellix u nitilfu l-essenzjal. Aħna qed niċċelebraw festa reliġjuża. Qegħdin niċċelebraw lill-Madonna ta’ Loreto. U għalhekk il-funzjonijiet li jsiru fil-knisja għandhom jingħataw l-akbar importanza. Is-sehem tagħna fil-liturġija huwa meħtieġ u importanti. Ser ikunu ħafna dawk l-okkażjonijiet fejn ser inkunu mistiedna nersqu għas-sagramenti tal-qrar u tat-tqarbin. Ma nħallux il-festa tgħaddi mingħajr ma nqerru u nitqarbnu.

Ejjew flimkien ngħixu l-festa li ġejja bħala esperjenza sabiħa li tqarribna lejn xulxin bħala komunita’ parrokkjali u lejn il-Mulej Ġesu’ permezz ta’ Sidtna Marija ta’ Loreto.

TIFKIRA TAL-KONSAGRAZZJONI TAL-KNISJA PARROKKJALI

Il-Ħadd 13 ta’ Awwissu ser inkunu nfakkru il-128 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali tagħna. NIFTAKRU kemm ħadmu u stinkaw missirijietna biex bnew dan it-tempju sabiħ. EJJEW inroddu ħajr lil Alla għal tant u tant ġid li jsir fil-knisja tagħna u NKOMPLU U NTEMMU l-ħolma ta’ dawk ta’ qabilna.

FESTA TA’ SANTA MARIJA

It-Tlieta 15 ta’ Awwissu nirreċitaw ir-rużarju, aktar mis-soltu, biex ikollna festa sabiħa li tixraq lil Ommna tas-Sema. Il-quddies fil-knisja tagħna jkun bħal tal-Ħadd.

VELJA F’TA’ PINU

It-Tnejn 14 ta’ Awwissu. Ikollna trasport mill-Pjazza fis-7.30pm.

TOMBLA B’RISQ IL-FESTA nhar it-Tlieta 15 ta’ Awwissu minn nofsinhar ‘il quddiem fiċ-Ċentru Parrokkjali

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies ta’ dan il-weekend issir l-aħħar Ewro Collection għall-festa ta’ din is-sena. Ejja nagħmlu sforz ġenwin ħalli tkun waħda tajba. Grazzi ta’ kull offerta.

Offerti BUKKETTI FJURI   Komplu għamlu l-offerti tagħkom għall-bukkett tal-festa (€20) fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Tistgħu wkoll titfgħu l-offerta tagħkom flimkien mal-isem u n-numru tat-telefon fil-letterbox tal-Uffiċċju.

IL-FESTA TAGĦNA. Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom il-programm tal-festa – tant ċelebrazzjonijiet sbieħ. Għal din is-sena għandna bħala motto

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…għaqqadna f’familja waħda f’Ibnek

Kemm għandna bżonn aktar għaqda… speċjalment ma’ Alla, għaqda li mbagħad twassalna biex inħobbu lilu fuq kollox u lil għajrna bħalna nfusna.

Marija, Omm tagħna, għallimna nħobbu bħalek!!

TLETT IJIEM TA’ TĦEJJIJA FERRIEĦA GĦALL-FESTA

Inħeġġu lit-Tfal u l-Adoloxxenti kollha. Niltaqgħu:

L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa 16, 17 u 18 ta’ Awwissu fid-9.00am għall-quddiesa animata mit-tfal u l-istudenti stess. Din hija xi ħaġa li qed issir għall-ewwel darba. Nemmnu li t-tfal u l-istudenti tagħna jeħtieġ ikunu jafu aktar dwar il-Madonna taħt it-titlu ta’ Loreto u li din ser isservi ta’ preparazzjoni spiritwali għall-festa.Ninġabru bi ħġarna.

IL-FESTA FUQ IT-TELEVIXIN

Għall-ewwel darba f’Għawdex, il-festa tagħna ser tixxandar dirett fuq XEJK TV mit-Tnejn sal-Ħadd. Ix-xandiriet ikunu biss mill-knisja u jinkludu wkoll il-purċissjoni. Dan qed isir mill-Fondazzjoni U bil-kollaborazzjoni ta’ Radju Lauretana. Għandna bżonn żgħażagħ u nies oħra biex jagħtu daqqa t’id minn wara l-cameras. Kellmu lill-Arċipriet.

FESTA FAMILJA

Il-Ħadd 13 ta’ Awwissu nistiednu lill-familji kollha għall-quddiesa tal-10.30am fil-knisja parrokkjali b’mod speċjali lill-kopji li għalqu 25 jew 50 sena miżżewġin.

Nistiednu wkoll lill-Emigranti li qegħdin fostna biex huma wkoll jissieħbu f’din iċ-ċelebrazzjoni. Kellmu lil Frankie u Lorietta Buttigieg jekk tixtiequ timxu wara l-istendard tal-pajjiż fejn qegħdin, fil-bidu tal-quddiesa

RADJU LAURETANA

Inkomplu nsegwu l-iskeda tal-festa fuq Radju Lauretana. Dalwaqt titwaħħal mill-ġdid webcam ġdida mal-faċċata tal-knisja għall-benefiċċju ta’ min ma jistax igawdi l-festa magħna, b’mod speċjali l-emigranti.

MIXJA TA’ TĦEJJIJA GĦAŻ-ŻWIEĠ

Il-koppji għarajjes li jixtiequ jibdew jattendu, jew ikomplu, l-Mixja ta’ tħejjija għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-familja huma mħeġġa japplikaw fl-Uffiċċju Parrokkjali.  Ser ikunu qed jinżammu laqgħat f’Malta għal dawk l-għarajjes li jistudjaw jew jaħdmu Malta u ma jistgħux jattendu għal-laqgħat Għawdex.

LOTTERIJA b’risq ir-RADJU

Għinu lir-radju tagħna billi tieħdu sehem f’lotterija li l-premju tagħha huwa tpinġija partikulari tal-istatwa titulari tal-Madonna ta’ Loreto magħmula minn  Miriam Buttigieg. Hija biċċa xogħol li swiet ħafna flus u ħin. Kull biljett jiswa €2. Biljetti mir-radju u mill-Uffiċċju Parrokkjali. Grazzi tal-għajnuna.

GRAZZI

 • Radju Lauretana: Donazzjonijiet u reklami €625
 • Ġabra Festa bieb bieb €3348 u Us$1.
 • Offerta lill-Madonna NN Triq Ħamri €50.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

IBŻA GĦAL SAĦĦTEK! U għal ĦAJTEK!! U ĦAJJET ĦADDIEĦOR… SUQ BIL-GĦAQAL..Ħu ħsieb!!!

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Xuereb joffru €20 b’suffraġju tal-għażiża ommhom Loreta Xuereb f’għeluq is-sentejn mill-mewt tagħha u għal missierhom George fl-anniversarju tal-mewt tiegħu f’Settembru.
 • Lora u l-Familja Zerafa joffru €20 b’suffraġju ta’ Salvinu Zerafa f’għeluq l-10 snin mill-mewt tiegħu fl-10 ta’ Awwissu.
 • Maria Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Grech f’għeluq l-anniversarju mill-mewt tiegħu fil-11 ta’ Awwissu.
 • Lorenza Scicluna toffri €20 b’suffraġju ta’ Joe Scicluna f’għeluq it-12-il sena mill-mewt tiegħu fil-15 ta’ Awwissu u b’suffraġju ta’ ħuh Frankie u ta’ missieru Carmelo Scicluna.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

Bullettin 5 ta’ Awwissu 2017

10 snin Miegħek!

Radju Lauretana 89.3 FM

Is-Sibt 5 ta’ Awwissu huwa l-għaxar anniversaju mit-twaqqif tar-radju tal-komunità parrokkjali tagħna – Radju Lauretana.

Iż-żmien jgħaddi malajr u dak li darba kien ħolma, illum sar parti importanti mill-ħajja tal-parroċċa. Ma’ opri oħra li saru f’dan l-aħħar żmien, Radju Lauretana kien dak il-leħen ħaj li ressaq aktar lill-parroċċa lejn in-nies u viċi versa u ta l-possibilita’ li dak li aħna nagħmlu u niċċelebraw jitwassal dirett mal-erbat irjieħ tad-dinja. Għaliex ir-radju tagħna baqa’ għaddej b’saħħtu? Għax sibna numru sabiħ ta’ voluntiera li ddedikaw tant ħin u enerġija biex iwasslulna tant programmi u xandiriet. Min-naħa l-oħra kien hemm is-semmiegħa li b’kull mod possibli sostnew lill-istazzjon. Kulħadd huwa konxju mill-piż finanzjarju li jġorr stazzjon tar-radju. Bla tlaqliq ngħidu li din l-għajnuna tul dawn l-aħħar għaxar snin ma ġiet nieqsa qatt, anke mill-emigranti tagħna li tant isegwu b’ħerqa u b’nostalġija. F’din l-okkażjoni sabiħa tal-għaxar snin mit-twaqqif ta’ Radju Lauretana, ngħidu grazzi kbira lil dawk kollha li b’xi mod jew ieħor kienu hemm biex il-leħen tar-radju tagħna baqa’ għaddej. Sidtna Marija ta’ Loreto kompli żomm ħares lix-xandara u lis-semmiegħa ħalli flimkien permezz tax-xandir, jersqu dejjem aktar lejn Ibnek Ġesu’ permezz tiegħek. Ad multos annos!

Ser infakkru l-għaxar anniversarju minn meta r-radju tagħna beda jxandar is-Sibt 5 ta’ Awwissu fil-knisja fis-7pm fejn ikollna quddiesa ta’ radd il-ħajr. Wara bibita għall-voluntiera kollha fiċ-Ċentru Parrokkjali. L-iskeda stampata qed titqassam mal-bullettin. Aktar tagħrif www.radjulauretana.com.

Fil-Lejla Marjana li ssir l-Erbgħa 23 ta’ Awwissu nfakkru wkoll dan l-avveniment speċjali fi spirtu ta’ talb.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…għaqqadna f’familja waħda f’Ibnek.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

Kull nhar ta’ Sibt: Ngħidu r-Rużarju – Adorazzjoni – Sehem fil-Quddiesa, fejn possibbli filgħaxija.

KATINA TA’ RUŻARJU

It-Tlieta 15 ta’ Awwissu. Dakinhar nirreċitaw ir-rużarju biex ikollna festa sabiħa li tixraq lil Ommna tas-Sema.

TLETT IJIEM TA’ TĦEJJIJA FERRIEĦA GĦALL-FESTA

Għat-Tfal u Adoloxxenti kollha. Niltaqgħu:

L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa 16, 17 u 18 ta’ Awwissu fid-9.00am għal quddiesa animata mit-tfal u l-istudenti stess (kif nagħmlu fin-novena tal-Milied). Ninġabru bi ħġarna.

FESTA FAMILJA – Il-Ħadd ta’ qabel il-festa huwa l-Ħadd li fih niċċelebraw il-familja nisranija u nitolbu għall-familji tagħna. Nistiednu lill-familji kollha għall-quddiesa tal-10.30am fil-knisja parrokkjali b’mod speċjali lill-kopji li għalqu 25 jew 50 sena miżżewġin. Nistiednu wkoll lill-Emigranti li qegħdin fostna biex huma wkoll jissieħbu f’din iċ-ċelebrazzjoni. Dawk l-emigranti li jixtiequ jimxu wara l-istendard tal-pajjiż fejn qegħdin fil-bidu tal-quddiesa jikkuntattjaw lil Frankie u Lorietta Buttigieg.

ĠABRA BIEB BIEB GĦALL-FESTA – AWWISSU

Inkomplu nkunu ġenerużi meta l-voluntiera jiġu jħabbtu l-bieb għall-offerta tagħna. Tista’ twassal ukoll l-offerta tiegħek fil-ġbir fil-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali.

Offerti BUKKETTI FJURI  Infakkru li dawk li jixtiequ joffru bukkett fjuri (€20) għall-festa fil-Knisja Parrokkjali jistgħu jagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali.

GĦAJNUNA

 • Għandna bżonn għajnuna biex inġorru xi affarijiet fil-knisja. Kellmu lill-Arċipriet.
 • Għandna bżonn ukoll għajnuna fit-tħejjija tal-armar fi Triq Ħamri biex imbagħad l-Għaqda tal-Armar tkun tista’ tarma l-pavaljuni f’din it-triq. Kellmu lil Loretu Debattista.

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

Is-Sibt 5 ta’ Awwissu fit-3.30pm rużarju u quddiesa fil-Knisja l-Qadima. Adorazzjoni: 8.30am – 12.30pm

GĦALL-ĠID TIEGĦEK

Żomm nadif kullimkien! U Kollox!!! L-ambjent a’ madwarna, it-toroq u x-xtajtiet tagħna… u fuq kollox KLIEMNA! … ĦSIBIJIETNA… u ĦARSITNA!

Ħu ħsieb!!!

GRAZZI

 • Carmen Scicluna: $150 għal Radju Lauretana
 • Miriam Buttigieg li għamlet ġmiel ta’ diamond painting tal-Madonna ta’ Loreto biex tkun il-premju f’lotterija għar-radju.
 • NN Offerta għas-sagristiji €1000.
 • Loreta Magro: Offerta lil Madonna – €100.

GĦOTI TAD-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 6 t’Awwissu ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

TOMBLA It-Tlieta 8 ta’ Awissu 2017 ser issir tombla fil-parking tal-kunvent ta’ Sant Antnin fis-7.30pm għall-festa. Min irid trasport iċempel 99448921.

ĠABRA EXTRA TAL-BORŻA S-SEWDA

Wara li l-Kunsill Lokali rċieva diversi lmenti dwar il-ħtieġa tal-ġbir tal-borża s-sewda speċjalment għax-xhur tas-sajf, ġie deċiż li għax-xhur ta’ Awwissu u Settembru BISS, ser tibda ssir ġabra oħra tal-borża s-sewda kull nhar ta’ Sibt fid-9am. Importanti ħafna li ma jinħariġx skart wara dan il-ħin. Min jinqabad joħroġ l-iskart barra l-ħin stipulat ser jeħel multi kbar. Il-ġbir l-ieħor ser jibqa’ jsir fl-istess ġranet u ħiniijet.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

Loreta Magro toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju tal-għażiża Maria Galea f’għeluq id-9 snin mill-mewt tagħħa l-4 ta’ Awwissu u għal Frans Magro f’għeluq it-28 sena mill-mewt tiegħu u Belin Magro u Marcella u Joseph Magro.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 30 ta’ Lulju 2017

Is-17-il Ħadd Matul is-Sena

IS-SALTNA TAS-SMEWWIET: TEŻOR U ĠAWHRA

It-teżor moħbi fl-għalqa u l-ġawhra prezzjuża li ntilfet ipoġġuna llum il-Ħadd fil-pożizzjoni ta’ tfittxija.  Tfittxija.

Tfittxija għas-Saltna ta’ Alla.  Huwa ferm importanti li fil-ħajja tagħna ta’ kuljum ma nieqfu qatt nagħmlu din it-tfittxija.  Għaliex?  Għaliex ħafna drabi aħna, aljenati minn dak kollu li jdur madwarna,  NITILFU L-AKTAR ĦAĠA ESSENZJALI.  Din hija li nsegwu r-rieda tal-Mulej.  Kemm-il darba mmorru l-knisja u ma nindunawx bil-ġawhra prezzjuża tal-Kelma ta’ Alla u l-qawwa li tagħtina l-Ewkaristija?  Kemm-il darba għażilna dak kollu li hu materjali u ma ndunajniex li l-għażla tagħna, it-teżor tagħna, hi xi ħaġa li ma tispiċċax?  Kemm tassew f’ħajjitna qed nitolbu bħalma talab Salamun fl-Ewwel Qari tal-lum, fejn għamel rifjut tal-affarijiet materjali u talab lill-Mulej jagħtih l-għaqal, il-għerf u d-dehen?

Fil-Vanġelu ta’ dan il-Ħadd, San Mattew jippreżentalna żewġ parabboli fuq is-Saltna ta’ Alla.  Ġesù joħroġ fil-beraħ li għan-nisrani s-Saltna ta’ Alla għandha tkun l-akbar teżor.

Nafu x’inhi s-Saltna ta’ Alla?  Hija importanti għalina b’mod personali? Kemm tassew qed naħdmu għal din is-Saltna u f’din is-Saltna ta’ Alla?

Kemm tassew qed nużaw dan id-dehen biex nifhmu aktar il-Kelma ta’ Alla u ngħixuha kuljum fil-qadi tad-dmirijiet tagħna?

     O Mulej

     nitolbok li matul il-ħajja tiegħi, minkejja d-difetti,

     nifhem tassew xi trid minni

     fil-ħidma għas-Saltna tiegħek.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 29 ta’ Lulju fil-knisja ta’ Kerċem fis-7pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.30pm.

L-EWWEL ĠIMGĦA U SIBT TAX-XAHAR

Il-Ġimgħa 4 ta’ Awwissu l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali wara l-quddiesa tad-9am. Is-Sibt 5 ta’ Awwissu fit-3.30pm rużarju u quddiesa fil-Knisja l-Qadima.

KATINA TA’ RUŻARJU

It-Tlieta 15 ta’ Awwissu. Dettalji fil-bullettin tal-ġimgħa li ġejja.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…dewwaqna  s-sbuħija tas-sema.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

SIBTIJIET BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA

Kull nhar ta’ Sibt: Ngħidu r-Rużarju – Adorazzjoni – Sehem fil-Quddiesa, fejn possibbli filgħaxija.

ĠABRA BIEB BIEB GĦALL-FESTA – AWWISSU

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom l-aħħar envelop għall-ġabra bieb bieb għall-festa ta’ din is-sena li kulma jmur qegħda dejjem toqrob. Xieraq li nagħtu offerta sabiħa lill-Madonna biex inkunu nistgħu nkopru l-ispejjeż kbar li tirrikjedi festa bħal tagħna. Il-voluntiera tal-parroċċa jiġu jiġbruhom lejn tmiem din il-ġimgħa.Grazzi mill-qalb lil kulħadd ta’ kull għajnuna.

Offerti BUKKETTI FJURI

Dawk li jixtiequ joffru bukkett fjuri (€20) għall-festa fil-Knisja Parrokkjali jistgħu jibdew minn din il-ġimgħa stess fl-Uffiċċju Parrokkjali.

RADJU LAURETANA 89.3FM

10 Snin miegħek!

L-iskeda tal-festa ta’ Radju Lauretana tibda s-Sibt 5 ta’ Awwissu. Dakinhar infakkru l-għaxar anniversarju minn meta r-radju tagħna beda jxandar. Filgħaxija fil-knisja fis-7pm ikollna quddiesa ta’ radd il-ħajr. Wara bibita għall-voluntiera fiċ-Ċentru Parrokkjali. L-iskeda stampata titqassam mal-bullettin tal-ġimgħa d-dieħla. Aktar tagħrif www.radjulauretana.com

GĦOTI TAD-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta l-1 t’Awwissu ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm mis-1pm sal-5pm.

IKONI U STATWI TAL-FIDDA

Tistgħu tarawhom u takkwistawhom mill-uffiċċju parrokkjali.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK

L-indafa hija sabiħa!… dejjem u kullimkien:

fid-djar tagħna, fit-toroq u fil-ġonna tagħna.

Ma ngħidux:“Hemm min inaddaf!”

Ma narmux fejn ġie ġie… l-aktar dawk id-dnub tas-sigaretti, tazzi tal-ġelat, flixken u kaxxi tal-ikel…  Ħu ħsieb ħabib!!!

STEDINA MINGĦAND IL-KLARISSI

Fl-okkażjoni tal-festa ta’ Santa Klara t’Assisi s-Sorijiet Klarissi jistiednu lil kulħadd għall-quddiesa solenni mmexxija mill-W.R. Provinċjal  P. Richard Stanley Grech ofm nhar il-Ħamis 3 t’Awwissu 2017 fis-6.00pm fid-Dar tal-Irtiri Manresa, Rabat, Għawdex.

KURA TAS-SNIEN F’GĦAJNSIELEM

Il-Mobile Dental Unit ser tkun fil-Lokalità tagħna ta’ Għajnsielem quddiem il-Learning Hub it-Tnejn 31 ta’ Lulju mid-9am sa 12 pm.

NIGHT FUN GAMES

It-Tnejn 31 ta’ Lulju fit-8pm. Niltaqgħu iċ-Ċentru fit-7.45pm għall-aħħar serata ta’ dan il-logħob – water games fuq iz-zuntier.

GRADWATI Dawk li ggradwaw jew kisbu xi grad akkademiku fl-aħħar sena u jixtiequ jitniżżlu fuq ir-rivista Għajnsielem jistgħu jibagħtulna ritratt u informazzjoni fuq rivistaghajnsielem@gmail.com sat-Tlieta 1 ta’ Awwissu.

GRAZZI Esther Azzopardi $100 għal Radju Lauretana

GRAZZI mill-qalb lill-Voluntiera tal-parroċċa li joħorġu jiġbru għall-festa u dawk li jqassmu l-envelop tal-iskema għas-sagristiji. GRAZZI kbira lil dawk li ta’ kull xahar jagħtu għal dan il-proġett li issa beda jissawwar ġmielu.

ABBATINI ĠODDA

Dawk it-tfal subien li għamlu l-Ewwel Tqarbina u li jixtiequ jservu bħala abbatini fil-Knisja Parrokkjali jistgħu jinkitbu għand l-arċipriet. L-ewwel laqgħa tkun is-Sibt 29 ta’ Lulju fid-9.30am.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

Ilqa’ fi ħdanek ir-ruħ għażiża ta’ Mariano Mifsud mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li għadda għall-ħajja ta’ dejjem fit-22 ta’ Lulju 2017 fl-eta’ ta’ 67 sena.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

Bullettin 23 ta’ Lulju 2017

Is-16-il Ħadd Matul is-Sena

ARA, ALLA L-GĦAJNUNA TIEGĦI

Aħna wlied is-Saltna ta’ Alla, imma wlied li rridu noqogħdu b’seba’ għajnejn li ma nitilfux is-sens ta’ direzzjoni tagħna.

Dan huwa t-tifsir tas-sikrana.  Irridu ngħixu fid-dinja spalla ma’ spalla mal-ħażen iżda ma nsirux ħżiena.  Din hija l-isfida kbira li għandu n-nisrani tal-lum, sfida li  trid tidher aktar meta nqisu li l-Knisja li tagħha aħna membri Ġesù jqabbilha maż-żerriegħa tal-mustarda, żerriegħa ċkejkna li tifrex ħafna l-friegħi kollha.

Fl-ewwel qari mill-Ktieb ta’ l-Għerf għandna l-frażi li rridu nżommuha fuq fommna ħajjitna kollha.  M’hemmx Alla ħliefek li tieħu ħsieb kollox.  Kemm aħna konvinti minn din il-frażi, kemm aħna konvinti li Alla ma jħallina qatt waħedna?  Il-għajn tal-ġustizzja hija l-qawwa t’Alla, itenni l-Ktieb ta’ l-Għerf.  Is-Salm Responsorjali meħud minn Salm 85 itenni li l-Mulej huwa tajjeb u jaħfer. Fit-tieni qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, insibu li l-akbar għajnuna fil-ħajja tagħna huwa l-istess Spirtu s-Santu li jidħol għalina. Fil-Vanġelu ta’ San Mattew inkomplu nisimgħu l-parobboli tas-Saltna t’Alla.  Is-Saltna li hija mqabbla maż-Żerriegħa tal-Mustarda kif ukoll mal-qamħ u s-sikrana.

Hemm bżonn li nifhmu li l-ħajja tagħna jeħtieġ li ngħixuha fid-dinja spalla ma’ spalla mal-ħażen.

Iżda Alla ħaseb għal kollox.  Tana l-għajnuna permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu.

Hemm bżonn nifhmu aktar u nħossuna aktar KNISJA.

Fid-dinja n-nisrani jrid jgħix il-ħajja tiegħu b’mod sempliċi li jinfirex fuq l-eżempju tal-mustarda.

Mulej, għinni ngħix il-fidi tiegħi fis-sempliċità.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 23 ta’ Lulju ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm-8:00am-1:00pm.

QUDDIES TAL-ĦADD FILGĦODU

INFAKKRU li għall-Ħdud li ġejjin, il-quddiesa tal-10am ser tibda ssir fl-10.30am.

ABBATINI ĠODDA

Dawk it-tfal subien li jixtiequ jservu bħala abbatini fil-Knisja Parrokkjali tagħna jistgħu jinkitbu għand l-arċipriet biex jibdew il-programm ta’ tħejjija. It-Tfal iridu jkunu għamlu l-Ewwel Tqarbina.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…dewwaqna  s-sbuħija tas-sema.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

SIBTIJIET BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA

Kull nhar ta’ Sibt: Ngħidu r-Rużarju – Adorazzjoni – Sehem fil-Quddiesa, fejn possibbli filgħaxija.

RALLY mill-GĦAQDA tal-ARMAR nhar il-Ħadd 23 ta’ Lulju wara l-quddiesa tal-10.30am fit-terrazzin tal-Każin tal-Banda. Ikun hemm il-bejgħ tad-drapp tal-festa.

HI-TEA b’RISQ IL-FESTA Nhar l-Erbgħa li ġejja 26 ta’ Lulju 2017 fiċ-Ċentru Parrokkjali fis-7.30pm. Ejjew u ġibu oħrajn magħkom.

INFAKKRUKOM U NĦEĠĠUKOM tkomplu tagħtu l-offerta tagħkom għan-nar lill-Għaqda Piroteknika 10 ta’ Diċembru u għall-banda Maltija lill-Għaqda Mużikali San Ġużepp.

ĠABRA BIEB BIEB GĦALL-FESTA – AWWISSU

Dalwaqt ikollna l-aħħar ġabra bieb bieb għall-festa tagħna li kull ma jmur qiegħda dejjem toqrob. Naħsbu minn issa għal offerta sabiħa u li tixraq biex inkunu nistgħu nkopru l-ispejjeż kbar li tirrekjiedi festa bħal tagħna. Grazzi lil kulħadd ta’ kull għajnuna.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-festa ta’ Radju Lauretana tibda s-Sibt 5 ta’ Awwissu. Dakinhar infakkru l-għaxar anniversarju minn meta r-radju tagħna beda jxandar. Filgħaxija fil-knisja fis-7pm ikollna quddiesa ta’ radd il-ħajr.

IKONI U STATWI TAL-FIDDA

Reġa’ għandna ikoni tal-fidda minn kull daqs li kellna s-sena l-oħra kif ukoll statwi tal-fidda replika tal-Istatwa tal-Madonna ta’ Loreto meqjuma fil-knisja tagħna. Tistgħu tarawhom u takkwistawhom mill-uffiċċju parrokkjali.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK

Tħallix dik il-qatra żejda ta’ alkoħol tikkontrollak u ġġiegħlek tgħid dak li ma tridx u tagħmel dak li jbaxxik…  Ħu ħsieb ħabib!!!

KURA TAS-SNIEN F’GĦAJNSIELEM

Il-Fakultà tad-Dentistrija tal-Università ta’ Malta qed torganizza numru ta’ attivitajiet f’Għawdex fejn il-Mobile Dental Unit ser iżur bosta rħula fix-xahar ta’ Lulju 2017.

Il-Mobile Dental Unit joffri eżami tal-ħalq u s-snien kif ukoll informazzjoni u pariri dwar is-saħħa tal-ħalq u s-saħħa nġenerali. Dan is-servizz ser ikun offrut lill-pubbliku b’xejn fil-Lokalità tagħna ta’ Għajnsielem (quddiem il-Learning Hub) nhar it-Tnejn 31 ta’ Lulju mid-9.00am sa 12 pm. Narawkom.

NIGHT FUN GAMES

Kull nhar ta’ Tnejn fit-8pm. Niltaqgħu iċ-Ċentru fit-7.45pm.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 29 ta’ Lulju, 2017 fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kerċem fis-7pm. Trasport bħas-soltu mill-Pjazza fis-6.30pm.

GRAZZI Lill-Familja Azzopardi – Offerta lill-Madonna ta’ Loreto – €200.

Il-LEGION OF MARY  f’Għajnsielem qed imexxi klassijiet ta’ xogħol tal-idejn għat-tfal u adolexxenti fiċ-Ċentru Parrokkjali kull nhar ta’ Erbgħa wara l-quddiesa tad-9.00am. It-tfal u l-adolexxenti kollha huma mistiedna.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

lill-qaddej tiegħek Johnny Saliba li sejjaħtlu għal għandek ġewwa l-Awstralja.

Agħtih O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Il-Familja Ciantar toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Salvu Ciantar f’għeluq id-9 snin mill-mewt tiegħu fl-24 ta’ Lulju.

Agħtih O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 16 ta’ Lulju 2017

Il-15-il Ħadd Matul is-Sena

ĦAREĠ JIŻRA’…

Il-Mulej illum jagħmlilna sfida:  “Min għandu widnejh ħa jisma’.”  Hija sfida iebsa iżda reali.

Ħafna drabi aħna ma rridux nisimgħu ’l-Mulej jew nagħmlu ta’ bir-ruħna li ma smajnihx għax ma rridux min jindaħlilna fit-tip u l-mod ta’ ħajja li qed ngħixu.  XEWK U FROTT huma ż-żewġ realtajiet tal-ħajja tagħna.  Frott u Xewk li jfissru mumenti sbieħ u oħrajn inqas sbieħ iżda li l-Mulej iridna ngħixuhom fid-dawl tal-kelma tiegħu.  Huwa Hu l-bidwi li jiżra’, huwa Hu li jsaqqi, huwa Hu li jaħsad.  Hemm bżonn li qalbna tkun qalb fertili għall-kelma tiegħu.

Ħajjitna tagħmel sens jekk nisimgħu l-kelma ta’ Alla u nħarsuha.  Dak biss jista’ jkun ta’ ġid u ta’ sens għall-ħajja tagħna.  Ma naħlux ħin niskandalizzaw irwieħna b’dak u bl-ieħor jekk wara kollox aħna stess m’aħniex ta’ eżempju tajjeb għal dawk ta’ madwarna.  Il-Kelma tal-Mulej hija ċara llum dwar dan.  Hemm bżonn li naċċettaw il-kelma ta’ Alla u nifhmuha sew.

Fl-ewwel qari mill-Ktieb ta’ Isaija għandna lill-Profeta jħeġġeġ lil-Lhud fl-eżilju biex ifittxu lil Alla u jafdaw fih minħabba li l-kelma tiegħu għandha qawwa kbira.  Fis-Salm 64 għandna l-messaġġ li ż-żerriegħa hija l-Kelma ta’ Alla li jekk taqa’ f’art tajba tagħmel ħafna frott.  Fl-Ittra lir-Rumani għandna lil San Pawl jurina li meta dineb, il-bniedem kaxkar miegħu fil-ħażin il-ħolqien stess, b’mod li meta feda l-bniedem dan sar jaċċetta, jifhem u jgħix din il-kelma.

 • Kemm tassew għandek għal qalbek il-kelma ta’ Alla? Kemm tassew taf dwarha?
 • Kemm tassew din il-kelma qed tipprova tgħaddiha fl-għajxien tal-ħajja tiegħek ta’ kuljum?
 • Kemm tassew qed tapprezza li permezz ta’ din il-kelma qed jasallek il-messaġġ ta’ salvazzjoni lilek u lill-ħolqien kollu?
 • Il-Kelma ta’ Alla għadha l-fanal li permezz tagħha qed nara fejn nimxi?
 • Kemm qegħdin ngħinu lil xulxin biex nagħmlu l-frott fil-ħajja tagħna?

Mulej, agħmel li nilqa’ l-kelma tiegħek

u ngħixha jum wara jum.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…dewwaqna  s-sbuħija tas-sema.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

SIBTIJIET BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA

Kull nhar ta’ Sibt: Ngħidu r-Rużarju – Adorazzjoni – Sehem fil-Quddiesa, fejn possibbli filgħaxija.

OFFERTI GĦAN-NAR TAL-FESTA

Mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet tqassam l-envelop mill-Għaqda Piroteknika 10 ta’ Diċembru biex kull min jixtieq jista’ jagħti l-offerta tiegħu/tagħha għan-nar tal-festa. Membri tal-istess għaqda ser ikunu jiġbru dan l-envelop fil-ġranet li ġejjin.  Il-Parroċċa, mill-ġbir li jsir għall-Festa tagħti €4000 għan-nar u tħallas l-ispejjeż kollha marbutin man-nar: insurance, permessi, extra duty tal-pulizija u fire engines li jammontaw għal madwar €2500 oħra. Il-bqija tieħu ħsieb tiġbor u tordna l-Għaqda Piroteknika ta’ Għajnsielem. Inkunu ġenerużi.  Mill-għotjiet li tirċievi l-għaqda piroteknika jiddependi x’nar ikollna fil-festa tagħna. Grazzi mill-qalb.

OFFERTI GĦALL-BANDA MALTIJA

L-Għaqda Mużikali San Ġużepp tkompli tilqa’ l-offerti tad-dilettanti tal-baned biex tkun tista’ tkopri l-ispejjeż tal-Banda Maltija li hija stiednet għall-festa tagħna. Grazzi bil-quddiem tal-appoġġ.

ĠABRA BIEB BIEB GĦALL-FESTA – Lulju

 • GRAZZI mill-qalb lil dawk kollha li taw l-offerta tagħhom fil-ġabra bieb bieb li għamilna għall-festa f’dan ix-xahar ta’ Lulju. Is-somma miġbura hija ta’ €3065. Min għadu ma tax l-offerta tiegħu tistgħu titfgħu fil-letterbox tad-dar parrokkjali jew fil-ferta l-knisja.

IKONI U STATWI TAL-FIDDA

Reġa’ għandna ikoni tal-fidda minn kull daqs li kellna s-sena l-oħra kif ukoll statwi tal-fidda replika tal-Istatwa tal-Madonna ta’ Loreto meqjuma fil-knisja tagħna. Tistgħu takkwistawhom mill-uffiċċju parrokkjali.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK

Tħallix dik il-qatra alkoħol li tibda biha twasslek fejn ma tridx int jew iġġiegħlek trid aktar, u aktar …u aktar, sa ma tasal għad-droga qerrieda.

QUDDIES TAL-ĦADD FILGĦODU

aINFAKKRU li għall-Ħdud li ġejjin, mill-Ħadd 16 ta’ Lulju l-quddiesa tal-10am ser tibda ssir fl-10.30am. Dan minħabba domanda ġenerali biex il-quddiesa tal-10am titressaq ftit aktar tard. Dan it-tibdil żgħir ikun għal matul ix-xhur Sajfin biss u bi prova. Il-ħin tal-quddies l-ieħor kollu jibqa’ l-istess.

NIGHT FUN GAMES Nhar ta’ Tnejn li ġej 17 ta’ Lulju fit-8pm. Niltaqgħu iċ-Ċentru fit-7.45pm. Il-logħob ikun fil-ground tal-football.

GRAZZI

NN Offerta lill-Madonna €50.  NN għall-Knisja €50.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 18 ta’ Lulju ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

Il-MUSEUM SUBIEN jistieden lit-tfal subien li s-sena l-oħra li kienu minn year 3 ‘il fuq għal-laqgħat li jsiru għalihom fil-museum tas-subien kif ukoll għal logħob is-sajf fl-istess qasam.

Il-LEGION OF MARY  f’Għajnsielem ser imexxi klassijiet ta’ xogħol tal-idejn għat-tfal u adolexxenti fiċ-Ċentru Parrokkjali nhar ta’ Erbgħa wara l-quddiesa tad-9.00am. It-tfal u l-adolexxenti kollha huma mistiedna.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Giacinta Buttigieg u l-familja joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju tal-għażiż tagħhom Nazzareno Buttigieg f’għeluq il-ħames snin mill-mewt tiegħu fit-13 ta’ Lulju.
 • Adelina Zerafa toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju Loreto Zerafa f’għeluq l-10 snin mill-mewt tiegħu fil-21 ta’ Lulju.

Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 9 ta’ Lulju 2017

L-14-il Ħadd matul is-sena

FEJN SEJJER?

QED JGĦIDLEK TMUR GĦANDU…

F’liema direzzjoni sejjer fil-ħajja tiegħek?  Dejjem teqred… dejjem tgerger aktar ma jgħaddi ż-żmien?

Il-Mulej illum qed jagħmillek stedina li hija sfida kontra l-kurrent tal-ħajja.  Tipprova ssib mistrieħ f’kull rokna tad-dinja u ma tersaqx lejn il-qalb tiegħu.  Imma kemm ser indumu nagħmlu farsa mill-ħajja tagħna?  Kemm ser indumu nkunu boloh?

Fl-ewwel qari tal-lum għandna lil Żakkarija jeħodha kontra l-poplu Lhudi li wara l-eżilju kien qed jimmaġina xi ħaġa glorjuża… iżda Żakkarija jwiegħed li ġej Sultan Ġust li miegħu tasal il-ġustizzja.  Kemm-il darba aħna wkoll għamilna bħall-poplu Lhudi.  Min jaf x’immaġinajna li lest jagħmel magħna ħwejjeġ kbar u lanqas biss nindunaw.

Meta naqra l-Vanġelu tal-lum niftakar f’Santa Katerina ta’ Siena li għax intelqet f’idejn il-Mulej għamlet ħwejjeġ kbar u saħansitra l-Papa Pawlu VI għamilha Duttur tal-Knisja… u din kienet mara sempliċi u illitterata.

Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 144, għandna tifħir lill-Mulej li huwa ta’ qalb ħelwa u umli. Fit-tieni qari San Pawl lir-Rumani iwissina biex ngħixu fid-dawl tar-rieda t’Alla u mhux skont il-ġibdiet tal-ġisem.  Fil-Vanġelu Ġesù jfaħħar lil min hu ta’ qalbu ċkejkna kif ukoll jistieden lil dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħu biex imorru għandu.

 • Kemm tassew qed nafda ħajti KOLLHA f’idejn Ġesù?
 • Kemm għandi kuntatt miegħu?
 • Kemm tassew qed ngħix mhux skont il-ġibdiet tal-ġisem? Kapaċi tikkontrolla lili nnifsi?
 • Ġesù jfaħħar l-umiltà.  Jien fejn wasalt?

Mulej, għallimni niġi għandek.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…dewwaqna  s-sbuħija tas-sema.

QUDDIES TAL-ĦADD FILGĦODU

Għall-Ħdud li ġejjin, mill-Ħadd 16 ta’ Lulju l-quddiesa tal-10am ser tibda ssir fl-10.30am. Dan minħabba domanda ġenerali biex il-quddiesa tal-10am titressaq ftit aktar tard. Dan it-tibdil żgħir ikun għal matul ix-xhur Sajfin biss u ser ikun bi prova. Il-ħin tal-quddies l-ieħor kollu jibqa’ l-istess

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

SIBTIJIET BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA

Kull nhar ta’ Sibt: Ngħidu r-Rużarju – Adorazzjoni – Sehem fil-Quddiesa, fejn possibbli filgħaxija.

 • Hi-Tea fiċ-Ċentru Parrokkjali b’risq il-festa: l-Erbgħa 12 ta’ Lulju fis-7.30pm.

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies ta’ dan il-weekend il-ġabra tkun b’risq il-festa tagħna li issa tinsab fil-qrib. Inkunu ġenerużi ħalli nkomplu ngħinu biex ikollna festa kbira u sabiħa. Grazzi ta’ kull offerta.

ĠABRA BIEB BIEB GĦALL-FESTA

L-envelopes qed jinġabru mill-voluntiera tal-parroċċa.

 • Nittamaw li f’kull triq tar-raħal tagħna n-numru ta’ familji li jagħtu f’dawn il-ġabriet jiżdied. Jekk ma tkunx id-dar waqt il-ġabra, tista’ tgħaddi l-envelop lill-voluntiera responsabbli mit-triq tiegħek wara, fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew waqt il-ġabra fil-quddies.
 • Nittamaw f’ġabra sabiħa. Grazzi tal-ġenerożità.

NIGHT FUN GAMES

Kull nhar ta’ Tnejn fit-8pm. Inkitbu fl-Uffiċċju Parrokkjali. Inħeġġu aktar tfal minn Year 3 ‘il fuq biex jieħdu sehem. Il-logħob ser isir f’postijiet differenti kull darba. Ikollna safari, mini olympics, water games eċċ.

KULL NHAR TA’ TNEJN sal-31 ta’ Lulju mit-8 sal-10pm.

 • Importanti: It-tfal li ser jieħdu sehem huma mitluba jġibu magħhom il-formola apposta li ġabru miċ-Ċentru jew mid-Dar Parrokkjali.

INFAKKRU L-MADONNA TAL-KARMNU

Fil-qalba tax-xahar ta’ Lulju nfakkru lil Ommna Marija taħt it-titlu tal-Karmnu. Billi s-sena taħbat il-Ħadd, fil-parroċċa tagħna ser infakkruha il-Ġimgħa 14 ta’ Lulju:

Fis-7.30pm Quddiesa fejn in-niċċa fi Triq Mġarr.

Fit-8.30pm Quddiesa fejn in-niċċa fi Triq Ħamri.

MUSEUM BNIET

Matul is-sajf ser ikun miftuħ ukoll nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ Ġimgħa fis-6pm. Lezzjoni b’differenza u attivitajiet tas-sajf. Ġenituri ħudu ħsieb!!!

IR-REREDOS komplut

Ir-Reredos jiġifieri l-armatura tal-injam li hemm fil-kor tal-knisja, issa tlesta. Din il-ġimgħa tpoġġew il-kampnaretti li għaqqdu x-xogħol li kien sar is-sena l-oħra. Dawn ħadu tmien xhur sħaħ ta’ xogħol delikat u  ta’ paċenzja kbira. Grazzi kbira mill-qalb u Prosit tassew lil Toni Galea għax-xogħol kollu tal-injam kif ukoll lil Rudolph Cauchi tal-iskultura li ħadmuh minn qalbhom u bla ebda ħlas. Grazzi wkoll mill-qalb lil dawk kollha li għenuhom. Din hi opra oħra li kompliet issebbaħ il-knisja tagħna u tagħmel is-sagristiji tal-knisja tagħna aktar effiċċjenti.

Adozzjoni Spiritwali

Mal-Bullettin tal-ġimgħa li għaddiet irċevejtu fuljett b’aktar informazzjoni dwar dan l-impenn sabiħ. Dawk li jixtiequ jidħlu għalih huma mitluba jimlew il-formula apposta u jpoġġuha fil-benniena li ser tkun fil-Knisja tagħna sat-Tnejn, 10 ta’ Lulju.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 9 ta’ Lulju ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm:8:00am -1:00pm.

RIVISTA GĦAJNSIELEM

Min iggradwa jew kiseb xi suċċess akkademiku matul din is-sena huwa mistieden jibgħat id-dettalji u ritratt tiegħu/tagħha fuq rivistaghajnsielem@gmail.com ħalli jkun inkluż fil-ħarġa li jmiss tal-festa Awwissu 2017. Żmien sas-17 ta’ Lulju.

MILL-KUNSILL LOKALI GĦAJNSIELEM

Infakkru li l-Kunsill Lokali jixtieq jgħaqqad grupp ta’ nies biex insebbħu l-lokalita’ tagħna permezz tal-mużajk maħdum mill-voluntiera flimkien mal-artista Mary Portelli. Dettalji mill-Kunsill Lokali – 21561515.

 

Bullettin 2 ta’ Lulju 2017

It-13-il Ħadd matul is-sena

Siltiet mill-UDJENZA ĠENERALI tal-Papa Franġisku Pjazza San Pietru L-Erbgħa 28 ta’ Ġunju 2017

Meta, fil-Vanġelu, Ġesù jibgħat lid-dixxipli f’missjoni, ma joqgħodx jimlielhom moħħhom b’kastelli fl-arja ta’ suċċess faċli;

bil-maqlub, iwisshom ċar li t-tħabbira tas-Saltna ta’ Alla dejjem sa jkun hemm min hu kontriha. U juża anki espressjoni qawwija: “U lilkom kulħadd isir jobgħodkom – jobgħodkom – minħabba f’ismi” (Mt 10:22). L-Insara jħobbu, imma mhux dejjem huma maħbuba. L-Insara huma rġiel u nisa “kontra l-kurrent”. Dan normali: ladarba d-dinja hi mċappsa mid-dnub, li jidher f’bosta xejriet ta’ egoiżmu u ta’ inġustizzja, min jimxi wara Kristu miexi f’direzzjoni kuntrarja.

Nisrani li mhux umli u fqir, maqtugħ mill-għana u mill-poter u fuq kollox maqtugħ minnu nnifsu, ma jixbahx lil Ġesù. In-Nisrani jimxi fit-triq tiegħu f’din id-dinja b’dak li hu essenzjali għall-mixja, imma b’qalbu mimlija mħabba. Il-vera telfa tkun meta jaqa’ fit-tentazzjoni tal-vendetta u tal-vjolenza, li jwieġeb għall-ħażen b’ħażen. Ġesù jgħidilna: “Qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup” (Mt 10:16). Biex negħlbu l-ħażen, ma nistgħux ninqdew bl-istess metodi tal-ħażen.

In-Nisrani m’għandu qatt jitlef it-tama tiegħu, jew jaħseb li ġie abbandunat. Ġesù jiżgurana: “Sa x-xagħar ta’ raskom kollu hu magħdud” (Mt 10:30).  Għalhekk l-Insara għandhom ikunu dejjem fuq “in-naħa l-oħra” tad-dinja, dik magħżula minn Alla: mhux persekuturi, imma ppresegwitati; mhux arroganti, imma umli; mhux bejjiegħa tad-duħħan, imma sottomessi għall-verità; mhux imposturi, imma onesti.

Ħa jagħtina Alla dejjem il-qawwa li nkunu xhieda tiegħu. Jagħtina li ngħixu t-tama Nisranija fuq kollox fil-martirju moħbi li nwettqu tajjeb u bi mħabba d-dmirijiet tagħna ta’ kuljum. Grazzi.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…dewwaqna  s-sbuħija tas-sema.

INTENZJONIJIET TA’ QUDDIES Infakkru li min jixtieq jordna intenzjonijiet ta’ quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur Ottubru, Novembru u Diċembru 2017 jista’ jagħmel dan fl-uffiċċju parrokkjali fil-ġranet tal-ftuħ tal-uffiċċju jiġifieri t-Tlieta u l-Ħamis bejn id-9am u nofsinhar.

NAGĦTU MERĦBA lil Fr. Roberto Gauci li ġie assenjat mill-Isqof biex jgħin fil-ħidma pastorali fil-parroċċa tagħna.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

SIBTIJIET BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA

Kull nhar ta’ Sibt: Ngħidu r-Rużarju mal-familja jew fil-knisja – Ngħaddu xi ħin quddiem Ġesù Sagramentat.

 • Nieħdu sehem fil-Quddiesa, fejn possibbli filgħaxija.

ĠABRA BIEB BIEB GĦALL-FESTA

Waslet ġabra oħra għall-festa tagħna li kull ma jmur qed toqrob ġmielha. Qed inwasslulkom envelope biex kulħadd jagħti l-offerta tiegħu. Aħna lkoll inħobbu l-festa u għalhekk hu meħtieġ li lkoll nagħtu l-għajnuna finanzjarja tagħna għal festa sabiħa. L-envelopes jinġabru mill-voluntiera tal-parroċċa fil-jiem li ġejjin.

 • Nittamaw li f’kull triq tar-raħal tagħna n-numru ta’ familji li jagħtu f’dawn il-ġabriet jiżdied. Jekk ma tkunx id-dar waqt il-ġabra, tista’ tgħaddi l-envelop lill-voluntiera responsabbli mit-triq tiegħek anke wara.
 • Nittamaw f’ġabra sabiħa għax għadna ftit lura. Grazzi ta’ kull donazzjoni.

NIGHT FUN GAMES

Nhar ta’ Tnejn fit-8pm. Applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali.

NIBDEW IT-TNEJN 3 TA’ LULJU @ 8pm b’BURGER NIGHT U XI LOGĦOB FIĊ-ĊENTRU PARROKKJALI.

 • Tkunu tistgħu tapplikaw dakinhar stess għall-erba’ serati sbieħ ta’ dan il-logħob.

NIFIRĦU

 • Lil Sr. Carmelina Borg tas-sorijiet Agostinjani li f’dan il-weekend qed tiċċelebra l-50 anniversarju mill-Ewwel Professjoni tagħha.
 • Lil Mons Ġużeppi Attard, li minbarra l-ħidma tiegħu bħala Vigarju Episkopali għall-katekezi mal-adulti, ġie maħtur ukoll Rettur tal-Knisja tar-Ritorn mill-Eġittu f’Kemmuna.     … Nitolbu għalihom.

GĦOTI TA’ DEMM    

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 4 ta’ Lulju ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

GRAZZI Għall-offerti li nġabru waqt il-Car Wash organizzata mill-GSM Youths: €612.

Adorazzjoni Ewkaristika f’ġieħ Ġesù konċeput f’ġuf Marija

Nhar il-Ħamis, 6 ta’ Lulju se jkollna magħna l-membri tal-Komunità Anawim waqt il-Quddiesa tas-7pm u wara jmexxu Adorazzjoni Ewkaristika indirizzata lejn Ġesù mnissel fil-ġuf ta’ Marija sat-8.00pm.  Mistiedna b’mod speċjali dawk li qegħdin jistennew tarbija.

L-istedina tagħna tmur ukoll lill-adolexxenti li għadhom kemm irċevew il-Griżma tal-Isqof.

F’din l-okkażjoni qed tiġi proposta fil-parroċċa tagħna, l-Adozzjoni Spiritwali ta’ tarbija fil-ġuf.

Mal-Bullettin qed tirċievu fuljett b’aktar informazzjoni dwar dan l-impenn sabiħ. Dawk li jixtiequ jidħlu għalih huma mitluba jimlew il-formula apposta u jpoġġuha fil-benniena li ser tkun fil-Knisja sat-Tnejn, 10 ta’ Lulju.

RIVISTA GĦAJNSIELEM

Min iggradwa jew kiseb xi suċċess akkademiku matul din is-sena huwa mistieden jibgħat id-dettalji u ritratt tiegħu/tagħha fuq rivistaghajnsielem@gmail.com ħalli jkun inkluż fil-ħarġa li jmiss tal-festa Awwissu 2017.

GRAZZI lil Maria Zammit u l-familja li taw €1000 għall-proġett tal-orgni b’suffraġju ta’ Ġanni Grech f’għeluq l-4 snin mill-mewt tiegħu fis-26 ta’ Ġunju.

MILL-KUNSILL LOKALI GĦAJNSIELEM

Il-Kunsill Lokali jixtieq jgħaqqad grupp ta’ nies biex flimkien insebbħu l-lokalita’ tagħna permezz tal-mużajk maħdum mill-voluntiera flimkien mal-artista Mary Portelli biex insebbħu r-raħal tagħna u noħolqu attrazzjonijiet. Dettalji mill-Kunsill Lokali – 21561515. Kulħadd mistieden jipparteċipa. Napprezzaw ħafna li mal-grupp jingħaqdu anke nies anzjani jew irtirati. Din tista’ tkun esperjenza sabiħa ħafna għalihom.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Barbara Steffenhagen toffri €20 b’suffraġju ta’ Gerhard Steffenhagen f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fl-1 ta’ Lulju.

Agħtih O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.