Bullettin 15 ta’ Jannar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA  –      Motto Parrokkjali 2016-17

It-2 Ħadd Matul is-Sena

DAN HU!

Kemm tassew qed ikollna kuraġġ nuru lil Ġesù lill-oħrajn?  Kemm qegħdin nifhmu li Ġesù huwa l-Ħaruf t’Alla li bata u miet għalina?  San Ġwann il-Battista kien konvint u xandar dan il-fatt.  Aħna l-insara mmarkati bis-salvazzjoni li kiseb għalina l-Ħaruf t’Alla.  Imma kemm tassew qegħdin inxandru dan il-fatt mal-oħrajn?  L-għajta li ntennu llum fis-Salm Responsorjali turi jekk fhimniex jew le dak li jrid minna dan il-Ħaruf.  “Hawn jien Mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.”  Hemm bżonn li bħala Nsara mgħammdin nifhmu dak li jrid Alla minna u nwassluh lill-oħrajn mingħajr dewmien żejjed!

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ Isaija, insibu li l-qaddej t’Alla huwa msejjaħ Israel għaliex huwa l-aktar rappreżentant tal-poplu ta’ Israel.  Huwa fuq dan il-qaddej li Alla juri l-glorja tiegħu.  Fuq din l-istess tema, bħalma l-Iben ta’ Alla jwieġeb għas-sejħa tal-Missier, is-Salm 39 jurina li għandna nwieġbu mingħajr limiti għas-sejħa tal-Mulej.  Din is-sejħa wkoll hija waħda għall-qdusija, kif ifakkar San Pawl lill-Insara ta’ Korintu fil-bidu tal-Ittra li kitbilhom.  Fil-bidu tal-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna lil Ġwanni l-Battista juri l-wasla tal-Ħaruf t’Alla li huwa l-istess qaddej t’Alla.

Il-Knisja hija s-sagrament tas-salvazzjoni tal-ġnus u aħna l-qaddejja u l-ministri ta’ dan.

Il-kundizzjoni tan-nisrani mgħammed fid-demm tal-Mulej hija kundizzjoni ta’ servizz.

Il-Ħaruf t’Alla ġie biex ineħħi d-dnubiet.  Taf tassew x’inhu d-dnub jew tlifna kull sens ta’ dnub?

Id-dnub mhux biss hu att kontra l-liġi imma t-tifrik tal-armonija bejn il-bniedem u Alla.

Mulej Ġesù iftaħli għajnejja biex nagħraf dnubieti!

ĠIMGĦA TAL-AZZJONI KATTOLIKA

Din is-sena l-Ġimgħa tal-Azzjoni Kattolika tibda l-Ħadd 22 ta’ Jannar. It-Tnejn 23 ta’ Jannar ser isir irtir għal kulħadd għand is-sorijiet Agostinjani. Min jixtieq joqgħod għall-ikel f’12pm (€10) iċempel fuq 21553470 jew 9943 8275. Dettalji oħra tal-programm ta’ din il-ġimgħa fil-bullettin li jmiss.

L-GĦAQDA TAL-INSARA

ĠIMGĦA TA’ TALB 18 – 25 ta’ Jannar

L-imħabba ta’ Kristu ġġegħelna naħsbu dan: li wieħed miet għal kulħadd, mela kulħadd miet. U miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu ma jgħixux għalihom infushom, imma għal dak li miet u rxoxta għalihom.

2Kor:5:14-15

Ningħaqdu mal-Knisja kollha fit-talb biex l-Insara kollha jersqu lejn xulxin fil-fidi u fl-azzjoni.

JUM L-ART IMQADDSA

Lkoll nafu x’missjoni kbira għandhom il-Patrijiet Franġiskani biex iżommu ħajja l-fidi nisranija fl-Art ta’ Ġesù u kemm hi kbira l-isfida tal-preżenza Nisranija f’dawn l-inħawi.

Nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġejjin, 21 u 22 ta’ Jannar ser inkunu nitolbu flimkien ma’ ħutna l-patrijiet Franġiskani minuri proprju għal din il-missjoni tant nobbli. Il-patrijiet ser ikunu magħna għall-quddies tas-sibt filgħaxija u tal-Ħadd biex jgħinuna nifhmu aħjar din il-ħidma tagħhom hemmhekk u aħna ngħinuhom bit-talb u l-offerti tagħna.

RADJU LAURETANA … lejn l-10 snin ta’ XANDIR

Nhar is-Sibt 5 ta’ Awwissu Radju Lauretana jagħlaq 10 snin mill-ewwel xandira tiegħu. Matul din is-sena ser ikollna xandiriet speċjali biex infakkru dan l-anniversarju. L-Erbgħa 18 ta’ Jannar 2017 għall-ewwel darba fl-istorja tal-futbol Malti, Għajnsielem ser ikun l-ewwel tim Għawdxi li ser jilgħab ġewwa l-istadium nazzjonali ġo ta’ Qali, logħba kontra Floriana FC. Radju Lauretana ser ixandar din il-logħba b’mod dirett. Ix-xandira tibda fil-5.30pm.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 17 ta’ Jannar ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

ADORAZZJONI FIL-KNISJA L-QADIMA

Kuljum mit-Tnejn sas-Sibt mit-8.30am sal-4.00pm. Ngħaddu quddiem Ġesù Ewkaristija: NADURAWH – NITOLBUH – INKELLMUH.

QARI NISRANI

Bħalissa huwa ż-żmien li jiġġeddu l-abbonamenti fir-rivisti. Nħeġġukom iġeddu jew tibdew l-abbonament f’rivisti bħal Regina et Mater, Malta Missjunarja, Dawl Franġiskan, eċċ.

Inħeġġukom ukoll biex tabbonaw fir-rivista Il-Ħajja f’Għawdex u fil-gazzetta I-Leħen. Ċemplu jew aslu wasla sal-uffiċċju parrokkjali.

GRAZZI MILL-QALB

NN B’Ringrazzjament lill-Madonna-€20

MILL-MUSEUM TAL-BNIET

It-tagħlim tal-katekiżmu fil-Qasam tal-Museum tal-Bniet ser jibda jkun hekk:

It-Tlieta u l-Gimgha:

Years 4 u 5 fl- 4.30p.m. sal-5.10p.m.

Year6 u Fr.1 fil-5.15p.m. sas-6.00p.m.

Il-Ġimgħa: Studenti  Fr. 2-3-4 fis-6.30p.m.

COFFEE MORNING

Il-Ġimgħa 20 ta’ Jannar 2017 fit-8.30am ser isir coffee morning b’risq il-festa ta’ Sant’ Antnin fiċ-Ċentru ta’ Sant’ Antnin. Min jixtieq trasport iċempel fuq 99448921.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

Il-Familji Galea u Azzopardi joffru €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ Carmelo Galea f’għeluq l-20 sena mill-mewt tiegħu u għal Giswalda Galea f’għeluq it-3 xhur mill-mewt tagħha fis-16 ta’ Jannar.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA ĦARISNA

 

Bullettin 6 ta’ Jannar 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA   –         Motto Parrokkjali 2016-17

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

Fir-rakkont tal-maġi, l-Evanġelista ma riedx jgħidilna biss x’ġara elfejn sena ilu, imma min hu Ġesu’. Il-kelma Epifanija tfisser wirja, wirja ta’ Ġesu. L-Evanġelista jrid ukoll jurina x’mudelli għandna nsegwu u x’atteġġjamenti għandna nieħdu fil-konfront ta’ Ġesu’. Insibu tliet tipi ta’ persunaġġi u tliet atteġjamenti.

Erodi. Nafu x’tip ta’ bniedem kien dan Erodi. Biex ma jitlifx il-poter qered it-trabi kollha subien minn sentejn ‘l isfel. Il-Vanġelu jgħidilna li Erodi ħassu trattat mill-Maġi ta’ tifel u kellhom raġun għax propju ta’ tifel ġab ruħu! Erodi kien beżżiegħ, beża’ li dan it-tfajjel ta’ Betlem ser jeħodlu postu. Qas biss kien kapaċi jikkalkula li sakemm dak it-tifel jikber, hu kellu jkun ilu taħt it-trab! Infatti, miet ftit wara. Malli jisma’ li twieled Sultan jitħawwad, ġabar il-Kittieba u l-Qassisin il-kbar u tkixxef mingħandhom x’kienet dil-biċċa xogħol! Erodi jirrapreżenta lil min jitfixkel minħabba Ġesu’, min jaħseb li Ġesu’ jrid jeħodlu xi ħaġa. Iva Ġesu’ lil Erodi ried jeħodlu xi ħaġa: l-eġoiżmu tiegħu ! Erodi jasal iqarraq biex ma jitlifx. Erodi jasal joqtol biex ma jitlifx. Erodi huwa dak il-miskin li jaħseb li ser jieħu kollox miegħu, li l-poter, il-flus u l-fama huma għal dejjem!

Imbagħad għandna t-tieni kategorija: Il-kittieba u l-qassisin il-kbar. Dawn kienu nies tassew intelliġenti. Huma kienu jafuha sewwa l-Bibbja, u lil Erodi weġbuh tajjeb. Huma kienu jafu fejn kellu jitwieled il-Messija, esperti wkoll biex juru fejnu, biex jibagħtu lill-oħrajn ħa jiltaqgħu miegħu, imma huma ma jmorrux. M’hemmx ħafna x’tispjega, la darba ma marrux ma kinux qed jistennewh jiġi, u la ma kinux qed jistennewh sinjal li ma kinux iħossu l-bżonn li jiġi. Anke bħal dawn insibu ħafna llum; u fosthom jista’ jkun hemm jien u int. Nafu kif naslu għand Ġesu’, nafu t-triq imma ma niċċaqalqux. Jista’ jkun għax nibżgħu, jista’ jkun għax il-Vanġelu nħossuh tqil wisq, jista’ jkun għax inħossuna tant tajbin li m’għandniex bżonn ta’ Messija. Jista’ jkun ukoll li nħossuna tant ħżiena li ma nażżardawx nersqu lejh. Nippreferu noqogħdu komdi kif aħna, bil-ftit, milli nagħtu dak il-ftit lil Alla, li tiegħu kapaċi jtina kollox.

Imbagħad għandna lill-Maġi. Dawn ma nsibuhomx jitkellmu, it-triq ma jafuhiex eżatt. Il-Maġi prattikament ma jgħidu xejn imma jgħallmuna ħafna b’dak li jagħmlu. Huma ma qagħdux jittrattjienu, telqu kollox u mxew f’post fejn ma kinux jafu, qalb nies li għalihom kienu barranin. Kieku qagħdu jikkalkulaw x’kien sejjer jiswiehom dak il-vjaġġ, kienu jibqgħu komdi f’posthom. Dawn huma dawk fostna li fil-ħajja kapaċi jiddeċiedu. Huma dawk li l-kalkolu ma jwaqqafhomx, li l-biża’ ma tipparalizzahomx. Huma dawk li lesti jħallsu prezz imma jafu x’jiġifieri tirriskja għal Ġesu’. Jafu x’jiġifieri jkollok ix-xorti li tgħid jien iltqajt miegħu u mindu bdejt nagħti kas xi jgħid, ħajti nbidlet. Kont nemmen li mhux kapaċi naħfer, u ħfirt. Kont miġnun wara l-flus u l-wirt, qlajt l-inkwiet imma ltqajt ma’ Ġesu’ u ċedejt u erġajt għaqqadt familja. Kont bniedem li ħadd ma’ seta’ jkellimni, sibt lil Ġesu’ u nbdilt. Kont skjav ta’ elf ħaġa u llum qed ninħeles.

Iva aħna lkoll kapaċi nkunu bħall-Maġi, kapaċi bħall-Maġi wara li naraw u niltaqgħu ma’ Ġesu’ mmorru lura lejn artna minn triq oħra. Għand Erodi ma nerggħux immorru u f’artna ngħidu lil kulħadd x’rajna, xi smajna u x’għamel Alla magħna.

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġabra tkun b’risq il-festa tagħna. Ngħinu mill-aħjar li nistgħu. Nagħtu mill-qalb. Grazzi ta’ kull offerta.

MILL-KUNSILL LOKALI

Il-Kunsill Lokali Għajnsielem jixtieq javża li b’effett mill-1 ta’ Jannar, il-borża l-griża ser tibda tinġabar biss kull nhar ta’ Tlieta. Nhar ta’ Ħamis MHUX ser jibqa’ jsir ġbir tal-borża l-griża.

Skejjel tal-Knisja f’Għawdex

Applikazzjonijiet għad-Dħul fil-Kinder 1 għas-sena skolastika 2017-2018

Il-ġenituri/tuturi legali li jixtiequ jdaħħlu lit-tfal tagħhom fil-Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex għas-sena skolastika 2017-2018 huma mitluba jiġbru applikazzjoni mill-Kurja tal-Isqof bejn id-9 u l-20 ta’ Jannar 2017. Il-Kurja tkun miftuħa kuljum (minbarra l-Ħamis), bejn id-9.00am u nofsinhar. Biex japplikaw, it-tfal iridu jkunu twieldu matul is-sena 2014. L-applikazzjonijiet, mimlija sewwa u bid-dokumenti meħtieġa, iridu jaslu fl-istess uffiċċju l-Kurja sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 20 ta’ Jannar 2017. Applikazzjonijiet li jidħlu tard, jitqiegħdu fl-aħħar nett tal-polza.

Il-ġenituri/tuturi legali huma mitluba jaqraw tajjeb ir-regolamenti tad-dħul.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA ĦARISNA

NAGĦLQU ŻMIEN IL-MILIED

Nhar it-Tnejn 9 ta’ Jannar, 2017 nagħlqu żmien il-Milied għal din is-Sena bil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Filgħaxija, fis-6.00pm it-tfal kollha flimkien mal-ġenituri huma mistiedna biex niċċelebraw il-quddiesa ta’ din il-festa u niċċelebraw ukoll il-FESTA TAS-SANT’INFANZJA. It-tfal u l-ġemgħa mistiedna nagħmlu l-offerta tagħna għat-tfal tal-Missjoni. Fl-aħħar tal-Quddiesa jsir il-bews tal-Bambin.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Milied tasal fi tmiemha l-Ħadd 8 ta’ Jannar 2017 b’xandira diretta mill-Mellieħa sakemm il-Maġi jaslu f’Bethlehem f’Għajnsielem. Grazzi lil kull min ta sehem f’din l-iskeda li kienet twila 32 ġurnata. L-iskeda tal-Għid tibda s-Sibt l-1 ta’ April 2017.

GĦOTI TA’ DEMM  Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 8 ta’ Jannar ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

IS-SIĠRA TAL-KARITÀ… tkompli

Matul din il-Ġimgħa s-siġra tal-Karità tkompli fil-ħwienet tagħna. Fil-knisja tistgħu ġġibu l-bolli wżati u l-kartolini tal-Milied.

GRAZZI MILL-QALB Għad-Dar tal-Providenza €1025

ILQA’ FI ĦDANEK

Mulej Ġesu’ wassal għall-ħajja ta’ dejjem lir-ruħ għażiża ta’ Carmel Grech mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li ħalla din id-dinja fit-2 ta’ Jannar 2017 fl-għomor ta’ 76 sena.

Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Agnes Xuereb u ħutha joffru €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ missierhom Karmnu Xuereb f’għeluq is-17-il sena mill-mewt tiegħu fl-10 ta’ Jannar.

NIBAGĦTU LIL ULIEDNA GĦAT-TAGĦLIM TAL-KATEKIŻMU

Bullettin l-1 ta’ Jannar 2017

MARIJA OMM ALLA

Żmien l-Avvent u żmien il-Milied huwa żmien tal-meravilji. Għaddejna ġranet sbieħ, ġranet li fihom rajna li Alla kapaċi jagħmel ħwejjeġ kbar. Min kellu ċ-ċans jisma’ ftit x’qaltilna l-Kelma t’ Alla seta’ jisma’ ħafna u ħafna meravilji. Muntanji li jsiru widien, widien li jsiru muntanji, fjuri li jikbru fid-deżert, triq fil-baħar. Minn Nażaret, belt li qatt qabel ma tissemma’ fil-Bibbja joħroġ il-Messija!  Eliżabbetta mara xiħa u sterili jkollha tarbija, Marija verġni u ssir omm. Smajna l-istess Marija tkanta il-Magnifikat, “Ruħi tfaħħar l-għemejjel tal-Mulej!” U mbagħad l-ikbar ġrajja li Alla jsir bniedem, wieħed minna, biex ikun jista’ jifhem dak li ngħaddu minnu, kull ferħa tagħna, kull niket. Rajna kemm ferħ ġab miegħu dan Alla li kapaċi jgħammar mal-bniedem. Rajnieh f’idejn Xmun il-Profeta. Smajna lil Xmun ikanta bil-ferħ: “Issa o Sid, tista’ tħalli l-Qaddej tiegħek, imur fis-sliem skont kelmtek, għax għajnejna raw is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.”

U anke llum, l-anġli jħabbru lir-rgħajja li Alla sar bniedem. Forsi tafu li l-Lhud fi żmien Ġesu’ kienu jemmnu li meta jiġi l-Messija kellu jeqred tliet kategoriji ta’ nies għax midinbin: ir-rgħajja, il-pubblikani u l-prostituti, flimkien mar-rumani li kienu xebbgħu lil-Lhud bil-ħakma taghħom. Imma Alla juri li dejjem jisboq ir-raġunamenti tagħna. Alla mhu qatt eżatt kif nimmaġinawh aħna, imma dejjem iktar, dejjem aqwa, dejjem isbaħ! Mhux biss ma qeridx lir-rgħajja imma lilhom deher l-ewwel. Kienu huma l-iffurtunati li ntlaqtu mill-imħabba ta’ din it-tarbija. U dan kollu jħallina mistagħġba, imniffxa! Naqraw fil-Vanġelu tal-lum li “kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-rgħajja”. U x’ma tibqax mistagħġeb?!

Illum aħna kemm aħna kapaċi nistagħġbu b’dak li jiġri madwarna? Kemm aħna kapaċi nindunaw u nistagħġbu li kull ma jiġri fil-ħajja tagħna ma jiġrix bl-addoċċ, imma minnu nista’ nitgħallem xi ħaġa, kemm jekk sabiħ, kif ukoll ikrah?

Marija, kif jgħidilna l-Vanġelu, “baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha.” Il-qalb huwa l-post fejn jien nista’nifhem l-iktar.

Ejja matul din is-sena nitgħallmu nżommu l-esperjenzi tagħna f’qalbna. Ma nafux kif ser tkun din is-sena u anke jekk nawguraw dejjem is-sena t-tajba, fil-fond xi ftit jew wisq ikollna xi biża’ żgħira li xi ħaġa tista’ tmur żmerċ. Matul din is-sena jistgħu jiġru affarijiet sbieħ. Forsi anke ser jiġru affarijiet li jbeżżgħuna xi ftit, li ma jogħġbuniex. Ejjew nitgħallmu ngħożżu kollox fil-qalb tagħna għax nemmnu li Alla huwa l-Emmanuel, Alla huwa magħna. Ser jifraħ u jibki magħna, ser jimxi dejjem magħna. Ejjew din is-sena nagħmlu teżor minn kull esperjenża tagħna, li nitgħallmu nħobbu u naħfru ftit iktar. Fuq kollox li nibqgħu niskopru li Alla jħobbna b’imħabba tal-ġenn!

L-Arċipriet,

Is-Saċerdoti u l-Kunsill Parrokkjali

jawguraw

is-Sena t-Tajba

mimlija b’kull grazzja mill-Mulej

lill-Għajnselmiżi kollha,

speċjalment lill-morda, lill-anzjani, lill-emigranti tagħna.

IL-KWARANTURI MQADDSA

Nagħlqu u nibdew is-Sena mal-Mulej

Il-ĠIMGĦA 30 ta’ Diċembru permezz tal-quddiesa tad-9am nagħtu bidu għall-jiem tal-Kwaranturi Mqaddsa. L-Adorazzjoni Ewkaristika dawn il-ġranet tkun fil-Knisja Parrokkjali. Insibu ħin biex inqattgħuħ ma’ Ġesu’ Ħaj fl-Ewkaristija.

Fil-5 pm nistiednu lit-tfal u l-ġenituri kollha għal nofs siegħa adorazzjoni flimkien fil-knisja.

6.00pm quddiesa.

L-adorazzjoni tkompli sal-10pm.

IS-SIBT 31 ta’ Diċembru huwa l-aħħar jum tas-sena. L-Adorazzjoni Ewkaristika tibda wara l-quddiesa tad-9am. Filgħaxija fis-6.30pm rużarju u fis-7pm Konċelebrazzjoni Solenni tal-aħħar tas-sena bil-Kant tat-Te Deum. Fit-8pm tkompli l-adorazzjoni sal-10pm xħin ikollna l-aħħar quddiesa tas-sena. Wara mmorru lkoll iċ-Ċentru Parrokjali biex flimkien nistennew il-bidu tas-Sena l-Ġdida 2017.

IL-ĦADD l-1 ta’ Jannar

L-Adorazzjoni Ewkaristika tibda wara l-quddiesa tal-10am. Filgħaxija fl-4pm (u mħux fil-5pm) ikollna Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-Arċipriet u animata miż-żgħażagħ tal-parroċċa. Wara l-quddiesa – purċissjoni bis-Santissimu Sagrament. Nattendu lkoll bi ħġarna, kbar u żgħar. Il-fratelli mistiedna jakkumpanjaw il-purċissjoni. Tajjeb li nżejnu t-twieqi u l-galleriji tagħna minn fejn ser jgħaddi Ġesu’ Ħaj fl-Ewkaristija. Lura fil-knisja nagħlqu bil-Barka Sagramentali.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Milied tkompli b’aktar programmi u xandiriet sbieħ. Matul din il-ġimgħa jkollna kollegamenti mill-Italja marbuta mal-miġja tas-Slaten Maġi, bil-qofol jintlaħaq il-Ħadd 8 ta’ Jannar 2017 b’xandira diretta mill-Mellieħa sakemm il-Maġi jaslu f’Bethlehem f’Għajnsielem.

IS-SIĠRA TAL-KARITÀ… tkompli

Mis-Siġra tal-Karità fil-knisja tistgħu tkomplu tieħdu wkoll il-karti biex iġġibu l-oġġetti li jkun hemm indikati fuqhom.  DIN IS-SENA QED NESTENDUHA WKOLL FIL-ĦWIENET u TAGĦNA. Fejnha hemm ukoll kaxxa għall-bolli wżati u oħra għall-kartolini tal-Milied.

L-EWWEL ĠIMGĦA u SIBT TAX-XAHAR

Il-Ġimgħa 6 ta’ Jannar l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali u tibda wara l-quddiesa tad-9am. Is-Sibt 7 ta’ Jannar fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u wara quddiesa. L-Adorazzjoni tkompli sa 9pm.

L-IKLA PARROKKJALI TAL-MILIED

Il-Ġimgħa 6 ta’ Jannar fis-7.30pm fil-Grand Hotel. Biljetti mid-Dar Parrokkjali – Kbar €25 u tfal minn  5 snin sa Form 1 €14. Nibdew fis-7.30pm. Ikun hemm ikla buffet tajba.

GRAZZI MILL-QALB

N.N. B’ringrazzjament lill-Madonna €30, N.N €50.  Għall-orgni: George u Christie Grech €100; Familja Azzopardi €200.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Carmena u Joseph Ciantar joffru €30 b’suffraġju għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju tal-għażiż żewġha Pawlu Ciantar f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt tiegħu fil-5 ta’ Jannar u ta’ ħuha Ġużepp Buttigieg f’għeluq is-sitt sena mill-mewt tiegħu fis-6 ta’ Jannar.

GRAZZI LIL ALLA LI JISLIFNA Ż-ŻMIEN …

…BIEX NAGĦMLU T-TAJJEB

 

Bullettin 23 ta’ Diċembru 2016

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA   –         Motto Parrokkjali 2016-17

L-IBEN T’ALLA SAR BNIEDEM

 UMILJAZZJONI!

Il-festa waslet. Il-probabbiltà hi li ninsew il-protagonisti tagħha.  Nagħżlu li niċċelebraw il-birthday ta’ xi ħadd mingħajr ma nagħtu kas ta’ min hija l-festa.  Din hija l-umiljazzjoni kbira li qegħdin nerġgħu ngħaddu minnha lil Ġesu’ minkejja dak kollu li fil-festa tal-Milied niċċelebraw.  Ġesù ftaqar biex aħna nsiru sinjuri.  Fil-Grotta ta’ Betlem, Ġesù għadda minn umiljazzjoni kbira li tkompliet sa fuq is-salib.  “Ġie f’daru iżda niesu ma laqgħuhx”.  Noqogħdu attenti li l-avveniment li qed niċċelebraw illum ikun ġrajja ħajja għalina lkoll.  Ġrajja li tqawwi l-ħajja tagħna bħala nsara meta nagħrfu l-UMILJAZZJONI kbira li ġarrab Ġesù.  Quddiem ix-xena tal-Grotta ta’ Betlem irridu nirringrazzjaw bil-qalb lil Ġesù għal dak kollu li jagħmel magħna kull ħin.

Isaija jiddeskrivi r-ritorn tal-poplu ħieles mill-eżilju ta’ Babel.  Alla ġej biex iwaqqaf is-Saltna tiegħu, ifarraġ, ifejjaq, jifdi u jsalva. Din hija l-għajta tas-Salmista meta fis-Salm 97 itenni li “Raw it-truf kollha tal-art is-Salvazzjoni ta’ Alla tagħna.”  Din is-salvazzjoni laħqet il-quċċata tagħha bil-miġja ta’ Kristu Ġesù (it-tieni qari mill-Ittra lil-Lhud).  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann insibu lil Għerf-Kelma-Verb sar bniedem bħalna fil-persuna ta’ Ġesù ta’ Nazzaret.

Kien id-dawl tassew, li jdawwal kull bniedem li jiġi fid-dinja.  Kien fid-dinja u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux.  Int se tkun wieħed li m’għaraftux? X’se tagħti lil Ġesù fil-Grotta ta’ Betlem?

Kemm se tagħmel minn dan il-Milied okkażjoni biex tgħin lill-fqir?

X’se titlob li jagħtik Ġesù llum?

Mulej agħmel li quddiem l-umiljazzjoni tiegħek ma nistħix ngħix ta’ Nisrani.

GRAZZI U AWGURI LIL DAWK KOLLHA NVOLUTI

BIEX IWASSLULEK DAN IL-BULLETTIN TA’ KULL ĠIMGĦA FID-DAR TIEGĦEK u LILEK LI SSEGWIH.

Jekk tixtieq tibda tirċevih ukoll bil-posta elettronika, jew taf b’xi ħadd jiġi minnek barra minn Għajnsielem anke s-safar, ibgħat email fuq info@radjulauretana.com

JEKK SER TIXROB… ISSUQX!!! JEKK TAF LI XĦIN TIXROB TIŻBALJA… OQGĦOD DAK IL-PASS LURA!!! PASS WIEĦED JISTA’ JKUN BIŻŻEJJED BIEX TKOMPLI TGAWDI L-FERĦ TAL-MILIED!   

il-Milied niċċelebraw bil-fidi, il-misteru ta’ alla magħna

Is-Sibt 24 ta’ Diċembru – Lejlet il-Milied.

4.00pm:      Qrar fil-knisja sat-8.00pm.

5.00pm:      Dimostrazzjoni bil-Bambin li titlaq mill-Knisja l-Qadima għal Pjazza tad-Dehra, Triq Fawwara u għall-Knisja Parrokkjali, bis-sehem tal-Banda San Ġużepp. Wara jkollna programm tal-Milied imtella’ mit-tfal li jattendu l-Oqsma tal-Museum fil-parroċċa tagħna li jkun jinkludi l-prietka tat-tifel minn Tomas Sciberras

11.30pm:   Prietka tat-tifel, Uffiċċju tal-Qari u Quddiesa solenni tal-Lejl tal-Milied. Il-Kor Lauretana ser ikanta l-Messa Pastorale li kien kiteb Emmanuel Xuereb fl-1977 u li kien iħobb idoqq Dun Karm Cassar.

Il-Ħadd 25 ta’ Diċembru – il-Milied

Quddies fis-6, 8, u 10am u fil-5pm.

miċ-Ċentru Parrokkjali

PARTY TAT-TFAL tal-Years 1, 2, 3. Nhar it-Tnejn 26 ta’ Diċembru fit-3.30pm.

SERATA TAL-MILIED: Nhar iL-ĦAMIS 29 ta’ Diċembru, 2016 fis-7.30pm. Biljetti mill-bieb. Ejjew agħtu support lit-tfal u żgħażagħ tagħna.

L-Arċipriet,

Is-Saċerdoti u l-Kunsill Parrokkjali

jawguraw Milied Qaddis

lill-Għajnselmiżi kollha,

speċjalment lill-morda, lill-anzjani, lill-emigranti tagħna.

Stedina mill-qalb biex ningħaqdu flimkien fil-kenn ta’ dar Ommna Marija u niċċelebraw lil binha Ġesù mwieled għalina fil-Quddiesa ta’ Nofsillejl u matul il-ġranet tal-Kwaranturi.

IS-SIĠRA TAL-KARITÀ… tkompli

Mal-bidu tan-novena nedejna s-siġra tal-karità, inizzjattiva ta’ karità marbuta ma’ żmien il-Milied għal tant snin fil-parroċċa tagħna. DIN IS-SENA QED NESTENDUHA WKOLL FIL-ĦWIENET u TAGĦNA.

Mis-Siġra tal-Karità fil-knisja tistgħu tkomplu tieħdu wkoll il-karti biex iġġibu l-oġġetti li jkun hemm indikati fuqhom.  Fejnha hemm ukoll kaxxa għall-bolli wżati u oħra għall-kartolini tal-Milied.

WARA n-NOVENA TAL-MILIED

Grazzi mill-qalb lis-Saċerdoti tagħna, Soċji tal-Museum, lill-Katekisti tal-Parroċċa, lill-Abbatini, lill-Korijiet u lill-Ġenituri tas-sehem sabiħ li lkoll tajna biex seta’ jkollna novena oħra sabiħa. Grazzi lil Radju Marija li għal sena oħra xandar din in-novena mill-knisja tagħna.

L-IKLA PARROKKJALI TAL-MILIED

Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Jannar fis-7.30pm fil-Grand Hotel. Biljetti mid-Dar Parrokkjali.

GĦOTJIET – COMMUNITY CHEST FUND

Tista’ ġġib l-offerta tiegħek għall-Istrina ta’ dis-sena fil-Knisja tagħna u titfagħha fil-kaxxa ħdejn il-qniepen. Il-Parroċċa mbagħad twassal dawn l-offerti.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 27 ta’ Diċembru ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm bejn is-1:00pm u l-5pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmena Zerafa u l-familja joffru €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ missierhom Ġanni Zerafa f’għeluq il-15-il sena mill-mewt tiegħu fil-21 ta’ Diċembru u għall-erwieħ ta’ ommhom Maria u l-familja.
 • Maria Buttigieg toffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju tal-erwieħ tal-familja Buttigieg.

 

Bullettin 9 ta’ Diċembru 2016

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA   –         Motto Parrokkjali 2016-17

It-3 Ħadd tal-Avvent

IL-BXARA T-TAJBA WASLET

Ġwanni, li kien fil-ħabs sama’ bl-għemejjel al-Messija, u bagħat għandu tnejn mid-dixxipli tiegħu u qallu: “Inti huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor?” Ġesù wieġeb u qalilhom: “Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li qegħdin tisimgħu u taraw: l-għomja jaraw, iz-zopop jimxu, il-lebbrużi jfiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar ill-foqra. Hieni hu min ma jitfixkilx minħabba fija!” Meta dawk telqu, Ġesù qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni: “Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Qasba tixxejjer mar-riħ? Xi ħriġtu taraw? Raġel liebes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi tas-slaten issibhom. Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva, ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuqu hemm miktub: ‘Ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek.

Tassew, ngħidilkom, li fost ulied in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b’danakollu l-iżgħar wieħed fis-Saltna tas-Smewwiet hu akbar minnu.

HIENI HU MIN MA JITFIXKILX MINĦABBA FIJA!

Iva.  Il-Bxara t-Tajba waslet u qed titħabbar lil kulħadd, anki lilek u lili.  Huwa għal dan il-għan li din il-preparazzjoni ta’ l-Avvent irridu neħduha bis-serjetaÏ.  L-isfortuna tagħna tista’ tkun li jgħaddi dan il-mument u nibqgħu fejn aħna.  Biex naslu għall-bxara t-tajba rridu ngħaddu mid-deżert, anki jekk neħduha kontra l-kurrenti li jdawruna.  Huwa għalhekk li rridu ntennu kull ħin il-frażi tas-Salmista:  “Ejja Mulej ħa ssalvana”.

Il-ferħ tal-ħelsien mill-jasar tad-deżert hija t-tema ċentrali tal-Ewwel Qari tal-lum meħud mill-ktieb tal-Profeta Isaija.  Il-Messija jfejjaqna mill-ħażen tal-ħajja: huwa għalhekk f’waqtu li fis-Salm Responsorjali ntennu EJJA MULEJ  ĦA SSALVANA – Salvazzjoni li se tiġi b’mod speċjali għall-foqra u għall-umli..

 1. Dan il-Ħadd huwa l-Ħadd ta’ ferħ:  kelma ta’ kuraġġ għax l-AĦBAR IT-TAJBA hi fil-qrib.
 2. Għax ħabbar din il-Bxara t-Tajba Ġwanni l-Battista qafluh fil-ħabs. Lilek għandhom ċans jaqfluk għax ixxandar il-Bxara t-Tajba?
 3. Kemm tassew nifhmu li l-Milied hija l-festa tal-fqir u l-batut?  Kemm se tgħin f’dawn il-ġranet lil min hu fil-bżonn?
 4. Kemm tassew qed tnaddaf qalbek f’dawn il-ġranet u mhux timliha bi proposti ta’ rigali u xalar bla rażan?

Mulej Ġesù, grazzi tal-ferħ li trid tiżra’ ġo qalbi

Agħmel li nkun xandár ta’ din l-AĦBAR IT-TAJBA b’għemili.

IN-NOVENA TAL-MILIED WASLET

Milied tajjeb jibda minn tħejjija tajba. Fost tant attivitajiet li jkunu għaddejjin f’dawn il-ġranet ta’ qabel il-Milied, għandu jkollha post prominenti fil-kalendarju ta’ kull wieħed u waħda minna … in-NOVENA. Nibdew nhar il-Ħamis li ġej 15 ta’ Diċembru u nkomplu kull jum fis-6pm. Il-Ħadd 18 tkun fl-10am.

EJJEW NINĠABRU FIL-KENN TAD-DAR TA’ OMMNA MARIJA lkoll kemm aħna:

IL-KBAR u ż-ŻGĦAR. In-novena hi tal-KBAR UKOLL. Nagħtu 45 minuta kuljum biex niċċelebraw u nitolbu bl-akbar talba tal-Knisja – Il-Quddiesa.
ĦEĠĠA … ma nintelqux.

FERĦ… minkejja tant problemi!!!  Għax ġej il-Mulej!

IL-ĦAMIS STESS INNIEDU S-SIĠRA TAL-KARITÀ għal din is-sena.

ŻJARA GĦAND IL-MORDA U L-ANZJANI

Fuq l-inizzjattiva tagħhom stess l-adoloxxenti u ż-żgħażagħ Għajnselmiżi li jiġu għal-laqgħat fiċ-Ċentru Parrokkjali ser iżuru lill-anzjani u l-morda tagħna fid-djar tagħhom nhar it-Tlieta 13 ta’ Diċembru mid-9am ‘il quddiem. Nilqgħuhom u nifirħu magħhom.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Dan ser isir fil-Knisja tagħna nhar is-Sibt li ġej 17 ta’ Diċembru. Nibdew bil-quddiesa tan-novena tal-Milied fis-6pm u nkomplu wara sat-8pm.

RADJU LAURETANA L-iskeda tal-Milied fuq Radju Lauretana tkompli. Segwu l-programmi u x-xandiriet speċjali li għandna għalikom.

L-EWWEL ĠABRA GĦALL-FESTA Qed jinġabar l-envelop li tqassam bieb bieb il-ġimgħa li għaddiet. Inkunu ġenerużi bħal dejjem.

HI-TEA L-Erbgħa 14 ta’ Diċembru fiċ-Ċentru Parrokkjali mis-6.30pm ‘il quddiem. Inħeġġukom tattendu.

NIFIRĦU

Lil Joanne Debrincat li giet onorata bil-Gieħ Għajnsielem għal din is-sena 2017. Nifirħu lilha u lill-familja tagħha u nirringrazzjawha ta’ dak kollu li tagħmel fil-Parroċċa u r-Raħal tagħna.

miċ-Ċentru Parrokkjali

SERATA TAL-MILIED: IL-ĦAMIS 29 ta’ Diċembru, 2016. Dawk li jixtiequ jieħdu sehem jinkitbu fl-Uffiċċju Parrokkjali jew iċ-Ċentru sat-18 ta’ Diċembru.

GRAZZI MILL-QALB

 • Lil Antonia Borg li ħadmet u rregalat girlanda tal-ganutell sabiħa għall-istatwa tal-Madonna s-Sewda.
 • Mill-kaxxa tal-ħanut ta’ Tony’s Bar €50.
 • N. għall-orgni €100.

MILL-BANDA TAGĦNA

L-Għaqda Mużikali San Ġużepp ser torganizza l-ikla annwali tal-Milied il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru fit-8pm fis-sala tal-każin. Prezz kbar €20 u żgħar €15. Biljetti mill-bar jew membri tal-Kumitat.

Il-Banda San Ġużepp ser tesegwixxi l-programm mużikali tal-Milied il-Ħadd 11 ta’ Diċembru fis-2.30pm quddiem id-daħla ta’ Bethlehem f’Għajnsielem ftit qabel il-ftuh uffiċjali tal-presepju ħaj.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha ġewwa Lourdes Home t-Tnejn 12 ta’ Diċembru mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Ġwann Mizzi, kafe’ u tombla.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 11 ta’ Diċembru ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Ursola Azzopardi toffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ Anthony Azzopardi f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fit-12 ta’ Diċembru.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

IN-NOVENA TAL-MILIED

TALB – KANT – QRAR– TĦEJJIJA TAJBA

Bullettin 2 ta’ Diċembru 2016

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA   –         Motto Parrokkjali 2016-17

It-2 Ħadd tal-Avvent

ĦEJJU T-TRIQ TAL-MULEJ. IDDRITTAW IL-MOGĦDIJIET TIEGĦU

It-tħejjija tagħna fl-Avvent hija maqsuma bejn ċerta ħeġġa għal bidla interna u l-geġwiġija ta’ kummerċ li għaddejjin minnha fl-istennija tal-Milied b’elf proposta għal elf rigal.  Huwa għalhekk leħen qawwi dak li nisimgħu lil Ġwanni l-Battista jtenni llum:

“Ħejju t-triq tal-Mulej. Iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.”

Mill-ġdid appell kontra l-aljenazzjoni li tifga fina kull sens ta’ ftuħ għall-Mulej.  U hawn hija l-għażla tagħna f’din it-tħejjija.  Lesti li niddrittaw it-triq ta’ ħajjitna?  Jew  għadna mqabbdin ma’ tant kompromessi?  X’lesti nitilfu f’din it-tħejjija?

“Agħmlu mela frott xieraq ta’ ndiema”, jissuġġerixxi l-Battista.”

Israel kollu għad jinqered, iżda mill-qerda għad tinbet il-fergħa tas-Salvazzjoni – il-Messija li jġib il-bidla totali.  Hekk insibu fl-Ewwel Qari tal-lum meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija u din l-istennija għas-Saltna ta’ Alla tidher fis-Saltna tal-Messija kif insibu fis-Salm 71:  “Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja.”  Din il-ġustizzja trid tixgħel fid-dinja permezz tax-xhieda ta’ għaqda fost l-insara.   Ġwanni jistqarr li x-xogħol tiegħu huwa biss xogħol ta’ tħejjija għall-Messija.

Inkomplu l-mixja fl-Avvent b’għażla f’idejna:  IRRIDU NINBIDLU?

X’ser tagħti biex tinbidel?

Hemm bżonn li f’dan l-Avvent issib mument ta’ deżert.  Tirrifletti bis-serjetà fuq x’tip ta’ ħajja qiegħed tgħix.

Hemm bżonn ta’ DEĊIŻJONI u BIDLA fil-ħajja tagħna.

Hu fid-deżert li sseħħ il-bidla.

Mulej Ġesù, idħol fid-deżert ta’ qalbi u għinni niddritta l-mogħdijiet.

RADJU LAURETANA L-iskeda tal-Milied fuq Radju Lauretana tibda l-Ħamis 8 ta’ Diċembru. Segwu l-programmi u x-xandiriet speċjali li għandna għalikom. L-iskeda qed titqassam mal-bullettin.

FESTA IMMAKULATA KUNĊIZZJONI Il-Ħamis 8 ta’ Diċembru l-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd. Bħal kull sena mmorru l-Kunċizzjoni l-Qala. Tluq mill-pjazza fis-7.30am. Quddiesa fit-8am.

GĦOTJIET GĦALL-COMMUNITY CHEST FUND

Tista’ ġġib l-offerta tiegħek għall-Istrina ta’ dis-sena fil-Knisja tagħna u titfagħha fil-kaxxa ħdejn il-qniepen. Il-Parroċċa twassal dawn l-offerti nhar l-10 ta’ Diċembru waqt ix-xandira tal-istrina minn Għawdex.

FESTA LITURĠIKA TAL-MADONNA TA’ LORETO

Il-Ġimgħa 9 ta’ Diċembru – Lejlet il-Festa

5.30pm     Talb tas-Salmi fil-Knisja

6.00pm     Quddiesa

6.30pm    Fil-Kenn ta’ Darek Marija! Talb Marjan f’riġlejn l-istatwa devota tal-Madonna s-Sewda

Tinxtegħel ukoll il-ħuġġieġa Lawretana fuq iz-zuntier.

9.00pm    Festa della Venuta della Santa Casa

Insegwu flimkien f’xandira diretta u esklussiva l-velja ta’ talb minn Loreto l-Italja fuq Radju Lauretana. Radju Marija jingħaqad ma’ Radju Lauretana għal din ix-xandira speċjali. Ikollna l-kummentarju bil-Malti. Fil-velja ser ikun hemm preżenti l-Isqfijiet taz-zoni li ħakimhom it-terremot aktar kmieni din is-sena fil-Marche.

Is-Sibt 10 ta’ Diċembru – Festa Liturġika ta’ Sidtna Marija ta’ Loreto

5.30pm    Rużarju f’xandira diretta u esklussiva fuq Radju Lauretana u Radju Marija minn ġewwa d-Dar tal-Madonna f’Loreto, liema rużarju jinstema’ wkoll fil-knisja.

6.00pm    Konċelebrazzjoni Solenni ta’ Jum il-Festa mmexxija mill-Arċipriet Dun Frankie Bajada f’għeluq l-10 snin tiegħu bħala ragħaj tal-parroċċa. Tieħu sehem l-orkestra u l-kor taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Frankie Debono. Wara l-quddiesa jkollna Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

BETHLEHEM F’GĦAJNSIELEM Inħeġġu lil dawk li jistgħu, biex jieħdu sehem bħala atturi u lil dawk kollha li  b’xi mod ser  jieħdu sehem f’Bethlehem li ser issir laqgħa għalihom fil-kazin tal-banda – it-Tlieta  li gejja fis-6.30pm.

IMMORRU S-SEMINARJU – Bħala parti mill-attivitajiet fl-okkażjoni tal-150sena mit-twaqqif tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, ġejna mistiedna biex inżuru dan il-post u naraw ukoll il-wirja sabiħa li hemm dwar l-istorja tiegħu. Immorru nhar it-Tlieta li ġejja. Trasport provdut  wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Min jixtieq jiġi jikkuntattja l-uffiċċju parrokkjali.

 • NOVENA TAL-MILIED: MILL-15 sat-23 ta’ DIĊEMBRU

L-EWWEL ĠABRA GĦALL-FESTA

Ma’ dal-bullettin qed jaslilkom ukoll l-envelop għall-ġabra bieb bieb għall-festa tas-sena d-dieħla. Il-voluntiera tal-parroċċa jgħaddu jiġbruh matul din il-ġimgħa. L-ispejjeż tal-festa biex inkomplu nagħmlu dak li konna nagħmlu qegħdin dejjem jikbru. Inkunu ġenerużi bħal dejjem.

Miċ-Ċentru Parrokkjali

SERATA TAL-MILIED: IL-ĦAMIS 29 ta’ Diċembru, 2016. Dawk li jixtiequ jieħdu sehem jinkitbu fl-Uffiċċju Parrokkjali jew iċ-Ċentru sat-18 ta’ Diċembru.

MILL-ISKOLA PRIMARJA  Il-Kap tal-Iskola primarja t’Għajnsielem tavża lil dawk il-ġenituri li għandhom uliedhom li se jagħlqu 3 snin sal-aħħar t’April 2017 biex jirreġistrawhom għal mal-Kindergarten intake ta’ Frar 2017. Il-ġenituri mitluba jiġbru l-applikazzjoni mill-iskola. L-applikazzjoni tagħlaq fis-7 ta’ Diċembru.

HI-TEA Nhar l-Erbgħa 14 ta’ Diċembru fiċ-Ċentru Parrokkjali mis-6.30pm ‘il quddiem.

GĦOTI TA’ DEMM Skola Primarja Sannat il-Ħadd 4 ta’ Diċembru mit-8:30am sas-1:00pm.

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 6 ta’ Diċembru – 1:00pm sal-5:00pm.

GRAZZI MILL-QALB Ġabra speċjali għall-Knisja s-Sibt u l-Ħadd 26 u 27 ta’ Diċembru – €624.88.

ILQA’ FI ĦDANEK O Ġesu’ r-ruħ għażiża ta’ Albert Sultana mill-Komunita’ Parrokkjali tagħna li għadda għal għandek fis-27 ta’ Novembru fl-eta’ ta’ 53 sena.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Ġuża u Maria Galea joffru €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ ommhom u missierhom Carmela u Pawlu Galea fl-anniversarju tal-mewt tagħhom.
 • Loreta Saliba toffri €20 għall-Bullettin b’suffraġju ta’ missier u ommha Ġużeppa u Karlu Spiteri.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 25 ta’ Novembru 2016

L-1 Ħadd ta’ l-Avvent

             INQUMU FL-ISTENNIJA

ISHRU, MELA,

GĦAX MA TAFUHX IL-JUM

LI FIH JIĠI SIDKOM

Bħala nsara huma ferm importanti l-mumenti li nqumu ftit mir-rutina li ħafna drabi nkunu waqajna fiha.  L-Avvent huwa ż-żmien it-tajjeb biex nagħmlu dan fl-istennija tat-twelid ta’ Ġesù, twelid li d-dinja tal-kummerċ illum għamlet minnu karikatura.  L-Avvent huwa kemm memorja kif ukoll profezija.  Ma rridux inħarsu biss lejn il-passat tal-ġrajja tal-Milied, iżda wkoll lejn il-preżent biex ninterpretawh fid-dawl tal-Kelma t’Alla.  L-Avvent għalhekk mhux xi stennija monotona li fiha ma tagħmel xejn, iżda stennija attiva.

Mat-Twaqqif tas-Saltna tal-Messija sal-aħħar tad-dinja, Sijon il- Ġdida – il-Knisja tkun għall-attenzjoni mhux tal-Lhud biss iżda tad-dinja kollha.  Hekk itenni l-awtur tal-Ktieb tal-Profeta Isaija fl-ewwel silta tal-lum.  Il-poplu jkollu x-xewqa li jitgħallem it-triqat u l-mogħdijiet tal-Mulej.  Dan il-ferħ ta’ għażla jidher fis-Salm Responsorjali tal-lum meta fis-Salm 121 insibu l-għanja ta’ ferħ:

“FRAĦT META QALULI: ‘IMMORRU FID-DAR TAL-MULEJ’.

San Pawl fl-Ittra tiegħu lir-Rumani jagħmel distinzjoni bejn il-lejl li huma l-jiem ta’ ħajjitna u l-jum li huwa t-tieni miġja tal-Mulej.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew insibu li Ġesù jisħaq fuq x’għandha tkun l-attitudni tagħna b’din l-istennija.  Hemm bżonn li nkunu dejjem imħejjija.  Quddiem dinja li tipprovdi vanġeli u valuri oħrajn l-iżball ta’ l-aljenazzjoni jista’ jkun fatali.

L-AVVENT huwa riflessjoni qabel il-Milied fuq il-laqgħa tiegħi mal-Mulej li ġej.

X’qed tħejji għal din il-miġja tal-Mulej? Kif qed tgħixha din l-istennija? Kemm tassew qed tipprova tegħleb l-aljenazzjoni tad-dinja biex tiġġedded mal-Mulej?

Theilard de Chardin kien itenni:  “Il-Mulej Ġesù ser jirritorna jekk nistennewh b’tama ħajja.”  Kemm verament qed nistennewh il- Mulej? Lil min ser nistennew f’dan l-Avvent?

Kif ser nistennewh? Fejn?

Mulej Ġesù, għinna nirbħu l-aljenazzjoni fil-ħajja tagħna biex naslu ħalli nistennewk bi preparazzjoni serja.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA! Motto tal-parroċċa tagħna għal din is-sena liturġika li qed nibdew flimkien mal-Knisja kollha! NITRAWMU FIT-TALB bħal Marija fid-Dar Tagħha ta’ Nazaret.

L-AVVENT

Żmien ta’ STENNIJA fis-SKIET

Żmien ta’ STENNIJA fil-FERĦ

Żmien ta’ BIDLA TAL-QALB quddiem KRISTU

                              LI ĠEJ BIEX IQAĊĊAT IL-ĦAŻIN.

SKIET – FERĦ – BIDLA TAL-QALB.

Ngħixuhom fiċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u fil-ħajja ta’ kuljum.

TALB – KANT – GĦAJNUNA LILL-OĦRAJN

FESTA TA’ SANT’ANDRIJA Nhar l-Erbgħa li ġejja nfakkru lil dan l-Appostlu Qaddis, Patrun tas-Sajjieda. Filgħaxija fis-6pm ikollna l-quddiesa bil-prietka.

MILL-MUSEUM TAL-BNIET  Il-laqgħa tal-bniet ta’ Form 2 ser tibda tkun il-Ħamis fl-4.30pm.

TĦEJJIJA GĦALL-GRIŻMA

IMPORTANTI – L-istudenti li qed jippreparaw ruħhom biex jirċievu l-Griżma tal-Isqof ser ikollhom tlett laqgħat ta’ tħejjija matul iż-żmien tal-Avvent. Nhar ta’ Erbgħa – 30 ta’ Novembru, 7 u 14 ta’ Diċembru fil-5.15pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.

GRAZZI MILL-QALB Bott offerti każin PN €26.83

Offerta ta’ €100 b’ringrazzjament lill-Madonna. N.N. Orgni €500.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 27 ta’ Novembru ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm

B’RISQ IL-KNISJA PAROKKJALI

ĠABRA SPEĊJALI FIL-QUDDIES KOLLU tas-Sibt u l-Ħadd 26 u 27 ta’ Novembru.

Fil-knisja parrokkjali tistgħu taraw l-kanen kbar tal-orgni li waslu dan l-aħħar mill-Ingilterra kif ukoll xi xogħol tal-arloġġi li wasal minn Franza.

 • HI-TEA Nhar l-Erbgħa 14 ta’ Diċembru fiċ-Ċentru Parrokkjali mis-6.30pm ‘il quddiem.

L-IKLA TAL-MILIED li torganizza l-Parroċċa ser tkun il-Ġimgħa 6 ta’ Jannar, 2017 fil-Grand Hotel.

IL-MADONNA TA’ LORETO FESTA LITURĠIKA

Il-Ġimgħa 9 ta’ Diċembru: 6.30pm – 7.15 Talb Marjan f’riġlejn l-istatwa devota tal-Madonna s-Sewda bit-Tema: FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA!

Is-Sibt 10 ta’ Diċembru: 6.00pm Quddiesa solenni bis-sehem tal-orkestra.

miċ-Ċentru Parrokkjali

BEJGĦ TA’ PONSJETTI U PJANTI b’risq iċ-Ċentru – matul din il-ġimgħa 4-5.30pm. u filgħodu 8.30-9am.

SERATA TAL-MILIED: It-Tlieta 27 ta’ Diċembru, 2016. Nistiednu lil dawk li jixtiequ jieħdu sehem biex jinkitbu l-Uffiċċju Parrokkjali jew iċ-Ċentru sat-18 ta’ Diċembru.

ĦARĠA GĦAL MALTA

Il-Kunsill Lokali Għajnsielem ser jorganizza ħarġa għal Malta nhar it-Tlieta 6 ta’ Diċembru. Ser inżuru l-Birgu, il-Mużew Marittimu, ikla fil-Valletta Waterfront u Pama. Tluq mill-Pjazza fis-6:50am. Prezz 17-il Ewro. Biljetti jinxtraw mill-uffiċċju tal-Kunsill.

MILL-KNISJA TA’ SANT’ANTNIN

TOMBLA Ċentru Sant’ Antnin il-Ġimgħa 2 ta’ Diċembru fis-7pm.

IKLA TAL-MILIED Buffet tal-Milied b’risq il-Knisja ta’ Sant’Antnin il-Ġimgħa 9 ta’ Diċembru mis-7.30pm ‘il quddiem fil-Każin tal-Banda. Biljetti mill-Knisja tal-Patrijiet jew ċemplu 79202172.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Loreta Zerafa toffri €20 għall-ispejjeż tal-Bullettin b’suffraġju ta’ Kelinu Debono f’għeluq l-4 snin mill-mewt tiegħu fis-26 ta’ Novembru.
 • Eugenia Buttigieg toffri €20 għall-ispejjeż tal-Bullettin b’suffraġju ta’ ħuha Stephen Xuereb li miet il-Kanada fis-17 ta’Novembru.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Bullettin 18 ta’ Novembru 2016

L-34 Ħadd Matul is-Sena

Festa ta’ Kristu Sultan

SULTAN QADDEJ

Sultan Qaddej.  Din hija l-festa li qed niċċelebraw illum.  Il-festa li tradizzjonalment insejħulha l-festa ta’ Kristu Re.

Hija l-festa fejn ir-Re ġie fid-dinja biex isalvana u jkun is-salvatur tagħna.  Ilkoll kemm aħna llum irridu nirringrazzjaw lil Ġesù li wriena mhux bil-kliem biss iżda wkoll bil-ġrajjiet li jħobbna lkoll, li jħobb l-umanità kollha tant li daħal fl-istorja tal-umanità tagħna.  Sultan li qiegħed għas-servizz tagħna u għalhekk fih sens akbar illum fl-aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika li nħarsu lejn il-Mulej bħala dak li mhux huwa s-sultan tal-ħolqien kollu iżda li jsegwi bil-fidwa li kisbilna dan l-istess ħolqien.  Huwa messaġġ ta’ faraġ u kuraġġ għalina lkoll.  Messaġġ li permezz tiegħu nagħrfu li qatt fid-dinja ma aħna waħedna.  Biex wettaq din il-missjoni ta’ salvazzjoni Ġesù bata ħafna.  Bata l-umiljazzjoni.  Huwa, li kien Sultan tal-Univers kollu, kien umiljat bl-akbar mod kif naraw anki fil-Vanġelu tal-lum.  U anki minn hawn irid joħroġ messaġġ qawwi għall-ħajja tagħna.  Aħna l-insara ġejna mifdijin bil-prezz għoli tad-demm tal-feddej. Huwa għalhekk li għandna responsabbiltà kbira li nuru lid-dinja ta’ madwarna l-qawwa ta’ din is-Saltna ta’ dan is-Sultan li huwa għas-servizz tagħna erbgħa u għoxrin siegħa kuljum.

 1. Kemm tħoss fil-fond ta’ qalbek li llum għandek tgħid GRAZZI lil Kristu Sultan?
 2. Taf kemm kuljum dan is-sultan huwa għad-dispożizzjoni tiegħek?  Jirnexxilek tieqaf u tkellmu huwa li qed jistenniek erbgħa u għoxrin siegħa kuljum?
 3. Kemm nifhmu l-prezz għoli li dan is-Sultan ħallas għalina?
 4. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lum trid tkun ċelebrazzjoni ta’ radd il-ħajr lil Ġesù għal dak li għamel u jibqa’ jagħmel għalina, minkejja li neħduh for grantedfil-ħajja tagħna.
 5. Bix-xhieda tagħna f’din id-dinja aħna rridu nuru li niffurmaw parti minn din is-saltna li tagħha Ġesù huwa l-mexxej.  L-ID Cardtagħna trid tkun ix-xhieda permezz tas-sagrifiċċju.

Nadurawk, o Sultan tagħna,

għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna.

IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA GĦADDA-IL-ĦNIENA TRID TKOMPLI U TIŻDIED

FESTA TA’ KRISTU SULTAN

Illum il-Ħadd 20 ta’ Novembru tagħlaq is-sena liturġika tal-Knisja u magħha il-Ġublew tal-Ħniena.

Bejn is-Sibt u l-Ħadd 19 u 20 ta’ Novembru  ser ikun hemm servizz ta’ QRAR IL-LEJL KOLLU fis-SANTWARJU TAL-GRAZZJA TAL-KAPUĊĊINI.

IL-ĦADD 20 ta’ Novembru  fl-4.00pm – Ċelebrazzjoni Djoċesana.

IMPORTANTI  –  Il-quddiesa ta’ filgħaxija (għal dan il-Ħadd biss) fil-Knisja tagħna tkun fis-6.30pm.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 22 ta’ Novembru ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1pm sal-5pm (l-aħħar reġistrazzjoni sal-5:00pm).

QUDDIESA FESTA SANTA ĊEĊILJA

L-Għaqda Mużikali San Ġużepp ser  tiċċelebra l-festa ta’ Santa Ċeċilja – patruna tal-mużiċisti u l-baned Maltin b’quddiesa fil-kappella tagħha it-Tlieta, 22 ta’ Novembru fis-7pm. Kulħadd mistieden.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 26 ta’ Novembru, 2016 fil-knisja ta’ San Lawrenz mis-6.30 sat-8.30 pm. Trasport mill-Pjazza fis-5.45pm. It-talb f’Dicembru ser isir fil-knisja tagħna.

THANKSGIVING – RADD il-ĦAJR

STEDINA miċ-Ċentru Parrokkjali

Niċċelebraw flimkien din il-festa ta’ ringrazzjament lil Alla li oriġinat fl-Amerka.

 • Nhar is-Sibt li ġej 26 ta’ Novembru
 • Fiċ-Ċentru Parrokkjali mis-7.30p.m. ‘il quddiem
 • 3 course meal organizzata miż-żgħażagħ tagħna – GSM Youths.

Biljetti miċ-Ċentru Parrokkjali jew mill-Uffiċċju Parrokkjali. (kbar €12, żgħar minn yr5 sa form1 €6. Family ticket- omm u missier u żewġt itfal yr5-form1 – €30). Tfal sa yr4 b’xejn. Tistgħu ċċemplu lil Pauline Buttigieg 79964537 jew id-dar parrokkjali 21554615.

DVD TAL-FESTA  Infakkru li min jixtieq jakkwista DVD tal-festa jmur l-Uffiċċju Parrokkjali. Prezz €10.

MATUL NOVEMBRU fiċ-Ċimiterju

QUDDIES it-Tnejn u l-Erbgħa f’nofsinhar.

 • Il-Ġimgħa 25 ta’ Novembru Quddiesa fis-7.30pm.

Kuljum ikollna l-pellegrinaġġ bir-rużarju fis-7pm.

KOMPETIZZJONI KARTOLINA TAL-MILIED

Il-Kunsill Lokali Għajnsielem ser jerġa’ jniedi kompetizzjoni tal-isbaħ kartolina għat-tfal tal-iskola primarja bejn year 1 u year 6. It-tfal kollha t’Għajnsielem huma mħeġġa jipparteċipaw. Ser jitqassam envelope lil kull tifel u tifla fl-iskola li jinkludi l-linji gwida. Dawk it-tfal li ma jattendux l-iskola primarja t’Għajnsielem huma mħeġġa li jiġbru l-linji gwida mill-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali. Il-kompetizzjoni tagħlaq l-Erbgha 30 ta’ Novembru 2016.

L-INTERNET U WLIEDNA … Laqgħa mportanti

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja tistieden lill-ġenituri u carers kollha ta’ tfal u adolexxenti għal laqgħa utli ħafna għalihom dwar Il-perikli tal-internet għat-tfal u għall-adolexxenti.  Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, r-Rabat, nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Novembru bejn is-6.00pm u s-7.30pm u ser titmexxa mis-Cyber Crime Unit tal-Pulizija ta’ Malta.

GRAZZI MILL-QALB N.N. Għall-Orgni €30.

Euro Collection Novembru 2016 €428.59

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Rose u George Grech joffru €20 għall-ispejjeż tal-Bullettin b’suffraġju tal-għażiża ommhom Mary Grech f’għeluq id-9 snin mill-mewt tagħha.
 • L-aħwa Mercieca joffru €20 għall-ispejjeż tal-Bullettin b’suffraġju tal-erwieħ tal-familji Mercieca u Turban.
 • Guża Zerafa toffri €20 għall-ispejjeż tal-Bullettin b’suffraġju tal-għażiża ommha Maria Spiteri li mietet ġewwa Sydney l-Awstralja fl-14 ta’ Ottubru li għadda.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 11 ta’ Novembru 2016

It-33 Ħadd Matul is-Sena

JOBGĦODUKOM  MINĦABBA  F’ISMI! XAGĦRA WAĦDA MINN RASKOM MA TINTILIFX

Li tgħix ta’ nisrani m’huwiex faċli.  Tista’ tirreċta ta’ nisrani, tista’ tilgħabha ta’ nisrani, iżda li verament tgħix ta’ nisrani mhix ħaġa faċli. Kull ħaġa li ħsibna li se tibqa’:  ideoloġiji, personaġġi, monumenti, kollox qdiem, intemm u għadda.  Iżda Kristu baqa’; il-fidi tibqa’.  Hu għalhekk li Ġesù llum jistedinna biex l-ewwelnett nirriflettu ftit fuq kemm il-fidi tagħtina l-kuraġġ kif inħarsu lejn il-ħajja tagħna ta’ kuljum u wkoll kif tassew aħna.  Dan biex ilkoll nindunaw li rridu ngħaddu minn persekuzzjonijiet iżda li moħħna għandu jkun mistrieħ li l-Mulej qatt m’hu se jħallina waħedna, “għax jien nagħtikom diskors u għerf.”

Ġesù jtenni li saħansitra dawk li nafdaw fihom iduru kontrina, dawk li qatt ma stennejna li se jeħduha kontrina.  Ġesù għalhekk jisfidana biex nibqgħu sħaħ sal-aħħar.  M’aħniex se nkunu waħedna f’din il-mixja ta’ fidi u mpenn fuq dak li għallimna huwa stess.  Dan huwa Ħadd li jiftħilna għajnejna iżda fl-istess ħin jimliena kuraġġ meta nkunu mimlija niket minħabba dak li jkun qed jiġri madwarna u li ħafna drabi jkunu ġrajjiet li ma nistgħux nifhmu.

 1. Il-Mulej qed jurina biċ-ċar illum xi tfisser tkun nisrani.  Trid taħdem, ma tibżax mill-persekuzzjoni u żżomm għajnejk u widnejk miftuħa sew għal dak li jgħidlek hu fil-mumenti iebsa.
 2. Ġesù jridna nibqgħu sħaħ sa l-aħħar.  Kif?  Billi nisimgħu l-messaġġ tal-Kelma tiegħu u nagħtuh il-ħajja fl-ambjent tagħna.
 3. San Pawl itenni l-importanza tax-xogħol fl-istennija tal-Mulej.  Il-post tax-xogħol u dmirijiet tagħna għax huma parti mill-vokazzjoni u l-impenn nisrani ta’ kuljum.
 4. Illum irridu nwiegħdu lil Ġesù li nimxu fuq kliemu mingħajr kompromessi – mingħajr ma ngħidu: “u iva! Mhux kulħadd hekk jagħmel!

Mulej, dawwal il-fehma tiegħi,biex nifhem aktar dak li trid minni

u għinni nħoss il-preżenza u d-dawl tiegħek

f’kull deċiżjoni li nieħu fil-ħajja

biex dejjem tkun fuq kliemek.

ADORAZZJONI FIL-KNISJA L-QADIMA

Insibu aktar ħin għall-Adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima l-aktar bejn l-10am u s-1.00pm.

JUM IT-TIFKIRA – IL-ĦADD 13 ta’ NOVEMBRU

10.00am               Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali

Wara, daqq tas-sirena, tqegħid ta’ kuruni fuq il-monument tal-gwerra, daqq tal-fanfarra u wirja ta’ karozzi ta’ żmien il-gwerra u oħrajn. Jintlaqgħu donazzjoniet għal Puttinu Cares. Attività organizzata mill-Kunsill Lokali.

DVD TAL-FESTA  Min jixtieq jakkwista DVD tal-festa li għaddiet imur l-Uffiċċju Parrokkjali. Prezz €10.

STATWA U IKONA TAL-FIDDA

Nixtiequ navżaw lil dawk li kienu ordnaw statwa tal-fidda biex jikkuntattjaw l-uffiċċju parrokkjali ħalli jiġu jiġbruha. Erġajna ġibna wkoll aktar ikoni (it-3 daqsijiet) u statwi tal-fidda replika tal-istatwa titulari tagħna. Min jixtieq jakkwista xi waħda (anke bħala rigali tal-Milied) aslu wasla sal-uffiċċju parokkjali.

KOR VIRGO  Inħeġġu lit-tfal minn Year 2 sa Year 6 biex jieħdu sehem flimkien fil-Kor Virgo. Il-provi jkunu nhar ta’ Ħadd dritt wara l-quddiesa tal-10.00am.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA ġewwa Lourdes Home l-Erbgħa 16 ta’ Novembru mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Mons Renato Borg, kafe’ u tombla.

MATUL NOVEMBRU fiċ-Ċimiterju

QUDDIES it-Tnejn u l-Erbgħa f’nofsinhar.

 • Il-Ġimgħa 18 ta’ Novembru fis-7.30pm tkun b’sufraġju taż-żgħażagħ mejtin u għall-mejtin tal-Għajnsielem F.C.

Kuljum ikollna l-pellegrinaġġ bir-rużarju fis-7pm.

GRAZZI MILL-QALB Gorga Galea toffri €100 b’ringrazzjament lill-Madonna ta’ Loreto.

GĦOTI TA’ DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 13 ta’ Novembru ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

LAQGĦA MPORTANTI

għall-ġenituri li għandhom it-tfal jattendu l-Museum tal-Bniet Għajnsielem. Nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Novembru fis-6.30pm fil-Qasam tal-Bniet fi Triq J.F. de Chambrai.

FESTA TA’ KRISTU SULTAN

Nhar il-Ħadd 20 ta’ Novembru tagħlaq is-sena liturġika tal-Knisja u magħha il-Ġublew tal-Ħniena.

Il-ĦAMIS 17 ta’ Novembru: Ċelebrazzjoni ta’ Kristu Re għat-tfal minn Yr5 sa Form 1 fil-Knisja ta’ Sannat Trasport provdut mill-parroċċa mill-Pjazza fl-4.30pm.

NISSIEĦBU MAGĦHOM F’ĠEST TA’ KARITÀ BILLI NĠIBU PRODOTTI TAL-IKEL PRESERVE U POĠĠUHOM FIL-KAXXA APPOSTA FIL-KNISJA PARROKKJALI (quddiem l-artal tal-Madonna)

Bejn is-Sibt u l-Ħadd 19 u 20 ta’ Novembru  ser ikun hemm servizz ta’ QRAR IL-LEJL KOLLU fis-SANTWARJU TAL-GRAZZJA TAL-KAPUĊĊINI.

IL-ĦADD 20 ta’ Novembru  fl-4.00pm – Celebrazzjoni Djoċesana. Dakinhar il-quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja tagħna tkun fis-6.30pm.

IKLA TA’ SAN MARTIN FIS-SEMINARJU

Nhar is-Sibt 19 ta’ Novembru fis-7.00pm. Biljetti mingħand l-Aħwa Ħbieb tas-Seminarju jew mis-Seminarju stess (21556479)

CHRISTMAS DINNER b’risq il-Knisja ta’ Sant’Antnin il-Ġimgħa 9 ta’ Diċembru mis-7.30pm ‘il quddiem. Prezz €25. Tfal taħt l-għaxar snin €10. Biljetti mill-Knisja tal-Patrijiet jew ċemplu 79202172.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Ir-ruħ għażiża ta’ Johnny Vassallo li sejjaħtlu għall-għandek fid-19 ta’ Ottubru 2016 fl-età ta’ 55 sena.
 • Ir-ruħ għażiża ta’ Toni Portelli li għadda għall-ħajja ta’ dejjem fis-7 ta’ Novembru 2016 fl-età ta’ 58 sena.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Rita Muscat toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Menu Grima f’għeluq il-31 sena mill-mewt tiegħu fit-12 ta’ Novembru.
 • Laura Vella toffri €20 b’suffraġju ta’ Frankie Vella, Guża Axiaq, u Maria u Loreta Zerafa.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 4 ta’ Novembru 2016

It-32 Ħadd Matul is-Sena

ALLA  TAL-ĦAJJIN

Ninsabu fix-xahar li fih niftakru fl-għeżież tagħna mejtin.  Fix-xahar ta’ Novembru bla ma trid tħoss xi ftit niket.  Jorbotna ma’ dawk li m’għadhomx aktar magħna, li telqu qabilna fil-vjaġġ tagħhom għall-eternita’.  U min jaf kemm-il darba għaddew ħsibijiet minn moħħna ta’ x’se jsir minn din il-ħajja! HU M’HUWIEX ALLA TAL-MEJTIN, IŻDA TAL-ĦAJJIN, GĦAX GĦALIH KULĦADD JGĦIX.

Huwa fatt li ħafna drabi nagħmlu enfasi kbira fuq il-kelma MEJTIN.  U għalhekk noqtlu fina kull ħjiel ta’ tama għal ħajja oħra.  Ġesù llum fil-Vanġelu jitkellem ċar – AĦNA WLIED IL-ĦAJJA.  Alla tagħna m’huwiex Alla tal-mejtin iżda tal-ħajjin:  “għax għalih kulħadd jgħix.” .  Aħna wlied il-ħajja u għalhekk irridu, minn din il-ħajja stess, nimpenjaw ruħna u nagħmlu l-investimenti tagħna mhux fuq din l-art iżda fis-sema fejn hu pajjiżna.  Meta jkollna l-fidi tagħna msaħħa kapaċi naslu għal dawn il-ħsibijiet, iżda mingħajr il-fidi ma naslu mkien.

Ħafna kumplikazzjonijiet u ħsibijiet żejda fil-ħajja tagħna nagħmluhom għax inħaddnu l-prinċipju tas-Sadduċej li ma kinux jemmnu fil-qawmien u għalhekk kollox isir kumplikat u jispiċċa fix-xejn minn dak kollu li ngħaddu minnu f’din il-ħajja.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ktieb tal-Makkabej, insibu għall-ewwel darba fit-Testment il-Qadim stqarrija ta’ twemmin fil-qawmien mill-imwiet.  Fit-Tieni Qari għandna silta mit-Tieni ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin fejn San Pawl jissokta jitlob għall-insara tat-Tessalonika biex ifehimhom li ma jistgħux jaslu waħedhom għas-salvazzjoni iżda jrid ikun hemm l-għajnuna ta’ Alla.  Fil-Vanġelu meħud minn San Luqa, għad-domanda “hemm tassew qawmien mill-imwiet?” insibu li t-tweġiba ta’ Ġesù mhix waħda mibnija fuq ix-xjenza iżda fuq il-fidi.

 1. Inti konvint mill-qawmien wara din il-ħajja?
 2. Kif qed tgħix il-fidi tiegħek issa?
 3. Kemm qed tagħmel investimenti fis-sema?
 4. Kemm tassew temmen li l-mixja tagħna fuq din l-art se titkompla mal-Mulej għall-eternitaÏ?  Kemm tassew qed tgħix il-Kelma ta’ Alla f’dan id-dawl?
 5. Alla tiegħek huwa Alla tal-ħajjin jew tal-mejtin?

Isma’, Mulej, il-kawża ġusta tiegħi, ilqa’ l-għajta tiegħi,

agħti widen għal talbi li ġej minn xofftejn bla qerq.

ŻJARA PASTORALI

Bħala parti miż-żjara pastorali fil-Parroċċa tagħna, din il-ġimgħa Mons Isqof ikollu dawn l-appuntamenti fostna:

Is-Sibt 5 ta’ Novembru: Quddiesa għall-Kommunita’ Ingliża f’Lourdes Home fis-6.00pm. 7.15 Laqgħa mal-animaturi tal-Mixja għall-ħajja taż-Żwieġ u l-Familja u wara laqgħa mal-għarajjes.

Il-Ħadd 6 ta’ Novembru: 10am – Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali. 11am Quddiesa fil-Knisja ta’ Sant’Antnin.

IL-KURĊIFISS FIL-KNISJA PARROKKJALI

Kif diġa’ rajtu, il-Kurċifiss li kien imdendel wara l-artal tal-Knisja Parrokkjali, issa li għamilna r-reredos għall-Madonna s-Sewda, poġġejnih f’waħda min-navi bejn iż-żewġ konfessjonarji. Hemmhekk ser tiġi żviluppata bħala kappella tal-Kurċifiss u Santwarju tal-Qrar. Il-Kurċifiss ikun jista’ jintrama wara l-artal fir-Randan.

Nirringrazzjaw lil Fra. Lorrie Zerafa ofm, iben il-benefattur, li ppreparalna fuljetti sbieħ li jgħinu għal qrara tajba u santi bir-ritratt ta’ dan il-Kurċifiss u t-talba sabiħa ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss. Lil Fra Lorrie nirringrazzjawh ukoll għall-istola sabiħa li rregala lill-knisja tagħna biex tintuża f’okkażjonijiet bħat-tridu tal-festa eċċ, fl-okkażjoni tal-150 sena tal-istatwa fostna.

INTENZJONIJIET TA’ QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet ta’ quddies fil-knisja parrokkjali għax-xhur ta’ Jannar, Frar u Marzu 2017 jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew il-Ħamis bejn id-9am u nofsinhar.

BAKE SALE

MILL-ADOLOXXENTI U ŻGĦAŻAGĦ

Wara l-quddies kollu tal-Ħadd 6 ta’ Novembru ħdejn il-bibien tal-Knisja Parrokkjali – b’risq ġesti ta’ karità li ser jorganizzaw fi żmien il-Milied. Tistgħu tgħinu wkoll billi ġġibu xi ħelu li tkunu għamiltu intom stess.

IX-XAHAR TA’ NOVEMBRU

Qegħdin fix-xahar li fih niftakru aktar f’ħutna li diġa’ għaddew għall-ħajja eterna.

MATUL NOVEMBRU fiċ-Ċimiterju

QUDDIES nhar ta’ Tnejn u nhar t’Erbgħa f’nofsinhar.

 • Il-Ġimgħa 11 ta’ Novembru ma jkunx hemm quddiesa. Ser ikollna s-Sibt 12 ta’ Novembru f’nofsinhar u tkun organizzata mill-Banda San Ġużepp.

Kuljum ikollna l-pellegrinaġġ bir-rużarju fis-7pm.

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR – 5 ta’ Novembru, fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u fl-4.00pm il-quddiesa.  Wara jkollna l-adorazzjoni sad-9.00pm.

GRAZZI MILL-QALB

Gabra speċjali għall-Knisja: €704.68

Għall-Missjonijiet:  b’kollox €3096

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 8 ta’ Novembru ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmela Ciantar toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ħuha Loretu Buttigieg f’għeluq id-disa’ snin mill-mewt tiegħu fl-4 ta’ Novembru.
 • Adelina Zerafa toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Loreto u binha Joseph Zerafa.
 • Carmena Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreta Xuereb f’għeluq it-3 snin mill-mewt tagħha fit-8 ta’ Novembru.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

NITOLBU LILL-ERWIEĦ JINTERĊEDU GĦALINA QUDDIEM ALLA

GĦALL-PAĊI U L-GĦAQDA FIL-FAMILJI TAGĦNA

u biex JIBGĦATILNA XITA FEJJIEDA U F’WAQTHA