Bullettin 6 ta’ Mejju 2018

Is-6 Ħadd tal-Għid

IMĦABBA TFISSER LI TAGĦTI ĦAJTEK!

ĦOBBU LIL XULXIN

Fil-mixja tagħna matul iż-żmien tal-Għid rajna ħafna drabi lill-Mulej ikellimna bil-ġrajjiet ta’ mħabbtu qabel il-kliem tiegħu.

San Ġwann itenni li għandna nħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla.  Iżda meta tisma’ stejjer, malajr tinduna li għadna lanqas bdejna nifhmu xi jrid il-Mulej minna, Tħobb ma jfissirx li tibgħat xi kartolina, iżda jfisser li int tagħmel minn kollox għal dik il-persuna, saħansitra tkun lest li titlef ħajtek.  Madre Tereża tgħidilna li tħobb ifisser li tibqa’ toffri lilek innifsek sakemm tbati.  Iżda l-Vanġelu falz li qed tippriedka d-dinja huwa Vanġelu li jedifika l-egoiżmu tal-persuna umana, huwa indikazzjoni biex tikber inti u ċċekken lil ta’ madwarek.  Għalhekk, anki llum, is-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu għadu skandlu għal-Lhud u bluha għall-pagani.

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Atti tal-Appostli, għandna pass importanti fl-istorja tal-Knisja meta jiġi kkonvertit u mgħammed l-ewwel wieħed li ma kienx Lhudi:  Kornelju. Is-salvazzjoni ta’ Kristu hija miftuħa għal kulħadd.  Hekk itenni s-Salm 97.  Fit-tieni qari tal-lum għandna lil San Ġwann jgħidilna li Alla huwa mħabba u l-għajn ta’ kull imħabba.  Din it-tema tiġi żviluppata fil-Vanġelu tal-lum meħud minn San Ġwann li jtenni li din l-imħabba dehret fil-persuna u l-ħidma ta’ Ġesu Kristu.

 • Alla huwa mħabba. Din l-imħabba tahielna bħala wirt. Nafu x’inhi l-imħabba?
 • Kemm qed ngħixu l-imħabba vera mal-proxxmu tagħna fil-ħajja ta’ kuljum?
 • Kemm inti lest biex tkompli tħobb?
 • “Sejjaħtilkom ħbieb”, jgħid il-Mulej.  Tħoss li l-Mulej tassew huwa l-ħabib tiegħek?
 • “Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi tibqgħu f’imħabbti”. Hekk qal il-Mulej. Kemm qed nippruvaw ngħixu dan il-kmand?
 • Jekk fl-imħabba ma jkunx hemm tbatija, din m’hi mħabba xejn. Ħares lejn Kristu Msallab.

  Mulej, għallimni nħobb,

  ħa nagħraf imħabbtek kuljum għalija.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabilta’ – rispett – rieda tajba  … dejjem u f’kollox

RUŻARJU FIL-BERAĦ   ….  Matul Mejju

IT-TLIETA:     5.00pm –  Pjazza Tolfa

5.30pm – Zona Sant’Antnin

L-ERBGĦA:   2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

IL-ĦAMIS:     5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-ĠIMGĦA: 4.30pm –  Pjazza tad-Dehra.

SAN ĠORĠ PRECA

L-Erbgħa 9 ta’ Mejju, 2018, infakkruh waqt il-quddiesa ta’ filgħaxija fil-knisja parrokkjali. Nirringrazzjaw ‘l Alla għal dan ir-rigal kbir li ta lilna l-Maltin u l-Għawdxin, nitolbuh ħafna għas-soċjetà tal-MUSEUM speċjalment fir-raħal tagħna, biex tkompli twettaq tant ħidma tajba ta’ tagħlim u xhieda tal-Evanġelju. Inħeġġu t-tfal u l-ġenituri biex jingħaqdu magħna f’din il-quddiesa.

L-EWWEL TQARBINA fl-20 ta’ Mejju u L-GRIŻMA TAL-ISQOF  fis-27 ta’ Mejju.

Nakkumpanjaw bit-talb tagħna lil dawk kollha li ser jirċievu dawn is-sagramenti.

L-ERBGĦAT TA’ PINU Ikollna minibus mill-Pjazza tagħna kull nhar ta’ Erbgħa fil-4.45p.m.

DĦUL FL-ISKEJJEL PRIMARJI TAL-KNISJA

Id-delegat tal-Isqof għall-Iskejjel tal-Knisja javża li se jiftħu l-aplikazzjonijiet għad-dħul ta’ studenti fi skejjel tal-knisja għal Year 2,4,5,6 fis-sena 2018. L-Applikanti mitluba jmorru l-Kurja tal-Isqof il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju: 8am – 1pm u jieħdu magħhom ċertifikat tat-twelid

NAGĦTU D-DEMM fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 8 ta’ Mejju: 1pm sal-5pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Roberta Mifsud u Annabel Theuma joffru €20 b’suffraġju tan-nannu Mikieli Ciangura f’għeluq is-7 snin mill-mewt tiegħu fl-4 ta’ Mejju 2018 u għal ruħ ommhom Maria Azzopardi f’għeluq is-7 snin mill-mewt tagħha nhar is-7 ta’ Mejju 2018.
 • L-aħwa Ġuża u Clementa joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Carmela Scicluna f’għeluq l-34 sena mill-mewt tagħha fil-5 ta’ Mejju.

 Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

F’JUM L-OMM

Il-Ministeru għal Għawdex b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju għall-Anzjani u Bżonnijiet Speċjali, ser jorganizza quddiesa għall-anzjani kollha fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, il-Ħadd, 13 ta’ Mejju 2018 fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, fl-10 am.  Fi tmiem il-quddiesa tingħata tifkira lill-anzjani preżenti. Trasport mill-Pjazza fid-9.15a.m.

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies fil-Knisja Parrokkjali għal Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9am u 12pm

NGĦINU L-GĦAQDA TAL-ARMAR

Komplu ġibu l-envelop tagħkom l-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew tal-Maħżen tal-Armar. Grazzi mill-qalb ta’ kull għajnuna.

L-AĦĦAR ĦAMIS TA’ SANTA RITA –

fil-kappella tas-sorijiet Agostinjani; il-Ħamis 10 ta’ Mejju: 5.30pm Rużarju, Kurunella u quddiesa li fiha jiġi amministrat is-sagrament tad-Dilka tal-Morda.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

Ġabra Bieb Bieb – Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom l-envelop għall-ġabra b’risq il-festa ta’ Sant’Antnin. Il-patrijiet ser iduru r-raħal tagħna t-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa 7,8 u 9 ta’ Mejju. Inkunu ġenerużi bħal dejjem.

Bake Sale u Pjanti għal Jum l-Omm fiċ-Ċentru Patrijiet Sant’ Antnin il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju:5pm-10pm, is-Sibt 12 ta’ Mejju: 6.30pm-8.30pm u l-Ħadd 13 ta’ Mejju:9am-12.30pm u 5.30pm-7.30pm.

Tombla b’differenza b’risq il-festa ta’ SantAntnin
Il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju fiċ-Ċentru Patrijiet Franġiskani Għajnsielem. Ikel u drink inkluż. Prezz €5. Booking sal-Ħamis 10 ta’ Mejju jew ċemplu 79202172.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:  NN €100.

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 29 ta’ April 2018

Il-5 Ħadd tal-Għid

IL-BIDWI, ID-DIELJA, IL-FROTT… U INT!

Il-bidwi jnaddaf id-dielja li diġà tagħmel il-frott sabiex tagħmel aktar frott.  Din hija spjegazzjoni tal-misteru li qegħdin ngħixu bħalissa fi żmien il-Għid,

l-istess misteru li ngħixu permezz tal-magħmudija tagħna.  Irridu nifhmu li s-saħħa tagħna kollha hija l-Mulej.  Ma nistgħux nagħmlu frott jekk ma nibqgħux marbutin maz-zokk li huwa Ġesù. Mingħajr il-Mulej ma nistgħu nagħmlu xejn!  Huwa l-Mulej li miegħu nistgħu lkoll kemm aħna nifhmu x’inhi r-rieda tiegħu fil-ħajja tagħna. Permezz tal-Magħmudija u tas-sagramenti, Kristu jnaddafna u jsaħħaħna biex nagħtu aktar frott u nagħtu xhieda permezz tal-istess ħajja tagħna, ta’ dak li nemmnu fih.  Dan hu l-uniku mod li nkunu dixxipli tiegħu jekk tassew nibqgħu magħquda ma’ Kristu u nitolbu lill-Missier u huwa jagħtina l-frott.

Fl-Ewwel qari, meħud mill-Atti tal-Appostli, għandna r-rakkont ta’ meta San Pawl niżel Ġerusalemm wara li kkonverta u l-Insara beżgħu minnu. Barnaba jaqbeż għalih u juri kif Pawlu wkoll kien appostlu tal-Mulej.  Fis-Salm Responsorjali nsibu li l-Aħbar it-Tajba li qed inxandru llum hi aħbar ta’ salvazzjoni li tana Ġesù stess.  Fit-Tieni Qari, San Ġwann jistedinna biex ma nħobbux bil-paroli iżda bil-fatti.  Fil-Vanġelu minn San Ġwann, Ġesù jurina kif nistgħu nkunu dixxipli tiegħu u nagħmlu l-frott li jibqa’. Kemm aħna marbutin sew maz-zokk li huwa Kristu u nixorbu mill-għeruq tiegħu?

 • Kemm qed nagħtu każ tal-periklu kbir li z-zokk jista’ jinqata’ u jinxef mingħajr ħajja?
 • Il-Mulej iridna, minkejja d-difetti tagħna, dixxipli ħajjin li jagħtu l-frott. Hu importanti li nifhmu s-sagrament tal-Magħmudija li rridu ngħixu kuljum.
 • Kif itenni San Ġwann, għandna nħobbu mhux bil-paroli u t-tpaċpiċ iżda bl-għemil tagħna.

Mulej,

  nixtieq li nżomm dejjem miegħek,

  biex tgħin id-dgħufija tiegħi,

  u nagħraf nikber u nagħmel il-frott

bħala dixxiplu veru tiegħek.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba  … dejjem u f’kollox

NIBDEW MEJJU

Fil-Ħlewwa ta’ Mejju, Omm tagħna Marija…

L-Innu ta’ Mejju – Tassew talba ġenwina u ħierġa mill-qalb lil Ommna Marija matul dan ix-xahar sabiħ.

Quddiem tant bżonnijiet madwarna

ta’ kuraġġ fil-mard, ta’ rieda tajba fir-relazzjonijiet tal-familji, tal-ħarsien tal-ulied, tal-kura tal-anzjani anke fid-djar tagħna…

Ejjew ninġabru flimkien fil-familji, fil-knejjes, fil-beraħ u anke waħedna waqt mumenti diversi fil-ġurnata u

NGĦIDU T-TALBA TANT GĦAŻIŻA TAR-RUŻARJU

RUŻARJU FIL-BERAĦ

Matul Mejju, il-membri tal-Leġjun ta’ Marija ser imexxu t-talba tar-rużarju f’dawn il-ħinijiet u postijiet:

IT-TLIETA:     5.00pm –  Pjazza Tolfa

5.30pm – Zona Sant’Antnin

L-ERBGĦA:   2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

IL-ĦAMIS:     5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-ĠIMGĦA: 4.30pm –  Ħdejn il-playing field-Pjazza tad-Dehra.

IT-TLIETA l-1 ta’ MEJJU

Il-ħin tal-quddies fil-knisja parrokkjali jkun bħal ta’ matul il-ġimgħa.

L-ERBGĦAT TA’ PINU

Jibdew nhar l-Erbgħa 2 ta’ Mejju. Ikollna minibus mill-Pjazza tagħna fil-4.45p.m.

LAQGĦAT TĦEJJIJA GĦALL-GRIŻMA:

L-Erbgħa 2, 9, 16 u 23 ta’ Mejju fis-6 pm fiċ-Ċentru Parrokkjali

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmela Ciantar toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierha Angelo Buttigieg f’għeluq it-18-il sena mill-mewt tiegħu fit-28 ta’ April.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies fil-Knisja Parrokkjali għal Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9am u 12pm

L-EWWEL TQARBINA U L-GRIŻMA

Mejju jkompli jferraħna bl-għoti ta’ żewġ sagramenti tal-bidu tal-ħajja Nisranija: L-Ewwel Tqarbina fl-20 u l-Griżma tal-Isqof fis-27.

Nakkumpanjaw bit-talb tagħna lil dawk kollha li ser jirċievu dawn is-sagramenti.

NGĦINU L-GĦAQDA TAL-ARMAR

Mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet waslilkom envelop biex tkunu tistgħu twasslu l-offerta tagħkom lill-Għaqda tal-Armar. Tistgħu ġġibu l-envelop tagħkom l-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew tal-Maħżen tal-Armar. Grazzi mill-qalb.

NAGĦTU D-DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 29 ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm: 8am – 1pm.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

 • Majjalata u tombla – il-Ġimgħa 4 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru ta’ Sant’ Antnin. Biljetti mis-sagristija jew 79448921 sat-2 ta’ Mejju.
 • ĠaBRA BIEB BIEB fit-toroq tagħna

It-Tnejn, it-Tlieta, l-Erbgħa 7,8,9 ta’ Mejju.

Grazzi bil-quddiem tal-ġenerożità.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:  Mary, Loreto u l-familja Scicluna-€250; NN. Ringrazzjament lill-Madonna €50; NN. – €200.

Il-kobor tal-knisja tagħna jitlob proġetti kbar u biex jitkomplew aħna nafdaw dejjem fl-għajnuna ta’ Alla, fil-ħarsien ta’ Ommna Marija Lawretana u fil-ġenerożità kbira tal-poplu Għajnselmiż.

INKOMPLU mexjin u nħeġġu lil xulxin!!! Grazzi mill-qalb.

 

Bullettin 22 ta’ April 2018

Ir-4 Ħadd tal-Għid

Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet

ĦAJTI GĦAN-NAGĦAĠ

Ninsabu ngħixu f’soċjetà mimlija frażijiet sbieħ ta’ tmexxija –

leader-ship, human resources, management – kliem li jenfasizza l-importanza li l-bniedem tal-lum ikollu sens ta’ direzzjoni qawwi.  Iżda għaliex naraw tant nies li jwarrbu l-problemi ta’ ħajjithom; tant nies li ma jafux x’se jaqbdu jagħmlu; tant nies imfarrka għax m’għandhomx  ideal fil-ħajja, jew aħjar, għax l-ideal kien wieħed biss materjali li tfarrak mal-ewwel maltempata?

Huwa biss ir-Ragħaj it-Tajjeb li kapaċi jħares sew il-merħla tiegħu, li kapaċi jersaq lejn il-merħla u jagħti sens ta’ direzzjoni ċara fil-ħajja, li jaf tassew x’qed iħossu n-ngħaġ tiegħu, speċjalment dawk li ilhom żmien twil muġugħa u ma jitkellmux.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli, għandna lil San Pietru jtenni li l-fejqan tar-raġel magħtub seħħ bis-saħħa ta’ Kristu li qam mill-imwiet. Fis-Salm Responsorjali, minn Salm 117, insibu għanja ta’ tifħir għal dak li għamel il-Mulej bis-saħħa ta’ Ibnu.  It-Tieni Qari tal-lum, San Ġwann jurina li aħna l-maħbubin ta’ Alla u fil-Vanġelu huwa stess jurina l-figura tar-Ragħaj it-Tajjeb li jagħti ħajtu għan-ngħaġ tiegħu. .

 • Nistgħu nissejħu wlied Alla, jgħidilna San Ġwann fit-Tieni Qari tal-lum.  Iżda veru li nixtiequ nissejħu hekk?
 • Ġesù għalija huwa dak li jagħti sens ta’ direzzjoni f’ħajti?
 • Il-Mulej jaf min aħna, jaf id-dgħufija tagħna u jgħin
 • Nitolbu ħafna aktar għall-mexxejja tal-Knisja u biex il-Mulej jibgħat aktar ħaddiema fil-ħsad tiegħu.

Din hija responsabbiltà tal-Komunità nisranija  kollha.

  Mulej, irrid dejjem nimxi warajk.

  Ħarisni mill-perikli tal-ħajja,

  sabiex dejjem nibqa’ fil-merħla tiegħek.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

FEJN TIDĦOL IL-Ħajja tal-FAMILJA u L-ĦAJJA tal-Bniedem, irid dejjem ikollna        RESPONSABILTÀ

                      RISPETT

                      RIEDA TAJBA …. mingħajr dawn problemi jkollna!!

 LAQGĦAT GĦALL-ADOLOXXENTI TAL-GRIŻMA:

L-Erbgħa 25 ta’ April, 2, 9, 16 u 23 ta’ Mejju fis-6 pm fiċ-Ċentru Parrokkjali

L-ABBATINI tagħna …  Ngħinuhom minn qalbna bit-talb, bl-eżempju tajjeb u bl-offerta tagħna

Is-servizz tal-abbatini fil-knisja huwa servizz mill-iktar bżonnjuż u jservi wkoll ta’ formazzjoni tal-karattru u anke ta’ mixtla vokazzjonali. Matul is-sena jsiru bosta attivitajiet għall-abbatini li kollha jkunu mħallsin mill-parroċċa. F’dan il-Ħadd tar-Ragħaj it-Tajjeb f’dan iż-żmien sabiħ tal-Għid niftakru ħafna fl-abbatini tagħna, nitolbu għalihom u ngħinuhom bl-offerta tagħna.

Grazzi kbira mill-qalb lill-abbatini kollha, lill-ġenituri tagħhom li tant jikkoperaw u lilkom li tgħinuna. Inkomplu nitolbu ħalli jkollna vokazzjonijiet ġenerużi.

Il-ġbir kollu waqt il-quddies ta’ dan il-weekend ikun għal dan il-għan.

TBERIK TAL-FAMILJI – GRAZZI

Wara t-tberik tal-familji li sar f’dan iż-żmien tal-Għid, nixtiequ ngħidu grazzi lil dawk il-familji kollha li laqgħuna fid-dar tagħhom. Kienet esperjenza oħra sabiħa u żgur li sar il-ġid. Min jixtieq li niġu nżuruh fid-dar tiegħu, anke issa li spiċċa t-tberik tistgħu tikkuntattjawna fl-uffiċċju parrokkjali jew fuq 79710784 b’sms. Grazzi mill-qalb.

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min għadu jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali  t-Tlieta jew il-Ħamis bejn id-9am u 12pm.

NAGĦTU D-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t-Tlieta 24 t’April ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1pm sas-5pm.

SANTA GIANNA BERETTA MOLLA infakkruha il-Ġimgħa li ġejja 27 ta’ April, fil-quddiesa ta’ filgħaxija.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Mercieca toffri €20 b’suffraġju ta’ Rita Borg, Rożina u Gużepp Xuereb u l-familja kollha.
 • Anthony Scerri joffri €20 b’suffraġju ta’ martu Carmen f’għeluq it-12-il sena mill-mewt tagħha fid-19 ta’ April.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

MANIFESTAZZJONI FAVUR IL-ĦAJJA

L-Isqof tagħna Mons. Mario Grech flimkien mal-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna se jieħdu sehem flimkien mal-poplu fil-Manifestazzjoni favur il-Ħajja li se ssir fil-Belt Valletta nhar il-Ħadd 22 ta’ April, 2018 fl-4.00pm minn quddiem Kastilja sal-Parlament.

Xieraq li ningħaqdu mal-Isqfijiet tagħna biex nuru l-appoġġ tagħna favur il-ħarsien tal-ħajja umana sa mill-bidu tagħha, billi nakkompanjawhom f’din il-mixja, u nissapportjaw lil dawk kollha li qed jaħdmu favur il-ħajja.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI 

nhar is-Sibt 28 ta’ April fil-Bażilika ta’ San Ġorġ ir-Rabat fis-7pm.

NGĦINU L-GĦAQDA TAL-ARMAR

Kollha kemm aħna nafu kemm l-għaqda tal-armar taħdem biex ikollna armar sabiħ u miżmum tajjeb għall-festa tagħna. Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom envelop biex tkunu tistgħu twasslulhom l-offerta tagħkom. Tistgħu ġġibu l-envelop tagħkom l-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew tal-Maħżen tal-Armar. Grazzi mill-qalb.

GĦAN-NISA KOLLHA Nofs ta’ nhar f’Lourdes Home l-Erbgħa 25 ta’ April: 9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr. Joe Xerri, kafe’ u tombla.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN Majjalata u tombla, il-Ġimgħa 4 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru ta’ Sant’ Antnin. Biljetti mis-sagristija jew 79448921 sat-2 ta’ Mejju.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: NN€50, NN €100, NN €10, NN200, NN€25, Leli u Ġuża Refalo €50.

Qed noqorbu biex nagħmlu l-ordni tax-xogħol.

 

Bullettin 15 ta’ April 2018

It-3 Ħadd ta’ l-Għid

JIENA HU!

Għaliex nibqgħu nibżgħu mill-esperjenza li l-Mulej jagħtina kuljum?  Għaliex minkejja dak kollu li jagħmel magħna l-Mulej m’għandniex fiduċja fih?

Għaliex ilkoll kemm aħna ma nikbrux fil-fidi u fil-fiduċja tagħna fil-Mulej?  Minkejja li jistedinna biex nieħdu s-sliem tiegħu, minkejja li jurina l-pjagi tiegħu, minkejja li jistedinna mhux biss biex immissuh fil-foqra ta’ madwarna iżda wkoll li nirċevuh fl-Ewkaristija, aħna nibqgħu ċċassati u nibżgħu, nibqgħu nagħżlu d-dlam minflok id-dawl. Il-Mulej jurina kif il-messaġġi qawwija tiegħu jinsabu fl-Iskrittura Mqaddsa.  Kif itenni lill-Appostli, jgħid l-istess lili u lilek.  Hemm bżonn li niftħu għajnejna u nkunu nafu tassew min huwa l-Mulej u x’għamel għalina.  Hemm bżonn li nkunu nafu li l-qawwa tal-Mulej magħna hija qawwa li ma nistgħux ngħaddu mingħajrha u għalhekk hemm bżonn li nkunu nafu tassew xi jrid minna l-Mulej permezz tal-Iskrittura Mqaddsa, kif ukoll għandna r-responsabbiltà kbira li nkunu xhieda tagħha.

L-Ewwel Qari meħud mill-Ktieb tal-Atti ta’ l-Appostli jlaqqagħna ma’ San Pietru kien għadu kemm fejjaq wieħed magħtub f’isem Ġesu ta’ Nażaret.  Dan kien sinjal li Ġesu kien għadu ħaj fosthom. Is-Salm Responsorjali hu talba lill-Mulej biex ma jinħebiex minna iżda juri d-dawl ta’ wiċċu fuqna.  It-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu jtenni l-qawwa tal-maħfra li kisbilna Ġesù. Fil-Vanġelu ta’ San Luqa naraw li l-Appostli wkoll sabuha bi tqila biex jemmnu  u kellhom jgħaddu minn kumbattiment biex jifhmu kif il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu kisbulna l-maħfra.

Aħna wkoll bħall-appostli nsibuha bi tqila biex nemmnu li Ġesù qam mill-mewt għalina biex jiksbilna l-fejqan mid-dnubiet tagħna. Irridu nagħrfu u nsiru nafu lil Ġesù Kristu mill-Iskrittura. Ma rridux ninsew li bħala dixxipli ta’ Kristu għandna r-reponsabbiltà li nkunu xhieda tiegħu u ta’ dan il-qawmien. Il-fidwa trid tasal għand il-familjari tagħna, għand dawk fuq il-post tax-xogħol, fit-toroq tagħna permezz tagħna lkoll.

   Mulej,

   għallimni kull ħin

   nifhem il-kobor ta’ mħabbtek.

 

KUNGRESS TAX-XIRKA TAL-ISEM IMQADDES TA’ ALLA fil-Parroċċċa Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù Fontana il-Ħadd 15 ta’ April, 2018. Korteo jibda fil-5.30pm

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

L-ARLOĠĠI ISSA LESTI!

Imiss li jitwaħħlu d-dwal li issa waslu wkoll minn barra.

GRAZZI u PROSIT lil dawk kollha  li kkontribwew u qed jaħdmu fuq dan il-proġett. 

 • 4 EVANĠELISTI,
 • 4 Direzzjonijiet,
 • 4 Elementi, 4 Staġuni,
 • Alpha, Omega, 3 Stilel, in-numru XII….

Taf xi jfisser dak li juru l-arloġġi minbarra l-ħin? Sewwa kieku nitkellmu ftit fuq dan kollu!

Is-simboliżmu fl-arti sagra għandu sehem importanti ħafna biex jitwassal il-messaġġ nisrani.

NITKELLMU MA’ WLIEDNA FUQ KRISTU… u S-SEJĦAT TIEGĦU…

L-E.T. Mons Arċisqof Alfred Xuereb waqt il-quddiesa li fiha bierek il-minutieri tal-arloġġi fil-knisja parrokkjali tagħna nhar is-Sibt 7 ta’ April, 2018

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES Min jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9am u 12pm

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Maria Dolores Vella, ulieda u n-nepputija joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ żewġha Michael f’għeluq l-4 snin mill-mewt tiegħu fit-12 ta’ April.
 • Loretta Cutajar toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Michelina Camilleri f’għeluq it-52 snin mill-mewt tagħha fid-19 ta’ April.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

LAQGĦAT GĦALL-ADOLOXXENTI TAL-GRIŻMA:

Il-Ħamis 19 ta’ April fil-4.45pm flimkien mal-adolexxenti kollha ta’ Għawdex li se jirċievu l-Griżma din is-sena. Trasport provdut mill-Pjazza fl-4.15pm.

L-Erbgħa 25 ta’ April, 2, 9, 16 u 23 ta’ Mejju fis-6 pm fiċ-Ċentru Parrokkjali – (laqgħat obbligatorji)

TBERIK TAL-FAMILJI

Dħalna fit-tielet u l-aħħar ġimgħa tat-tberik tal-Għid. Dawk il-familji li ma setgħux ikunu d-dar fil-ġurnata tat-tberik u jixtiequ jagħmlu appuntament jistgħu jikkuntattjaw l-uffiċċju parrokkjali fuq 21554615

ESPERJENZA FIL-GWATEMALA

Żewġ żgħazagħ mir-raħal tagħna flimkien ma’ #GuateGozoMissionTeam2018, li din is-sena se jagħmlu esperjenza missjunarja ma’ Dun Anton Grech fil-Guatemala, qed jorganizzaw ‘Spring Fest 2018’ bħala għajnuna għall-istess missjoni fi Pjazza San Gorġ, ir-Rabat, is-Sibt 21 t’April, mid-9am-11pm u l-Ħadd 22 t’April, mid-9am-1pm. Ikun hemm ‘Cakes and Smoothie Corner’ u entertainment għat-tfal u kbar. Tistgħu tgħinu billi toffru kull tip ta ħelu home made jew tax-xiri u teħduhom id-Dar Parrokjali jew direttament lilhom is-Sibt u l-Ħadd. Inħeġġukom ukoll tattendu!

EWRO COLLECTION 

Il-ġbir waqt il-quddies kollu ta’ dan il-weekend huwa b’risq il-festa Awwissu 2018. Inkunu ġenerużi. Fejn nistgħu nagħtu Ewro jew aktar. Grazzi ħafna.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: Sunta Bugeja-€100, Charles Portelli u l-Familja €500, NN €50,Leli u Sunta Grech €1000.

Qed noqorbu biex nagħmlu l-ordni tax-xogħol.

HIGH TEA b’risq il-festa ta’ Sant’Antnin il-Ġimgħa 20 t’ April fis-7.30pm fiċ-ċentru tal-Patrijiet Franġiskani.

 

Bullettin 8 ta’ April 2018

It-2 Ħadd ta’ l-Għid

PJAGI – FERĦ – DUBJI

Kristu qam biex iqajjem lilna iżda ħafna drabi nibqgħu reqdin u mbeżża’.  L-istess kif ġralhom l-appostli:

raqdu fil-Ġetsemani, beżgħu fil-passjoni u ngħalqu fiċ-ċenaklu.  Ferħu meta raw il-Pjagi.  Tumas ma emminx, iddubita u emmen meta ra.  Huma ġrajjiet li ġraw elfejn sena ilu.  Imma huma ġrajjiet li llum għadhom iseħħu fil-ġrajja personali ta’ kull wieħed u waħda minna.  Huwa għal dan il-għan li l-Vanġelu u l-qari tal-lum iridu jimlewna bil-kuraġġ u fl-istess ħin jgħallmuna nirriflettu dwar dak kollu li qed iseħħ fi djarna, fil-komunitajiet tagħna.  Għaliex ħafna drabi l-komunità nisranija qed tisfiduċja lilha nfisha billi jonqosha l-kuraġġ ixxandar li Kristu qam biex ikisser il-mewt, il-ħażen u l-biża’ minn ħajjitna?  Għalfejn dawn id-dubji u l-biża’, għalfejn m’aħniex nuru li aħna wlied id-dawl, ulied ir-rebħa?

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli juri l-karatteristika ta’ dawk li kienu jemmnu – kienu lkoll qalb waħda u ruħ waħda.  Sinjal ta’ din l-għaqda kienet l-imġiba tagħhom bejniethom, u kienu jaqsmu kollox.  Fis-Salm Responsorjali għandna għanja ta’ tifħir lill-Mulej għaliex huwa tajjeb u t-tjieba tiegħu hija għal dejjem.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu, l-awtur jurina li l-fidi fi Kristu Rxoxt bħala Messija twellidna bħala wlied Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna d-dehra ta’ Ġesù f’Ħadd il-Għid filgħaxija, jaqsam magħhom il-paċi u s-setgħat tiegħu.  Hu għeleb il-mewt u l-ħażen.  Temmen fih ma jfissirx li tarah b’għajnejk u li tmissu b’idejk iżda li tilqa’ b’fiduċja l-kelma tiegħu.

 • L-ewwel insara kienu jintgħarfu mill-imħabba ta’ bejniethom. Aħna llum kemm tabilħaqq nistgħu ngħidu li aħna qalb waħda u ruħ waħda?
 • Kemm tassew qed nifirħu li l-Mulej qam u ngħaddu dan il-messaġġ lil dawk li jinsabu mtaqqla bid-dubji fil-ħajja tagħhom?
 • Ħafna nies illum huma mitlufa bħal Tumas. Iridu jaraw u jmissu.  Ma jemmnux jekk ma jarawx u ma jmissux.  Ejjew bl-esperjenza ħajja tagħna nagħtu saħħa lil dawn in-nies biex isibu mill-ġdid lil Kristu u jittamaw fiH!

Mulej tiegħi u Alla tiegħi!

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna               Atti 17,2

WARA l-ĠIMGĦA MQADDSA

Għal sena oħra għexna mumenti sbieħ tassew matul ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. Ta’ kull nhar ta’ Ħadd ħallejna l-liturġija sabiħa tal-Knisja tmexxina. Kienu ħafna t-tfal u l-familji li għamlu din l-esperjenza sabiħa u wrew ix-xewqa li nkomplu nagħmlu aktar.

It-Tliet ijiem tal-Għid kienu festa waħda sabiħa u kellna parteċipazzjoni verament numeruża anke f’Sibt il-Għid.

GĦALHEKK – GRAZZI u PROSIT tassew lil kull min ħadem biex seta’ jkollna dawn il-funzjonijiet tant sbieħ fil-knisja u l-attivitajiet l-oħra marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa. 

Grazzi lis-saċerdoti, abbatini, kor, dawk li jgħinu fil-liturġija, dawk li jarmaw, iżejnu u jnaddfu l-knisja, RadjuLauretana, Għaqda Drammatika u Banda San Guzepp.

KATEKIŻMU TAT-TFAL

Wara l-festi tal-Għid –

NERĠGĦU NAQBDU R-RITMU

Ġenituri ħudu ħsieb li tagħmlu minn kollox biex tibagħtu t-tfal għat-tagħlim speċjalment it-tfal minn Year 4 sa Year 7 fl-oqsma tal-Museum tal-bniet u tas-subien.

Laqgħat għall-adolexxenti tal-Griżma:

 • Il-Ħamis 19 ta’ April fil-4.45pm flimkien mal-adolexxenti kollha ta’ Għawdex li ser jirċievu l-Griżma din is-sena.
 • L-Erbgħa 25 ta’ April, 2, 9, 16 u 23 ta’ Mejju fis-6 pm fiċ-Ċentru Parrokkjali – (laqgħat obbligatorji)

NAGĦTU D-DEMM

fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 10 t’April mis-1pm sal-5pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Ġuża Attard toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Ġorġa Attard f’għeluq il-25 sena mill-mewt tagħha fl-10 ta’ April.

Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

TBERIK TAL-FAMILJI 

Deħlin fit-tieni ġimgħa tat-tberik. Napprezzaw ħafna l-laqgħat sbieħ li qed ikollna mal-familji tagħna. Inkomplu din il-ġimgħa wkoll skont il-programm li kien twasslilkom fid-djar mal-bulettin.

FESTA TAL-ĦNIENA DIVINA

Dan il-Ħadd qed niċċelebraw il-festa tal-Ħniena Divina. Ikollna s-siegħa tal-Ħniena Divina fil-Knisja illum il-Ħadd 8 ta’ April mill-4pm sal-5pm

FIL-KNISJA L-QADIMA

Il-quddiesa tal-ewwel sibt tax-xahar mhix ser issir dal-weekend biex niltaqgħu għall-quddiesa tal-E.T. Mons Alfred Xuereb fis-7pm fil-Knisja Parrokkjali.

Għalekk il-quddiesa bl-adorazzjoni wara sad-9pm issir nhar is-Sibt 14 ta’ April.

OĦLOQ TBISSIMA – L-AĦĦAR SEJĦA

Kampanja b’risq il-missjoni tal-patrijiet tal-MSSP. Ħu kaxxa tal-kartun mis-sagristija u karta bi prodotti li tista’ tixtri. Poġġi kollox fil-kaxxa, għalaqha sew u ġibha lura fis-sagristija sa nhar il-Ġimgħa li ġejja.

GRAZZI  mill-ħanut ta’ Tony’s Bar-€100 għall-knisja.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES

Bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali. L-aħħar ftit postijiet.

NIFIRĦU lil Charles Buttigieg li intagħżel biex ikompli l-istudji tal-kant f’waħda mill-aqwa skejjel fl-Amerika minn fost kompetizzjoni ħarxa. Prosit tassew u awguri.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:  Brigitte Camilleri €50; Familja N.N.-€250; Familja Galea €300; Offerta NN-€200.

 

Bullettin 25 ta’ Marzu 2018

Ħadd il-Palm

IT-TRIJONF LEJN IL-QATLA

Id-daħla trijonfali ta’ Ġesu f’Ġerusalemm fost it-tixjir tal-Palm u tal-weraq taż-żebbuġ hija anomalija għal dak li kien se jiġri lil Ġesù aktar tard.

Ġesù daħal trijonfalment, iżda daħal fuq felu ta’ ħmara.  L-istess annimal umli li ġarr lil Ġużeppi u Marija fil-ħarba tagħhom lejn l-Eġittu għax Erodi ried joqtol lil Ġesù.  Issa l-istess annimal umli qed iġorr lil Ġesù lejn il-post fejn se jġarrab il-Passjoni tiegħu.  In-nies qed tgħajjat u tfaħħar lil Ġesù, HOSANNA.  L-istess kotra ftit jiem wara tgħajjat SALLBU.

Ejjew inkunu sinċieri magħna nfusna: Aħna wkoll nagħmlu l-istess.

Din il-Ġimgħa Mqaddsa trid tkun ġimgħa li bl-umiltà kollha nħallu lil Ġesù jikxef in-nuqqas ta’ ġenwinità tagħna, jikxef il-gwaj tagħna, jikxef il-ħażen tagħna u nħalluh ifejjaq l-istess ġrieħi tagħna.

Din hija l-ġimgħa tal-akbar imħabba. Kun ċert li ma tfallix il-funzjonijiet liturġiċi li jsiru fil-knisja.

 • Ġesù huwa l-Qaddej ta’ Alla li sofra ħafna għalina. Ngħaqqdu t-tbatija tagħna u ta’ ħutna ma’ tiegħu.
 • F’ħajjitna, x’inhi l-għajta tagħna: HOSANNA jew SALLBU?

Fil-ġimgħa tal-Passjoni u l-Qawmien tal-Mulej ejjew insibu ħin nersqu għall-qrar u t-tqarbin biex niksbu l-veru fejqan ta’ Kristu.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna             Atti 17,2

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana tkompli b’aktar programmi u xandiriet marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa.

GĦOTI TA’ DEMM   fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 27 ta’ Marzu mis-1pm sal-5pm.

EWRO COLLECTION Il-ġbir kollu fil-quddies ta’ dan il-weekend ikun b’risq il-festa Awwissu 2018. Ngħinu kif u kemm nistgħu.

SILENZJU – TALB – SAGRIFIĊĊJI – KARITÀ

L-AĦĦAR ĊENA fis-sit Ta’ Passi fil-lejl ta’ Ħamis ix-Xirka, 29 ta’ Marzu mit-8.30pm sal-11.30pm u fl-għodwa tal-Ġimgħa l-Kbira, 30 ta’ Marzu, mid-9am sa 12pm.

Ikla tal-Għid b’risq il-festa ta’ Sant’Antnin fl-1 ta’ April il-Country Terrace fis-7pm. Biljetti mis-sagristija tal-Knisja ta’ Sant’Antnin jew ċemplu 79448921.

IL-ĠIMGĦA MQADDSA

ĦADD IL-PALM Il-Ħadd 25 ta’ Marzu

Ninġabru lkoll fid-9.30am quddiem il-Knisja l-Qadima għall-funzjoni ta’ Ħadd il-Palm. Inħeġġu lit-tfal jilbsu ta’ tfal Lhud. Ikollna l-liturġija tal-Kelma, it-tberik tal-friegħi tal-Palm u ż-Żebbuġ u nimxu lejn il-Knisja Parrokkjali fejn ikollna l-Konċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm. Issir il-preżentazzjoni ta’ dawk li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof din is-sena.

IT-TLIETA 27 ta’ Marzu, fil-Knisja Parrokkjali

6.30pm Laqgħa ta’ Talb għal kulħadd u servizz ta’ qrar sas-7.30pm.

L-ERBGĦA 28 ta’ Marzu, fil-Knisja Parrokkjali

6.30 pm sa 8 pm Qrar.

ĦAMIS IX-XIRKA

9am Il-Quddiesa taż-Żjut fil-Katidral ta’ Għawdex

Il-funzjoni fil-knisja parrokkjali tibda fis-6.30pm.

Is-Seba’ Viżti għal kulħadd fil-knisja jkunu fit-8.30pm

Is-Seba’ Viżti għaż-Żgħażagħ: tluq minn quddiem il-Knisja Parrokkjali fit-8.30pm.

8.30pm Is-Seba’ Viżti fuq Radju Lauretana u Radju Marija

IL-ĠIMGĦA L-KBIRA

Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-knisja fit-8am.

Il-funzjoni tas-salib fil-Knisja fit-3pm.

SIBT IL-GĦID

IL-VEJLA L-KBIRA TAL-GĦID IL-KBIR

Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-knisja fit-8am.

Is-Siegħa tal-Omm fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu fid-9am. Tixxandar dirett fuq Radju Lauretana.

8.30pm IL-VELJA L-KBIRA TAL-GĦID IL-KBIR 

EJJEW NIĊĊELEBRAW BIL-FERĦ U BIL-KBIR DAK LI ĦEJJEJNA GĦALIH MATUL IR-RANDAN.

IL-PASSJONI: ILBIERAĦ U LLUM

L-Għaqda Drammatika Għajnsielem se tippreżenta din  il-verżjoni drammatizzata tal-passjoni l-Ħadd 25 ta’ Marzu fil-Forti Chambray fis-6pm b’repetizzjoni bil-lingwa Ingliża fis-7.30pm. Id-dħul huwa b’xejn.

Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk,

għax b’salibek u l-mewt tiegħek   inti fdejtna.

TBERIK TAL-FAMILJI

Qed nagħtu l-ewwel ġimgħa tal-programm tat-tberik. Il-programm sħiħ jitqassam mal-Bullettin li jmiss.

It-Tlieta 3 ta’ April 

FILGĦODU Triq Mġarr mill-familja Spiteri sa Angela Cassar

FILGĦAXIJA:Pjazza Indipendenza, Toroq Anġlu Grech,  Fawwara,Perellos u Pjazza Madonna ta’ Loreto, sal-Maħżen tal-Armar.

L-Erbgħa 4 ta’ April     FILGĦODU: Triq Iċ-Ċief.

FILGĦAXIJA: Triq Mġarr mill-Familja Ciantar sa Ġorġa Galea u Triq Kemmuna

Il-Ħamis 5 ta’ April

FILGĦODU:Triq Mġarr mill-familja Dimech sal-aħwa Buġeja

FILGĦAXIJA : Triq Cordina minn Triq Mġarr sal-Familja Portelli u Toroq Xatt l-Aħmar, Ċens l-Għarus u Santu Liju;

Triq Filfla u Triq Malta mill-Flats The Garden lejn il-Belveder

Il-Ġimgħa 6 ta’ April FILGĦAXIJA Triq Cordina mill-Familja Agius sal-Familja Attard.

Is-Sibt 7 ta’ April FILGĦODU: Triq Ġużeppi Cauchi (minn ġewwa), Triq Wied ir-Rajjes, Pjazza tad-Dehra.

ĦARĠA MALTA

L-Għaqda Ħbieb tal-Presepju – Sezzjoni Għajnsielem ser torganizza ġita f’Malta t-Tlieta 27 ta’ Marzu għall-Wirjiet tal-Ġimgħa Mqaddsa. Trasport direttament mill-Pjazza t’Għajnsielem fit-3.10pm għal mal-vapur tal-3.45pm. Prezz €15 (biljett tal-vapur inkluż). Postijiet limitati. Jekk titħajjar tiġi, inkiteb Radju Lauretana jew ċempel 99471741.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Maria Attard u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ żewġha Salvu Attard f’għeluq is-6 snin minn mewtu u f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt ta’ bintha Silvana fil-25 ta’ Marzu.
 • Rose Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ missierha Pawlu Grech f’għeluq is-6 snin minn mewtu fit-23 ta’ Marzu.
 • Tonina Spiteri toffri €20 b’suffraġju ta’ Andrew Zerafa u Loreta Spiteri fl-annivesarju mill-mewt tagħho u għall-mejtin tal-familji Spiteri u Zerafa.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 18 ta’ Marzu 2018

Il5 Ħadd tar-Randan

JEKK TMUT, TAGĦMEL IL-FROTT

“Jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa’ waħedha; imma jekk tmut tagħmel ħafna frott.” 

Dan kliem Ġesù.  Kliem iebes.

Kliem li jitlob mhux biss li nifhmu b’liema mħabba ħabbna Hu, iżda wkoll fuq liema kriterju rridu nfasslu l-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna.  Kontinwament irridu mmutu aħna biex jidher hu fl-għemil tagħna.  Kontinwament irrid niċkien jien biex jikber aktar Kristu fl-għemil tiegħi.  Kontinwament irridu noqtlu l-egoiżmu tagħna biex toħroġ fil-beraħ it-tjubija u l-imħabba li permezz tagħna l-Mulej jista’ jwassal lejn ħaddieħor.  Aktar ma nersqu lejn il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa, aktar nifhmu li l-imħabba li biha ħabbna l-Mulej Ġesù hija mħabba mingħajr limiti.  Kien Alla, niżel magħna biex jifdina, fejjaq, qajjem mill-mewt, ippriedka mingħajr waqfien u aħna…. ċħadnieh, qtilnieh.  Il-Mulej meta jintrefa’ mill-art se jiġbidna lkoll lejh bis-salvazzjoni li se jagħtina.

Hekku l-BASTUN TAL-ĠIMGĦA: Oħloq fija qalb safja, o Alla

Is-Salm Responsorjali huwa talba lill-Mulej biex joħloq fina qalb safja.   Fil-Vanġelu nsibu silta mill-Vanġelu ta’ San Ġwann fejn Ġesù jippreżenta lilu nnifsu bħala l-ħabba tal-qamħ li tmut biex tagħti l-frott.

 • Kemm fil-ħajja tagħna qegħdin immewtu l-egoiżmu u d-difetti tagħna biex jitwieled fina l-bniedem il-ġdid?
 • Kemm tassew inħossu li l-mewt li bata Kristu kienet immirata lejn il-qalb tagħna biex bih issalva?
 • Kemm qed nerfgħu s-salib tagħna KULJUM, mingħajr tgemgim?
 • F’dawn l-aħħar jiem tar-Randan kapaċi nitlob u nsum aktar biex nissaffa mill-vizzji ta’ ħajti?

Mulej, għinni nagħraf kull ħin  it-tbatija

li int batejt għalija,

biex tfejjaq lili biha

Għinni nagħraf aħjar niċkien jien u tikber int.

RANDAN 2018….   ieqaf… ħares madwarek… erġa’ lura

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu…

Il-Karità tal-Papa… L-Obolo ta’ San Pietru.

Il-Ġbir kollu ta’ dan il-weekend imur għall-karità li toħroġ mill-Vatikan għal tant bżonnijiet madwar id-dinja.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna             Atti 17,2

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana bdiet. It-Tnejn 19 ta’ Marzu festa ta’ San Ġużepp – skeda speċjali bi programmi u xandiriet mir-Rabat Malta u mill-Vatikan.

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

 • nhar IL-Ġimgħa 23/3 Is-Siegħa tad-Duluri: 3 – 4 pm fil-Knisja Parrokkjali.
 • IS-SIBT Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa sad-9pm.
 • NHAR IL-ĦADD 18/3 Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10am nhar ta’ Ħadd.

ORDINAZZJONI EPISKOPALI

Insostnu bit-talb tagħna lil Mons Alfred Xuereb fit-tħejjija għall-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu mill-Q.T. Papa Franġisku nhar id-19 ta’ Marzu 2018 fil-Bażilika ta’ San Pietru fil-Vatikan, fil-5pm.

XANDIRA DIRETTA   Tistgħu ssegwu l-funzjoni kollha fuq TV2000. Radju Lauretana ser ixandar l-Ordinazzjoni Episkopali b’mod dirett b’kummentarju bil-Malti u b’kollegamenti esklussivi mill-Belt tal-Vatikan.

Nhar is-Sibt 7 ta’ April, Mons Alfred ser imexxi Konċelebrazzjoni fil-Knisja Parrokkjali tagħna biex ningħaqdu miegħu  fit-talb u fir-radd il-ħajr lil Alla.

GĦOTI TA’ DEMM   fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 18 ta’ Marzu mit-8:00am sas-1:00pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Loreta Zerafa toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Manuel Zerafa f’għeluq id-9 snin mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Marzu.
 • Il-Familja Xuereb joffru €20 b’suffraġju ta’ Salvu Xuereb f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fil-21 ta’ Marzu.
 • Erminia Xuereb u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ Emmanuel Xuereb f’għeluq il-15-il sena mill-mewt tiegħu fid-19 ta’ Marzu.
 • Brigitte Camilleri toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Grech f’għeluq it-3 snin mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Marzu.
 • Gużeppa Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Gorgina Farrugia f’għeluq it-3 snin mill-mewt tagħha fil-21 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

VIA SAGRA DJOĊESANA TA’ PINU

           IL-ĦADD 18 ta’ MARZU FL-4.30pm.

JUM ID-DULURI

Il-Ġimgħa 23 ta’ Marzu huwa jum għażiż. Huwa Jum id-Duluri. L-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali u tibda wara l-quddiesa tad-9am. Fil-5pm ikollna quddiesa. Fis-6pm tibda ħierġa l-purċissjoni akkumpanjata minn persunaġġi u l-Banda San Ġużepp. Nimxu wara l-istatwa ta’ Ommna Marija Addolorata fi spirtu ta’ talb u riflessjoni. Nixegħlu l-galleriji u nżejnu t-twieqi tagħna bi xbihat tad-Duluri u l-Kurċifiss. Kif il-purċissjoni tidħol fil-knisja jkollna quddiesa oħra. Il-quddiesa tal-5pm u l-purċissjoni jixxandru dirett fuq Radju Lauretana u Radju Marija.

ĦADD IL-PALM Il-Ħadd 25 ta’ Marzu

Ninġabru lkoll fid-9.30am quddiem il-Knisja l-Qadima għall-funzjoni ta’ Ħadd il-Palm. Inħeġġu lit-tfal jilbsu ta’ tfal Lhud. Ikollna l-liturġija tal-Kelma, it-tberik tal-friegħi tal-Palm u ż-Żebbuġ u nimxu lejn il-Knisja Parrokkjali fejn ikollna l-Konċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm animata bil-kant mill-Kor Lauretana. Tixxandar dirett fuq Radju Lauretana u Radju Marija.

GĦAN-NISA KOLLHA f’Lourdes Home l-Erbgħa 21 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Xerri, kafe’ u tombla.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES Bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali. Postijiet limitati. Tħallux għall-aħħar.

Miċ-Ċentru Sant’Antnin – ĦARĠA MALTA

It-Tnejn 19 ta’ Marzu. Tluq mal-vapur tat-8.15am. Inżuru r-Redentur, fabbrika taċ-ċikkulata u l-festa ta’ San Ġużepp. Booking 79202172.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:

NN-€500;NN–€5000;NN-€20;Katrina Xuereb(Awstralja)-€50.

Għal dan il-proġett kbir għandna spiża ta’ madwar €350 elf. Għalkemm il-mixja hija twila, bil-għajnuna ta’ kulħadd naslu kif wasalna fi proġetti kbar oħra. Ninvestu fi proġetti li jibqgħu kif għamlu ta’ qabilna.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 11 ta’ Marzu 2018

Ir-4 Ħadd tar-Randan

MHUX ĦAQQ IŻDA ĦELSIEN

Alla ma jaħsibhiex bħalna – b’mod speċjali fejn jidħol il-poter. Alla l-poter tiegħu  ma jużahx biex jaħkem fuqna iżda dejjem biex jiġri   warajna    ħalli    jgħannaqna   miegħu,

anki jekk aħna naħarbu minnu bil-kompromessi li nagħmlu.

Kif nistgħu nibqgħu nħobbu lil Alla jekk aħna stess forsi qatt ma rriflettejna l-kobor tal-imħabba li Alla għandu għalina?  Kif jista’ missier jibqa’ jħobb lil xi ħadd li qatel lil ibnu?

Alla jibqa’ jħobbna!!  Alla jibqa’ jiġri warajna u għalhekk bagħat lill-istess Iben tiegħu biex juri sa fejn għandha tasal l-imħabba.  Id-dawl ġie fid-dinja iżda d-dinja għażlet id-dlam u mhux id-dawl.  U din hija l-isfida kbira li jippreżenta llum Ġesù.  Huwa ġie biex jagħti d-dawl, għaliex qed nibqgħu nagħżlu d-dlam?  Minkejja li konna mejta minħabba d-dnub, Alla tana ħajja ġdida.   Hekk itenni San Pawl.  Possibbli li se nibqgħu naċċettaw id-dlamijiet ta’ ħajjitna?

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ktieb tal-Kronaki, jurina kif il-jasar tal-Lhud fi żmien Babel kien frott tal-infedeltà li l-poplu wera ma’ Alla lejn il-Patt tas-Salvazzjoni.  Iżda Alla dejjem  jiċċaqlaq minn rajh biex isalva.  Fis-Salm Responsorjali naraw li l-Lhud fl-eżilju ta’ Babel ma jistgħux jinsew il-Patt li Alla għamel magħhom f’Sijon.

Hekku l-BASTUN TAL-ĠIMGĦA:

Jeħilli lsieni mas-saqaf ta’ ħalqi, jekk ma niftakarx fik, Ġerusalemm!

Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, nisimgħu lil San Pawl jgħidilna li s-salvazzjoni għandha tiġi mis-sehem li nieħdu mill-ġrajjiet ta’ Kristu.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna lil Ġesù jkellem lil Nikodemu fejn jurih x’tip ta’ Messija kien – li jfejjaq il-ġrieħi billi jmut fuq is-salib.  Alla dejjem jibqa’ fidil lejn il-Patt tiegħu.

 • Naċċetta l-patt ta’ mħabba li jagħmel miegħi Kristu ta’ kuljum, b’mod speċjali fl-Ewkaristija!
 • Nuri mħabbti fl-għajxien tiegħi kuljum għall-Mulej!

O Alla, inti tant ħabbejtni li bgħatt lil Ibnek.

    Agħmel li nagħraf din il-grazzja kuljum.

RANDAN 2018….   ieqaf… ħares madwarek… erġa’ lura

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu…

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana tibda s-Sibt 17 ta’ Marzu. Tinkludi bosta programmi u xandiriet sbieħ marbuta mar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. L-iskeda stampata qed titqassam mal-bullettin.

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

 • Kull nhar ta’ Ġimgħa

Is-Siegħa tad-Duluri mit-3 sal-4 pm fil-Knisja l-Qadima.

 • NHAR TA’ SIBT Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għall-adorazzjoni sad-9pm.
 • NHAR TA’ ĦADD Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10am nhar ta’ Ħadd.

EŻERĊIZZI SPIRITWALI

GĦAL KULĦADD

DIN IL-ĠIMGĦA:

Mit-Tnejn 12 sal-Ġimgħa 16 ta’ Marzu

fil-Knisja Parrokkjali

fis-6.30pm.

Predikatur: P.Joe Buttigieg ofm cap.

MATUL DIN IL-ĠIMGĦA

Insostnu bit-talb tagħna lil Mons Alfred Xuereb fit-tħejjija għall-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu mill-Q.T. Papa Franġisku nhar id-19 ta’ Marzu 2018 fil-Bażilika ta’ San Pietru fil-Vatikan.

Nhar is-Sibt 7 ta’ April, Mons Alfred ser imexxi Konċelebrazzjoni fil-Knisja Parrokkjali tagħna biex ningħaqdu miegħu  fit-talb u fir-radd il-ħajr lil Alla. Dettalji aktar ‘il quddiem.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna             Atti 17, 2

GRAZZI MILL-QALB

Fr. Raymond Portelli bagħtilna din in-nota:

Nixtieq minn qiegħ qalbi nirringrazzjakom tal-ġenerożità tagħkom mall-missjoni tiegħi f’Iquitos, Peru.  Bil-ġabra sabiħa ta’ €615 inkun nista’ nkompli nżomm mifuħin erbat idjar li għandna b’servizz għall-aktar foqra.

Inżommu l-missjunarji fit-talb tagħna ta’ kuljum.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-familja Ciantar toffri €50 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierhom Gużepp Ciantar f’għeluq it-30 sena mill-mewt tiegħu fis-6 ta’ Marzu u għal ruħ ommhom Maria Ciantar f’għeluq it-3 snin mill-mewt tagħha fil-21 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

PELLEGRINAĠĠ LOURDES

Bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Titjiriet b’ħin komdu ħafna.Inkunu hemm għaċ-ċelebrazzjoni tal-aħħar dehra, il-funzjonijiet fis-santwarju u 2 eskursjonijiet sbieħ ħafna wkoll. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali.

Postijiet limitati. Tħallux għall-aħħar.

Miċ-Ċentru Sant’Antnin –

HOT DOG & WAFFLE

Fiċ-Ċentru Sant’Antnin is-Sibt 17 ta’ Marzu fis-7pm. Ikunu servuti hotdog, chips, drink u waffle.

ĦARĠA MALTA It-Tnejn 19 ta’ Marzu. Nitilqu mal-vapur tat-8.15am. Inżuru r-Redentur, fabbrika taċ-ċikkulata u l-festa ta’ San Ġużepp ir-Rabat tal-Imdina. Lura mal-vapur tad-9pm. Kbar €10. Tfal taħt l-10 snin €5. Booking 79202172.

L-Azzjoni Kattolika Djocesana

ser torganizza Via Sagra għat-tfal u l-istudenti li jattendu fl-iskejjel Primarji jew fl-iskejjel Sekondarji sa Form 2. Din il-Via Sagra animata ser issir:-

it-Tnejn 19 ta’  Marzu 2018 mid-9.00 am sal-11.00am

Post: Kunvent ta’ Santu Wistin fir-Rabat Għawdex

Attivita: Jekk it-Temp jippermetti, ikun hemm Hike qasir u zjara wkoll fil-Knisja tal-Lunzjata

GĦOTI TA’ DEMM  Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 13 ta’ Marzu –  miftuħ għall-għoti tad-demm:1-5pm.

I CHOOSE – GOZO

Date: Il-Ħamis, 15 ta’ Marzu bejn 09.00 – 19.30hrs

Venue: Il-Kumpless Sportiv, Rabat, Għawdex

Fiera li toffri viżjoni tal-opportunitajiet varji ta’ xogħol għaż-żgħażagħ tagħna.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

Inkomplu ngħinu… bl-offerta ftit minn tal-ħafna naslu żgur.

NINVESTU F’dak li jibqa’.

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: €50: NN; NN.

 

Bullettin 4 ta’ Marzu 2018

It-3 Ħadd tar-Randan

IS-SUQ TAL-KOMPROMESSI

Huma ħafna dawk li jaħsbu li llum jaqbillek tkun Nisrani tal-KONVENJENZA milli tal-KONVINZJONI.  Għaliex li tkun Nisrani konvint ifisser li trid tirfes il-kallijiet;

trid toqros fil-laħam il-ħaj ibda minnek stess.  F’dinja li tipprietka l-konvenjenza u l-kompromessi, din hi mixja kbira kontra l-kurrent.  Ġesù llum jitkellem u jaġixxi b’mod ċar u aggressiv.  Huwa Ġesù radikali mhux għall-fatt li kaxkar ’il barra lil dawk li mit-tempju għamlu suq, iżda fuq kollox għax iċanfar il-mod ta’ ipokresija li ħafna nsara qed jgħixu l-ħajja tagħhom.  Tajjeb naraw jekk ħajjitna wkoll saritx suq ta’ kompromessi, suq fejn qed naċċettaw kollox; suq fejn qed naċċettaw dak li toffri d-dinja, mingħajr lanqas biss nistaqsu jekk dak li qed inwettqu jmurx tajjeb mal-fidi tagħna.

Fl-Ewwel Qari meħud mill-Ktieb tal-Eżodu, insibu r-rakkont li, wara l-ħelsien tal-poplu mill-jasar tal-Eġittu, Alla ried jidħol mal-poplu f’patt ta’ ħbiberija.  Fuq il-muntanja Sinai, permezz ta’ Mosè, Alla ntrabat li jagħżel il-poplu Lhudi bħala l-Poplu tiegħu, kemm-il darba l-poplu jaċċetta li jimxi fuq il-liġi tiegħu.

Hekku l-BASTUN TAL-ĠIMGĦA:

Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem

Fit-Tieni Qari, mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, għandna l-predikazzjoni Nisranija tas-Salib.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, insibu lil Ġesù jżur it-tempju u jqaċċat ’il barra lil dawk li mit-tempju għamlu suq.  Dawk li marru kontra r-rieda ta’ Alla.  Huwa jħabbar li se jmut u jqum wara tlett ijiem.

 • Il-Mulej qaċċathom ’il barra mit-tempju għax għamlu mit- tempju suq.  X’se jgħid il-Mulej fuq it-tip ta’ ħajja li qed  ngħix? Tingħaraf fija l-marka tan-Nisrani?
 • Kemm tassew qed inxandar bil-ħajja tiegħi lil Kristu Msallab? Kemm jien kapaċi ngħix is-salib ta’ kuljum?
 • Il-Mulej illum iridna nagħmlu għażla ċara. Jekk se nimxu warajh nitfgħu ’l barra l-kompromessi.
 • Il-Mulej daħal f’patt ta’ mħabba u ħbiberija magħna. X’qed nagħmlu biex nirreċiprokaw dan il-patt?

Mulej, inti tħobbni,  dħalt f’patt ta’ mħabba miegħi.

  Għinni, Mulej, biex fil-jiem li fadal tar-Randan

  nagħraf nitnaddaf mill-kompromessi,

  biex inkun Nisrani konvint

 u nagħti xhieda tiegħek.

RANDAN 2018….   ieqaf… ħares madwarek… erġa’ lura

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu…

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

 • Kull nhar ta’ Ġimgħa Is-Siegħa tad-Duluri mit-3 sal-4 pm fil-Knisja l-Qadima.
 • NHAR TA’ SIBT Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għall-adorazzjoni sad-9pm.
 • NHAR TA’ ĦADD Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10am nhar ta’ Ħadd. Sehem attiv fil-liturġija

Sejħa speċjali lill-ĠENITURI. Intom L-ewwel edukaturi ta’ wliedkom…  L-eżempju tagħkom jiswa ĦAFNA.

EŻERĊIZZI SPIRITWALI GĦAL KULĦADD

Mit-Tnejn 12 sal-Ġimgħa 16 ta’ Marzu fil-Knisja Parrokkjali fis-6.30pm. Iwassal il-kelma Fr Joe Buttigieg ofm cap.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana tibda s-Sibt 17 ta’ Marzu. Tinkludi bosta programmi u xandiriet marbuta mar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. L-iskeda stampata titqassam mal-bullettin tal-ġimgħa d-dieħla.

GĦOTI TA’ DEMM fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 4 ta’ Marzu mit-8am sas-1pm.

Matul din il-ġimgħa mhux ser ikun hemm katekiżmu fil-qasam tal-museum tal-bniet peress li s-soċji ser ikollhom l-eżerċizzi tagħhom.

GRAZZI MILL-QALB – Fr. Raymond Portelli jirringrazzja lil dawk li tawh l-offerta tagħhom. Il-ġabra kienet €615.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna             Atti 17, 2

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Helen Sultana toffri €20 b’suffraġju ta’ Kelinu Debono u Gorga Sultana fl-anniversarju mill-mewt tagħhom.
 • Gorga Galea toffri €20 b’suffraġju ta’ oħtha Gużeppa Zerafa f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt tagħha fit-3 ta’ Marzu
 • Il-Familja Xuereb joffru €20 b’suffraġju ta’ Kelinu Xuereb f’għeluq it-8 snin mill-mewt tiegħu fl-4 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

GĦOTI TAL-MINISTERU TAL-LETTORAT

NIFIRĦU mas-Seminarista Andrew Grima, li ser jingħata l-Ministeru tal-Lettorat flimkien ma’ żewġ seminaristi oħra, Daniel Mercieca u Mario Mercieca, il-Ħadd 4 ta’ Marzu fil-Knisja tan-Nadur waqt il-quddiesa fis-7pm. Nitolbu għalihom u għall-vokazzjonijiet.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES – Il-parroċċa qed torganizza tour għal Lourdes bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

Inkomplu ngħinu…

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:

Marija Attard €100, NN:€50; Connie Galea €50 b’wegħda lill-Madonna; PMNM €100.

NIFIRĦU

Il-Papa Franġisku għażel lil MONS. ALFRED XUEREB, biex ikun Nunzju Appostoliku fir-Repubblika tal-Korea (ta’ Isfel), u fl-istess waqt għollieh għad-dinjità ta’ Arċisqof titulari ta’ Amantea, l-Italja. Nifirħu miegħu u mal-familjari tiegħu u nitolbu ħafna għalih.

MIĊ-ĊENTRU PARROKKJALI

SESSJONI OĦRA ta’ MUDDY TOTS nhar is-Sibt 10 ta’ Marzu, 2018 fl-10am. Ibbukkjaw fuq 79275618

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Ir-ruħ għażiża ta’ Francis Gatt mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li għadda għall-ħajja ta’ dejjem fit-22 ta’ Frar 2018 fl-eta’ ta’ 93 sena.
 • Ir-ruħ għażiża ta’ Mary Spiteri mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem fis-27 ta’ Frar 2018 fl-eta’ ta’ 93 sena.
 • Ir-ruħ għażiża ta’ Anthony Vella mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li sejjaħtlu għall-ħajja ta’ dejjem fit-28 ta’ Frar 2018 fl-eta’ ta’ 63 sena.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 25 ta’ Frar 2018

It-2 Ħadd tar-Randan

KUNTENT BISS FIL-GLORJA!

DAN HU IBNI L-GĦAŻIŻ, ISIMGĦU LILU.

Kemm huwa sabiħ li tgħix il-fidi tiegħek fil-kumdità u fil-fsied meta ħadd ma jittikak jew jostakolak u ħadd ma jagħtik trouble.

Sabiħ li tgħix il-ħajja nisranija fil-kwiet mingħajr fastidju.  Fit-Trasfigurazzjoni naraw lil Ġesù fil-Glorja u saħansitra Pietru nesa lilu nnifsu.  Ġesù, wara li wera u tahom il-garanzija li tassew se jagħtihom il-glorja, indikalhom li xogħolhom huwa ’l isfel mill-muntanja, fid-dinja, fil-ħajja ta’ kuljum.  Mhuwiex faċli li tkun ma’ Kristu fit-tbatija, jum wara jum.

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi fejn il-fidi ta’ Abraham tilħaq il-quċċata tagħha meta jiġi mitlub joffri lil Alla l-egħżeż ħaġa li kellu – ibnu  l-waħdieni.

Fis-Salm 115, is-Salm Repsonsorjali, insibu talba lill-Mulej biex, bħal Abraham, nimxu fir-rieda ta’ Alla.

Hekku l-BASTUN TAL-ĠIMGĦA:

Jien nimxi quddiem il-Mulej f’art il-ħajjin

Fit-Tieni Qari, fl-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, insibu li l-patt tiegħu magħna Alla wettqu bis-sħiħ bis-saħħa ta’ Ibnu stess, fejn Alla l-Missier wera li għandu mħabba bla tarf.

Fil-Vanġelu Ġesu jidher fil-glorja bħala l-Iben t’Alla.

 • Fil-Ħajja tagħna ta’ kuljum, ejjew nifhmu l-kobor tal-glorja t’Alla li tidher kontinwament fina!!
 • Niftakru fi kliem San Pawl lir-Rumani:  Jekk Alla magħna min jista’ jkun kontra tagħna?
 • F’dan ir-Randan inħoss aktar il-preżenża t’Alla  miegħi!!!
 • Abraham, fl-offerta ta’ Ibnu, wera li għandu fidi kbira f’Alla. Nitħeġġeġ jien ukoll fil-fidi tiegħi f’Alla l-Ħallieq li jieħu ħsiebi!!

  Mulej Alla tagħna

  agħmel li dak kollu li nwettaq

  nagħmlu fir-rieda tiegħek.

 

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna 

Atti 17, 2

 

RANDAN 2018….   ieqaf… ħares madwarek… erġa’ lura

Lejn l-Għid il-Kbir fl-1 ta’ April

bl-ikbar sahra tal-Knisja nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu…

MIXJA TAR-RANDAN FLIMKIEN

 • Kull nhar ta’ Ġimgħa

Is-Siegħa tad-Duluri Ġimgħa matul ir-Randan mit-3 sal-4 pm fil-Knisja l-Qadima.

 • NHAR TA’ SIBT

Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għall-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija sa 9pm. Dan il-weekend ikun hemm possibilità ta’ qrar.

 • NHAR TA’ ĦADD

Għat-tfal u l-istudenti kollha waqt il-quddiesa tal-10am nhar ta’ Ħadd. Sehem attiv fil-liturġija

Sejħa speċjali lill-ĠENITURI. Intom L-ewwel edukaturi ta’ wliedkom…  L-eżempju tagħkom jiswa ĦAFNA.

ABBATINI Dawk it-tfal subien minn Year 4 ‘il fuq u li jixtiequ jingħaqdu mall-grupp tal-abbatini tal-parroċċa tagħna, ikellmu lill-arċipriet.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES 160 sena mid-Dehriet

Il-parroċċa ser torganizza tour għal Lourdes bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju 2018. Ma’ kull booking jinġabar depożitu ta’ €250, il-ħlas tal-assigurazzjoni u kopja tal-passaport. Komplu bbukkjaw fl-uffiċċju parrokkjali.

Ma’ dan il-Bullettin qed jaslilkom ukoll il-programm dettaljat u informazzjoni oħra dwar dan il-pellegrinaġġ. Dawk li jixtiequ jiġu, jistgħu jibdew jagħmlu l-booking u l-ħlas minn din il-ġimgħa. Aħsbu kmieni peress li l-postijiet li għandna huma limitati.

GRAZZI MILL-QALB

STRINA TAL-MADONNA –  Kien fadal xi envelopes x’jinġabru u l-ġabra issa laħqet €4525. Prosit tassew!!…u Grazzi Kbira.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Miriam Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Maria Muscat f’għeluq it-18-il sena mill-mewt tagħha fid-29 ta’ Frar.
 • Carmela Ciantar toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Loreta Buttigieg f’għeluq il-45 sena mill-mewt tagħha fl-24 ta’ Frar.
 • Giacinta Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ Antonia Xuereb f’għeluq is-6 snin mill-mewt tagħha fit-23 ta’ Frar.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

GĦOTI TAL-MINISTERU TAL-LETTORAT

Is-Seminarista Andrew Grima, li qiegħed fil-parroċċa tagħna għall-esperjenza pastorali, ser jingħata l-Ministeru tal-Lettorat flimkien ma’ żewġ seminaristi oħra, Daniel Mercieca u Mario Mercieca nhar il-Ħadd 4 ta’ Marzu fil-Knisja tan-Nadur waqt il-quddiesa fis-7pm. Nakkumpanjawhom bit-talb tagħna matul din il-ġimgħa u, jekk nistgħu, immorru wkoll għal din il-funzjoni. Noffru t-talb tagħna għall-vokazzjonijiet.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:

€250: Salvina Cascun, Joe u Laura Gatt, Loreto u Ursola Grima, Frankie Debono, Victor u Catherine Bajada u l-Familja; €150 Loreto u Antonia Zerafa; €100: Lorraine Cauchi u l-Familja, NN, Fredu Xuereb.

NAGĦTU D-DEMM fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex –  it-Tlieta  27 ta’ Frar:1pm -5pm.

ĦARĠA ANZJANI

It-Tlieta 6 u l-Ħamis 8 ta’ Marzu. Il-ħarġa ser issir fuq jumejn minħabba li l-post fejn sejrin jesa 40 persuna biss. Prezz €7. Bookings mill-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali sal-Ġimgħa 2 ta’ Marzu. 21561515.

MIĊ-ĊENTRU PARROKKJALI

OKKAŻJONI UNIKA Valletta 2018 tasal Għajnsielem.

SHOW SPETTAKOLARI GĦAL KULĦADD.

Is-Sibt u l-Ħadd 3 u 4 ta’ Marzu. Araw il-flyer!

Biljetti online jew mill-bieb qabel ix-shows.

IMPORTANTI- Għandna bżonn ta’ għajnuna biex nillestu ċ-Ċentru. Min jista’ jiġi, niltaqgħu s-Sibt u l-Ħadd 24 u 25 ta’ Frar bejn id-9am u nofsinhar.Grazzi

Mill-KNISJA SANT’ANTNIN

COFFEE MORNING Nhar l-Erbgħa 28 ta’ Frar fid-9am fiċ-Ċentru Sant’Antnin b’risq l-istess ċentru.

BAKE SALE ħdejn il-knisja ta’ Sant’Antnin fit-2 u t-3 ta’ Marzu wara l-quddies. Min jixtieq joffri xi ħaġa jikkuntatja lill-helpers. Grazzi.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish