Bullettin 14 ta’ Mejju 2017

Il-5 Ħadd tal-Għid

TITĦAWDUX!

Qatt ħsibt li tista’ titħawwad minħabba f’Ġesù ?  Meta tara diversi għemejjel min-nies li suppost jispiraw fik il-fiduċja u tara l-kuntrarju, bla ma trid titħawwad anki mill-aspett spiritwali.

Ġesù, fil-Vanġelu tal-lum, irid iwasslilna messaġġ qawwi ta’ kuraġġ u tama, iżda wkoll ta’ mpenn.  Hemm bżonn li nżommu sħiħ u nemmnu fih.  Is-silta li nsibu fil-Vanġelu tal-lum tasal wara t-tradiment ta’ Ġuda, iċ-ċaħda ta’ Pietru u Ġesù  li wasal biex jitlaq.  Ġesù  jqawwi l-qlub meta juri d-destinazzjoni tal-bniedem ’il fejn hi, fejn hija d-dar tagħna…fis-sema.  Il-Mulej Ġesù jtenni li sejjer iħejjielna l-post għand il-Missier.  M’hijiex biss wegħda, iżda fuq kollox stedina.  Huwa minn hawn li trid issir fina l-bidla biex inkunu denji li nirrispondu għal din il-wegħda.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Atti tal-Appostli, insibu l-importanza li l-ewwel insara kienu jagħtu mhux biss lill-kelma u t-talb iżda wkoll lill-problemi soċjali.  Huwa muri biċ-ċar li l-Knisja, mill-ewwel żminijiet tagħha, dejjem ħasbet fil-batut, fil-fqir u fl-emarġinat.  Is-Salm Responsorjali li ntennu huwa għanja ta’ tifħir lill-Mulej għaliex fil-Kelma tiegħu, li toħloq kollox, jagħtina mħabbtu.  It-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru, juri li l-Knisja hija magħmula mhux minn ĠEBEL MEJJET iżda minn ĠEBEL ĦAJ li huwa komunità li tfittex il-ħin kollu li tagħti xhieda tal-qawmien ta’ Kristu fis-soċjeta’ tagħha. Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, insibu lil Ġesù jqawwi l-qlub tal-Appostli li kienu mħawda u jfisser għaliex sejjer għand il-Missier.  Il-Mulej iħeġġeġ lill-Appostli biex jemmnu fih.

Il-Mulej ma jridx li nitħawdu.  Hemm bżonn li nemmnu aktar fit-tagħlim tiegħu.  Hija stedina biex inkunu nies ta’ talb u fl-istess ħin li jkollna fiduċja sħiħa fi Kristu, minkejja t-tfixkil tal-ħajja ta’ kuljum.

San Pietru jistedinna llum nifhmu li aħna l-Knisja.  Il-Knisja li hija komunità, li hija ġebel ħaj, u jekk ħaj allura jagħti l-ħajja.

Ma tistax tkun veru nisrani u ma tagħtix każ ta’ dak li qed jiġri fis-soċjetà tiegħek.  Huwa għal dan il-għan li fl-Ewwel Qari tal-lum insibu li l-Knisja mill-ewwel żminijiet tagħha kienet impenjata fl-għajnuna għall-fqir u l-batut, għajnuna li dejjem żammet bħala l-prinċipju ewlieni tagħha sal-ġurnata tal-lum.

Mulej Ġesù, qawwi fina l-fidi, biex xejn u ħadd

     ma jbegħidni minnek.

FESTA TA’ SAN ĠUŻEPP

Illum il-Ħadd 14 ta’ Mejju niċċelebraw lil San Ġużepp fir-raħal tagħna. Ikollna l-quddiesa bil-prietka fil-5pm bis-sehem tal-kor u l-orkestra. Wara toħroġ il-purċissjoni akkumpanjata mill-Banda San Ġużepp. Inħeġġu lill-fratelli u lill-abbatini biex jieħdu sehem.

Nitolbu ħafna lil San Ġużepp biex iħares il-familji tagħna u jagħti lill-missirijiet kollha minn dik il-ħeġġa u l-kura li huwa kellu għall-Familja Mqaddsa ħalli jkunu missirijiet insara tajbin li jkomplu jfittxu l-ġid ta’ marthom u ta’ wliedhom kif kien jagħmel hu ma’ Marija u Ġesù.

Nitolbuh ukoll jindokra l-parroċċa tagħna u jressaqna dejjem aktar lejn il-Knisja ta’ ibnu Ġesù.

Nafdawlu wkoll il-proġetti li għandha quddiemha l-parroċċa biex inkomplu nsibu kull għajnuna f’waqtha, iħarisna mill-perikli u fuq kollox li nagħmlu kollox għall-ikbar glorja ta’ Alla.

L-ERBGĦAT TA’ SANTA MARIJA

Matul l-Erbgħat qed ikollna trasport għal Ta’ Pinu fil-4.45pm mill-Pjazza.

ĠABRA FESTA SANT’ANTNIN…

tkompli matul din il-ġimgħa.  Inkunu ġenerużi bħal dejjem.

ĦARĠA GĦALL-ANZJANI

Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, il-Kunsill Lokali Għajnsielem ser jorganizza ħarġa għall-anzjani nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Mejju 2017. Tluq fit-7.50am minn Triq il-Ġnien, Pjazza, Triq Ħamri u Triq Sant’Antnin. Quddiesa f’Ta’ Pinu fit-8.30am u wara divertiment u ikel f’restaurant. Dawk interessati jinkitbu fl-uffiċċju tal-Kunsill jew iċemplu 21561515 mhux aktar tard minn nhar l-Erbgħa 17 ta’ Mejju. Tingħata tifkira ta’ Jum l-Omm lil dawk preżenti. Prezz €5.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…Għallimna l-imħabba lejn għajrna.

Motto Parrokkjali 2016-17

JUM L-OMM

Nawguraw lill-Ommijiet kollha u nitolbu ħafna għalihom.

Nitolbu għall-ommijiet li diġa għaddew għall-ħajja ta’ dejjem.

RUŻARJU FIT-TOROQ

Matul dan ix-xahar ta’ Mejju jkollna r-rużarju mil-leġjunarji ta’ Marija f’dawn it-toroq dejjem fil-5pm:

Żona Patrijiet – Nhar ta’ Tlieta; Pjazza Tolfa – Nhar ta’ Ġimgħa; Triq il-Qigħan – Nhar ta’ Ħamis.

GRAZZI

Lil Ġorġa Galea li tat €200 għas-sagristiji.

NN €100 għas-sagristiji:

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 14 ta’ Mejju ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Lil Menzju Zerafa li sejjaħtlu għal għandek fl-4 ta’ Mejju 2017 fl-għomor ta’ 67 sena.
 • Lil Maria Said minn Kemmuna li giet tiltaqa’ miegħek nhar is-7 ta’ Mejju 2017 fl-għomor ta’ 87 sena.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Gużeppa Grech toffri €30 b’suffraġju ta’ missierha Pawlu Grech f’għeluq it-42 sena mill-mewt tiegħu fl-24 ta’ Mejju u għal ħuha Ġorġ f’għeluq l-20 sena minn mewtu fl-14 ta’ Mejju.
 • Il-familja Camilleri toffri €20 b’suffraġju ta’ Alfred Camilleri f’għeluq is-27 sena mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Mejju u għal Carmela Scicluna f’għeluq it-33 sena mill-mewt tagħha.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 7 ta’ Mejju 2017

Ir-4 Ħadd tal-Għid

Jum Mondjali ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet

IL-BIEB HUWA JIEN

JIENA HU L-BIEB;

JEKK XI ĦADD JIDĦOL ĠEWWA PERMEZZ TIEGĦI JSALVA

Ħafna drabi aħna l-Insara tinbet fina ċerta konvinzjoni li kapaċi nimxu mingħajr Kristu u mingħalina li nkunu qed nagħmlu s-sewwa.  mingħajr ma nagħtu każ jekk l-għażliet tagħna jaqblux mal-istess fidi tagħna.  Ma nistaqsux min hu r-ragħaj tagħna?  Jekk hemmx differenza bejn il-mod tal-ħajja tagħna u ta’ dawk li ma jemmnux?  Il-Mulej ġie biex jagħtina l-ħajja mhux kemm kemm niddubbaw, iżda ħajja bil-kotra, bl-abbundanza. Għaliex qed nibqgħu nisfiduċjaw lill-Mulej?  Għaliex qegħdin nibqgħu nagħmlu għażliet ta’ mewt fuq ħajjitna u mhux favur il-ħajja li jagħtina l-Mulej?  Pietru fis-silta mill-Atti tal-Appostli jitkellem ċar.  Hemm bżonn ta’ xhieda akbar u aktar ħajja minna l-Insara fis-soċjeta tal-lum.  Ma nħallux min jispekula mir-reliġjon tagħna mingħajr ma nkunu lesti li nagħtu tweġibiet f’waqthom.  Ma nħallux lil min minn Kristu jagħmel karikatura… hawn wisq xogħol xi jsir biex ma nkunux mar-Ragħaj tagħna.

L-Ewwel Qari tal-lum ikompli mill-Atti tal-Appostli u jtenni l-mod ta’ spjegazzjoni li kien qed jagħmel Pietru lil-Lhud u jfisser kif mill-Iskrittura hemm il-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu.  Fis-Salm 22 għandna r-rakkont tar-Ragħaj it-Tajjeb li ta ħajtu għan-ngħaġ tiegħu mingħajr interessi ta’ xejn ħlief dak li jħares lill-istess nagħaġ.

It-Tieni Qari huwa meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru fejn naraw li San Pietru jfakkar lin-nisrani li qed ibati sabiex iħares lejn Ġesù li bata, miet imma qam fuq il-ħażen.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna lil Ġesù li jagħti tifsira ta’ kemm hu importanti li nħalluh imexxina hu bħala r-Ragħaj li jrid biss il-ġid tagħna lkoll.

 1. Huwa importanti li fil-ħajja tagħna jkollna RAGĦAJ WIEĦED li jiggwidana.
 2. Għandna niftħu għajnejna u naraw li dan ir-Ragħaj tassew qed ifittex l-interessi tagħna u mhux Tiegħu.
 3. Huwa Ġesù biss li huwa miġnun warajna; li jrid jagħtina mhux biss il-ħajja, iżda l-ħajja bil-kotra.
 4. L-għażla bil-libertà kollha hija f’idejna.

Mulej, kun dejjem ir-ragħaj tiegħi, sabiex nagħraf nagħmel passi sodi f’ħajti.

IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

TIBDIL FID-DATA: Din is-sena, minħabba l-elezzjoni ġenerali tat-3 ta’ Ġunju, il-festa ta’ Sant’Antnin ġiet posposta għall-10 ta’ Settembru.

IL-ĠABRA li kienet programmata għall-ġimgħa d-dieħla xorta waħda ser issir mit-Tlieta li ġejja ‘l quddiem. Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom l-envelop apposta.

TOMBLA Il-Ġimgħa 12 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru ta’ Sant’Antnin b’risq il-festa tal-qaddis.​

FESTA TA’ SAN ĠORĠ PRECA

Nhar it-Tlieta li ġejja, 9 ta’ Mejju nfakkru lill-Qaddis Malti San Ġorġ Preca. It-tfal u l-istudenti kollha huma mistiedna għall-quddiesa ta’ filgħaxija li fiha ssir l-omelija fuq il-qaddis fundatur tas-Soċjeta’ tal-Museum. Din is-sena jaħbat l-10 anniversarju minn meta Papa Benedittu XVI iddikjara qaddis lil Dun Ġorġ.

FESTA TA’ SAN ĠUŻEPP

Nhar il-Ħadd 14 ta’ Mejju niċċelebraw lil San Ġużepp fir-raħal tagħna. Ikollna l-quddiesa bil-prietka fil-5pm bis-sehem tal-kor u l-orkestra u wara l-purċissjoni li tkun akkumpanjata mill-Banda San Ġużepp.

FL-OKKAŻJONI TA’ JUM L-OMM

Il-Ministeru għal Għawdex b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju Anzjani u Bżonnijiet Speċjali, ser jorganizza quddiesa għall-anzjani kollha nhar il-Ħadd 14 ta’ Mejju, 2017 fil-Knisja Parrokkjali tax-Xagħra fl-9.45am. Ikun hemm trasport b’xejn mill-Pjazza fid-9.00am.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 9 ta’ Mejju ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1pm sal-5pm.

L-ERBGĦAT TA’ SANTA MARIJA

Matul l-Erbgħat ikollna trasport għal Ta’ Pinu fl-4.15am u fil-4.45pm mill-Pjazza.

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġbir ikun għall-festa. Ngħinu kif u kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA

…Għallimna l-imħabba lejn għajrna.

Motto Parrokkjali 2016-17

L-IMĦABBA LEJN GĦAJRNA

Dan il-motto għax-xahar ta’ Mejju huwa ispirat mill-festa tal-viżitazzjoni ta’ Ommna Marija li niċċelebraw proprju fil-31 ta’ Mejju.

Nimtlew bil-ħeġġa bħal Ommna Marija biex

 • ngħinu lil għajrna,
 • inneħħu l-għira u l-mibegħda li jistgħu jinbtu f’qalbna.
 • Nirrispettaw lill-oħrajn anke meta ma jaqblux magħna.
 • Nużaw ħlewwa fi kliemna, innaqqsu t-tgergir u noffru proposti tajba u utli.
 • Inkunu attenti għall-ħafna bżonnijiet li hawn madwarna u ngħinu kif nistgħu.

L-Arċipriet.

RUŻARJU FIT-TOROQ

Matul dan ix-xahar ta’ Mejju jkollna r-rużarju mil-leġjunarji ta’ Marija f’dawn it-toroq dejjem fil-5pm:

Żona Patrijiet – Nhar ta’ Tlieta; Pjazza Tolfa – Nhar ta’ Ġimgħa; Triq il-Qigħan – Nhar ta’ Ħamis.

GRAZZI

N €30 b’ringrazzjament lill-Madonna u San Ġużepp. NN €500 għas-sagristiji.

TBERIK TAL-FAMILJI – GRAZZI

Wara t-tberik tal-familji li sar f’dan iż-żmien tal-Għid, nixtiequ ngħidu grazzi lil dawk il-familji kollha li laqgħuna. Kienet esperjenza oħra sabiħa għal dawk kollha li laqgħu s-saċerdoti u l-patrijiet tagħna fi djarhom u żgur li sar il-ġid. Grazzi mill-qalb.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Famila Mercieca joffru €20 b’suffraġju ta’ Rita Borg, Ġużepp, Rożina u l-familja Xuereb.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 23 ta’ April 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Ġeddidna fil-fidi tagħna

It-2 Ħadd tal-Għid

TEMMEN… MA TEMMINX

Temmen… ma temminx… iddeċidejt.  Għaddew l-erbgħin jum tar-Randan.  L-Għid għadda ġimgħa minn fuqu!

Min jaf kemm din il-ġimgħa batejt biex tgħix il-fidi tiegħek.  Min jaf kemm kienu dawk il-mumenti li abbandunajt il-Mulej… min jaf kemm kienu l-mumenti li ddubitajt mill-Mulej.

San Tumas hekk ġralu wkoll … Bħall-bniedem tal-lum ried imiss, jara, jesperjenzja…biex jemmen.  U inti li forsi dejjem tiddubita, Ġesù qed jistiednek issa mhux biss biex tmissu iżda biex jidħol fik.  L-Ewkaristija huwa l-mument tal-verità li permezz tiegħu l-Mulej jinvadi l-qlub tagħna, il-ħajja tagħna, u jseħħ tassew it-tisħiħ tal-fidi tagħna fih.

L-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Appostli juri li l-għaqda tal-ewwel insara kienet permezz tal-Ewkaristija u t-talb.  Is-Salm 117 itenni li aħna wkoll bħall-ewwel insara għandna nfaħħru lill-Mulej li ġabarna flimkien bħala Nsara.  Fl-Ewwel Ittra ta’ San Pietru, li nsibu fit-tieni qari, hemm silta li aktarx kienet innu li jingħad waqt il-magħmudija fl-ewwel żminijiet tal-Knisja.  Kemm it-twelid ġdid u l-ħajja ġdida ġew mogħtija lilna minn Kristu.

Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna l-każ ta’ Tumas li ma emminx qabel ra. Ġesù jfaħħar lil dawk li ma rawx u emmnu għax kbira hija l-fidi tagħhom.

 1. Minn fejn tingħaraf il-fidi tiegħek… minn ħajtek?
 2. Kemm tassew għandek fidi f’Alla f’dak kollu li twettaq?
 3. X’tagħmel fil-mument li tonqos il-fidi tiegħek?
 4. Kemm tassew qed tħossok ma’ ħutek l-Insara familja waħda fit-talb u l-Ewkaristija?

Nagħtu s-sens li jistħoqqilha liċ-Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija… il-Quddiesa…

 • mhux obbligu imma bżonn…
 • mhux drawwa iżda xewqa kontinwa li nħallu lill-Mulej jgħaqqadna miegħu…
 • mhux dwejjaq iżda ferħ… il-Festa tal-Għid tkompli f’kull quddiesa li niċċelebraw.

Mulej tiegħi u Alla tiegħi.

FESTA TAL-ĦNIENA DIVINA

Illum il-Ħadd 23 ta’ April niċċelebraw il-ĦNIENA DIVINA. Fl-4pm fil-Knisja Parrokkjali, ikollna s-Siegħa tal-Ħniena Divina.

NGĦINU LIL DAR ARKA

ILKOLL nafu kemm ġid isir f’Dar Arka… opra kbira ta’ ħniena li għandna fid-Djoċesi tagħna proprju fir-raħal tagħna stess. l-ġbir fil-quddies tas-Sibt 22 ta’ April filgħaxija u tal-Ħadd 23 ta’ April kollu, jkun għal Dar Arka

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 23 t’April ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8am sas-1pm, u nhar it-Tlieta 25  t’April  mis-1pm sal-5pm.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha f’Lourdes Home l-Erbgħa 26 ta’ April mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Simon Cachia, kafe’ u tombla. Inħeġġu lin-nisa kollha sabiex jattendu.

ILMA MBIEREK

Min ikun jixtieq xi ftit ilma mbierek għad-devozzjoni fid-djar tagħna, tistgħu tieħdu mill-fonti tal-ilma li hemm fuq il-presbiterju tal-knisja parrokkjali.

ĦAMISIJIET TA’ SANTA RITA  Ikomplu l-Ħamis 27 ta’ April għand is-sorijiet Agostinjani. Fil-5.30pm rużarju, Kurunella, barka sagramentali u fis-6pm quddiesa bil-ħsieb fuq Santa Rita.

TOMBLA Il-Ġimgħa 28 ta’ April fis-7.30pm Ċentru Sant’Antnin b’risq il-festa ta’ Sant’ Antnin li din is-sena ser tiġi ċċelebrata nhar l-4 ta’ Ġunju.

PROGRAMM TAT-TBERIK – IKOMPLI

Is-saċerdoti tagħna jkomplu jiltaqgħu magħkom fi djarkom matul din il-ġimgħa. Fejn m’hemm xejn indikat (hux filgħodu jew filgħaxija) ifisser li t-tberik ikun ser isir filgħaxija.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 22 ta’ April fil-Knisja tal-Fontana fis-7pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.30pm.

GRAZZI MILL-QALB

Lil dawk kollha li ħadmu u stinkaw biex seta’ jkollna funzjonijiet tassew sbieħ tal-Ġimgħa Mqaddsa: Saċerdoti, Abbatini, dawk li jgħinu fuq l-artal, il-korijiet u l-mużiċisti, iż-żgħażagħ, dawk li jarmaw l-artal tar-repożizzjoni u l-knisja, dawk li jnaddfu, l-animaturi u l-letturi kollha… lil Paul Stellini li ta’ kull sena jpitter il-Blandun…

…lil KULĦADD. Tassew Prosit u Grazzi mill-qalb.

INKOMPLU nitħeġġu biex nagħmlu aktar affarijiet sbieħ għall-Mulej fil-Kenn ta’ Dar Ommna Marija.

GRAZZI

 • Ġbir għas-Seminarju fl-Eżerċizzi-Randan 2017: €961
 • Ġabra għas-servizzi tas-Saċerdoti f’Ħamis ix-Xirka: €1290.30 u $Us1
 • Għas-Sagristiji: Michael Spiteri €250, NN Triq Mġarr €300, NN €200. Grazzi kbira mill-Qalb.

ĠABRA GĦALL-ARMAR TAL-FESTA

Mal-bullettin tal-ġimgħa l-oħra waslilkom envelop biex tkunu tistgħu tagħtu l-offerta tagħkom għall-armar tal-festa. L-Għaqda tal-armar tavża li mhux ser tiġbor bieb bieb. Min jixtieq jagħti l-offerta tiegħu, wassluha fil-letterbox tal-maħżen tal-armar jew id-Dar Parrokkjali. Grazzi tal-offerta.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

Lil Edward Debono minn ħdan il-kommunità parrokkjali tagħna li sejjaħtlu għal għandek nhar il-15 ta’ April.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Gużeppa Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Loreta Grech f’għeluq il-31 sena mill-mewt tagħha fil-25 ta’ April.

Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 16 ta’ April 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Ġeddidna fil-fidi tagħna

ĦADD IL-GĦID

L-Għid il-Kbir.  L-akbar festa fil-kalendarju tal-mixja tal-fidi tagħna.  Hija festa li turi li Ħajjet u Kliem Kristu fuq din l-art kienu kliem bis-serjetà.

Importanti għalhekk li llum nifirħu u nirringrazzjaw lil Ġesù għal din ir-rebħa li permezz tagħha AĦNA SIRNA WLIED IR-REBĦA u li l-mewt mhux ser taħkem aktar fuqna.  Importanti għalhekk li nifirħu, ferħ li jiġi għalina li matul ir-Randan nagħrfu li aħna bnedmin dgħajfa u li mingħajr Ġesù ma aħna xejn.  Importanti għalhekk li lkoll kemm aħna nifhmu li r-rebħa ta’ Ġesù kienet rebħa kontra d-dubji u l-inċertezzi tal-ħajja ta’ kuljum, rebħa kontra l-inġustizzji li nsofru, rebħa li tmur ferm ’il bogħod fiż-żmien u teħodna għall-eternità.

L-ewwel qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli u jirrakkonta d-diskors ta’ Pietru fejn itenni li l-predikazzjoni tiegħu hija fuq il-passjoni, mewt u qawmien ta’ Ġesù, li huwa l-misteru ta’ l-Għid.  Ma’ dan il-misteru ddur l-istorja kollha tal-Għid u tal-umanità mifdija.  Fis-Salm Responsorjali għandna għajta ta’ ferħ f’Salm 117 għax dan HUWA L-JUM li għamel il-Mulej.  Fit-tieni qari fl-Ittra lill-Kolossin San Pawl itenni li jekk aħna irxuxtajna ma’ Kristu hemm bżonn li nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann insibu li flimkien ma’ Marija ta’ Magdala kienu Pietru u Ġwanni l-ewwel xiehda tal-qawmien ta’ Ġesù.

 1. Tħoss tassew ferħ f’qalbek illum?
 2. Tħoss li pajjiżek huwa s-sema?
 3. Qed tfittex il-ħwejjeġ tas-sema u mhux tad-dinja?
 4. Tħoss li Ġesù kisiblek ir-rebħa?
 5. L-Għid it-tajjeb ifisser li dak li għexna matul ir-Randan issa nkomplu ngħixuh fiċ-ċertezza tar-rebħa ta’ Kristu Rxoxt.

Mulej, rebbieħ fuq il-mewt

għinna nirbħu kontinwament id-difetti tagħna,

biex nifhmu l-kobor tar-rebħ tiegħu.

bħala ulied ir-rebħa.

SIBT IL-GĦID

 • Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-Knisja Parrokkjali fit-8am.
 • Is-Siegħa tal-Omm fil-Knisja l-Qadima fit-3pm.

IL-VELJA L-KBIRA

tal-Lejl Qaddis ta’ Sibt il-Għid

is-Sibt 15 ta’ April fit-8pm

KULL NISRANI GĦANDU JKOLLU

ĦEĠĠA SPIRITWALI PROFONDA

BIEX JIĊĊELEBRA IL-FERĦ DIN IL-FESTA KBIRA

LI TAGĦTI SENS LILL-FESTI L-OĦRA KOLLHA.

TALB-SMIEGĦ TAL-KELMA-TIĠDID TAL-WEGĦDIET TAL-MAGĦMUDIJA-EWKARISTIJA.

STEDINA SPEĊJALI LIL KULĦADD:

Il-FAMILJI KOLLHA speċjalment dawk li għandhom uliedhom għall-Griżma tal-Isqof u l-Ewwel Tqarbina.

It-tfal huma mistiedna jġibu fjura magħhom ħalli nżejnu l-fonti tal-magħmudija. Fl-aħħar titqassam figolla lit-tfal preżenti.

Wara niltaqgħu ċ-Ċentru Parrokkjali

FESTA… FESTA… FESTA…

PROGRAMM TAT-TBERIK

Mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet waslilkom il-programm tat-tberik. Okkażjoni oħra biex niltaqgħu ftit flimkien u nitolbu l-barka ta’ Alla fuqna. Fejn mhemm xejn indikat (hux filgħodu jew flgħaxija) ifisser li t-tberik ikun ser isir filgħaxija.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid tintemm il-Ħadd 16 ta’ April. Jekk ma jinqala’ xejn, l-iskeda li jmiss tkun fl-aħħar ġimgħa ta’ Mejju għall-festa ta’ Sant’Antnin

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 22 ta’ April fil-Knisja tal-Fontana fis-7pm.Trasport mill-Pjazza fis-6.30pm.

L-ARĊIPRIET u s-SAĊERDOTI

flimkien mal-KUNSILL PARROKKJALI jawguraw GĦID QADDIS

mimli bil-ferħ li jġib l-Irxoxt

fil-qlub u fil-familji tagħna.

GRAZZI

wN.N. b’ringrazzjament lill-Madonna €20.

wLil dawk kollha li offrew ward u weraq għall-altar tar-repożizzjoni u lill-voluntiera kollha li għenu biex jintrama u biex inżejnu l-knisja parrokkjali u l-knisja l-qadima għal dawn il-festi.

GRAZZI minn Dar Stella Maris

F’isem is-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl f’isem sħabna li jaħdmu fil-missjoni tagħna fil-Perù nixtiequ nroddulkom ħajr tal-ġenerożità kbira tagħkom b’risq il-kampanja ta’ karità ‘Oħloq Tbissima’. Żgur li se tferrħu tant familji u tfal. Grazzi ħafna u l-Mulej ibierek u jseddaq din il-ġenerożità tagħkom.

ĠABRA GĦALL-ARMAR TAL-FESTA

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom envelop biex tkunu tistgħu tagħtu l-offerta tagħkom għall-armar tal-festa. L-Għaqda tal-armar tavża li mhux ser tiġbor bieb bieb. Min jixtieq jagħti l-offerta tiegħu, wassluha fil-letterbox tal-maħżen tal-armar jew id-Dar Parrokkjali.

COFFEE MORNING – fiċ-Ċentru Sant’Antnin it-Tlieta 18 ta’ April fid-8.45. Min jixtieq trasport iċempel 99448921

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Maria Vella toffri €20 b’suffraġju tal-għażiż żewġha Michael f’għeluq it-tliet snin mill-mewt tiegħu fit-12 ta’ April.
 • Rosina Zerafa toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Dolora u missierha Salvu Grima f’għeluq is-37 sena mill-mewt tagħhom u għall-familji Grima u Zerafa.
 • L-aħwa Carmelo, Emanuel Saliba, Rita Link u Natalina Galea joffru €20 b’suffraġju ta’ missierhom Gużepp Saliba f’għeluq l-10 anniversarju mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ April u għal ommhom Loreta Saliba f’għeluq ir-4 anniversarju fl-20 ta’ Frar.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 9 ta’ April 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Ġeddidna fil-fidi tagħna

ĦADD IL-PALM

Il-funzjoni ta’ Ħadd il-Palm tiftaħ il-bieb għall-Ġimgħa Mqaddsa li tilħaq il-qofol tagħha biċ-ċelebrazzjoni tat-tlett ijiem imqaddsa – Ħamis ix-Xirka, il-Ġimgħa l-Kbira u Sibt il-Għid.

Huma jiem importanti għall-ħajja tagħna l-Insara.  Illum permezz ta’ Ħadd il-Palm tiftaħ il-Ġimgħa tal-Vera Mħabba, mhux imħabba tal-kant u l-kartolini.  Hija mħabba li matul din il-gimgħa Ġesù se jurini bit-tbatija li ġarrab għalija;  Iċ-ċelebrazzjoni tal-lum għandha tgħinni nagħmel meditazzjoni qawwija. Jien ngħid li jien ta’ Ġesù u ma’ Ġesù iżda wara, b’dak li nagħmel, ngħajjat “Sallbu”.

 1. Din hija l-ġimgħa ta’ l-akbar imħabba. Kemm tassew se nroddlu lura l-imħabba lil Ġesù bl-egħmil tiegħi?
 2. Kapaċi matul din il-gimgħa nagħmel REVIŻJONI TA’ ĦAJTI fid-dawl tal-Passjoni ta’ Kristu?
 3. Kemm jien konxju ta’ nies li, bħal Kristu, huma msallbin madwari minħabba l-inġustizzji?
 4. Matul din il-Ġimgħa nieħu sehem ħaj fil-funzjonijiet tal-liturġija tal-Ġimgħa Mqaddsa u nimpenja ruħi li nattendi f’Sibt il-Għid.

Mulej, nitolbuk li bl-eżempju

li tajtna fit-triq tas-salib,

nagħmel minn kollox

biex inħobbok bl-għemil tiegħi.

IS-SAGRAMENT TAL-QRAR… matul il-Ġimgħa Mqaddsa

 • L-Erbgħa 19 ta’ April: Mis-6 sad-9pm-Knisja Parrokkjali.
 • Il-Ħamis mill-4.30 sas-6.20pm.
 • Il-Ġimgħa mid-9am sa nofsinhar.
 • Is-Sibt: 7 pm.

OFFERTA – SERVIZZI PASTORALI TAS-SAĊERDOTI

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom envelop għall-ġabra li ssir kull sena f’Ħamis ix-Xirka għas-servizzi tas-Saċerdoti. Lkoll nafu kemm isiru servizzi ta’ kuljum mis-saċerdoti fil-knisja tagħna. Nuru l-apprezzament tagħna u ngħinu speċjalment bit-talb tagħna.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

Lil Irina Nikolaevna Vella li ttajret għal għandek nhar il-31 ta’ Marzu.  Agħtiha O Mulej il-Mistrieħ ta’ dejjem.

IL-ĠIMGĦA MQADDSA

ĦADD il-PALM

Stedina lit-tfal u l-istudenti tal-Ewwel Tqarbina u tal-Griżma għall-quddiesa tal-10.00am ta’ Ħadd il-Palm li fiha ssir il-preżentazzjoni tagħhom lill-komunità parrokkjali.  Ninġabru lkoll għall-funzjoni tat-Tberik tal-Palm u ż-Żebbuġ fl-9.45am fejn il-Knisja l-Qadima. Il-funzjoni kollha tixxandar dirett anke fuq Radju Marija.

ĦAMIS IX-XIRKA

Il-Quddiesa taż-Żjut fil-Katidral ta’ Għawdex fid-9am. Tixxandar dirett fuq Radju Lauretana.

Il-funzjoni filgħaxija fil-knisja tibda fis-6.30pm.

Il-Viżti għal kulħadd fil-knisja tagħna –  fit-8.30pm

–  – Għaż-Żgħażagħ: tluq mill-Pjazza fit-8.30pm.

Il-Viżti – Radju Lauretana u Radju Marija – 9pm.

IL-ĠIMGĦA L-KBIRA

Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-knisja fit-8am.

Il-funzjoni tas-salib fil-Knisja fit-3pm.

SIBT IL-GĦID

 • Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-Knisja Parrokkjali fit-8am.
 • Is-Siegħa tal-Omm fil-Knisja l-Qadima fit-3pm.

IL-VELJA L-KBIRA

tal-Lejl Qaddis ta’ Sibt il-Għid

is-Sibt 15 ta’ April fit-8pm

KULL NISRANI GĦANDU JKOLLU ĦEĠĠA SPIRITWALI PROFONDA BIEX JIĊĊELEBRA DIN IL-FESTA KBIRA LI TAGĦTI SENS LILL-FESTI L-OĦRA KOLLHA. TALB-SMIEGĦ TAL-KELMA-TIĠDID TAL-WEGĦDIET TAL-MAGĦMUDIJA-EWKARISTIJA.

Wara niltaqgħu ċ-Ċentru Parrokkjali

FESTA… FESTA… FESTA…

GĦALL-ARTAL TAR-REPOŻIZZJONI

Min għandu ward u weraq li jistgħu jintużaw għal Ħamis ix-Xirka, ġibuhom l-knisja. Il-weraq mit-Tnejn 10 ta’ April, il-ward nhar l-Erbgħa 12 ta’ April.

PROGRAMM TAT-TBERIK

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom ukoll il-programm tat-tberik. Okkażjoni oħra biex niltaqgħu ftit flimkien u nitolbu l-barka ta’ Alla fuqna.

IL-PASSJONI: ILBIERAĦ U LLUM

Fl-okkażjoni tat-30 Anniversarju mit-twaqqif tagħha, L-Għaqda Drammatika Għajnsielem se tippreżenta, Il-Passjoni: Ilbieraħ u Llum.  Din il-verżjoni drammatizzata tal-passjoni ser issir is-Sibt 8 ta’ April 2017 fil-Forti Chambray fis-6pm b’repetizzjoni bil-lingwa Ingliża fid-9pm.

L-Għaqda Drammatika Għajnsielem ser ittella’ Iċ-

Ċenaklu f’Ta’ Passi il-Ħamis mit-8.30pm sal-11.30pm

u l-Ġimgħa mid-9am sa nofsinhar.

EWRO COLLECTION

Fil-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġbir waqt il-quddies ikun b’risq il-festa. Inkomplu nkunu ġenerużi u nagħtu kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

GĦOTI TA’ DEMM 

Fl-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 11 t’April mis-1pm sal-5pm.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 22 ta’ April fil-Knisja tal-Fontana fis-7pm.Trasport mill-Pjazza fis-6.30pm.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid tkompli. Segwu l-programmi kollha u x-xandiriet speċjali fuq 89.3FM jew www.radjulauretana.com

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Tonina Azzopardi toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Toni Azzopardi f’għeluq it-22sena mill-mewt tiegħu fil-11 ta’ April.
 • Guża Attard toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Gorga Attard f’għeluq l-24sena mill-mewt tagħha fl-10 ta’ April.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 2 ta’ April 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Ġeddidna fil-fidi tagħna

Il-5 Ħadd tar-Randan

JIFTAĦ L-OQBRA

Il-Mulej tant huwa viċin tagħna li jridna ħajjin dejjem u ma jiddejjaqx jinżel fil-ħofra tal-qabar maħmuġ tal-fraġilità ta’ ħajjitna.

“Dawk li jgħixu skond il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lil Alla.  Iżda intom ma tgħixux skont il-ġisem iżda skond l-Ispirtu”.  Din hija twissija li jagħti San Pawl fil-liturġija tal-lum, twissija li lkoll kemm aħna rridu nieħdu bis-serjetà jekk irridu nibqgħu ħajjin dejjem, ħajjin għall-eternità, ħajjin permezz tal-Kelma t’Alla.  Minkejja d-difetti tagħna, il-Mulej lest li jerġa’ jqajjimna kuljum ukoll jekk dak li għal għajnejn id-dinja jidher li jkun waqgħa jew falliment.  Huwa għal dan il-għan li l-qawmien ta’ Lażżru huwa eżempju ċar mhux biss tal-qawwa ta’ Ġesù fuq il-mewt fiżika tal-bniedem iżda b’mod aktar ċar fuq il-mewt spiritwali.  Għal dan il-għan il-Vanġelu jagħtina kuraġġ u tama minkejja d-dgħufija tagħna.  Il-Kelma tal-Mulej għandha s-setgħa kull ħin li tagħtina l-ħajja.  Importanti li lkoll nagħtu każ tagħha u nagħtuha l-ħin u ċ-ċans tibdilna.

Eżekjel, fl-Ewwel Qari tal-lum iserraħ ras il-poplu u jiddeskrivi l-qawmien u l-għaqda ta’ Israel wara l-Eżilju.  Huwa jtenni li saħansitra l-Mulej itellagħna mill-oqbra li nkunu ntfajna fihom aħna.  Il-Mulej se jqiegħed ruħna fina biex  aħna nieħdu l-ħajja.  Xi rridu aktar minn hekk?  Is-Salm 129 li ntennu fis-Salm Responsorjali huwa għajta qawwija lill-Mulej għax huwa għandu t-tjieba.  Hija din it-tjieba li trid tfejjaqna.  Fit-Tieni Qari fl-Ittra lir-Rumani għandna indikazzjoni li aħna l-imgħammdin, aħna l-ħolqien ġdid imħabbar minn Eżekjel fl-Ewwel Qari tal-lum

 1. Quddiem id-dgħufija tagħna għandna l-ordni kuljum biex inqumu mill-waqgħat u r-raqdiet tagħna.
 2. Il-Mulej iridna ħajjin fix-xhieda tagħna. X’qed tkun ir-risposta tagħna?
 3. Il-Mulej huwa lest li jtellagħna mill-qabar tagħna, iżda rridu nagħmlu l-parti tagħna.
 4. Kemm tassew fil-ħajja tagħna qed nagħmlu għażliet fid-dawl tal-kliem ta’ Kristu biex inkunu wlied id-dawl?

Mulej,

minkejja l-waqgħat fil-qabar ta’ dgħufija

nixtieq li tgħinni nqum u nerfa’ salibi.

VIA SAGRA DJOĊESANA

Il-Ħadd 2 ta’ April fuq l-Għolja ta’ Għammar fl-4pm.

ĦIN TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn 3 ta’ April il-ħin tal-quddiesa ta’ filgħaxija mit-Tnejn sas-Sibt ikun fis-7pm. Nhar ta’ Ħadd fil-5pm. Il-ħin tal-quddies l-ieħor jibqa’ l-istess.

JUM ID-DULURI

Il-Ġimgħa 7 ta’ April huwa jum għażiż għalina li nemmnu. Huwa Jum id-Duluri. Dakinhar l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali u tibda wara l-quddiesa tad-9am. Fil-5pm ikollna quddiesa. Fis-6pm tibda ħierġa l-purċissjoni akkumpanjata minn persunaġġi u l-Banda San Ġużepp. Nimxu wara l-istatwa ta’ Ommna Marija Addolorata fil-ġabra fi spirtu ta’ talb u riflessjoni. Nixegħlu l-galleriji u nżejnu t-twieqi tagħna bi xbihat tad-Duluri u l-Kurċifiss. Kif il-purċissjoni tidħol lura fil-knisja jkollna quddiesa oħra.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 2 t’April ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mit-8am sas-1pm.

Eżerċizzi tar-Randan:

fil-KNISJA TA’ SANT’ANTNIN

GĦAL KULĦADD:

Matul din il-Ġimgħa mit-Tnejn sal-Ħamis fis-7.30pm

Predikatur: P. Marcello Ghirlando ofm.

RADJU LAURETANA

L-iskeda tal-Għid bdiet. Segwu l-programmi kollha fuq 89.3FM jew www.radjulauretana.com

IL-PASSJONI: ILBIERAĦ U LLUM

Fl-okkażjoni tat-30 Anniversarju mit-twaqqif tagħha, L-Għaqda Drammatika Għajnsielem se tippreżenta, Il-Passjoni: Ilbieraħ u Llum.  Din il-verżjoni drammatizzata tal-passjoni ser issir nhar is-Sibt 8 ta’ April 2017 fil-Forti Chambray fis-6pm b’repetizzjoni bil-lingwa Ingliża fid-9pm.  Aktar dettalji fil-leaflet li se jitqassam mal-Bulletin il-ġimgħa d-dieħla.

GRAZZI MILL-QALB:

Ġabra speċjali għall-Knisja b’risq ir-radju €693.29

Mill-bott ta’ ‘Blue Anchor Bar’ – €22.71

WARD U WERAQ GĦALL-ARTAL TAR-REPOŻIZZJONI

Min għandu ward u weraq li jistgħu jintużaw għal Ħamis ix-Xirka, erfgħuhom għall-ERBGĦA 12 TA’ APRIL.  Billi din is-sena l-Għid ġej tard, nitolbukom biex il-fjuri ma taqtgħuhomx kmieni ħalli iservu. Grazzi mill-qalb lil kulħadd.

ĦADD il-PALM

Stedina lit-tfal u l-istudenti tal-Ewwel Tqarbina u tal-Griżma għall-quddiesa tal-10.00am ta’ Ħadd il-Palm li fiha ssir il-preżentazzjoni tagħhom lill-komunità parrokkjali.  Stedina lil kulħadd għall-funzjoni tat-Tberik tal-Palm u ż-Żebbuġ fl-9.45am fejn il-Knisja l-Qadima.

OĦLOQ TBISSIMA – KAMPANJA TA’ KARITÀ  Tista’ tidħol fis-sagristija, tieħu lista ta’ oġġetti, tixtrihom u ġġibhom lura fis-sagristija. Grazzi tal-ġenerożita’ tagħkom.

INĦARSU LEJN L-GĦID:

Velja tal-Lejl Qaddis ta’ Sibt il-Għid: is-Sibt 15 ta’ April fit-8pm.

L-GĦID hija l-FESTA PRINCIPALI TA’ KULL NISRANI

XAMA

Min ikollu bċejjeċ ta’ xama għar-rimi, anke dak li jibqa’ fix-xemgħat tat-tazza, tistgħu ġġibuhom il-knisja f’kaxxa apposta fejn il-qniepen biex nagħmlu fjakkli għall-Ġimgħa Mqaddsa.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

Lorenza Scicluna toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju tal-għeżież ġenituri tagħha Ġużepp u Paula Sultana fl-anniversarju tal-mewt tagħhom fil-11 u fit-3 ta’ April rispettivament, kif ukoll ta’ ħutha Loreto u Carmelo Sultana u tan-neputi Albert Sultana.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 26 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

Ir-4 Ħadd tar-Randan GĦOTJA TA’ DAWL

IS-SEJĦA LI TAGĦMLILNA L-LITURĠIJA TAL-LUM HI BIEX DIK IL-FIDI LI RĊEVEJNA FIL-MAGĦMUDIJA NKABBRUHA U NWASSLUHA LILL-OĦRAJN.

Il-miraklu li nsibu fil-Vanġelu tal-lum huwa l-miraklu tiegħi u tiegħek kull darba li nobdu l-Kelma tal-Ħajja li jwasslilna l-Mulej.  Fil-mumenti ta’ dlamijiet li ngħaddu minnhom f’diversi waqgħat ta’ ħajjitna, il-kuntatt tagħna mal-Mulej huwa bħal raġġ ta’ dawl, dawl li jegħleb is-saltna tad-dlamijiet li ħafna drabi nkunu lsiera tagħha, dlamijiet ta’ vizzji u ħażen, dlamijiet ta’ suppervja.  Hemm bżonn URĠENTI li nħallu lill-Mulej imissna u nħalluH jagħtina d-dawl.  Hemm bżonn li kif l-agħma fil-Vanġelu tal-lum obda l-kmand ta’ Ġesù, hekk aħna m’għandniex triq oħra x’nagħżlu.  Kristu huwa d-dawl tad-dinja.  Bħala nsara lkoll kemm aħna msejħin biex inkunu xhieda ħajja ta’ dan id-dawl.

L-Ewwel Qari tal-lum, mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel, jirrakkonta l-ġrajja ta’ żmien is-Slaten fejn insibu l-figura ta’ David li minn ragħaj tal-imrieħel jiġi magħżul Sultan.  Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ.  U propju din l-għajta għall-protezzjoni u kenn tal-Mulej fuqna, insibuha fis-Salm 22 fejn għandna sejħa lill-Mulej bħala r-Ragħaj it-Tajjeb, Ragħaj li jsegwi b’mod personali l-merħla tiegħu.  La l-Mulej huwa l-kenn tagħna għandna nkunu konvinti li aħna wlied id-dawl kif itenni San Pawl fit-Tieni Qari tal-lum fl-Ittra lill-Efesin

 1. Aħna lkoll ulied id-dawl. F’dan iż-żmien tar-Randan irridu niċċekkjaw liema dawl qed idawwal il-ħajja tagħna.
 2. Bżonn li nkunu umli biex nisimgħu u ngħixu l-Kelma ta’ Alla.
 3. Bżonn li nwettqu dak li ordnalna Ġesù biex tassew NARAW l-għażliet f’ħajjitna.
 4. Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ kif nisimgħu fl-Ewwel Qari. Kulħadd għandu missjoni importanti fis-Saltna Tiegħu.
 5. F’dan iż-żmien tar-Randan irridu nfittxu li nsaħħu sewwa u malajr id-dawl tal-fidi tagħna.

Mulej

għallimna nwettqu sew il-ħidma tagħna

bid-dawl tiegħek li nużawh aħna.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI  Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3pm sal-4pm.

Eżerċizzi tar-Randan:

fil-KNISJA PARROKKJALI TAGĦNA

GĦAL KULĦADD:

Matul din il-Ġimgħa

Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu fis-6.30pm. Predikatur: Fr. Gabriel Gauci, Viċi Rettur tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù.

It-Tlieta nagħmlu l-ġabra għall-knisja, il-Ħamis għas-Seminarju.

RADJU LAURETANA…

L-iskeda tal-Għid ta’ Radju Lauretana, jekk Alla jrid, tibda s-Sibt l-1 ta’ April.

IMPORTANTI NGĦINU KIF NISTGĦU!

Qed isir kull sforz biex ix-xandir jibda kif imħabbar. Dan għaliex fl-aħħar maltempata li kellna, sajjetta laqtet l-antenna tar-radio u, minkejja li l-apparat kien mitfi, saret ħsara kbira fit-transmitter u l-limiter. Anke l-computer kellu jinbidel u jinxtara ieħor ġdid. Dan kollu jfisser ħafna spejjeż. Nitolbukom tgħinu kif tistgħu.

Għalhekk – ĠABRA SPEĊJALI dal-weekend.

Fil-knisja, il-ġabra li s-soltu nagħmlu għall-ispejjeż tal-knisja, ser tmur għall-ispejjeż li għandna nagħmlu għall-manutenzjoni u t-tiswija fir-radio.  Grazzi mill-qalb ta’ kull offerta.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 25 ta’ Marzu fil-Knisja tax-Xewkija fis-6.30pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.00pm.

GĦOTI TA’ DEMM   Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 28 ta’ Marzu ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm: 1pm – 5pm.

TOMBLA – Centru Sant’Antnin il-Ħamis 30 ta’ Marzu.

GRAZZI MILL-QALB:

Obolo ta’ San Pietru €450. Gabra pro Anglikani €270.

OĦLOQ TBISSIMA – KAMPANJA TA’ KARITÀTista’ tidħol fis-sagristija, tieħu lista ta’ oġġetti, tixtrihom u ġġibhom lura fis-sagristija. Grazzi.

INĦARSU LEJN L-GĦID: Velja tal-Lejl Qaddis ta’ Sibt il-Għid: is-Sibt 15 ta’ April fit-8pm.

MIS-SEMINARJU MINURI U

L-ISKOLA SEKONDARJA TAL KONSERVATORJU TAL-ISQOF TAD-DJOĊESI T’GĦAWDEX

Dawk Il-ġenituri/kustodji tal-Istudenti ta’ Year 6 iIli jattendu fl-Iskejjel Primarji kemm tal-Knisja u kemm tal-Istat, li jixtiequ jirreġistraw lil uliedhom għad-Dħul fl-Ewwel Klassi tas-Seminarju Minuri u tal-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof huma ġentilment mitluba jagħmlu dan nhar l-Erbgħa u l-Ħamis, 29 u 30 ta’ Marzu mit-8:00 a.m. sas-02.00 p.m. skont id-dettalji li dehru fl-aħħar bullettin.

XAMA: Min ikollu bċejjeċ ta’ xama għar-rimi, anke dak li jibqa’ fix-xemgħat tat-tazza, tistgħu ġġibuhom il-knisja f’kaxxa apposta fejn il-qniepen biex nagħmlu fjakkli għall-Ġimgħa Mqaddsa.

PREPARAZZJONI GĦALL-GRIŻMA – inkomplu din il-ġimgħa b’laqgħa oħra għall-istudenti tal-Griżma nhar l-Erbgħa 29 ta’ Marzu fil-5.15pm fiċ-Ċentru Parrokkjali. Is-Sibt 1 ta’ April – nofs ta’ nhar flimkien.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Rose Grech toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierha Pawlu Grech f’għeluq il-5 snin mill-mewt tiegħu fit-23 ta’ Marzu.
 • Lorenza Grech toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ħuha Ċensu Mercieca f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fix-xahar ta’ Marzu.
 • Elizabeth Portelli toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Maria Spiteri u ta’ missierha Ġanni Spiteri f’għeluq l-anniversarju tal-mewt tagħhom f’dan ix-xahar.
 • Vendra Xuereb toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju Pawlu Azzopardi fl-anniversarju tal-mewt tiegħu fil-25 ta’ Marzu, u b’suffraġju ta’ Ġużeppa Azzopardi u ta’ Loreta Azzopardi.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 19 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

It-3 ĦADD TAR-RANDAN

GĦANDEK GĦATX?

MIN JIXROB MILL-ILMA LI NAGĦTIH JIEN QATT IŻJED MA JKUN BIL-GĦATX.

Fil-ħajja tagħna ma tkunx l-ewwel darba li jaqbadna l-għatx, b’mod speċjali wara xi biċċa xogħol fis-sajf.  Xi kultant iżda jista’ jkun li jkollna għatx għal affarijiet oħra.  Biex tikber il-pożizzjoni soċjali tiegħek jew fuq il-post tax-xogħol.  Is-Samaritana nistgħu nqisuha aħna.  Nersqu lejn Ġesù u nitolbuh il-grazzji, il-grazzji materjali.  Aqlagħli din il-grazzja, ħa nagħmel din il-wegħda; jekk tagħtini hekk nagħtik daqshekk. Hu diskors fuq livell materjali biss.  Ħafna drabi nirrabjaw ukoll mal-Mulej meta ma jagħtiniex dak li nitolbu fil-pront.  Nibqgħu naħsbu u naġixxu bħala bnedmin anki mal-Mulej.  Meta nirċievu l-Ewkaristija,  Alla jsir parti minna, mill-ħajja tagħna, mill-mod kif naġixxu.  Iżda ħafna drabi l-għatx għall-materjali jżommna fuq livell ta’ medjokrità b’mod li l-veru għatx għall-valuri ta’ kuljum lanqas biss inħossuh.  It-tielet Ħadd tar-Randan għandu stedina ċara, agħraf dak li se titlob lil Ġesù.

Il-Mulej jagħtina l-ilma li jżommna ħajjin kull ħin.  Kif qed naċċetta dan l-ilma fil-ħajja tiegħi ta’ kuljum?

Il-Mulej ġie biex jagħmel ir-rieda ta’ dak li bagħtu, kif itenni fil-Vanġelu tal-lum.  Inti u jien qed nifhmu xi jrid il-Mulej minna?

Kif qed taqta’ l-għatx tiegħek kuljum, bl-ilma li jagħtina Ġesù b’mod speċjali fl-Ewkaristija jew b’affarijiet materjali li jkomplu jagħmlulna aktar għatx?

Kristu jrid u jinsab lest li jkun l-ilma ħaj għalina kull ħin.  L-għażla bil-libertà kollha hija f’idejna.

Agħmel Mulej

li ma nfittex imkien biex naqta’ l-għatx ħlief bik,

bil-kelma tiegħek, bil-Ġisem u d-Demm tiegħek.

OBOLO TA’ SAN PIETRU:

Il-ġbir kollu li jsir fil-quddies ta’ dan il-weekend ikun għall-karità li ssir mill-Papa madwar id-dinja kollha. Nagħtu karità frott is-sagrifiċċji tagħna.

GĦOTI TA’ DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 19 ta’ Marzu ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

AVVIŻ MIS-SEMINARJU MINURI U  MILL-ISKOLA SEKONDARJA TALKONSERVATORJU TAL-ISQOF TAD-DJOĊESI T’GĦAWDEX

Il-ġenituri/kustodji tal-Istudenti ta’ Year 6 iIli jattendu fl-Iskejjel Primarji kemm tal-Knisja u kemm tal-Istat, DEJJEM JEKK IRIDU, huma ġentilment mitluba jirreġistraw lil uliedhom għad-Dħul fl-Ewwel Klassi tas-Seminarju Minuri u tal-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof nhar l-Erbgħa u l-Ħamis, 29 u 30 ta’ Marzu mit-8:00 a.m. sas-02.00 p.m.

L-applikazzjonijiet għat-tfal subien jimtlew fis-Seminarju Minuri waqt li għat-tfal bniet jimtlew fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof (dħul mill-parking tal-Isptar Ġenerali t’Għawdex). Min japplika mitlub jieħu miegħu: Ċertifikat oriġinali tat-Twelid tat-tifel/tifla kif ukoll żewġ ritratti tiegħu/tagħha. Tkun mitluba wkoll il-Karta tal-Identità taż-żewġ Ġenituri. It-tfal iridu jkunu mwielda bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru 2006. Isir ħlas ta’ €15 mal-applikazzjoni.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha l-Erbgħa 22 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Joe Buttigieg, kafe’ u tombla.

IMMORRU L-LUNZJATA

Nhar is-Sibt li ġej, 25 ta’ Marzu, festa tat-Tħabbira tal-Mulej ser immorru ninviżtaw lill-Madonna fil-Knisja ddedikata lilha fil-Wied tal-Lunzjata. Tluq mill-Pjazza fit-8.00am. Ikollna quddiesa fit-8.30. Min ikun ser jiġi huwa mitlub li jibbukkja billi jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali fuq 21554615.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Nhar is-Sibt 25 ta’ Marzu fil-Knisja tax-Xewkija fis-6.30pm. Trasport mill-Pjazza fis-6.00pm.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI 

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm.

Eżerċizzi tar-Randan:

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu fis-6.30pm.

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin – Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

OĦLOQ TBISSIMA – KAMPANJA TA’ KARITÀTista’ tidħol fis-sagristija, tieħu lista ta’ oġġetti, tixtrihom u ġġibhom lura fis-sagristija. Grazzi.

XAMA: Min ikollu bċejjeċ ta’ xama, tistgħu ġġibuhom il-knisja f’kaxxa apposta fejn il-qniepen biex nagħmlu fjakkli għall-Ġimgħa Mqaddsa.

GRAZZI MILL-QALB:

Ewro Collection Marzu €645.68.

Għall-Missjoni ta’ Fr. Raymond Portelli €280.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Lil GIUSEPPA ZERAFA li sejjaħtilha għal għandek fit-3 ta’ Marzu, fl-età ta’ 81 sena.
 • Lil ANGELA BUTTIGIEG li ttajret għal għand il-Mulej nhar it-Tnejn 13 ta’ Marzu fl-età ta’ 80 sena.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Loreta Zerafa toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Manuel Zerafa it-8 snin mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Marzu.
 • Tonina Spiteri u ħutha joffru €20 b’suffraġju ta’ Loreta Spiteri u Andrew Zerafa fl-anniversarju tal-mewt tagħhom.
 • Erminia Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Emanuel Xuereb f’għeluq l-14-il sena mill-mewt tiegħu fid-19 ta’ Marzu.
 • Brigitte Cammilleri toffri €20 b’suffraġju ta’ Loreto Grech f’għeluq is-sentejn mill-mewt tiegħu fit-18 ta’ Marzu.
 • Gużeppa Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Gorgina Farrugia f’għeluq is-sentejn mill-mewt tagħha fil-21 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem. 

 • INTENNU l-appell tagħna biex ikun hemm min jiġi jagħmel ħin ta’ adorazzjoni f’xi ħin bejn il-11am u s-1pm fil-Knisja l-Qadima.
 • XOGĦOL FUQ IL-ĠEBEL TAL-KNISJA: Tistgħu taraw l-ewwel ġebliet lesti sew fejn qed jinħadmu biswit il-workshop ta’ Leli Saliba u anke wara l-knisja.

 

Bullettin 12 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

It-2 ĦADD TAR-RANDAN

ĠESÙ KRISTU:  KONFERMA GĦALL-BNEDMIN KOLLHA

F’dan iż-żmien tar-Randan, żmien ta’ riflessjoni fuq il-mod ta’ ħajja li qed ngħixu, aħna li ngħidu li aħna nsara,  Ġesù Kristu jrid ikun il-gwida tagħna mhux biss fil-mumenti tal-glorja iżda anki fir-realtà ħarxa ta’ kull ġurnata ta’ ħajjitna.  Pietru ħa gost fuq it-Tabor iżda Ġesù reġa’ niżżilhom miegħu fir-realtà iebsa fejn Pietru, minkejja li kien ra ħafna fuq it-Tabor, kien minn ta’ l-ewwel li ċaħdu kif nagħmlu jien u inti minkejja li ngħidu li nafu xi jfisser Kristu l-Iben t’Alla għalina.

Is-sejħa ta’ Abram missier il-poplu t’Alla kellha ħafna diffikultajiet, iżda Abram aċċetta dan ir-riskju kbir ta’ fidi.

Nagħmlu l-qalb u mas-Salm intennu: ĦA TKUN IT-TJIEBA TIEGĦEK FUQNA, MULEJ Fit-Tieni Qari ta’ dan il-Ħadd, San Pawl jagħtina messaġġ qawwi – meta wieħed jgħix il-Vanġelu bilfors li jkollu jbati; iżda wkoll hemm tama li meta tgħix il-Vanġelu se tikseb dawl qawwi għall-kumplament ta’ ħajtek.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew insibu li Ġesù jieħu lil Pietru, Ġakbu u Ġwanni fuq il-muntanja u ssir it-trasfigurazzjoni.  Għandna leħen il-Missier li juri kemm tassew hi importanti l-missjoni fdata f’Ġesù Kristu għalina l-bnedmin.

 1. Fil-Ħajja tagħna nippruvaw minn kollox biex insibu ftit hena – nersqu bil-qalb lejn Ġesù!
 2. Kemm tassew qed ngħixu l-fidi tagħna fid-dawl tal-kliem ta’ Ġesù fil-Vanġelu, kliem li jagħtina tama u kuraġġ ma’ kull sfida ta’ ħajjitna?
 3. L-istess sejħa li Alla għamel lil Abraham Alla jagħmilha lil kull wieħed u waħda minna.  Kif qegħdin inwieġbu?
 4. F’dan iż-żmien tar-Randan hemm bżonn li nikbru aktar fl-imħabba tagħna lejn Alla fil-proxxmu.

Mulej, għinni

fit-tfittxija tiegħi għalik  kuljum.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI 

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm.

Eżerċizzi tar-Randan:

Għall-Professjonisti u Gradwati u anke koppji u dawk li ma jistgħux jattendu f’postijiet jew ħinijiet oħra -mit-Tnejn sal-Ġimgħa 20-24 ta’ Marzu 2017 fil-Knisja ta’ Santu Wistin ir-Rabat fit-8.00pm mill-W.R. Joe Zammit.

GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ MALTA

Kull nhar ta’ tlieta fix-xahar ta’ Marzu ser isiru l-Eżerċizzi għaż-Żgħażagħ li jgħixu f’Malta.  Dawn ikunu f’Dar Manwel Magri ħdejn ic-Chaplaincy tal-Università u jibdew fit-8pm.

RANDAN TA’ VERU – GĦID TAJJEB

EŻERĊIZZI OĦRA F’DAN IR-RANDAN

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin – Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

OĦLOQ TBISSIMA–KAMPANJA TA’ KARITÀ

Bħal snin oħra, anke din is-sena qed nieħdu sehem f’din il-kampanja b’risq il-missjonijiet tas-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl. Tista’ tidħol fis-sagristija, tieħu lista ta’ oġġetti, tixtrihom u ġġibhom lura fis-sagristija. Din is-sena l-kaxxi tal-kartun ma waslux. Għalhekk ġentilment nitolbukom tpoġġu l-oġġetti f’kaxxa żgħira jew borża tal-plastik/karti. Grazzi.

MIĊ-ĊENTRU PARROKKJALI PREPARAZZJONI GĦALL-GRIŻMA

Laqgħa oħra tkun nhar l-Erbgħa li ġejja 15 ta’ Marzu fiċ-Ċentru Parrokkjali fil-5.30pm mill-Arċipriet.

LAQGĦA GĦALL-ISTUDENTI TA’ FORM 2

Subien u bniet nhar l-Erbgħa li ġejja fis-6.30pm. Imexxi Fr. Simon Cachia.

XAMA: Min ikollu bċejjeċ ta’ xama, tistgħu ġġibuhom il-knisja f’kaxxa apposta fejn il-qniepen biex nagħmlu fjakkli għall-Ġimgħa Mqaddsa.

GRAZZI MILL-QALB:

NN għall-Knisja €50 b’ringrazzjament lill-Madonna ta’ Loreto.

EWRO COLLECTION għall-Festa 2017

Il-ġbir kollu waqt il-quddies ta’ dan il-weekend ikun b’risq il-festa tagħna. Nafu lkoll kemm spejjeż trid biex tagħmel festa sabiħa u kbira bħal tagħna. Nagħtu kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

NOTA MPORTANTI: Għall-festa ta’ din is-sena diġa għandna talbiet ta’ żieda fil-prezzijiet tas-servizzi li jsiru fosthom tal-orkestra maltija.  Din s’issa kienet tiġina €2960. Iċ-ċiefra tinkludi wkoll l-irqad u l-ikel tal-mużiċisti maltin.

ĦARĠA GĦALL-ANZJANI

Il-Kunsill Lokali ser jorganizza ħarġa għall-anzjani t-Tnejn 20 ta’ Marzu. Prezz €5. Tluq minn Triq Sant’Antnin, Triq Ħamri, Pjazza u Triq il-Ġnien fit-7.50am. Quddiesa Ta’ Pinu, inżuru ċ-Ċentru Marittimu d-Dwejra, ikla u tombla fil-Fliegu Restorant u nirritornaw lura fis-1pm. Ċemplu 21561515 jew morru l-Kunsill sal-Ġimgħa 17 ta’ Marzu.

GĦOTI TA’ DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 14 ta’ Marzu ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Antonia Xerri toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ żewġha Karmnu Xerri f’għeluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Marzu.

 Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

IMPORTANTI: INTENNU l- appell tagħna biex ikun hemm min jiġi jagħmel ħin ta’ adorazzjoni f’xi ħin bejn il-11am u s-1pm fil-Knisja l-Qadima. Ser nagħtu prova għal dan ix-xahar ta’ Marzu. Imbagħad niddeċiedu dwar ħinijiet ġodda tal-ftuħ tal-Knisja l-qadima.

 

Bullettin 5 ta’ Marzu 2017

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA – Motto Parrokkjali 2016-17

Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

L-1 ĦADD TAR-RANDAN

Liema Alla naqdi?

LILL-MULEJ ALLA TIEGĦEK, GĦANDEK TADURA,

U LILU BISS TAQDI

Il-falliment totali tagħna huwa d-dnub.  Iċ-ċaħda tal-grazzja ta’ Alla.  L-għażla libera tagħna li nsegwu lil satana u mhux lil Alla.  F’dan iż-żmien tar-Randan, li bdejna biċ-ċelebrazzjoni ta’ l-irmied, indunajna li lkoll kemm aħna rridu verament inċarrtu qlubna u mhux ilbiesna.  Hemm bżonn li fil-konverżjoni tagħna ma nkunux artifiċjali iżda nkunu radikali.  Il-mument tar-Randan irid ikun mument ta’ verifika għalina lkoll, f’liema livell ta’ fidi ninsabu, kemm tassew aħna lesti li niġġeddu fil-ħajja tagħna biex neqirdu d-dnub u noqorbu aktar lejn Alla.  It-tiġrib tagħna minn satana se jibqa’.  Saħansitra Ġesù għadda minnu.  Iżda aħna rridu nkunu sodi, bil-kelma tal-istess Ġesù, li nagħmlu għażliet ta’ ħajja u mhux għażliet li jmewtu l-fidi u l-għemil tagħna.  Ħafna drabi naħlu ħajjitna naduraw u nsiru skjavi ta’ allat foloz.  Kemm tassew hemm xewqa fina li niskopru u naduraw lil Alla veru fil-ħajja tagħna?

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi, għandna l-ħolqien ta’ Adam u Eva u d-dnub tagħhom.  Ħolqien li juri l-imħabba kbira ta’ Alla u l-libertà assoluta li ta lill-bniedem.  Is-silta tas-salm, meħuda minn Salm 80, hija talba ta’ ħniena lil Alla meta nagħrfu li aħna midinbin.  Fit-Tieni Qari tal-lum San Pawl lir-Rumani jurina b’mod ċar it-tweġiba ta’ Alla għall-falliment tal-bniedem.  Fil-Vanġelu ta’ dan l-ewwel Ħadd tar-Randan l-Evanġelista San Mattew jirrakkonta t-tentazzjonijiet ta’ Ġesù mix-xitan fid-deżert.  Ġesù jitkellem u jkeċċi x-xitan.  Fid-diskors ta’ Ġesù għandna s-sinjali fejn irridu npoġġu tassew l-għażliet ta’ ħajjitna; mhux fuq it-tlellix iżda fuq il-Kelma t’Alla.

IR-RANDAN:

 • TIĠDID spiritwali
 • TIĠDID ukoll tal-mod ta’ ħajja u attitudnijiet tagħna ta’ kuljum.
 • GĦAŻLA MILL-ĠDID TA’ ALLA

Mulej, għallimni

matul dan ir-Randan

insib aktar lilek u lili nnifsi.

BDEJNA R-RANDAN

Nagħmlu waħda kbira għall-Mulej!!

EŻERĊIZZI SPIRITWALI GĦALL-Koppji:

Din il-Ġimgħa

Mit-Tnejn 6 sal-Ġimgħa 10 ta’ Marzu

fiċ-Centru Parrokkjali fis-7.30pm.

SEJĦA SPEĊJALI LILL-KOPPJI ŻGĦAR–EJJEW!!

Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

Inħeġġu n-nanniet biex jagħtu daqqa t’id fejn ikun hemm diffikultà minħabba t-tfal.

Intom nanniet:

 • tistgħu mbagħad tattendu għal xi wieħed mill-eżerċizzi ta’ kulħadd li għandna pprogrammati.
 • ĦEĠĠU LIL ULIEDKOM MIŻŻEWĠA JATTENDU DIL-ĠIMGĦA.

RANDAN TA’ VERU – GĦID TAJJEB

EŻERĊIZZI OĦRA F’DAN IR-RANDAN

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja Parrokkjali: Mit-Tnejn 27 sal-Ġimgħa 31 ta’ Marzu

GĦAL KULĦADD: Fil-Knisja ta’ Sant’Antnin-Mit-Tnejn 4 sal-Ħamis 7 ta’ April.

FIL-KENN TA’ DAREK MARIJA-Semmgħalna l-Kelma ta’ Alla

ĠABRA SPEĊJALI

Matul il-quddies ta’ dan il-weekend il-ġabra fil-knisja tkun b’risq ir-restawr urġenti tal-Pro Katidral Anglikan ta’ San Pawl fil-Belt Valletta. Nuru solidarjeta’ ma’ ħutna l-Anglikani dan ir-Randan.

PREPARAZZJONI GĦALL-GRIŻMA

L-istudenti li qed jippreparaw ruħhom biex jirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof din is-sena, huma mistiedna għal mixja ta’ laqgħat matul ir-randan bi tħejjija għal dan is-sagrament. L-ewwel laqgħa ser tkun nhar l-Erbgħa li ġejja 8 ta’ Marzu fiċ-Ċentru Parrokkjali fil-5.15pm. Importanti li kollha jattendu għax ser jingħata l-programm kollu li jwassal sal-Griżma fl-10 ta’ Ġunju li ġej.

IS-SIEGĦA TAD-DULURI 

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan fil-Knisja l-Qadima mit-3 sal-4pm.

GĦOTI TA’ DEMM  Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 5 ta’ Marzu ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

KOLBE: Ir-Rock-Opera li tirrakkonta l-ġrajja ta’ San Massimiljanu Kolbe. Fl-Oratorju Don Bosco. Araw il-flyer li qed jaslilkom ma’ dan il-bullettin.

PASTA NIGHT u TOMBLA  Fiċ-Ċentru Sant’ Antnin il-Ħamis 9 ta’ Marzu fis-7pm. Adulti €9.50. Tfal €7.50. Biljetti mill-Knisja ta’ Sant’ Antnin jew 99285912, 79448921.

GRAZZI MILL-QALB: Għas-sagristiji: NN. €100, NN €50. Għall-Knisja NN €1000.

SEMINAR GĦAL KULĦADD – bit-tema Lejn ir-Rebbiegħa ta’ Ħajjitna – Imtella’ mis-Sezzjoni Femminili Museum fil-Qasam tal-Bniet ix-Xewkija t-Tlieta 7 ta’ Marzu mid-9am sa 12pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-familja Ciantar joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Ġużepp u Maria Ciantar fl-anniversarju tal-mewt tagħhom fix-xahar ta’ Marzu.
 • M’Rose Xuereb toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierha Eugenio Caruana f’għeluq il-41 sena mill-mewt tiegħu fis-7 ta’ Marzu.
 • Carmena Xuereb toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ħuha Kelinu Xuereb f’għeluq is-7 snin mill-mewt tiegħu fl-4 ta’ Marzu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

IMPORTANTI: Nagħmlu appell biex ikun hemm min jiġi jagħmel ħin ta’ adorazzjoni f’xi ħin bejn il-11am u s-1pm fil-Knisja l-Qadima. Ser nagħtu prova għal dan ix-xahar ta’ Marzu. Imbagħad niddeċiedu dwar ħinijiet ġodda tal-ftuħ tal-Knisja l-qadima.