Bullettin 17 ta’ Gunju 2018

  Il-11-il Ħadd Matul is-Sena

ŻERRIEGĦA ŻGĦIRA, IMMA…

Aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar qed jiġri li dawk li qed jgħixu l-fidi tagħhom qed ikunu f’minoranza fil-familja, fil-postijiet tax-xogħol, fil-politika, fl-oqsma soċjali.

Meta jiġri hekk jista’ jkun hemm ir-riskju li ħafna jibdew jgħejjew jgħixu l-fidi tagħhom, il-fidi titlef id-dinamiżmu u l-entużjażmu u għalhekk ħafna jsiru passivi.  Il-messaġġ qawwi li joħroġ mil-liturġija tal-lum huwa injezzjoni ta’ kuraġġ lejn dak kollu li hemm bżonn biex tidher, tinħass u tikber is-Saltna ta’ Alla, imma wkoll il-ħabbâra tas-Saltna ta’ Alla.  Il-liturġija tal-lum tħeġġiġna biex ma naqtgħux qalbna u nemmnu aktar fil-ħidma li għandna aħna l-imgħammdin: dik li nxerrdu l-kelma ta’ Alla bl-għemil tagħna sa truf l-art minkejja d-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel, Alla jikkastiga s-Sultan Sedekija minħabba l-ħażen tiegħu, iżda Hu xorta jibqa’ fidil lejn il-Patt li kien għamel u jwiegħed li xorta kien se jkabbar is-Saltna tiegħu.  Is-Salm Responsorjali, li huwa Salm 91, huwa għanja ta’ tifħir lill-Mulej għax is-Saltna tal-Mulej tikber dejjem.  Fit-Tieni Qari tal-lum, fit-Tieni Ittra lill-Korintin, San Pawl itenni li n-Nisrani ma jgħix biss b’dak li jara b’għajnejh iżda fuq kollox jgħix bil-fidi f’Alla u bil-kelma tiegħu.  Il-Vanġelu ta’ San Mark juri t-tfixkil li kellu jiltaqa’ miegħu Ġesù fil-predikazzjoni tiegħù.  X’se jiġri mill-ħidma ta’ Ġesù li bħal bidwi xeħet iż-żerriegħa fl-art?  Is-Saltna ta’ Alla għandha bidu umli iżda qawwi.

 • Aħna parti mis-Saltna t’Alla. Ejjew ngħixu din ir-realtà kull ħin!
 • Aħna lkoll irridu naħdmu biex tikber din is-Saltna – dmir li ksibna mill-magħmudija.  Kif qed ngħixuh?
 • Il-Mulej jgħinna fil-ħidma tagħna. Ma naqtgħux qalbna!

Mulej, grazzi talli għamiltni parti mis-Saltna tiegħek.

Għinni ma naqtax qalbi u naħdem bla waqfien għal dan il-għan

tul ħajti kollha.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

EWRO COLLECTIONfil-quddies kollu ta’ dan il-weekend fil-knisja parrokkjali b’risq il-festa tagħna. Inkunu ġenerużi bħal dejjem. Grazzi mill-qalb.

DUN JOSEPH HILI Saċerdot Ġdid

Id-Djoċesi tagħna qegħda tiżżejjen bl-Ordinazzjoni Saċerdotali ta’ Dun Joseph Hili mix-Xagħra nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju, 2018. Ningħaqdu ma’ dan iż-żagħżugħ – saċerdot ġdid ta’ Kristu u tal-Knisja – u nifirħu miegħu, mal-familja tiegħu fix-Xagħra u l-familjari tiegħu hawn ġewwa Għajnsielem.

NIFIRĦULU U NAWGURAWLU u NITOLBU ħafna għalih ħalli jkun saċerdot skont il-qalb ta’ Kristu u biex ikollna aktar vokazzjonijiet saċerdotali.

QUDDIESA FATHER’S DAY

Il-Ministeru għal Għawdex, b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju għall-Anzjani ser jorganizza quddiesa għall-anzjani kollha fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier, il-Ħadd 17 ta’ Ġunju fis-Santwarju Ta’ Pinu fil-11.15am. Trasport provdut mill-Pjazza fl-10.30am.

MINN QALBNA NAWGURAW LILL-MISSIRIJIET KOLLHA

NAGĦTU D-DEMM it-Tlieta 19 ta’ Ġunju fil-Berġa tax-Xewkija mis-1pm sal-5pm.

ĠURNATA EWKARISTIKA FL-ISKOLA

Nhar l-Erbgħa li ġejja, 20 ta’ Ġunju, 2018 ser ikollna l-ġurnata Ewkaristika fl-iskola Primarja tagħna. Nibdew fit-8.30am bil-quddiesa. Huma mistiedna wkoll il-ġenituri tat-tfal. Wara jkun hemm mument ta’ adorazzjni fis-sala u purċissjoni mal-klassijiet kollha tat-tfal. Mument tassew sabiħ ta’ radd il-ħajr hekk kif qed noqorbu lejn it-tmiem ta’ sena skolasitika oħra.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Mariella Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ Stella Xuereb f’għeluq l-20 sena mill-mewt tagħha fis-17 ta’ Ġunju.

 Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

Is-SEJĦA TA’ PINU

Nhar il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju jaħbat il-135 anniversarju mis-Sejħa tal-Madonna ta’ Pinu. Jum Marjan speċjali fil-Gżira tagħna. Fid-9.00am ikun hemm Pontifikal solenni mmexxi mill-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, Supplika u kant tat-TeDeum.

L-AZZJONI KATTOLIKA ssellem lil Ġuża Grech li kienet presidenta tagħha f’Għawdex u li f’dawn l-aħħar ġranet ġiet imsejħa lura fid-dar tal-Missier fl-għomor ta’ 75sena. L-A.K. f’Għajnsielem ser titlob għal ruħha waqt il-quddiesa tat-8.00am fil-Knisja Parrokkjali tagħna l-Ħadd 17 ta’ Ġunju.

LAQGĦA – PELLEGRINAGG LOURDES

Dawk li ġejjin mal-parroċċa għat-tour ta’ Lourdes bejn it-13 u s-16 ta’ Lulju ser ikollhom laqgħa ta’ tħejjija nhar it-Tlieta 26 ta’ Ġunju fil-5pm fiċ-Ċentru Parokkjali. Jingħataw dettalji mportanti.

ADORAZZJONI KNISJA L-QADIMA

Mit-Tnejn 18 ta’ Ġunju, l-adorazzjoni fil-knisja l-qadima ser tibda tkun bejn it-8.30am u nofsinhar.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil: NN Us$300.

NOFS TA’ NHAR GĦAN-NISA

f’Lourdes Home l-Erbgħa 20 ta’ Ġunju mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Kan. Noel Saliba, kafe’ u tombla.

Il-KNISJA TAGĦNA MIFTUĦA GĦAŻ-ŻJARAT

Matul ix-xhur tas-sajf nixtiequ li nżommu l-Knisja Parrokkjali tagħna miftuħa għal xi ħinijiet minħabba n-numru ta’ persuni li jkunu jixtiequ jżuruha. Għandna bżonn ta’ voluntiera li jgħinu l-parroċċa biex inkunu nistgħu nieħdu ħsieb il-knisja fil-ħinijiet tal-ftuħ. Min ikun interessat iċempel jew jibgħat sms lill-arċipriet fuq 21554615/79710784

 

 

Bullettin 10 ta’ Ġunju 2018

IL-FESTA T-TAJBA!

Fi tmiem din il-ġimgħa, il-Komunita’ tal-Patrijiet Franġiskani fi ħdan il-parroċċa tagħna, qegħdin jiċċelebraw il-festa ta’ Sant’Antnin. Qaddis li għex ħafna snin ilu, qaddis li għadu jappella għal-lum. Smajna ħafna tagħrif dwaru fit-Tridu tal-Festa u anke mill-programmi li waslilna Radju Lauretana. Iżda l-aktar ħaġa importanti hi li nimitawh, li nsiru nixbħuh, li lill-Bambin Ġesu’ nġorruh dejjem magħna, kif jidher fl-istatwa ħelwa u devota li llejla tinġarr fuq l-ispallejn mat-toroq tar-raħal tagħna. Nieħdu sehem fil-programm tal-festa:

9.00am     Quddiesa Pontifikali Solenni mmexxija mill-ET Mons. Isqof Mario Grech

6.30pm    Quddiesa

7.30pm    Purċissjoni bl-istatwa devota tal-qaddis. Wara, antifona u barka sagramentali.

L-Erbgħa 13 ta’ Ġunju hija l-Festa Liturġika ta’ Sant’Antnin:

6.30pm    Rużarju

7.00pm    Quddiesa Pontifikali Solenni konċelebrata mill-ET Mons Pawlu Cremona Arċisqof Emeritu.

Talba lil Sant’Antnin:

Mimli b’tama kbira

u ċert li m’iniex qed nitlob għalxejn,

jien indur lejk għażiż Sant’Antnin,

li Inti hekk kbir quddiem il-Mulej.

Tiċħadx din it-talba tiegħi,

imma agħmel li bl-interċessjoni tiegħek

tiġi milqugħa minn ħdejn it-tron ta’ Alla.

Ejja għinni f’dan il-mument ta’ niket u bżonn li għandi,

u aqlagħli l-grazzja li b’tant ħeġġa qed nitolbok,

jekk hija ta ġid għar-ruħ tiegħi.

Bierek ix-xogħol tiegħi u l-familja tiegħi,

żomm ‘il bogħod minna l-mard

u l-perikli kemm tar-ruħ u kemm tal-ġisem.

Għinni biex waqt is-siegħa ħarxa tad-dulur u tal-prova,

jien nibqa’ qawwi u fidil fil-fidi u fl-imħabba ta’ Alla.

Ammen.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba – rażan

… dejjem u f’kollox.

Att ta’ Konsagrazzjoni Tal-Familja

Lill-Qlub Ta’ Ġesu’ u ta’ Marija

O Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’, Int wrejt lil Santa Margerita Marija x-xewqa li ssaltan fuq il-familji Nsara; għalhekk biex nagħtu gost Lilek, inġbarna hawn illum sabiex  nistqarru s-Saltna sħiħa Tiegħek fuq il-familja tagħna.

Minn issa ‘l quddiem, aħna rridu ngħixu l-ħajja Tiegħek, irridu nikbru aktar fil-virtujiet biex hekk ikollna fuq l-art il-paċi li Int wegħidt, irridu nbiegħdu minna l-ispirtu tad-dinja li int kkundannajt.

Saltan Int f’moħħna bis-sempliċita tal-fidi tagħna; saltan Int fi qlubna b’Imħabbtek biex inkunu mkebbsa biss Għalik, u aħna rridu nżommu fina ħajja din ix-xrara ta’ l-Imħabba billi nersqu sikwit lejn it-Tqarbin Imqaddes.

Nixtiequ, O Qalb divina, li jkollok l-ewwel post fil-laqgħat tagħna, li tbierek il-ħidma tagħna tar-ruh u tal-ġisem, li tbiegħed minna kull hemm, li tqaddes il-ferħ tagħna u li ttaffi n-niket tagħna.

Jekk qatt xi ħadd minna jkollu d-disgrazzja li joffendik, fakkru, O Qalb ta’ Ġesu’, li Int mimlija tjubija u ħniena għall-midneb li jindem minn dnubietu.

U meta tasal is-siegħa tal-firda u l-mewt taħsad lil xi ħadd minn fostna, aħna llkoll irridu kemm dawk li jħallu u kemm dawk li jibqgħu, li nbaxxu rasna għar-rieda Tiegħek.  Il-ħsieb li ġurnata l-familja kollha għad tinġabar fis-sema biex tfaħħar għal dejjem il-glorja u t-tjubija Tiegħek, ikun għalina  ta’  l-akbar faraġ.

Nixtiequ li l-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija u li l-glorjuż Patrijarka San Ġużepp iwasslu fi ħdanek din il-konsagrazzjoni tagħna. U li bl-għajnuna tagħhom, aħna nfittxu li nżommu ħajja fina tifkira tagħha,matul ħajjitna kollha.

Viva l-Qalb ta’ Ġesu, Sultan u Missier tagħna

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Pauline Cordina toffri €20 b’suffraġju ta’ ommha Elizabeth Vella f’għeluq l-24 sena mill-mewt tagħha fil-11 ta’ Ġunju u għal missieraha Ġużepp u ħuha Anthony Vella.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

tNistiednu lill-familji tagħna biex iġeddu din il-konsagrazzjoni

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB

Grazzi ħafna mill-qalb! Is-somma miġbura kienet €2717. Grazzi u Prosit!

Issa f’Ġunju ssir il-ġabra għan-nar, u mbagħad fl-ewwel ġimgħa ta’ Lulju u l-ewwel ġimgħa ta’ Awwissu jsiru ż-żewġ ġabriet oħra tas-soltu mill-parroċċa.

NAGĦTU D-DEMM

Fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija l-Ħadd 10 ta’ Ġunju mit-8:00am sas-1:00pm.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: NN€50, NN€70,  NN €100, NN €20, Colin Debono €1000, Loreta Spiteri €500.

XOGĦOL FUQ IS-SAGRISTIJI

Fil-ġranet li ġejjin, mistennija tasal kunsinna oħra ta’ ġebel mill-barriera minn Malta. Ilna ħafna nistennew biex il-barriera tasal f’livell li hu tajjeb ħafna ta’ ġebel ħalli jkollna ġebel tal-aqwa kwalità. Kif jasal dan il-ġebel ikun jista’ jitkompla x-xogħol tal-inġir għat-twieqi tas-sagristiji u nordnaw ukoll il-ġebel li jmiss għall-filati tal-ħitan. Anke dan il-ġebel irid jinġieb minn Malta biex jinqata’ skont il-qisien li titlob il-binja tal-knisja… qisien ferm ikbar minn knaten komuni li jintużaw fil-bini tad-djar.

RADJU LAURETANA

L-iskeda marbuta mal-festa ta’ Sant’Antnin tintemm il-Ħadd 10 ta’ Ġunju. L-iskeda tal-festa tal-Madonna ta’ Loreto tibda s-Sibt 4 ta’ Awwissu 2018.

GRADWATI

Dawk li ggradwaw f’din l-aħħar sena u jixtiequ li nawgurawlhom fuq ir-rivista Għajnsielem, jibagħtulna ritratt u d-dettalji fuq rivistaghajnsielem@gmail.com

 

Bullettin 3 ta’ Ġunju 2018

TANA KOLLOX!

Tana kollox.  Tana ĠISMU u DEMMU.  Ma setax jasal aktar.  Mhux biss issallab fuq is-salib iżda wriena biċ-ċar li aħna werrieta tiegħu, għax meta nieklu minn dan il-ħobż u nixorbu minn dan l-inbid,

aħna nkunu qed inħabbru mewt il-Mulej sa ma jiġi.  Sfortunatament aħna l-Insara mhux dejjem napprezzaw dak li għamel Ġesù għalina.  Mhux dejjem napprezzaw din l-eredità ta’ grazzji li l-Mulej tana.  Huwa għalhekk li ħafna drabi nidraw nirċievu l-Ewkaristija.  Ninsew li rridu:

 • nippreparaw bis-sħiħ biex nirċievu l-Ewkaristija
 • nirċievu bl-akbar serjetà l-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu
 • nitolbu bl-akbar għożża wara li nirċievu l-Ewkaristija
 • inkunu konvinti mill-qawwa li rċevejna.

Aħna l-insara, fil-festa ta’ Corpus Domini, barra li nirringrazzjaw lill-Mulej għal dak li għamel magħna, tajjeb li naraw ftit kif qed inħarsu u nirċievu l-Ewkaristija.  Kemm tassew qed inħossu fina l-bidla kontinwa kull darba li nersqu għal dan is-sagrament?

Kristu waqqaf is-sagrament tal-Patt il-Ġdid:

 • li jifdi lill-bnedmin
 • jaqla’ l-maħfra tad-dnubiet
 • li jġib għaqda sħiħa ma’ Alla u bejn il-bnedmin bejniethom.

L-Ewkaristija ġġib l-għaqda u l-unità ma’ Kristu u bejn il-bnedmin.

 • Qed nifhmu x’qed nirċievu?  Qegħdin inħossuna li aħna strumenti ta’ għaqda?
 • Kemm qed nersaq għat-tqarbin u nifhem tassew li ma nistax nibqa’ l-istess wara li nitqarben?
 • Kemm qed infittex li nwarrab kollox u niltaqa’ ma’ Kristu fl-Ewkaristija kuljum? Nifhem li dan huwa l-Ħobż Ħaj li jżommna ħajjin?

  Mulej,  Inti l-Ħobż ħaj li nżilt mis-sema.

  Agħmel li nifhem il-qawwa tiegħu

  meta nirċevik.

  Grazzi Mulej.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba … dejjem u f’kollox.

L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR 2 TA’ ĠUNJU – Quddiesa fil-Knisja l-Qadima fl-4.00pm u wara adorazzjoni sad-9pm.

FESTA TA’ CORPUS DOMINI

Illum il-Ħadd 3 ta’ Ġunju, qegħdin niċċelebraw is-Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu. Wara l-quddiesa tal-10am, tibda l-Adorazzjoni fil-Knisja. 4.30pm rużarju meditat u wara Quddiesa Solenni.

6pm –  Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament. Il-purċissjoni tgħaddi minn Triq Fawwara, ll-Pjazza tad-Dehra, Triq Ħamri u Triq Sant’Antnin sal-Knisja ta’ Sant’Antnin fejn fis-7pm ikun hemm quddiesa. Inżejnu minn fejn tgħaddi l-purċissjoni u ntellgħu l-bnadar.

INĦEĠĠU :-

 • Lill-fratelli kollha biex jieħdu sehem
 • Lit-tfal li rċevew l-Ewwel Tqarbina biex jieħdu sehem bil-libsa.
 • Lil kull min għandu xi ward adattat għall-purċissjoni biex jintefa’ mit-tfal biex iġġibbuh il-knisja sal-Ħadd filgħodu.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB

Mal-bullettin tal-ġimgħa l-oħra wasslilkom l-envelop għall-ġabra li ssoltu ssir f’dan iż-żmien għall-festa titulari tagħna. Il-voluntiera tal-parroċċa qed iħabbtu l-bieb tad-dar tagħkom biex jiġbruhom. L-għotja ta’ kull familja hija apprezzata ħafna biex inkunu nistgħu nkopru l-ispejjeż kbar tal-festa. Inkunu ġenerużi u ngħinu mill-qalb.

DAR ARKA  … Grazzi għall-offerta ġeneruża tagħna fil-ġbir li sar fil-knisja parrokkjali tagħna. Is-somma miġbura kienet ta’ €800. Grazzi tassew!

NAGĦTU D-DEMM fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija l-Ħadd 27 ta’ Mejju: 8.00am sa 1.00pm.

OFFERTA GĦALL-BULLETTIN

 • Rita Xuereb toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Loereto Xuereb f’għeluq is-sentejn mill-mewt tiegħu fit-3 ta’ Ġunju.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN… bdiet

Insegwu l-programm tal-festa u nieħdu sehem fil-funzjonijiet tal-knisja.

Pizza night u tombla l-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju fiċ-Ċentru Sant’Antnin, fit-8.15pm. Prezz €10 li jinkludi pizza u inbid jew soft drink u deżerta. Booking mis-sagristija jew 79202172.

RADJU LAURETANA

L-iskeda marbuta mal-festa ta’ Sant’Antnin bdiet is-Sibt 2 ta’ Ġunju. L-iskeda stampata qed titqassam ma’ dan il-bullettin.

PELLEGRINAĠĠ LOURDES

Dawk li sejrin Lourdes mal-Parroċċa tagħna bejn f’Lulju huma mitluba biex iħallsu l-kumplament tat-tour fl-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa fil-ħinijiet tal-uffiċċju jew mill-4.30pm ‘il quddiem.

KUNĊERT MUŻIKALI  

Il-Fundazzjoni JP2, bil-koperazzjoni sħiħa tal-Kunsill Lokali ta’ Għajnsielem, Il-Parroċċa, Il-Ministeru għal Għawdex u sponsors oħrajn ser ittella’ kunċert mill-Baritonu żagħżugħ mill-parroċċa tagħna, Charles Buttigieg, nhar il-Ħamis li ġej fil-Knisja Parrokkjali tagħna fis-7.30pm  Il-preżenza tagħna fil-knisja tkun ta’ inkuraġġiment għal Charles li wara s-sajf ser imur ikompli l-istudji mużikali tiegħu f’waħda mill-aktar skejjel prestiġjużi tal-mużika ġewwa l-Amerika.

MATUL ĠUNJU  …

Ser inkunu nagħmlu nagħmlu xi xogħol fil-knisja parrokkjali – ġewwa u fil-kampnar u fuq il-bejt.

Min ikun jista’ jagħti daqqa t’id – anke ftit ħin xi darba – kellmu lill-arċipriet. Kull għajnuna tiswa ħafna. Grazzi bil-quddiem.

GRADWATI

Dawk li ggradwaw f’din l-aħħar sena u jixtiequ li nawgurawlhom fuq ir-rivista Għajnsielem, jibagħtulna ritratt u d-dettalji fuq rivistaghajnsielem@gmail.com.

 

Bullettin 27 ta’ Mejju 2018

Festa tat-Trinità Qaddisa

FLIMKIEN GĦALINA

Il-festa tat-Trinità li niċċelebraw Ħadd fuq il-festa ta’ Pentekoste forsi ftit li xejn tqajjem fina interess u devozzjoni.

Hija festa li lkoll kemm aħna niċċelebraw forsi mingħajr ma nifhmu.  Xi wħud qed jgħidu u jserrħu l-kuxjenza tagħhom:  it-Trinità hi misteru; mela xi rridu nifhmu minnha?  Hemm ħafna x’tifhem; s’intendi mhux il-misteru għax inkella ma jissejjaħx iżjed misteru.  Nifhmu li t-Trinita’ Qaddisa hija għaqda ta’ mħabba li ssejħilna biex nifhmu u nħossu l-preżenza tagħha mhux biss fid-dinja iżda b’mod personali fina lkoll.  Tliet persuni f’Alla wieħed, bl-unika missjoni hi l-imħabba lejna b’mod uniku u personali.  Il-Missier bħala l-Ħallieq tal-Univers, li bagħat lil Ibnu biex isalvana u l-Ispirtu s-Santu d-Difensur biex jissiġilla din l-imħabba.  Il-miraklu ta’ kuljum m’huwiex misteru.  Hu miraklu li l-ħajja tagħna hija mmarkata minn dawn it-Tliet Persuni b’ħidma ta’ Alla wieħed.

Ulied Alla tassew huma dawk li l-Missier ħalaq u jħobb, li l-Iben feda u li l-Ispirtu s-Santu jmexxihom biex fihom ikomplu l-ħajja u l-missjoni ta’ Kristu.  Fil-Vanġelu tal-festa ta’ llum meħud minn San Mattew insibu s-silta, li tagħlaq dan il-Vanġelu, fejn Ġesù juri li permezz tat-Trinita’ Qaddisa dawk kollha li jemmnu jkunu magħquda mal-poplu ta’ Alla.

 • Bħala Nisrani tħoss fil-ħajja tiegħek preżenza ħajja tat-Trinità Mqaddsa?  Kemm temmen fiha kull darba li trodd is-Salib, Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu?
 • Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu huma lkoll flimkien fil-qadi tal-umanità, fil-qadi tal-ħajja personali tiegħi u tiegħek.  Kemm qed nifhmu dan?  Kemm qed nitolbu lilhom bil-qalb?

Il-grazzja ta’ Sidna Ġesu Kristu

  l-imħabba ta’ Alla,

  u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu,

  tkun magħna lkoll.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba … dejjem u f’kollox

NAGĦLQU MEJJU – RUŻARJU FIL-BERAĦ ….

L-aħħar ġimgħa!   IT-TLIETA:   5.00pm –  Pjazza Tolfa

5.30pm – Zona Sant’Antnin

                                      L-ERBGĦA: 2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

                                      IL-ĦAMIS:   5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-GRIŻMA TAL-ISQOF

Illum fil-parroċċa tagħna grupp ta’ adoloxxenti ser jirċievu d-don tal-Ispirtu s-Santu permezz tad-Dilka tal-Griżma tal-Isqof minn idejn l-Isqof tagħna Mario Grech. Il-funzjoni tibda fil-5pm.

Nifirħu ma’ dawn uliedna u nitolbu għalihom u għall-familji kollha tagħhom ħalli huma wkoll isiru dixxipli u missjunarji ta’ Kristu.

Jasmine Attard, Keira Attard, Noah Attard,

Ema Azzopardi, Kurt Bajada, Carlos Camilleri, Michaela Marie Camilleri, Nigel Cardona,

Oscar Grech, Joshua Micallef, Simon Mizzi, Nicole Portelli, Damian Refalo, Shaun Sammut, Tomas Sciberras, Emanuel Vella, Jake Vella,

Luke Vella, Hayley-Frances Xuereb.

INĦEJJU GĦALL-FESTA PARROKKJALI

IT-TIENI ĠABRA BIEB BIEB

Ma’ dan il-bullettin qed inwasslulkom l-envelop għall-ġabra li ssoltu ssir bħalissa għall-festa titulari tagħna. Matul din il-ġimgħa jiġu l-voluntiera tal-parroċċa biex jiġbruhom. L-għotja ta’ kull familja hija apprezzata ħafna biex inkunu nistgħu nkopru l-ispejjeż tal-festa li żdiedu f’kull aspett tagħha.

Il-Parroċċa qed tagħmel kulma tista’ biex iżżomm l-ispiża kemm jista’ jkun ikkontrollata filwaqt li nkomplu nagħmlu festa mill-isbaħ.

DAR ARKA  … ngħinu aħna wkoll

Il-ġbir kollu li jsir fil-knisja parrokkjali tagħna f’dan il-weekend ikun biex ngħinu lil Dar Arka – opra ħajja ta’ servizz kbir proprju fir-raħal tagħna.

NAGĦTU D-DEMM fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija l-Ħadd 27 ta’ Mejju: 8.00am sa 1.00pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Haber toffri €20 b’suffraġju ta’ Frencu Haber f’għeluq is-26 sena mill-mewt tiegħu fl-24 ta’ Mejju.
 • Loreta Azzopardi toffri €20 b’suffraġju ta’ żewġha Alfred Azzopardi f’għeluq it-8 snin mill-mewt tiegħu fis-26 ta’ Mejju.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN  waslet

Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom il-programm tal-festa ta’ Sant’Antnin li jilħaq il-qofol tiegħu l-Ħadd 10 ta’ Ġunju. Insegwuh.

Pizza night u tombla l-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju fiċ-Ċentru Sant’Antnin, fit-8.15pm. Prezz €10 li jinkludi pizza u inbid jew soft drink u deżerta. Booking mis-sagristija jew 79202172.

RADJU LAURETANA L-iskeda marbuta mal-festa ta’ Sant’Antnin tibda s-Sibt 2 ta’ Ġunju. L-iskeda stampata titqassam mal-bullettin li jmiss.

IL-LEĠJUN TA’ MARIJA ifakkar lil Edel Quinn fil-Knisja l-Qadima. Nhar it-Tnejn 28 ta’ Mejju. Rużarju fil-5.00pm u wara l-quddiesa.

L-GĦAQDA TAL-ARMAR tirringrazzja lil dawk kollha li taw l-offerta tagħhom li s’issa laħqet €896.40. Dawk li għadhom jixtiequ jgħinu,jistgħu jgħaddu l-offerta fil-letterbox tal-maħżen tal-armar jew fid-dar parrokkjali.

B’RISQ IS-SEMINARJU MINURI TAGĦNA

Attivita għall-familja kollha – Wine&Pizza fil-bitħa tas-Seminarju nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju mis-7pm ‘il quddiem. Għall-biljetti ċemplu 21556479.

MILL-KUNSILL LOKALI Ħarġa Malta l-Ġimgħa l-1 ta’ Ġunju. Tluq mal-vapur tas-7.30am. Lura ma’ tal-4.30pm. Prezz €20. Biljetti mill-Kunsill sal-Erbgħa 30 ta’ Mejju. 

 • L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR – il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju, adorazzjoni fil-knisja parrokkjali.
 • L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR – Quddiesa fil-Knisja l-Qadima fl-4.00pm u wara adorazzjoni sad-9pm.
 • IL-ĦADD 3 ta’ Ġunju – Festa ta’ Korpus – Quddiesa fil-5pm u purċissjoni lejn il-Knisja ta’ Sant’Antnin. Dettalji fil-bullettin li jmiss.

ILQA’ FI ĦDANEK MULEJ

lil Michael Grima li sejjaħtlu għal għandek nhar il-Ħadd 20 ta’ Mejju fl-għomor ta’ 80 sena.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 20 ta’ Mejju 2018

Festa ta’ Għid il-Ħamsin

IL-MIĠJA TAD-DIFENSUR

Sfiduċjati!  Kemm-il darba aħna l-Insara nħossuna sfiduċjati minn tant ċirkustanzi u anke forsi minn dawk ta’ madwarna.

Kemm-il darba nħossuna waħedna anki fl-istess komunità ekkleżjali u parrokkjali tagħna.  Huma mumenti ta’ dlam, mogħdijiet ta’ dlamijiet li jkollna ngħaddu minnhom u l-fidi tagħna tbati magħna.  Xi kultant inħossuna nagħżqu fl-ilma.  Il-Mulej daħal fl-istorja tagħna u għaraf l-umanità fraġli tagħna.  Għalhekk bagħtilna DIFENSUR.  Bagħtilna l-Ispirtu s-Santu biex isaħħaħ fina l-għemil tagħna.  Fil-fatt mill-Vanġelu tal-lum naraw li l-ewwel ħaġa li jwettaq il-Mulej Ġesù kif jidher lill-Appostli huwa li jagħtihom il-paċi filwaqt li jurihom idejh.  Il-paċi, ried jgħidilhom Ġesù, ma tiġix mix-xejn; trid tbati għaliha kif għamel Hu fuq is-Salib.  Huwa wara tahom is-siġill tal-Ispirtu s-Santu biex inaddfu d-dnubiet tal-popli.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli, għandna żewġ siltiet.  Fl-ewwel waħda l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u t-tieni waħda hija kif diversi ġnus bdew jisimgħu l-Aħbar it-Tajba mingħand l-Appostli u jikkonvertu.  Is-Salm Responsorjali huwa meħud minn Salm 103 fejn Il-miġja tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u fuqna lkoll hija konferma li l-wegħdiet tiegħu l-Mulej iżommhom.

 • Ilkoll kemm aħna għandna dan id-DIFENSUR li jħarisna u jdawwalna Kemm nitolbuh lill-Ispirtu s-Santu?
 • L-Ispirtu s-Santu jagħmilna lkoll ġisem wieħed. Kemm qegħdin nagħrfu din il-qawwa li tinsab fina?
 • Il-festa tal-Pentekoste trid tiftħilna għajnejna dwar il-qawwa li aħna l-Insara għandna tal-possibiltà kbira ta’ maħfra li jagħtina l-Mulej biex inaddafna kull ħin.

Ejja Spirtu s-Santu

imla l-qlub tal-fidili tiegħek,

u kebbes fihom in-nar ta’ mħabbtek.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI

Is-Sibt 26 ta’ Mejju fil-Knisja taż-Żebbuġ mis-6pm.

 Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabilta’ – rispett – rieda tajba  … dejjem u f’kollox

L-EWWEL TQARBINA

Illum fil-parroċċa tagħna grupp ta’ tfal ser jirċievu lil Ġesu’ Ewkaristija għall-ewwel darba. Nissieħbu magħhom aħna lkoll fil-quddiesa tal-5pm.

Nifirħu ma’ dawn it-tfal u nitolbu għalihom u għall-familji kollha tagħhom.  EJJEW niġġeddu fl-impenn tagħna li ngħixu tassew il-ħajja nisranija tagħna.

Francesco Abela,  Jake Buttigieg, Isaac Buttigieg,

Emma Lynn Cauchi,  Sofia Cini,  Samiah Curmi,

Kian Debono,  Allison Dempsey,

Victoria Depczynski,  Luca Grima,  Izaak Grima, Jerome Hili, Chris Mercieca,  Zoia Mercieca,

Averie Kailyn Morales,  Paul Muscat,

André Portelli,  Kyran Lee Portelli,

Sophia Rapa,  Blake Sciberras,  Gilbert Scicluna,

Svea Spiteri,  Melissa Spiteri,

Mariah Tagliaferro,  Gareth Zerafa

MARIJA OMM IL-KNISJA

Fuq xewqa tal-Papa Franġisku, minn din is-sena, l-għada ta’ Pentekeste se tiġi ċċelebrata l-festa ta’ Marija Omm il-Knisja. Din it-tifkira liturgika fil-Kalendarju Ruman daħlet fis-seħħ b’Digriet tal-11 ta’ Frar li għadda maħruġ mill-Kongregazzjoni tal-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti.

NOFS TA’ NHAR għan-nisa kollha f’Lourdes Home l-Erbgħa 23 ta’ Mejju mid-9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr Charles Buttigieg, kafe’ u tombla.

EURO COLLECTION b’risq il-festa titulari.  Fil-quddies kollu tas-Sibt u l-Ħadd 19 u 20 ta’ Mejju. Grazzi mill-qalb tal-ġenerożità.

NAGĦTU D-DEMM fil-Berġa tal-Gvern tax-Xewkija t-Tlieta 22 ta’ Mejju mis-1pm sal-5pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Clementa Camilleri toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ żewġha Alfred Camilleri f’għeluq it-28 sena mill-mewt tiegħu fis-17 ta’ Mejju.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

FESTA  lil  SANTA  RITA fil-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani

Is-Sibt 19 sat-Tnejn 21 ta’ Mejju – Jiem tat-Tridu

6pm       Rużarju, quddiesa bl-omelija minn Dun Simon Cachia u barka sagramentali

It-Tlieta 22 ta’ Mejju – Jum il-Festa

7am       Quddiesa mill-Arċipriet bit-tifħir ta’ sbiħ il-jum

11am     Quddiesa minn Fr Joseph Formosa li fiha jitbierku t-tfal u jiġu ppreżenati lil Santa Rita.

6pm       Rużarju, quddiesa bl-omelija minn Mons Paul Carmel Vella u barka sagramentali.

RUŻARJU FIL-BERAĦ   ….  Matul Mejju

IT-TLIETA:      5.00pm –  Pjazza Tolfa, 5.30pm – Zona Sant’Antnin

L-ERBGĦA:    2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

IL-ĦAMIS:      5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-ĠIMGĦA:  4.30pm –  Pjazza tad-Dehra.

LAQGĦA IMPORTANTI U UTLI ĦAFNA

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Uliedna, it-teknoloġija u s-social media fl-Istitut tal-Familja, ir-Rabat, nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Mejju fis-7.30pm u ser titmexxa minn dun Anton Teuma.  Mistieden kulħadd, speċjalment ġenituri u carers ta’ tfal żgħar u adolexxenti.  Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

High tea l-Ġimgħa 25 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sant’Antnin.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: Carmena Gauci €50; N.N. €100.

MILL-KUNSILL LOKALI Ħarġa Malta l-Ġimgħa l-1 ta’ Ġunju. Imorru mal-vapur tas-7.30am. Immorru Ħaż-Żabbar, Smart City, shopping Tas-Sliema u ikla buffet fil-lukanda Dolmen. Lura mal-vapur tal-4.30pm. Prezz €20. Biljetti mill-Kunsill sal-Erbgħa 30 ta’ Mejju.

 

Bullettin 13 ta’ Mejju 2018

Is-7 Ħadd tal-Għid

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Fil-mument li l-Mulej tela’ fis-sema nifhmu li l-Appostli beżgħu.  Issa jinsabu waħedhom.

Ħafna drabi aħna jiġrilna l-istess għax nibżgħu li f’ċerti sitwazzjonijiet ninsabu waħedna.  Ma hemm ħadd magħna.  X’se nagħmlu?  Faċilment li taqta’ qalbek meta ssib li qed tgħix il-fidi tiegħek f’minoranza mingħajr għajnuna ta’ ħadd, u ninsew kontinwament li l-Mulej qalilna li lkoll kemm aħna rridu nagħmlu sforz kbir biex inħossu l-preżenza tiegħu ħdejna.  Sforz kbir biex negħlbu l-aljenazzjoni li ħafna drabi nkunu fiha.  Sforz kbir biex inkunu nafu aħjar il-kelma tal-Mulej u nxandru din l-Aħbar it-Tajba.  Tlugħ il-Mulej fis-sema hija ġrajja li timliena bil-kuraġġ.  Il-Mulej se jibqa’ magħna dejjem sal-aħħar taż-żminijiet.  Il-Mulej wegħidna li se jkun magħna wkoll fil-mumenti iebsa.  Qatt m’hu se jħallina waħedna, speċjalment meta nkunu qed naħdmu għalih.  Importanti li nkunu qed naħdmu u nxandru lilu u mhux lilna u l-interessi tagħna.

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli fejn il-bidu ta’ dan il-ktieb jirrakkonta t-tlugħ fis-sema tal-Mulej.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 46, huwa għanja ta’ ferħ għax il-Mulej tela’ fis-sema biex joqgħod fuq in-naħa tal-lemin tal-Missier.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, għandna lil San Pawl li jitlob lil Alla jdawwal lill-Insara bil-grazzja li jagħrfu li tlugħ is-sema tal-Mulej kien ifisser li l-glorja tal-Mulej hija l-glorja tagħna.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna lill-Mulej jibgħat lill-Appostli jxandru u jgħammdu.  Huwa jitla’ s-sema imma jibqa’ jaħdem magħhom.  Din hija l-Knisja.

 • “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Bxara t-Tajba lill-bnedmin kollha.” Liema Bxara Tajba – Kerygma – qed ixxandar inti fl-ambjent tiegħek?
 • Kemm tassew tħoss il-preżenza tal-Mulej miegħek meta inti taħdem għalih?
 • Mal-Mulej timxi bil-kejl? Quddies il-Ħadd biss ħa neħles?!!
 • Aħna lkoll dixxipli u evanġelizzaturi.

Mulej,

għallimni nkun dixxiplu tiegħek

li nwasslek f’dawn ta’ madwari.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba  … dejjem u f’kollox

FESTA TA’ SAN ĠUŻEPP

Illum il-Ħadd 13 ta’ Mejju, fil-Parroċċa tagħna, infakkru lil San Ġużepp, Patrun tal-Knisja Universali, missier putattiv ta’ Ġesù.

Fil-5.00pm ikollna l-Quddiesa Solenni mmexxija mill-Kan. Joe Cardona bis-sehem tal-orkestra u l-kor immexxija mill-Mro. Frankie Debono u wara jkollna l-purċissjoni akkumpanjata mill-Banda San Ġużepp.

INĦEĠĠU lill-fratelli kollha biex jieħdu sehem. Nakkumpanjaw il-purċissjoni bit-talba tar-rużarju.

JUM L-OMM

Jum ta’ Rispett-Imħabba-Ringrazzjament

F’dan it-tieni Ħadd ta’ Mejju nfakkru Jum l-Omm. Niftakru fl-Ommijiet kollha ħalli jissaħħu fl-impenn ta’ mħabba quddiem tant sfidi li għandhom, f’dawk li ser isiru ommijiet, f’dawk li jixtiequ jsiru ommijiet, f’dawk li qegħdin fl-isptarijiet jew fid-djar tal-anzjani u f’dawk li diġa daħlu fl-eternità.

MARIJA OMM TAGĦNA

IDĦOL GĦALINA QUDDIEM IBNEK ĠESÙ

RUŻARJU FIL-BERAĦ   ….  Matul Mejju

IT-TLIETA:      5.00pm –  Pjazza Tolfa

5.30pm – Zona Sant’Antnin

L-ERBGĦA:    2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

IL-ĦAMIS:      5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-ĠIMGĦA:   4.30pm –  Pjazza tad-Dehra.

L-EWWEL TQARBINA fl-20 ta’ Mejju

u L-GRIŻMA TAL-ISQOF  fis-27 ta’ Mejju.

Nakkumpanjaw bit-talb tagħna lil dawk kollha li ser jirċievu dawn is-sagramenti.

NAGĦTU D-DEMM –

fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 13 ta’ Mejju mit-8am sas-1pm.

L-ERBGĦAT TA’ PINU Ikollna minibus mill-Pjazza tagħna kull nhar ta’ Erbgħa fil-4.45p.m.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

Ulied Loreto Spiteri joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin f’għeluq id-9 snin mil-mewt tiegħu fit-12 ta’ Mejju.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

FESTA  lil  SANTA  RITA

fil-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani

Is-Sibt 19 sat-Tnejn 21 ta’ Mejju – Jiem tat-Tridu

6pm       Rużarju, quddiesa bl-omelija minn Dun Simon Cachia u barka sagramentali

It-Tlieta 22 ta’ Mejju – Jum il-Festa

7am       Quddiesa mill-Arċipriet bit-tifħir ta’ sbiħ il-jum

11am     Quddiesa minn Fr Joseph Formosa li fiha jitbierku t-tfal u jiġu ppreżenati lil Santa Rita.

6pm       Rużarju, quddiesa bl-omelija minn Mons Paul Carmel Vella u barka sagramentali.

F’JUM L-OMM – quddiesa għall-anzjani kollha, il-Ħadd, 13 ta’ Mejju fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, fl-10 am organizzata mill-Ministeru għal Għawdex. Fi tmiem il-quddiesa tingħata tifkira lill-anzjani preżenti. Trasport mill-Pjazza fid-9.15a.m.

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies fil-Knisja Parrokkjali għal Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9am u 12pm

NGĦINU L-GĦAQDA TAL-ARMAR

Komplu ġibu l-envelop tagħkom l-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew tal-Maħżen tal-Armar. Grazzi mill-qalb ta’ kull għajnuna.

MILL-KUNSILL LOKALI mis-Sibt 12 ta’ Mejju ser tibda tinġabar il-borża s-sewda tal-iskart.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

Bake Sale u Pjanti għal Jum l-Omm fiċ-Ċentru Patrijiet Sant’ Antnin is-Sibt 12 ta’ Mejju: 6.30pm-8.30pm u l-Ħadd 13 ta’ Mejju: 9am-12.30pm u 5.30pm-7.30pm.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: NN-€51; NN-€100; Miriam u Joseph Xuereb – €500.

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 6 ta’ Mejju 2018

Is-6 Ħadd tal-Għid

IMĦABBA TFISSER LI TAGĦTI ĦAJTEK!

ĦOBBU LIL XULXIN

Fil-mixja tagħna matul iż-żmien tal-Għid rajna ħafna drabi lill-Mulej ikellimna bil-ġrajjiet ta’ mħabbtu qabel il-kliem tiegħu.

San Ġwann itenni li għandna nħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla.  Iżda meta tisma’ stejjer, malajr tinduna li għadna lanqas bdejna nifhmu xi jrid il-Mulej minna, Tħobb ma jfissirx li tibgħat xi kartolina, iżda jfisser li int tagħmel minn kollox għal dik il-persuna, saħansitra tkun lest li titlef ħajtek.  Madre Tereża tgħidilna li tħobb ifisser li tibqa’ toffri lilek innifsek sakemm tbati.  Iżda l-Vanġelu falz li qed tippriedka d-dinja huwa Vanġelu li jedifika l-egoiżmu tal-persuna umana, huwa indikazzjoni biex tikber inti u ċċekken lil ta’ madwarek.  Għalhekk, anki llum, is-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu għadu skandlu għal-Lhud u bluha għall-pagani.

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Atti tal-Appostli, għandna pass importanti fl-istorja tal-Knisja meta jiġi kkonvertit u mgħammed l-ewwel wieħed li ma kienx Lhudi:  Kornelju. Is-salvazzjoni ta’ Kristu hija miftuħa għal kulħadd.  Hekk itenni s-Salm 97.  Fit-tieni qari tal-lum għandna lil San Ġwann jgħidilna li Alla huwa mħabba u l-għajn ta’ kull imħabba.  Din it-tema tiġi żviluppata fil-Vanġelu tal-lum meħud minn San Ġwann li jtenni li din l-imħabba dehret fil-persuna u l-ħidma ta’ Ġesu Kristu.

 • Alla huwa mħabba. Din l-imħabba tahielna bħala wirt. Nafu x’inhi l-imħabba?
 • Kemm qed ngħixu l-imħabba vera mal-proxxmu tagħna fil-ħajja ta’ kuljum?
 • Kemm inti lest biex tkompli tħobb?
 • “Sejjaħtilkom ħbieb”, jgħid il-Mulej.  Tħoss li l-Mulej tassew huwa l-ħabib tiegħek?
 • “Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi tibqgħu f’imħabbti”. Hekk qal il-Mulej. Kemm qed nippruvaw ngħixu dan il-kmand?
 • Jekk fl-imħabba ma jkunx hemm tbatija, din m’hi mħabba xejn. Ħares lejn Kristu Msallab.

  Mulej, għallimni nħobb,

  ħa nagħraf imħabbtek kuljum għalija.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabilta’ – rispett – rieda tajba  … dejjem u f’kollox

RUŻARJU FIL-BERAĦ   ….  Matul Mejju

IT-TLIETA:     5.00pm –  Pjazza Tolfa

5.30pm – Zona Sant’Antnin

L-ERBGĦA:   2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

IL-ĦAMIS:     5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-ĠIMGĦA: 4.30pm –  Pjazza tad-Dehra.

SAN ĠORĠ PRECA

L-Erbgħa 9 ta’ Mejju, 2018, infakkruh waqt il-quddiesa ta’ filgħaxija fil-knisja parrokkjali. Nirringrazzjaw ‘l Alla għal dan ir-rigal kbir li ta lilna l-Maltin u l-Għawdxin, nitolbuh ħafna għas-soċjetà tal-MUSEUM speċjalment fir-raħal tagħna, biex tkompli twettaq tant ħidma tajba ta’ tagħlim u xhieda tal-Evanġelju. Inħeġġu t-tfal u l-ġenituri biex jingħaqdu magħna f’din il-quddiesa.

L-EWWEL TQARBINA fl-20 ta’ Mejju u L-GRIŻMA TAL-ISQOF  fis-27 ta’ Mejju.

Nakkumpanjaw bit-talb tagħna lil dawk kollha li ser jirċievu dawn is-sagramenti.

L-ERBGĦAT TA’ PINU Ikollna minibus mill-Pjazza tagħna kull nhar ta’ Erbgħa fil-4.45p.m.

DĦUL FL-ISKEJJEL PRIMARJI TAL-KNISJA

Id-delegat tal-Isqof għall-Iskejjel tal-Knisja javża li se jiftħu l-aplikazzjonijiet għad-dħul ta’ studenti fi skejjel tal-knisja għal Year 2,4,5,6 fis-sena 2018. L-Applikanti mitluba jmorru l-Kurja tal-Isqof il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju: 8am – 1pm u jieħdu magħhom ċertifikat tat-twelid

NAGĦTU D-DEMM fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex it-Tlieta 8 ta’ Mejju: 1pm sal-5pm.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Roberta Mifsud u Annabel Theuma joffru €20 b’suffraġju tan-nannu Mikieli Ciangura f’għeluq is-7 snin mill-mewt tiegħu fl-4 ta’ Mejju 2018 u għal ruħ ommhom Maria Azzopardi f’għeluq is-7 snin mill-mewt tagħha nhar is-7 ta’ Mejju 2018.
 • L-aħwa Ġuża u Clementa joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ Carmela Scicluna f’għeluq l-34 sena mill-mewt tagħha fil-5 ta’ Mejju.

 Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

F’JUM L-OMM

Il-Ministeru għal Għawdex b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju għall-Anzjani u Bżonnijiet Speċjali, ser jorganizza quddiesa għall-anzjani kollha fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, il-Ħadd, 13 ta’ Mejju 2018 fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, fl-10 am.  Fi tmiem il-quddiesa tingħata tifkira lill-anzjani preżenti. Trasport mill-Pjazza fid-9.15a.m.

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies fil-Knisja Parrokkjali għal Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9am u 12pm

NGĦINU L-GĦAQDA TAL-ARMAR

Komplu ġibu l-envelop tagħkom l-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew tal-Maħżen tal-Armar. Grazzi mill-qalb ta’ kull għajnuna.

L-AĦĦAR ĦAMIS TA’ SANTA RITA –

fil-kappella tas-sorijiet Agostinjani; il-Ħamis 10 ta’ Mejju: 5.30pm Rużarju, Kurunella u quddiesa li fiha jiġi amministrat is-sagrament tad-Dilka tal-Morda.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

Ġabra Bieb Bieb – Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom l-envelop għall-ġabra b’risq il-festa ta’ Sant’Antnin. Il-patrijiet ser iduru r-raħal tagħna t-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa 7,8 u 9 ta’ Mejju. Inkunu ġenerużi bħal dejjem.

Bake Sale u Pjanti għal Jum l-Omm fiċ-Ċentru Patrijiet Sant’ Antnin il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju:5pm-10pm, is-Sibt 12 ta’ Mejju: 6.30pm-8.30pm u l-Ħadd 13 ta’ Mejju:9am-12.30pm u 5.30pm-7.30pm.

Tombla b’differenza b’risq il-festa ta’ SantAntnin
Il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju fiċ-Ċentru Patrijiet Franġiskani Għajnsielem. Ikel u drink inkluż. Prezz €5. Booking sal-Ħamis 10 ta’ Mejju jew ċemplu 79202172.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:  NN €100.

 

PARROĊĊA MADONNA TA’ LORETO-GĦAJNSIELEM

Dar Parrokkjal 21554615         Arċipriet 79710784 

Ċentru Parr. 21561030   Radju Lauretana 21566965 http://www.radjulauretana.com/parish

 

Bullettin 29 ta’ April 2018

Il-5 Ħadd tal-Għid

IL-BIDWI, ID-DIELJA, IL-FROTT… U INT!

Il-bidwi jnaddaf id-dielja li diġà tagħmel il-frott sabiex tagħmel aktar frott.  Din hija spjegazzjoni tal-misteru li qegħdin ngħixu bħalissa fi żmien il-Għid,

l-istess misteru li ngħixu permezz tal-magħmudija tagħna.  Irridu nifhmu li s-saħħa tagħna kollha hija l-Mulej.  Ma nistgħux nagħmlu frott jekk ma nibqgħux marbutin maz-zokk li huwa Ġesù. Mingħajr il-Mulej ma nistgħu nagħmlu xejn!  Huwa l-Mulej li miegħu nistgħu lkoll kemm aħna nifhmu x’inhi r-rieda tiegħu fil-ħajja tagħna. Permezz tal-Magħmudija u tas-sagramenti, Kristu jnaddafna u jsaħħaħna biex nagħtu aktar frott u nagħtu xhieda permezz tal-istess ħajja tagħna, ta’ dak li nemmnu fih.  Dan hu l-uniku mod li nkunu dixxipli tiegħu jekk tassew nibqgħu magħquda ma’ Kristu u nitolbu lill-Missier u huwa jagħtina l-frott.

Fl-Ewwel qari, meħud mill-Atti tal-Appostli, għandna r-rakkont ta’ meta San Pawl niżel Ġerusalemm wara li kkonverta u l-Insara beżgħu minnu. Barnaba jaqbeż għalih u juri kif Pawlu wkoll kien appostlu tal-Mulej.  Fis-Salm Responsorjali nsibu li l-Aħbar it-Tajba li qed inxandru llum hi aħbar ta’ salvazzjoni li tana Ġesù stess.  Fit-Tieni Qari, San Ġwann jistedinna biex ma nħobbux bil-paroli iżda bil-fatti.  Fil-Vanġelu minn San Ġwann, Ġesù jurina kif nistgħu nkunu dixxipli tiegħu u nagħmlu l-frott li jibqa’. Kemm aħna marbutin sew maz-zokk li huwa Kristu u nixorbu mill-għeruq tiegħu?

 • Kemm qed nagħtu każ tal-periklu kbir li z-zokk jista’ jinqata’ u jinxef mingħajr ħajja?
 • Il-Mulej iridna, minkejja d-difetti tagħna, dixxipli ħajjin li jagħtu l-frott. Hu importanti li nifhmu s-sagrament tal-Magħmudija li rridu ngħixu kuljum.
 • Kif itenni San Ġwann, għandna nħobbu mhux bil-paroli u t-tpaċpiċ iżda bl-għemil tagħna.

Mulej,

  nixtieq li nżomm dejjem miegħek,

  biex tgħin id-dgħufija tiegħi,

  u nagħraf nikber u nagħmel il-frott

bħala dixxiplu veru tiegħek.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

responsabiltÀ – rispett – rieda tajba  … dejjem u f’kollox

NIBDEW MEJJU

Fil-Ħlewwa ta’ Mejju, Omm tagħna Marija…

L-Innu ta’ Mejju – Tassew talba ġenwina u ħierġa mill-qalb lil Ommna Marija matul dan ix-xahar sabiħ.

Quddiem tant bżonnijiet madwarna

ta’ kuraġġ fil-mard, ta’ rieda tajba fir-relazzjonijiet tal-familji, tal-ħarsien tal-ulied, tal-kura tal-anzjani anke fid-djar tagħna…

Ejjew ninġabru flimkien fil-familji, fil-knejjes, fil-beraħ u anke waħedna waqt mumenti diversi fil-ġurnata u

NGĦIDU T-TALBA TANT GĦAŻIŻA TAR-RUŻARJU

RUŻARJU FIL-BERAĦ

Matul Mejju, il-membri tal-Leġjun ta’ Marija ser imexxu t-talba tar-rużarju f’dawn il-ħinijiet u postijiet:

IT-TLIETA:     5.00pm –  Pjazza Tolfa

5.30pm – Zona Sant’Antnin

L-ERBGĦA:   2.00pm – Ħdejn l-iskola primarja

IL-ĦAMIS:     5.00pm –  Triq il-Qiegħan.

IL-ĠIMGĦA: 4.30pm –  Ħdejn il-playing field-Pjazza tad-Dehra.

IT-TLIETA l-1 ta’ MEJJU

Il-ħin tal-quddies fil-knisja parrokkjali jkun bħal ta’ matul il-ġimgħa.

L-ERBGĦAT TA’ PINU

Jibdew nhar l-Erbgħa 2 ta’ Mejju. Ikollna minibus mill-Pjazza tagħna fil-4.45p.m.

LAQGĦAT TĦEJJIJA GĦALL-GRIŻMA:

L-Erbgħa 2, 9, 16 u 23 ta’ Mejju fis-6 pm fiċ-Ċentru Parrokkjali

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Carmela Ciantar toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ missierha Angelo Buttigieg f’għeluq it-18-il sena mill-mewt tiegħu fit-28 ta’ April.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies fil-Knisja Parrokkjali għal Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9am u 12pm

L-EWWEL TQARBINA U L-GRIŻMA

Mejju jkompli jferraħna bl-għoti ta’ żewġ sagramenti tal-bidu tal-ħajja Nisranija: L-Ewwel Tqarbina fl-20 u l-Griżma tal-Isqof fis-27.

Nakkumpanjaw bit-talb tagħna lil dawk kollha li ser jirċievu dawn is-sagramenti.

NGĦINU L-GĦAQDA TAL-ARMAR

Mal-bullettin tal-ġimgħa li għaddiet waslilkom envelop biex tkunu tistgħu twasslu l-offerta tagħkom lill-Għaqda tal-Armar. Tistgħu ġġibu l-envelop tagħkom l-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew tal-Maħżen tal-Armar. Grazzi mill-qalb.

NAGĦTU D-DEMM Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex il-Ħadd 29 ser ikun miftuħ għall-għoti tad-demm: 8am – 1pm.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN

 • Majjalata u tombla – il-Ġimgħa 4 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru ta’ Sant’ Antnin. Biljetti mis-sagristija jew 79448921 sat-2 ta’ Mejju.
 • ĠaBRA BIEB BIEB fit-toroq tagħna

It-Tnejn, it-Tlieta, l-Erbgħa 7,8,9 ta’ Mejju.

Grazzi bil-quddiem tal-ġenerożità.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa:  Mary, Loreto u l-familja Scicluna-€250; NN. Ringrazzjament lill-Madonna €50; NN. – €200.

Il-kobor tal-knisja tagħna jitlob proġetti kbar u biex jitkomplew aħna nafdaw dejjem fl-għajnuna ta’ Alla, fil-ħarsien ta’ Ommna Marija Lawretana u fil-ġenerożità kbira tal-poplu Għajnselmiż.

INKOMPLU mexjin u nħeġġu lil xulxin!!! Grazzi mill-qalb.

 

Bullettin 22 ta’ April 2018

Ir-4 Ħadd tal-Għid

Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet

ĦAJTI GĦAN-NAGĦAĠ

Ninsabu ngħixu f’soċjetà mimlija frażijiet sbieħ ta’ tmexxija –

leader-ship, human resources, management – kliem li jenfasizza l-importanza li l-bniedem tal-lum ikollu sens ta’ direzzjoni qawwi.  Iżda għaliex naraw tant nies li jwarrbu l-problemi ta’ ħajjithom; tant nies li ma jafux x’se jaqbdu jagħmlu; tant nies imfarrka għax m’għandhomx  ideal fil-ħajja, jew aħjar, għax l-ideal kien wieħed biss materjali li tfarrak mal-ewwel maltempata?

Huwa biss ir-Ragħaj it-Tajjeb li kapaċi jħares sew il-merħla tiegħu, li kapaċi jersaq lejn il-merħla u jagħti sens ta’ direzzjoni ċara fil-ħajja, li jaf tassew x’qed iħossu n-ngħaġ tiegħu, speċjalment dawk li ilhom żmien twil muġugħa u ma jitkellmux.

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli, għandna lil San Pietru jtenni li l-fejqan tar-raġel magħtub seħħ bis-saħħa ta’ Kristu li qam mill-imwiet. Fis-Salm Responsorjali, minn Salm 117, insibu għanja ta’ tifħir għal dak li għamel il-Mulej bis-saħħa ta’ Ibnu.  It-Tieni Qari tal-lum, San Ġwann jurina li aħna l-maħbubin ta’ Alla u fil-Vanġelu huwa stess jurina l-figura tar-Ragħaj it-Tajjeb li jagħti ħajtu għan-ngħaġ tiegħu. .

 • Nistgħu nissejħu wlied Alla, jgħidilna San Ġwann fit-Tieni Qari tal-lum.  Iżda veru li nixtiequ nissejħu hekk?
 • Ġesù għalija huwa dak li jagħti sens ta’ direzzjoni f’ħajti?
 • Il-Mulej jaf min aħna, jaf id-dgħufija tagħna u jgħin
 • Nitolbu ħafna aktar għall-mexxejja tal-Knisja u biex il-Mulej jibgħat aktar ħaddiema fil-ħsad tiegħu.

Din hija responsabbiltà tal-Komunità nisranija  kollha.

  Mulej, irrid dejjem nimxi warajk.

  Ħarisni mill-perikli tal-ħajja,

  sabiex dejjem nibqa’ fil-merħla tiegħek.

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

FEJN TIDĦOL IL-Ħajja tal-FAMILJA u L-ĦAJJA tal-Bniedem, irid dejjem ikollna        RESPONSABILTÀ

                      RISPETT

                      RIEDA TAJBA …. mingħajr dawn problemi jkollna!!

 LAQGĦAT GĦALL-ADOLOXXENTI TAL-GRIŻMA:

L-Erbgħa 25 ta’ April, 2, 9, 16 u 23 ta’ Mejju fis-6 pm fiċ-Ċentru Parrokkjali

L-ABBATINI tagħna …  Ngħinuhom minn qalbna bit-talb, bl-eżempju tajjeb u bl-offerta tagħna

Is-servizz tal-abbatini fil-knisja huwa servizz mill-iktar bżonnjuż u jservi wkoll ta’ formazzjoni tal-karattru u anke ta’ mixtla vokazzjonali. Matul is-sena jsiru bosta attivitajiet għall-abbatini li kollha jkunu mħallsin mill-parroċċa. F’dan il-Ħadd tar-Ragħaj it-Tajjeb f’dan iż-żmien sabiħ tal-Għid niftakru ħafna fl-abbatini tagħna, nitolbu għalihom u ngħinuhom bl-offerta tagħna.

Grazzi kbira mill-qalb lill-abbatini kollha, lill-ġenituri tagħhom li tant jikkoperaw u lilkom li tgħinuna. Inkomplu nitolbu ħalli jkollna vokazzjonijiet ġenerużi.

Il-ġbir kollu waqt il-quddies ta’ dan il-weekend ikun għal dan il-għan.

TBERIK TAL-FAMILJI – GRAZZI

Wara t-tberik tal-familji li sar f’dan iż-żmien tal-Għid, nixtiequ ngħidu grazzi lil dawk il-familji kollha li laqgħuna fid-dar tagħhom. Kienet esperjenza oħra sabiħa u żgur li sar il-ġid. Min jixtieq li niġu nżuruh fid-dar tiegħu, anke issa li spiċċa t-tberik tistgħu tikkuntattjawna fl-uffiċċju parrokkjali jew fuq 79710784 b’sms. Grazzi mill-qalb.

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES

Min għadu jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali  t-Tlieta jew il-Ħamis bejn id-9am u 12pm.

NAGĦTU D-DEMM

Id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t-Tlieta 24 t’April ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1pm sas-5pm.

SANTA GIANNA BERETTA MOLLA infakkruha il-Ġimgħa li ġejja 27 ta’ April, fil-quddiesa ta’ filgħaxija.

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Il-Familja Mercieca toffri €20 b’suffraġju ta’ Rita Borg, Rożina u Gużepp Xuereb u l-familja kollha.
 • Anthony Scerri joffri €20 b’suffraġju ta’ martu Carmen f’għeluq it-12-il sena mill-mewt tagħha fid-19 ta’ April.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

MANIFESTAZZJONI FAVUR IL-ĦAJJA

L-Isqof tagħna Mons. Mario Grech flimkien mal-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna se jieħdu sehem flimkien mal-poplu fil-Manifestazzjoni favur il-Ħajja li se ssir fil-Belt Valletta nhar il-Ħadd 22 ta’ April, 2018 fl-4.00pm minn quddiem Kastilja sal-Parlament.

Xieraq li ningħaqdu mal-Isqfijiet tagħna biex nuru l-appoġġ tagħna favur il-ħarsien tal-ħajja umana sa mill-bidu tagħha, billi nakkompanjawhom f’din il-mixja, u nissapportjaw lil dawk kollha li qed jaħdmu favur il-ħajja.

TALB GĦALL-PERSUNI KKONSAGRATI 

nhar is-Sibt 28 ta’ April fil-Bażilika ta’ San Ġorġ ir-Rabat fis-7pm.

NGĦINU L-GĦAQDA TAL-ARMAR

Kollha kemm aħna nafu kemm l-għaqda tal-armar taħdem biex ikollna armar sabiħ u miżmum tajjeb għall-festa tagħna. Ma’ dan il-bullettin qed jaslilkom envelop biex tkunu tistgħu twasslulhom l-offerta tagħkom. Tistgħu ġġibu l-envelop tagħkom l-knisja jew fil-letter box tad-Dar Parrokkjali jew tal-Maħżen tal-Armar. Grazzi mill-qalb.

GĦAN-NISA KOLLHA Nofs ta’ nhar f’Lourdes Home l-Erbgħa 25 ta’ April: 9am sa 12pm. Ikun hemm qrar, quddiesa minn Fr. Joe Xerri, kafe’ u tombla.

B’RISQ IL-FESTA TA’ SANT’ANTNIN Majjalata u tombla, il-Ġimgħa 4 ta’ Mejju fis-7.30pm fiċ-Ċentru ta’ Sant’ Antnin. Biljetti mis-sagristija jew 79448921 sat-2 ta’ Mejju.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: NN€50, NN €100, NN €10, NN200, NN€25, Leli u Ġuża Refalo €50.

Qed noqorbu biex nagħmlu l-ordni tax-xogħol.

 

Bullettin 15 ta’ April 2018

It-3 Ħadd ta’ l-Għid

JIENA HU!

Għaliex nibqgħu nibżgħu mill-esperjenza li l-Mulej jagħtina kuljum?  Għaliex minkejja dak kollu li jagħmel magħna l-Mulej m’għandniex fiduċja fih?

Għaliex ilkoll kemm aħna ma nikbrux fil-fidi u fil-fiduċja tagħna fil-Mulej?  Minkejja li jistedinna biex nieħdu s-sliem tiegħu, minkejja li jurina l-pjagi tiegħu, minkejja li jistedinna mhux biss biex immissuh fil-foqra ta’ madwarna iżda wkoll li nirċevuh fl-Ewkaristija, aħna nibqgħu ċċassati u nibżgħu, nibqgħu nagħżlu d-dlam minflok id-dawl. Il-Mulej jurina kif il-messaġġi qawwija tiegħu jinsabu fl-Iskrittura Mqaddsa.  Kif itenni lill-Appostli, jgħid l-istess lili u lilek.  Hemm bżonn li niftħu għajnejna u nkunu nafu tassew min huwa l-Mulej u x’għamel għalina.  Hemm bżonn li nkunu nafu li l-qawwa tal-Mulej magħna hija qawwa li ma nistgħux ngħaddu mingħajrha u għalhekk hemm bżonn li nkunu nafu tassew xi jrid minna l-Mulej permezz tal-Iskrittura Mqaddsa, kif ukoll għandna r-responsabbiltà kbira li nkunu xhieda tagħha.

L-Ewwel Qari meħud mill-Ktieb tal-Atti ta’ l-Appostli jlaqqagħna ma’ San Pietru kien għadu kemm fejjaq wieħed magħtub f’isem Ġesu ta’ Nażaret.  Dan kien sinjal li Ġesu kien għadu ħaj fosthom. Is-Salm Responsorjali hu talba lill-Mulej biex ma jinħebiex minna iżda juri d-dawl ta’ wiċċu fuqna.  It-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu jtenni l-qawwa tal-maħfra li kisbilna Ġesù. Fil-Vanġelu ta’ San Luqa naraw li l-Appostli wkoll sabuha bi tqila biex jemmnu  u kellhom jgħaddu minn kumbattiment biex jifhmu kif il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu kisbulna l-maħfra.

Aħna wkoll bħall-appostli nsibuha bi tqila biex nemmnu li Ġesù qam mill-mewt għalina biex jiksbilna l-fejqan mid-dnubiet tagħna. Irridu nagħrfu u nsiru nafu lil Ġesù Kristu mill-Iskrittura. Ma rridux ninsew li bħala dixxipli ta’ Kristu għandna r-reponsabbiltà li nkunu xhieda tiegħu u ta’ dan il-qawmien. Il-fidwa trid tasal għand il-familjari tagħna, għand dawk fuq il-post tax-xogħol, fit-toroq tagħna permezz tagħna lkoll.

   Mulej,

   għallimni kull ħin

   nifhem il-kobor ta’ mħabbtek.

 

KUNGRESS TAX-XIRKA TAL-ISEM IMQADDES TA’ ALLA fil-Parroċċċa Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù Fontana il-Ħadd 15 ta’ April, 2018. Korteo jibda fil-5.30pm

Fih Ngħixu, Nitħarrku u Aħna          Atti 17,2

L-ARLOĠĠI ISSA LESTI!

Imiss li jitwaħħlu d-dwal li issa waslu wkoll minn barra.

GRAZZI u PROSIT lil dawk kollha  li kkontribwew u qed jaħdmu fuq dan il-proġett. 

 • 4 EVANĠELISTI,
 • 4 Direzzjonijiet,
 • 4 Elementi, 4 Staġuni,
 • Alpha, Omega, 3 Stilel, in-numru XII….

Taf xi jfisser dak li juru l-arloġġi minbarra l-ħin? Sewwa kieku nitkellmu ftit fuq dan kollu!

Is-simboliżmu fl-arti sagra għandu sehem importanti ħafna biex jitwassal il-messaġġ nisrani.

NITKELLMU MA’ WLIEDNA FUQ KRISTU… u S-SEJĦAT TIEGĦU…

L-E.T. Mons Arċisqof Alfred Xuereb waqt il-quddiesa li fiha bierek il-minutieri tal-arloġġi fil-knisja parrokkjali tagħna nhar is-Sibt 7 ta’ April, 2018

INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES Min jixtieq jordna intenzjonijiet għall-quddies tal-ħin fil-Knisja Parrokkjali għax-xhur Lulju, Awwissu, Settembru 2018, jista’ jagħmel dan fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Tlieta jew Ħamis bejn id-9am u 12pm

OFFERTI GĦALL-BULLETTIN

 • Maria Dolores Vella, ulieda u n-nepputija joffru €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ żewġha Michael f’għeluq l-4 snin mill-mewt tiegħu fit-12 ta’ April.
 • Loretta Cutajar toffri €20 għall-ispejjeż tal-bullettin b’suffraġju ta’ ommha Michelina Camilleri f’għeluq it-52 snin mill-mewt tagħha fid-19 ta’ April.

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

LAQGĦAT GĦALL-ADOLOXXENTI TAL-GRIŻMA:

Il-Ħamis 19 ta’ April fil-4.45pm flimkien mal-adolexxenti kollha ta’ Għawdex li se jirċievu l-Griżma din is-sena. Trasport provdut mill-Pjazza fl-4.15pm.

L-Erbgħa 25 ta’ April, 2, 9, 16 u 23 ta’ Mejju fis-6 pm fiċ-Ċentru Parrokkjali – (laqgħat obbligatorji)

TBERIK TAL-FAMILJI

Dħalna fit-tielet u l-aħħar ġimgħa tat-tberik tal-Għid. Dawk il-familji li ma setgħux ikunu d-dar fil-ġurnata tat-tberik u jixtiequ jagħmlu appuntament jistgħu jikkuntattjaw l-uffiċċju parrokkjali fuq 21554615

ESPERJENZA FIL-GWATEMALA

Żewġ żgħazagħ mir-raħal tagħna flimkien ma’ #GuateGozoMissionTeam2018, li din is-sena se jagħmlu esperjenza missjunarja ma’ Dun Anton Grech fil-Guatemala, qed jorganizzaw ‘Spring Fest 2018’ bħala għajnuna għall-istess missjoni fi Pjazza San Gorġ, ir-Rabat, is-Sibt 21 t’April, mid-9am-11pm u l-Ħadd 22 t’April, mid-9am-1pm. Ikun hemm ‘Cakes and Smoothie Corner’ u entertainment għat-tfal u kbar. Tistgħu tgħinu billi toffru kull tip ta ħelu home made jew tax-xiri u teħduhom id-Dar Parrokjali jew direttament lilhom is-Sibt u l-Ħadd. Inħeġġukom ukoll tattendu!

EWRO COLLECTION 

Il-ġbir waqt il-quddies kollu ta’ dan il-weekend huwa b’risq il-festa Awwissu 2018. Inkunu ġenerużi. Fejn nistgħu nagħtu Ewro jew aktar. Grazzi ħafna.

IL-PROĠETT TAL-ORGNI

GRAZZI KBIRA MILL-QALB lil dawk li taw din il-ġimgħa: Sunta Bugeja-€100, Charles Portelli u l-Familja €500, NN €50,Leli u Sunta Grech €1000.

Qed noqorbu biex nagħmlu l-ordni tax-xogħol.

HIGH TEA b’risq il-festa ta’ Sant’Antnin il-Ġimgħa 20 t’ April fis-7.30pm fiċ-ċentru tal-Patrijiet Franġiskani.