Bullettin 12 ta’ Frar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

Is-6 Ħadd Matul is-Sena

NGĦIXU L-KMANDAMENTI

Kollox m’hu xejn fil-ħajja!  Hekk jagħmel kulħadd!  Jien se nkun differenti?  Huma frażijiet li nisimgħu kuljum u li forsi rridu ngħidu li xi kultant nisimgħuhom aħna wkoll.  Lesti nippuntaw subgħajna biex nikkritikaw lil ħaddieħor iżda ma aħniex lesti li naċċettaw jew nagħmlu awtokritika fuqna stess.

Fil-Liturġija tal-lum Ġesù jikxfilna l-maskra.  Maskra li ħafna drabi turi l-mod immatur li bih ngħixu r-reliġjon tagħna.  Mod ta’ reliġjon li fih aħna biss spettaturi.  Ġesù jurina li hu ġie biex jipperfezzjona t-tagħlim u għalhekk jenfasizza għajxien sħiħ tal-kmandamenti.

Il-bniedem ġie maħluq minn Alla liberu u rajh f’idejh.  Il-bniedem huwa msejjaħ biex minn rajh jagħżel li jimxi fuq il-liġi ta’ Alla kif itenni l-awtur tal-Ktieb ta’ Bin Sirak fl-Ewwel Qari tal-lum.  Is-Salm 118 juri li hemm minn dawk li jimxu  fuq l-liġi tal-Mulej.  Fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin insibu li l-għerf ta’ Alla jistgħu jagħrfuh dawk li huma mrawmin sewwa fil-fidi u fl-imħabba.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, għandna t-tifsira ta’ Ġesù li ġie biex jipperfezzjona l-liġi u l-profeti.  Huwa jispjega wkoll l-importanza tal-ħames, is-sitt u t-tmien kmandament.

Il-ħeġġa tan-nisrani kuljum hija dik li tgħinu jfittex u jikseb aktar territorju qrib tal-Mulej.  Hemm bżonn li niddrittaw it-toroq tagħna fid-dawl tal-liġi tiegħu.

L-għażla tad-dnub u għad-dnub hija f’idejna.  Alla ħalliena liberi saħansitra li neħduha kontra tiegħu.  Kemm tassew qed inħares lejn il-kmandamenti bħala mumenti ta’ grazzja li permezz tagħhom aħna stess nirregolaw il-ħajja tagħna?

Hemm bżonn li nagħmlu għażliet ċari u bla tlaqliq fuq it-tip ta’ fidi li qed ngħixu.

Id-diskors ta’ Krisu llum huwa ċar għal min irid jifhem – le għad-divorzju u responsabbiltà kbira fuq kull min ikisser żwieġ.

Fehemni Mulej

biex inżomm il-liġi tiegħek

u nħarisha b’qalbi kollha.

EWRO COLLECTION

Il-ġbir kollu waqt il-quddies ta’ dan il-weekend ikun b’risq il-festa tagħna. Inkunu ġenerużi bħal dejjem. Nagħtu kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull għotja.

L-ISTRINA TAL- MADONNA

INKOMPLU NKUNU ĠENERUŻI!

NGĦINU MINN QALBNA!

Sejħa lilkom Żgħażagħ li taħdmu biex tagħtu wkoll l-offerta tagħkom.

 • Wasslu l-offerta tagħkom ġo envelop permezz tal-voluntiera tal-parroċċa jew direttament fil-letterbox tad-dar parrokkjali, jew lil xi saċerdot tal-parroċċa.
 • Tista’ wkoll tissieħeb fl-iskema ta’ ġbir ta’ kull xahar.

Nagħtu skont ma l-Mulej ipprovdielna!

It-triq hija twila, imma bl-għajnuna t’Alla, ta’ Ommna Maria Lawretana u tal-għajnuna ta’ kull wieħed u waħda minna… NASLU ŻGUR!!!

IL-KNISJA TAGĦNA HIJA MONUMENT LI JIBQA’…

Affarijiet oħra jgħaddu u jispiċċaw.

Il-ĦAMISIJIET TA’ SANTA RITA Ikomplu

l-Ħamis 16 ta’ Frar għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

DEHRIET TA’ LOURDES

Ikomplu d-dehriet tal-Madonna ġewwa Lourdes. Ninviżtaw lill-Madonna fil-knisja tagħha ġewwa r-raħal tagħna u nitolbu għal tant fejqan spiritwali u materjali.

INTENZJONIJIET TA’ QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet ta’ quddies tal-ħin fil-knisja parrokkjali għax-xhur ta’ April, Mejju u Ġunju 2017 jista’ jagħmel dan fl-uffiċċju parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew il-Ħamis bejn id-9am u nofsinhar.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 18 ta’ Frar, 2017 fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali tax-Xagħra. Trasport mill-Pjazza fis-6pm.

GRAZZI MILL-QALB

NN €300; Offerta lill-Madonna – NN Triq il-Ġnien €200. NN €30 b’ringrazzjament lil Alla u lill-Madonna.

ILQA’ FI ĦDANEK

 • Ilqa’ fi ħdanek O Ħanin Ġesu’ lir-ruħ għażiża ta’ Rose Caruana mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li għoġbok issejħilha għal għandek fl-1 ta’ Frar fl-eta’ ta’ 78 sena.
 • Ilqa’ O Mulej fi ħdanek lir-ruħ għażiża ta’ Paul Anthony Rapa mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li ġie jiltaqa’ miegħek nhar it-3 ta’ Frar fl-għomor ta’ 24 sena.
 • Ilqa’ Missier Ħanin lir-ruħ għażiża ta’ George Vella mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li ħalla din id-dinja fit-3 ta’ Frar fl-eta’ ta’ 64 sena.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmena Zerafa u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ ommhom Maria Zerafa f’għeluq il-15-il sena mill-mewt tagħha fit-12 ta’ Frar, għal ruħ missierhom Ġanni u għal ħuthom.
 • Censu Galea joffri €20 b’suffraġju ta’ missieru Michael Galea f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fl-10 ta’ Frar.
 • Loreta Azzopardi u l-familja joffru €30 b’suffraġju ta’ Wenzu u Carmela Xuereb, Mary Rose u Steve Xuereb.
 • Miriam Buttigieg u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ Martinu Buttigieg f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu.
 • Tonina Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ Dolora Azzopardi f’għeluq il-11-il sena mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Frar.
 • Gorga Galea toffri €20 b’suffraġju ta’ omma Rosa Galea f’għeluq il-31 sena mill-mewt tagħha.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA LAQQGĦANA MA’ IBNEK ĠESÙ

Insibu ħin għall-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija

(il-Knisja l-Qadima miftuħa kuljum mit-Tnejn sas-Sibt mit-8.30am sal-4pm)

Bullettin 5 ta’ Frar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

10 ta’ Frar: 

L-Appostlu Missierna San Pawl

NAWFRAĠJU!

San Pawl, anzi l-ġifen tiegħu, tfarrak mal-gżejjer Maltin.  Tidher diżgrazzja kbira li minnha   iżda  ħarġet   grazzja   mhux  biss għaliex  ħadd minn dawk li kienu fuq il-ġifen ma tfarrak jew intilef, iżda wkoll għaliex San Pawl kien għodda f’idejn Alla biex ġab il-fidi lil gżiritna.  San Pawl ġie bħala missjunarju u żera’ żerriegħa li minnha ħarġet żerriegħa missjunarja kbira għaliex aħna l-Maltin mhux biss għożżejna din il-fidi talli nies kuraġġużi Maltin, reliġjużi u lajċi, ħallew ġżiritna tul is-snin biex marru jwasslu l-fidi f’artijiet oħra.  Il-Providenza ħasbet fina l-Maltin.  Ftit huma dawk il-pajjiżi li għandhom isimhom minqux fl-Iskrittura Mqaddsa.  Huwa mument mhux biss ta’ tifkira iżda ta’ tiġdid għalina l-Maltin.

Il-Mulej Ġesù ħabbna fuq li ħabbna tant li bagħtilna wieħed mid-dixxipli tiegħu, l-Appostlu tal-Ġnus, biex jiżra’ l-fidi fi qlubna.

Missirijietna ħabbewh.  San Pawl, minkejja li kien għadu priġunier, ma beżax iwasslilna l-kelma ta’ Alla li dehret bil-kliem u l-mirakli li wettaq fostna.  San Pawl seraq il-qlub tal-Maltin u żera’ fihom iż-żerriegħa tas-salvazzjoni dejjiema…. Iżda llum dan kollu huwa storja?  Kemm tassew fadal fidi fostna?

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ l-Għerf, naraw li kulma jseħħ fid-dinja jseħħ minħabba l-Providenza ta’ Alla.  Is-Salm Responsorjali, minn Salm 106, huwa għanja ta’ tifħir lill-Mulej għall-għeġubjijiet li jagħmel mal-bnedmin.  Fit-Tieni Qari, mill-Atti tal-Appostli, għandna r-rakkont tan-nawfraġju ta’ San Pawl fuq gżiritna.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna lil Ġesù jagħti l-mandat u l-missjoni lill-Appostli biex imorru JXANDRU AĦBAR TAJBA u jgħammdu lill-ġnus.

San Pawl ġie Malta u wettaq dak mitlub minnu mill-Mulej bil-kelma u l-mirakli li wettaq.  Il-fidi żammet lill-poplu Malti ħaj tul dawn is-sekli kollha.  Illum huwa jum ta’ ringrazzjament nazzjonali lil Alla għal din il-grazzja li tana.  Iżda wkoll jum ta’ tiġdid fil-fidi li tagħna sew fuq livell individwali u anki flimkien bħala nazzjon.  Kemm tassew il-familji Maltin għad għandhom lil Ġesù fiċ-ċentru ta’ ħajjithom?  Ħafna drabi naqgħu fl-iżball li ninġarru minn modi u kurrenti li huma kontra l-valuri tal-fidi tagħna.  Inġibu l-gwaj b’idejna stess.  Liema huma l-mumenti tal-veru ferħ fil-ħajja tagħna?  Kemm tassew qed nitolbu kull ħin maħfra lill-Mulej u nitolbuh idawwal l-għemil tagħna?

Mulej, San Pawl żera’ ż-żerriegħa tal-fidi fil-poplu Malti.  Għinni, bħala Malti, biex inkompli din il-missjoni tiegħu fi gżiritna bil-ħajja u t-twemmin tiegħi.

WASLET L-ISTRINA TAL- MADONNA

B’risq It-TKOMPLIJA tal-BINI tal-KNISJA.

Qegħdin fl-ewwel passi ta’ dan ix-xogħol.

L-għotja tiegħek tgħinna nimxu ‘l quddiem…

Il-Ħolma ta’ missirijietna…

Proġett li jibqa’ għall-ġejjieni…

Jista’ jsir realtà bl-għajnuna ta’ kull  Għajnselmiż u kull Għajnselmiża, mill-kbir saż-żgħir u dawk li joqogħdu barra r-raħal!

Kollha kemm aħna nagħtu s-sehem tagħna. NGĦINU MINN QALBNA!

 • L-envelop li tqassam il-ġimgħa l-oħra mal-Bullettin jinġabar mill-voluntiera tal-parroċċa din il-ġimgħa.
 • Tista’ wkoll tissieħeb fl-iskema ta’ ġbir ta’ kull xahar.

Nagħtu skont ma l-Mulej ipprovdielna!

It-triq hija twila, imma bl-għajnuna t’Alla, ta’ Ommna Maria Lawretana u tal-għajnuna ta’ kull wieħed u waħda minna… NASLU ŻGUR!!!

 • Tistgħu taraw ix-xogħol fuq il-ġebel il-kbir ħdejn il-garage ta’ Leli Saliba.
 • Ix-xogħol fuq l-uċuħ tal-arloġġi wasal fil-fażi finali. Xogħol ta’ paċenzja u eżattezza.
 • Anke x-xogħol fuq it-tkomplija tar-reredos miexi ġmielu.
 • Grazzi lil tant voluntiera li jagħtu mill-ħin u s-sengħa tagħhom. Anke b’dan il-mod inkunu ngħinu lill-knisja tagħna. Grazzi verament mill-qalb.
 • Barra dawn l-ispejjeż, il-knisja għandha wkoll tant spejjeż oħra ta’ manutenzjoni u restawr li għaddejjin il-ħin kollu.

Il-Ġimgħa 10 ta’ Frar

Inqaddsu din il-festa tal-fidi tagħna bis-sehem tagħna fis-sagramenti tal-Qrar u l-Ewkaristija.

Il-quddies fil-knisja tagħna jkun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd: 6,8 u 10 am u fil-5pm.

Filgħaxija l-quddiesa tal-5pm tkun iċċelebrata minn Fr. Raymond Portelli, missjunarju Għawdxi fil-Perù. Ningħaqdu miegħu fit-talb u ngħinuh b’xi offerta.

Il-ĦAMISIJIET TA’ SANTA RITA Ikomplu l-Ħamis 9 ta’ Frar għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

COFFEE MORNING

Ċentru Sant’Antnin Għajnsielem il-Ġimgħa 10 ta’ Frar fit-8.30am. Kafe’ u ikel mingħajr ħlas. Min jixtieq trasport iċempel fuq 99448921.

DEHRIET TA’ LOURDES

Nhar is-Sibt li ġej, 11 ta’ Frar, infakkru l-Ewwel Dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes. Mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet wassalnielkom il-programm u l-messaġġ mill-knisja ta’ Lourdes ġewwa r-raħal tagħna. Insegwuh.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Ursula Azzopardi toffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ Marija Azzopardi f’għeluq l-4 snin mill-mewt tagħħa fid-9 ta’ Frar u għal Dolora Azzopardi f’għeluq id-29 sena mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Frar. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA LAQQGĦANA MA’ IBNEK ĠESÙ

Insibu ħin għall-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija

(il-Knisja l-Qadima miftuħa kuljum mit-Tnejn sas-Sibt mit-8.30am sal-4pm)

 

Bullettin 29 ta’ Jannar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

Ir-4 Ħadd Matul is-Sena

IL-FQAR: HENJIN JEW IMSIEKEN?

JIEN HIENI?

F’ħajja li tippriedka lussu, kumdità u flus, f’ħajja fejn kull diskors fuq sagrifiċċju jistona, il-Vanġelu tal-lum jidher bla sens.  Jidher bla sens kważi anki għal dawk li llum ukoll sejrin għall-quddiesa tal-Ħadd.  Iżda l-Liturġija tal-Kelma tal-lum tgħinna u tgħallimna biex nifhmu aktar il-faqar tal-ispirtu fil-ħajja.  Nifhmu aktar kif mhux biss għandna ngħinu lill-fqar imma aħna stess niftaqru biex inkunu nistgħu mhux biss naċċettaw il-Mulej fil-ħajja tagħna, iżda fuq kollox biex inħallu lill-Mulej jimliena hu u mhux nimtlew aħna b’dak kollu li jifga kull sens reliġjuż fil-ħajja tagħna.

Fl-Ewwel Qari tal-lum għandna silta mill-ktieb tal-Profeta Sofonija fejn il-Profeta, minkejja t-tifrik u l-umiljazzjoni li Israel, fis-sena 640, kien għaddej minnha, jagħraf li l-Mulej se jkompli l-missjoni tas-salvazzjoni permezz ta’ dawk li huma l-umli u foqra.  Alla jkompli jerfa’ kontinwament u jgħin lill-fqir li jafda fiH.  Dan huwa l-messaġġ li joħroġ mis-Salm Responsorjali tal-lum fejn jurina li huma l-umli li jġarrbu tassew il-ferħ.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin, jurina li Alla “għażel il-ħwejjeġ boloh tad-dinja biex iħawwad l-għorrief.”  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna l-bidu tad-diskors tal-muntanja.  Diskors li juri fil-beraħ ir-radikalità tal-Vanġelu.

Quddiem id-diskors li jagħmel Ġesù llum għandna għażla ċara u soda xi nwettqu: jew ir-radikalità ta’ għażla li ġġib il-vera bidla fil-ħajja u fil-qalb tagħna, jew inkomplu ngħixu fil-medjokrità.

Hemm bżonn li nagħrfu u nistaqsu kemm tassew fil-ħajja qed inkunu nies ta’ ħniena u ta’ servizz għal ta’ madwarna.

X’tip ta’ għerf qed tfittex għall-ħajja tiegħek? Dak mogħti minn Alla lill-umli jew dak li jiswa biex ineffaħ il-persuna,Hemm bżonn li bl-għemil tagħna f’ħajjitna nfittxu aktar il-ġustizzja u l-umiltà.

Mulej Ġesù, nitolbok tgħinni

biex f’għemili u f’ruħi nkun

dejjem fqir u umli.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 28 ta’ Jannar, 2017 fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz. Trasport mill-Pjazza fis-6.00pm.

IT-2 ta’ FRAR – IL-KANDLORA

FESTA TAL-PREŻENTAZZJONI TAL-MULEJ

Nhar il-Ħamis li ġej!!!

Stedina sabiħa lil kulħadd. Kbar u Żgħar.

Niltaqgħu flimkien fis-6.00pm fil-Knisja Parrokkjali għall-funzjoni li tfakkar il-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju, erbgħin jum wara l-Milied. Isir it-Tberik tax-Xemgħa – simbolu tad-dawl li huwa Kristu.

It-tfal iż-żgħar tal-Years 1-3 ma jkollhomx katekiżmu fiċ-Ċentru Parrokkjali biex ikunu jistgħu jiġu mal-ġenituri l-knisja.

Stedina Speċjali lill-istudenti tal-Griżma u lill-adoloxxenti.

L-EWWEL ĠIMGĦA u SIBT tax-XAHAR

Il-Ġimgħa 3 ta’ Frar l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali u tibda wara l-quddiesa tad-9am. Is-Sibt 4 ta’ Frar fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju. Fl-4pm quddiesa u wara l-Adorazzjoni tkompli sad-9pm.

Il-ĦAMISIJIET TA’ SANTA RITA Ikomplu

Din il-ġimgħa minħabba l-festa tal-Kandlora kollox sser isir nhar l-Erbgħa 1 ta’ Frar għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

TOMBLA Fiċ-Ċentru Sant’ Antnin il-Ġimgħa 3 ta’ Frar fis-6.45pm.

GĦOTI TA’ DEMM… Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 31 ta’ Jannar ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1pm sal-5pm.

KORS GĦAQAL ID-DAR, ĦAJJA AĦJAR 

Wara li dan il-kors sar b’suċċess ġewwa l-Għarb u x-Xagħra matul is-sena l-oħra,  issa jmiss isir fir-raħal tagħna. Ser jibda nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Frar u jkompli kull nhar ta’ Ġimgħa fis-sala tal-Kunsill Lokali Għajnsielem bejn il-5.30pm u s-7.30pm. Applikazzjonijiet b’xejn mill-Kunsill Lokali.

GRAZZI – Il-Kummissarjat tal-Art Imqaddsa jirringrazzja mill-qalb lill-Parroċċa tagħna għall-għotja sabiħa ta’ €963.50 għall-missjoni tal-Art Imqaddsa.

L-ISTRINA TAL- MADONNA WASLET

Ix-xogħol lejn it-TKOMPLIJA tal-BINI tal-KNISJA miexi. Bdejna x-xogħol tal-inġir tal-ġebel tal-arkati tat-twieqi.

Issa rridu naħsbu biex nibdew nixtru l-bqija tal-ġebel l-ieħor kollu…

Proġett – Ħolma ta’ missirijietna – li qed issir realtà.

NGĦINU MINN QALBNA!

Ma’ dan il-bullettin qed jasallek l-envelop.

Dan jinġabar mill-voluntiera tal-Parroċċa bieb bieb mit-3 ta’ Frar ‘il quddiem.

Nagħtu skont ma l-Mulej ipprovdielna!

It-triq mhix qasira u anqas ħafifa, imma bl-għajnuna t’Alla, ta’ Ommna Maria Lawretana u tal-għajnuna ta’ kull wieħed u waħda minna… NASLU ŻGUR!!!

Kull offerta li tagħti hija sostenn għal dan il-monument kbir u sabiħ li għandna.

GRAZZI lil dawk li ta’ kull xahar jagħtu l-offerta tagħhom u lil dawk li taw diġa għotjiet verament sbieħ għal dan il-proġett.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Miriam Buttigieg toffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju tal-mejtin tal-familja Buttigieg.
 • Loreto Debattista joffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ ommu Rita Debattista f’għeluq l-4 snin mill-mewt tagħha fis-26 ta’ Jannar.
 • Katrina Sammut toffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ Franġisku Sammut f’għeluq l-14-il sena mill-mewt tiegħu fl-1 ta’ Frar.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA ĦARISNA

 

Bullettin 22 ta’ Jannar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

It-3 Ħadd Matul is-Sena

Ħajjitna ħafna drabi tixbaħ ġrajja ta’ film: esperjenza ta’ paċi, imbagħad tinqala’ xi ħaġa, tant li faċli ngħidu: “Dejjem irid jara x’jinqala”, u wara jiġu ċirkustanzi oħra li jgħinuna nkomplu għaddejja anke meta s-sitwazzjoni tkun diffiċli. Faċli pero’ nesperjenzaw ħafna drabi l-qtigħ tal-qalb! Imma l-qtigħ tal-qalb huwa l-iktar arma qawwija tax-xitan. Normalment biex wieħed ma jaqtax qalbu, irid jisma’ aħbar sabiħa; jisma’ li din id-diffkulta’, dan is-saram, dan l-inkwiet mhux għal dejjem.

L-istess jiġri fil-Vanġelu. Il-poplu kien fid-dlam; għax arrestaw lill-Profeta. Ġwanni minkejja li kien persuna xi ftit riġida, kien ta’ konsolazzjoni għall-poplu, kien kapaċi jagħti dawl, direzzjoni, tant li ħafna kienu jmorru għandu jistaqsuh kif għandhom jgħixu. Imma issa għalqulu ħalqu, u l-poplu tħawwad. Ġie xi ħadd ieħor, l-istess bħalu jxandar li s-Saltna tas-Smewwiet waslet. Daqshekk dlam! Jiġi u joqgħod idur il-Galilija kollha, jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-aħbar it-tajba u jfejjaq kull xorta ta’ mard. U dan ma jagħmlux waħdu; jagħżel uħud biex miegħu jwettqu din il-missjonili jduru fost in-nies, jgħallmuhom, ifejquhom u jagħtuhom aħbar tajba.

Issa ġa għaddew elfejn sena minn dakinhar u dehru ħafna dixxipli tiegħu jduru man-nies jagħmlu l-ġid. Kollox beda mix-xatt il-baħar tal-Galilija u xterdu mad-dinja, għallmu, wettqu fil-fidi, bnew skejjel u sptarijiet, qerdu l-faqar, qerdu l-mard, assistew il-batut. Bosta drabi ġew ippersegwitati propju għax kienu viċin il-fqir.

U int? U jien? Aħna għandna l-missjoni li nduru l-ambjenti li ngħixu fihom, ngħallmu, inxandru Aħbar Sabiħa u bil-preżenza tagħna nfejqu kull xorta ta’ mard. Il-Mulej li sejjaħ għal warajh eluf u eluf ta’ dixxipli, minn dik l-ewwel sejħa fuq xatt il-baħar tal-Galilija, qed isejjaħ lilek ukoll!

L-GĦAQDA TAL-INSARA       18 – 25 ta’ Jannar

L-imħabba ta’ Kristu ġġegħelna naħsbu dan: li wieħed miet għal kulħadd.                   2Kor:5:14-15

Inkomplu nitolbu mal-Knisja kollha biex l-Insara kollha jersqu lejn xulxin fil-fidi u fl-azzjoni.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 28 ta’ Jannar, 2017 fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz.Trasport mill-Pjazza fis-6.00pm.

IL-ĠIMGĦA TAL-AZZJONI KATTOLIKA

Il-Ħadd 22 ta’ Jannar

Ftuħ tal-Ġimgħa bil-quddiesa tat-8am

It-Tnejn 23 ta’ Jannar

Irtir għal kulħadd għand is-Sorijiet Agostinjani

8.30am      Qrar

9.00am      Taħdita minn Dun George Frendo

10.00am     Kafe’

10.30am     Taħdita oħra minn Dun George Frendo

11.30am     Quddiesa

12.00pm     Ikel (€10). Għall-booking ċemplu

9943 8275 jew 21 553470.

1.30pm      Siegħa Adorazzjoni mmexxija minn P.

Marcello Ghirlando

Il-laqgħa tal-irġiel tal-Azzjoni Kattolika titmexxa minn Fr Noel Saliba Assistent Ekklesjastiku Ġdid

It-Tlieta 24 ta’ Jannar

Xogħol volontarju mill-membri f’diversi istituzzjonijiet hawn f’Għawdex

L-Erbgħa 25 ta’ Jannar

Filgħodu Żjarat lill-morda fid-djar u fl-isptarijiet

6.30pm       Konferenza għal kulħadd fiċ-Ċentru Parrokkjali mill-gynecologist Margaret Spiteri bit-tema Il-Ħajja Umana

Il-Ħamis 26 ta’ Jannar           

9.00am    Coffee morning fid-Dar Ċentrali tal-Azzjoni Kattolika r-Rabat. Trasport fit-8.30am

Il-Ġimgħa 27 ta’ Jannar

Għeluq il-Ġimgħa tal-Azzjoni Kattolika

3.30pm    Siegħa Adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima u tesserament

4.30pm    Quddiesa – L-Adorazzjoni u l-quddiesa jitmexxew minn Fr Noel Saliba

Il-ĦAMISIJIJET TA’ SANTA RITA

Jibdew il-Ħamis li ġej 26 ta’ Jannar għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm Rużarju, Kurunella, barka sagramentali u quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

GĦOTI TA’ DEMM…          

L-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 22 ta’ Jannar ser ikun disponibbli mit-8:00am sas-1:00pm

JUM L-ART IMQADDSA

Dan il-weekend nitolbu flimkien ma’ ħutna l-patrijiet Franġiskani minuri proprju għal din il-missjoni tant nobbli. Il-patrijiet ser ikunu magħna għall-quddies tas-sibt filgħaxija u tal-Ħadd biex jgħinuna nifhmu aħjar din il-ħidma tagħhom hemmhekk u aħna ngħinuhom bit-talb u l-offerti tagħna.

KORS GĦAQAL ID-DAR, ĦAJJA AĦJAR 

Wara li dan il-kors sar b’suċċess ġewwa l-Għarb u x-Xagħra matul si-sena li għadha kemm intemmet,  issa jmiss isir fir-raħal tagħna. Ser jibda nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Frar u jkompli kull nhar ta’ Ġimgħa fis-sala tal-Kunsill Lokali Għajnsielem bejn il-5.30pm u s-7.30pm. Applikazzjonijiet b’xejn mill-Kunsill Lokali.

ILQA’ FI ĦDANEK

Missier Ħanin ilqa’ fi ħdanek ir-ruħ għażiża ta’ Ċikku Xuereb mill-Komunità Parrokkjali tagħna li ħalla din id-dinja fil-15 ta’ Jannar 2017 fl-għomor ta’ 67 sena.

Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmen Scicluna toffri $50 b’suffraġju tal-għażiż żewġha Anthony Scicluna f’għeluq il-25 sena mill-mewt tiegħu fil-25 ta’ Jannar.
 • Il-Familja Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Peter Paul Grech f’għeluq l-14-il sena mill-mewt tiegħu fil-25 ta’ Jannar.
 • Il-Familja Spiteri toffri €20 b’suffraġju ta’ Tonina Spiteri f’għeluq is-16-il sena mill-mewt tagħha fis-16 ta’ Jannar u għall-familja Spiteri.
 • Il-Familji Zerafa u Vella joffru €20 b’suffraġju ta’ Kelina Zerafa f’għeluq is-17-il sena mill-mewt tagħha fit-23 ta’ Jannar u b’suffraġju ta’ missierhom Pietru Zerafa u ħuthom kollha.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA ĦARISNA

 

Bullettin 15 ta’ Jannar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

It-2 Ħadd Matul is-Sena

DAN HU!

Kemm tassew qed ikollna kuraġġ nuru lil Ġesù lill-oħrajn?  Kemm qegħdin nifhmu li Ġesù huwa l-Ħaruf t’Alla li bata u miet għalina?  San Ġwann il-Battista kien konvint u xandar dan il-fatt.  Aħna l-insara mmarkati bis-salvazzjoni li kiseb għalina l-Ħaruf t’Alla.  Imma kemm tassew qegħdin inxandru dan il-fatt mal-oħrajn?  L-għajta li ntennu llum fis-Salm Responsorjali turi jekk fhimniex jew le dak li jrid minna dan il-Ħaruf.  “Hawn jien Mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.”  Hemm bżonn li bħala Nsara mgħammdin nifhmu dak li jrid Alla minna u nwassluh lill-oħrajn mingħajr dewmien żejjed!

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ Isaija, insibu li l-qaddej t’Alla huwa msejjaħ Israel għaliex huwa l-aktar rappreżentant tal-poplu ta’ Israel.  Huwa fuq dan il-qaddej li Alla juri l-glorja tiegħu.  Fuq din l-istess tema, bħalma l-Iben ta’ Alla jwieġeb għas-sejħa tal-Missier, is-Salm 39 jurina li għandna nwieġbu mingħajr limiti għas-sejħa tal-Mulej.  Din is-sejħa wkoll hija waħda għall-qdusija, kif ifakkar San Pawl lill-Insara ta’ Korintu fil-bidu tal-Ittra li kitbilhom.  Fil-bidu tal-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna lil Ġwanni l-Battista juri l-wasla tal-Ħaruf t’Alla li huwa l-istess qaddej t’Alla.

Il-Knisja hija s-sagrament tas-salvazzjoni tal-ġnus u aħna l-qaddejja u l-ministri ta’ dan.

Il-kundizzjoni tan-nisrani mgħammed fid-demm tal-Mulej hija kundizzjoni ta’ servizz.

Il-Ħaruf t’Alla ġie biex ineħħi d-dnubiet.  Taf tassew x’inhu d-dnub jew tlifna kull sens ta’ dnub?

Id-dnub mhux biss hu att kontra l-liġi imma t-tifrik tal-armonija bejn il-bniedem u Alla.

Mulej Ġesù iftaħli għajnejja biex nagħraf dnubieti!

ĠIMGĦA TAL-AZZJONI KATTOLIKA

Din is-sena l-Ġimgħa tal-Azzjoni Kattolika tibda l-Ħadd 22 ta’ Jannar. It-Tnejn 23 ta’ Jannar ser isir irtir għal kulħadd għand is-sorijiet Agostinjani. Min jixtieq joqgħod għall-ikel f’12pm (€10) iċempel fuq 21553470 jew 9943 8275. Dettalji oħra tal-programm ta’ din il-ġimgħa fil-bullettin li jmiss.

L-GĦAQDA TAL-INSARA

ĠIMGĦA TA’ TALB 18 – 25 ta’ Jannar

L-imħabba ta’ Kristu ġġegħelna naħsbu dan: li wieħed miet għal kulħadd, mela kulħadd miet. U miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu ma jgħixux għalihom infushom, imma għal dak li miet u rxoxta għalihom.

2Kor:5:14-15

Ningħaqdu mal-Knisja kollha fit-talb biex l-Insara kollha jersqu lejn xulxin fil-fidi u fl-azzjoni.

JUM L-ART IMQADDSA

Lkoll nafu x’missjoni kbira għandhom il-Patrijiet Franġiskani biex iżommu ħajja l-fidi nisranija fl-Art ta’ Ġesù u kemm hi kbira l-isfida tal-preżenza Nisranija f’dawn l-inħawi.

Nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġejjin, 21 u 22 ta’ Jannar ser inkunu nitolbu flimkien ma’ ħutna l-patrijiet Franġiskani minuri proprju għal din il-missjoni tant nobbli. Il-patrijiet ser ikunu magħna għall-quddies tas-sibt filgħaxija u tal-Ħadd biex jgħinuna nifhmu aħjar din il-ħidma tagħhom hemmhekk u aħna ngħinuhom bit-talb u l-offerti tagħna.

RADJU LAURETANA … lejn l-10 snin ta’ XANDIR

Nhar is-Sibt 5 ta’ Awwissu Radju Lauretana jagħlaq 10 snin mill-ewwel xandira tiegħu. Matul din is-sena ser ikollna xandiriet speċjali biex infakkru dan l-anniversarju. L-Erbgħa 18 ta’ Jannar 2017 għall-ewwel darba fl-istorja tal-futbol Malti, Għajnsielem ser ikun l-ewwel tim Għawdxi li ser jilgħab ġewwa l-istadium nazzjonali ġo ta’ Qali, logħba kontra Floriana FC. Radju Lauretana ser ixandar din il-logħba b’mod dirett. Ix-xandira tibda fil-5.30pm.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 17 ta’ Jannar ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

ADORAZZJONI FIL-KNISJA L-QADIMA

Kuljum mit-Tnejn sas-Sibt mit-8.30am sal-4.00pm. Ngħaddu quddiem Ġesù Ewkaristija: NADURAWH – NITOLBUH – INKELLMUH.

QARI NISRANI

Bħalissa huwa ż-żmien li jiġġeddu l-abbonamenti fir-rivisti. Nħeġġukom iġeddu jew tibdew l-abbonament f’rivisti bħal Regina et Mater, Malta Missjunarja, Dawl Franġiskan, eċċ.

Inħeġġukom ukoll biex tabbonaw fir-rivista Il-Ħajja f’Għawdex u fil-gazzetta I-Leħen. Ċemplu jew aslu wasla sal-uffiċċju parrokkjali.

GRAZZI MILL-QALB

NN B’Ringrazzjament lill-Madonna-€20

MILL-MUSEUM TAL-BNIET

It-tagħlim tal-katekiżmu fil-Qasam tal-Museum tal-Bniet ser jibda jkun hekk:

It-Tlieta u l-Gimgha:

Years 4 u 5 fl- 4.30p.m. sal-5.10p.m.

Year6 u Fr.1 fil-5.15p.m. sas-6.00p.m.

Il-Ġimgħa: Studenti  Fr. 2-3-4 fis-6.30p.m.

COFFEE MORNING

Il-Ġimgħa 20 ta’ Jannar 2017 fit-8.30am ser isir coffee morning b’risq il-festa ta’ Sant’ Antnin fiċ-Ċentru ta’ Sant’ Antnin. Min jixtieq trasport iċempel fuq 99448921.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

Il-Familji Galea u Azzopardi joffru €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ Carmelo Galea f’għeluq l-20 sena mill-mewt tiegħu u għal Giswalda Galea f’għeluq it-3 xhur mill-mewt tagħha fis-16 ta’ Jannar.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA ĦARISNA

 

Bullettin 6 ta’ Jannar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA   –         Motto Parrokkjali 2016-17

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

Fir-rakkont tal-maġi, l-Evanġelista ma riedx jgħidilna biss x’ġara elfejn sena ilu, imma min hu Ġesu’. Il-kelma Epifanija tfisser wirja, wirja ta’ Ġesu. L-Evanġelista jrid ukoll jurina x’mudelli għandna nsegwu u x’atteġġjamenti għandna nieħdu fil-konfront ta’ Ġesu’. Insibu tliet tipi ta’ persunaġġi u tliet atteġjamenti.

Erodi. Nafu x’tip ta’ bniedem kien dan Erodi. Biex ma jitlifx il-poter qered it-trabi kollha subien minn sentejn ‘l isfel. Il-Vanġelu jgħidilna li Erodi ħassu trattat mill-Maġi ta’ tifel u kellhom raġun għax propju ta’ tifel ġab ruħu! Erodi kien beżżiegħ, beża’ li dan it-tfajjel ta’ Betlem ser jeħodlu postu. Qas biss kien kapaċi jikkalkula li sakemm dak it-tifel jikber, hu kellu jkun ilu taħt it-trab! Infatti, miet ftit wara. Malli jisma’ li twieled Sultan jitħawwad, ġabar il-Kittieba u l-Qassisin il-kbar u tkixxef mingħandhom x’kienet dil-biċċa xogħol! Erodi jirrapreżenta lil min jitfixkel minħabba Ġesu’, min jaħseb li Ġesu’ jrid jeħodlu xi ħaġa. Iva Ġesu’ lil Erodi ried jeħodlu xi ħaġa: l-eġoiżmu tiegħu ! Erodi jasal iqarraq biex ma jitlifx. Erodi jasal joqtol biex ma jitlifx. Erodi huwa dak il-miskin li jaħseb li ser jieħu kollox miegħu, li l-poter, il-flus u l-fama huma għal dejjem!

Imbagħad għandna t-tieni kategorija: Il-kittieba u l-qassisin il-kbar. Dawn kienu nies tassew intelliġenti. Huma kienu jafuha sewwa l-Bibbja, u lil Erodi weġbuh tajjeb. Huma kienu jafu fejn kellu jitwieled il-Messija, esperti wkoll biex juru fejnu, biex jibagħtu lill-oħrajn ħa jiltaqgħu miegħu, imma huma ma jmorrux. M’hemmx ħafna x’tispjega, la darba ma marrux ma kinux qed jistennewh jiġi, u la ma kinux qed jistennewh sinjal li ma kinux iħossu l-bżonn li jiġi. Anke bħal dawn insibu ħafna llum; u fosthom jista’ jkun hemm jien u int. Nafu kif naslu għand Ġesu’, nafu t-triq imma ma niċċaqalqux. Jista’ jkun għax nibżgħu, jista’ jkun għax il-Vanġelu nħossuh tqil wisq, jista’ jkun għax inħossuna tant tajbin li m’għandniex bżonn ta’ Messija. Jista’ jkun ukoll li nħossuna tant ħżiena li ma nażżardawx nersqu lejh. Nippreferu noqogħdu komdi kif aħna, bil-ftit, milli nagħtu dak il-ftit lil Alla, li tiegħu kapaċi jtina kollox.

Imbagħad għandna lill-Maġi. Dawn ma nsibuhomx jitkellmu, it-triq ma jafuhiex eżatt. Il-Maġi prattikament ma jgħidu xejn imma jgħallmuna ħafna b’dak li jagħmlu. Huma ma qagħdux jittrattjienu, telqu kollox u mxew f’post fejn ma kinux jafu, qalb nies li għalihom kienu barranin. Kieku qagħdu jikkalkulaw x’kien sejjer jiswiehom dak il-vjaġġ, kienu jibqgħu komdi f’posthom. Dawn huma dawk fostna li fil-ħajja kapaċi jiddeċiedu. Huma dawk li l-kalkolu ma jwaqqafhomx, li l-biża’ ma tipparalizzahomx. Huma dawk li lesti jħallsu prezz imma jafu x’jiġifieri tirriskja għal Ġesu’. Jafu x’jiġifieri jkollok ix-xorti li tgħid jien iltqajt miegħu u mindu bdejt nagħti kas xi jgħid, ħajti nbidlet. Kont nemmen li mhux kapaċi naħfer, u ħfirt. Kont miġnun wara l-flus u l-wirt, qlajt l-inkwiet imma ltqajt ma’ Ġesu’ u ċedejt u erġajt għaqqadt familja. Kont bniedem li ħadd ma’ seta’ jkellimni, sibt lil Ġesu’ u nbdilt. Kont skjav ta’ elf ħaġa u llum qed ninħeles.

Iva aħna lkoll kapaċi nkunu bħall-Maġi, kapaċi bħall-Maġi wara li naraw u niltaqgħu ma’ Ġesu’ mmorru lura lejn artna minn triq oħra. Għand Erodi ma nerggħux immorru u f’artna ngħidu lil kulħadd x’rajna, xi smajna u x’għamel Alla magħna.

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġabra tkun b’risq il-festa tagħna. Ngħinu mill-aħjar li nistgħu. Nagħtu mill-qalb. Grazzi ta’ kull offerta.

MILL-KUNSILL LOKALI

Il-Kunsill Lokali Għajnsielem jixtieq javża li b’effett mill-1 ta’ Jannar, il-borża l-griża ser tibda tinġabar biss kull nhar ta’ Tlieta. Nhar ta’ Ħamis MHUX ser jibqa’ jsir ġbir tal-borża l-griża.

Skejjel tal-Knisja f’Għawdex

Applikazzjonijiet għad-Dħul fil-Kinder 1 għas-sena skolastika 2017-2018

Il-ġenituri/tuturi legali li jixtiequ jdaħħlu lit-tfal tagħhom fil-Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex għas-sena skolastika 2017-2018 huma mitluba jiġbru applikazzjoni mill-Kurja tal-Isqof bejn id-9 u l-20 ta’ Jannar 2017. Il-Kurja tkun miftuħa kuljum (minbarra l-Ħamis), bejn id-9.00am u nofsinhar. Biex japplikaw, it-tfal iridu jkunu twieldu matul is-sena 2014. L-applikazzjonijiet, mimlija sewwa u bid-dokumenti meħtieġa, iridu jaslu fl-istess uffiċċju l-Kurja sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 20 ta’ Jannar 2017. Applikazzjonijiet li jidħlu tard, jitqiegħdu fl-aħħar nett tal-polza.

Il-ġenituri/tuturi legali huma mitluba jaqraw tajjeb ir-regolamenti tad-dħul.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA ĦARISNA

NAGĦLQU ŻMIEN IL-MILIED

Nhar it-Tnejn 9 ta’ Jannar, 2017 nagħlqu żmien il-Milied għal din is-Sena bil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Filgħaxija, fis-6.00pm it-tfal kollha flimkien mal-ġenituri huma mistiedna biex niċċelebraw il-quddiesa ta’ din il-festa u niċċelebraw ukoll il-FESTA TAS-SANT’INFANZJA. It-tfal u l-ġemgħa mistiedna nagħmlu l-offerta tagħna għat-tfal tal-Missjoni. Fl-aħħar tal-Quddiesa jsir il-bews tal-Bambin.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Milied tasal fi tmiemha l-Ħadd 8 ta’ Jannar 2017 b’xandira diretta mill-Mellieħa sakemm il-Maġi jaslu f’Bethlehem f’Għajnsielem. Grazzi lil kull min ta sehem f’din l-iskeda li kienet twila 32 ġurnata. L-iskeda tal-Għid tibda s-Sibt l-1 ta’ April 2017.

GĦOTI TA’ DEMM  Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 8 ta’ Jannar ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

IS-SIĠRA TAL-KARITÀ… tkompli

Matul din il-Ġimgħa s-siġra tal-Karità tkompli fil-ħwienet tagħna. Fil-knisja tistgħu ġġibu l-bolli wżati u l-kartolini tal-Milied.

GRAZZI MILL-QALB Għad-Dar tal-Providenza €1025

ILQA’ FI ĦDANEK

Mulej Ġesu’ wassal għall-ħajja ta’ dejjem lir-ruħ għażiża ta’ Carmel Grech mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li ħalla din id-dinja fit-2 ta’ Jannar 2017 fl-għomor ta’ 76 sena.

Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Agnes Xuereb u ħutha joffru €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ missierhom Karmnu Xuereb f’għeluq is-17-il sena mill-mewt tiegħu fl-10 ta’ Jannar.

NIBAGĦTU LIL ULIEDNA GĦAT-TAGĦLIM TAL-KATEKIŻMU

Bullettin l-1 ta’ Jannar 2017

MARIJA OMM ALLA

Żmien l-Avvent u żmien il-Milied huwa żmien tal-meravilji. Għaddejna ġranet sbieħ, ġranet li fihom rajna li Alla kapaċi jagħmel ħwejjeġ kbar. Min kellu ċ-ċans jisma’ ftit x’qaltilna l-Kelma t’ Alla seta’ jisma’ ħafna u ħafna meravilji. Muntanji li jsiru widien, widien li jsiru muntanji, fjuri li jikbru fid-deżert, triq fil-baħar. Minn Nażaret, belt li qatt qabel ma tissemma’ fil-Bibbja joħroġ il-Messija!  Eliżabbetta mara xiħa u sterili jkollha tarbija, Marija verġni u ssir omm. Smajna l-istess Marija tkanta il-Magnifikat, “Ruħi tfaħħar l-għemejjel tal-Mulej!” U mbagħad l-ikbar ġrajja li Alla jsir bniedem, wieħed minna, biex ikun jista’ jifhem dak li ngħaddu minnu, kull ferħa tagħna, kull niket. Rajna kemm ferħ ġab miegħu dan Alla li kapaċi jgħammar mal-bniedem. Rajnieh f’idejn Xmun il-Profeta. Smajna lil Xmun ikanta bil-ferħ: “Issa o Sid, tista’ tħalli l-Qaddej tiegħek, imur fis-sliem skont kelmtek, għax għajnejna raw is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.”

U anke llum, l-anġli jħabbru lir-rgħajja li Alla sar bniedem. Forsi tafu li l-Lhud fi żmien Ġesu’ kienu jemmnu li meta jiġi l-Messija kellu jeqred tliet kategoriji ta’ nies għax midinbin: ir-rgħajja, il-pubblikani u l-prostituti, flimkien mar-rumani li kienu xebbgħu lil-Lhud bil-ħakma taghħom. Imma Alla juri li dejjem jisboq ir-raġunamenti tagħna. Alla mhu qatt eżatt kif nimmaġinawh aħna, imma dejjem iktar, dejjem aqwa, dejjem isbaħ! Mhux biss ma qeridx lir-rgħajja imma lilhom deher l-ewwel. Kienu huma l-iffurtunati li ntlaqtu mill-imħabba ta’ din it-tarbija. U dan kollu jħallina mistagħġba, imniffxa! Naqraw fil-Vanġelu tal-lum li “kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-rgħajja”. U x’ma tibqax mistagħġeb?!

Illum aħna kemm aħna kapaċi nistagħġbu b’dak li jiġri madwarna? Kemm aħna kapaċi nindunaw u nistagħġbu li kull ma jiġri fil-ħajja tagħna ma jiġrix bl-addoċċ, imma minnu nista’ nitgħallem xi ħaġa, kemm jekk sabiħ, kif ukoll ikrah?

Marija, kif jgħidilna l-Vanġelu, “baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha.” Il-qalb huwa l-post fejn jien nista’nifhem l-iktar.

Ejja matul din is-sena nitgħallmu nżommu l-esperjenzi tagħna f’qalbna. Ma nafux kif ser tkun din is-sena u anke jekk nawguraw dejjem is-sena t-tajba, fil-fond xi ftit jew wisq ikollna xi biża’ żgħira li xi ħaġa tista’ tmur żmerċ. Matul din is-sena jistgħu jiġru affarijiet sbieħ. Forsi anke ser jiġru affarijiet li jbeżżgħuna xi ftit, li ma jogħġbuniex. Ejjew nitgħallmu ngħożżu kollox fil-qalb tagħna għax nemmnu li Alla huwa l-Emmanuel, Alla huwa magħna. Ser jifraħ u jibki magħna, ser jimxi dejjem magħna. Ejjew din is-sena nagħmlu teżor minn kull esperjenża tagħna, li nitgħallmu nħobbu u naħfru ftit iktar. Fuq kollox li nibqgħu niskopru li Alla jħobbna b’imħabba tal-ġenn!

L-Arċipriet,

Is-Saċerdoti u l-Kunsill Parrokkjali

jawguraw

is-Sena t-Tajba

mimlija b’kull grazzja mill-Mulej

lill-Għajnselmiżi kollha,

speċjalment lill-morda, lill-anzjani, lill-emigranti tagħna.

IL-KWARANTURI MQADDSA

Nagħlqu u nibdew is-Sena mal-Mulej

Il-ĠIMGĦA 30 ta’ Diċembru permezz tal-quddiesa tad-9am nagħtu bidu għall-jiem tal-Kwaranturi Mqaddsa. L-Adorazzjoni Ewkaristika dawn il-ġranet tkun fil-Knisja Parrokkjali. Insibu ħin biex inqattgħuħ ma’ Ġesu’ Ħaj fl-Ewkaristija.

Fil-5 pm nistiednu lit-tfal u l-ġenituri kollha għal nofs siegħa adorazzjoni flimkien fil-knisja.

6.00pm quddiesa.

L-adorazzjoni tkompli sal-10pm.

IS-SIBT 31 ta’ Diċembru huwa l-aħħar jum tas-sena. L-Adorazzjoni Ewkaristika tibda wara l-quddiesa tad-9am. Filgħaxija fis-6.30pm rużarju u fis-7pm Konċelebrazzjoni Solenni tal-aħħar tas-sena bil-Kant tat-Te Deum. Fit-8pm tkompli l-adorazzjoni sal-10pm xħin ikollna l-aħħar quddiesa tas-sena. Wara mmorru lkoll iċ-Ċentru Parrokjali biex flimkien nistennew il-bidu tas-Sena l-Ġdida 2017.

IL-ĦADD l-1 ta’ Jannar

L-Adorazzjoni Ewkaristika tibda wara l-quddiesa tal-10am. Filgħaxija fl-4pm (u mħux fil-5pm) ikollna Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-Arċipriet u animata miż-żgħażagħ tal-parroċċa. Wara l-quddiesa – purċissjoni bis-Santissimu Sagrament. Nattendu lkoll bi ħġarna, kbar u żgħar. Il-fratelli mistiedna jakkumpanjaw il-purċissjoni. Tajjeb li nżejnu t-twieqi u l-galleriji tagħna minn fejn ser jgħaddi Ġesu’ Ħaj fl-Ewkaristija. Lura fil-knisja nagħlqu bil-Barka Sagramentali.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Milied tkompli b’aktar programmi u xandiriet sbieħ. Matul din il-ġimgħa jkollna kollegamenti mill-Italja marbuta mal-miġja tas-Slaten Maġi, bil-qofol jintlaħaq il-Ħadd 8 ta’ Jannar 2017 b’xandira diretta mill-Mellieħa sakemm il-Maġi jaslu f’Bethlehem f’Għajnsielem.

IS-SIĠRA TAL-KARITÀ… tkompli

Mis-Siġra tal-Karità fil-knisja tistgħu tkomplu tieħdu wkoll il-karti biex iġġibu l-oġġetti li jkun hemm indikati fuqhom.  DIN IS-SENA QED NESTENDUHA WKOLL FIL-ĦWIENET u TAGĦNA. Fejnha hemm ukoll kaxxa għall-bolli wżati u oħra għall-kartolini tal-Milied.

L-EWWEL ĠIMGĦA u SIBT TAX-XAHAR

Il-Ġimgħa 6 ta’ Jannar l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali u tibda wara l-quddiesa tad-9am. Is-Sibt 7 ta’ Jannar fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u wara quddiesa. L-Adorazzjoni tkompli sa 9pm.

L-IKLA PARROKKJALI TAL-MILIED

Il-Ġimgħa 6 ta’ Jannar fis-7.30pm fil-Grand Hotel. Biljetti mid-Dar Parrokkjali – Kbar €25 u tfal minn  5 snin sa Form 1 €14. Nibdew fis-7.30pm. Ikun hemm ikla buffet tajba.

GRAZZI MILL-QALB

N.N. B’ringrazzjament lill-Madonna €30, N.N €50.  Għall-orgni: George u Christie Grech €100; Familja Azzopardi €200.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Carmena u Joseph Ciantar joffru €30 b’suffraġju għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju tal-għażiż żewġha Pawlu Ciantar f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt tiegħu fil-5 ta’ Jannar u ta’ ħuha Ġużepp Buttigieg f’għeluq is-sitt sena mill-mewt tiegħu fis-6 ta’ Jannar.

GRAZZI LIL ALLA LI JISLIFNA Ż-ŻMIEN …

…BIEX NAGĦMLU T-TAJJEB

 

Bullettin 23 ta’ Diċembru 2016

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA   –         Motto Parrokkjali 2016-17

L-IBEN T’ALLA SAR BNIEDEM

 UMILJAZZJONI!

Il-festa waslet. Il-probabbiltà hi li ninsew il-protagonisti tagħha.  Nagħżlu li niċċelebraw il-birthday ta’ xi ħadd mingħajr ma nagħtu kas ta’ min hija l-festa.  Din hija l-umiljazzjoni kbira li qegħdin nerġgħu ngħaddu minnha lil Ġesu’ minkejja dak kollu li fil-festa tal-Milied niċċelebraw.  Ġesù ftaqar biex aħna nsiru sinjuri.  Fil-Grotta ta’ Betlem, Ġesù għadda minn umiljazzjoni kbira li tkompliet sa fuq is-salib.  “Ġie f’daru iżda niesu ma laqgħuhx”.  Noqogħdu attenti li l-avveniment li qed niċċelebraw illum ikun ġrajja ħajja għalina lkoll.  Ġrajja li tqawwi l-ħajja tagħna bħala nsara meta nagħrfu l-UMILJAZZJONI kbira li ġarrab Ġesù.  Quddiem ix-xena tal-Grotta ta’ Betlem irridu nirringrazzjaw bil-qalb lil Ġesù għal dak kollu li jagħmel magħna kull ħin.

Isaija jiddeskrivi r-ritorn tal-poplu ħieles mill-eżilju ta’ Babel.  Alla ġej biex iwaqqaf is-Saltna tiegħu, ifarraġ, ifejjaq, jifdi u jsalva. Din hija l-għajta tas-Salmista meta fis-Salm 97 itenni li “Raw it-truf kollha tal-art is-Salvazzjoni ta’ Alla tagħna.”  Din is-salvazzjoni laħqet il-quċċata tagħha bil-miġja ta’ Kristu Ġesù (it-tieni qari mill-Ittra lil-Lhud).  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann insibu lil Għerf-Kelma-Verb sar bniedem bħalna fil-persuna ta’ Ġesù ta’ Nazzaret.

Kien id-dawl tassew, li jdawwal kull bniedem li jiġi fid-dinja.  Kien fid-dinja u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux.  Int se tkun wieħed li m’għaraftux? X’se tagħti lil Ġesù fil-Grotta ta’ Betlem?

Kemm se tagħmel minn dan il-Milied okkażjoni biex tgħin lill-fqir?

X’se titlob li jagħtik Ġesù llum?

Mulej agħmel li quddiem l-umiljazzjoni tiegħek ma nistħix ngħix ta’ Nisrani.

GRAZZI U AWGURI LIL DAWK KOLLHA NVOLUTI

BIEX IWASSLULEK DAN IL-BULLETTIN TA’ KULL ĠIMGĦA FID-DAR TIEGĦEK u LILEK LI SSEGWIH.

Jekk tixtieq tibda tirċevih ukoll bil-posta elettronika, jew taf b’xi ħadd jiġi minnek barra minn Għajnsielem anke s-safar, ibgħat email fuq info@radjulauretana.com

JEKK SER TIXROB… ISSUQX!!! JEKK TAF LI XĦIN TIXROB TIŻBALJA… OQGĦOD DAK IL-PASS LURA!!! PASS WIEĦED JISTA’ JKUN BIŻŻEJJED BIEX TKOMPLI TGAWDI L-FERĦ TAL-MILIED!   

il-Milied niċċelebraw bil-fidi, il-misteru ta’ alla magħna

Is-Sibt 24 ta’ Diċembru – Lejlet il-Milied.

4.00pm:      Qrar fil-knisja sat-8.00pm.

5.00pm:      Dimostrazzjoni bil-Bambin li titlaq mill-Knisja l-Qadima għal Pjazza tad-Dehra, Triq Fawwara u għall-Knisja Parrokkjali, bis-sehem tal-Banda San Ġużepp. Wara jkollna programm tal-Milied imtella’ mit-tfal li jattendu l-Oqsma tal-Museum fil-parroċċa tagħna li jkun jinkludi l-prietka tat-tifel minn Tomas Sciberras

11.30pm:   Prietka tat-tifel, Uffiċċju tal-Qari u Quddiesa solenni tal-Lejl tal-Milied. Il-Kor Lauretana ser ikanta l-Messa Pastorale li kien kiteb Emmanuel Xuereb fl-1977 u li kien iħobb idoqq Dun Karm Cassar.

Il-Ħadd 25 ta’ Diċembru – il-Milied

Quddies fis-6, 8, u 10am u fil-5pm.

miċ-Ċentru Parrokkjali

PARTY TAT-TFAL tal-Years 1, 2, 3. Nhar it-Tnejn 26 ta’ Diċembru fit-3.30pm.

SERATA TAL-MILIED: Nhar iL-ĦAMIS 29 ta’ Diċembru, 2016 fis-7.30pm. Biljetti mill-bieb. Ejjew agħtu support lit-tfal u żgħażagħ tagħna.

L-Arċipriet,

Is-Saċerdoti u l-Kunsill Parrokkjali

jawguraw Milied Qaddis

lill-Għajnselmiżi kollha,

speċjalment lill-morda, lill-anzjani, lill-emigranti tagħna.

Stedina mill-qalb biex ningħaqdu flimkien fil-kenn ta’ dar Ommna Marija u niċċelebraw lil binha Ġesù mwieled għalina fil-Quddiesa ta’ Nofsillejl u matul il-ġranet tal-Kwaranturi.

IS-SIĠRA TAL-KARITÀ… tkompli

Mal-bidu tan-novena nedejna s-siġra tal-karità, inizzjattiva ta’ karità marbuta ma’ żmien il-Milied għal tant snin fil-parroċċa tagħna. DIN IS-SENA QED NESTENDUHA WKOLL FIL-ĦWIENET u TAGĦNA.

Mis-Siġra tal-Karità fil-knisja tistgħu tkomplu tieħdu wkoll il-karti biex iġġibu l-oġġetti li jkun hemm indikati fuqhom.  Fejnha hemm ukoll kaxxa għall-bolli wżati u oħra għall-kartolini tal-Milied.

WARA n-NOVENA TAL-MILIED

Grazzi mill-qalb lis-Saċerdoti tagħna, Soċji tal-Museum, lill-Katekisti tal-Parroċċa, lill-Abbatini, lill-Korijiet u lill-Ġenituri tas-sehem sabiħ li lkoll tajna biex seta’ jkollna novena oħra sabiħa. Grazzi lil Radju Marija li għal sena oħra xandar din in-novena mill-knisja tagħna.

L-IKLA PARROKKJALI TAL-MILIED

Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Jannar fis-7.30pm fil-Grand Hotel. Biljetti mid-Dar Parrokkjali.

GĦOTJIET – COMMUNITY CHEST FUND

Tista’ ġġib l-offerta tiegħek għall-Istrina ta’ dis-sena fil-Knisja tagħna u titfagħha fil-kaxxa ħdejn il-qniepen. Il-Parroċċa mbagħad twassal dawn l-offerti.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 27 ta’ Diċembru ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm bejn is-1:00pm u l-5pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmena Zerafa u l-familja joffru €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ missierhom Ġanni Zerafa f’għeluq il-15-il sena mill-mewt tiegħu fil-21 ta’ Diċembru u għall-erwieħ ta’ ommhom Maria u l-familja.
 • Maria Buttigieg toffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju tal-erwieħ tal-familja Buttigieg.

 

Bullettin 9 ta’ Diċembru 2016

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA   –         Motto Parrokkjali 2016-17

It-3 Ħadd tal-Avvent

IL-BXARA T-TAJBA WASLET

Ġwanni, li kien fil-ħabs sama’ bl-għemejjel al-Messija, u bagħat għandu tnejn mid-dixxipli tiegħu u qallu: “Inti huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor?” Ġesù wieġeb u qalilhom: “Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li qegħdin tisimgħu u taraw: l-għomja jaraw, iz-zopop jimxu, il-lebbrużi jfiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar ill-foqra. Hieni hu min ma jitfixkilx minħabba fija!” Meta dawk telqu, Ġesù qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni: “Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Qasba tixxejjer mar-riħ? Xi ħriġtu taraw? Raġel liebes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi tas-slaten issibhom. Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva, ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuqu hemm miktub: ‘Ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek.

Tassew, ngħidilkom, li fost ulied in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b’danakollu l-iżgħar wieħed fis-Saltna tas-Smewwiet hu akbar minnu.

HIENI HU MIN MA JITFIXKILX MINĦABBA FIJA!

Iva.  Il-Bxara t-Tajba waslet u qed titħabbar lil kulħadd, anki lilek u lili.  Huwa għal dan il-għan li din il-preparazzjoni ta’ l-Avvent irridu neħduha bis-serjetaÏ.  L-isfortuna tagħna tista’ tkun li jgħaddi dan il-mument u nibqgħu fejn aħna.  Biex naslu għall-bxara t-tajba rridu ngħaddu mid-deżert, anki jekk neħduha kontra l-kurrenti li jdawruna.  Huwa għalhekk li rridu ntennu kull ħin il-frażi tas-Salmista:  “Ejja Mulej ħa ssalvana”.

Il-ferħ tal-ħelsien mill-jasar tad-deżert hija t-tema ċentrali tal-Ewwel Qari tal-lum meħud mill-ktieb tal-Profeta Isaija.  Il-Messija jfejjaqna mill-ħażen tal-ħajja: huwa għalhekk f’waqtu li fis-Salm Responsorjali ntennu EJJA MULEJ  ĦA SSALVANA – Salvazzjoni li se tiġi b’mod speċjali għall-foqra u għall-umli..

 1. Dan il-Ħadd huwa l-Ħadd ta’ ferħ:  kelma ta’ kuraġġ għax l-AĦBAR IT-TAJBA hi fil-qrib.
 2. Għax ħabbar din il-Bxara t-Tajba Ġwanni l-Battista qafluh fil-ħabs. Lilek għandhom ċans jaqfluk għax ixxandar il-Bxara t-Tajba?
 3. Kemm tassew nifhmu li l-Milied hija l-festa tal-fqir u l-batut?  Kemm se tgħin f’dawn il-ġranet lil min hu fil-bżonn?
 4. Kemm tassew qed tnaddaf qalbek f’dawn il-ġranet u mhux timliha bi proposti ta’ rigali u xalar bla rażan?

Mulej Ġesù, grazzi tal-ferħ li trid tiżra’ ġo qalbi

Agħmel li nkun xandár ta’ din l-AĦBAR IT-TAJBA b’għemili.

IN-NOVENA TAL-MILIED WASLET

Milied tajjeb jibda minn tħejjija tajba. Fost tant attivitajiet li jkunu għaddejjin f’dawn il-ġranet ta’ qabel il-Milied, għandu jkollha post prominenti fil-kalendarju ta’ kull wieħed u waħda minna … in-NOVENA. Nibdew nhar il-Ħamis li ġej 15 ta’ Diċembru u nkomplu kull jum fis-6pm. Il-Ħadd 18 tkun fl-10am.

EJJEW NINĠABRU FIL-KENN TAD-DAR TA’ OMMNA MARIJA lkoll kemm aħna:

IL-KBAR u ż-ŻGĦAR. In-novena hi tal-KBAR UKOLL. Nagħtu 45 minuta kuljum biex niċċelebraw u nitolbu bl-akbar talba tal-Knisja – Il-Quddiesa.
ĦEĠĠA … ma nintelqux.

FERĦ… minkejja tant problemi!!!  Għax ġej il-Mulej!

IL-ĦAMIS STESS INNIEDU S-SIĠRA TAL-KARITÀ għal din is-sena.

ŻJARA GĦAND IL-MORDA U L-ANZJANI

Fuq l-inizzjattiva tagħhom stess l-adoloxxenti u ż-żgħażagħ Għajnselmiżi li jiġu għal-laqgħat fiċ-Ċentru Parrokkjali ser iżuru lill-anzjani u l-morda tagħna fid-djar tagħhom nhar it-Tlieta 13 ta’ Diċembru mid-9am ‘il quddiem. Nilqgħuhom u nifirħu magħhom.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Dan ser isir fil-Knisja tagħna nhar is-Sibt li ġej 17 ta’ Diċembru. Nibdew bil-quddiesa tan-novena tal-Milied fis-6pm u nkomplu wara sat-8pm.

RADJU LAURETANA L-iskeda tal-Milied fuq Radju Lauretana tkompli. Segwu l-programmi u x-xandiriet speċjali li għandna għalikom.

L-EWWEL ĠABRA GĦALL-FESTA Qed jinġabar l-envelop li tqassam bieb bieb il-ġimgħa li għaddiet. Inkunu ġenerużi bħal dejjem.

HI-TEA L-Erbgħa 14 ta’ Diċembru fiċ-Ċentru Parrokkjali mis-6.30pm ‘il quddiem. Inħeġġukom tattendu.

NIFIRĦU

Lil Joanne Debrincat li giet onorata bil-Gieħ Għajnsielem għal din is-sena 2017. Nifirħu lilha u lill-familja tagħha u nirringrazzjawha ta’ dak kollu li tagħmel fil-Parroċċa u r-Raħal tagħna.

miċ-Ċentru Parrokkjali

SERATA TAL-MILIED: IL-ĦAMIS 29 ta’ Diċembru, 2016. Dawk li jixtiequ jieħdu sehem jinkitbu fl-Uffiċċju Parrokkjali jew iċ-Ċentru sat-18 ta’ Diċembru.

GRAZZI MILL-QALB

 • Lil Antonia Borg li ħadmet u rregalat girlanda tal-ganutell sabiħa għall-istatwa tal-Madonna s-Sewda.
 • Mill-kaxxa tal-ħanut ta’ Tony’s Bar €50.
 • N. għall-orgni €100.

MILL-BANDA TAGĦNA

L-Għaqda Mużikali San Ġużepp ser torganizza l-ikla annwali tal-Milied il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru fit-8pm fis-sala tal-każin. Prezz kbar €20 u żgħar €15. Biljetti mill-bar jew membri tal-Kumitat.

Il-Banda San Ġużepp ser tesegwixxi l-programm mużikali tal-Milied il-Ħadd 11 ta’ Diċembru fis-2.30pm quddiem id-daħla ta’ Bethlehem f’Għajnsielem ftit qabel il-ftuh uffiċjali tal-presepju ħaj.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha ġewwa Lourdes Home t-Tnejn 12 ta’ Diċembru mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Ġwann Mizzi, kafe’ u tombla.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 11 ta’ Diċembru ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Ursola Azzopardi toffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ Anthony Azzopardi f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fit-12 ta’ Diċembru.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

IN-NOVENA TAL-MILIED

TALB – KANT – QRAR– TĦEJJIJA TAJBA

Bullettin 2 ta’ Diċembru 2016

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA   –         Motto Parrokkjali 2016-17

It-2 Ħadd tal-Avvent

ĦEJJU T-TRIQ TAL-MULEJ. IDDRITTAW IL-MOGĦDIJIET TIEGĦU

It-tħejjija tagħna fl-Avvent hija maqsuma bejn ċerta ħeġġa għal bidla interna u l-geġwiġija ta’ kummerċ li għaddejjin minnha fl-istennija tal-Milied b’elf proposta għal elf rigal.  Huwa għalhekk leħen qawwi dak li nisimgħu lil Ġwanni l-Battista jtenni llum:

“Ħejju t-triq tal-Mulej. Iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.”

Mill-ġdid appell kontra l-aljenazzjoni li tifga fina kull sens ta’ ftuħ għall-Mulej.  U hawn hija l-għażla tagħna f’din it-tħejjija.  Lesti li niddrittaw it-triq ta’ ħajjitna?  Jew  għadna mqabbdin ma’ tant kompromessi?  X’lesti nitilfu f’din it-tħejjija?

“Agħmlu mela frott xieraq ta’ ndiema”, jissuġġerixxi l-Battista.”

Israel kollu għad jinqered, iżda mill-qerda għad tinbet il-fergħa tas-Salvazzjoni – il-Messija li jġib il-bidla totali.  Hekk insibu fl-Ewwel Qari tal-lum meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija u din l-istennija għas-Saltna ta’ Alla tidher fis-Saltna tal-Messija kif insibu fis-Salm 71:  “Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja.”  Din il-ġustizzja trid tixgħel fid-dinja permezz tax-xhieda ta’ għaqda fost l-insara.   Ġwanni jistqarr li x-xogħol tiegħu huwa biss xogħol ta’ tħejjija għall-Messija.

Inkomplu l-mixja fl-Avvent b’għażla f’idejna:  IRRIDU NINBIDLU?

X’ser tagħti biex tinbidel?

Hemm bżonn li f’dan l-Avvent issib mument ta’ deżert.  Tirrifletti bis-serjetà fuq x’tip ta’ ħajja qiegħed tgħix.

Hemm bżonn ta’ DEĊIŻJONI u BIDLA fil-ħajja tagħna.

Hu fid-deżert li sseħħ il-bidla.

Mulej Ġesù, idħol fid-deżert ta’ qalbi u għinni niddritta l-mogħdijiet.

RADJU LAURETANA L-iskeda tal-Milied fuq Radju Lauretana tibda l-Ħamis 8 ta’ Diċembru. Segwu l-programmi u x-xandiriet speċjali li għandna għalikom. L-iskeda qed titqassam mal-bullettin.

FESTA IMMAKULATA KUNĊIZZJONI Il-Ħamis 8 ta’ Diċembru l-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd. Bħal kull sena mmorru l-Kunċizzjoni l-Qala. Tluq mill-pjazza fis-7.30am. Quddiesa fit-8am.

GĦOTJIET GĦALL-COMMUNITY CHEST FUND

Tista’ ġġib l-offerta tiegħek għall-Istrina ta’ dis-sena fil-Knisja tagħna u titfagħha fil-kaxxa ħdejn il-qniepen. Il-Parroċċa twassal dawn l-offerti nhar l-10 ta’ Diċembru waqt ix-xandira tal-istrina minn Għawdex.

FESTA LITURĠIKA TAL-MADONNA TA’ LORETO

Il-Ġimgħa 9 ta’ Diċembru – Lejlet il-Festa

5.30pm     Talb tas-Salmi fil-Knisja

6.00pm     Quddiesa

6.30pm    Fil-Kenn ta’ Darek Marija! Talb Marjan f’riġlejn l-istatwa devota tal-Madonna s-Sewda

Tinxtegħel ukoll il-ħuġġieġa Lawretana fuq iz-zuntier.

9.00pm    Festa della Venuta della Santa Casa

Insegwu flimkien f’xandira diretta u esklussiva l-velja ta’ talb minn Loreto l-Italja fuq Radju Lauretana. Radju Marija jingħaqad ma’ Radju Lauretana għal din ix-xandira speċjali. Ikollna l-kummentarju bil-Malti. Fil-velja ser ikun hemm preżenti l-Isqfijiet taz-zoni li ħakimhom it-terremot aktar kmieni din is-sena fil-Marche.

Is-Sibt 10 ta’ Diċembru – Festa Liturġika ta’ Sidtna Marija ta’ Loreto

5.30pm    Rużarju f’xandira diretta u esklussiva fuq Radju Lauretana u Radju Marija minn ġewwa d-Dar tal-Madonna f’Loreto, liema rużarju jinstema’ wkoll fil-knisja.

6.00pm    Konċelebrazzjoni Solenni ta’ Jum il-Festa mmexxija mill-Arċipriet Dun Frankie Bajada f’għeluq l-10 snin tiegħu bħala ragħaj tal-parroċċa. Tieħu sehem l-orkestra u l-kor taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Frankie Debono. Wara l-quddiesa jkollna Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

BETHLEHEM F’GĦAJNSIELEM Inħeġġu lil dawk li jistgħu, biex jieħdu sehem bħala atturi u lil dawk kollha li  b’xi mod ser  jieħdu sehem f’Bethlehem li ser issir laqgħa għalihom fil-kazin tal-banda – it-Tlieta  li gejja fis-6.30pm.

IMMORRU S-SEMINARJU – Bħala parti mill-attivitajiet fl-okkażjoni tal-150sena mit-twaqqif tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, ġejna mistiedna biex inżuru dan il-post u naraw ukoll il-wirja sabiħa li hemm dwar l-istorja tiegħu. Immorru nhar it-Tlieta li ġejja. Trasport provdut  wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Min jixtieq jiġi jikkuntattja l-uffiċċju parrokkjali.

 • NOVENA TAL-MILIED: MILL-15 sat-23 ta’ DIĊEMBRU

L-EWWEL ĠABRA GĦALL-FESTA

Ma’ dal-bullettin qed jaslilkom ukoll l-envelop għall-ġabra bieb bieb għall-festa tas-sena d-dieħla. Il-voluntiera tal-parroċċa jgħaddu jiġbruh matul din il-ġimgħa. L-ispejjeż tal-festa biex inkomplu nagħmlu dak li konna nagħmlu qegħdin dejjem jikbru. Inkunu ġenerużi bħal dejjem.

Miċ-Ċentru Parrokkjali

SERATA TAL-MILIED: IL-ĦAMIS 29 ta’ Diċembru, 2016. Dawk li jixtiequ jieħdu sehem jinkitbu fl-Uffiċċju Parrokkjali jew iċ-Ċentru sat-18 ta’ Diċembru.

MILL-ISKOLA PRIMARJA  Il-Kap tal-Iskola primarja t’Għajnsielem tavża lil dawk il-ġenituri li għandhom uliedhom li se jagħlqu 3 snin sal-aħħar t’April 2017 biex jirreġistrawhom għal mal-Kindergarten intake ta’ Frar 2017. Il-ġenituri mitluba jiġbru l-applikazzjoni mill-iskola. L-applikazzjoni tagħlaq fis-7 ta’ Diċembru.

HI-TEA Nhar l-Erbgħa 14 ta’ Diċembru fiċ-Ċentru Parrokkjali mis-6.30pm ‘il quddiem.

GĦOTI TA’ DEMM Skola Primarja Sannat il-Ħadd 4 ta’ Diċembru mit-8:30am sas-1:00pm.

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 6 ta’ Diċembru – 1:00pm sal-5:00pm.

GRAZZI MILL-QALB Ġabra speċjali għall-Knisja s-Sibt u l-Ħadd 26 u 27 ta’ Diċembru – €624.88.

ILQA’ FI ĦDANEK O Ġesu’ r-ruħ għażiża ta’ Albert Sultana mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li għadda għal għandek fis-27 ta’ Novembru fl-eta’ ta’ 53 sena.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Ġuża u Maria Galea joffru €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ ommhom u missierhom Carmela u Pawlu Galea fl-anniversarju tal-mewt tagħhom.
 • Loreta Saliba toffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ missier u ommha Ġużeppa u Karlu Spiteri.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.