Bullettin 17 ta’ Diċembru 2017

It-3 Ħadd tal-Avvent

XHIEDA GĦAD-DAWL

…bil-Ferħ

M’huwiex biżżejjed li ngħidu li rridu ninbidlu.  Iridu nemmnu li l-bidla tista’ sseħħ fina permezz tal-grazzja ta’ Alla.

Bidla li sseħħ meta wieħed jagħmel passi kuraġġużi u jinqata’ mir-realtajiet ta’ dawk li ssoltu jdawruh.  Hemm bżonn li wara li naċċettaw l-istedina li Alla jagħmel lil kull wieħed u waħda minna, wara li nħallu ‘l-Mulej ifejqilna l-ġrieħi tal-passat u jinfaxxahomlna bil-grazzja tiegħu, wara li nisimgħu l-kelma tiegħu u naċċettawha fil-ħajja tagħna, inkunu xhieda tassew għal dan id-dawl.  Xhieda jfisser li tkun fhimt tassew il-messaġġ li jagħti Ġesù.  Xhieda jfisser li tkun familjari kuljum mal-kelma tiegħu.  Xhieda jfisser li tkun lest li jidħku bik meta inti tibqa’ żżomm fil-prinċipji, akkost li jgħajruk iblah.  Fina jridu jaraw Ġesu ieħor fl-ambjent li ngħixu fih kuljum.

L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb ta’ Isaija u huwa maqsum f’żewġ taqsimiet.  Fl-ewwel taqsima l-profeta juri l-Missjoni ta’ ħelsien u salvazzjoni li l-Mulej bagħtu jwettaq; filwaqt li wara huwa jtenni innu ta’ tifħir għal dak Alla li jieħu ħsieb kollox u ma jħalli lil ħadd jintilef.  Is-Salm Responsorjali llum huwa meħud mill-Vanġelu ta’ San Luqa u huwa l-kantiku ta’ radd il-ħajr li Marija tagħmel lil Alla.  Huwa innu ta’ tifħir li n-nisrani, li jrid ikun xhieda għad-dawl, irid jagħmlu tiegħu kull ħin.  Fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lit-Tessalonkin, għandna lil San Pawl jgħid lill-Insara biex jifirħu – jitolbu – iroddu ħajr lil Alla.  Huma tliet mumenti li d-dixxiplu ta’ Kristu jrid jgħaddi minnhom kull ħin.  Il-Vanġelu ta’ San Ġwann jgħidilna min hu Ġesù billi jqabblu ma’ Ġwanni l-Battista.

 • Kemm tassew għarafna u qed nippreparaw ruħna biex  nilqgħu lil Ġesù fil-ħajja tagħna?
 • Kemm tassew qed naċċettaw mingħajr kompromessi li ħajjitna tkun iddedikata għalih?
 • Kif qed inkunu xhieda tad-dawl li huwa Kristu?
 • X’tip ta’ Milied qed tħejji? Xalar jew għajnuna lill-foqra?

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej!

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna!        Atti 17, 2

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                     DIĊEMBRU 2017

Ferraħna  bil-Preżenza ta’ Ibnek Ġesù

NITĦEJJEW għall-Milied

IN-NOVENA

Inkomplu niltaqgħu kuljum sas-Sibt 23 ta’ Diċembru.

Niltaqgħu kuljum flimkien fis-6pm għall-quddiesa fil-Knisja animata mit-tfal u l-Katekisti.

It-tfal jiltaqgħu wkoll fl-oqsma tal-Museum u tad-duttrina qabel jew wara l-quddiesa skont il-programmi tal-istess oqsma.

Genituri ejjew ma’ wliedkom il-Knisja.

Kemm jagħmlilna ġid meta naqtgħu mir-rutina ta’ matul is-sena u niddedikaw ftit ħin mill-aqwa għat-Talb, Smiegħ tal-Kelma ta’ Alla, u Kant.

INĦALLU KOLLOX U NILTAQGĦU FLIMKIEN IL-KNISJA

MILIED 2017

Il-Ħadd 24 ta’ Diċembru – Lejlet il-Milied.

4.00pm:   Qrar fil-knisja sat-8.00pm.

5.00pm:   Dimostrazzjoni bil-Bambin li titlaq minn Bethlehem f’Għajnsielem, bis-sehem tal-Banda San Ġużepp.

Wara jkollna programm tal-Milied imtella’ mit-tfal li jattendu l-Oqsma tal-Museum fil-parroċċa tagħna li jkun jinkludi l-prietka tat-tifel minn Nathan Portelli.

11.15pm: Uffiċċju tal-Qari

11.40pm : Prietka tat-tifel, u Quddiesa solenni tal-Lejl tal-Milied.

                      Il-Kor Lauretana jkanta l-Messa Pastorale ta’ Emmanuel Xuereb.

RADJU LAURETANA  

L-iskeda tal-Milied tkompli. Segwu x-xandiriet u l-programmi li hemm imħejjija fuq 89.3FM.

NAGĦTU D-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients waqt l-attività Festa ta’ Ferħ li ser issir fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 17 ta’ Diċembru jkun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8am sas-1pm.

SIĠRA TAL-KARITÀ

Inkomplu ngħinu fil-knisja u fil-ħwienet il-karità li ssir mill-PARROĊĊA u mill-Uffiċċju tal-CARITAS tad-DJOĊESI ta’ GĦAWDEX.

Mill-Knisja: Ħudu karta minn mas-siġra u ġibu l-oġġett li jkun hemm miktub fuqha taħt is-siġra stess.

Fil-ħwienet fittxu l-kaxxa li jkun hemm fejn il-counter u poġġu xi preserve, għaġin, żejt, zokkor eċċ,  jew oġġetti tal-ħasil. Ħdejha jkun hemm siġra bħal din:

MiċĊentru Parrokkjali

SERATA tal-MILIED

Il-Ħamis 28 ta’ Diċembru. Min jixtieq jieħu sehem jikkuntattjana fuq 21554615, 79710784, 79964537

IKLA TAL-MILIED:

Il-Parroċċa tagħna qed torganizza l-ikla tal-Milied nhar L-Erbgħa 3 ta’ Jannar 2018 fil-Grand Hotel. Dakinhar ser jiġi varat uffiċċjalment il-proġett tal-orgni għall-Knisja tagħna. Ibbukkjaw fuq 21554615.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

Frida, John u l-familja Magro joffru €20 b’suffraġju ta’ Pauletta Abela f’għeluq l-erba’ snin minn mewtha fl-10 ta’ Diċembru.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

Dal-Milied fittex il-veru ferħ !!!

Ma jiswilekx flus. Ma jispiċċax malajr.

Jagħmillek ħajtek ħafna, ħafna aħjar.

…..   Fittex iltaqa’ ma’ Ġesù! Hu ġie jfittixna u sar bniedem bħalna. Qrara tajba u ….

 

Bullettin 10 ta’ Diċembru 2017

It-2 Ħadd tal-Avvent

IL-BIDLA – TĦEJJIJA TA’ TRIQ

Ħsieb dominanti fil-bidu tas-sena liturġika, b’mod speċjali fil-bidu ta’ l-Avvent, hija insistenza kbira fuq il-ħtieġa li ninbidlu.  Hemm bżonn li kull sena

ninbidlu u niġġeddu biex nikbru aktar ma’ Kristu u mal-Knisja fil-mixja u fl-eżempju li għandna nagħtu ta’ Nsara ħajjin.  U dan jitlob minna BIDLA RADIKALI.  Bidla li tfisser li ninqatgħu mill-passat, minn affarijiet li qed jagħmluna lsiera.  Il-figura ta’ Ġwanni l-Battista hija figura ta’ radikalità evanġelika fil-proċess ta’ tħejjija li lkoll irridu nagħmlu tul il-ħajja tagħna.  Hemm bżonn li lkoll, bħal Ġwanni l-Battista, ma nistħux nikkonfrontaw l-ambjent ta’ madwarna;  għax, minħabba l-mistħija, ħafna drabi nikkonformaw ma’ dak li jdur ma’ saqajna għax nistħu ngħidu li aħna nsara.

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ Isaija, huwa espressjoni ta’ ferħ u hena għaliex il-Mulej se jeħles il-poplu tiegħu mill-eżilju.  Hija espressjoni ta’ hena għax il-Mulej qed iżomm il-wegħdiet li għamel mal-istess poplu.

Salm 84, li ntennu fis-Salm Responsorjali, jurina li għandna nitolbu lill-Mulej biex ilkoll kemm aħna nakkwistaw is-salvazzjoni.

Fit-Tieni Qari tal-lum, San Pietru jħeġġeġ lill-Insara biex jagħtu s-sehem tagħhom fil-bini ta’  smewwiet ġodda.

Fil-Vanġelu ta’ San Mark, propju fil-bidu ta’ dan il-Vanġelu, għandna l-figura ta’ Ġwanni l-Battista li qiegħed jgħajjat fid-deżert biex inħejju t-triq għall-Mulej.

Il-Mulej qed jistedinna ninbidlu bis-serjetà. 

Huwa l-isbaħ mod kif inħejju ruħna għat-twelid tiegħu.  Ġesù se jitwieled mill-ġdid biex iġedded lilna lkoll.  Ġesù jrid li lkoll kemm aħna nagħrfu li mingħajru ma nistgħu naslu mkien.  Huwa għalhekk li ħafna drabi nħossuna li qegħdin fid-deżert tal-indifferenza u ma nweġbux għall-karba tiegħu.  Hemm bżonn li nħejju t-triq għall-Mulej; hemm bżonn li niddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.  Hemm bżonn li lkoll kemm aħna nagħrfu li l-magħmudija li rċevejna rridu nagħtu xhieda tagħha kontinwament fil-ħajja ta’ kuljum.  Huwa għal dan il-għan li rridu nfittxu niddrittaw il-mogħdijiet, anki jekk dan ifisser li nbiddlu l-mod li bih qed ngħixu.

Mulej, għinni niddritta l-mogħdijiet ta’ ħajti,

biex niftaħ ħajti beraħ għall-messaġġi tiegħek.

 

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna!        Atti 17, 2

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                     DIĊEMBRU 2017

Ferraħna  bil-Preżenza ta’ Ibnek Ġesù

 

IL-MADONNA TA’ LORETO

10 ta’ Diċembru – FESTA LITURĠIKA

Is-Sibt 9 ta’ Diċembru

5.30pm     Rużarju dirett mis-Santwarju ta’ Loreto li jixxandar fuq Radju Lauretana u anke Radju Marija. Jiġi mxandar ukoll fil-Knisja.

6pm           Quddiesa

7pm           Rużarju u Talb Marjan quddiem ix-xbieha tal-Madonna s-Sewda fil-Knisja Parrokkjali.

9pm           Festa della Venuta della Santa Casa. Xandira diretta minn Loreto fuq Radju Lauretana u Radju Marija tar-rużarju, il-quddiesa u l-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna s-Sewda. Kummentarju bil-Malti.

Il-Ħadd 10 ta’ Diċembru

10am         Konċelebrazzjoni Solenni tal-Festa Liturġika ta’ Loreto mmexxija mill-Arċipriet Dun Frankie Bajada bis-sehem tal-orkestra u l-kor. Wara jsir it-tberik tar-Reredos fejn għandna l-istatwa tal-Madonna s-Sewda mill-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex u kant tal-antifona.

NIBDEW IN-NOVENA tal-Milied

Nhar il-Ġimgħa li ġejja 15 ta’ Diċembru – sas-Sibt 23.

Niltaqgħu kuljum flimkien fis-6pm għall-quddiesa fil-Knisja animata mit-tfal u l-Katekisti.

Okkażjoni ta’ smiegħ tal-Kelma ta’ Alla, talb u kant.

It-tfal jiltaqgħu wkoll fl-oqsma tal-Museum u tad-duttrina qabel jew wara l-quddiesa skont il-programmi tal-istess oqsma.

Genituri ejjew ma’ wliedkom il-Knisja.

INĦALLU KOLLOX U NILTAQGĦU FLIMKIEN IL-KNISJA

SIĠRA TAL-KARITÀ Nibdew din il-ġimgħa sew fil-knisja kif ukoll fil-ħwienet tagħna. Kull għajnuna li nagħtu hija rigal sabiħ tal-Milied.

DIMOSTRAZZJONI BIL-BAMBIN:    Nattendu bi ħġarna Il-Ħadd 24 ta’ Diċembru fil-5pm.

EWRO COLLECTION

Il-ġabra matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend tkun b’risq il-festa 2018. Inkunu ġenerużi u ngħinu kif u kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

RADJU LAURETANA  

L-iskeda tal-Milied bdiet. Segwu x-xandiriet u l-programmi li hemm imħejjija.

NAGĦTU D-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 10 ta’ Diċembru ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8am sas-1pm.

IT-TFAL U BETHLEHEM F’GĦAJNSIELEM

Dawk it-tfal li għandhom ilbies ta’ tfal Lhud li huma tal-Għaqda Drammatika Għajnsielem jew tagħhom u li m’għadhomx jużaw, huma mitluba biex jieħdu dawn il-ħwejjeġ taħt il-knisja s-Sibt 9 ta’ Diċembrufit-3.30pm jew ikellmu lil Joanne Debrincat.

GRAZZI mill-Qalb: N.N. Offerta lill-Madonna ta’ Loreto €200.

Miċ-Ċentru Parrokkjali

SERATA tal-MILIED

Il-Ħamis 28 ta’ Diċembru. Min jixtieq jieħu sehem jikkuntattjana fuq 21554615, 79710784, 79964537

Għandna  BEJGĦ TA’ PONSJETTI TAL-MILIED.

IKLA TAL-MILIED: il-Parroċċa tagħna qed torganizza wkoll l-ikla tal-Milied nhar L-Erbgħa 3 ta’ Jannar 2018 fil-Grand Hotel. Ibbukkjaw fuq 21554615.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Ursola Azzopardi toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Anthony Azzopardi f’għeluq is-sentejn mill-mewt tiegħu fit-12 ta’ Diċembru.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

Ipprepara minn issa biex tersaq għall-qrar dan il-Milied u agħmel esperjenza tal-Ħniena Kbira ta’ Alla miegħek.

 

Bullettin 3 ta’ Diċembru 2017

L-1 Ħadd tal-Avvent

ISHRU!      – L-Avvent

Illum bdejna sena liturġika ġdida.  Sena oħra mal-Mulej.  Sena li hija wkoll mixja ma’ Ġesù Kristu.

Hija sena li rridu nagħrfu ngħixuha minkejja li d-dgħufija u d-difetti tagħna ħafna drabi jorbtuna mal-art b’mod li ma nkunu nistgħu nagħmlu l-ebda progress spiritwali.  Din hija l-ġlieda li kuljum irridu nwettqu matul din is-sena liturġika

Il-Mulej illum jurina kif għandna nagħmlu dan billi NIFTĦU GĦAJNEJNA U NISHRU.  Inkunu konxji tar-realtajiet li hawn madwarna kif ukoll inkunu konxji li waħedna ma nistgħu nagħmlu xejn.  Għalhekk hemm bżonn li jkollna djalogu kontinwu ma’ Alla permezz tat-talb.

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, nisimgħu lill-profeta jkellem lill-poplu Lhudi eżiljat u umiljat f’Babel.  Jurih lil dan il-poplu li ma jistax jinfeda jekk Alla nnifsu ma jidħolx għalih minn rajh.  Ma’ San Pawl fl-Ittra lill-Korintin infaħħru lil Alla f’innu sabih ta’ tifħir.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark Ġesù jwissina biex noqogħdu attenti u nitolbu għax ma nafux il-jum u s-siegħa li niltaqgħu għal dejjem mal-Mulej.

 • Kemm tassew bħala Nisrani ninsab b’għajnejja miftuħa dwar dak li qed jiġri madwari?
 • Kemm qed nieħu kull deċiżjoni f’għaqda sħiħa ma’ Alla?
 • Kemm tassew qed ikun hemm mumenti fil-ħajja tiegħi li nkun nishar fit-talb?
 • Kif se nimxi mal-Mulej matul din is-sena?  Kollox bil-qies?  Jiġifieri quddiesa tal-Ħadd għax bilfors, qrara għad-Duluri u daqshekk?
 • Kemm tassew qed nipprova nitkellem u ngħix li Alla huwa mħabba?

Mulej, agħmel li matul din is-sena liturġika ġdida

nikber aktar fil-fidi tiegħi fik u fl-għaqda tiegħi miegħek.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                     DIĊEMBRU 2017

Ferraħna  bil-Preżenza ta’ Ibnek Ġesù

NAGĦTU D-DEMM fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 5 ta’ Diċembru mis-1pm sal-5pm.

Nibdew

SENA LITURĠIKA ĠDIDA

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna!

Atti 17, 28

Dawn huma l-kelmiet li se jmexxuna matul il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin.

Il-mira tagħna bħala parroċċa hi li, bħal Marija, nitfgħu ħarsitna fuq Ġesù u nħalluh ikun hu il-bidu u t-tmiem (l-Alpha u l-Omega) ta’ kulma nagħmlu, tal-ferħ u n-niket tagħna… ta’ ħajjitna.

IL-MADONNA TA’ LORETO

10 ta’ Diċembru – FESTA LITURĠIKA

Is-Sibt 9 ta’ Diċembru

5.30pm Rużarju dirett mis-Santwarju ta’ Loreto li jixxandar fuq Radju Lauretana u anke Radju Marija. Jiġi mxandar ukoll fil-Knisja.

6pm Quddiesa

7pm       Rużarju u Talb Marjan quddiem ix-xbieha tal-Madonna s-Sewda fil-Knisja Parrokkjali.

9pm       Festa della Venuta della Santa Casa. Xandira diretta minn Loreto fuq Radju Lauretana u Radju Marija tar-rużarju, il-quddiesa u l-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna s-Sewda. Kummentarju bil-Malti.

Il-Ħadd 10 ta’ Diċembru

10.00am: Konċelebrazzjoni Solenni tal-Festa Liturġika ta’ Loreto mmexxija mill-Arċipriet Dun Frankie Bajada bis-sehem tal-orkestra u l-kor.

Wara jsir it-tberik tar-Reredos fejn għandna l-istatwa tal-Madonna s-Sewda mill-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex u kant tal-antifona.

WIRJA TAL-MILIED

L-Għaqda Ħbieb tal-Presepju – Sezzjoni Għajnsielem tistieden lil kulħadd għall-inawgurazzjoni tat-tielet edizzjoni tal-Wirja ‘Venite Adoremus’ – Wirja ta’  Presepji, Dioramas u Pasturi Artistiċi l-Ħadd 3 ta’ Diċembru fil-12.15pm. Il-wirja tinfetaħ mill-Ministru t’Għawdex Dr. Justyne Caruana u titbierek mill-Arċipriet Dun Frankie Bajada.

FESTA KUNĊIZZJONI IMMAKULATA

Il-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru l-quddies fil-knisja tagħna jkun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

Pellegrinaġġ għas-Santwarju tal-Qala

Filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali tagħna –

GOZO CHOIR FESTIVAL

Din it-Tieni Edizzjoni ser tkun tinkludi wkoll serata fil-Knisja Parrokkjali tagħna: Nhar il-Ġimgħa li ġejja, fis-7.00pm. Ikollna erba’ korijiet – minn Għawdex, Franza, Italja u l-Ungerija. Titilfuhiex.

IKLA TAL-MILIED  b’risq il-patrijiet Franġiskani l-Ġimgħa 15 ta’ Diċembru l-Cornucopia Hotel. Booking fuq 79448921 jew 99285912. Aħsbu kmieni.

RADJU LAURETANA  

Mal-bullettin qed tirċievu l-iskeda tal-Milied ta’ Radju Lauretana. Tibda l-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru. Segwu l-ħafna programmi u xandiriet sbieħ li hemm imħejjija. Grazzi tas-sapport.

HIGH TEA b’risq il-missjoni tal-Ethiopia fis-Sala tal-Każin tal-Banda l-Erbgħa 6 ta’ Diċembru, fis-7pm.

Miċ-Ċentru Parrokkjali

SERATA tal-MILIED

Il-Ħamis 28 ta’ Diċembru. Min jixtieq jieħu sehem jikkuntattjana fuq 21554615, 79710784, 79964537

Għandna  BEJGĦ TA’ XTIELI U PONSJETTI TAL-MILIED.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

Lil Loreto Cutajar li sejjaħtlu għal għandek nhar is-17 ta’ Novembru fl-għomor ta’ 76 sena.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

F’dan l-avvent, ipprova oħloq mumenti ta’ skiet fir-ritmu tal-ġurnata: Skiet tal-kliem, skiet tal-ħsibijiet, Skiet tal-kurżità l-aktar fuq il-media soċjali, Skiet minn tant storbju li qed ifixklek milli tisma’ tabilħaqq il-leħen ta’ Alla ġo fik stess.

Bullettin 26 ta’ Novembru 2017

Festa ta’ Kristu Sultan    –

SULTAN TA’ KULJUM

Fil-Vanġelu tal-lum insibu l-aħħar silta tad-diskors ta’ Kristu fuq l-aħħar żminijiet.  Ġesù huwa mxebbah mas-Sultan ragħaj li kontinwament isegwi n-nagħaġ tiegħu, jafhom personalment u jindukrahom.

Il-Mulej jagħmel l-istess ma’ kull wieħed u waħda minna u għalhekk huwa Sultan ta’ kuljum, mhux sultan għar-ritratti jew għall-pożi, mhux sultan ta’ rikkezzi materjali.  It-tron tiegħu kien is-salib u l-kuruna tiegħu hija dik tax-xewk.  Ried jurina kontinwament il-Mulej li s-Saltna tiegħu hija Saltna ta’ ħidma u mpenn u din għandha tkun l-istennija tagħna ta’ kuljum.  Il-Mulej se jifred dawk li ma tawx każ ta’ kliemu minn dawk li taw każ.  Dan għandu tabilħaqq jiftħilna għajnejna.  ISSA rridu nwettqu l-għażliet tagħna.  ISSA, fil-ħajja ta’ kuljum. TASSEW, NGĦIDILKOM, KULL MA GĦAMILTU MA’ WIEĦED MILL-IŻGĦAR FOST DAWN ĦUTI, GĦAMILTUH MIEGĦI.

L-Ewwel Qari tal-lum, mill-Ktieb tal-profeta Eżekjel, jurina li se jkun l-istess Alla, li se jinżel biex jindokra n-ngħaġ tiegħu.  U din l-għajta tidwi fis-Salm 22 fejn intennu li l-Mulej huwa r-ragħaj tagħna.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra lill-Korintin, għandna lil San Pawl juri kif il-Mulej se jġib fit-tmiem is-Saltna li beda fuq din l-art meta jerġa’ jiġi.  Fil-Vanġelu għandna l-figura tas-Sultan – ragħaj li jagħmel ġustizzja ma’ dawk li jsegwu kliemu.

 • Kemm tassew ilkoll kemm aħna għandna fiduċja fi Kristu Sultan?
 • Kemm tassew qed nuru li aħna parti mis-Saltna tiegħu?
 • tkun il-ħidma tagħna fil-mument ta’ prova tal-ġurnata ta’ kuljum?

Mulej, grazzi li ħadtni f’idejk, fis-Saltna tiegħek.

     Tħallini qatt, Mulej, nitbiegħed minn saltnatek.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                                  NOVEMBRU 2017

Fakkarna  fil-Ħajja ta’ Dejjem

MIS-SEMINARJU TAL-QALB TA’ ĠESÙ

Is-SIbt 25 ta’ Novembru fis-7.30pm fis-Seminarju ser jittella’ għall-aħħar darba d-dramm fuq il-ħajja ta’ San Ġwann Marija Vianney – Il-Ħmar ta’ Alla. Biljetti mis-Seminarju.

JUM IL-KARITÀ

Fid-Djoċesi tagħna, fil-festa ta’ Kristu Sultan, jinżamm ukoll Jum il-Karità. Din is-sena l-Papa Franġisku sejjaħ lill-kattoliċi kollha biex ifakkru Jum il-Fqar proprju Ħadd qabel din il-festa. Is-sejħa biex ngħinu lill-foqra tibqa’ dejjem magħna.

Mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet tqassam envelop apposta għal għotjiet ta’ karità li aħna msejħa nagħmlu. Ġibu magħkom dan l-envelop il-knisja u itfgħuh fil-ġabra li ssir waqt il-quddies Il-ġbir kollu dan il-weekend ikun għall-karità.

Il-parroċċa tagħna għandha fond għall-karità li tużaħ biex tagħti għotjiet ta’ ikel lil min ikun fil-bżonn. Dan il-fond huwa sostnut mill-ġbir li jsir waqt il-funerali. Din hi opra kontinwa ta’ karità li twettaq il-parroċċa permezz tal-kumitat tal-Promozzjoni Umana. Nirringrazzjawhom tal-ħidma kontinwa tagħhom favur min hu fil-bżonn.

Dalwaqt inniedu l-kampanja – Siġra tal-Karità – fil-knisja tagħna u anke fil-ħwienet tal-merċa.

Sejħa…Għandna bżonn ta’ għadd ta’ voluntiera biex jgħinu f’din il-kampanja. Tista’ tagħti mqar ftit ħin… u tkun tajt ħafna bla spejjeż… Kellmu lill-arċipriet fuq 79710784 jew 21554615.

Miċ-Ċentru Parrokkjali

THANKSGIVING     Is-Sibt 25 ta’ Novembru.

 • Fiċ-Ċentru Parrokkjali mis-7.00pm ‘il quddiem
 • SER IKOLLNA WKOLL BEJGĦ TA’ XTIELI U PONSJETTI TAL-MILIED MATUL IL-Ġranet li ġejjin.
 • Tkunu tgħinu l-proġett taż-żgħażagħ GSM Youths biex isir lifter għall-persuni li jużaw il-wheelchair ħalli ċ-Ċentru Parrokkjali jkun aċċessibbli.

GOZO CHOIR FESTIVAL

Din it-Tieni Edizzjoni ser tkun tinkludi wkoll serata fil-Knisja Parrokkjali tagħna: Il-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru fis-7.00pm. Ikollna erba’ korijiet – minn Għawdex, Franza, Italja u l-Ungerija. Titilfuhiex.

NAGĦTU D-DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 26 ta’ Novembru:  mit-8am sas-1pm.

INFAKKRU L-MEDALJA MIRAKOLUŻA

Nhar it-Tnejn li ġej, 27 ta’ Novembru, issir it-tifkira tal-Madonna tal-Medalja Mirakoluża… Għalhekk fil-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna ħsieb qasir dwar din id- devozzjoni verament sabiħa lejn Ommna Marija. Wara jkollna wkoll it-tberik ta’ domni u titqassam lil dawk preżenti. Inħeġġu l-familji bit-tfal biex jiġu.

Is-SIĠRA TAL-MILIED FUQ IZ-ZUNTIER

Komplu iġbru

– għotjien tal-plastic – bottijiet tal-yoghurt ecc.

Anke cd’s qodma li ma għadhomx jintużaw.

Grazzi. Attività tal-adoloxxenti tagħna MTL youths.

BETLEHEM F’GĦAJNSIELEM

Ser issir laqgħa għall-atturi kollha l-Erbgħa 29 ta’ Novembru fis-7.30pm fiċ-Ċentru Parrokkjali. Hu importanti li kull min se jieħu sehem jattendi għal din il-laqgħa.

BAZAAR Fiċ-Ċentru Sant’Antnin Xtieli u ħelu b’risq il-festa ta’ Sant’ Antnin. (1, 2 u 3 ta’ Diċembru).

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Rose Grech toffri €20 b’suffraġju ta’ Mary Grech f’għeluq id-9 snin minn mewtha fil-21 ta’ Novembru.
 • Francis u Maria Sultana, flimkien ma’ uliedhom joffru €20 b’suffraġju tal-għażiż binhom Albert f’għeluq l-ewwel sena minn mewtu fis-27 ta’ Novembru.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

Lil JohnMary Dingli li sejjaħtlu għal għandek nhar id-19 ta’ Novembru fl-għomor ta’ 90 sena.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

Meta tkun ġej/ja l-knisja, ħudha bħala drawwa qaddisa li tibda taħseb f’Alla u titolbu mill-qalb anke mat-triq. Inġabar fit-talb meta tidħol il-knisja u llesti biex tisma’ l-Kelma tiegħu.

 

 

 

Bullettin 19 ta’ Novembru 2017

It-33 Ħadd Matul is-Sena

AĦDMU BLA WAQFIEN!

INT KONT FIDIL FIL-FTIT, U JIEN SE NAFDAK FUQ ĦAFNA;

IDĦOL FL-HENA TA’ SIDEK

F’dawn l-aħħar Ħdud tas-sena liturġika l-Mulej Ġesù, permezz tal-parabboli, irid jimliena bil-kuraġġ u fl-istess ħin jiftħilna għajnejna.

Filwaqt li jgħidilna biex NISHRU, jgħidilna wkoll biex NAĦDMU u NĦADDMU t-talenti li l-Mulej jagħtina.  Ilkoll kemm aħna nafu li ma nistgħux inkunu veri nsara jekk ma naħdmux ilkoll biex il-Mulej jidher aktar permezz tagħna fis-soċjetà u fl-ambjent li fih ngħixu lkoll kemm aħna.  Il-Mulej iridna lkoll kemm aħna li nagħtu fil-ħidma tagħna dak kollu li nistgħu.  Ma jridx miegħu l-Mulej nies ta’ skużi, nies li jaħbu minnu, nies li kontinwament isibu skużi fil-ħidma  tagħhom ta’ kuljum.  Dak li l-Mulej jagħtina rridu nagħtuh lura mhux kif inhu iżda aħjar billi nkunu mpenjajna ruħna b’mod qawwi fis-soċjetà.  Il-Mulej mhux se jistaqsi jekk żbaljajniex iżda jekk ħdimniex.

Fil-Vanġelu tal-lum għandna l-parabbola tat-talenti fejn Ġesù jurina kif għandha tkun l-istennija tagħna. Ġesù ma jridx nies reqdin u għażżiena miegħu iżda nies li jishru u jaħdmu. Hi x’inhi l-età tagħna rridu nkunu nies li nisimgħu leħen il-Mulej u nwettqu r-rieda tiegħu fl-għemil tagħna. Il-Mulej jurina li jrid jara l-isforz tagħna bħala Nsara jinħadem kontinwament bil-għodda li tana hu stess, il-Kelma ta’ Alla, is-sagramenti u t-tagħlim tal-Knisja.

Kemm qegħdin tassew nużaw il-ħajja tagħna għat-twettiq ta’ dak li jrid minna Ġesù bil-għajnuna li tana?

Mulej, urini kuljum xi trid minni,

u kif inħaddem sew it-talenti li fdajtli.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                  NOVEMBRU 2017

Fakkarna  fil-Ħajja ta’ Dejjem

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

Apprezza l-ħin li tiddedika biex tkun il-knisja. Approfitta kemm tista’ minnu !!! Hu ħin qaddis li fih tiltaqa’ ma’ Alla fil-Kelma tiegħu u ma’ Ibnu Ġesù fl-Ewkaristija. Itlob!  Inġabar! Ħu sehem sħiħ!…

L-EWWEL JUM DINJI TAL-FOQRA

Imniedi mill-Papa Franġisku

Il-Ħadd 19 ta’ Novembru, 2017

Messaġġ Qawwi ħiereġ minn qalb il-Papa

 1. 1. “Uliedi, ma nħobbux bil-kliem u t-tpaċpiċ, imma bl-għemil u bis-sewwa” (1 Ġw 3:18). Dawn il-kelmiet tal-Appostlu Ġwanni jesprimu kmand li l-ebda Nisrani ma jista’ jaħrab minnu. Is-serjetà li biha d-“dixxiplu l-maħbub” jittrasmetti sa żminijietna l-amar ta’ Ġesù hi aktar enfasizzata fil-kuntrast li joħroġ bejn il-kliem u t-tpaċpiċ li spiss issib fuq fommna u l-għemil u s-sewwa li bihom imsejħin nitqiesu. L-imħabba ma tafx bi skużi: min irid iħobb kif ħabb Ġesù, għandu jimxi fuq l-eżempju tiegħu; fuq kollox meta nkunu msejħin inħobbu lill-foqra. Wara kollox, il-mod kif ħabb l-Iben ta’ Alla hu magħruf sewwa, u Ġwanni dan ifakkarhulna b’ittri ċari. Dan jinbena fuq żewġ kolonni ewlenin: Alla l-ewwel li ħabbna (1 Ġw 4:10,19); u ħabbna billi tana lilu nnifsu kollu kemm hu, anki l-istess ħajtu (1 Ġw 3:16).

Imħabba bħal din ma tistax tibqa’ bla tweġiba. Anki jekk ingħatat b’mod sħiħ, bla ma talbet xejn lura, xorta waħda tkebbes lill-qalb b’mod li, ikun min ikun, iħoss li għandu jpatti għaliha minkejja l-limiti u d-dnubiet tiegħu.

Tista’ tara l-messaġġ sħiħ bil-Malti fuq:  http://laikos.org/

NAGĦTU D-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 21 ta’ Novembru ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1pm sal-5pm.

QUDDIESA FESTA SANTA ĊEĊILJA

L-Għaqda Mużikali San Ġużepp tistiednek għal quddiesa fil-Kappella ta’ Santa Ċeċilja patruna tal-mużiċisti u l-baned Maltin l-Erbgħa 22 ta’ Novembru fis-7pm. Kulħadd mistieden.

NOFS TA’ NHAR FLIMKIEN

Ser isir nofs ta’ nhar għan-nisa kollha f’Lourdes Home l-Erbgħa 22 ta’ Novembru (9am –  12pm). Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Roberto Gauci, kafe’ u tombla.

GRAZZI Familja Azzopardi. Offerta lill-Madonna ta’ Loreto – €200.

STEDINA miċ-Ċentru Parrokkjali

THANKSGIVING

Is-Sibt 25 ta’ Novembru, 2017

 • Fiċ-Ċentru Parrokkjali mis-7.00pm ‘il quddiem
 • 3 course meal organizzata miż-żgħażagħ tagħna – GSM Youths.

Biljetti (kbar €12, żgħar minn yr5 sa form1 €6. Family ticket- omm u missier u żewġt itfal yr 5-form 1 – €30). Ċemplu 79964537 jew  21554615.

LAQGĦA MPORTANTI GĦALL-KOPPJI

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Kif nibdew iż-żwieġ b’pass tajjeb? POST: fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Novembru bejn is-6.00pm u s-7.15pm. Titkellem Tanya Farrugia (clinical psychologist).  Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

MIS-SEMINARJU TAL-QALB TA’ ĠESÙ

Il-Ħadd 19 ta’ Novembru fit-3pm u s-SIbt 25 ta’ Novembru fis-7.30pm. fis-Seminarju ser jittella’ dramm interessanti fuq il-ħajja ta’ San Ġwann Marija Vianney – Il-Ħmar ta’ Alla. Biljetti €5 il-kbar u €3 it-tfal u jinkisbu mis-Seminarju (t. 21556479).

SIĠRA TAL-MILIED FUQ IZ-ZUNTIER

Infakkru li qegħdin niġbru a)kull tip ta’ għotjien tal-plastic tondi jew kwadri. b) bottijiet tal-yoghurt ecc. Naddfuhom sew u ġibuhom il-knisja fil-kaxxa fejn il-bieb tas-sagristija. Grazzi.

Din hija attività tal-grupp tal-adoloxxenti tagħna MTL youths.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

Lil Pawla Haber li daħlet għall-ħajja ta’ dejjem nhar it-3 ta’ Novembru, 2017 fl-etȧ ta’ 89 sena.

Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 11 ta’ Novembru 2017

Jien naf li d-Difensur tiegħi ħaj, u fl-aħħar fuq it-trab iqum

Bħala Nsara, ilkoll għandna t-tama li għad niltaqgħu ma’ Alla, li għad nerġgħu niltaqgħu kollha kemm aħna, bħal aħwa.

Pawlu għandu dik l-espressjoni qawwija fit-Tieni Qari: “It-tama ma tqarraqx bina”.

Imma t-tama ħafna drabi titnissel u tniżżel għeruqha f’tant ġrieħi umani, f’tant tbatijiet tal-bnedmin, u dak il-mument ta’ wġigħ, ta’ ġerħa, ta’ tbatija jġagħalna nħarsu ’l fuq lejn is-Sema u ngħidu: “Jien nemmen li l-Feddej tiegħi ħaj. Imma ieqaf, Mulej”. U din hi t-talba li forsi toħroġ minn fommna lkoll, meta nħarsu lejn l-oqbra mżejnin fiċ-ċimiterju. “Jiena żgur, Mulej, li dawn ħutna jinsabu miegħek. Jiena ċert”, hekk ngħidu aħna. “Imma, jekk jogħġbok, Mulej, ieqaf. Daqshekk. Daqshekk gwerra. Daqshekk straġijiet bla siwi”, kif kien qal Benedittu XV. Aħjar nittamaw mingħajr dawn il-qerdiet: żgħażagħ… eluf, eluf, eluf, eluf… tamiet imkissra. “Daqshekk, Mulej”.

Tiġi f’moħħi dik l-anzjana li hija u tħares lejn it-tifrik ta’ Hiroshima, b’rassenjazzjoni kollha għerf imma ħafna tbatija, qalet: “Il-bnedmin jagħmlu minn kollox biex jiddikjaraw u jagħmlu gwerra, u fl-aħħar jeqirdu lilhom infushom”. Din hi l-gwerra: il-qerda tagħna nfusna. Żgur li dik il-mara li kienet tilfet minn uliedha u n-neputijiet tagħha; kien fadlilha biss il-ġerħa f’qalbha u d-dmugħ.

Kemm drabi fl-istorja l-bnedmin jaħsbu biex jagħmlu gwerra, huma konvinti li sa jġibu dinja ġdida, huma konvinti li ħa jġibu “rebbiegħa”. U tispiċċa tiġi xitwa, kerha, kiefra, bis-saltna tal-biża’ u tal-mewt. Illum nitolbu għall-mejtin kollha, imma b’mod speċjali għal dawn iż-żgħażagħ, meta ħafna qed imutu fil-battalji tal-gwerra, anki tfal, innoċenti. Dan hu l-frott tal-gwerra: il-mewt. U jalla l-Mulej jagħtina l-grazzja li nibku.

QUDDIESA GĦALL-VITTMI MEJTIN KOLLHA TAL-GWERER, OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU Ċimiterju Amerikan ta’ Nettuno, Il-Ħamis 2 ta’ Novembru 2017

QUDDIESA GĦALL-VITTMI TAL-GWERRA

Illum il-Ħadd 12 ta’ Novembru, niftakru f’ħutna li temmew ħajjithom fil-gwerer waqt il-quddiesa tal-10 am fil-Knisja Parrokkjali tagħna. Wara jkun hemm il-fanfarra u t-tqegħid ta’ ward fejn il-monument tal-vittmi.

THANKSGIVING – RADD il-ĦAJR

STEDINA miċ-Ċentru Parrokkjali

X’HEMM ISBAĦ MILLI NGĦIDU GRAZZI LIL ALLA U LIL XULXIN għal tant ġid li HU jipprovdilna. Niċċelebraw flimkien din il-festa ta’ ringrazzjament lil Alla li oriġinat fl-Amerka.

 • Nhar is-Sibt 25 ta’ Novembru
 • Fiċ-Ċentru Parrokkjali mis-7.00p.m. ‘il quddiem
 • 3 course meal organizzata miż-żgħażagħ tagħna – GSM Youths.

Biljetti miċ-Ċentru Parrokkjali jew mill-Uffiċċju Parrokkjali. (kbar €12, żgħar minn yr5 sa form1 €6. Family ticket- omm u missier u żewġt itfal yr5-form1 – €30). Cemplu 79964537 jew  21554615.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                  NOVEMBRU 2017

Fakkarna  fil-Ħajja ta’ Dejjem

MATUL NOVEMBRU fiċ-Ċimiterju

QUDDIES nhar ta’ Tnejn u nhar t’Erbgħa f’nofsinhar.

Nhar ta’ Ġimgħa l-quddiesa tkun filgħaxija u tkun organizzata mill-għaqdiet tal-parroċċa.

Kuljum – pellegrinaġġ bir-rużarju fis-7pm.

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet ta’ quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur ta’ Jannar, Frar u Marzu 2018 jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar it-Tlieta 14 ta’ Novembru u nhar il-Ħamis 16 ta’ Novembru bejn id-9.00am u nofsinhar. L-intenzjoni tal-quddies meta ordnat fl-uffiċċju parrokkjali fid-Djoċesi ta’ Għawdex ser tkun €10.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

Tħallix il-mobile u l-internet jisirquk!!! Tant ħin, tant sforz mentali biex issegwi jew biex tistenna xi messaġġ dieħel.  Tħallihomx jikkontrollawk!! Lanqas jgħejjuk. Ipprova xi darba oħroġ ftit mingħajrhom. U tara kemm tistrieħ… Għaddi dal-messaġġ lil dawk li tridilhom il-ġid.!

MIS-SEMINARJU TAL-QALB TA’ ĠESÙ

Il-Ġimgħa li ġejja 17 ta’ Novembru fis-7.30pm u l-Ħadd li ġej 19 ta’ Novembru fit-3.00pm fis-Seminarju ser jitella’ dramm interessanti fuq il-ħajja ta’ San Ġwann Marija Vianney intitolat Il-Ħmar ta’ Alla. Kulħadd imħeġġeġ jiġi għad-dramm sabiex jirċievi messaġġ li jdawwal il-ħajja tagħna llum filwaqt li nkunu qed ngħinu lis-Seminarju tagħna. Il-biljetti jiswew €5 il-kbar u €3 it-tfal u jinkisbu mis-Seminarju (t. 21556479). Id-dramm jerġa’ jsir għall-aħħar darba s-SIbt 25 ta’ Novembru fis-7.30pm. Titilfuhx!

EWRO COLLECTION

Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend, il-ġabra tkun b’risq il-festa 2018. Inkunu ġenerużi bħal dejjem. Grazzi ta’ kull offerta.

NAGĦTU D-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 12 ta’ Novembru ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8am sas-1pm.

SIĠRA TAL-MILIED FUQ IZ-ZUNTIER

Infakkru li qegħdin niġbru a)kull tip ta’ għotjien tal-plastic tondi jew kwadri. b) Bottijiet tal-yoghurt ecc. Naddfuhom sew u ġibuhom il-knisja fil-kaxxa fejn il-bieb tas-sagristija. Grazzi.

Din hija attività tal-grupp tal-adoloxxenti tagħna MTL youths.

ABBONAMENTI

Dawk kollha li jixtiequ jġeddu l-abbonament fir-rivista Regina et Mater ikellmu lil Terry Camilleri.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Eugenia Buttigieg toffri €20 b’suffraġju ta’ Stephen Xuereb f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Novembru u għall-erwieħ tal-familja Xuereb.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 5 ta’ Novembru 2017

It-30 Ħadd Matul is-Sena

NOVEMBRU – AĦNA MAĦLUQA GĦALL-ĠENNA

Sakemm il-Mulej Ġesu’ jigi fil-glorja tiegħu, tinqered il-mewt u kollox jigi taħt is-setgħa tiegħu, xi uħud mid-dixxipli tiegħu huma pellegrini fuq din l-art.

Oħrajn li għaddew minn din il-ħajja għal oħra qed jissaffew minn xi ħtijiet li kienu mtabba’ magħhom meta għaddew għall-ħajja l-oħra u oħrajn qed igawdu fil-glorja dejjiema lil Alla, Sid ta’ kollox u ta’ kulħadd.

L-għan ta’ kull settur huwa wieħed: l-imħabba lejn Alla. L-għaqda ta’ dawk il-pellegrini hawn fid-dinja ma’ dawk ħuthom mejta ma tinkisirx iżda tissaħħaħ permezz ta’ opri spiritwali. Il-knisja sa mill-ewwel żminijiet kienet tgħożż b’imħabba kbira t-tifkira tal-mejtin għeżież tagħna u kienet toffri sufraġi għalihom. Huma li kienu saru membri ta’ Kristu Msallab u Rxoxt permezz tal-Magħmudija, tgħaqqadhom fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Għid sabiex jgħaddu mill-aktar fis miegħu għall-ħajja bla tmiem. Hija domma ta’ fidi li l-erwieħ ta’ dawk li telqu qabilna jkunu sufragati bit-talb tal-fidili hawn fid-dinja. Li titlob għall-mejtin huwa att ta’ karita’, ċertament obbligatorju għan-nisrani li jipprofessa l-imħabba lejn il-proxxmu. Meta nitolbu għall-mejtin tagħna żgur li nkunu qed nagħmlu ħbieb għalina fis-sema għaliex dawn jitolbu għalina. Niftakru li jum wieħed aħna lkoll nidħlu fit-tribunal tal-Imħallef Ġust biex inkunu ġudikati għall-għemejjel tagħna. Imberkin aħna jekk isibna bid-dawl f’idejna għax nimmeritaw il-premju etern, mhux għall-ħila tagħna iżda għall-merti tal-Feddej tagħna Gesu’ Kristu li kisbilna l-fidwa tagħna. Iżda minħabba d-difetti tagħna jkun jeħtiġilna li ngħaddu mill-piena tal-purgatorju. Kemm inkunu nixtiequ li xi ħadd jissufragana biex infittxu mmorru ngawdu lil Dak li mingħajru ma nistgħux ngħaddu. Għalhekk għandha tkun spiss fuq fommna din it-talba:

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem,

id-dawl ta’ dejjem jiddi lilhom,

jistrieħu fil-paċi

Hekk Ikun.

Matul Novembru nżuru ċ-ċimiterju ta’ spiss, nirriflettu u nitolbu.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                                  NOVEMBRU 2017

Fakkarna  fil-Ħajja ta’ Dejjem

NOVEMBRU

… ilaqqagħna fiċ-Ċimiterju

Matul il-jiem ta’ Novembru speċjalment fl-ewwel ġimgħa, kważi kollha kemm aħna nersqu lejn iċ-ċimiterju biex nagħtu tislima xierqa lill-għeżież tagħna.

Iċ-ċimiterji jsiru post ta’ laqgħa …laqgħa mal-fdalijiet ta’ ħutna li diġa għaddew għal ħajja aħjar u laqgħa ma’ xulxin.

Mingħajr ma rridu, allura, ċ-ċimiterju jlaqqagħna mar-realtà iebsa tal-firda minn ma’ ħutna li ħallewna u tal-fatt li xi darba aħna wkoll għad inħallu kollox warajna.

     Fuq kollox iċ-ċimiterju jlaqqagħna ma’ KRISTU

     RXUXTAT li miegħu u bih għad inqumu għall-

     eternità aħna wkoll!

Għalhekk nuru dejjem aktar ir-rispett tagħna lejn dan il-post qaddis billi nżommu ambjent ta’ skiet u talb flimkien ma’ għożża u mħabba lejn il-mejtin tagħna u lejn xulxin.

Prosit tassew lil kulħadd għall-mod tajjeb u sabiħ  kif jinżammu l-oqbra fiċ-ċimiterju tagħna.

Grazzi speċjali lil dawk li ta’ kull sena jagħtu l-offerta tagħhom għall-manutenzjoni ġenerali taċ-ċimiterju. Bdejna nduru ftit ftit il-kappella wara li konna ħadna ħsieb tal-passaġġi. Min jixtieq jgħin, tistgħu tagħmlu offerta fil-kaxxa fil-kappella taċ-ċimiterju stess.

Grazzi mill-qalb lil Loreto Debattista li b’tant dedikazzjoni jieħu ħsieb dan il-post tant għażiż.

MATUL NOVEMBRU fiċ-Ċimiterju

QUDDIES nhar ta’ Tnejn u nhar t’Erbgħa f’nofsinhar.

Nhar ta’ Ġimgħa l-quddiesa tkun filgħaxija u tkun organizzata mill-għaqdiet tal-parroċċa.

Kuljum – pellegrinaġġ bir-rużarju fis-7pm.

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

Is-Sibt 4 ta’ Novembru fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u wara quddiesa. L-Adorazzjoni tkun mit-8.30am sa nofsinhar u mbagħad tkompli wara l-quddiesa sad-9 pm. Il-quddiesa tas-6pm fil-knisja parrokkjali ser tkun għall-katekisti u soċji Għawdxin offruta mill-Uffiċċju tal-Katekeżi tad-Djoċesi.

GRAZZI MILL-QALB

Ġabra speċjali għall-knisja – €717.40

N.N. B’ringrazzjament lill-Madonna €100.

Għas-sagristiji: Familja Farrugia-€200, N.N. €500.

SIĠRA TAL-MILIED FUQ IZ-ZUNTIER

Qegħdin niġbru a)kull tip ta’ għotjien tal-plastic tondi jew kwadri. b) Bottijiet tal-yoghurt ecc. Naddfuhom sew u ġibuhom wara t-taraġ tal-knisja (fejn qabel kienet issir it-tombla)

SEMINAR GĦAL KULĦADD 

Post: MUSEUM Nisa Xewkija nhar it-Tlieta 7 ta’ Novembru mid-9.30am sa 12.00pm. Tiġi ċċelebrata l-quddiesa.

NAGĦTU D-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex nhar it-Tlieta 7 ta’ Novembru ser ikun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1pm sal-5pm.

MIS-SEMINARJU  

Is-Sibt 11 ta’ Novembru 2017 fis-7pm se ssir l-Ikla ta’ San Martin fis-Seminarju b’risq il-formazzjoni tas-seminaristi tagħna. Biljetti mis-Seminarju stess (21556479) jew mingħand l-Aħwa Ħbieb tas-Seminarju – il-kbar €15  u t-tfal €8.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ oħthom Loreta Xuereb f’għeluq ir-raba’ sena mill-mewt tagħha fit-8 ta’ Novembru.
 • Il-Familji Galea u Azzopardi joffru €20 b’suffraġju ta’ Loreta Galea f’għeluq is-seba’ snin mill-mewt tagħha fis-7 ta’ Novembru.
 • Carmela Ciantar toffri €20 b’suffraġju ta’ ħuha Loreto Buttigieg f’għeluq l-10 snin mill-mewt tiegħu fl-4 ta’ Novembru.
 • N. toffri €30 b’suffraġju tal-erwieħ kollha tal-purgatorju.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjali      21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965

ħttp://www.radjulauretana.com/parisħ

 

Bullettin 29 ta’ Ottubru 2017

It-30 Ħadd Matul is-Sena

ĦOBB MINGĦAJR LIMITI!

Kemm nisimgħu fuq l-imħabba!  Kemm ħarġu diski, kartolini eċċ!  Kemm insibu gadgets fi ħwienet bi qlub!

Qisu aktar ma d-dinja tisfrutta u tikkumerċjalizza l-imħabba, aktar id-dinja titlef il-veru sens tal-imħabba.  Ġesù qed jgħidilna biex inħobu lil Alla b’qalbna kollha, b’ruħna kollha u bil-qawwa tagħna kollha u nħobbu lil għajrna bħalna nfusna.  Huwa stess jagħti eżempju xi tfisser l-imħabba, għax issallab għalina.  Din hija l-imħabba, din hija l-akbar imħabba.  Kemm s’issa fil-ħajja tagħna għexna tassew l-imħabba?  Kemm tassew ħabbejna bl-għemil tagħna?  L-imħabba tfisser li tgħix il-ħajja tiegħek b’sens ta’ sagrifiċċju, għaliex fis-sagrifiċċju joħroġ l-altruwiżmu u jinħonoq l-egoiżmu.  Huwa għal dan il-għan li l-Mulej iridna wkoll inħobbu lil għajrna bħalna nfusna.  It-tnejn huma importanti, kemm li tħobb lill-proxxmu tiegħek, anki lil dak li ma jaqbilx miegħek, kif ukoll li tħobb lilek innifsek.  Huwa ferm importanti li wieħed ma jkunx jitraskura l-istess ħajja tiegħu, il-familja tiegħu.  L-imħabba hija avventura ta’ sagrifiċċju u mpenn kull ħin.

Fil-Vanġelu ta’ San Mattew, Ġesù juri li l-akbar kmandament huwa l-kmandament tal-imħabba li jiġbor il-kmandamenti kollha.

Taf min huwa l-proxxmu tiegħek?  Kif qed turih imħabbtek?

X’tip ta’ mħabba turi mal-ambjent familjari tiegħek u ma’ dawk tax-xogħol jew skola?

Qiegħed tgħix l-imħabba ta’ Alla anki fil-persuna tiegħek?

Mulej, għallimni nħobb bis-serjetà.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                                  OTTUBRU 2017

Ressaqna  lejn il-Maħfra

L-EWWEL ĠIMGĦA u SIBT TAX-XAHAR

 • Il-Ġimgħa 3 ta’ Novembru, l-Adorazzjoni Ewkaristika tkun fil-Knisja Parrokkjali wara l-quddiesa tad-9am.
 • Is-Sibt 4 ta’ Novembru fil-Knisja l-Qadima fit-3.30pm rużarju u wara quddiesa. L-Adorazzjoni tkun mit-8.30am sa nofsinhar u mbagħad wara l-quddiesa filgħaxija tkompli sad-9 pm.

ĦIN TAX-XITWA:

Il-Ħadd 29 ta’ Ottubru jibda l-ħin tax-xitwa. Il-Ħin tal-Quddies fil-knisja parrokkjali jibqa’ kollu kif inhu.

ĠABRA SPEĊJALI GĦALL-KNISJA

F’dan l-aħħar Ħadd tax-xahar ta’ Ottubru nagħmlu l-ġabra speċjali għall-Knisja Parrokkjali waqt il-quddies kollu tas-Sibt 28 u l-Ħadd 29 ta’ Ottubru

 • Għadna kemm biddilna l-bozoz kollha tal-linef u għamilniehom LEDs peress li l-qodma m’għadhomx isiru u fl-istess ħin niffrankaw ħafna konsum.
 • Qed nagħmlu wkoll id-dwal professjonali fuq il-kwadri tal-knisja l-qadima. INKUNU ĠENERUŻI BĦAL DEJJEM. Grazzi bil-quddiem.

GRAZZI MILL-QALB Lil Gorga Galea li tat €100 għas-sagristiji b’suffraġju ta’ ommha Rosa Galea f’għeluq it-32 sena mill-mewt tagħha.

MIS-SEMINARJU

Nhar is-Sibt 11 ta’ Novembru 2017 fis-7pm se ssir l-Ikla ta’ San Martin fis-Seminarju. Min jattendi jkun jgħin fil-formazzjoni tas-seminaristi tagħna. Biljetti mingħand l-Aħwa Ħbieb tas-Seminarju jew mis-Seminarju stess (t. 21556479 – il-kbar€15  u t-tfal €8.

MATUL NOVEMBRU fiċ-Ċimiterju

QUDDIES nhar ta’ Tnejn u nhar t’Erbgħa f’nofsinhar.

Nhar ta’ Ġimgħa l-quddiesa tkun filgħaxija u tkun organizzata mill-għaqdiet tal-parroċċa.

 • Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Novembru quddiesa tkun fil-5 pm organizzata mill-fergħat tan-Nisa u tal-Irġiel Azzjoni Kattolika.

Kuljum ikollna l-pellegrinaġġ bir-rużarju fis-7pm.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

 • Lil Angela Portelli li f’dawn l-aħħar snin kienet tgħix fil-parroċċa tagħna li sejjaħtilha għal għandek nhar it-18 ta’ Ottubru, 2017.
 • Lil Wenzu Galea li daħal għall-ħajja ta’ dejjem nhar il-25 ta’ Ottubru, 2017.

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

Ftakar li ż-żmien tagħna hawn f’din id-dinja huwa misluf …dejjem għaddej …imma għad jieqaf. Tintelaqx f’ruħek!

IX-XAHAR TA’ NOVEMBRU

Wasalna fix-xahar li fih niftakru aktar f’ħutna li diġa għaddew għall-ħajja eterna.

L-Erbgħa 1 ta’ Novembru

Solennità tal-Qaddisin kollha

Is-Solennità tal-Qaddisin kollha tfakkarna fis-sejħa li lkoll irċevejna biex inkunu qaddisin u f’dawk kollha li diġa qegħdin igawduh fil-Ġenna.

Il-Ħamis 2 ta’ Novembru

L-GĦID TAL-IMWIET

Quddies fil-knisja parrokkjali: 6, 7.45 u 9am u 5pm.

Fid-9.30 Pellegrinaġġ għat-tfal u l-ġenituri u quddiesa fiċ-ċimiterju.

Fil-5.30pm ikollna l-pellegrinaġġ parrokkjali għaċ-ċimiterju. Kif naslu jkollna l-quddiesa solenni u jitbierku l-oqbra. Nitolbu għal ħutna kollha li ħallewna. Ikollna siġġijiet barra (jekk it-temp ikun jippermetti)

Is-Sibt 4 ta’ Novembru il-quddiesa tas-6pm fil-knisja parrokkjali ser tkun għall-katekisti u soċji Għawdxin offruta mill-Uffiċċju tal-Katekeżi tad-Djoċesi.

MAJJALATA U TOMBLA fiċ-ċentru Sant’ Antnin it-Tlieta 31 ta’ Ottubru fis-6.30pm. Bookings sal-Ħadd 29 ta’ Ottubru fuq 79448921 jew 99285912

IL-ĦADD 29 ta’ Ottubru, biss, mhux ser ikun hemm tombla fiċ-Ċentru Parrokkjali.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Gorga Galea toffri €20 b’suffraġju ta’ missierha Toni Galea f’għeluq is-27 sena mill-mewt tiegħu fit-30 ta’ Ottubru.
 • Josette Zerafa u wlieda joffru €20 b’suffraġju ta’ Joseph Zerafa f’għeluq is-sentejn mill-mewt tiegħu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 22 ta’ Ottubru 2017

Id-29 Ħadd Matul is-Sena

AGĦTU LIL ĊESARI DAK LI HU TA’ ĊESARI,

U LIL ALLA DAK LI HU TA’ ALLA

Il-kompromessi li nagħmlu kull ħin fil-ħajja tagħna ħafna drabi jwassluna biex nippruvaw inġarrbu anki lil Alla.

Nippruvaw inraqqdu wkoll il-kuxjenza tagħna.  Il-każ tal-ħlas tat-taxxi, li permezz tiegħu l-Fariżej ippruvaw jonsbu lil Ġesù, mhuwiex xi każ iżolat, iżda każ li kontinwament nagħmlu bħalu lkoll kemm aħna meta nkunu nafu li qed inwettqu l-ħażin waqt li nippruvaw insibu ġustifikazzjoni għal dak il-ħażin.  Ma nsellimx għax ma jsellmulix, nisraq mix-xogħol għax kulħadd jagħmel hekk, eċċ.

Ġesù jobgħod dan il-logħob bil-kliem u dan l-insib u għalhekk jitkellem ċar.  Agħtu lill-Istat dak li huwa tal-Istat… iżda agħtu wkoll lil Alla dak li huwa ta’ Alla u fil-fehma tiegħi t-tieni parti hija aktar iebsa għaliex l-Istat jiġri warajk bil-liġi li jekk ma tobdix tbati l-konsegwenzi, iżda Ġesù jrid li l-għażliet tagħna nagħmluhom fil-libertà.

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, iħabbar li wara l-eżilju kiefer tal-poplu f’Babel Alla kien se jikseb il-ħelsien permezz ta’ Ċiru Sultan tal-Persja.  L-assigurazzjoni li jagħti l-Mulej hija ċara:  “Jien il-Mulej u ma hemm ħadd ħliefi.”

Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 95, huwa innu ta’ tifħir lill-Mulej għal dak li għamel magħna.

Fit-Tieni Qari tal-lum San Pawl, fl-Ewwel Ittra tiegħu lit-Tessalonkin, isejjaħ KNISJA lill-Ewwel Insara tat-Tessalonika għaliex huma magħqudin fil-qawwa tal-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

Fil-Vanġelu tal-lum nassistu għal nasba li l-għedewwa ta’ Ġesù għamlulu biex jaraw jekk għandhomx iħallsu t-taxxa lil Ċesare.  Ġesù jtenni kif għandha tkun l-imġieba tan-nisrani quddien is-setgħa ċivili.

In-Nisrani jrid joqgħod għas-setgħa ċivili u jaqdi dmiru bħala ċittadin onest. Iżda fuq kollox irid jara li jaqdi dmiru bħala Nisrani fil-qadi tar-rieda ta’ Alla. L-impenn Kristjan fis-soċjetà għandu jkun il-missjoni ewlenija tan-Nisrani.

Mulej, għallimni nagħraf ngħix ta’ nisrani

u nkun ċittadin tajjeb u onest.

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                                  OTTUBRU 2017

Ressaqna  lejn il-Maħfra

NAĦSBU fil-MISSJONI

Fil-Ġurnata Missjunarja, il-Knisja tistedinna niftakru fl-impenn li għandha biex twassal ma’ kullimkien l-Aħbar it-Tajba tal-Evanġelju. Anke l-arloġġi li qed nagħmlu fil-kampnar tal-knisja tagħna, qabel u minbarra li juruna l-ħin, għandhom ifakkruna ma’ kull minuta li tgħaddi f’dan l-impenn nisrani li għandna.

Naħsbu b’mod speċjali f’tant persuni li ddedikaw ħajjithom, ħallew pajjiżhom, poġġew ħajjithom fil-periklu … dan kollu biex iwasslu l-Vanġelu ta’ Kristu.

U int?…. U jien? … U aħna?

Ix-Xahar t’OTTUBRU   …NGĦIDU RUŻARJU

Kuljum fil-5.30pm quddiem Ġesù Ewkaristija fil-Knisja Parrokkjali… stedina miftuħa lil kulħadd! Nhar ta’ Tlieta fil-5pm – Pjazza Tolfa.

Nhar ta’ Ġimgħa fil-5pm – Triq il-Qigħan.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

F’Lourdes Home t-Tlieta 24 ta’ Ottubru: 9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Simon Cachia, kafè u tombla. Inħeġġu n-nisa kollha biex jattendu.

IL-HOSPICE MALTA TIRRINGRAZZJA lil dawk kollha li taw l-offerta tagħhom fil-ġbir li sar fil-parroċċa tagħna. Is-somma miġbura kienet €1845.93.

GRAZZI MILL-QALB lil

Lilian Mercieca Melbourne Aust – Offerta lill-Madonna Aus$100. Fonzina Galea – Melbourne Aust – Aus$50.  NN – Us$2500 għas-sagristiji.

NAGĦTU D-DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 24 t’Ottubru Jkun miftuh għall-għoti tad-demm:1-5pm.

QUDDIESA FAMILJA – il-Ħadd 22 ta’ Ottubru, il-quddiesa tal-10am tkun animata mill-familji għall-familji. Mistiedna speċjali l-familji li għandhom it-tfal li qegħdin Yr 1 u 2. 

KOMUNITÀ EWKARISTIKA

Waħda nhar ta’ Sibt fis-7.15pm.  U oħra nhar ta’ Tlieta fis-6.30pm (nibdew nhar it-Tlieta li ġejja 24 ta’ Ottubru).

GĦALL-ĠID TIEGĦEK…

GAWDI S-SBUĦIJA TAL-MISTERI TA’ KRISTU U L-IMĦABBA TIEGĦU GĦALIK!

IMQAR POSTA WAĦDA RUŻARJU XĦIN TKUN TISTA’. Ara ftit f’ĠURNATA WAĦDA KEMM TISTA’ TIMMEDITA..ħafna!

ĠENITURI SIBU ĦIN GĦAL DAN IL-ĠID KBIR U AQSMUH MAT-TFAL TAGĦKOM!!!

Kif nipprevjeni d-depressjoni?

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Kif nipprevjeni d-depressjoni? Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Ottubru bejn is-6.00pm u s-7.30pm u ser titmexxa minn Dr. Marlene Cauchi (counselling psychologist u lecturer fl-Università).  Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

ĦARĠA GHALL-ANZJANI

L-Erbgħa 25 t’Ottubru. Tluq fit-8am. It-trasport jgħaddi minn Triq il-Ġnien, mill-Pjazza, Triq Ħamri u Triq Sant’Antnin. Ser nisimgħu quddiesa fil-Knisja Parrokjali tan-Nadur fit-8:30am u wara ftit ħin fuq il-monti. Ikel u tombla fl-Eldorado Restaurant. Prezz €5. Dawk interessati jibbukjaw fil-Kunsill Lokali sat-Tnejn 23 t’Ottubru.

MAJJALATA U TOMBLA fiċ-ċentru Sant’ Antnin it-Tlieta 31 ta’ Ottubru fis-6.30pm. Bookings sal-Ħadd 29 ta’ Ottubru fuq 79448921 jew 99285912

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Ġorġa Galea toffri €20 b’suffraġju ta’ oħtha Carmena f’għeluq il-25 sena mill-mewt tagħha fit-23 ta’ Ottubru.
 • Mananni Debono toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Salvu Debono f’għeluq l-10 snin mill-mewt tiegħu fil-25 ta’ Ottubru.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Bullettin 14 ta’ Ottubru 2017

It-28 Ħadd Matul is-Sena

IR-RIFJUT TA’ STEDINA

ĦAFNA HUMA L-IMSEJĦIN, IMMA FTIT IL-MAGĦŻULIN

Iżda dawk ma tawx kas.

Hija frażi iebsa li tidher fil-Vanġelu tal-lum u tintuża biex tiddeskrivi r-rifjut tal-mistednin uffiċjali għall-istedina li għamel is-Sultan.  Huwa rifjut ċar għall-mument ta’ ikel u ferħ.  Il-ħsieb tal-lum huwa fuq ir-rifjut tagħna għall-grazzja ta’ Alla.  Kemm-il darba ngergru fil-ħajja tagħna?  Ingergru kontra affarijiet li ma naqblux magħhom u li ġejjin kontra tagħna.  Ingergru fuq it-teftufiet!!! Iżda kemm-il darba ndunajna li huwa aħna li kontinwament qed nirrifjutaw l-istediniet li qed jagħmlilna l-Mulej għall-ferħ u s-serħan?  L-istediniet li jagħmlilna l-Mulej huma okkażjonijiet biex nikbru fl-imħabba lejh u lilna jsaħħuna.

Kemm-il darba naċċettaw li nixorbu mill-għajn tad-disperazzjonijiet li toffrilna d-dinja flok mill-għajn li tagħti l-ħajja – Ġesù Kristu nnifsu?  …speċjalment fl-Ewkaristija Qaddisa?

Huwa wkoll importanti li meta naċċettaw li mmorru għall-ikla tat-tieġ immorru lebsin tajjeb u xieraq, jiġifieri li nkunu konvinti mit-twettiq tar-rieda ta’ Alla fil-proġetti ta’ ħajjitna.

 • Qatt indunajt kemm-il stedina ta’ Ġesù rrifjutajt f’ħajtek?
 • Fejn u kif qed tfittex il-ferħ fil-ħajja tiegħek?
 • Kemm qed tersaq mal-mejda tal-Mulej fl-Ewkaristija?

Mulej, agħmel li qatt ma ngħid le għas-sejħa tiegħek.

 

Fil-Kenn ta’ Darek Marija…                                  OTTUBRU 2017

Ressaqna  lejn il-Maħfra

 

Ix-Xahar t’OTTUBRU   …NGĦIDU RUŻARJU

Kuljum fil-5.30pm quddiem Ġesù Ewkaristija fil-Knisja Parrokkjali… stedina miftuħa lil kulħadd! Nhar ta’ Tlieta fil-5pm – Pjazza Tolfa.

Nhar ta’ Ġimgħa fil-5pm – Triq il-Qigħan.

EWRO COLLECTION  Matul il-quddies kollu ta’ dan il-weekend il-ġabra tkun b’risq il-festa Awwissu 2018. Ngħinu kemm nistgħu. Grazzi ta’ kull offerta.

LEJN IL-ĠURNATA MISSJUNARJA  l-Ħadd 22 ta’ Ottubru. Qed jaslulkom l-envelops li mbagħad jinġabru bieb bieb fil-ġranet li ġejjin.

GĦALL-ADOLOXXENTI YRS 8 & 9 (forms 2&3):

8Nhar l-Erbgħa 18 ta’ Ottubru – fiċ-Ċentru Parrokkjali @ 7pm.

IL-PROĠETT TAL-ARLOĠĠI

Bl-għajnuna ta’ Alla u ta’ Ommna Marija Lawretana lestejna fażi mill-iktar kruċjali u delikata fil-proġett tal-arloġġi.  Tajjeb nimmaġinaw kemm xogħol kien u għadu jinvolvi dan il-proġett li laqqa’ tant snajja, arti u teknologiji ma’ xulxin. 

Aktar Xogħol – Issa li l-arloġġi jinsabu mwaħħlin fil-kampnar, fi ftit jiem oħra jibda l-proċess biex ikollna dwal professjonali li jdawlu dawn l-uċuħ minn barra u minn ġewwa u kif ukoll biex jinqalgħu t-travi proviżorji li hemm taħt il-kamra tal-arloġġ. Għad baqa’ anke li ssir l-induratura bid-deheb fuq il-minutieri biex ikunu jidhru isbaħ u aħjar.

Dan ix-xogħol jibqa’ jsir taħt is-superviżjoni tal-inġiniera tal-funderija Cornille-Havard li dalwaqt jerġgħu jkunu fostna fuq proġetti oħrajn f’Għawdex u għar-restawr tal-imrietel, travi u ilsna tal-qniepen tal-Knisja l-qadima tagħna li ilhom ħafna fi stat ħażin.

Għalkemm kulħadd jinsab fuq ix-xwiek biex jara dan il-proġett mitmum, irridu nifhmu li baqa’ l-aħħar irtokki sabiex jintlaħaq l-effett mixtieq fuq l-arloġġi….. Ftit paċenzja!

Jibqa’ l-fatt li l-ikbar u l-aqwa proġett hu dak li jxandru dawn l-istess arloġġi – L-AĦBAR IT-TAJBA TAL-EVANĠELJU. Ma ninfixlux fuq ħafna affarijiet li jgħaddu imma nagħmlu moħħna hemm biex inkomplu ta’ kuljum insiru ħbieb tal-Evanġelju, kif jistedinna San Ġorġ Preca.

GRAZZI KBIRA mill-qalb lil:

 • Dawk li taw tant offerti sew permezz tal-iskema ta’ kull xahar li kellna għall-arloġġi u għotjiet oħra.
 • Voluntiera kollha li taw u dejjem jagħtu tant għajnuna
 • Vince Caruana li tana din l-opra mill-isbaħ għall-knisja tagħna b’tant ħeġġa u bla interessi.
 • Rudolph Cauchi u l-Għaqda tal-Armar li taw kull għajnuna meħtieġa f’kull fażi tal-proġett.
 • Lil Dawk kollha li ħadmu fih li lkoll ħadmu mill-qalb u għamlu aktar minn dak li kienu obbligati.
 • Lil Dawk kollha li kontinwament isostnuna bit-talb u l-appoġġ ġenwin tagħhom.

ISSA BAQAGĦLNA L-AĦĦAR IMBUTTATURA BIEX INKUNU NISTGĦU NGĦIDU LESTI!!!

INKOMPLU NURU TANT ĦEĠĠA U MATURITÀ

biex, jekk Alla jrid – għax jista’ jinqala’ minn kollox – inkunu nistgħu ninawguraw dan il-proġett il-Ħadd 10 ta’ Diċembru.

Żgur li l-Mulej, f’dawn l-aħħar ġranet, ħarisna minn tant perikli u tana s-saħħa biex inkomplu nwettqu proġett ieħor kbir u sabiħ għall-knisja tagħna.

GĦALHEKK, B’RADD IL-ĦAJR LIL ALLA U LILL-MADONNA GĦAX-XOGĦOL LI SAR DAN l-AĦĦAR NERSQU BI ĦĠARNA BIEX NIĊĊELEBRAW LIL OMMNA MARIJA TAR-RUŻARJU

Is-Sibt 14 ta’ Ottubru l-Adorazzjoni fil-Knisja l-Qadima tkun mit-8.30am sad-9pm. Nersqu nitolbu ħafna għall-qdusija tal-familji tal-parroċċa tagħna.

Il-ĦADD 15 ta’ OTTUBRU

5pm Quddiesa u wara l-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju.

Nitolbu u nirringrazzjaw bit-Talba tar-RUŻARJU.

STEDINA BIEX NAGĦTU D-DEMM fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 15 t’Ottubru mit-8am sas-1pm.

IL-KUNSILL LOKALI javża li b’effett mis-Sibt 14 t’Ottubru l-borża s-sewda mhix ser tibqa’ tinġabar is-Sibt imma tibqa’ tinġabar it-Tnejn u l-Ħamis biss.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familji Galea u Azzopardi joffru €20 b’suffraġju tal-għażiża ommhom Geswalda Galea f’għeluq l-ewwel sena mill-mewt tagħha fis-16 ta’ Ottubru.
 • Salvina Tabone u l-familja joffru €20 b’suffraġju ta’ Emanuel Tabone f’għeluq l-14-il sena minn mewtu.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ  Lil Roy William Hillberg mill-parroċċa tagħna li sejjaħtlu għal għandek fl-4 ta’ Ottubru. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.